Kollektiv Heltidsulykkesforsikring tilknyttet FRIE Funktionærer (FF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kollektiv Heltidsulykkesforsikring tilknyttet FRIE Funktionærer (FF)"

Transkript

1 Kollektiv Heltidsulykkesforsikring tilknyttet FRIE Funktionærer (FF) Personforsikringer Vilkår nr FF police nr Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2014 Side 1 af 12

2 Almindelige forsikringsvilkår Indholdsfortegnelse Police nr Hvem er dækket af forsikringen? Ind- og udtrædelse af ulykkesforsikringsordningen 3 9. Klagemuligheder Hvornår dækker forsikringen? Hvor dækker forsikringen? 3 4. Hvilke dækninger kan være omfattet? Ulykke-heltid 4 5. Hvad dækker forsikringen? Ulykkestilfælde Dødsfald Varigt mén Ekstra hjælp ved ulykkestilfælde Sportsdækningen Tandskade Behandlingsudgifter Tilvalgsdækning tyggeskade 8 6. Hvad dækker forsikringen ikke Sygdomstilfælde 6.2 Situationer fremkaldt af den sikrede Andre forhold Retten til erstatning kan bortfalde 9 7. Hvad gør man, når skaden er sket? Anmeldelse af skade Sikredes pligt ved skade Skadeopgørelse Generelle forsikringsbetingelser Forsikringens varighed og opsigelse Præmiebetaling Skadesforsikringsafgift Indeksregulering Præmieregulering Dobbeltforsikring Forældelse Forsikringens ophør og begrænsninger. 10 Side 2 af 12

3 Forsikringsvilkår for kollektiv heltidsulykkeforsikring 1. Hvem er dækket af forsikringen? Forsikringsaftalen gælder mellem If og den forsikrede. Ved forsikrede forstå, de personer som er nævnt i forsikringscertifikatet. Minimum en af de forsikrede personer skal være gyldigt medlem af FRIE Funktionærer, (FF) og være nævnt i forsikringscertifikatet. FF medlemmets ægtefælle/samlever og barn/børn under 20 år kan ligeledes være omfattet af ulykkesforsikringen, såfremt de er nævnt med navn og fødselsdag i forsikringscertifikatet. Disse familiemedlemmer benævnes ligeledes som forsikrede i betingelserne. Forsikringscertifikatet udstedes af FPR Forsikringsmægleraktieselskabet. Hvis FF medlemmet udtræder af forsikringen, udtræder nedenstående personer ligeledes samtidigt: - FF medlemmets ægtefælle/samlever - FF medlemmets barn/børn som ikke er fyldt 20 år - FF medlemmets ægtefælle/samlevers barn/børn som ikke er fyldt 20 år Ovenstående personer skal alle have samme postadresse, dog gælder følgende: - For børn under 20 år gælder det, at de enten er hjemmeboende eller udeboende under uddannelse. - For biologiske børn af medlemmet, kræves der ikke samme postadresse som medlemmet. 1.1 Ind- og udtrædelse af ulykkesforsikringsordningen. INDTRÆDELSE Den/de forsikrede personer indtræder i ordningen den førstkommende 1. i måneden efter indmeldelsesblanketten er modtaget i FF. FF medlemmet modtager et forsikringscertifikat omfattende de dækninger og personer der er tegnet ulykkesforsikring for. UDTRÆDELSE Der sendes skriftlig meddelelse herom til FF eller ved medlemmets udtræden af FF, eller senest i det forsikringsår i hvilket forsikrede fylder 80 år, for barn/børn efter det fyldte 20. år. Forsikringen ophører herefter den 1. i førstkommende måned. 2. Hvornår dækker forsikringen? Forsikringen træder i kraft og gælder fra den periode, der er anført i forsikringscertifikatet. 3. Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker i Danmark, Norden og Grønland uden tidsbegrænsning. Forsikringen dækker under rejser og ophold af indtil 12 måneders varighed i hele verden. 4. Hvilke dækninger kan være omfattet af forsikringen? Ulykkesforsikringen består af et grundmodul til medlemmet. Hertil kan tegnes grundmoduler til ægtefæller/samlever og barn/børn under 20 år. Der kan tegnes tillægsmoduler for både FF medlemmet, ægtefælle/samlever og barn/børn under 20 år. Det fremgår af forsikringscertifikatet, hvilke tillægsmoduler der er tegnet. Der kan maksimalt tilkøbes 9 tillægsmoduler per person. Af nedenstående skemaer fremgår forsikringssummerne per modul og modulernes opbygning. Grundmodul - FF medlemmet og ægtefælle/samlever Ulykke dødsfald kr Ulykke % varigt mén kr Ulykke tandskade efter regning Ulykke - behandlingsudgifter efter regning Grundmodul - Barn/børn Ulykke dødsfald kr Ulykke -100 % varigt mén kr Ulykke tandskade efter regning Ulykke - behandlingsudgifter efter regning Tillægsmoduler (købes enkeltvis) Side 3 af 12

