Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus"

Transkript

1 LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse

2 Projekt /03/Notat

3 1. Indledning Sundhedsudvalget drøftede på mødet den rapporten "Sundhedsvision Nordsjælland Konsekvensanalyse for amtets sygehuse" af Rapporten er udarbejdet af Lohfert & Lohfert i samarbejde med sundhedsvæsenets direktion på baggrund af resultaterne fra de ni arbejdsgrupper, der blev nedsat til konkretisering af Sundhedsvision Nordsjælland (SVN) 1. På baggrund af arbejdsgruppernes faglige anbefalinger samt principperne bag SVN er der i rapporten af opstillet en række konkrete forslag til styrkelse af det akutte område og øget specialisering på sygehusområdet 2. Sundhedsudvalget besluttede på mødet den , at der skal ske en yderligere konkretisering af Sundhedsvision Nordsjælland under følgende forudsætninger: at der søges gennemført en styrkelse af akutbetjeningen med sigte på en lægevisitation efter en overgangsperiode, at der satses på øget specialisering, samling af funktioner og kvalitetssikring, at der planlægges med fortsat sygehusdrift på fem adresser, samt at der arbejdes videre med forslagene vedrørende forebyggelse og samarbejde med praksissektor og primærkommuner. Nærværende notat beskæftiger sig udelukkende med forslaget til øget specialisering på sygehusområdet med fortsat sygehusdrift på fem adresser. Principper for øget specialisering På grundlag af sundhedsudvalgets drøftelser og beslutning på mødet den om fastholdelse af sygehusdrift på fem adresser kombineret med ønsket om at tilgodese flest mulige af de sundhedsfaglige anbefalinger og principperne bag Sundhedsvision Nordsjælland om øget specialisering på sygehusområdet er der opstillet et forslag til overordnet medicinsk struktur for sygehusdriften i amtet. Forslaget kan summeres i følgende overskrifter: drift på fem adresser Fortsat opretholdelse af brystkirurgi på Hørsholm Samling af øvrig kirurgisk aktivitet (akut/elektiv) i Hillerød og Helsingør Akut ortopædkirurgi samles i Hillerød Elektiv ortopædkirurgi samles på Hørsholm Reumatologi flyttes fra Hørsholm til Esbønderup Gynækologi og dermatologi flyttes fra Hørsholm til Hillerød Den overordnede specialisering af funktioner på færre sygehuse sker således dels gennem konkret flytning af funktioner de fuldt optrukne linjer i figur 1 og dels gennem en løbende tilpasning i henhold til arbejdsgruppernes sundhedsfaglige anbefalinger, eksempelvis det intern medicinske område. Figur 1: Overordnet struktur for sygehusdriften i amtet Kirurgi (Karkirurgi), Ortopædkirurgi, Gyn/obs., Pædiatri, ØNH, Øjen, Tand-mund-kæbe Nefrologi, Neurologi, Akut basismedicin, Medicin med amtsfunktion (Hæmatologi/onkologi og Kardiologi) Akut/Elektiv Kirurgi, Urologi, Ortopædkirurgi, Akut basismedicin, Medicin med amtsfunktion (Lungemedicin), Idrætsmedicin Akut/Elektiv Akut Elektiv Frederikssund Esbønderup Hillerød Rehabilitering Kirurgi (Plastikkirurgi), Ortopædkirurgi, Akut basismedicin, Medicin med amtsfunktion Akut (Infektionsmedicin, Gastroenterologi) Elektiv Helsingør Hørsholm Kirurgi (Brystkirurgi), Ortopædkirurgi, Reumatologi, Gynækologi, Dermatologi 1 De ni arbejdsgrupper afleverede deres rapporter til sundhedsvæsenets direktion den I rapporten af blev der opstillet tre modeller for en øget specialisering på sygehusområdet. Modellerne bygger dels på grundprincipperne i Sundhedsvision Nordsjælland om øget kvalitet gennem samling af funktioner og dels på de sundhedsfaglige anbefalinger fra arbejdsgrupperne. L&L AS 931_61.10.HP Projekt: /03/Notat 18 1

4 2. Forudsætninger Selv efter fastlæggelsen af de overordnede principper er det nødvendigt at opstille en række forudsætninger for fordeling af patienter og sengetal mellem de akutte og elektive områder mv. mellem sygehusene i amtet, idet der ikke konkret er taget stilling til disse forhold i arbejdsgruppernes oplæg. Kirurgisk område På det kirurgiske område er der ikke fastsat en specialefordeling på det akutte- /elektive område. Arbejdsgrupperne har ikke specifikt taget stilling til det spørgsmål, men der henvises til de tidligere overvejelser i forbindelse med samling af urologien i Frederikssund og dermed en fordeling af kirurgien. De kirurgiske specialer på Hillerød er koncentreret om kræftbehandling, mens Helsingør er tiltænkt at tage sig af behandling af svære inflammatoriske tarmsygdomme, kronisk pancreatitis samt en række dagkirurgiske laparoskopiske indgreb. Det må derfor ligesom i rapporten af anbefales, at der fastlægges et endeligt sengetal mellem akutte/elektive kirurgiske afdelinger på Hillerød og Helsingør baseret på diagnoser, sengedage mv. med henblik på fastlæggelse af den fremtidige ressourcefordeling. Til opstilling af konsekvenser af de principper, der ligger til grund for et fremtidigt sygehusvæsen i Frederiksborg Amt, er der - når brystkirurgien fastholdes i Hørsholm - antaget en 50/50 fordeling af udskrivninger på de kirurgiske specialistområder I og II. De større funktionelle ændringer sker således på det ortopædkirurgiske og kirurgiske område, mens en række af de øvrige kirurgiske aktiviteter fastholdes på nuværende sygehusadresser. Intern medicinsk område På det intern medicinske område fastholdes den akutte basismedicin på de tre store sygehuse i amtet, kombineret med en styrkelse af specialiseringen på det medicinske område på hvert af sygehusene i amtet. De specialiserede amtsfunktioner fordeles på følgende måde: Frederikssund : Lungemedicin Hillerød : Hæmatologi/onkologi, kardiologi og neurologi Esbønderup : Reumatologi og rehabiliteringsfunktion Helsingør : Infektionsmedicin og gastroenterologi Konkret betyder forslaget, dels at reumatologi flyttes fra Hørsholm til Esbønderup dels at der løbende skal ske en tilpasning til den fremtidige foreslåede specialefordeling 1. I beregningen af sengetal og konsekvenser af de foreslåede principper for den langsigtede plan for sygehusene i Frederiksborg Amt antages en foreløbig uændret fordeling mellem sygehusene på det medicinske område. På det ortopædkirurgiske område er der med henvisning til arbejdsgruppernes sundhedsfaglige anbefalinger forudsat en fordeling på akut (2/3) og elektiv (1/3) til fordeling af udskrivninger herunder sengetal. De specialiserede kirurgiske funktioner foreslås fordelt på følgende måde: Frederikssund : Urologi Hillerød : Ortopædkirurgi (akut), kirurgi (akut/elektiv), karkirurgi, ørenæse-hals, øjen, tand-mund-kæbe Hørsholm : Ortopædkirurgi (elektiv), brystkirurgi Helsingør : Kirurgi (akut/elektiv), abdominalkirurgi, plastikkirurgi 1 Som foreslået i rapporten af kan en gennemgang af diagnosegrupperne på det medicinske område benyttes til fastlæggelse af en eventuel forskydning mellem patientfordelingen og ressourcefordelingen på det intern medicinske område mellem sygehusene i amtet. 2 Projekt: /03/Notat 18

5 3. Kapacitetsdimensionering Fastlæggelse af kapacitetsbehovet sker på grundlag af de principper, der er opstillet for den fremtidige sygehusdrift i Frederiksborg Amt under hensyntagen til de ovennævnte forudsætninger om fordeling af patienter, sengedage mv. mellem amtets sygehuse. Sengefordeling på amtets sygehuse Beregninger vedrørende det ortopædkirurgiske område viser, at der vil være behov for ca. 80 senge til akutfunktion på Hillerød, 40 senge til elektiv funktion på Hørsholm samt fastholdelse af idrætsklinikken på Frederikssund med to sengepladser. På det kirurgiske område skal der ske en opdeling på specialistområde I og II på henholdsvis Hillerød og Helsingør. De foreløbige beregninger bygger på en antagelse om en ligelig fordeling af sengepladser svarende til 62 sengepladser på hvert sygehus. Brystklinikken på Hørsholm bevares fortsat med 11 sengepladser. Beregninger vedrørende ortopædkirurgi og kirurgi fremgår af bilag I. Beregning af sengebehov På baggrund af de overordnede kapacitetsberegninger vedrørende sengebehov er det muligt at opstille en foreløbig oversigt over det fremtidige antal senge for amtets sygehuse Kapacitetsplan SVN-plan dagkir. Intensiv senge/ava i alt dagkir. Intensiv senge/ava i alt Hillerød Helsingør Frederikssund Hørsholm (1) Esbønderup I alt (1) teoretisk med 85% belægning 365 dage L&L AS 931_23.9.K9.HP Konsekvensen for amtets sygehuse vil være et stigende sengebehov for Hillerød, et kraftigt fald i sengepladser på Frederikssund samt et stort set uændret sengetal i Helsingør, mens Hørsholm og Esbønderup får en mindre stigning i sengetallet (bilag II). Anlægskonsekvenser som følge af ændret sengebehov Foreløbige analyser af råhuset på plan 7 i bygning 08 på Hillerød peger på mulighed for indretning af op til 40 sengepladser, som dog ikke samtidig giver mulighed for placering af ambulatoriefunktion, sådan som generalplanen med 26 sengepladser - foregiver. På Helsingør er det i henhold til generalplanen tanken at udvide sengeafsnittene fra de ca. 18 senge til 26, hvilket vil skabe mulighed for en omlægning af eksisterende sengeafsnit til ambulatorier, så der på hvert plan kan etableres 2 x 26 senge samt et ambulatorium. Det kan således være nødvendigt at inddrage de bygningsmæssige muligheder i overvejelser omkring fordeling af det akutte/elektive kirurgiske område mellem Hillerød og Helsingør. Reduktionen af senge på Frederikssund vil muliggøre en sengeudtynding fra ca. 32 til 26 senge pr. sengeafsnit. Det vil dog som følge af det relativt lave sengetal være nødvendigt at undersøge muligheden for at omdanne sengeafsnit til andre funktioner 1. En udvidelse på Hørsholm fra de teoretisk belagte sengepladser fra 45 til 51 vil kunne ske uden anlægsudgifter på sengeafsnittene 2. På Esbønderup er der en sengekapacitet svarende til 100 senge. Generalplanen anbefaler dog, at der sker en reduktion til ca. 84 senge med omdannelse af 4-sengsstuer til decentrale terapifunktioner 3. Beregning af operationskapaciteter Med indsættelse af antallet af operationer i henhold til oplysninger fra arbejdsgruppe 1.4 vedrørende operation/anæstesi kombineret med referencetal/benchmarking vedrørende antallet af operationer udført i dagtid og anæstesi- /knivtider er behovet for antallet af operationsstuer estimeret. Beregning af operationskapacitet Hillerød Helsingør Frederikssund Hørsholm i alt OP-stue kapacitetsbehov i dagtid arbejdsdage á 6 timer 10,6 5,7 2,3 8,4 27,1-250 arbejdsdage á 7 timer 9,1 4,9 2,0 7,2 23,2-250 arbejdsdage á 8 timer 7,9 4,3 1,7 6,3 20,3 Beregningerne af operationskapaciteten fremgår af bilag III. L&L AS 931_08.6.G16.HP 1 etablering af Videnscenter vedr. forebyggelse og sundhedsfremme samt etablering af sundhedscenter 2 under forudsætning af fastholdelse af nuværende standard 3 En korrektion på dette område vil kunne skabe mulighed for etablering af 87 pladser. Der er dog ikke taget stilling til ambulatoriefunktioner i forbindelse med flytning af reumatologien. Projekt: /03/Notat 18 3

6 Beregninger viser, at der i forhold til nuværende situation vil være en overkapacitet på det operative/anæstesiologiske område på Frederikssund, idet den operative kapacitet udelukkende benyttes af urologien. På de andre sygehuse sker der en tilsvarende stigning på det kirurgiske område. Det vil dog være muligt at hæve udnyttelsestiden på operationsstuerne for dermed at reducere det nødvendige behov/gennemføre et øget antal operationer på samme antal operationsstuer. Intensivt/intermediært beredskab Den opstillede fordeling mellem det intensive og det intermediære område fordelt på sygehusene, som fremgår af rapporten af , er foreløbig fastholdt. Figur 2: Konsekvenstilpasning på det intensive/intermediære område Udgangssituation 24 senge Hillerød Helsingør Frederikssund 8 intensivsenge 8 intensivsenge 8 intensivsenge Hørsholm plejenormering 5,04 plejenormering 3,73 plejenormering 3,36 Strukturtilpasning Hillerød Helsingør Frederikssund 4 Intensivsenge AMK/transport 10 Intensivsenge 6 Intermediærsenge 4 Intermediærsenge Hørsholm plejenormering 5,04 plejenormering 3,73 plejenormering 2,79 L&L AS 931_101.1.HP 14 intensiv + 10 intermediære = 24 senge Fordelingen mellem de tre enheder herunder plejetyngde af patienterne vil afhænge af den endelige fordeling for såvel det kirurgiske som det intern medicinske område (figur 2). Den skitserede model vil have behov for overflytning af patienter til intensivafsnittet i Hillerød, hvilket nødvendiggør en kompetent transportorganisation til afhentning af de intensivkrævende patienter. 4 Projekt: /03/Notat 18

7 Bilag I: Sengeberegning ortopædkirurgi og kirurgi Ortopædkirurgi Regnskab 2002 (1) (6) ninger (2) dage (3) besøg (4) liggetid ningspct. Hillerød ,1 90% Helsingør ,1 84% Frederikssund ,2 90% Idrætsklinikken ,1 - Hørsholm ,6 67% Ortopædkirurgi i ,3 84% Kapacitetsplan 2003 Hillerød ,3 85% Helsingør ,6 85% Frederikssund ,4 85% - Idrætsklinikken ,2 - Hørsholm (5) ,6 85% Ortopædkirurgi i ,7 85% SVN ( ) (7) Hillerød /Akut ,8 85% Hørsholm /Elektiv ,9 85% Frederikssund/Idrætsklinik ,2 85% Ortopædkirurgi ,5 86% (1) ekskl. intensiv og dagkirurgi (3) opgjort i plejeansvar L&L AS 931_23.7.H22.HP (2) opgjort i behandlingsansvar (4) inkl. forundersøgelser (5) Hørsholm ikke omfattet af Kapacitetsplan Beregninger bygger på 2002-tal med 85% bel (6) Sengetal er ekskl. "rygsenge" og "børnesenge", som af arbejdgruppe 1.1 er opgjort til hhv. 5 og 2,5 (7) Fordeling af udskrivninger på akut (2/3) og elektiv (1/3) bygger på foreløbige antagelser Kirurgi Regnskab 2002 (Organkir. inkl. Urologi) (1) ninger (2) dage (3) besøg (4) liggetid ningspct. Hillerød ,9 77% Helsingør ,5 80% Frederikssund ,6 73% Hørsholm ,7 62% Organkirurgi i ,6 75% Regnskab 2002 (Kirurgi ekskl. Urologi) Hillerød ,6 85% Helsingør ,3 85% Frederikssund ,7 85% Hørsholm - Brystkirurgi ,6 85% - Kirurgi (Hernie/Organ) ,2 85% Kirurgi i ,5 85% Kapacitetsplan 2003 (Kirurgi ekskl. Urologi) beh.ansvar Hillerød (5) ,8 85% Helsingør ,6 85% Frederikssund ,8 85% Hørsholm - Brystkirurgi ,6 85% - Kirurgi (Hernie/Organ) ,2 85% Kirurgi i ,2 85% SVN, ( ) Hillerød (7) ,0 85% Helsingør (7) ,0 85% Hørsholm/Brystkirurgi ,6 85% Kirurgi model 1a ,0 84% (1) ekskl. intensiv og dagkirurgi (3) opgjort i plejeansvar L&L AS 931_23.8.H30.HP (2) opgjort i behandlingsansvar (4) inkl. forundersøgelser (5) ekskl. 10 AVA-senge og 10 dagkirurgiske pladser (6) Hørsholm ikke omfattet af Kapacitetsplan Beregninger bygger på 2002-tal med 85% bel (7) Fordeling af udskrivninger på specialistområde I (1/2) og II (1/2) bygger på foreløbige antagelser Projekt: /03/Notat 18 5

8 Bilag II: Sengefordeling på amtets sygehuse Hillerød Kapacitetsplan 2003 (1) ninger (2) dage (3) besøg (4) liggetid ningspct. Arbejdsmedicinsk Klinik Gyn.-Obstetrisk afdeling ,6 85% Medicinsk afdeling B ,9 85% Medicinsk afdeling F ,7 85% Nefrologisk afdeling ,0 85% Neurologisk afdeling ,0 85% Organkirurgisk afdeling ,8 85% Ortopædkirurgisk afd ,1 85% Pædiatrisk afdeling ,9 85% Tand, mund og kæbe afd Øjenafdeling Øre-næse-hals afdeling ,9 85% Kapacitetsplan ,7 85% Hørsholm 2002: Dermatologi ,8 33% Gynækologi ,0 6% Hillerød og del Hørsholm ,7 85% (1) ekskl. intensiv og dagkirurgi (3) opgjort i plejeansvar (2) opgjort i behandlingsansvar (4) inkl. forundersøgelser Hillerød SVN ( ) L&L AS 931_23.1.H20.TB (1) ninger (2) dage (3) besøg (4) liggetid ningspct. Arbejdsmedicinsk Klinik Gyn.-Obstetrisk afdeling ,6 85% Medicinsk afdeling B ,9 85% Medicinsk afdeling F ,7 85% Nefrologisk afdeling ,0 85% Neurologisk afdeling ,0 85% Organkirurgisk afdeling ,0 85% Ortopædkirurgisk afd ,8 85% Pædiatrisk afdeling ,9 85% Tand, mund og kæbe afd Øjenafdeling Øre-næse-hals afdeling ,9 85% SVN ( ) ,6 85% Fra Hørsholm : Dermatologi ,8 85% Gynækologi ,0 85% SVN i alt ( ) ,6 85% L&L AS 931_23.1.H42.TB Helsingør Kapacitetsplan 2003 (1) ninger (2) dage (3) besøg (4) liggetid ningspct. Medicinsk afdeling ,5 85% Organkirurgisk afdeling ,6 85% Ortopædkirurgisk afd ,6 85% Plastikkirurgi ,6 85% Kapacitetsplan ,1 85% Helsingør SVN ( ) Medicinsk afdeling ,5 85% Kirurgisk afd. (incl. Plastik) ,0 85% SVN i alt ( ) ,9 85% (1) ekskl. intensiv og dagkirurgi (3) opgjort i plejeansvar (2) opgjort i behandlingsansvar (4) inkl. forundersøgelser Frederikssund kapacitetsplan 2003 L&L AS 931_23.2.H12.HP (1) ninger (2) dage (3) besøg (4) liggetid ningspct. Medicinsk afdeling ,3 85% Organkirurgisk afdeling ,8 85% Ortopædkirurgisk afd ,3 85% Urologisk afd ,2 85% Idrætsklinkken % Kapacitetsplan ,9 85% Frederikssund SVN ( ) Medicinsk afdeling ,3 85% Urologisk afd ,2 85% Idrætsklinkken ,2 85% SVN i alt ( ) ,8 85% (1) ekskl. intensiv (3) opgjort i plejeansvar (2) opgjort i behandlingsansvar (4) inkl. forundersøgelser L&L AS 931_23.3.H14.TB 6 Projekt: /03/Notat 18

9 Hørsholm Regnskab 2002 (1) Senge- Udskriv- Senge- Ambulante Gnst. (3) Belægtal (2) ninger dage (3) besøg liggetid ningspct. Brystkirurgi ,6 85% Kirurgi (Hernie/Organ) ,2 85% Ortopædkirurgi ,7 85% Reumatologi ,4 85% Dermatologi ,8 85% Gynækologi ,0 85% Hørsholm ,6 84% Hørsholm SVN ( ) Ortopædkirurgisk afd ,9 85% Brystkirurgi ,6 85% SVN i alt ( ) ,2 85% (1) teoretisk med 85% belægning 365 dage L&L AS 931_23.5.G14.HP (2) sengetal er ikke fastsat i kapacitetsplanen (3) beregningsgrundlag er sengedage opgjort i behandlingsansvar Esbønderup Kapacitetsplan 2003 Senge- Udskriv- Senge- Ambulante Gnst. Belægtal ninger dage besøg liggetid ningspct. Rehabilitering ,5 85% Esbønderup SVN ( ) Rehabilitering ,5 85% Fra Hørsholm : Reumatologi ,4 85% SVN i alt ( ) ,8 85% L&L AS 931_23.4.G9.HP Projekt: /03/Notat 18 7

10 Bilag III: Beregning af operationskapacitet Organ- Kar- Ortopæd- Øre. næse, Gyn.-obst. Hillerød Organ- Helsingør Frederiks. Bryst- Ortopæd- Hørsholm Amtet Betegnelse Enhed kirurgi kirurgi kirurgi hals center andre I alt kirurgi I alt Urologi I alt kirurgi kirurgi I alt i alt Operationer i alt Antal Andel af operationer udført i vagttid i % 20,1% 16,7% 31,1% 3,6% 26,5% 7,1% 20,7% 5,0% 5,0% 4,2% 4,2% 5,0% 5,0% 5,0% 12,1% Operationer i dagtid Antal A - Første snit - sidste tråd Tim/Min 01:22 01:32 01:30 00:25 00:45 01:00 01:02 01:22 01:22 00:55 00:55 01:22 01:10 01:12 01:08 B - Tillæg for forberedelse/extubation Tim/Min 00:54 00:58 01:03 00:28 00:43 00:49 00:48 00:54 00:54 00:39 00:39 00:54 00:51 00:51 00:49 Indslusning - anæstesilæge til stede Tim/Min 00:04 00:04 00:06 00:03 00:03 00:03 00:03 00:04 00:04 00:02 00:02 00:04 00:04 00:04 00:03 Anæstesilæge - anæstesi start Tim/Min 00:07 00:10 00:09 00:05 00:08 00:08 00:07 00:07 00:07 00:07 00:07 00:07 00:08 00:07 00:07 Anæstesi start - operation start Tim/Min 00:08 00:12 00:08 00:04 00:05 00:07 00:06 00:08 00:08 00:06 00:06 00:08 00:06 00:06 00:06 Operation start - første snit Tim/Min 00:16 00:15 00:19 00:04 00:10 00:12 00:12 00:16 00:16 00:10 00:10 00:16 00:14 00:14 00:13 Sidste tråd - operation slut Tim/Min 00:04 00:04 00:07 00:03 00:03 00:04 00:04 00:04 00:04 00:03 00:03 00:04 00:05 00:04 00:04 Operation slut - anæstesi slut Tim/Min 00:05 00:05 00:05 00:04 00:05 00:05 00:04 00:05 00:05 00:05 00:05 00:05 00:05 00:05 00:04 Anæstesi slut - udslusning Tim/Min 00:10 00:08 00:09 00:05 00:09 00:10 00:08 00:10 00:10 00:06 00:06 00:10 00:09 00:09 00:08 C - Tillæg for rengøring Tim/Min 00:08 00:09 00:09 00:05 00:05 00:06 00:06 00:08 00:08 00:05 00:05 00:08 00:07 00:07 00:07 OP-afdelingstid (A+B+C) Tim/Min 02:24 02:39 02:42 00:58 01:33 01:55 01:57 02:24 02:24 01:39 01:39 02:24 02:08 02:11 02:04 OP-stuer, 250 arbejdsdage á 5 timer Antal 3,6 0,7 3,7 1,2 2,4 1,1 12,7 6,8 6,8 2,8 2,8 2,3 7,8 10,1 32,5 OP-stuer, 250 arbejdsdage á 6 timer Antal 3,0 0,6 3,1 1,0 2,0 0,9 10,6 5,7 5,7 2,3 2,3 1,9 6,5 8,4 27,1 OP-stuer, 250 arbejdsdage á 7 timer Antal 2,6 0,5 2,7 0,9 1,7 0,8 9,1 4,9 4,9 2,0 2,0 1,6 5,6 7,2 23,2 OP-stuer, 250 arbejdsdage á 8 timer Antal 2,3 0,4 2,3 0,8 1,5 0,7 7,9 4,3 4,3 1,7 1,7 1,4 4,9 6,3 20,3 OP-stuer, 250 arbejdsdage á 9 timer Antal 2,0 0,4 2,1 0,7 1,3 0,6 7,1 3,8 3,8 1,5 1,5 1,3 4,4 5,6 18,0 L&L AS 931_08.3.BM29.HP 8 Projekt: /03/Notat 18

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

DE SØNDERJYSKE SYGEHUSE

DE SØNDERJYSKE SYGEHUSE Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S DE SØNDERJYSKE SYGEHUSE KAPACITETS-, FUNKTIONALITETS- OG BYGNINGSANALYSE FEBRUAR 2006 Indhold Kontaktoplysninger Kontaktoplysninger Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S Kriegersvej

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter

Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter Side 1 Forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusbyggeri

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.03.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 20.03.2013 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær

Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår. Vicedirektør Gert Hagelskjær Hillerød Hospital - tilpasning til nye vilkår Vicedirektør Gert Hagelskjær Vores nye (dobbelt-) rolle Driftsherre med store visioner for det gode patientforløb i det nuværende hospital Kommende bruger

Læs mere

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Bygning klar J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Side 1 af 6 Hjertemedicinsk, etape 2 HJ 2014.10 Flytning af resterende del af Hjerteafdeling, THG til SKS Børneafdeling - etape 1 HJ 2014.12 Eksisterende Børneafdeling samles i bygning L, mens ombygning

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin

Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin Fremtidig hoveduddannelse i almen medicin En spørgeskemaundersøgelse i Region Nordjylland. 7-6-2012 Af: Jeanette Haagh, Krista Arnold Thomsen, Louise Hjelm Thomsen og Thomas Gregersen, Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Emne: Høring af gennemførelsesplan i Region Syddanmark - "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed"

Emne: Høring af gennemførelsesplan i Region Syddanmark - Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2008 Sag nr. 20 Emne: Høring af gennemførelsesplan i Region Syddanmark - "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed" 1 bilag Gennemførelsesplan

Læs mere

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin

Søren Jakobsen. ! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012. ! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin Søren Jakobsen Ledende overlæge, Geriatrisk afd. OUH Svendborg! Formand for Dansk Selskab for Geriatri (DSG) siden marts 2012! Speciallæge i Interne Medicin:Geriatri og almen medicin! Lederuddannelse fra

Læs mere

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information:

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015. Vigtig information: Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger marts 2015 Vigtig information: Dette er den nyeste opdatering af lokationsnumre i Region Nordjylland, som

Læs mere

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012. Vigtig information:

Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012. Vigtig information: Fortegnelse over sygehusafdelinger i Region Nordjylland der kan modtage elektroniske henvisninger juni 2012 www.praksisinformation.rn.dk/konsulenterogudvalg/datakonsulent/vejl edninger/lokationsnummer.htm

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

RIGSHOSPITALET. Generalplan for Rigshospitalet. Version 3.0. Marts 2009

RIGSHOSPITALET. Generalplan for Rigshospitalet. Version 3.0. Marts 2009 RIGSHOSPITALET Generalplan for Rigshospitalet Version 3.0 Marts 2009 LOHFERT& LOHFERT Dokumentation Nr. 833 RIGSHOSPITALET Generalplan for Rigshospitalet Version 3.0 Marts 2009 Projekt 05.1099 19.03.2009

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Dato: 27. februar 2015 Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Resume - vision Psykiatriplan 2015-2020 er på vej i høring. Den indeholder visioner og målsætninger for, hvordan behandlingspsykiatrien

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012

Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Region Hovedstaden Evaluering af central visitation i Region Hovedstaden - Afrapportering af spørgeskemaundersøgelse om central visitation Juni 2012 Udarbejdet af Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Bilag 1: Regionernes redegørelse om sygehusenes praksis i forhold til kønsopdeling på sengestuer

Bilag 1: Regionernes redegørelse om sygehusenes praksis i forhold til kønsopdeling på sengestuer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 318 Offentligt (02) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMBHO Sags nr.: 1400493

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013

Justerede principper for akutmodtagelser. 5. Februar 2013 for akutmodtagelser 5. Februar 2013 1 Fysiske rammer og funktioner UDE Adskilt indgang for ambulancer og gående Forløb konvergerer i reception / triage Klar adskilt triage for ambulancer og gående Direkte

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Undersøgelse af kapaciteten i intensiv terapi

Undersøgelse af kapaciteten i intensiv terapi Undersøgelse af kapaciteten i intensiv terapi Rapport af 22. december 2004 1 Indledning 2 2 Intensivkapaciteten i Danmark sammenlignet med andre lande 4 2.1 Kapaciteten inden for intensiv terapi i Danmark

Læs mere

Idébank. Idébank til 2 ugers valgkursus i klinikken på modul 13

Idébank. Idébank til 2 ugers valgkursus i klinikken på modul 13 Idébank Idébank til 2 ugers valgkursus i klinikken på modul 13 Tema på valgkursus: 1 Patientforløb: Apopleksipatienten i fase 1 og 2 Neurorehabilitering Esbjerg 652 og Grindsted 300 Afdeling/indhold: På

Læs mere

Generalplan 2013. Partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt. Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens

Generalplan 2013. Partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt. Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens Generalplan 2013 Partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens 2 Generalplan 2013 Indhold 1. Indledning...4 2. Hospitalets profil...6 3.1. Demografi

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt

Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Region midtjylland Hospitalsenheden Horsens Genealplan 2013 Udgivet af Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens Layout og print:

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. kirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

EVALUERINGSCENTER FOR SYGEHUSE. Rapport nr. 5. Dagkirurgi i Danmark. Status og udviklingsmuligheder. Lisberg

EVALUERINGSCENTER FOR SYGEHUSE. Rapport nr. 5. Dagkirurgi i Danmark. Status og udviklingsmuligheder. Lisberg EVALUERINGSCENTER FOR SYGEHUSE Rapport nr. 5 Dagkirurgi i Danmark Status og udviklingsmuligheder Af Lisberg Indholdsfortegnelse Forord...5 Sammenfatning...9 1. Indledning...23 1.1 Indledning...23 1.2 Formål...23

Læs mere

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kardiologisk Nefrologisk Endokrinologisk Afdeling H Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kære kollega. Tillykke

Læs mere

Ansøgning om endeligt tilsagn Universitetssygehus Køge

Ansøgning om endeligt tilsagn Universitetssygehus Køge Ansøgning om endeligt tilsagn Universitetssygehus Køge Region Sjælland september 2013 Indhold Indledning... 1 1 Projektbeskrivelse... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Regionens sygehusstruktur... 3 1.3 Udvikling

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Stillings- og personprofil Ledende overlæge Neurologisk Speciale Klinik Hoved-Orto Aalborg Universitetshospital Januar 2015 Opdragsgiver Aalborg Universitetshospital, Klinik Hoved-Orto Adresse Aalborg

Læs mere

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden Hillerød, den 18. december 2013 Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden De følgende sider indeholder et faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden. Faktaarkene

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Punkt nr. 1 - Årlig revision af specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 8 ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE

Punkt nr. 1 - Årlig revision af specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 8 ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE Punkt nr. 1 - Årlig revision af specialefordelingen i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i 2014 Bilag 1 - Side -1 af 8 DAGSORDEN ORDINÆRT REGIONSRÅDSMØDE REGIONSRÅDSMØDE MØDETIDSPUNKT 08-04-2014 17:00 MØDESTED

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Steen Agnholt Behandlingssted:

Læs mere

Ny styring i et patientperspektiv

Ny styring i et patientperspektiv Ny styring i et patientperspektiv Lars Dahl Pedersen, Hospitalsdirektør, Hospitalsenhed Midt www.regionmidtjylland.dk Incitamentsstrukturer Belønning Straf Faglige Prof. Normer og standarder Godt omdømme

Læs mere

Somatik (herunder laboratoriebyggeri)

Somatik (herunder laboratoriebyggeri) Somatik (herunder laboratoriebyggeri) : Aalborg Sygehus Syd Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Opdragsgiver : Region Nordjylland Tidsperiode : 2008-2010 : Etablering af laboratoriefaciliteter på 3 etager

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Supplerende oplysninger vedr. flytning af neurorehabilitering og Præhospitalt Center

Supplerende oplysninger vedr. flytning af neurorehabilitering og Præhospitalt Center Dato: 17. april 2013 Brevid: 2031729 Supplerende oplysninger vedr. flytning af neurorehabilitering og Præhospitalt Center Dette notat er udarbejdet på baggrund af drøftelserne på mødet d. 9. april 2013

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Specialevejledning for oftalmologi

Specialevejledning for oftalmologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for oftalmologi Specialebeskrivelse Oftalmologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Patientens behov kommer først Vi skaber resultater gennem samarbejde Fremtidens sundhedsvæsen i Region Midt Skive Lemvig Holstebro Gødstrup Struer Ringkøbing- Skjern Herning

Læs mere

Randers, februar 2015. Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus

Randers, februar 2015. Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Randers og Grenaa Sundhedshus Regionshospitalet Randers - Grenaa Sundhedshus. Regionshospitalet Randers Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ Att.: Hospitalsledelsen og Afdelingsledelseskredsen Randers, februar 2015 Vedr. Kvalitetskontrol af

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Ansøgning. 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality

Ansøgning. 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality Skejby Sygehus Ansøgning 4 th Quality Conference for Public Administrations in the EU Building Sustainable Quality Tema: Implementering af strategi fra vision til handling Indsendt af: Sygehusledelsen

Læs mere

Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Juni 2011 Forord I maj 2007 vedtog regionsrådet den første hospitalsplan og den første psykiatriplan. I de fire år, der er gået, har

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger i turnus og speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger og videreuddannelsesråd

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter Nr. 5 Ved akut sygdom - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter 2 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Den akutte patients møde med sundhedsvæsenet. 7 2. Principper for organiseringen

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Guide. hospitalsbehandling. Oversigt: Her får du den bedste. sider. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Henning Bagger

Guide. hospitalsbehandling. Oversigt: Her får du den bedste. sider. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Henning Bagger Foto: Henning Bagger Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Oversigt: Her får du den bedste hospitalsbehandling INDHOLD: Landets bedste behandling Her får du den bedste

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Behandlingssted: Adresse: Charlotte

Læs mere

Organisation, fokusområder og konsulenter

Organisation, fokusområder og konsulenter Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Organisation, fokusområder og konsulenter Information til samarbejdspartnere, nov. 2013 KAP-H s konsulenter i Regionsrådssalen på intromødet den 7. november 2013.

Læs mere

Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland

Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland HØRINGSVERSION Høringsversion MAJ Maj 2009 2009 Udkast til Somatisk Udkast til sygehusplan Sygehusplan for i Region Nordjylland Region Nordjylland 1. FORORD... 2 2. INDLEDNING OG RESUMÈ... 3 2.1 DISPOSITION...

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende Beskrivelse af klinisk uddannelses sted for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen Roskilde Sygehus December 2014 Indhold Præsentation af klinisk uddannelsessted... 3 Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen...

Læs mere

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus

Læge. Uddannelsesprogram. For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin. Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus Læge. (stillingsnummer og ansættelsesperiode) Uddannelsesprogram For Hoveduddannelsen i almen medicin Intern Medicin Medicinsk afdeling, Holbæk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord.2 Afdelingsbeskrivelse

Læs mere

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation

Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Patientinformation vedrørende Brystforstørrende operation Velkommen til Kysthospitalet Du har henvendt dig til Kysthospitalet med henblik på en brystforstørrende operation. Med denne pjece vil vi gerne

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015.

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015. Anæstesiologisk afdeling Køge sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf. 47 32 64 16 Uddannelsesansvarlig:

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Underudvalget vedrørende hospitalsområdets møde den 9. september 2008

Underudvalget vedrørende hospitalsområdets møde den 9. september 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende hospitalsområdets møde den 9. september 2008 Sag nr. 3 Emne: Patienthoteller 2 bilag Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere