(Gældende) Udskriftsdato: 18. november Senere ændringer til forskriften Ingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014. Senere ændringer til forskriften Ingen"

Transkript

1 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr P.271 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler I medfør af 24 a, stk. 6, og 39, stk. 1, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011, som ændret ved lov nr af 21. december 2012, 11 a, stk. 3, 24 og 37, stk. 5, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 166 af 25. februar 2013, 23, stk. 3, i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2012, og 15, stk. 5, i lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 456 af 23. maj 2012, fastsættes: Kapitel 1 Regnskab 1. Bogføringen skal være i overensstemmelse med bogføringsloven, jf. dog 2, stk. 1, 3. pkt. Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. 2. Regnskabsåret er kalenderåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder skolen en årsrapport efter bestemmelserne i årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med de fravigelser, der fremgår af stk. 2. Alle beløb i årsrapporten opgives i danske kroner. Stk. 2. Følgende bestemmelser i årsregnskabsloven finder ikke anvendelse: 1-7, 8, stk. 2, 2. og 4. pkt., 9, stk. 2, 10 a, 16-18, 19, stk. 2, 20 og 21, 22, stk. 2 og 3, 23, 26, stk. 3, 3. pkt., 29 og 32, 34 og 35, 37, stk. 2 og 3, 38, 43 a og 48, 49, stk. 1, 2. pkt., 49, stk. 1, nr. 1, 49, stk. 2, nr. 2, 49, stk. 3, 53, stk. 1, 3. pkt., 53, stk. 2, nr. 1, litra c, 53, stk. 2, nr. 4 og 5, 56, stk. 1-3, 56 stk. 4, 2. pkt., 62, 64, stk. 3, 66 og 67, 70-76, samt afsnit IV, med undtagelse af 86, stk. 1-3, 88, 98 c, stk. 1, 1. pkt., 99, stk. 1, nr. 1-6, 100 og 101, stk. 1, nr Endvidere finder afsnit V- XI og bilag 2 ikke anvendelse. Stk. 3. Årsrapporten skal have følgende minimumsindhold: 1) Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring, jf. 3, stk. 2. 2) Den uafhængige revisors påtegning. 3) Generelle oplysninger om institutionen. 4) Ledelsesberetning, inklusive hoved- og nøgletal. 5) Anvendt regnskabspraksis. 6) Resultatopgørelse. 7) Balance. 8) Pengestrømsopgørelse 9) Noter til årsrapporten. 10) Særlige specifikationer. 1

2 Stk. 4. For frie kostskoler skal årsrapporten tillige indeholde sammenligningstal og følge opstillingen i bilag 1.2 og de tilhørende krav i bilag For frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. skal årsrapporten tillige indeholde sammenligningstal og følge opstillingen i bilag 2.1 og de tilhørende krav i bilag For produktionsskoler skal årsrapporten tillige indeholde sammenligningstal og følge opstillingen i bilag 3.1 og de tilhørende krav i bilag Årsrapporten skal underskrives i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitel 2 i årsregnskabsloven og påtegnes af revisor. Stk. 2. I forbindelse med underskrifterne skal medlemmerne af bestyrelsen afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder habilitetskravene i henholdsvis 7, stk. 2 og 3, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), 5, stk. 8 og 9, i friskoleloven, 4, stk. 3 og 4, i lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og i 6, stk. 3 og 4, i lov om produktionsskoler. Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at en original, underskreven årsrapport samt et originalt, underskrevet revisionsprotokollat opbevares af skolen, jf. stk. 1. Stk. 4. Bestyrelsen tager stilling til revisors bemærkninger, anvisninger og konklusioner i revisionsprotokollatet. Bestyrelsen indberetter sin stillingtagen og sine kommentarer til revisionsprotokollatet til ministeriet sammen med årsrapporten. Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolen inden den 1. maj i året efter regnskabsåret til Undervisningsministeriet elektronisk indberetter sine regnskabsoplysninger, revisionsprotokollatet og revisors besvarelse af revisortjeklisten. Stk. 6. Bestyrelsen bemyndiger en person til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning, jf. stk. 5, digitalt. Det indberettede materiale skal være i overensstemmelse med det materiale, der opbevares af skolen, jf. stk. 3. Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger 4. Skolen udarbejder et anlægskartotek over de aktiver, der har en værdi over kr. eksklusive moms. Aktiver med en anskaffelsespris under denne beløbsgrænse omkostningsføres i anskaffelsesåret. Stk. 2. I det omfang skolen råder over inventar, udstyr m.v., der er stillet vederlagsfrit til rådighed af andre, opfører skolen dette særskilt i anlægskartoteket. 5. Ved afskrivning på anlægsaktiver anvender skolen lineær afskrivning over aktivets forventede brugstid efter fradrag af eventuel scrapværdi. Skolen redegør for de anvendte afskrivningsprincipper under anvendt regnskabspraksis. Stk. 2. Skolen kan foretage aktivering af anskaffelser, der har en værdi under den i 4, stk. 1, fastsatte grænse, hvis disse er bestemt til at fungere samlet, og den samlede anskaffelsessum overstiger den i 4, stk. 1, fastsatte grænse. 6. Afskrivningsperioden for indretning af lejede lokaler kan højst udgøre den resterende lejeperiode. Hvis der ikke er fastsat en lejeperiode, kan afskrivningsperioden højst udgøre 5 år. 7. Skolen afskriver bygninger eksklusive installationer over højst 60 år. Skolen anvender en scrapværdi på højst 50 pct. Skolen fastsætter afskrivningsperiode og scrapværdi på grundlag af en vurdering af bygningens vedligeholdelsesstand, konstruktion og anvendelsesformål. Stk. 2. For øvrige materielle anlægsaktiver anvender skolen følgende afskrivningsperioder: 1) Skolen afskriver bygningsinstallationer efter deres art over en periode på år. 2) Skolen afskriver it-udstyr over en periode på 3-5 år. 3) Skolen afskriver andet udstyr og inventar over en periode på 5-15 år. 2

3 4) Skolen afskriver biler, busser, traktorer m.v. over en periode på 3-8 år. Stk. 3. For inventar- og udstyrsgenstande af særlig beskaffenhed og fredede bygninger kan skolen fastsætte en længere afskrivningsperiode. Begrundelse herfor angives under anvendt regnskabspraksis. Kapitel 3 Ikrafttrædelses- og overgangsregler 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. december 2013 og finder anvendelse for regnskabsåret 2013 og kommende regnskabsår. Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 4. december 2006 om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om regnskab for frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og bekendtgørelse nr af 4. december 2006 om regnskab for produktionsskoler, ophæves, men finder dog anvendelse for regnskabsåret Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, den 16. december 2013 P.M.V. JACOB HOLBRAAD\NDIREKTØR / Henny Winther Hansen 3

4 Bilag 1.1 Standardårsrapport Folkehøjskoler, efterskoler,husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) For så vidt angår skoler, der kombinerer fri grundskole eller privat gymnasial uddannelse og fri kostskole, aflægger skolen regnskab efter bilag 2 med de særlige forhold, der fremgår af bilag 2.8 Årsrapporten skal opstilles efter følgende model: 1. Ledelsens påtegning og bestyrelsens tro og love-erklæring Årsrapporten skal indeholde ledelsespåtegning (dvs. og underskrifter fra bestyrelsens medlemmer og skolens leder) samt bestyrelsens erklæring på tro og love om at opfylde habilitetskravene i 7, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). 2. Den uafhængige revisors påtegning 3. Generelle oplysninger om skolen Disse oplysninger vil bl.a. være: - Skolens navn, domicil, CVR nr., telefon- og fax-nr., skolens hjemmeside og adresse. - Skolens formål. - Skolens bestyrelse med angivelse af formand, næstformand samt øvrige bestyrelsesmedlemmer med navne og adresser. - Skolens forstander/leder og evt. andre medlemmer af skolens daglige ledelse. - Skolens revisor. 4. Ledelsesberetning Med hensyn til indholdet af ledelsesberetningen henvises til bestemmelserne i årsregnskabslovens 99, nr. 1 6, 100, 101 stk. 1, nr. 1 og 2, og minimumskravene til hoved- og nøgletal, som fremgår af bilag 1.2. Ledelsesberetningen skal bl.a. indeholde: - En beskrivelse af skolens hovedaktiviteter. - Hoved- og nøgletal. Minimumskravet til indhold af hoved- og nøgletal fremgår af bilag En beskrivelse af eventuel usikkerhed ved værdiansættelse af aktiver og gæld m.v. - En beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket beregningen, så vidt muligt med angivelse af beløb. - Bestyrelsens beskrivelse af skolens aktiviteter i året, samt en redegørelse, der supplerer tallene i årsrapporten, herunder kommenterer skolens resultat, økonomi, likviditet og udvikling i antal årselever. - En redegørelse for, hvad skolen har modtaget i inklusionstilskud, og for tilskuddenes anvendelse, jf. 24 a, stk. 1, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), herunder: hvilke inklusionsforanstaltninger skolen har iværksat, hvor mange elever der har deltaget heri, hvorledes inklusionsaktiviteterne har været organiseret i forhold til skolens øvrige aktiviteter, og en generel redegørelse om skolens evaluering af sine inklusionsforanstaltninger. (Ovenstående redegørelse om anvendelse af inklusionstilskud gælder ikke for folkehøjskoler) - Bestyrelsens redegørelse for væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. 4

5 - Bestyrelsens redegørelse for betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning. - Bestyrelsens vurdering af og forventning til såvel elevtilgang og aktiviteter som økonomiske forhold i det (de) kommende år. 5. Anvendt regnskabspraksis Afsnittet skal bl.a. indeholde oplysning om følgende: - Det regelgrundlag, som årsrapporten er aflagt efter, fx»årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B virksomheder med de fravigelser som fremgår af bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler..«- Eventuelle ændringer i regnskabspraksis og indvirkningen heraf på årsrapporten. - Anvendte fordelingsnøgler og beregningsforudsætninger. - Periodisering (omfattende både forudbetalte udgifter og forud modtagne indtægter). - Eventuelle ekstraordinære poster, jf. årsregnskabslovens definition. - Anlægsaktiver: Værdiansættelse, afskrivningsprincip og op- og nedskrivninger, grænseværdien for de småaktiver, der udgiftsføres i regnskabsåret m.v. - Tilgodehavender, herunder hvordan eventuelle forventede tab er beregnet. - Værdipapirer: Værdiansættelsesprincip. - Gæld. 6. Resultatopgørelse. Indhold og opstilling fremgår af bilag Balance. Indhold og opstilling fremgår af bilag Pengestrømsopgørelse. Indhold og opstilling fremgår af bilag Noter. Indhold og opstilling fremgår af bilag Særlige specifikationer. Indhold og opstilling fremgår af bilag

6 Bilag 1.2 Hoved- og nøgletal (Folkehøjskoler, efterskoler,husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)) Alle hoved- og nøgletal skal være fra regnskabsåret og de 4 foregående regnskabsår. Resultatopgørelse (i hele kr.) Indtægter i alt. Heraf statstilskud. Omkostninger vedrørende drift i alt. Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster. Finansielle poster i alt. Driftsresultat før ekstraordinære poster. Ekstraordinære poster i alt. Årets resultat. Balance (i hele kr.) Anlægsaktiver i alt. Omsætningsaktiver i alt. Balancesum. Egenkapital ultimo. Hensatte forpligtelser i alt. Langfristet gæld i alt. Kortfristet gæld i alt. Pengestrømsopgørelse (i hele kr.) Driftens likviditetsvirkning i alt. Investeringers likviditetsvirkning i alt. Finansieringens likviditetsvirkning i alt. Pengestrøm, netto (Summen af årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering). Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (= Driftsresultat før ekstraordinære poster/indtægter i alt x 100). Likviditetsgrad (= Omsætningsaktiver i alt/kortfristet gæld i alt x 100). Soliditetsgrad (= Egenkapital i alt/aktiver i alt x 100). Finansieringsgrad (= Langfristet gæld i alt/materielle anlægsaktiver i alt x 100). Samlet elevbetaling pr. årselev. Antal årselever i regnskabsåret. Antal årselever i kostafdeling. Årselever i skoleåret (inden for loven). Antal lærerårsværk. 6

7 Antal årsværk for øvrigt personale. Antal årsværk i alt (herunder hvor mange procent heraf der er ansat på særlige vilkår (sociale klausuler)). Årselever pr. lærerårsværk. Lærerlønomkostninger pr. årselev. Øvrige lønomkostninger pr. årselev. Lønomkostninger i alt pr. årselev. Undervisningsomkostninger pr. årselev. Ejendomsomkostninger pr. årselev. Kostafdelingsomkostninger pr. årselev. Administrationsomkostninger pr. årselev. Årsværk (= sum af heltidsansatte og deltidsansatte, herunder timelønnede, omregnet til heltid). Lærerårsværk på efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler (= Ledere (herunder forstandere, viceforstandere og afdelingsledere) og lærere). Lærerårsværk på folkehøjskoler (= Forstandere og lærere). Lønomkostningerne opgøres netto, idet modtagne refusioner m.v. vedrørende løn modregnes. 7

8 Resultatopgørelsen (Folkehøjskoler, efterskoler,husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)) Bilag 1.3 Resultatopgørelse for året 20xx Note 20xx 20xx-1 (i hele kr.) (i t. kr.) INDTÆGTER 1 Statstilskud 2 Skolepenge m.m. (elevbetaling m.v.) 3 Andre indtægter og tilskud Indtægter i alt OMKOSTNINGER Undervisning 4 Lønomkostninger 5 Andre omkostninger vedr. undervisning Undervisning i alt Ejendomsdrift 6 Lønomkostninger 7 Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Ejendomsdrift i alt Kostafdeling 8 Lønomkostninger 9 Andre omkostninger vedr. kostafdeling Kostafdeling i alt Administration m.v. 10 Lønomkostninger 11 Andre omkostninger vedr. administration m.v. Administration m.v. i alt Omkostninger vedr. drift i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster 12 Renteindtægter m.v. 13 Renteomkostninger m.v. Finansielle poster i alt 8

9 Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster 14 Ekstraordinære indtægter 15 Ekstraordinære omkostninger Ekstraordinære poster i alt ÅRETS RESULTAT 9

10 Balance (Folkehøjskoler, efterskoler,husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)) Bilag 1.4 Balance pr. 31. december 20xx Note AKTIVER 20xx 20xx-1 (i hele kr.) (i t. kr.) Anlægsaktiver 16 Materielle anlægsaktiver (Specificeres og indgår i anlægsnoten og kan omfatte indretning af lejede lokaler, grunde, bygninger, inventar og udstyr, køretøjer m.v.) 17 Finansielle anlægsaktiver (Specificeres i noten). Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 18 Varebeholdninger o. lign., hvis de findes. 19 Tilgodehavender (debitorer) 20 Periodeafgrænsningsposter 21 Værdipapirer 22 Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Note PASSIVER 20xx 20xx-1 (i hele kr.) (i t. kr.) Egenkapital 16 Opskrivninger 23 Henlæggelser 23 Egenkapital i øvrigt Egenkapital i alt 24 Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gæld 25 Langfristet gæld Statslån Kommunale lån Kreditforeningslån 10

11 Anden langfristet gæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Kortfristet del af den langfristede gæld 26 Anden kortfristet gæld 27 Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt 28 Andre forpligtelser 11

12 Pengestrømsopgørelse Bilag 1.5 (hele kr.) Regnskabsåret Sammenligningstal fra året før (t. kr.) Driftens likviditetsvirkning Årets resultat Korrektioner for at afstemme årets resultat til likvide midler hidrørende fra driftsmæssige aktiviteter: Afskrivninger og andre driftsposter, der ikke har likviditetsmæssig virkning Gevinst ved salg af anlægsaktiver Stigning/fald i omsætningsaktiver og kortfristet gæld m.v. De enkelte poster angives. Driftens likviditetsvirkning i alt Investeringers likviditetsvirkning Betaling for anlægsaktiver. Modtaget fra salg af anlægsaktiver. Investeringers likviditetsvirkning i alt Finansieringens likviditetsvirkning Tilbagebetaling af gæld. Optagelse af lån. Finansieringens likviditetsvirkning i alt Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering Likvide midler pr. 1. januar i regnskabsåret Summen af årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering Likvide midler pr. 31. december i regnskabsåret 12

13 Bilag 1.6 Noter (Folkehøjskoler, efterskoler,husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)) Note nr. 1 - Statstilskud Noten skal indeholde følgende specifikation: Grundtilskud Taxametertilskud Tilskud til særligt prioriterede elevgrupper (tillægstakster) Bygningsgrundtilskud og bygningstaxametertilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til undervisning m.v. af svært handicappede elever Tilskud til inklusion, jf. 24 a, stk. 1, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) Tilskud til elever, der ikke er fyldt 18 år ved årets begyndelse (ungdomshøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler) Øvrige tilskud Note nr. 2 - Skolepenge m.m. (elevbetaling m.v.) Noten skal indeholde følgende specifikation: Statslig elevstøtte til elever på efterskoler Elevbetaling, inklusive kommuners bidrag til elevbetaling og ind- og udmeldelsesgebyr Individuel elevstøtte til elever på efterskoler Betaling for materialer, ekskursioner m.v. Kommunale tilskud, eksklusive tilskud til elevbetaling Note nr. 3 - Andre indtægter Noten skal indeholde følgende specifikation: Betaling for deltagere omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Indtægter fra kurser uden for loven Lejeindtægter fra lokaler m.v. Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag m.v. Ansattes betaling for kost Ansattes betaling for lys, varme m.v. Kontingent skolekredsmedlemmer Øvrige indtægter fra anden virksomhed Gaver og private tilskud Øvrige indtægterog andre tilskud Note nr. 4 - Lønomkostninger vedrørende undervisning Noten skal som minimum indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner m.v. til kurser inden for loven og kurser uden for loven: Kurser inden for loven: Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.) 13

14 Lønrefusioner Tilskud efter lov om barselsudligning Kurser uden for loven: Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.) Lønrefusioner Tilskud efter lov om barselsudligning Følgende stillingstyper er omfattet af noten: Leder, lærere og andet personale vedrørende undervisning, herunder støttepædagoger m.v. og personale, der er ansat til hjælp for psykisk eller fysisk handicappede elever. I det omfang ansatte varetager andre funktioner end undervisning, henføres en forholdsmæssig andel af lønudgiften til lønomkostninger vedrørende disse funktioner. Note nr. 5 - Andre omkostninger vedrørende undervisning Noten skal indeholde følgende specifikation: Undervisningsmaterialer Bøger, tidsskrifter m.v. Fotokopiering Lejrskoler og ekskursioner Honorar til foredragsholdere Inventar og udstyr, vedligeholdelse Inventar og udstyr, anskaffelse Inventar og udstyr, leje og leasing Befordringsudgifter vedrørende undervisning (inkl. drift af busser) Afskrivning vedrørende undervisning Øvrige omkostninger vedrørende undervisning Note nr. 6 - Lønomkostninger vedr. ejendomsdrift Noten skal som minimum indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner m.v. til fx pedel, eget rengøringspersonale og andet personale vedrørende bygninger og grunde. Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.) Lønrefusioner Tilskud efter lov om barselsudligning I det omfang ansatte varetager andre funktioner end ejendomsdrift, henføres en forholdsmæssig andel af lønudgiften til lønomkostninger vedrørende disse funktioner. Note nr. 7 - Andre omkostninger vedrørende ejendomsdrift Noten skal indeholde følgende specifikation: Lejeomkostninger Skatter, afgifter og ejendomsforsikringer Varme, el og vand Rengøring Vedligeholdelse Afskrivning vedrørende ejendom Øvrige omkostninger vedrørende ejendomsdrift 14

15 Note nr. 8 - Lønomkostninger vedrørende kostafdeling Noten skal som minimum indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner m.v. til fx lærere, økonoma og køkkenassistent samt andet personale ved kostafdelingen. Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.) Lønrefusion Tilskud efter lov om barselsudligning I det omfang ansatte varetager andre funktioner end dem vedrørende kostafdelingen, henføres en forholdsmæssig andel af lønudgiften til lønomkostninger vedrørende disse funktioner. Note nr. 9 - Andre omkostninger vedrørende kostafdeling Noten skal indeholde følgende specifikation: Madvarer, evt. EU-tilskud til madvarer fratrækkes Inventar Leje eller leasing af inventar Fritidsaktiviteter/weekends Afskrivning vedrørende kostafdeling Øvrige omkostninger vedrørende kostafdeling Note nr Lønomkostninger vedrørende administration m.v. Noten skal indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner til m.v. fx leder og kontorpersonale. Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.) Lønrefusion Tilskud efter lov om barselsudligning I det omfang ansatte varetager andre funktioner end administration, henføres en forholdsmæssig andel af lønudgiften til lønomkostninger vedrørende disse funktioner. Note nr Andre omkostninger vedrørende administration m.v. Noten skal indeholde følgende specifikation: Revision Regnskabsmæssig assistance Andre konsulentydelser Tab på debitorer (inkl. skolepenge) Markedsføring (fx årsskrift, PR, annoncer m.v.) Stillingsannoncer Kontorartikler, porto, telefon m.v. Kontorinventar, vedligeholdelse Kontorinventar, anskaffelse Leje eller leasing af inventar Afskrivning vedrørende administration m.v. Personaleudgifter Lovpligtige afgifter vedrørende personale Repræsentation 15

16 Øvrige omkostninger vedr. administration m.v. Note nr Renteindtægter m.v. Noten skal indeholde følgende specifikation: Renteindtægter fra pengekonti Renter m.v. af værdipapirer Realiserede og urealiserede kursgevinster Note nr Renteomkostninger m.v. Noten skal indeholde følgende specifikation: Prioritetsrenter Renteudgifter vedrørende driftslån/kassekredit m.v. Morarenter m.v. Realiserede og urealiserede kurstab Note nr Ekstraordinære indtægter Noten specificeres i givet fald. Note nr Ekstraordinære omkostninger Noten specificeres i givet fald. Note nr Anlægsoversigt Noten er obligatorisk og skal følge opstillingen af forspalten, medens de øvrige kolonner tilpasses den enkelte skoles forhold. Samlet anskaffelsessum pr. 1/1 - xxxx Tilgang i årets løb til anskaffelsespriser Afgang i årets løb til anskaffelsespriser Samlet anskaffelsessum pr. 31/12 xxxx Grunde og bygninger Inventar og udstyr Undervisning Kostafdeling Administration m.fl. Bus, traktorer og andre køretøjer Opskrivninger pr. 1/1 - xxxx Årets opskrivninger Opskrivninger pr. 31/12 - xxxx Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 1/1 xxxx Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31/12 xxxx 16

17 Bogført værdi pr. 31/12 - xxxx Kontantvurdering af ejendomme pr. 1/1 xxxx Værdien af afsluttede ikke vurderede ny- og tilbygninger. Note nr Finansielle anlægsaktiver Noten specificeres og kan alene omfatte deposita, bankaktier og andele i forsyningsvirksomheder, jf. lovens bestemmelse om anbringelse af likvide midler (værdipapirer i form af obligationer opføres under omsætningsaktiver). Note nr Varebeholdninger Noten kan medtages, hvis skolen har varebeholdninger af en vis størrelse, og det skønnes nødvendigt for at vurdere beholdningernes værdi. Note nr Tilgodehavender Noten skal specificeres i de enkelte hovedgrupper af tilgodehavender, fx kommunale tilskud, skolepenge, statstilskud og andre tilgodehavender, samt det beløb, der eventuelt er fratrukket til imødegåelse af tab. Note nr Periodeafgrænsningsposter (udgifter) Noten skal specificeres i bl.a. forudbetalte lønninger, forudbetalt leje og andre forudbetalinger. Note nr Værdipapirer Noten specificeres i beholdningsgrupper. Note nr Likvide beholdninger Specificeres i kassebeholdning og bankbeholdninger. Note nr Egenkapital De enkelte poster under egenkapitalen specificeres, således at årets bevægelser fremgår. Note nr Hensatte forpligtelser De enkelte poster specificeres, således at årets bevægelser fremgår, og posterne opdeles i kortfristede og langfristede forpligtelser. Note nr Langfristet gæld Det enkelte lån specificeres og restløbetid angives. Hvis skolen har statslån, skal det fremgå, om der er tale om rente- og afdragsfri lån eller ikke. Den del af de langfristede lån, der forfalder efter 5 år oplyses i noten. Note nr Anden kortfristet gæld Noten specificeres således, at det som minimum fremgår, hvor meget den skyldige a-skat udgør, desuden angives øvrige skyldige poster i forbindelse med lønafregning, skyldig løn og pensionsbidrag, feriepengeforpligtelser, uforbrugt supplerende elevstøtte, gæld til pengeinstitutter/kassekredit, (herunder kassekreditmaksimum) og anden gæld. Note nr Periodeafgrænsningsposter (indtægter) Noten skal specificeres i bl.a. forud modtagne statstilskud, forud modtagne kommunale tilskud, forud modtagen deltagerbetaling og andre forud modtagne beløb m.fl. Note nr Andre forpligtelser 17

18 Noten skal omfatte en specificering af skolens eventuelle leasing- og lejeforpligtelser, sikkerhedsstillelse m.v. Det skal endvidere fremgå her, hvis skolen råder over inventar m.v., bygninger, lejemål eller lignende, der er stillet vederlagsfrit til rådighed af andre, herunder hvilke betingelser der er knyttet hertil (fx vedligeholdelsespligt og lignende). 18

19 Bilag 1.7 Særlige specifikationer (Folkehøjskoler, efterskoler,husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)) Finansielle sikringsinstrumenter: Årets regulering på egenkapitalen Samlede akkumulerede reguleringer på egenkapitalen Sengepladser: I hele kr. I hele kr. Antal sengepladser, jf. 3, 4 og 5 i tilskudsbekendtgørelsen Gennemsnitlige løbende omkostninger pr. sengeplads, jf. 3 i tilskudsbekendtgørelsen Aktiviteter uden for loven: Indtægter Lønomkostninger Øvrige omkostninger Resultat 20xx 20xx-1 20xx-2 20xx-3 20xx-4 20xx 20xx-1 20xx-2 20xx-3 20xx-4 19

20 Bilag 2.1 Standardårsrapport Frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. Skoler, der kombinerer fri grundskole eller privat gymnasial uddannelse og fri kostskole, aflægger regnskab efter dette bilag med de særlige forhold, der fremgår af bilag 2.8. Årsrapporten skal opstilles efter følgende model: 1. Ledelsens påtegning og bestyrelsens tro og love-erklæring Årsrapporten skal indeholde ledelsespåtegning (dvs. og underskrifter fra bestyrelsens medlemmer og skolens leder) samt bestyrelsens erklæring på tro og love om at opfylde habilitetskravene i 5 i friskoleloven og 4, i lov om private gymnasieskoler og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser). 2. Den uafhængige revisors påtegning 3. Generelle oplysninger om skolen Disse oplysninger vil bl.a. være: - Skolens navn, domicil, CVR nr., telefon- og fax-nr., skolens hjemmeside og adresse. - Skolens formål. - Skolens bestyrelse med angivelse af formand, næstformand samt øvrige bestyrelsesmedlemmer med navne og adresser. - Skolens forstander/leder og evt. andre medlemmer af skolens daglige ledelse. - Skolens revisor. 4. Ledelsesberetning Med hensyn til indholdet af ledelsesberetningen henvises til bestemmelserne i årsregnskabslovens 99, nr. 1-6, 100, 101 stk. 1, nr. 1 og 2, og minimumskravene til hoved- og nøgletal, som fremgår af bilag 2.2. Ledelsesberetningen skal bl.a. indeholde: - En beskrivelse af skolens hovedaktiviteter. - Hoved- og nøgletal. Minimumskravet til indhold af hoved- og nøgletal fremgår af bilag 2.1 og for kombinerede skoler bilag 2.1 og En beskrivelse af eventuel usikkerhed ved værdiansættelse af aktiver og gæld m.v. - En beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket beregningen, så vidt muligt med angivelse af beløb. - Bestyrelsens beskrivelse af skolens aktiviteter i året, samt en redegørelse, der supplerer tallene i årsrapporten, herunder kommenterer skolens resultat, økonomi, likviditet og udvikling i antal årselever. - En redegørelse for, hvad skolen har modtaget i inklusionstilskud, og for tilskuddenes anvendelse, jf. friskolelovens 11 a, stk. 1 og 2, herunder hvilke inklusionsforanstaltninger skolen har iværksat, hvor mange elever der har deltaget heri, og hvorledes inklusionsaktiviteterne har været organiseret i forhold til skolens øvrige aktiviteter. - Bestyrelsens redegørelse for væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. - Bestyrelsens redegørelse for betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning. 20

21 - Bestyrelsens vurdering af og forventning til såvel elevtilgang og aktiviteter som økonomiske forhold i det (de) kommende år. 5. Anvendt regnskabspraksis Afsnittet skal bl.a. indeholde oplysning om følgende: - Det regelgrundlag, som årsrapporten er aflagt efter, fx»årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B virksomheder med de fravigelser som fremgår af bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler.«- Eventuelle ændringer i regnskabspraksis og indvirkningen heraf på årsrapporten. - Anvendte fordelingsnøgler og beregningsforudsætninger. - Periodisering (omfattende både forudbetalte udgifter og forud modtagne indtægter). - Eventuelle ekstraordinære poster, jf. årsregnskabslovens definition. - Anlægsaktiver: Værdiansættelse, afskrivningsprincip og op- og nedskrivninger, grænseværdien for de småaktiver, der udgiftsføres i regnskabsåret m.v. - Tilgodehavender, herunder hvordan eventuelle forventede tab er beregnet. - Værdipapirer: Værdiansættelsesprincip. - Gæld. 6. Resultatopgørelse. Indhold og opstilling fremgår af bilag Balance. Indhold og opstilling fremgår af bilag Pengestrømsopgørelse. Indhold og opstilling fremgår af bilag Noter. Indhold og opstilling fremgår af bilag Særlige specifikationer. Indhold og opstilling fremgår af bilag Særligt for kombinerede skoler. Indhold og opstilling fremgår af bilag

22 Bilag 2.2 Hoved- og nøgletal (Frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.) Alle hoved- og nøgletal skal være fra regnskabsåret og de 4 foregående regnskabsår. Resultatopgørelse (i t.kr.) Indtægter i alt. Heraf statstilskud. Omkostninger vedrørende drift i alt. Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster. Finansielle poster i alt. Driftsresultat før ekstraordinære poster. Ekstraordinære poster i alt. Årets resultat. Balance (i t.kr.) Anlægsaktiver i alt. Omsætningsaktiver i alt. Balancesum. Egenkapital ultimo.hensatte forpligtelser i alt. Langfristet gæld i alt. Kortfristet gæld i alt. Pengestrømsopgørelse (i t.kr.) Driftens likviditetsvirkning i alt. Investeringers likviditetsvirkning i alt. Finansieringens likviditetsvirkning i alt. Pengestrøm, netto (Summen af årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering). Regnskabsmæssige nøgletal Overskudsgrad (= Driftsresultat før ekstraordinære poster/indtægter i alt x 100). Likviditetsgrad (= Omsætningsaktiver i alt/kortfristet gæld i alt x 100). Soliditetsgrad (= Egenkapital i alt/aktiver i alt x 100). Finansieringsgrad (= Langfristet gæld i alt/materielle anlægsaktiver i alt x 100). Antal elever i grundskolen pr. 5. september. Antal elever i skolefritidsordning pr. 5. september. Antal elever i gymnasiet/kurset pr. 5. september. Antal elever i kostafdeling pr. 5. september. Antal årselever i regnskabsåret (grundskole). Antal årselever i regnskabsåret (gymnasiet/kurset). 22

23 Antal årselever i regnskabsåret (grundskole og gymnasium/kursus i alt) Antal årselever i regnskabsåret i skolefritidsordningen. Antal årselever i regnskabsåret i kostafdelingen (grundskole). Antal årselever i regnskabsåret i kostafdelingen (gymnasiet/kurset). Skolepenge pr. årselev, inkl. tilskud til nedbringelse af skolepenge (grundskole). Skolepenge pr. årselev, inkl. tilskud til nedbringelse af skolepenge (gymnasiet/kurset). Antal lærerårsværk. Antal årsværk for øvrigt personale. Antal årsværk i alt (herunder hvor mange procent heraf der er ansat på særlige vilkår (sociale klausuler)). Årselever pr. lærerårsværk. Lærerlønomkostninger pr. årselev i hele kr. Øvrige lønomkostninger pr. årselev i hele kr. Lønomkostninger i alt pr. årselev i hele kr. Undervisningsomkostninger pr. årselev i hele kr. Ejendomsomkostninger pr. årselev i hele kr. Administrationsomkostninger pr. årselev i hele kr. Årsværk (= Sum af heltidsansatte og deltidsansatte, herunder timelønnede omregnet til heltid)(f.eks. ATP-metoden). Lærerårsværk og lærerlønomkostninger på frie grundskoler m.v.(= Skoleledere (herunder viceskoleinspektører og afdelingsledere), lærere og børnehaveklasseleder). Lærerårsværk og lærerlønomkostninger på private skoler for gymnasial uddannelse(= Ledere (herunder viceskoleinspektører, afdelingsinspektører, viceafdelingsinspektører og afdelingsledere) og lærere). Lønomkostningerne opgøres netto, idet modtagne refusioner m.v. vedrørende løn modregnes. Skolepenge, sfo-betaling og opholdsbetaling opgøres inklusive tilskud fra Fordelingssekretariatet, Deutscher Schul- und Sprachverein eller Friplads- og Vikarkassen til nedsættelse af betalingen. Indskrivningsgebyrer, opholdsbetaling samt særskilt betaling for materiale og ekskursioner m.v. indgår ikke. Undervisningsomkostninger opgøres ekskl. udgifter til sfo og børnehave m.v. 23

24 Resultatopgørelse (Frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.) Bilag 2.3 Resultatopgørelse for året 20xx Note 20xx 20xx-1 (i hele kr.) (i t. kr.) INDTÆGTER 1 Statstilskud 2 Skolepenge 3 Andre indtægter Indtægter i alt OMKOSTNINGER Undervisning 4 Lønomkostninger 5 Andre omkostninger vedr. undervisning 6 Andre omkostninger vedr. skolefritidsordning Undervisning i alt Ejendomsdrift 7 Lønomkostninger 8 Andre omkostninger vedr. ejendomsdrift Ejendomsdrift i alt Kostafdeling/kantinedrift/skolemadordning 9 Lønomkostninger 10 Andre omkostninger vedr. kostafdeling/ kantinedrift/skolemadordning Kostafdeling/kantinedrift/skolemadordning i alt Administration m.v. 11 Lønomkostninger 12 Andre omkostninger vedr. administration m.v. Administration m.v. i alt Omkostninger vedr. drift i alt Driftsresultat før finansielle og ekstraordinære poster 24

25 Finansielle poster 13 Renteindtægter m.v. 14 Renteomkostninger m.v.: Finansielle poster i alt Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster 15 Ekstraordinære indtægter 16 Ekstraordinære omkostninger Ekstraordinære poster i alt ÅRETS RESULTAT 25

26 Balance (Frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.) Bilag 2.4 Balance pr. 31. december 20xx 20xx 20xx-1 Note AKTIVER (i hele kr.) (i t. kr.) Anlægsaktiver 17 Materielle anlægsaktiver (Specificeres og indgår i anlægsnoten og kan omfatte indretning af lejede lokaler, grunde, bygninger, inventar og udstyr, køretøjer m.v.) 18 Finansielle anlægsaktiver (Specificeres i noten) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 19 Tilgodehavender 20 Periodeafgrænsningsposter 21 Værdipapirer 22 Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Note PASSIVER 20xx 20xx-1 (i hele kr.) (i t. kr.) Egenkapital 17 Opskrivning 23 Henlæggelser 23 Egenkapital i øvrigt Egenkapital i alt 24 Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gæld 25 Langfristet gæld Statslån Kommunale lån Kreditforeningslån Anden langfristet gæld 26

27 Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Kortfristet del af den langfristede gæld 26 Anden kortfristet gæld 27 Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt 28 Andre forpligtelser 27

28 Pengestrømsopgørelse (Frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.) Bilag 2.5 (hele kr.) Regnskabsåret Sammenligningstal fra året før (t. kr.) Driftens likviditetsvirkning Årets resultat Korrektioner for at afstemme årets resultat til likvide midler hidrørende fra driftsmæssige aktiviteter: Afskrivninger og andre driftsposter, der ikke har likviditetsmæssig virkning Gevinst ved salg af anlægsaktiver Stigning/fald i omsætningsaktiver og kortfristet gæld m.v. De enkelte poster angives. Driftens likviditetsvirkning i alt Investeringers likviditetsvirkning Betaling for anlægsaktiver. Modtaget fra salg af anlægsaktiver. Investeringers likviditetsvirkning i alt Finansieringens likviditetsvirkning Tilbagebetaling af gæld. Optagelse af lån. Finansieringens likviditetsvirkning i alt Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering Likvide midler pr. 1. januar i regnskabsåret Summen af årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering Likvide midler pr. 31. december i regnskabsåret 28

29 Bilag 2.6 Note nr. 1 - Statstilskud Noter (Frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.) Noten skal indeholde følgende specifikation: Grundtilskud, grundskolen Fællesudgiftstilskud, grundskolen Undervisningstilskud, grundskolen Generelt driftstilskud, gymnasiet/kurset Bygningstilskud, grundskolen Bygningstilskud, gymnasiet/kurset Tilskud til tyske mindretalsskoler Tilskud til kostafdelinger, grundskolen Tilskud til kostafdelinger, gymnasiet/kurset Tilskud til skolefritidsordninger Tilskud til sprogstimulering Tilskud til specialundervisning Tilskud til støtteundervisning i dansk af tosprogede elever Tilskud til svært handicappede Tilskud til inklusion, jf. friskolelovens 11 a, stk. 1 Tilskud til sygeundervisning (fra Fordelingssekretariatet) Tilskud til kursusvirksomhed (fra Fordelingssekretariatet) Tilskud til særlige formål Øvrige statstilskud Note nr. 2 - Skolepenge Noten skal indeholde følgende specifikation: Skolepenge, grundskolen, netto, dvs. fratrukket eventuelle ydede moderationer Tilskud til nedbringelse af skolepenge, grundskolen (fra Fordelingssekretariatet eller Deutscher Schulund Sprachverein) Skolepenge, gymnasiet/kursus, netto, dvs. fratrukket eventuelle ydede moderationer Tilskud til nedbringelse af skolepenge, gymnasiet/kursus (fra Friplads- og Vikarkassen) Skolefritidsordning, netto Tilskud til nedbringelse af sfo-betaling (fra Fordelingssekretariatet eller Deutscher Schul- und Sprachverein) Opholdsbetaling fra forældre, netto, dvs. fratrukket eventuelle ydede moderationer Tilskud til nedbringelse af betaling for ophold på kostafdeling Opholdsbetaling fra offentlige myndigheder Børnehave (dagtilbud-/heltidsskolefritidsordning) Forældrebetaling Betaling for materialer, ekskursioner m.v. Indskrivningsgebyrer 29

30 Note nr. 3 - Andre indtægter Noten skal indeholde følgende specifikation: Lejeindtægter fra lokaler m.v. Lejeindtægter fra boliger, boligbidrag m.v. Ansattes betaling for lys, varme m.v. Ansattes betaling for kost Salg fra kostafdeling/kantine Betaling for skolemad Kontingent skolekredsmedlemmer og lignende Gaver og private tilskud Private tilskud vedrørende børnehave (dagtilbud/heltidsskolefritidsordning) Kommunale tilskud vedrørende børnehaver (dagtilbud) Kommunale tilskud vedrørende tidlig start i sfo (vippeordninger) Kommunale tilskud vedrørende støttekrævende elever i sfo Kommunale tilskud vedrørende støttekrævende elever i skoledelen Kommunale tilskud, øvrige Øvrige indtægter og andre tilskud Note nr. 4 - Lønomkostninger vedrørende undervisning m.v. Noten skal som minimum indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner m.v. Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.) Lønrefusioner Tilskud fra vikarpuljen (fra Fordelingssekretariatet) Tilskud fra vikarkassen for private gymnasier Tilskud til fratrædelsesordning (fra Fordelingssekretariatet) Tilskud efter lov om barselsudligning Følgende stillingstyper er omfattet af noten: De, der er ansat som ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler efter statens overenskomst. Ledere og lærere ved gymnasiet/kurset efter statens overenskomst. Personale ved skolefritidsordning samt andet pædagogisk personale (støttepædagoger m.v.) og personale, der er ansat til hjælp for psykisk eller fysisk handicappede elever. Personale ved børnehave (dagtilbud/heltidsskolefritidsordning). Note nr. 5 - Andre omkostninger vedrørende undervisning Noten skal indeholde følgende specifikation: Undervisningsmaterialer Bøger, tidsskrifter m.v. Fotokopiering Lejrskoler og ekskursioner Inventar og udstyr, vedligeholdelse Inventar og udstyr, anskaffelse Inventar og udstyr, leje og leasing Egendækningsbidrag vedrørende befordring 30

31 Befordringsudgifter vedrørende undervisning (inkl. drift af busser) Befordring mellem skole og hjem Tilskud til befordringsudgifter (kan modregnes i befordring mellem skole og hjem) Vederlag til tilsynsførende Afskrivning vedrørende undervisning Øvrige omkostninger vedrørende undervisning, herunder videre- og efteruddannelse m.v. Note nr. 6 - Andre omkostninger vedrørende skolefritidsordning/dagtilbud/heltidsskolefritidsordning Noten skal indeholde følgende specifikation: Materialer Mad og drikkevarer Inventar og udstyr, vedligeholdelse Inventar og udstyr, anskaffelse Inventar og udstyr, leje og leasing Afskrivning Øvrige omkostninger, herunder videre- og efteruddannelse m.v. Note nr. 7 - Lønomkostninger vedrørende ejendomsdrift Noten skal som minimum indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner m.v. til fx pedel, eget rengøringspersonale og andet personale vedrørende bygninger og grunde. Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.) Lønrefusioner Tilskud efter lov om barselsudligning I det omfang ansatte varetager andre funktioner end ejendomsdrift, henføres en forholdsmæssig andel af lønudgiften til lønomkostninger vedrørende disse andre funktioner. Note nr. 8 - Andre omkostninger vedrørende ejendomsdrift Noten skal indeholde følgende specifikation: Lejeomkostninger Skatter, afgifter og ejendomsforsikringer Varme, el og vand Rengøring Vedligeholdelse Afskrivning vedrørende ejendomsdrift Øvrige omkostninger vedrørende ejendomsdrift, herunder videre- og efteruddannelse m.v. Note nr. 9 - Lønomkostninger vedrørende kostafdeling/kantinedrift/skolemadordning Noten skal som minimum indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner m.v. til fx kostinspektører, sovesalslærer, køkkenassistenter samt andet personale ved kostafdelingen/kantinen/skolemadordning: Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusioner m.v.) Lønrefusioner Tilskud efter lov om barselsudligning 31

32 I det omfang ansatte varetager andre funktioner end funktioner vedrørende kostafdeling, kantinedrift eller skolemadordning, henføres en forholdsmæssig andel af lønudgiften til lønomkostninger vedrørende disse andre funktioner. Note nr Andre omkostninger vedrørende kostafdeling/kantinedrift/skolemadordning Noten skal indeholde følgende specifikation: Madvarer Inventar Leje eller leasing af inventar Fritidsaktiviteter/weekends Afskrivning Øvrige omkostninger, herunder videre- og efteruddannelse m.v. Note nr Lønomkostninger vedrørende administration m.v. Noten skal som minimum indeholde følgende specifikation, idet der skelnes mellem løn og lønafhængige omkostninger samt lønrefusioner m.v. til kontorpersonale. Løn og lønafhængige omkostninger inkl. pensionsbidrag (før fradrag af lønrefusion m.v.) Lønrefusion Tilskud efter lov om barselsudligning I det omfang ansatte varetager andre funktioner end administration, henføres en forholdsmæssig andel af lønudgiften til lønomkostninger vedrørende disse andre funktioner. Note nr Andre omkostninger vedrørende administration m.v. Noten skal indeholde følgende specifikation: Revision Regnskabsmæssig assistance Andre konsulentydelser Tab på debitorer (inkl. skolepenge) Vikarkassebidrag Markedsføring (fx årsskrift, PR, annoncer m.v.) Stillingsannoncer Kontorartikler, porto, telefon m.v. Kontorinventar, vedligeholdelse Kontorinventar, anskaffelse Leje eller leasing af inventar Afskrivning vedrørende administration m.v. Personaleudgifter Lovpligtige afgifter vedrørende personale Repræsentation Øvrige omkostninger vedrørende administration m.v., herunder videre- og efteruddannelse m.v. Note nr Renteindtægter m.v. Noten skal indeholde følgende specifikation: Renteindtægter fra pengekonti Renter m.v. af værdipapirer 32

33 Realiserede og urealiserede kursgevinster Note nr Renteomkostninger m.v. Noten skal indeholde følgende specifikation: Prioritetsrenter Renteudgifter vedrørende driftslån/kassekredit m.v. Morarenter m.v. Realiserede og urealiserede kurstab Note nr Ekstraordinære indtægter Noten specificeres i givet fald. Note nr Ekstraordinære omkostninger Noten specificeres i givet fald. Note nr Anlægsoversigt Noten er obligatorisk og skal følge opstillingen af forspalten, medens de øvrige kolonner tilpasses den enkelte skoles forhold. Samlet anskaffelsessum pr. 1/1 - xxxx Tilgang i årets løb til anskaffelsespriser Afgang i årets løb til anskaffelsespriser Samlet anskaffelsessum pr. 31/12 xxxx Grunde og bygninger Inventar og udstyr Bus, traktorer og andre køretøjer Undervisning Kostafdeling Administration m.fl. Opskrivninger pr. 1/1 xxxx Årets opskrivninger Opskrivninger pr. 31/12 - xxxx Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 1/1 xxxx Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31/12 xxxx Bogført værdi pr. 31/12 - xxxx Kontantvurdering af ejendomme pr. 1/1 xxxx Værdien af afsluttede ikke vurderede nyog tilbygninger 33

34 Note nr. 18 Finansielle anlægsaktiver Noten specificeres og kan alene omfatte deposita, bankaktier og andele i forsyningsvirksomheder, jf. lovens bestemmelse om anbringelse af likvide midler (værdipapirer i form af obligationer opføres under omsætningsaktiver). Note nr Tilgodehavender Noten skal specificeres i de enkelte hovedgrupper af tilgodehavender, fx skolepenge, statstilskud, vikartilskud og andre tilgodehavender, samt det beløb, der eventuelt er fratrukket til imødegåelse af tab. Note nr Periodeafgrænsningsposter (udgifter) Noten skal specificeres i bl.a. forudbetalte lønninger, forudbetalt leje og andre forudbetalinger. Note nr Værdipapirer Noten kan specificeres i beholdningsgrupper. Note nr Likvide beholdninger Specificeres i kassebeholdning og bankbeholdninger. Note nr Egenkapital De enkelte poster under egenkapitalen specificeres, således at årets bevægelser fremgår. Note nr Hensatte forpligtelser De enkelte poster specificeres, således at årets bevægelser fremgår, og posterne beskrives og opdeles i kortfristede og langfristede forpligtelser. Fx tab vedrørende igangværende retssager og pensionsforpligtelser. Note nr Langfristet gæld Det enkelte lån specificeres og restløbetid angives. Hvis skolen har statslån, skal det fremgå, om der er tale om rente- og afdragsfri lån eller ikke. Den del af de langfristede lån, der forfalder efter 5 år, oplyses i noten. Note nr Anden kortfristet gæld Noten specificeres således, at det som minimum fremgår, hvor meget den skyldige a-skat udgør, desuden angives øvrige skyldige poster i forbindelse med lønafregning, skyldig løn og pensionsbidrag, feriepengeforpligtelser, gæld til pengeinstitutter/kassekredit, (herunder kassekreditmaksimum) og anden gæld. Note nr Periodeafgrænsningsposter (indtægter) Noten skal specificeres i bl.a. forud modtagne statstilskud, forud modtagne skolepenge og andre forud modtagne beløb m.fl. Note nr Andre forpligtelser Noten skal omfatte en specificering af skolens eventuelle leasing- og lejeforpligtelser, sikkerhedsstillelse m.v. Det skal endvidere fremgå her, hvis skolen råder over inventar m.v., bygninger, lejemål eller lignende, der er stillet vederlagsfrit til rådighed af andre, herunder hvilke betingelser der er knyttet hertil (fx vedligeholdelsespligt og lignende). 34

35 Særlige specifikationer (Frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.) Finansielle sikringsinstrumenter: Bilag 2.7 Årets regulering på egenkapitalen Samlede akkumulerede reguleringer på egenkapitalen I hele kr. I hele kr. Beregning af egendækning, jf. 6, stk. 1 i tilskudsbekendtgørelsen for friskoler og private grundskoler m.v. og 7 i tilskudsbekendtgørelsen for private gymnasieskoler m.v. Skolepenge, grundskolen og/eller gymnasiet/kurset, netto, (note 2) (ekskl. SFO-, 36a- og 36b-betaling og opholdsbetaling) Tilskud til nedbringelse af skolepenge (note 2) Andre indtægter i alt (note 3) - lejeindtægter fra ansattes leje af bolig - ansattes betaling for kost, lys, varme m.v. Andre indtægter i alt, netto -> Renteindtægter m.v. i alt (note 13) Egendækning i alt Årselever i alt Egendækning pr. årselev Beløb En skole, der kombinerer fri grundskole med gymnasial uddannelse, beregner det minimumskrav til egendækning pr. årselev, som skolen skal opfylde, således: ((Grundskoleårselever * minimum egenfinansiering) + (Gymnasieskoleårselever * minimum egenfinansiering)) / (Det samlede antal årselever på den kombinerede skole) Skolen benytter skemaet ved at anføre den samlede elevbetaling, ekskl. SFO m.v. og det samlede årselevtal for at dokumentere, at skolen opfylder egendækningskravet, der beregnes konkret for skolen ved at benytte ovenstående formel. For en skole, der kombinerer fri grundskole eller privat gymnasial uddannelse med fri kostskole, skal egendækningskravet pr. årselev i grundskoleafdelingen opfyldes ud fra minimumskravet for grundskoleelever, således at kun elevbetalingen for grundskoleeleverne indgår, ligesom andre indtægter, der alene vedrører den fri kostskole, ikke indgår i beregningen. Desuden skal skolen også opfylde kravet om mindsteelevbetaling på frie kostskoler, jf. 11 i lov om frie kostskoler. Dagtilbud og heltidsskolefritidsordninger Dagtilbud (puljeordninger og privatinstitutioner), jf. lovens 36 a Indtægter: Kommunale tilskud Forældrebetaling Private tilskud 20xx 35

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler

Læs mere

Antal elever pr. elev

Antal elever pr. elev Institutionsnavn Regnskabsår Grundtilskud Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet Taxametertilskud (takst 1) Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Brøderup Ungdomsskole Skolekode 353.300 Årsrapport 2013 (147. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster

Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster Skolekode 521.011 Årsregnskab 2006 (18. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Skoleoplysninger 1 Årsberetning og bestyrelsens underskrifter 2-3 Den

Læs mere

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2014. CVR-nr. 82 96 81 13

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2014. CVR-nr. 82 96 81 13 Den Selvejende Institution Kolding Realskole Årsrapport 2014 CVR-nr. 82 96 81 13 Indhold Kolding Realskole Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Generelle oplysninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Køge Lille Skole Skolekode 259.013 Årsrapport 2013 (45. regnskabsår) Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSRAPPORT

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 173.014

Læs mere

Hoptrup Efterskole. Hoptrup Hovedgade 11, 6100 Haderslev Skole kode 515 302

Hoptrup Efterskole. Hoptrup Hovedgade 11, 6100 Haderslev Skole kode 515 302 Hoptrup Hovedgade 11, 6100 Haderslev Skole kode 515 302 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Generelle oplysninger om skolen 5 Hoved- og nøgletal 6 Hoved-

Læs mere

Den selvejende institution Svaneke Friskole Søndergade 31, 3740 Svaneke. Årsrapport for perioden 29. januar - 31. december 2015 (Skolekode 280 641)

Den selvejende institution Svaneke Friskole Søndergade 31, 3740 Svaneke. Årsrapport for perioden 29. januar - 31. december 2015 (Skolekode 280 641) Den selvejende institution Svaneke Friskole Søndergade 31, 374 Svaneke Årsrapport for perioden 29. januar - 31. december 215 (Skolekode 28 641) 1 Indhold Side Oplysninger om institutionen... 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2010

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2010 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2010 (4. regnskabsår) R, s Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2014

Folkehøjskolernes regnskab 2014 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2015

Folkehøjskolernes regnskab 2015 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2012 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

K. B. Revision SUNDEVED EFTERSKOLE. Storegade 5, Bovrup. Årsrapport for 2011. 56. regnskabsår. Skolekode 519.300

K. B. Revision SUNDEVED EFTERSKOLE. Storegade 5, Bovrup. Årsrapport for 2011. 56. regnskabsår. Skolekode 519.300 Registreret Revisionsfirma CVR nr. 18 19 48 72 Kjeld Møbjerg Bent Nielsen Registreret Revisor Tlf. 74 66 63 36 Revisor Tlf. 74 62 50 32 Fasanvej 7 Hjordkær Mobil: 61 27 63 36 Vestvejen 108 Mobil: 21 29

Læs mere

Ollerup Efterskole Skolekode 427 301 Årsregnskab 2004

Ollerup Efterskole Skolekode 427 301 Årsregnskab 2004 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Ollerup Efterskole Skolekode 427 301 Årsregnskab

Læs mere

STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT

STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 STENLØSE PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 235.006 1

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2013 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015

Busses Skole. Årsrapport. Mosebuen 1. 2820 Gentofte. Skolekode 157.015 0 0 Busses Skole Mosebuen 1 2820 Gentofte Årsrapport 2014 Skolekode 157.015 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010

FORLEV FRISKOLE. Årsrapport 2010 FORLEV FRISKOLE Skolekode 325.007 Årsrapport 2010 (146. regnskabsår) Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

BØGBALLE FRISKOLE ÅRSRAPPORT

BØGBALLE FRISKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 BØGBALLE FRISKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 613.008

Læs mere

Hovedaktivitet Skolens formål er at drive friskole fra børnehaveklasse til og med 9. klasse efter Rudolf Steiners pædagogiske impuls.

Hovedaktivitet Skolens formål er at drive friskole fra børnehaveklasse til og med 9. klasse efter Rudolf Steiners pædagogiske impuls. Ledelsesberetning Hovedaktivitet Skolens formål er at drive friskole fra børnehaveklasse til og med 9. klasse efter Rudolf Steiners pædagogiske impuls. Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse: 2015 2014 2013

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej 40. 2300 København S. Skolekode 280553 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 40 2300 København S Årsrapport 2014 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Det Kongelige Teaters Balletskole i Odense

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Det Kongelige Teaters Balletskole i Odense KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 65 58 40 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Det Kongelige Teaters Balletskole i Odense Skolekode 461.078

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

EFA-SYD PRODUKTIONSHØJSKOLE ÅRSREGNSKAB SKOLEKODE 519.350

EFA-SYD PRODUKTIONSHØJSKOLE ÅRSREGNSKAB SKOLEKODE 519.350 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kolding@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding EFA-SYD PRODUKTIONSHØJSKOLE ÅRSREGNSKAB 2012

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

Byens Skole Høffdingsvej Valby. Årsregnskab 2004

Byens Skole Høffdingsvej Valby. Årsregnskab 2004 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Telefon 35 25 25 25 Telefax 35 25 20 20 www.deloitte.dk Byens Skole Høffdingsvej 75 2500 Valby Årsregnskab

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2015 Godkendt på vandværkets generalforsamling den / 2016 Galoche Allé 6 4600 Køge T:

Læs mere

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode

BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode 727.302 I samarbejde med BDO ScanRevision Budget for 2012, 2013, 2014 Version 2a 2011-11-11 RESULTATOPGØRELSE 2011-11-11 3 RESULTATBUDGET

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/10/2012 Helle Johansen Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Paradigme og vejledning for Årsrapporten for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen

Paradigme og vejledning for Årsrapporten for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen Paradigme og vejledning for Årsrapporten 2017 for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen jf. bekendtgørelse om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015

Årsrapport. 1. april 2014 til 31. marts 2015 CVR-nr. 10305217 28. maj 2015 Årsrapport 1. april 2014 til 31. marts 2015 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Ledelsespåtegning

Læs mere

Kombinerede skoler. Kombinerede skoler

Kombinerede skoler. Kombinerede skoler Kombinerede skoler Hvis privat gymnasie deltager, vil det altid være rektor for gymnasiet, der skal være daglig leder, jf. 5, 2. sætning i LBK nr. 765 af 4. juni 2015 for private gymnasier mv. Skoletype

Læs mere

Sabro Vandværk. Årsrapport for 2015. Nærværende årsrapport er godkendt. Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Sabro Vandværk. Årsrapport for 2015. Nærværende årsrapport er godkendt. Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Årsrapport for 2015 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2016 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Den selvejende institution Rudolf

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2008/09

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2008/09 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2008/09 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jens Baggesens Vej 90 N, DK-8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2013 Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2013 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 34713022 (Hjemsted:

Læs mere

RUDOLF STEINER SKOLEN I VORDINGBORG. Årsrapport 2009

RUDOLF STEINER SKOLEN I VORDINGBORG. Årsrapport 2009 RUDOLF STEINER SKOLEN I VORDINGBORG Skolekode 397.010 Årsrapport 2009 (36. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Algade 76, 1, DK-4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45)

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2014 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev

Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Sønderjyllands Golfklub Uge Hedegaard Golfbanevej 3 6360 Tinglev Årsrapport pr. 31. 12. 2013 Sønderjyllands Golfklub Ledelsesberetning for sæsonen 2013. Foreningens regnskabsår er 1.1.-31.12. Hovedaktivitet

Læs mere

Løgumkloster Friskole

Løgumkloster Friskole Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster Skolekode 521.011 Årsrapport for 2009 21. regnskabsår Fremlagt på generalforsamling, den / 2010... dirigent Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej København S. Skolekode

Den Grønne Friskole. Årsrapport. Strandlodsvej København S. Skolekode 0 Den Grønne Friskole Strandlodsvej 38 2300 København S Årsrapport 2015 Skolekode 280553 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014 Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 14. april 2015 DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2014 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2014 Indholdsfortegnelse Driftsresultat Hovedkassen

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Køge Lille Skole Skolekode 259.013 Årsrapport 2014 (46. regnskabsår) Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Den Rytmiske Efterskole i Baaring Skolekode Årsrapport 2015

Den Rytmiske Efterskole i Baaring Skolekode Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Den Rytmiske Efterskole i Baaring Skolekode

Læs mere

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING

BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING Tlf.: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BILHUSET LIND APS INDUSTRIPARKEN 8, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Norddjurs Friskole. Årsrapport. Lergravsvej 4. 8500 Grenaa. Skolekode 707009

Norddjurs Friskole. Årsrapport. Lergravsvej 4. 8500 Grenaa. Skolekode 707009 0 0 Norddjurs Friskole Lergravsvej 4 8500 Grenaa Årsrapport 2014 Skolekode 707009 Indhold Skoleoplysninger 1 Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning

Læs mere

Paradigme og vejledning for Årsrapporten for frie grundskoler

Paradigme og vejledning for Årsrapporten for frie grundskoler Paradigme og vejledning for Årsrapporten 2017 for frie grundskoler jf. bekendtgørelse om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46. Årsrapport 2008. 4. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101 585 CVR-nr. 28 44 64 46 Årsrapport 2008 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Paradigme og vejledning for Årsrapporten for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen

Paradigme og vejledning for Årsrapporten for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen Paradigme og vejledning for Årsrapporten 2017 for private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen jf. bekendtgørelse om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2013 Lasse Kammersgård Johansen Dirigent Side

Læs mere

Årsberetning. hvidovre produktionsskole

Årsberetning. hvidovre produktionsskole Årsberetning hvidovre produktionsskole 2014 Indhold Indhold Ledelsens underskrift og tro og love erklæring Den uafhængige revisors påtegning Generelle oplysninger om skolen Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Paradigme og vejledning for Årsrapporten for frie grundskoler

Paradigme og vejledning for Årsrapporten for frie grundskoler Paradigme og vejledning for Årsrapporten 2017 for frie grundskoler jf. bekendtgørelse om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til

Læs mere

Gribskov Produktionsskole Skolegade 43, 3200 Helsinge Skolekode Årsrapport Regnskabsår

Gribskov Produktionsskole Skolegade 43, 3200 Helsinge Skolekode Årsrapport Regnskabsår Gribskov Produktionsskole Skolegade 43, 3200 Helsinge Skolekode 280.404 Årsrapport 2015 4. Regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning og tro og love erklæring 2 Den uafhængige

Læs mere

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88 CVR-nr. 31 36 64 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.07.15 Ricki Vejsmose Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Jerslev Kraftvarmeværk Amba CVR-nr. 16 00 19 10

Jerslev Kraftvarmeværk Amba CVR-nr. 16 00 19 10 CVR-nr. 16 00 19 10 Årsrapport for regnskabsåret 01.04.14-31.03.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Paradigme og vejledning for Årsrapporten for produktionsskoler

Paradigme og vejledning for Årsrapporten for produktionsskoler Paradigme og vejledning for Årsrapporten 2017 for produktionsskoler jf. bekendtgørelse om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Brøderup Ungdomsskole Skolekode 353.300 Årsrapport 2014 (148. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

f,å,wæ. Ledelsesberetning -/{. \ Hoved- og nøgletal '&* 2001 { 2006 Artal årselever i regnskabsåret: 2t l0 t4 l8 t4 l8 l7,6

f,å,wæ. Ledelsesberetning -/{. \ Hoved- og nøgletal '&* 2001 { 2006 Artal årselever i regnskabsåret: 2t l0 t4 l8 t4 l8 l7,6 Prins Henriks Skole (Lycde Francøis de Copenhtgue) Årsrapport for 10 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal tkr. 10 0 '&* f,å,wæ. -/{. \ "&" 01 { 06 Artal årselever i regnskabsåret: Folkeskolen Skolefritidsordningen

Læs mere

Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg. Årsrapport 2011

Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg. Årsrapport 2011 Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg Skolekode 397.010 Årsrapport 2011 (38. regnskabsår) Fremlagt på generalforsamling den / 2012 Dirigent R, s Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45)

Læs mere

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2011/2012 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 25/9 2012 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår

Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej Albertslund CVR-nr Årsrapport regnskabsår Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2013 8. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsrapport 2014

Den selvejende institution Rudolf Steiner Skolen i Gentofte Vidar Skolen Brogårdsvej 61 2820 Gentofte. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Den selvejende institution Rudolf

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Paradigme og vejledning for Årsrapporten for frie fagskoler

Paradigme og vejledning for Årsrapporten for frie fagskoler Paradigme og vejledning for Årsrapporten 2017 for frie fagskoler jf. bekendtgørelse om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til

Læs mere

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2015. Poul Pinstrup Rausc Dirigent

Læs mere

I/S ANDST VANDVÆRK. Årsregnskabet 2009

I/S ANDST VANDVÆRK. Årsregnskabet 2009 I/S ANDST VANDVÆRK CVR nr. 67 66 98 19 Årsregnskabet 2009 (74. regnskabsår) RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kokholm 3 A, 1. sal, DK-6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601

Læs mere

Forlev Friskole. Årsrapport 2011

Forlev Friskole. Årsrapport 2011 Forlev Friskole Skolekode 325.007 Årsrapport 2011 (147. regnskabsår) Fremlagt på generalforsamling den / 2012 Dirigent R, s Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail:

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946 ÅRSRAPPORT 2014 Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K CVR nr. 33503946 Indsender: Revisionsfirmaet MBP ApS, registreret revisor Strandvejen 100 2900 Hellerup Fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Ådalens Privatskole. Årsrapport 2015

Ådalens Privatskole. Årsrapport 2015 Ådalens Privatskole Skolekode 183008 Årsrapport (34. regnskabsår) RSM plus P/S statsautoriserede revisorer er medlem af RSM-netværket og driver virksomhed under navnet RSM. RSM er det virksomhedsnavn,

Læs mere

Paradigme og vejledning for Årsrapporten for produktionsskoler

Paradigme og vejledning for Årsrapporten for produktionsskoler Paradigme og vejledning for Årsrapporten 2017 for produktionsskoler jf. bekendtgørelse om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til

Læs mere

Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup. CVR-nummer: 34 67 57 67. ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31.

Jyderup Stations Vandværk A.m.b.a. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup. CVR-nummer: 34 67 57 67. ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31. Søbæksparken 12 A og B 4450 Jyderup CVR-nummer: 34 67 57 67 ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31. december 2015 3. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger... 3 Bestyrelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28 Årsrapport

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/3 2015 Britta Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 SUSHI ØST ApS Årsrapport 1. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2011

Løgumkloster Friskole. Årsrapport 2011 Løgumkloster Friskole Skolekode 521.011 Årsrapport 2011 (23. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt på skolens ordinære generalforsamling den 26/4 2012 Dirigent Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Aarhus N Tlf.:

Læs mere

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13 Den Selvejende Institution Årsrapport 2013 CVR-nr. 82 96 81 13 Desud onens Koldin Skolel Vi erkl om fri ringen Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Beretning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Jersie Privatskole Skolekode 280.467 Årsrapport 2013 (101. regnskabsår) Algade 76, 1., 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk,

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere