Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus"

Transkript

1 LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse

2 Projekt /03/Notat

3 1. Indledning Sundhedsudvalget drøftede på mødet den rapporten "Sundhedsvision Nordsjælland Konsekvensanalyse for amtets sygehuse" af Rapporten er udarbejdet af Lohfert & Lohfert i samarbejde med sundhedsvæsenets direktion på baggrund af resultaterne fra de ni arbejdsgrupper, der blev nedsat til konkretisering af Sundhedsvision Nordsjælland (SVN) 1. På baggrund af arbejdsgruppernes faglige anbefalinger samt principperne bag SVN er der i rapporten af opstillet en række konkrete forslag til styrkelse af det akutte område og øget specialisering på sygehusområdet 2. Sundhedsudvalget besluttede på mødet den , at der skal ske en yderligere konkretisering af Sundhedsvision Nordsjælland under følgende forudsætninger: at der søges gennemført en styrkelse af akutbetjeningen med sigte på en lægevisitation efter en overgangsperiode, at der satses på øget specialisering, samling af funktioner og kvalitetssikring, at der planlægges med fortsat sygehusdrift på fem adresser, samt at der arbejdes videre med forslagene vedrørende forebyggelse og samarbejde med praksissektor og primærkommuner. Nærværende notat beskæftiger sig udelukkende med forslaget til øget specialisering på sygehusområdet med fortsat sygehusdrift på fem adresser. Principper for øget specialisering På grundlag af sundhedsudvalgets drøftelser og beslutning på mødet den om fastholdelse af sygehusdrift på fem adresser kombineret med ønsket om at tilgodese flest mulige af de sundhedsfaglige anbefalinger og principperne bag Sundhedsvision Nordsjælland om øget specialisering på sygehusområdet er der opstillet et forslag til overordnet medicinsk struktur for sygehusdriften i amtet. Forslaget kan summeres i følgende overskrifter: drift på fem adresser Fortsat opretholdelse af brystkirurgi på Hørsholm Samling af øvrig kirurgisk aktivitet (akut/elektiv) i Hillerød og Helsingør Akut ortopædkirurgi samles i Hillerød Elektiv ortopædkirurgi samles på Hørsholm Reumatologi flyttes fra Hørsholm til Esbønderup Gynækologi og dermatologi flyttes fra Hørsholm til Hillerød Den overordnede specialisering af funktioner på færre sygehuse sker således dels gennem konkret flytning af funktioner de fuldt optrukne linjer i figur 1 og dels gennem en løbende tilpasning i henhold til arbejdsgruppernes sundhedsfaglige anbefalinger, eksempelvis det intern medicinske område. Figur 1: Overordnet struktur for sygehusdriften i amtet Kirurgi (Karkirurgi), Ortopædkirurgi, Gyn/obs., Pædiatri, ØNH, Øjen, Tand-mund-kæbe Nefrologi, Neurologi, Akut basismedicin, Medicin med amtsfunktion (Hæmatologi/onkologi og Kardiologi) Akut/Elektiv Kirurgi, Urologi, Ortopædkirurgi, Akut basismedicin, Medicin med amtsfunktion (Lungemedicin), Idrætsmedicin Akut/Elektiv Akut Elektiv Frederikssund Esbønderup Hillerød Rehabilitering Kirurgi (Plastikkirurgi), Ortopædkirurgi, Akut basismedicin, Medicin med amtsfunktion Akut (Infektionsmedicin, Gastroenterologi) Elektiv Helsingør Hørsholm Kirurgi (Brystkirurgi), Ortopædkirurgi, Reumatologi, Gynækologi, Dermatologi 1 De ni arbejdsgrupper afleverede deres rapporter til sundhedsvæsenets direktion den I rapporten af blev der opstillet tre modeller for en øget specialisering på sygehusområdet. Modellerne bygger dels på grundprincipperne i Sundhedsvision Nordsjælland om øget kvalitet gennem samling af funktioner og dels på de sundhedsfaglige anbefalinger fra arbejdsgrupperne. L&L AS 931_61.10.HP Projekt: /03/Notat 18 1

4 2. Forudsætninger Selv efter fastlæggelsen af de overordnede principper er det nødvendigt at opstille en række forudsætninger for fordeling af patienter og sengetal mellem de akutte og elektive områder mv. mellem sygehusene i amtet, idet der ikke konkret er taget stilling til disse forhold i arbejdsgruppernes oplæg. Kirurgisk område På det kirurgiske område er der ikke fastsat en specialefordeling på det akutte- /elektive område. Arbejdsgrupperne har ikke specifikt taget stilling til det spørgsmål, men der henvises til de tidligere overvejelser i forbindelse med samling af urologien i Frederikssund og dermed en fordeling af kirurgien. De kirurgiske specialer på Hillerød er koncentreret om kræftbehandling, mens Helsingør er tiltænkt at tage sig af behandling af svære inflammatoriske tarmsygdomme, kronisk pancreatitis samt en række dagkirurgiske laparoskopiske indgreb. Det må derfor ligesom i rapporten af anbefales, at der fastlægges et endeligt sengetal mellem akutte/elektive kirurgiske afdelinger på Hillerød og Helsingør baseret på diagnoser, sengedage mv. med henblik på fastlæggelse af den fremtidige ressourcefordeling. Til opstilling af konsekvenser af de principper, der ligger til grund for et fremtidigt sygehusvæsen i Frederiksborg Amt, er der - når brystkirurgien fastholdes i Hørsholm - antaget en 50/50 fordeling af udskrivninger på de kirurgiske specialistområder I og II. De større funktionelle ændringer sker således på det ortopædkirurgiske og kirurgiske område, mens en række af de øvrige kirurgiske aktiviteter fastholdes på nuværende sygehusadresser. Intern medicinsk område På det intern medicinske område fastholdes den akutte basismedicin på de tre store sygehuse i amtet, kombineret med en styrkelse af specialiseringen på det medicinske område på hvert af sygehusene i amtet. De specialiserede amtsfunktioner fordeles på følgende måde: Frederikssund : Lungemedicin Hillerød : Hæmatologi/onkologi, kardiologi og neurologi Esbønderup : Reumatologi og rehabiliteringsfunktion Helsingør : Infektionsmedicin og gastroenterologi Konkret betyder forslaget, dels at reumatologi flyttes fra Hørsholm til Esbønderup dels at der løbende skal ske en tilpasning til den fremtidige foreslåede specialefordeling 1. I beregningen af sengetal og konsekvenser af de foreslåede principper for den langsigtede plan for sygehusene i Frederiksborg Amt antages en foreløbig uændret fordeling mellem sygehusene på det medicinske område. På det ortopædkirurgiske område er der med henvisning til arbejdsgruppernes sundhedsfaglige anbefalinger forudsat en fordeling på akut (2/3) og elektiv (1/3) til fordeling af udskrivninger herunder sengetal. De specialiserede kirurgiske funktioner foreslås fordelt på følgende måde: Frederikssund : Urologi Hillerød : Ortopædkirurgi (akut), kirurgi (akut/elektiv), karkirurgi, ørenæse-hals, øjen, tand-mund-kæbe Hørsholm : Ortopædkirurgi (elektiv), brystkirurgi Helsingør : Kirurgi (akut/elektiv), abdominalkirurgi, plastikkirurgi 1 Som foreslået i rapporten af kan en gennemgang af diagnosegrupperne på det medicinske område benyttes til fastlæggelse af en eventuel forskydning mellem patientfordelingen og ressourcefordelingen på det intern medicinske område mellem sygehusene i amtet. 2 Projekt: /03/Notat 18

5 3. Kapacitetsdimensionering Fastlæggelse af kapacitetsbehovet sker på grundlag af de principper, der er opstillet for den fremtidige sygehusdrift i Frederiksborg Amt under hensyntagen til de ovennævnte forudsætninger om fordeling af patienter, sengedage mv. mellem amtets sygehuse. Sengefordeling på amtets sygehuse Beregninger vedrørende det ortopædkirurgiske område viser, at der vil være behov for ca. 80 senge til akutfunktion på Hillerød, 40 senge til elektiv funktion på Hørsholm samt fastholdelse af idrætsklinikken på Frederikssund med to sengepladser. På det kirurgiske område skal der ske en opdeling på specialistområde I og II på henholdsvis Hillerød og Helsingør. De foreløbige beregninger bygger på en antagelse om en ligelig fordeling af sengepladser svarende til 62 sengepladser på hvert sygehus. Brystklinikken på Hørsholm bevares fortsat med 11 sengepladser. Beregninger vedrørende ortopædkirurgi og kirurgi fremgår af bilag I. Beregning af sengebehov På baggrund af de overordnede kapacitetsberegninger vedrørende sengebehov er det muligt at opstille en foreløbig oversigt over det fremtidige antal senge for amtets sygehuse Kapacitetsplan SVN-plan dagkir. Intensiv senge/ava i alt dagkir. Intensiv senge/ava i alt Hillerød Helsingør Frederikssund Hørsholm (1) Esbønderup I alt (1) teoretisk med 85% belægning 365 dage L&L AS 931_23.9.K9.HP Konsekvensen for amtets sygehuse vil være et stigende sengebehov for Hillerød, et kraftigt fald i sengepladser på Frederikssund samt et stort set uændret sengetal i Helsingør, mens Hørsholm og Esbønderup får en mindre stigning i sengetallet (bilag II). Anlægskonsekvenser som følge af ændret sengebehov Foreløbige analyser af råhuset på plan 7 i bygning 08 på Hillerød peger på mulighed for indretning af op til 40 sengepladser, som dog ikke samtidig giver mulighed for placering af ambulatoriefunktion, sådan som generalplanen med 26 sengepladser - foregiver. På Helsingør er det i henhold til generalplanen tanken at udvide sengeafsnittene fra de ca. 18 senge til 26, hvilket vil skabe mulighed for en omlægning af eksisterende sengeafsnit til ambulatorier, så der på hvert plan kan etableres 2 x 26 senge samt et ambulatorium. Det kan således være nødvendigt at inddrage de bygningsmæssige muligheder i overvejelser omkring fordeling af det akutte/elektive kirurgiske område mellem Hillerød og Helsingør. Reduktionen af senge på Frederikssund vil muliggøre en sengeudtynding fra ca. 32 til 26 senge pr. sengeafsnit. Det vil dog som følge af det relativt lave sengetal være nødvendigt at undersøge muligheden for at omdanne sengeafsnit til andre funktioner 1. En udvidelse på Hørsholm fra de teoretisk belagte sengepladser fra 45 til 51 vil kunne ske uden anlægsudgifter på sengeafsnittene 2. På Esbønderup er der en sengekapacitet svarende til 100 senge. Generalplanen anbefaler dog, at der sker en reduktion til ca. 84 senge med omdannelse af 4-sengsstuer til decentrale terapifunktioner 3. Beregning af operationskapaciteter Med indsættelse af antallet af operationer i henhold til oplysninger fra arbejdsgruppe 1.4 vedrørende operation/anæstesi kombineret med referencetal/benchmarking vedrørende antallet af operationer udført i dagtid og anæstesi- /knivtider er behovet for antallet af operationsstuer estimeret. Beregning af operationskapacitet Hillerød Helsingør Frederikssund Hørsholm i alt OP-stue kapacitetsbehov i dagtid arbejdsdage á 6 timer 10,6 5,7 2,3 8,4 27,1-250 arbejdsdage á 7 timer 9,1 4,9 2,0 7,2 23,2-250 arbejdsdage á 8 timer 7,9 4,3 1,7 6,3 20,3 Beregningerne af operationskapaciteten fremgår af bilag III. L&L AS 931_08.6.G16.HP 1 etablering af Videnscenter vedr. forebyggelse og sundhedsfremme samt etablering af sundhedscenter 2 under forudsætning af fastholdelse af nuværende standard 3 En korrektion på dette område vil kunne skabe mulighed for etablering af 87 pladser. Der er dog ikke taget stilling til ambulatoriefunktioner i forbindelse med flytning af reumatologien. Projekt: /03/Notat 18 3

6 Beregninger viser, at der i forhold til nuværende situation vil være en overkapacitet på det operative/anæstesiologiske område på Frederikssund, idet den operative kapacitet udelukkende benyttes af urologien. På de andre sygehuse sker der en tilsvarende stigning på det kirurgiske område. Det vil dog være muligt at hæve udnyttelsestiden på operationsstuerne for dermed at reducere det nødvendige behov/gennemføre et øget antal operationer på samme antal operationsstuer. Intensivt/intermediært beredskab Den opstillede fordeling mellem det intensive og det intermediære område fordelt på sygehusene, som fremgår af rapporten af , er foreløbig fastholdt. Figur 2: Konsekvenstilpasning på det intensive/intermediære område Udgangssituation 24 senge Hillerød Helsingør Frederikssund 8 intensivsenge 8 intensivsenge 8 intensivsenge Hørsholm plejenormering 5,04 plejenormering 3,73 plejenormering 3,36 Strukturtilpasning Hillerød Helsingør Frederikssund 4 Intensivsenge AMK/transport 10 Intensivsenge 6 Intermediærsenge 4 Intermediærsenge Hørsholm plejenormering 5,04 plejenormering 3,73 plejenormering 2,79 L&L AS 931_101.1.HP 14 intensiv + 10 intermediære = 24 senge Fordelingen mellem de tre enheder herunder plejetyngde af patienterne vil afhænge af den endelige fordeling for såvel det kirurgiske som det intern medicinske område (figur 2). Den skitserede model vil have behov for overflytning af patienter til intensivafsnittet i Hillerød, hvilket nødvendiggør en kompetent transportorganisation til afhentning af de intensivkrævende patienter. 4 Projekt: /03/Notat 18

7 Bilag I: Sengeberegning ortopædkirurgi og kirurgi Ortopædkirurgi Regnskab 2002 (1) (6) ninger (2) dage (3) besøg (4) liggetid ningspct. Hillerød ,1 90% Helsingør ,1 84% Frederikssund ,2 90% Idrætsklinikken ,1 - Hørsholm ,6 67% Ortopædkirurgi i ,3 84% Kapacitetsplan 2003 Hillerød ,3 85% Helsingør ,6 85% Frederikssund ,4 85% - Idrætsklinikken ,2 - Hørsholm (5) ,6 85% Ortopædkirurgi i ,7 85% SVN ( ) (7) Hillerød /Akut ,8 85% Hørsholm /Elektiv ,9 85% Frederikssund/Idrætsklinik ,2 85% Ortopædkirurgi ,5 86% (1) ekskl. intensiv og dagkirurgi (3) opgjort i plejeansvar L&L AS 931_23.7.H22.HP (2) opgjort i behandlingsansvar (4) inkl. forundersøgelser (5) Hørsholm ikke omfattet af Kapacitetsplan Beregninger bygger på 2002-tal med 85% bel (6) Sengetal er ekskl. "rygsenge" og "børnesenge", som af arbejdgruppe 1.1 er opgjort til hhv. 5 og 2,5 (7) Fordeling af udskrivninger på akut (2/3) og elektiv (1/3) bygger på foreløbige antagelser Kirurgi Regnskab 2002 (Organkir. inkl. Urologi) (1) ninger (2) dage (3) besøg (4) liggetid ningspct. Hillerød ,9 77% Helsingør ,5 80% Frederikssund ,6 73% Hørsholm ,7 62% Organkirurgi i ,6 75% Regnskab 2002 (Kirurgi ekskl. Urologi) Hillerød ,6 85% Helsingør ,3 85% Frederikssund ,7 85% Hørsholm - Brystkirurgi ,6 85% - Kirurgi (Hernie/Organ) ,2 85% Kirurgi i ,5 85% Kapacitetsplan 2003 (Kirurgi ekskl. Urologi) beh.ansvar Hillerød (5) ,8 85% Helsingør ,6 85% Frederikssund ,8 85% Hørsholm - Brystkirurgi ,6 85% - Kirurgi (Hernie/Organ) ,2 85% Kirurgi i ,2 85% SVN, ( ) Hillerød (7) ,0 85% Helsingør (7) ,0 85% Hørsholm/Brystkirurgi ,6 85% Kirurgi model 1a ,0 84% (1) ekskl. intensiv og dagkirurgi (3) opgjort i plejeansvar L&L AS 931_23.8.H30.HP (2) opgjort i behandlingsansvar (4) inkl. forundersøgelser (5) ekskl. 10 AVA-senge og 10 dagkirurgiske pladser (6) Hørsholm ikke omfattet af Kapacitetsplan Beregninger bygger på 2002-tal med 85% bel (7) Fordeling af udskrivninger på specialistområde I (1/2) og II (1/2) bygger på foreløbige antagelser Projekt: /03/Notat 18 5

8 Bilag II: Sengefordeling på amtets sygehuse Hillerød Kapacitetsplan 2003 (1) ninger (2) dage (3) besøg (4) liggetid ningspct. Arbejdsmedicinsk Klinik Gyn.-Obstetrisk afdeling ,6 85% Medicinsk afdeling B ,9 85% Medicinsk afdeling F ,7 85% Nefrologisk afdeling ,0 85% Neurologisk afdeling ,0 85% Organkirurgisk afdeling ,8 85% Ortopædkirurgisk afd ,1 85% Pædiatrisk afdeling ,9 85% Tand, mund og kæbe afd Øjenafdeling Øre-næse-hals afdeling ,9 85% Kapacitetsplan ,7 85% Hørsholm 2002: Dermatologi ,8 33% Gynækologi ,0 6% Hillerød og del Hørsholm ,7 85% (1) ekskl. intensiv og dagkirurgi (3) opgjort i plejeansvar (2) opgjort i behandlingsansvar (4) inkl. forundersøgelser Hillerød SVN ( ) L&L AS 931_23.1.H20.TB (1) ninger (2) dage (3) besøg (4) liggetid ningspct. Arbejdsmedicinsk Klinik Gyn.-Obstetrisk afdeling ,6 85% Medicinsk afdeling B ,9 85% Medicinsk afdeling F ,7 85% Nefrologisk afdeling ,0 85% Neurologisk afdeling ,0 85% Organkirurgisk afdeling ,0 85% Ortopædkirurgisk afd ,8 85% Pædiatrisk afdeling ,9 85% Tand, mund og kæbe afd Øjenafdeling Øre-næse-hals afdeling ,9 85% SVN ( ) ,6 85% Fra Hørsholm : Dermatologi ,8 85% Gynækologi ,0 85% SVN i alt ( ) ,6 85% L&L AS 931_23.1.H42.TB Helsingør Kapacitetsplan 2003 (1) ninger (2) dage (3) besøg (4) liggetid ningspct. Medicinsk afdeling ,5 85% Organkirurgisk afdeling ,6 85% Ortopædkirurgisk afd ,6 85% Plastikkirurgi ,6 85% Kapacitetsplan ,1 85% Helsingør SVN ( ) Medicinsk afdeling ,5 85% Kirurgisk afd. (incl. Plastik) ,0 85% SVN i alt ( ) ,9 85% (1) ekskl. intensiv og dagkirurgi (3) opgjort i plejeansvar (2) opgjort i behandlingsansvar (4) inkl. forundersøgelser Frederikssund kapacitetsplan 2003 L&L AS 931_23.2.H12.HP (1) ninger (2) dage (3) besøg (4) liggetid ningspct. Medicinsk afdeling ,3 85% Organkirurgisk afdeling ,8 85% Ortopædkirurgisk afd ,3 85% Urologisk afd ,2 85% Idrætsklinkken % Kapacitetsplan ,9 85% Frederikssund SVN ( ) Medicinsk afdeling ,3 85% Urologisk afd ,2 85% Idrætsklinkken ,2 85% SVN i alt ( ) ,8 85% (1) ekskl. intensiv (3) opgjort i plejeansvar (2) opgjort i behandlingsansvar (4) inkl. forundersøgelser L&L AS 931_23.3.H14.TB 6 Projekt: /03/Notat 18

9 Hørsholm Regnskab 2002 (1) Senge- Udskriv- Senge- Ambulante Gnst. (3) Belægtal (2) ninger dage (3) besøg liggetid ningspct. Brystkirurgi ,6 85% Kirurgi (Hernie/Organ) ,2 85% Ortopædkirurgi ,7 85% Reumatologi ,4 85% Dermatologi ,8 85% Gynækologi ,0 85% Hørsholm ,6 84% Hørsholm SVN ( ) Ortopædkirurgisk afd ,9 85% Brystkirurgi ,6 85% SVN i alt ( ) ,2 85% (1) teoretisk med 85% belægning 365 dage L&L AS 931_23.5.G14.HP (2) sengetal er ikke fastsat i kapacitetsplanen (3) beregningsgrundlag er sengedage opgjort i behandlingsansvar Esbønderup Kapacitetsplan 2003 Senge- Udskriv- Senge- Ambulante Gnst. Belægtal ninger dage besøg liggetid ningspct. Rehabilitering ,5 85% Esbønderup SVN ( ) Rehabilitering ,5 85% Fra Hørsholm : Reumatologi ,4 85% SVN i alt ( ) ,8 85% L&L AS 931_23.4.G9.HP Projekt: /03/Notat 18 7

10 Bilag III: Beregning af operationskapacitet Organ- Kar- Ortopæd- Øre. næse, Gyn.-obst. Hillerød Organ- Helsingør Frederiks. Bryst- Ortopæd- Hørsholm Amtet Betegnelse Enhed kirurgi kirurgi kirurgi hals center andre I alt kirurgi I alt Urologi I alt kirurgi kirurgi I alt i alt Operationer i alt Antal Andel af operationer udført i vagttid i % 20,1% 16,7% 31,1% 3,6% 26,5% 7,1% 20,7% 5,0% 5,0% 4,2% 4,2% 5,0% 5,0% 5,0% 12,1% Operationer i dagtid Antal A - Første snit - sidste tråd Tim/Min 01:22 01:32 01:30 00:25 00:45 01:00 01:02 01:22 01:22 00:55 00:55 01:22 01:10 01:12 01:08 B - Tillæg for forberedelse/extubation Tim/Min 00:54 00:58 01:03 00:28 00:43 00:49 00:48 00:54 00:54 00:39 00:39 00:54 00:51 00:51 00:49 Indslusning - anæstesilæge til stede Tim/Min 00:04 00:04 00:06 00:03 00:03 00:03 00:03 00:04 00:04 00:02 00:02 00:04 00:04 00:04 00:03 Anæstesilæge - anæstesi start Tim/Min 00:07 00:10 00:09 00:05 00:08 00:08 00:07 00:07 00:07 00:07 00:07 00:07 00:08 00:07 00:07 Anæstesi start - operation start Tim/Min 00:08 00:12 00:08 00:04 00:05 00:07 00:06 00:08 00:08 00:06 00:06 00:08 00:06 00:06 00:06 Operation start - første snit Tim/Min 00:16 00:15 00:19 00:04 00:10 00:12 00:12 00:16 00:16 00:10 00:10 00:16 00:14 00:14 00:13 Sidste tråd - operation slut Tim/Min 00:04 00:04 00:07 00:03 00:03 00:04 00:04 00:04 00:04 00:03 00:03 00:04 00:05 00:04 00:04 Operation slut - anæstesi slut Tim/Min 00:05 00:05 00:05 00:04 00:05 00:05 00:04 00:05 00:05 00:05 00:05 00:05 00:05 00:05 00:04 Anæstesi slut - udslusning Tim/Min 00:10 00:08 00:09 00:05 00:09 00:10 00:08 00:10 00:10 00:06 00:06 00:10 00:09 00:09 00:08 C - Tillæg for rengøring Tim/Min 00:08 00:09 00:09 00:05 00:05 00:06 00:06 00:08 00:08 00:05 00:05 00:08 00:07 00:07 00:07 OP-afdelingstid (A+B+C) Tim/Min 02:24 02:39 02:42 00:58 01:33 01:55 01:57 02:24 02:24 01:39 01:39 02:24 02:08 02:11 02:04 OP-stuer, 250 arbejdsdage á 5 timer Antal 3,6 0,7 3,7 1,2 2,4 1,1 12,7 6,8 6,8 2,8 2,8 2,3 7,8 10,1 32,5 OP-stuer, 250 arbejdsdage á 6 timer Antal 3,0 0,6 3,1 1,0 2,0 0,9 10,6 5,7 5,7 2,3 2,3 1,9 6,5 8,4 27,1 OP-stuer, 250 arbejdsdage á 7 timer Antal 2,6 0,5 2,7 0,9 1,7 0,8 9,1 4,9 4,9 2,0 2,0 1,6 5,6 7,2 23,2 OP-stuer, 250 arbejdsdage á 8 timer Antal 2,3 0,4 2,3 0,8 1,5 0,7 7,9 4,3 4,3 1,7 1,7 1,4 4,9 6,3 20,3 OP-stuer, 250 arbejdsdage á 9 timer Antal 2,0 0,4 2,1 0,7 1,3 0,6 7,1 3,8 3,8 1,5 1,5 1,3 4,4 5,6 18,0 L&L AS 931_08.3.BM29.HP 8 Projekt: /03/Notat 18

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Patientfremskrivning Bilag 6 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Fremskrivningsforudsætninger... 2 2.1 Trin 1: Demografi... 2 2.2 Trin 2.

Læs mere

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger

Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 08/9734 Dato: 28. oktober 2008 Notat Metodebeskrivelse vedr. kapacitetsberegninger Fastlæggelsen af det forventede aktivitetsniveau

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune

Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 48807 Brevid. 2325896 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om sygehusbetjeningen i Roskilde Kommune 3. maj 2016 Aktuelle tiltag på Roskilde Sygehus Som

Læs mere

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit

Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit KKOM Oktober 2013 TSJ Navngivningsprincipper for klinik, specialer og afsnit Baggrund Det kan være en udfordring for patienter og pårørende at forstå sundhedsfaglige eller latinske navne og betegnelser

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

NOTAT. Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020

NOTAT. Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020 Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning NOTAT Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 60 20 Web www.regionh.dk Ref.: rikoer Journal nr.: 14008869 Dato: 19.

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen.

Forslag til Hospitalsplan for Region Hovedstaden er første skridt på vej mod ét sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. 1. Resumé Region Hovedstaden skal fra 1. januar 2007 sikre regionens 1,6 mio. borgere og resten af landets befolkning et hospitalsvæsen, der er kendetegnet af høj faglig kvalitet, sammenhæng og god service.

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan

Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan N O T A T Region Hovedstadens forslag til hospitalsplan Region Hovedstaden har d. 7. februar 2007 sendt Forslag til hospitalsplan i offentlig høring. Ifølge Sundhedsloven 206 stk. 2 skal regionerne indhente

Læs mere

Bilag til sparekatalog til Budget 2016

Bilag til sparekatalog til Budget 2016 Lukning af Nyborg Sygehus Bilag til sparekatalog til Budget 2016 Forslag 1.7 Lukning af Nyborg Sygehus en mulighed for at skabe det fremtidige Svendborg sygehus Som konsekvens af regionalt sparekrav på

Læs mere

journaler journaler journaler

journaler journaler journaler Region Nordjylland - Opgørelse for indlagte patienter som skal have tildelt, Efterår 2013 Sygehus Thy-Mors Indlagte patienter i den almindelige gruppe som skal have tildelt efter 48 timer indenfor 48 timer

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

Model for afregning af hurtig forundersøgelse i 2012

Model for afregning af hurtig forundersøgelse i 2012 Område: Økonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 11357 Dato: 7. december 211 Udarbejdet af: Karina Edvardsen E-mail: Karina.Edvardsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631665 C:\Documents and Settings\g2ulma\Local

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 34.678 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012

Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 1 Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Sammenfatning Fastsættelsen af aktivitetsmål for 2012 er anderledes end tidligere år. Målfastsættelsen sker på baggrund af de enkelte

Læs mere

DE SØNDERJYSKE SYGEHUSE

DE SØNDERJYSKE SYGEHUSE Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S DE SØNDERJYSKE SYGEHUSE KAPACITETS-, FUNKTIONALITETS- OG BYGNINGSANALYSE FEBRUAR 2006 Indhold Kontaktoplysninger Kontaktoplysninger Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S Kriegersvej

Læs mere

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F.

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. : RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. Scenarie 3 består af en sygehusstruktur med 3 akutsygehuse i Ringsted, Roskilde og Nykøbing F. - hvoraf Ringsted også er hovedsygehus - samt 4 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN. Bilag

SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN. Bilag SYDVESTJYSK SYGEHUS ESBJERG GENERALPLAN 2010 -VISIONER FOR FREMTIDEN Bilag 2 SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N 2 0 0 9 SYDVESTJYSK SYGEHUS - ESBJERG G E N E R A L P L A N 2 0 0 9 3 4

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Udredning vedr. placering af behandlingen af. endetarmskræft og tyktarmskræft. Sygehus Ringkjøbing

Udredning vedr. placering af behandlingen af. endetarmskræft og tyktarmskræft. Sygehus Ringkjøbing !"" #$ %%& & & '( %%& )"* Udredning vedr. placering af behandlingen af endetarmskræft og tyktarmskræft (rectumcancer) (coloncancer) Sygehus Ringkjøbing INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INDLEDNING- - - - - -

Læs mere

Sikkert Patientflow. Hospitalsenhed Midt

Sikkert Patientflow. Hospitalsenhed Midt med hjerne, hjerte og vilje Sikkert Patientflow Sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Sikkert Patientflow HE Midt Specialer på Regionshospitalet Viborg, hvis patienter

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg

Læs mere

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland

Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Fremtidig organisering i Sygehus Sønderjylland Præsentations indhold Baggrund for centerdannelse Centre ved Sygehus Sønderjylland Standardiserede Tidsstyrede Patientforløb Akut- og Forløbspakker Det videre

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Svendborg Sygehus. - en del af OUH. Og på vej mod Nyt OUH. Rammeplan for Svendborg Sygehus som specialsygehus.

Svendborg Sygehus. - en del af OUH. Og på vej mod Nyt OUH. Rammeplan for Svendborg Sygehus som specialsygehus. Svendborg Sygehus - en del af OUH. Og på vej mod Nyt OUH. Rammeplan for Svendborg Sygehus som specialsygehus. 1. Indledning og resume Regionsrådet for Region Syddanmark fastlagde december 2010 en profil

Læs mere

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene

Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Sådan ser belægningerne ud på sygehusene Jyllands-Posten har bedt regionerne oplyse de årlige belægningsprocenter på sygehusenes medicinske afdelinger. Der er ikke en officiel grænse for, hvornår der er

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 244 Offentligt Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter

Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter Side 1 Forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusbyggeri

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark

Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark Dimensionering af den lægelige videreuddannelse i Region Syddanmark 2008 2012 Med udgangspunkt i vurderinger af det fremtidige behov for læger i Danmark udarbejder Sundhedsstyrelsen bestemmelser for kapaciteten

Læs mere

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 En del af landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 41-43/2014 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle)

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Onsdag den 1. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 6 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2012 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: politik Sagsbeh.: SUMJMY Sags nr.: 0901693 Dok. Nr.: 653372 Dato: 21. maj 2012 Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Læs mere

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 1: ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. : ROSKILDE, KØGE, SL AGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 1 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Roskilde, Køge, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Roskilde også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 37.957 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F.

SCENARIE 4: NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. : NÆST VED, ROSKILDE, HOLBÆK OG NYKØBING F. Scenarie 4 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Næstved, Roskilde, Holbæk og Nykøbing F. - hvoraf Næstved også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin Ledende overlæge Inger Søndergaard Akutmodtagelsen Herlev Hospital Ferbruar 2010 Formål Fælles akutmodtagelsens kontekst

Læs mere

6 nye pavilloner i landskabet

6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -1 af 2 6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -2 af 2 Én indgang med oversigt til det hele Bilag 10 - Side -1 af 6 NOTAT Til: Forretningsudvalget og Regionsrådet Nyt Hospital og Ny

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Parsygehuse/specialsygehuse

Parsygehuse/specialsygehuse Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægning og udvikling Dato: 26. september 2007 Notat vedr. Parsygehuse/specialsygehuse 1.0 Hvad er et parsygehus? Et parsygehus er ikke et akutsygehus minus 50%. Et

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2013 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

Svarprocent. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt ambulante patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 160.763 planlagt ambulante patienter fra perioderne 18. august til 31. august, 17. september til 30. september og

Læs mere

Indberetning af kontaktpersonordningen Region Nordjylland uge 21, Indberetning af kontaktpersonordningen Region Nordjylland uge 21, 2013

Indberetning af kontaktpersonordningen Region Nordjylland uge 21, Indberetning af kontaktpersonordningen Region Nordjylland uge 21, 2013 1. Sygehus Himmerland Indberetning af ordningen Region Nordjylland uge 21, 2013 Andel af patienter med på 3. dagen trukne Far. Medicinsk Afdeling 8005 031 15 15 100% 15 Hob. Medicinsk Afdeling 8005 032

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger

Stillinger der som følge af manglende ansøgninger er besat med en vikar/vikarer. omregnet til fuldtidsstillinger Vakanceopgørelse pr. 1. november 2016 Regionshuset Viborg Koncern HR, Stab Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0701 konchr@rm.dk www.rm.dk Antallet af vakante stillinger indenfor forskellige faggrupper

Læs mere

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi

Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi Marts 2004 Indstilling til Det Regionale Råd i Region Nord fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet Karkirurgi 1. Indledning Formand for den landsdækkende karkirurgiske følgegruppe: Overlæge

Læs mere

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Svarprocent. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt ambulante patienters oplevelser: LUP 2016 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt ambulante patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 158.847 planlagt ambulante patienter fra perioderne 18. august til 31. august, 17. september til 30. september og

Læs mere

en nødvendig brik i spillet om en ny sygehusstruktur

en nødvendig brik i spillet om en ny sygehusstruktur Sygehus Fyn en nødvendig brik i spillet om en ny sygehusstruktur Med iværksættelsen af strukturreformen og de nye samarbejdsrelationer mellem sygehuse, primærsektor og kommuner har Sygehus Fyns ledelse

Læs mere

Emne: Anmodning fra Ekspertpanelet om supplerende oplysninger

Emne: Anmodning fra Ekspertpanelet om supplerende oplysninger REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 1. august 2009 Sag nr. Emne: Anmodning fra Ekspertpanelet om supplerende oplysninger ilag Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer Dato 26. juni 2009

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

05.01.2015. Bemærk! SKS-koden har punktum efter 6. karakter i OPUS/GS!åben. Ex: 3800A0.W. Ændringer siden sidst er markeret med gult

05.01.2015. Bemærk! SKS-koden har punktum efter 6. karakter i OPUS/GS!åben. Ex: 3800A0.W. Ændringer siden sidst er markeret med gult 05.01.2015 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS

aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS aarhus arkitekterne a/s - 22. december 2011 1 KØGE SYGEHUS Køge Sygehus frem mod 2020 KØGE SYGEHUS Region Sjælland - Køge Sygehus Køge Sygehus frem mod 2020 - Samling af Regionens ØNH-aktiviteter Der må

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Kl på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1. Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue

Kl på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1. Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 21. april 2010 Kl. 16.30 på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1 Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue Møde nr. 3

Læs mere

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013

DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 1 DrKOL, standardrapport, 28. august 2013 Patienter med amb. besøgsdato/udskrevet primo august 2012 til ultimo juni 2013, som fremgår af LPR-udtræk fra medio august2013 af patientforløb i DrKOL: Ambulante

Læs mere

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland

01.03.2014. Ændringer siden sidst er markeret med gult. Fællesvisitationer i Region Sjælland Allergologi i Region Sjælland 01.03.2014 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer. NB! Laboratorier, patologiafdelinger og røntgenafdelinger kan IKKE modtage korrespondancer.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 614 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 614 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 614 Offentligt Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Sagsnr. 2014-7633 Doknr. 133400 Dato 10-04-2014 FolketingetsSundheds-

Læs mere

Høringssvar vedrørende Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark

Høringssvar vedrørende Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark Høringssvar vedrørende Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark Akutberedskabet omfatter både det præhospitale beredskab og den akutte modtagelse på sygehuset.

Læs mere

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012

Ledelsesoverblik. Sundhedsaftaler 2012 REGION HOVEDSTADEN KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET ENHED FOR KOMMUNESAMARBEJDE Ledelsesoverblik Sundhedsaftaler Det somatiske område: 0-dagsindlæggelser dage Periode januar til marts Koncern, Plan

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Kapaciteter og areal Universitetssygehus Køge (USK) Bilag 8 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Kapaciteter og areal Universitetssygehus Køge (USK) Bilag 8 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Kapaciteter og areal Universitetssygehus Køge (USK) Bilag 8 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Metode... 1 2 Ændringer

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMJMY Sags nr.: 0901693 Dok. Nr.: 653372 Dato: 23. maj 2013 Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIK FOR 2. SEMESTER STUDERENDE PÅ KIRURGISK AFDELING 11-29 JUNI 2012 Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

Region Hovedstaden Hospitalsplan

Region Hovedstaden Hospitalsplan LOHFERT& LOHFERT Region Hovedstaden Hospitalsplan Gennemgang af muligheden for realisering af Hospitalsplanen og konsekvenser for de fysiske rammer Kort gennemgang af de 10 hospitaler i regionen LOHFERT&

Læs mere

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.04.2012

Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.04.2012 Modtagelse af elektroniske henvisninger og korrespondancer i Region Sjællands sygehuse 01.04.2012 Dette er en liste over Region Sjællands modtagere af elektronisk henvisning, og/eller korrespondancer.

Læs mere