4 FF medlemmet og ægtefælle/samlever Ulykke dødsfald kr Ulykke % varigt mén kr Tillægsmodul Alle forsikrede Tandskade - tyggeskade efter regning Note: Der kan maksimalt tilkøbes 9 tillægsmoduler per person. 4.1 Ulykke - Heltid Forsikringen dækker hele døgnet. 5. Hvad dækker forsikringen? Forsikringens dækningsomfang og forsikringssum fremgår af policen. 5.1 Ulykkestilfælde Forsikringen dækker ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Forsikring dækker ligeledes ved ulykkestilfælde indtruffet i forbindelse med handlinger, der foretages til afværgelse af skade på person eller ejendom under sådanne omstændigheder, at handlingen må anses som forsvarlig. 5.2 Dødsfald Forsikringsgiver på denne dækningen er If Livsforsikring, filial af If Livförsäkring AB, Sverige, CVR , Svensk reg. nr.(bolagsverket) Det fremgår af policen, hvilken forsikringssum, der er tegnet Erstatning Et ulykkestilfælde giver ikke ret til erstatning ved både dødsfald og varigt mén. Derfor nedsættes erstatning for dødsfald med det beløb, der eventuelt er betalt i erstatning for varigt mén. Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til den sikredes død inden for et år efter ulykkestilfældet, udbetales den forsikringssum, der er fastsat for dødsfald. For personer under 18 år, ydes en erstatning på kr til dækning af begravelsesomkostninger. Beløbet indeksreguleres ikke Udbetaling Med mindre andet skriftligt er meddelt If, udbetales forsikringssummen til afdødes nærmeste pårørende i henhold til Forsikringsaftaleloven. Nærmeste pårørende er i prioriteret rækkefølge: a) Afdødes ægtefælle. b) Registret partner eller fast samlever, med hvem sikrede venter, har eller har haft barn med eller har haft fælles bopæl i mindst 2 år før dødsfaldet. c) Egne og ovennævntes børn, adoptivbørn eller plejebørn. Efterlades hverken arvinger eller særligt begunstigede, udbetales der højest kr udbetaling til umyndige personer Hvis sikrede er umyndig, udbetales forsikringssummen til sikredes værge iht. gældende værgemålsregler. Til personer på under 18 år udbetales erstatning på kr Varigt Mén Hvis et dækningsberettiget ulykkestilfælde har medført et varigt mén på mindst 10 %, udbetales mengradserstatning Erstatning Hvis et dækningsberettiget ulykkestilfælde har medført en méngrad på mindst 10 %, erstattes der med den procentdel af forsikringssummen, som méngraden er fastsat til. Méngraden for følger af samme ulykkestilfælde kan sammenlagt ikke overstige 100 %. Erstatningen fastsættes, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes. Méngraden fastsættes på grundlag af skadens medicinske art og omfang, ud fra de lægelige oplysninger og i overensstemmelse med den Side 4 af 12

5 méntabel, Arbejdsskadestyrelsen benytter på skadetidspunktet. Hvis méngraden ikke direkte kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes méngraden på baggrund af den fysiske funktionshæmning. Fastsættelsen sker uden hensyntagen til sikredes erhverv, alder og køn. Arbejdsskadestyrelsen Hvis der er uenighed om den afgørelse som If har truffet om invaliditetsgradens størrelse, kan sagen indbringes for Arbejdsskadestyrelsen, og Arbejdsskadestyrelsen afgørelse er vejledende for begge parter. Den af parterne der ønsker spørgsmålet om invaliditetsgradens størrelse forelagt Arbejdsskadestyrelsen betaler gebyret for forelæggelsen. Ændres afgørelsen til fordel for sikrede, betaler If de fulde omkostninger Dobbelterstatning ved varigt mén Medfører et ulykkestilfælde et varigt mén på 30 % eller derover udbetales dobbelterstatning Udbetaling til umyndige personer Erstatning til umyndige betales efter følgende regler: - Ved en méngrad på 30 % eller derover tilfalder 10 % af erstatningen indehaveren af værgemålet i henhold til gældende værgemålsregler. Resten af erstatningen tilfalder den umyndige og anbringes i overensstemmelse med reglerne for anbringelse af umyndiges midler. - Ved en méngrad på under 30 % tilfalder erstatningen indehaveren af værgemålet. 5.4 Ekstra hjælp ved ulykkestilfælde Nedenstående ydelser er en fast del af dækningen for varigt mén: A. Plejeudgifter B. Transport og overnatning til pårørende C. Akut krisehjælp Der er intet krav om, at ulykkestilfældet skal medføre et varigt mén for at få udbetaling under denne dækning. En udbetaling af varigt mén under afsnit 4.4.1, 4.8 eller 4.9 modregnes ikke i erstatningen under afsnit A, B og C og omvendt. A. Plejeudgifter Forsikringen dækker rimelige og nødvendige lægeligt anbefalede plejeudgifter med op til kr pr. skade i forbindelse med et ulykkestilfælde. Forsikringen dækker udgifter til: Ambulant efterbehandling og genoptræning indenfor Europa, der er ordineret af behandlende læge og læge hos If. Medicinsk rekreations- og kurophold indenfor Europa efter en 3 måneders sammenhængende sygdomsperiode. Opholdet skal være medicinsk begrundet og relevant samt ordineret af behandlende læge og læge hos If. - Hjemmeservice dækkes, hvis sikrede og dennes familie er væsentligt hæmmet i udførelsen af normale daglige gøremål. Forsikringen dækker udgifter til ydelser købt hos et momsregistreret servicefirma, der udfører daglige gøremål i private hjem. Hjemmeservicen skal være ordineret af behandlende læge og lægen hos if. Det er en betingelse for dækning at sikrede er: - hospitalsindlagt i minimum 5 dage og lægeordineret sygemeldt i minimum 3 sammenhængende måneder. Begrænsninger Udbetalingen stopper fra den dato, hvor sikrede bliver raskmeldt. Dog senest 6 måneder fra ulykkestilfældet. Side 5 af 12

6 B. Transport og overnatning til pårørende Når et ulykkestilfælde medfører indlæggelse på hospital i minimum 10 dage, dækker forsikringen udgifter til transport og overnatning til den sikredes pårørende. Pårørende defineres som familiemedlemmer og samlever. Det er en betingelse, at der er minimum 150 km. ad korteste vej mellem den pårørendes bopæl og det hospital, sikrede er indlagt på. Udgiften til transport og overnatning kan maksimalt udgøre kr pr. døgn og maksimalt kr pr. skade. Udgifterne skal altid aftales med If og dokumenteres i form af originale kvitteringer. Transportudgifter erstattes efter kilometergodtgørelse iht. Statens laveste takster eller offentlige transportmidler på maksimalt økonomiklasse. C. Akut krisehjælp Ulykkesforsikringen dækker udgifter til akut krisehjælp. Der betales for op til 10 konsultationer pr. hændelse hos psykolog eller speciallæge i psykiatri. Forsikringen dækker, når sikrede udsættes for eller er vidne til én af nedenstående livstruende hændelser, der medfører akut psykisk krise som følge af: - Akut dødsfald som følge af et ulykkestilfælde i nærmeste familie eller nær kollega - Røveri - Overfald - Alvorlig ulykke - Brand - Eksplosion - Kidnapning - Krigs- og terrorhandlinger i Danmark - Naturkatastrofer Skaden skal straks anmeldes til If. Behandlingen skal påbegyndes senest 7 dage efter skaden er sket og afsluttes senest 3 måneder efter skaden er sket. Begrænsninger Behandlingsudgiften til akut krisehjælp i udlandet er begrænset til den udgift If ville have, hvis skaden var sket i Danmark. Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke udgifter til akut krisehjælp i forbindelse med en skade, der er opstået under ferierejser. Forsikringen dækker ikke akut krisehjælp til pårørende. 5.5 Sportsdækning Sportsdækningen omfatter både dækning for dødsfald og varigt mén. Det fremgår af policen, om der er valgt dækning for dødsfald og/eller varigt mén Dækningsomfang Forsikringen dækker alle former for udøvelse, aktiviteter og deltagelse i sportsgrene, herunder team-building Begrænsning i forsikringssummen Summerne kan maksimalt udgøre Kr ved dødsfald Kr ved 100% varigt mén ved følgende sportsgrene: - Cykelløb på bane. - Hestevæddeløb, military ridning eller lignende. - Kampsport som f.eks. boksning, brydning, judo, karate og lignende. - Bjergbestigning, udendørs klatrevæg, rafting eller lignende. - Paraglidning, hanggliding, ballonfart, drage-, ultra light- og svæveflyvning eller lignende. - Faldskærmsudspring, elastikspring eller lignende. - Dykning og fridykning ned til maksimalt 30 meter. - Amerikansk fodbold, rugby eller lignende. - Go-cart. Er forsikringssummen på policen lavere end den maksimale forsikringssum for sportsdækningen, er det den sum, som står i policen, der er gældende. Er forsikringssummen på policen højere end den maksimale forsikringssum for sportsdækningen, er det forsikringssummen for sportsdækningen, der er gældende forsikringen dækker ikke Side 6 af 12

7 Forsikringen dækker ikke, når den sikrede kommer til skade ved aktiviteter og deltagelse, herunder teambuilding, i følgende: - Professionel sport, dvs. sport der udøves mod betaling til udøveren. Sportsudøvelsen betragtes som professionel, når personen overvejende lever af sin sport eller kontraktmæssigt er lønnet af sportsklub eller sponsorer. Med udøvelse menes blandt andet deltagelse i træning og konkurrence, samt opvisninger udenfor konkurrence. - Træning, konkurrencer og kampe på landsholdsplan eller sportsaktiviteter, der kan sidestilles hermed. - Motor- og racerbådsløb, motorcross, speedway, rallies og lignende. - Ekspeditioner i polaregne, ørkener eller andre uciviliserede områder. - Erhvervsdykning. - Fridykning og dykning på over 30 meters dybde. 5.6 Tandskade Forsikringen er udvidet til at dække tandskade som følge af et ulykkestilfælde Dækningsomfang Forsikringen dækker rimelige og absolut nødvendige udgifter til tandbehandling som følge af et ulykkestilfælde. Dækningen omfatter også tandprotese, der beskadiges i de naturlige tænders sted Erstatning Tanddækningen omfatter én optimal behandling af skaden på det tidspunkt, hvor skaden kan udbedres. Når If har betalt udgiften til denne behandling, betragtes behandlingen som endelig, og der betales ikke erstatning til yderligere behandling, efterbehandling eller udskiftning på et senere tidspunkt, fx når dette er en følge af aldersbetingede forhold eller almindelig nedslidning Særlige betingelser Med mindre andet skriftlig er aftalt, gælder følgende. - Det forhold, at en beskadiget tand er et led i en bro, er implantatbehandlet eller, at nabotænder mangler eller, at en tand i forvejen er svækket som følge af sygdom, genopbygning eller rodbehandling, kan ikke medføre større erstatning end svarende til den nødvendige behandling af en sund tand. - Var tændernes tilstand forringet eller svækket inden ulykkestilfældet, f.eks. som følge af fyldninger, genopbygning, rodbehandling, slid, fæstetab, paradentose eller andre sygdomme, reduceres eller bortfalder erstatningen svarende til forringelsens omfang i forhold til velbevarede tænder. - Rodbehandlede tænder, der ikke er optimalt behandlet, dækkes med op til 50%. Tandbehandling, der erstatter genopbygning med en bro, f.eks. tandimplantatbehandling, dækkes maksimalt med et beløb, der svarer til, hvad det ville koste at genopbygge med brobehandling. - Erstatning for tandprotese dækkes kun med beløbet for en tilsvarende protese, og reduktion kan finde sted alt efter protesens alder og tilstand. - Udgift til tandbehandling, der påbegyndes mere end 5 år efter ulykkestilfældet, dækkes ikke. Før det fyldte 18. år For tandskade sket før, at den sikrede er fyldt 18 år, skal tandbehandlingen være afsluttet inden det fyldte 22. år. Efter det fyldte 18. år - For tandskade sket efter at den sikrede er fyldt 18 år, skal behandlingen påbegyndes, når de endelige følger kan bestemmes. Behandlingen skal være afsluttet senest 5 år efter ulykkestilfældet. Det er en betingelse, at sikrede ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, som f.eks. den offentlige sygesikring, Lov om arbejdsskadesikring, den offentlige børnetandpleje, eller anden syge- og ulykkesforsikring. Ved tandskade skal behandling og pris godkendes af If inden en behandling påbegyndes. Side 7 af 12

8 5.6.4 Forsikringen dækker ikke Tandskade opstået som følge af spisning, betragtes ikke som et ulykkestilfælde, med mindre der er tegnet særskilt dækning for dette. Der ydes ikke erstatning for skade på mælketænder, hvis sikrede er over 18 år (persisterende mælketænder). 5.7 Behandlingsudgifter Forsikringen er udvidet til at dække behandlingsudgifter i forbindelse med et ulykkestilfælde Dækningsomfang Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter, som den sikrede har til fysioterapi, kiropraktorbehandling eller akupunktur i ophelingsperioden. Fysioterapi- og kiropraktorbehandling skal udføres af autoriseret behandler, som skal have et ydernummer (overenskomst med sygesikringen). Akupunkturbehandling skal udføres af en praktiserende læge. Endvidere dækkes transportudgifter til og fra behandlingen, såfremt sikrede er ude af stand til at transportere sig selv. Transportudgiften dækkes som kilometergodtgørelse iht. Statens laveste takster med op til kr. 300 pr. behandling og maksimalt kr pr. skade Særlige betingelser Det er en betingelse for dækning, at behandlingen foretages efter nærmere aftale med læge hos If, at behandlingen har helbredende virkning samt er foranlediget af en dækningsberettiget skade. - Udgifterne skal altid godkendes af læge hos If og dokumenteres i form af originale kvitteringer. - Behandlingsforløbet skal være sammenhængende og tidsbegrænset til det tidspunkt, hvor ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes, dog maksimalt 12 måneder efter skadestidspunktet. - Efter skaden er afsluttet, dækkes ikke yderligere behandlingsudgifter. Er der sammenlagt ydet erstatning i 1 år for en bestemt art behandling, ophører retten til erstatning for samme art behandling for senere tilfælde. Det er en betingelse, at sikrede ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, som f.eks. Den offentlige sygesikring, i henhold til Lov om arbejdsskadesikring eller anden sygeog ulykkesforsikring Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke udgifter til aften- og weekendtillæg samt udgifter i forbindelse med udeblivelse fra behandling. 5.8 Tilvalgsdækninger til varigt mén Det fremgår af policen, om dækningen er valgt Tyggeskade Det fremgår af policen, om dækningen er valgt definition på tyggeskade En tyggeskade er en tandskade, som opstår som følge af et uventet og påviseligt fremmedlegeme i en fødevare. Genstanden må ikke være en del af fødevarens oprindelse Dækningsomfang Forsikringen dækker rimelige og absolut nødvendige udgifter til tandbehandling, som følge af en tyggeskade. Dækningen omfatter også tandproteser, der beskadiges i de naturlige tænders sted Særlige betingelser Ved tyggeskade skal behandling og pris godkendes af If inden en behandling påbegyndes. 6. Hvad dækker forsikringen ikke? 6.1 Sygdomstilfælde Forsikringen dækker ikke: - Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom. Erstatning for mén, der bestod før ulykkestilfældet. Et bestående mén kan derfor ikke Side 8 af 12

9 bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været til stede. - Enhver sygdom, herunder sygdom, der opstår på grund af smitte med vira (virus), bakterier og andre mikroorganismer eller lignende. - Forgiftninger fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin. - Forværring af ulykkestilfældets følger, der skyldes en tilstedeværende forudbestående eller tilfældig tilstødende sygdom/lidelse. - Sygdom og/eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde eller følger heraf, hvis hovedårsag er sygdom eller sygdomsanlæg. - Forhold som brok, lændehold, iskias, diskusprolaps, muskel- og senebrist, forvridninger, forstuvninger og forstrækninger, da disse ikke betragtes som ulykkestilfælde, medmindre de er forårsaget af en pludselig hændelse. - Følger af ulykkestilfælde, hvis hovedårsag er følger af lægelig behandling eller kiropraktorbehandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen. 6.2 Situationer fremkaldt af den sikrede Forsikringen dækker ikke, når den sikrede kommer til skade: - Ved en forsætlig handling (med vilje). - Under selvmordsforsøg. - Ved at handle groft uagtsomt. - Under selvforskyldt beruselse, når skaden kan tilskrives beruselsen. - Under påvirkning af narkotika eller andre rusmidler, når skaden kan tilskrives rusmidlet. - Under deltagelse i krig eller krigslignende tilstande. - Under deltagelse i oprør eller borgerlige uroligheder. - Under deltagelse i slagsmål/håndgemæng eller ulovligheder. Dette gælder uanset sikredes sindstilstand eller tilregnelighed i gerningsøjeblikket. 6.3 Andre forhold Forsikringen dækker ikke, når den sikrede kommer til skade: - Som besætningsmedlemmer på sø- og luftfartøjer, når de rejser i forbindelse med deres erhverv eller under træning/uddannelse. - Under befordring i luftfartøj uden nationalitetsbetegnelse. - Under ulykkestilfælde, der direkte eller indirekte skyldes konflikter i form af krig, terror, oprør eller borgerlige uroligheder. - Forsikringen dækker dog, uanset de nævnte uroligheder, når sikrede opholder sig i et land udenfor Danmark under rejse, og skaden sker indenfor en måned efter konfliktens udbrud. Det er en forudsætning, at konflikten ikke var til stede ved indrejsen i landet, og at den forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. - Under jordskælv i Danmark. - På grund af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter under alle forhold, eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. 6.4 Retten til erstatning kan bortfalde Er nedenstående ikke overholdt, kan retten til erstatning bortfalde. Hvis skaden har medført døden, skal dette meddeles til If inden 48 timer. Tilskadekomne skal være under nødvendig behandling af læge og/eller tandlæge og skal følge dennes forskrifter. 7. Hvad gør man, når skaden er sket? 7.1 Anmeldelse af skade Anmeldelsen skal ske skriftligt til If. Skadeanmeldelse kan hentes på: Eller kontakt If: Mail: Telefon: Åbent hverdage mellem 8.30 og Akut krisehjælp Ved akut krisehjælp kontakt altid: SOS International A/S Telefon: Åbent 24 timer i døgnet 7.2 Sikredes pligt ved skade Sikrede har pligt til følgende: - Ulykkestilfælde skal hurtigst muligt anmeldes til If. Hvis et ulykkestilfælde anmeldes for sent Side 9 af 12

10 iht. gældende forældelsesregler, kan retten til erstatning bortfalde. - Har ulykkestilfældet medført døden, skal dette meddeles If inden 48 timer. Tilskadekomne skal være under nødvendig behandling af læge og/eller tandlæge og skal følge dennes forskrifter. - Så snart lægens behandling er slut, eller skadens blivende følger kan bestemmes, skal sikrede kontakte If. Ved tandskade, behandlingsudgifter og dækninger under ekstra hjælp ved ulykkestilfælde, skal behandling og pris godkendes af If, inden en behandling påbegyndes. 7.3 skadeopgørelse Erstatningen beregnes på grundlag af forsikringssummens størrelse ved skadens indtræden og efter de regler, der er anført under de enkelte dækninger. I forbindelse med opgørelse af skadens omfang er If berettiget til: - At indhente oplysninger hos enhver læge, tandlæge eller lignende, der behandler eller har behandlet sikrede. - At lade sikrede undersøge af en læge eller tandlæge. - I tilfælde af dødsfald, at forlange obduktion. - At forlange originale kvitteringer m.m. If betaler de af selskabet forlangte læge-og tandlægeattester. 8. Generelle forsikringsbetingelser 8.1 Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode, som er fortløbende, indtil en af parterne skriftligt opsiger aftalen med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden, er såvel forsikringstageren som If berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for opsigelse af forsikringen, kan If indenfor samme periode vælge at foretage begrænsninger i dækningen. 8.2 Præmiebetaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de anførte præmieforfaldsdage. I forbindelse med præmiens opkrævning og betaling er If berettiget til at opkræve afgifter, sædvanlig porto og tilsvarende opkrævningsgebyr. Betales præmien ikke efter påkrav, sender If en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt ved udløbet af den tidsfrist, dog mindst 14 dage efter den dato der er anført i påmindelsen. Hvis If har udsendt en sådan påmindelse, er If berettiget til at forhøje næste opkrævning med et ekspeditionsgebyr. If kan, udover rykkergebyr ved for sen præmiebetaling, opkræve gebyr for udførelse af serviceydelser, herunder udskrivning af policer m.m. 8.3 Skadesforsikringsafgift Der skal ved policens oprettelse eller forhøjelse af prisen betales en skadesforsikringsafgift i henhold til Lov om afgift af skadesforsikringer. Udgiften afholdes af forsikringstageren. 8.4 Indeksregulering Forsikringssummerne i disse vilkår og præmien indeksreguleres ikke. 8.5 Dobbeltforsikring Forsikringsaftalelovens bestemmelser om dobbeltforsikring gælder for krav som knytter sig til følgende dækninger: - Plejeudgifter - Tandskade - Tyggeskade - Behandlingsudgifter - Transportudgifter og overnatning ved sikredes hospitalsophold i mere end 10 dage - Akut krisehjælp Side 10 af 12

11 8.6 Forældelse Lov om forsikringsaftaler og de almindelig gældende forældelsesregler gælder, med mindre andet er anført. 8.7 Forsikringens ophør og begrænsninger Forsikringen ophører i sin helhed ved 1. hoved forfaldsdato efter sikredes fyldte 80. år. Følgende dækninger ophører ved en sikret persons fyldte 70. år: - Tandskade - Tyggeskade - Behandlingsudgifter - Dobbelterstatning Følgende dækninger nedsættes med 1/10 årligt fra en sikret persons fyldte 61. år: - Dobbelterstatning ved varigt mén. I følgende tilfælde dækker forsikringen med halvdelen af den gældende forsikringssum: - Hvis den sikrede forud for ulykkestilfældet har en méngrad på 65 % eller derover. - Hvis den sikrede er fyldt 70 år på skadetidspunktet. Ovennævnte nedsættelser medfører ingen ændringer i præmien. 9. Klagemuligheder Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, som If har truffet, skal du kontakte den afdeling, som har behandlet din sag. behandle sager om personskader, når der er tale om erstatningens størrelse, skyldsspørgsmål ved trafikuheld, sager, der vedrører arbejdsskade, krav fra andre selskaber, sager, hvor der er mistanke om forsikringssvindel, sager, der kan forelægges Stormrådet og sager, som allerede er bragt ind for eksterne klageinstanser eller domstolene. Du kan henvende dig til Kundepanelet hos If ved at skrive til: If Stamholmen o Hvidovre att.: Kundepanelets sekretariat Ankenævnet for forsikring. Hvis du efter din fornyede henvendelse til If fortsat ikke er tilfreds, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon oo En klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som du kan få hos If eller Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen eller nævnet afviser at behandle klagen. Kundeombudet hos if Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du inden 6 måneder fra sagens afslutning henvende dig til vores Kundeombud, som uden omkostninger behandler din klage. Du kan henvende dig direkte til Kundeombudet via vores hjemmeside under kundefordele. Du er også velkommen til at ringe direkte til Kundeombudet på kundepanel hos if Hvis du ikke er enig i Kundeombudets afgørelse kan du i de fleste tilfælde, inden 3 måneder fra sagens afslutning i Kundeombudet, bringe sagen videre til vores Kundepanel. I Kundepanelet er kunderne i flertal. Panelet skal dog ikke Side 11 af 12

12 vil du vide mere? Stamholmen 159 If Skadeforsikring, filial af 2650 Hvidovre If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige Telefon: CVR nr: Telefax: Svensk reg.nr (Finansinspektionen): Jan2014/niesif Side 12 af 12

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche U07 Betingelser 011012 Side Fællesbestemmelser... 2 1 Generelt...

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Information vedr. vilkårstekster

Information vedr. vilkårstekster Information vedr. vilkårstekster Følgende vilkår er inkluderet: Generelle vilkår 2 1 Forsikringsaftalen 2 2 Sikredes pligter ved skade 2 3 Almindelig information 4 - Arbejdsskadeforsikring 6 1 Hvem er

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FUF 02 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser FOA Ulykkke Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Gældende fra 1. april 2017 2 Afsnit 1 Forsikringens omfang 3 Forsikringens omfang ULY FOA 4 Betingelser for kollektiv

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003id - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: medarbejdere i virksomheder, der er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR medarbejdere i associerede virksomheder,

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003i - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: nuværende og fremtidige medlemmer af Foreningen Registrerede Revisorer FRR inklusive ekstraordinære medlemmer (ved ekstraordinære

Læs mere

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat)

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Side 1 af 10 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016 FORSIKRINGSBETINGELSER - Forsikringssummer Forsikringssum ved sygdom: 832.000 kroner. Forsikringssum ved dødsfald: 50.000 kroner. Hospitalskompensation: 300 kroner pr. døgn. 1. Fællesbestemmelser I forsikringsbetingelserne

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring

Gruppeulykkesforsikring LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser VER. 2014.01 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. AFTALEGRUNDLAG... 3 2. FORSIKRINGENS OMFANG... 3 3. DÆKNINGSOMRÅDE... 3 4. DÆKNINGSPERIODE... 3 5. KRIGS- OG TERRORRISIKO...

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER KOLLEKTIV ULYKKE

FORSIKRINGSBETINGELSER KOLLEKTIV ULYKKE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Dækningsområde... 3 4. Dækningsperiode... 3 5. Krigs- og terrorrisiko... 3 6. Generelle undtagelser... 3 7. Dobbeltforsikring...

Læs mere

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Børn Kombi Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Børn Kombi Gældende fra den 1. januar 2016 FORSIKRINGSBETINGELSER - Forsikringssummer Forsikringssum ved ulykke: 832.000 kroner. Forsikringssum ved sygdom: 832.000 kroner. Forsikringssum ved dødsfald: 50.000 kroner. Hospitalskompensation: 300 kroner

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Indholdsfortegnelse 1. Forsikringens omfang...2 2. Erstatning ved dødsfald...2 3. Erstatning ved mèn...2

Læs mere

Arbejdsskadeydelser. Forsikringsbetingelser R

Arbejdsskadeydelser. Forsikringsbetingelser R Arbejdsskadeydelser Forsikringsbetingelser R343 131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 14-16 Side 6 3. Erstatningsregler afsnit 17 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 204501 Forsikringsbetingelser for Heltidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for heltidsulykkesforsikring

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning Betingelser nr. 204201 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.:

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) - GNFF SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Dækningsområde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

UlykkesPatientForeningen Kritisk Ulykkesforsikring Vilkår nr. HGF-UPF-01

UlykkesPatientForeningen Kritisk Ulykkesforsikring Vilkår nr. HGF-UPF-01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1.Generelle vilkår...2 1.1 Hvem er omfattet af forsikringerne... 2 1.2 Hvor dækker forsikringerne... 2 1.3 Betaling af forsikringen... 2 1.4 Indeksregulering...

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Gældende fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for kursister,

Kollektiv ulykkesforsikring for kursister, Betingelser nr. 203602 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for kursister, inkl. tandskade. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab

Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab Betingelser nr. 202702 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Betingelser. for. Ulykkesforsikring Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon +45 70 26 06 10 Telefax +45 70 26 16 86 E-mail: info@idlforsikring.dk www.idlforsikring.dk

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1. Forsikringens omfang. Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde opstået i forsikringstiden,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning

Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning Betingelser nr. 202102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for personer der deltager i dykning/bjergbestigning/ klippeklatring inkl. tandskadedækning KommuneForsikring A/S Krumtappen

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Gældende fra december 2011 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser KU-01 gældende fra 1. november 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler

Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler Betingelser nr. 203102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler ekskl. tandskadedækning KommuneForsikring A/S Krumtappen

Læs mere

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring 5% I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring 5% I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring 5% I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Indholdsfortegnelse 1. Forsikringens omfang... 3 2. Erstatning ved dødsfald... 3 3. Erstatning ved mèn...

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c Kollektiv Ulykkesforsikring Policebetingelser Nr. 451 c Gouda Kollektiv Ulykkesforsikring Indhold Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvad dækker forsikringen 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere