Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbønderup Sygehus Helsingør Sygehus"

Transkript

1 LOHFERT & LOHFERT Esbønderup Helsingør Hillerød Hørsholm Dokumentation Nr. 667 Frederikssund FREDERIKSBORG AMT Sundhedsvision Nordsjælland Supplerende analyse

2 Projekt /03/Notat

3 1. Indledning Sundhedsudvalget drøftede på mødet den rapporten "Sundhedsvision Nordsjælland Konsekvensanalyse for amtets sygehuse" af Rapporten er udarbejdet af Lohfert & Lohfert i samarbejde med sundhedsvæsenets direktion på baggrund af resultaterne fra de ni arbejdsgrupper, der blev nedsat til konkretisering af Sundhedsvision Nordsjælland (SVN) 1. På baggrund af arbejdsgruppernes faglige anbefalinger samt principperne bag SVN er der i rapporten af opstillet en række konkrete forslag til styrkelse af det akutte område og øget specialisering på sygehusområdet 2. Sundhedsudvalget besluttede på mødet den , at der skal ske en yderligere konkretisering af Sundhedsvision Nordsjælland under følgende forudsætninger: at der søges gennemført en styrkelse af akutbetjeningen med sigte på en lægevisitation efter en overgangsperiode, at der satses på øget specialisering, samling af funktioner og kvalitetssikring, at der planlægges med fortsat sygehusdrift på fem adresser, samt at der arbejdes videre med forslagene vedrørende forebyggelse og samarbejde med praksissektor og primærkommuner. Nærværende notat beskæftiger sig udelukkende med forslaget til øget specialisering på sygehusområdet med fortsat sygehusdrift på fem adresser. Principper for øget specialisering På grundlag af sundhedsudvalgets drøftelser og beslutning på mødet den om fastholdelse af sygehusdrift på fem adresser kombineret med ønsket om at tilgodese flest mulige af de sundhedsfaglige anbefalinger og principperne bag Sundhedsvision Nordsjælland om øget specialisering på sygehusområdet er der opstillet et forslag til overordnet medicinsk struktur for sygehusdriften i amtet. Forslaget kan summeres i følgende overskrifter: drift på fem adresser Fortsat opretholdelse af brystkirurgi på Hørsholm Samling af øvrig kirurgisk aktivitet (akut/elektiv) i Hillerød og Helsingør Akut ortopædkirurgi samles i Hillerød Elektiv ortopædkirurgi samles på Hørsholm Reumatologi flyttes fra Hørsholm til Esbønderup Gynækologi og dermatologi flyttes fra Hørsholm til Hillerød Den overordnede specialisering af funktioner på færre sygehuse sker således dels gennem konkret flytning af funktioner de fuldt optrukne linjer i figur 1 og dels gennem en løbende tilpasning i henhold til arbejdsgruppernes sundhedsfaglige anbefalinger, eksempelvis det intern medicinske område. Figur 1: Overordnet struktur for sygehusdriften i amtet Kirurgi (Karkirurgi), Ortopædkirurgi, Gyn/obs., Pædiatri, ØNH, Øjen, Tand-mund-kæbe Nefrologi, Neurologi, Akut basismedicin, Medicin med amtsfunktion (Hæmatologi/onkologi og Kardiologi) Akut/Elektiv Kirurgi, Urologi, Ortopædkirurgi, Akut basismedicin, Medicin med amtsfunktion (Lungemedicin), Idrætsmedicin Akut/Elektiv Akut Elektiv Frederikssund Esbønderup Hillerød Rehabilitering Kirurgi (Plastikkirurgi), Ortopædkirurgi, Akut basismedicin, Medicin med amtsfunktion Akut (Infektionsmedicin, Gastroenterologi) Elektiv Helsingør Hørsholm Kirurgi (Brystkirurgi), Ortopædkirurgi, Reumatologi, Gynækologi, Dermatologi 1 De ni arbejdsgrupper afleverede deres rapporter til sundhedsvæsenets direktion den I rapporten af blev der opstillet tre modeller for en øget specialisering på sygehusområdet. Modellerne bygger dels på grundprincipperne i Sundhedsvision Nordsjælland om øget kvalitet gennem samling af funktioner og dels på de sundhedsfaglige anbefalinger fra arbejdsgrupperne. L&L AS 931_61.10.HP Projekt: /03/Notat 18 1

4 2. Forudsætninger Selv efter fastlæggelsen af de overordnede principper er det nødvendigt at opstille en række forudsætninger for fordeling af patienter og sengetal mellem de akutte og elektive områder mv. mellem sygehusene i amtet, idet der ikke konkret er taget stilling til disse forhold i arbejdsgruppernes oplæg. Kirurgisk område På det kirurgiske område er der ikke fastsat en specialefordeling på det akutte- /elektive område. Arbejdsgrupperne har ikke specifikt taget stilling til det spørgsmål, men der henvises til de tidligere overvejelser i forbindelse med samling af urologien i Frederikssund og dermed en fordeling af kirurgien. De kirurgiske specialer på Hillerød er koncentreret om kræftbehandling, mens Helsingør er tiltænkt at tage sig af behandling af svære inflammatoriske tarmsygdomme, kronisk pancreatitis samt en række dagkirurgiske laparoskopiske indgreb. Det må derfor ligesom i rapporten af anbefales, at der fastlægges et endeligt sengetal mellem akutte/elektive kirurgiske afdelinger på Hillerød og Helsingør baseret på diagnoser, sengedage mv. med henblik på fastlæggelse af den fremtidige ressourcefordeling. Til opstilling af konsekvenser af de principper, der ligger til grund for et fremtidigt sygehusvæsen i Frederiksborg Amt, er der - når brystkirurgien fastholdes i Hørsholm - antaget en 50/50 fordeling af udskrivninger på de kirurgiske specialistområder I og II. De større funktionelle ændringer sker således på det ortopædkirurgiske og kirurgiske område, mens en række af de øvrige kirurgiske aktiviteter fastholdes på nuværende sygehusadresser. Intern medicinsk område På det intern medicinske område fastholdes den akutte basismedicin på de tre store sygehuse i amtet, kombineret med en styrkelse af specialiseringen på det medicinske område på hvert af sygehusene i amtet. De specialiserede amtsfunktioner fordeles på følgende måde: Frederikssund : Lungemedicin Hillerød : Hæmatologi/onkologi, kardiologi og neurologi Esbønderup : Reumatologi og rehabiliteringsfunktion Helsingør : Infektionsmedicin og gastroenterologi Konkret betyder forslaget, dels at reumatologi flyttes fra Hørsholm til Esbønderup dels at der løbende skal ske en tilpasning til den fremtidige foreslåede specialefordeling 1. I beregningen af sengetal og konsekvenser af de foreslåede principper for den langsigtede plan for sygehusene i Frederiksborg Amt antages en foreløbig uændret fordeling mellem sygehusene på det medicinske område. På det ortopædkirurgiske område er der med henvisning til arbejdsgruppernes sundhedsfaglige anbefalinger forudsat en fordeling på akut (2/3) og elektiv (1/3) til fordeling af udskrivninger herunder sengetal. De specialiserede kirurgiske funktioner foreslås fordelt på følgende måde: Frederikssund : Urologi Hillerød : Ortopædkirurgi (akut), kirurgi (akut/elektiv), karkirurgi, ørenæse-hals, øjen, tand-mund-kæbe Hørsholm : Ortopædkirurgi (elektiv), brystkirurgi Helsingør : Kirurgi (akut/elektiv), abdominalkirurgi, plastikkirurgi 1 Som foreslået i rapporten af kan en gennemgang af diagnosegrupperne på det medicinske område benyttes til fastlæggelse af en eventuel forskydning mellem patientfordelingen og ressourcefordelingen på det intern medicinske område mellem sygehusene i amtet. 2 Projekt: /03/Notat 18

5 3. Kapacitetsdimensionering Fastlæggelse af kapacitetsbehovet sker på grundlag af de principper, der er opstillet for den fremtidige sygehusdrift i Frederiksborg Amt under hensyntagen til de ovennævnte forudsætninger om fordeling af patienter, sengedage mv. mellem amtets sygehuse. Sengefordeling på amtets sygehuse Beregninger vedrørende det ortopædkirurgiske område viser, at der vil være behov for ca. 80 senge til akutfunktion på Hillerød, 40 senge til elektiv funktion på Hørsholm samt fastholdelse af idrætsklinikken på Frederikssund med to sengepladser. På det kirurgiske område skal der ske en opdeling på specialistområde I og II på henholdsvis Hillerød og Helsingør. De foreløbige beregninger bygger på en antagelse om en ligelig fordeling af sengepladser svarende til 62 sengepladser på hvert sygehus. Brystklinikken på Hørsholm bevares fortsat med 11 sengepladser. Beregninger vedrørende ortopædkirurgi og kirurgi fremgår af bilag I. Beregning af sengebehov På baggrund af de overordnede kapacitetsberegninger vedrørende sengebehov er det muligt at opstille en foreløbig oversigt over det fremtidige antal senge for amtets sygehuse Kapacitetsplan SVN-plan dagkir. Intensiv senge/ava i alt dagkir. Intensiv senge/ava i alt Hillerød Helsingør Frederikssund Hørsholm (1) Esbønderup I alt (1) teoretisk med 85% belægning 365 dage L&L AS 931_23.9.K9.HP Konsekvensen for amtets sygehuse vil være et stigende sengebehov for Hillerød, et kraftigt fald i sengepladser på Frederikssund samt et stort set uændret sengetal i Helsingør, mens Hørsholm og Esbønderup får en mindre stigning i sengetallet (bilag II). Anlægskonsekvenser som følge af ændret sengebehov Foreløbige analyser af råhuset på plan 7 i bygning 08 på Hillerød peger på mulighed for indretning af op til 40 sengepladser, som dog ikke samtidig giver mulighed for placering af ambulatoriefunktion, sådan som generalplanen med 26 sengepladser - foregiver. På Helsingør er det i henhold til generalplanen tanken at udvide sengeafsnittene fra de ca. 18 senge til 26, hvilket vil skabe mulighed for en omlægning af eksisterende sengeafsnit til ambulatorier, så der på hvert plan kan etableres 2 x 26 senge samt et ambulatorium. Det kan således være nødvendigt at inddrage de bygningsmæssige muligheder i overvejelser omkring fordeling af det akutte/elektive kirurgiske område mellem Hillerød og Helsingør. Reduktionen af senge på Frederikssund vil muliggøre en sengeudtynding fra ca. 32 til 26 senge pr. sengeafsnit. Det vil dog som følge af det relativt lave sengetal være nødvendigt at undersøge muligheden for at omdanne sengeafsnit til andre funktioner 1. En udvidelse på Hørsholm fra de teoretisk belagte sengepladser fra 45 til 51 vil kunne ske uden anlægsudgifter på sengeafsnittene 2. På Esbønderup er der en sengekapacitet svarende til 100 senge. Generalplanen anbefaler dog, at der sker en reduktion til ca. 84 senge med omdannelse af 4-sengsstuer til decentrale terapifunktioner 3. Beregning af operationskapaciteter Med indsættelse af antallet af operationer i henhold til oplysninger fra arbejdsgruppe 1.4 vedrørende operation/anæstesi kombineret med referencetal/benchmarking vedrørende antallet af operationer udført i dagtid og anæstesi- /knivtider er behovet for antallet af operationsstuer estimeret. Beregning af operationskapacitet Hillerød Helsingør Frederikssund Hørsholm i alt OP-stue kapacitetsbehov i dagtid arbejdsdage á 6 timer 10,6 5,7 2,3 8,4 27,1-250 arbejdsdage á 7 timer 9,1 4,9 2,0 7,2 23,2-250 arbejdsdage á 8 timer 7,9 4,3 1,7 6,3 20,3 Beregningerne af operationskapaciteten fremgår af bilag III. L&L AS 931_08.6.G16.HP 1 etablering af Videnscenter vedr. forebyggelse og sundhedsfremme samt etablering af sundhedscenter 2 under forudsætning af fastholdelse af nuværende standard 3 En korrektion på dette område vil kunne skabe mulighed for etablering af 87 pladser. Der er dog ikke taget stilling til ambulatoriefunktioner i forbindelse med flytning af reumatologien. Projekt: /03/Notat 18 3

6 Beregninger viser, at der i forhold til nuværende situation vil være en overkapacitet på det operative/anæstesiologiske område på Frederikssund, idet den operative kapacitet udelukkende benyttes af urologien. På de andre sygehuse sker der en tilsvarende stigning på det kirurgiske område. Det vil dog være muligt at hæve udnyttelsestiden på operationsstuerne for dermed at reducere det nødvendige behov/gennemføre et øget antal operationer på samme antal operationsstuer. Intensivt/intermediært beredskab Den opstillede fordeling mellem det intensive og det intermediære område fordelt på sygehusene, som fremgår af rapporten af , er foreløbig fastholdt. Figur 2: Konsekvenstilpasning på det intensive/intermediære område Udgangssituation 24 senge Hillerød Helsingør Frederikssund 8 intensivsenge 8 intensivsenge 8 intensivsenge Hørsholm plejenormering 5,04 plejenormering 3,73 plejenormering 3,36 Strukturtilpasning Hillerød Helsingør Frederikssund 4 Intensivsenge AMK/transport 10 Intensivsenge 6 Intermediærsenge 4 Intermediærsenge Hørsholm plejenormering 5,04 plejenormering 3,73 plejenormering 2,79 L&L AS 931_101.1.HP 14 intensiv + 10 intermediære = 24 senge Fordelingen mellem de tre enheder herunder plejetyngde af patienterne vil afhænge af den endelige fordeling for såvel det kirurgiske som det intern medicinske område (figur 2). Den skitserede model vil have behov for overflytning af patienter til intensivafsnittet i Hillerød, hvilket nødvendiggør en kompetent transportorganisation til afhentning af de intensivkrævende patienter. 4 Projekt: /03/Notat 18

7 Bilag I: Sengeberegning ortopædkirurgi og kirurgi Ortopædkirurgi Regnskab 2002 (1) (6) ninger (2) dage (3) besøg (4) liggetid ningspct. Hillerød ,1 90% Helsingør ,1 84% Frederikssund ,2 90% Idrætsklinikken ,1 - Hørsholm ,6 67% Ortopædkirurgi i ,3 84% Kapacitetsplan 2003 Hillerød ,3 85% Helsingør ,6 85% Frederikssund ,4 85% - Idrætsklinikken ,2 - Hørsholm (5) ,6 85% Ortopædkirurgi i ,7 85% SVN ( ) (7) Hillerød /Akut ,8 85% Hørsholm /Elektiv ,9 85% Frederikssund/Idrætsklinik ,2 85% Ortopædkirurgi ,5 86% (1) ekskl. intensiv og dagkirurgi (3) opgjort i plejeansvar L&L AS 931_23.7.H22.HP (2) opgjort i behandlingsansvar (4) inkl. forundersøgelser (5) Hørsholm ikke omfattet af Kapacitetsplan Beregninger bygger på 2002-tal med 85% bel (6) Sengetal er ekskl. "rygsenge" og "børnesenge", som af arbejdgruppe 1.1 er opgjort til hhv. 5 og 2,5 (7) Fordeling af udskrivninger på akut (2/3) og elektiv (1/3) bygger på foreløbige antagelser Kirurgi Regnskab 2002 (Organkir. inkl. Urologi) (1) ninger (2) dage (3) besøg (4) liggetid ningspct. Hillerød ,9 77% Helsingør ,5 80% Frederikssund ,6 73% Hørsholm ,7 62% Organkirurgi i ,6 75% Regnskab 2002 (Kirurgi ekskl. Urologi) Hillerød ,6 85% Helsingør ,3 85% Frederikssund ,7 85% Hørsholm - Brystkirurgi ,6 85% - Kirurgi (Hernie/Organ) ,2 85% Kirurgi i ,5 85% Kapacitetsplan 2003 (Kirurgi ekskl. Urologi) beh.ansvar Hillerød (5) ,8 85% Helsingør ,6 85% Frederikssund ,8 85% Hørsholm - Brystkirurgi ,6 85% - Kirurgi (Hernie/Organ) ,2 85% Kirurgi i ,2 85% SVN, ( ) Hillerød (7) ,0 85% Helsingør (7) ,0 85% Hørsholm/Brystkirurgi ,6 85% Kirurgi model 1a ,0 84% (1) ekskl. intensiv og dagkirurgi (3) opgjort i plejeansvar L&L AS 931_23.8.H30.HP (2) opgjort i behandlingsansvar (4) inkl. forundersøgelser (5) ekskl. 10 AVA-senge og 10 dagkirurgiske pladser (6) Hørsholm ikke omfattet af Kapacitetsplan Beregninger bygger på 2002-tal med 85% bel (7) Fordeling af udskrivninger på specialistområde I (1/2) og II (1/2) bygger på foreløbige antagelser Projekt: /03/Notat 18 5

8 Bilag II: Sengefordeling på amtets sygehuse Hillerød Kapacitetsplan 2003 (1) ninger (2) dage (3) besøg (4) liggetid ningspct. Arbejdsmedicinsk Klinik Gyn.-Obstetrisk afdeling ,6 85% Medicinsk afdeling B ,9 85% Medicinsk afdeling F ,7 85% Nefrologisk afdeling ,0 85% Neurologisk afdeling ,0 85% Organkirurgisk afdeling ,8 85% Ortopædkirurgisk afd ,1 85% Pædiatrisk afdeling ,9 85% Tand, mund og kæbe afd Øjenafdeling Øre-næse-hals afdeling ,9 85% Kapacitetsplan ,7 85% Hørsholm 2002: Dermatologi ,8 33% Gynækologi ,0 6% Hillerød og del Hørsholm ,7 85% (1) ekskl. intensiv og dagkirurgi (3) opgjort i plejeansvar (2) opgjort i behandlingsansvar (4) inkl. forundersøgelser Hillerød SVN ( ) L&L AS 931_23.1.H20.TB (1) ninger (2) dage (3) besøg (4) liggetid ningspct. Arbejdsmedicinsk Klinik Gyn.-Obstetrisk afdeling ,6 85% Medicinsk afdeling B ,9 85% Medicinsk afdeling F ,7 85% Nefrologisk afdeling ,0 85% Neurologisk afdeling ,0 85% Organkirurgisk afdeling ,0 85% Ortopædkirurgisk afd ,8 85% Pædiatrisk afdeling ,9 85% Tand, mund og kæbe afd Øjenafdeling Øre-næse-hals afdeling ,9 85% SVN ( ) ,6 85% Fra Hørsholm : Dermatologi ,8 85% Gynækologi ,0 85% SVN i alt ( ) ,6 85% L&L AS 931_23.1.H42.TB Helsingør Kapacitetsplan 2003 (1) ninger (2) dage (3) besøg (4) liggetid ningspct. Medicinsk afdeling ,5 85% Organkirurgisk afdeling ,6 85% Ortopædkirurgisk afd ,6 85% Plastikkirurgi ,6 85% Kapacitetsplan ,1 85% Helsingør SVN ( ) Medicinsk afdeling ,5 85% Kirurgisk afd. (incl. Plastik) ,0 85% SVN i alt ( ) ,9 85% (1) ekskl. intensiv og dagkirurgi (3) opgjort i plejeansvar (2) opgjort i behandlingsansvar (4) inkl. forundersøgelser Frederikssund kapacitetsplan 2003 L&L AS 931_23.2.H12.HP (1) ninger (2) dage (3) besøg (4) liggetid ningspct. Medicinsk afdeling ,3 85% Organkirurgisk afdeling ,8 85% Ortopædkirurgisk afd ,3 85% Urologisk afd ,2 85% Idrætsklinkken % Kapacitetsplan ,9 85% Frederikssund SVN ( ) Medicinsk afdeling ,3 85% Urologisk afd ,2 85% Idrætsklinkken ,2 85% SVN i alt ( ) ,8 85% (1) ekskl. intensiv (3) opgjort i plejeansvar (2) opgjort i behandlingsansvar (4) inkl. forundersøgelser L&L AS 931_23.3.H14.TB 6 Projekt: /03/Notat 18

9 Hørsholm Regnskab 2002 (1) Senge- Udskriv- Senge- Ambulante Gnst. (3) Belægtal (2) ninger dage (3) besøg liggetid ningspct. Brystkirurgi ,6 85% Kirurgi (Hernie/Organ) ,2 85% Ortopædkirurgi ,7 85% Reumatologi ,4 85% Dermatologi ,8 85% Gynækologi ,0 85% Hørsholm ,6 84% Hørsholm SVN ( ) Ortopædkirurgisk afd ,9 85% Brystkirurgi ,6 85% SVN i alt ( ) ,2 85% (1) teoretisk med 85% belægning 365 dage L&L AS 931_23.5.G14.HP (2) sengetal er ikke fastsat i kapacitetsplanen (3) beregningsgrundlag er sengedage opgjort i behandlingsansvar Esbønderup Kapacitetsplan 2003 Senge- Udskriv- Senge- Ambulante Gnst. Belægtal ninger dage besøg liggetid ningspct. Rehabilitering ,5 85% Esbønderup SVN ( ) Rehabilitering ,5 85% Fra Hørsholm : Reumatologi ,4 85% SVN i alt ( ) ,8 85% L&L AS 931_23.4.G9.HP Projekt: /03/Notat 18 7

10 Bilag III: Beregning af operationskapacitet Organ- Kar- Ortopæd- Øre. næse, Gyn.-obst. Hillerød Organ- Helsingør Frederiks. Bryst- Ortopæd- Hørsholm Amtet Betegnelse Enhed kirurgi kirurgi kirurgi hals center andre I alt kirurgi I alt Urologi I alt kirurgi kirurgi I alt i alt Operationer i alt Antal Andel af operationer udført i vagttid i % 20,1% 16,7% 31,1% 3,6% 26,5% 7,1% 20,7% 5,0% 5,0% 4,2% 4,2% 5,0% 5,0% 5,0% 12,1% Operationer i dagtid Antal A - Første snit - sidste tråd Tim/Min 01:22 01:32 01:30 00:25 00:45 01:00 01:02 01:22 01:22 00:55 00:55 01:22 01:10 01:12 01:08 B - Tillæg for forberedelse/extubation Tim/Min 00:54 00:58 01:03 00:28 00:43 00:49 00:48 00:54 00:54 00:39 00:39 00:54 00:51 00:51 00:49 Indslusning - anæstesilæge til stede Tim/Min 00:04 00:04 00:06 00:03 00:03 00:03 00:03 00:04 00:04 00:02 00:02 00:04 00:04 00:04 00:03 Anæstesilæge - anæstesi start Tim/Min 00:07 00:10 00:09 00:05 00:08 00:08 00:07 00:07 00:07 00:07 00:07 00:07 00:08 00:07 00:07 Anæstesi start - operation start Tim/Min 00:08 00:12 00:08 00:04 00:05 00:07 00:06 00:08 00:08 00:06 00:06 00:08 00:06 00:06 00:06 Operation start - første snit Tim/Min 00:16 00:15 00:19 00:04 00:10 00:12 00:12 00:16 00:16 00:10 00:10 00:16 00:14 00:14 00:13 Sidste tråd - operation slut Tim/Min 00:04 00:04 00:07 00:03 00:03 00:04 00:04 00:04 00:04 00:03 00:03 00:04 00:05 00:04 00:04 Operation slut - anæstesi slut Tim/Min 00:05 00:05 00:05 00:04 00:05 00:05 00:04 00:05 00:05 00:05 00:05 00:05 00:05 00:05 00:04 Anæstesi slut - udslusning Tim/Min 00:10 00:08 00:09 00:05 00:09 00:10 00:08 00:10 00:10 00:06 00:06 00:10 00:09 00:09 00:08 C - Tillæg for rengøring Tim/Min 00:08 00:09 00:09 00:05 00:05 00:06 00:06 00:08 00:08 00:05 00:05 00:08 00:07 00:07 00:07 OP-afdelingstid (A+B+C) Tim/Min 02:24 02:39 02:42 00:58 01:33 01:55 01:57 02:24 02:24 01:39 01:39 02:24 02:08 02:11 02:04 OP-stuer, 250 arbejdsdage á 5 timer Antal 3,6 0,7 3,7 1,2 2,4 1,1 12,7 6,8 6,8 2,8 2,8 2,3 7,8 10,1 32,5 OP-stuer, 250 arbejdsdage á 6 timer Antal 3,0 0,6 3,1 1,0 2,0 0,9 10,6 5,7 5,7 2,3 2,3 1,9 6,5 8,4 27,1 OP-stuer, 250 arbejdsdage á 7 timer Antal 2,6 0,5 2,7 0,9 1,7 0,8 9,1 4,9 4,9 2,0 2,0 1,6 5,6 7,2 23,2 OP-stuer, 250 arbejdsdage á 8 timer Antal 2,3 0,4 2,3 0,8 1,5 0,7 7,9 4,3 4,3 1,7 1,7 1,4 4,9 6,3 20,3 OP-stuer, 250 arbejdsdage á 9 timer Antal 2,0 0,4 2,1 0,7 1,3 0,6 7,1 3,8 3,8 1,5 1,5 1,3 4,4 5,6 18,0 L&L AS 931_08.3.BM29.HP 8 Projekt: /03/Notat 18

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen

Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Region Hovedstaden Status for implementering af Hospitalsplanen og Psykiatriplanen Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Gennemførte ændringer fra december 2009 til maj 2010...4 3. Planlagte

Læs mere

Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt

Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Generalplan 2013 partnerskab med patienten, kvalitet og sammenhæng i alt Region midtjylland Hospitalsenheden Horsens Genealplan 2013 Udgivet af Region Midtjylland Hospitalsenheden Horsens Layout og print:

Læs mere

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital

Vicedirektør. til. Helsingør Hospital Lundgaard Konsulenterne rekrutterer til Helsingør Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Helsingør Hospital Forventningerne 4. ens

Læs mere

Forslag til budget 2011 2014

Forslag til budget 2011 2014 Forslag til budget 2011 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Bilag ØU 100823 pkt. 07_02 Forslag til budget 2011 2014 Region Hovedstaden 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1.

Læs mere

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Brian Herdegen (V) Grethe N. Saabye (C) Henning Nielsen (V) Lena Holm Jensen (V) Martin

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus

Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus Etablering af Fælles Akutmodtagelse (FAM), OUH Svendborg Sygehus OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Planlægningsafdelingen 2-52-00097-2009 31. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser.

Anbefalinger for funktionsplanlægning. akutmodtagelser i. Region Hovedstaden. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser. Funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser Region Hovedstaden Koncern Plan og Udvikling Anbefalinger for funktionsplanlægning af fælles akutmodtagelser i Region Hovedstaden December 2008 Koncern Plan

Læs mere

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter Nr. 5 Ved akut sygdom - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter 2 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Den akutte patients møde med sundhedsvæsenet. 7 2. Principper for organiseringen

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Undersøgelse af kapaciteten i intensiv terapi

Undersøgelse af kapaciteten i intensiv terapi Undersøgelse af kapaciteten i intensiv terapi Rapport af 22. december 2004 1 Indledning 2 2 Intensivkapaciteten i Danmark sammenlignet med andre lande 4 2.1 Kapaciteten inden for intensiv terapi i Danmark

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. august 2015 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen Charlotte Fischer Martin Geertsen

Læs mere

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik 2 bilag

Læs mere

Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5

Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5 Punkt nr. 10 - Delegation af kompetencer samt udvalgets relationer til eksterne udvalg Bilag 1 - Side -1 af 5 Politisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:

Læs mere

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver

Epilepsihospitalets fremtidige opgaver Epilepsihospitalets fremtidige opgaver April 2012 Indhold 1. Indledning og baggrund 3 2. Overordnet beskrivelse af Epilepsihospitalet 4 3. Aktuelle specialiserede behandlingstilbud på Epilepsihospitalet

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE - MAJ 2008 KL Danske Regioner Finansministeriet Sundhedsstyrelsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1 Kolofon Rapport vedrørende

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20

Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 3. Aftaler og takster... 20 Indhold Indhold... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 5 2.1 Sammenfatning... 5 2.2 Det udvidede frie sygehusvalg... 5 2.2.1 Aftaleindgåelse under det udvidede frie sygehusvalg... 9 2.2.2

Læs mere

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019

Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Politisk aftale om spareplanen for 2015-2019 Mellem Socialdemokraterne, Det Radikale venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danske Folkeparti og Venstre er der

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18

Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 Punkt nr. 1 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side 1 af 18 December 2013 Region Hovedstaden Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Region Hovedstaden

Læs mere

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8

Region Midtjylland. Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Region Midtjylland Budgetvejledning 2009 for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Uddrag af mail-korrespondance 23. februar: Fra regionsrådsformand Bent Hansen og regionsdirektør Bo Johansen, Region Midtjylland: Kære hospitalsledelser. En stor

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere

Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus. 4. runde

Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus. 4. runde Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus 4. runde Medicinsk Ambulatorium Silkeborg Centralsygehus 4. runde Konceptet er udviklet af Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg e-mail:

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere