Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx

2 Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering og visitation... 3 Din egen vurdering af dine behov... 3 Den faglige vurdering... 4 Lovgrundlag... 4 Levering af omsorgstandpleje... 4 Hvor leveres hjælpen... 4 Transportgebyr... 4 Kontaktpersoner... 4 Krav til dig som får tandplejen... 5 Krav til arbejdsforhold i hjemmet... 5 Krav til observation og dokumentation... 5 Valgfri leverandør... 5 Forsinkelse og aflysninger... 5 Betaling... 5 Kvalitetsmål... 5 Omsorgstandpleje... 6 Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje er vedtaget af byrådet den 13. december Tilrettet xxxx

3 Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven Formålet med hjælpen er at sikre dine muligheder for en god og smertefri tyggeevne. Dette skal være med til at fremme din generelle sundhed og livskvalitet. Omsorgstandplejen er et visiteret tilbud, der gælder for et år ad gangen. Omsorgstandplejen fortsætter automatisk, medmindre du melder dig ud, eller din evne til at klare normal tandpleje forbedres. Ønsker du ikke at modtage den visiterede omsorgstandpleje, vil du stadig kunne modtage normal sygesikringstandpleje. Elementer der indgår i omsorgstand plejen: Opsøgende virksomhed Almen og individuel forebyggelse Oplysningsvirksomhed Regelmæssige undersøgelser Behandling Vurdering og visitation Ved en individuel vurdering afgøres det, om du kan få tilbudt omsorgstandpleje i Faxe Kommune. Vurderingen foretages ved en visitation, og tager udgangspunkt i dine aktuelle behov. Det er bl.a. din evne til egenomsorg og din funktionsevne, som ligger til grund for vurderingen. Du kan fx komme i betragtning til omsorgstandplejen hvis: du har et fysisk handicap, der nedsætter din førlighed og evne til at benytte almindelige tandplejetilbud, Du har et psykisk handicap, der gør det vanskeligt at benytte de eksisterende tandplejetilbud. Det er desuden et krav, at du skal være fyldt 18 år og har folkeregisteradresse i Faxe Kommune. Afgørelsen Senest 10 dage efter du har haft besøg af en visitator, vil du modtage en skriftlig afgørelse fra Faxe Kommune. Brevet indeholder en afgørelse med information om visitators begrundelse og en eventuel bevilling. Første besøg Efter du er tilmeldt tandplejen, vil du modtage eller blive indkaldt til dit første besøg indenfor to måneder. Ved det første besøg undersøges mund, tænder og proteser. Herefter tilrettelægges en plan for den videre behandling og mundpleje. Revisitation Når du er tilmeldt omsorgstandplejen, vil dit behov for omsorgstandpleje automatisk blive revurderet minimum en gang om året. Her vil det afgøres, om du stadig har behov for den service omsorgstandplejen tilbyder, eller om du nu er i stand til at benytte privat praktiserende tandlæge. Hvis det af omsorgstandplejen vurderes, at du har behov for særlig krævende behandling på grund af særlige vilkår, der kræver specialuddannet personale, kan du henvises videre til Specialtandplejen. Sindslidende, fysisk- og psykisk udviklingshæmmede og andre, der ikke kan benytte sig af omsorgstandplejen eller private klinikker, henvises således til Specialtandplejen. Henvisningen til Specialtandplejen foretages af omsorgstandplejen ud fra en tandlægefaglig vurdering. Hvis din situation ændrer sig væsentligt, skal du henvende dig til Visitation, Pleje & Omsorg med henblik på revurdering. På baggrund af den nye vurdering træffer visitator en ny afgørelse, som du modtager skriftligt. Vurderingen foretages så vidt muligt i et samarbejde mellem dig og en visitator fra Faxe Kommune. Sundhedsloven 131 Kommunalbestyrelsen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud 3

4 Din egen vurdering af dine behov Har du inden besøg fra kommunen gjort dig klart, hvad du har af konkrete problemer i forbindelse med tandpleje, gør du det nemmere at målrette behandlingen. Du kan fx overveje: hvilke muligheder du har for at benytte eksisterende tandplejetilbud, hvordan din daglige tandhygiejne fungerer, om du har pårørende eller anden voksen, der kan hjælpe dig med transport. Ved visitatorens besøg er du velkommen til at have en pårørende eller en anden valgfri person tilstede, der kan lytte med eller tale på dine vegne. Den faglige vurdering Den faglige vurdering foretages af visitatorer, der arbejder for Faxe Kommune. I vurderingen kan der fx indgå forhold som: evnen til at benytte almindelige tandplejetilbud, evnen til selv at opretholde en kontinuerlig tandpleje, fysiske forhold der gør det svært at modtage tandpleje i den almindelige tandpleje, psykiske forhold der gør det svært at modtage tandpleje i den almindelige tandpleje. Du vil i forbindelse med visitationen blive bedt om at give samtykke, så der kan indhentes supplerende informationer fra egen læge og tandlæge. Det er den faglige vurdering, der vægter mest i den endelige afgørelse. Målet for omsorgstandplejen Det overordnede mål med tilbuddet om omsorgstandpleje er at give dig mulighed for at få passet dine tænder eller proteser. Det er desuden vigtigt, at der arbejdes forebyggende. Tandplejen vil blive tilpasset dine specifikke forhold. Det betyder, at der afsættes ekstra tid til, at du kan modtage tandplejen i et tempo, der passer dig. Generelt arbejdes der ud fra fire grundprincipper: Udrede At afdække hvad du kan og ikke kan, samt de årsager der kan ligge til grund for dette. Udvikle At hjælpe dig til at genvinde eller udvikle dine muligheder, så du længst og bedst muligt, kan varetage din tandpleje selv. Fastholde At hjælpe dig til at bevare de færdigheder du har nu. Lindre/understøtte At bevare din sundhed, livskvalitet og din værdighed trods varig eller forbigående svækkelse, sygdom og/eller handicap. Lovgrundlag Der visiteres omsorgstandpleje efter Sundhedslovens 131 og 132. Levering af omsorgstandpleje I det følgende gives en beskrivelse af, hvordan tandplejen konkret gives, og de forudsætninger der er gældende. Dette inkluderer krav til tandplejepersonale, men også til dig som modtager. Hvor leveres hjælpen Du kan modtage omsorgstandpleje på to måder. Som hovedregel vil det foregå på tandklinikker, der har de nødvendige klinikfaciliteter til at udføre tandplejen. Den anden mulighed er, at du bliver behandlet i eget hjem, plejebolig eller ældrebolig. Dette sker kun i de tilfælde, hvor visitator vurderer, at du ikke kan klare transporten til klinikken. Du kan som udgangspunkt modtage omsorgstandpleje på hverdage i dagtimerne. De enkelte klinikker har dog individuelle åbningstider. Transportgebyr Der opkræves et fast årligt gebyr for transport, som er uafhængigt af, om du modtager omsorgs - tandplejen hjemme eller på tandklinik og derfor har behov for hjælp til kørsel. 4 Transportgebyret trækkes af pensionen og dækker enten transporten af dig selv og ledsager, eller

5 udgifter for den mobile tandpleje, der kommer til dig. Gebyret vil ikke blive opkrævet, hvis du selv sørger for transport til og fra tandklinik. Kontaktpersoner Det tilstræbes, at der hurtigst muligt efter du er tilknyttet tandplejen får tildelt en fast kontaktperson i tandplejen. Dette vil ske senest 2 måneder efter du er tilmeldt omsorgstandplejen. Kontaktpersonen har det primære ansvar for at tilrettelægge og tilpasse din omsorgstandpleje. For at sikre vores muligheder for at kontakte dig, er det endvidere et krav, at du som modtager af hjælpen stiller med minimum én kontaktperson. Krav til medarbejderen Generelt gælder det, at personalet der udfører tandplejen er fagligt kompetent. Det vil sige, at det afhængig af opgavens art vil være: tandplejere, tandlæger, klinikassistenter, kliniske tandteknikere. Det er medarbejderens opgave at hjælpe dig til en bedre mundhygiejne, tyggeevne og motivere til at tandplejerelaterede opgaver kan klares i din hverdag eller instruere din plejer i dine behov for hjælp. Den enkelte medarbejder har ansvaret for at dokumentere efter gældende regler. Desuden vil du blive orienteret om ændringer og observationer vedrørende din tandstatus. Krav til dig som får tandplejen For at du bedst muligt kan modtage den aftalte hjælp, er det en forudsætning, at du som modtager opfylder følgende: du skal acceptere brug af hjælpemidler, som er nødvendige, for at tandplejepersonalet kan udføre deres arbejde, du skal deltage så aktivt som muligt, fx i det forebyggende arbejde, du og dine pårørende skal give besked til visitator ved væsentlige forandringer i din tilstand, du skal melde afbud i så god tid som muligt, hvis du ikke har mulighed for at overholde den planlagte aftale, der skal være en kontaktperson eller anden voksen hos dig ved behandling hjemme eller på klinikken. Krav til arbejdsforhold i hjemmet Hvis du modtager tandplejen i egen bolig, skal der foretages en arbejdspladsvurdering. Dette skal sikre, at den tildelte tandpleje kan udføres. Du skal følge de krav, der sættes i arbejdspladsvurderingen. Herunder gælder det at: det skal sikres, at medarbejderen uhindret kan udføre tandplejen, husdyr må ikke være til gene for medarbejderen, sne skal ryddes væk, så der er fri passage til døren, du skal acceptere, hvis medarbejderen vurderer at det er nødvendigt at lufte ud, der må ikke ryges i hjemmet, mens medarbej - dere er til stede, du skal respektere personalets tavshedspligt, du skal acceptere, at personalet ikke modtager gaver eller penge. 5 Krav til observation og dokumentation Det gælder generelt for hjælpen at: Tandplejen i samarbejde med dig skal lave en plan for, hvordan hjælpen gives ud fra visitationen, Tandplejen skal observere og dokumentere ændringer i din tilstand,

6 Tandplejen skal handle fagligt forsvarligt i forhold til hvordan du har det, Tandplejen skal orientere visitationen, hvis dit behov ændrer sig væsentligt over en vedvarende periode. Valgfri leverandør Det er muligt at få leveret omsorgstandpleje gennem Faxe kommune eller en privat udbyder, der er godkendt af Faxe Kommune. Private og offentlige udbydere skal efterleve de samme krav og retningslinier for levering af tandplejen. Rammerne fremgår af denne kvalitetsstandard. Der vil derfor være ensartede forhold, lige meget om du vælger den ene eller den anden leverandør. Særligt kostbare behandlinger kan ikke udføres, medmindre det er godkendt af Kommunal - bestyrelsen. Forsinkelse og aflysninger Der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt at ændre en aftale. Dette kan for eksempel være på grund af sygdom, vejr eller lignende. Der vil i disse tilfælde blive ringet til dig hurtigst muligt, og der aftales snarest en ny tid. I tilfælde hvor du må aflyse, skal den kommunale kontaktperson eller kontaktsted underrettes hurtigst muligt. Hyppighed Omsorgstandplejen tilrettelægges efter den enkeltes behov, dog minimum en årlig undersøgelse. Betaling Der er delvis egenbetaling på omsorgstandplejen. Du vil derfor skulle betale et fast årligt beløb, jævnfør Faxe Kommunes takstblad. Dette dækker alle nødvendige behandlinger. Beløbet vil blive opkrævet månedligt og kan trækkes af pensionen. Kvalitetsmål at borgere der tilbydes omsorgstandpleje indkaldes senest 2 mdr. efter tilmelding, at akutte gener søges afhjulpet så hurtigt som muligt. Som udgangspunkt tilbydes en tid indenfor en uge, dog ikke i ferieperioder, hvor der henvises til privatpraktiserende tandlæger, som har aftale med Faxe Kommune, at hyppigheden af undersøgelse og behandlinger afhænger af dine behov. Som minimum tilbydes du en årlig undersøgelse, hvis du har protese, og en halvårlig undersøgelse hvis du har egne tænder. Hvad gør du uden for åbningstid og i ferieperioder? Ved akutte gener henvises i ferieperioder til de privatpraktiserende tandlæger/kliniske tandteknikere. Oplysninger om tandlæger/kliniske tandteknikere kan findes på I weekender og på helligdage kan du henvende dig til Tandpinevagten i Region Sjælland mellem 9.30 og på telefon Oplysninger om Tandpinevagten kan findes på 6

7 Hvor kan du få oplysninger Hvis du har brug for at vide mere om muligheden for at få omsorgstandpleje, kan du henvende dig til Visitation Pleje & Omsorg. Visitationen kan træffes på telefonnummer: Visitation Pleje & Omsorg: Mandag - fredag: Klageadgang Er du uenig i afgørelsen, kan du kontakte Visitationen, der herefter revurderer sagen. Klager over udførelsen af tandplejen skal som udgangspunkt rettes til kommunens overtandlæge. Ønsker du en papirudgave, kan du kontakte Social, Sundhed og Økonomi på tlf Omsorgstandpleje Elementer der kan indgå i tandplejen Undersøgelse af tænder, mund eller proteser Rensning af proteser Tilpasning af proteser Reparation af proteser Fremstilling af nye proteser Tandrensning Tandfyldninger Tandudtrækning Røntgenbilleder Rodbehandlinger Paradentose behandlinger Operative indgreb Lokal bedøvelse Recepter Akut nødbehandling Kontrol Undersøgelse udenfor klinik Henvisning til specialafdeling/tandlæge

8 Tryk: Faxe Bogtryk/Grafisk

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere