Forberedelse af testamente

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forberedelse af testamente"

Transkript

1 - 1 Forberedelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre generation er tanker om generationsskifte et naturligt led i disse overvejelser om fremtiden. Med et testamente kan generationsskiftet formes og styres på plads efter den ældre generations ønsker. Den sagkyndige rådgiver, typisk advokaten, kan være behjælpelig med at udforme testamentet efter den ældres ønsker. Men ofte består den store hurdle imidlertid i at få sat ord på, hvad den ældre generation rent faktisk ønsker. Her skitseres nogle helt grundlæggende overvejelser, som man bør gøre sig forud for henvendelsen til advokat. Ved udformningen af testamente vil testator (ham, der opretter testamente) ofte spørge advokaten til råds om, hvilken model advokaten kan tilråde som den bedste. Her må advokaten svare ved at rejse et nyt spørgsmål til testator: Nemlig hvilke ønsker har testator? Eller med andre ord: Hvad er det testator ønsker at opnå med testamentet og er det overhovedet nødvendigt at oprette testamente? Det svarer lidt til spørgsmålet om, hvorvidt man skal anvende en skruetrækker eller en hammer. Svaret beror på, om det er et søm, der skal slås i, eller en skrue, der skal skrues i. Endvidere har testator ikke viden om de mange muligheder, der er tilgængelige. Eksempelvis kan man udmærket oprette et testamente, der har en forudsætning om arvens stør-

2 - 2 relse, således at hvis testator efterlader sig mere end 10 mio. kr. som arv, skal arven fordeles på én måde, og efterlader testator sig mindre end 10 mio. kr., skal arven fordeles på en anden måde. Videre kan der eksempelvis indsættes reguleringsklausuler, således at arven delvis båndlægges, hvis arvinger er under en vis alder etc. Det være en god ide, at testator forud for mødet med advokaten foretager nogle helt grundlæggende overvejelser om, hvad det er, testator gerne vil. Min anbefaling er her, at testator i første række definerer sine ønsker, ubundet af testators forestillinger om, hvad der er muligt og rimeligt. Om ønskerne så kan opfyldes inden for lovens rammer, er en anden sag. Her vil advokaten bistå med rådgivning og eventuelt skitsering af alternative løsningsmodeller for at opnå det ønskede resultat. Fordeling af arven Helt i centrum står selvsagt spørgsmålet om, hvorledes arven skal fordeles. Dette gælder dels i kvantitativ (hvor meget) henseende: Skal arven dels lige mellem arvingerne, eller skal der ske en skævdeling? Og det gælder i kvalitativ henseende (hvilke eller hvad): Hvem skal arve hvilke aktiver? Skal én af arvingerne have ret til at udtage en fast ejendom eller visse indbogenstande indenfor sin arvelod eller skal alle have lige mulighed for at overtage bestemte aktiver? De to spørgsmål er indbyrdes forbundne, og har en nær sammenhæng med, dels hvor stor arven er, og dels hvilke konkrete ønsker og præferencer testator har. Besvarelsen af spørgsmålene beror imidlertid i første række på, hvad testator selv ønsker. Et lille eksempel kan illustrere problemstillingen:

3 - 3 Består arven af et sommerhus og intet andet, og har testator to børn, kan situationen være den, at testator nærer et stærkt ønske om, at sommerhuset skal overgå til det ene barn på så lempelige vilkår som muligt. Her vil den naturlige løsning være, at der i testamentet træffes bestemmelse om skævdeling, således at det pågældende barn skal arve mest muligt. Men selv under disse forudsætninger er det ikke givet, at det begunstigede barn i sidste ende kan overtage sommerhuset. Er det derimod magtpåliggende for testator, at der sker en ligedeling af arven mellem børnene hvilket nok er tilfældet for de fleste mennesker kan testator tilkendegive i testamentet, at arven skal fordeles ligeligt, men at det samtidig er et ønske, at sommerhuset skal overgå til det ene barn. I denne situation kan testator være sikker på, at der sker en ligedeling. Derimod kan han ikke være sikker på, at det ene barn i sidste ende får adgang til at overtage sommerhuset. Dette forudsætter, at denne arving har råd til at betale forskellen mellem sin arvelod og friværdien i sommerhuset. Er testators økonomiske situation således, at testator ved siden af sommerhuset har andre betydelige værdier, kan testator være ret sikker på, at en testamentsbestemmelse om testation af sommerhuset til det ene barn rent faktisk vil munde ud i, at dette barn kan få sommerhuset arveudlagt. Dette gælder, hvad enten testator ønsker en ligedeling eller en skævdeling af arven. Det korte af det lange er altså, at testator indledningsvist bør danne sig et overblik over, hvor stor arven kan tænkes at blive, og på denne baggrund, hvorledes han eller hun ønsker arven fordelt. Jeg skal her understrege, at der som udgangspunkt altid vil være tale om et skøn over arvens værdi, og at ingen jo i sagens natur ved, hvordan situationen vil se ud på det tidspunkt måske mange år senere, hvor testator falder væk. Eksempelvis kan man nemt forestille sig, at finanskrisen har vendt op og ned på mange testatorers forudsætninger om arvens størrelse og fordeling. Af samme grund er det altid en god ide at gennemgå sit testamente efter nogle år og sikre sig, at testamentet stadig er fyldestgørende eller, hvis det skal ændres, da at få denne ændring foretaget, medens tid er.

4 - 4 Fast ejendom I en del tilfælde vil arven efter testator omfatte en fast ejendom, som det vil være naturligt at omtale i testamentet. Det kan være familiesommerhuset, som testator hæger om, eller andre ejendomme, som af personlige årsager har haft mere end almindelig stor betydning for testator. Er der i familien konsensus om, at ejendommen fremover skal ejes i sameje mellem arvingerne (børnene), vil et arveudlæg af ejendommen almindeligvis ikke give anledning til særlige problemer, herunder ej heller værdiansættelsesproblemer. Jeg har flere gange tidligere i Spørg om Penge omtalt de særlige problemstillinger, der kan være knyttet til et sådant familiesameje, som jeg i almindelighed ikke kan tilråde. Eksempelvis kan henvises til Spørg om Penge den 24. november 2007, den 5. september 2009 henholdsvis den 5. december 2009 og den 9. januar Ønsker testator, at en sådan ejendom skal tilgå én bestemt arving, bør testator være opmærksom på, at værdiansættelsen af ejendommen i sig selv kan blive en særskilt problemstilling, og kan nødvendiggøre forskydninger i arvedelingen. Ofte vil testator på det indledende stadium tage afsæt i den offentlige vurdering for ejendommen, dvs. ejendommens skattemæssige værdi. Både ved en gaveoverdragelse i levende live og ved at arveudlæg af ejendommen fra dødsboet, vil ejendommen som udgangspunkt skattemæssigt kunne værdiansættes til en værdi svarende til den offentlige vurdering +/- 15 pct. Men til forskel fra en gaveoverdragelse i levende live vil de øvrige arvinger ved et arveudlæg af ejendommen fra dødsboet til ét bestemt barn kunne kræve, at ejendommen ved arvedelingen - og dermed også skattemæssigt - værdiansættes til handelsværdien, som denne kan fastslås på grundlag af en sagkyndig vurdering. Den arving, der ikke skal have andel i sommerhuset, kan altså kræve en vurdering af ejendommen, som herefter skal anvendes af boet. Efter en vurdering - og selv efter en uformel vurdering - er arvingerne afskåret fra at anvende seneste ejendomsvurdering +/- 15 % som arveudlægsværdi.

5 - 5 Er handelsværdien højere end den offentlige vurdering for sommerhuset, må testator altså forudse, at de øvrige arvinger kan kræve denne højere vurdering lagt til grund ved arvedelingen. Dette kan stille yderligere krav til testators kapitalberedskab for at imødekomme hensyn til alle arvinger. Er handelsværdien af sommerhuset mindre end den offentlige vurdering, vil det barn, der skal overtage ejendommen, kunne kræve, at denne lavere handelsværdi lægges til grund ved et arveudlæg. Hvad den offentlige vurdering af ejendommen vil være på tidspunktet for testators bortgang, og om den offentlige vurdering til den tid vil være højere eller lavere end handelsværdien, kan kun blive det rene gætværk. Den offentlige vurdering siger altså ikke i sig selv særligt meget om, hvilke talstørrelser der til sin tid vil være aktuelle i dødsboet. Hertil kommer den usikkerhed, der i det hele taget er knyttet til udviklingen på ejendomsmarkedet. Helt tilsvarende synspunkter vil gælde vedrørende øvrige aktiver omfattet af arven. Erhvervsvirksomheder For erhvervsdrivende, hvor et testamente indgår som et led i generationsskiftet, vil arvedelingen ofte være knyttet tæt sammen med hensynet til at videreføre virksomheden. Dette hensyn kan føre til, at der i testamentet fastsættes særlige bestemmelser dels om den kvantitative fordeling af arven og dels kvalitative bestemmelser om fordeling af virksomheden eller aktier i det selskab, som virksomheden drives i. På samme måde som for fast ejendom kan der her opstå værdiansættelsesproblemer, som der ligeledes bør tages højde for i testamentet. Er der tale om et aktieselskab, kan det være nødvendigt at udlægge aktier ikke alene til den arving, der skal drive virksomheden videre, men også at udlægge aktier til de øvrige arvinger. Dette kan kombineres med en køberet for den erhvervsaktive aktionær.

6 - 6 Indbo Fordelingen af indbo giver i praksis ofte anledning til strid mellem arvingerne. Hvis testator ønsker, at bestemte arvinger skal overtage bestemte indbogenstande som en del af arvelodden, bør dette præciseres enten i et testamente, eller i en særlig indbofordelingsliste, som skal underskrives og dateres af testator. For andet indbo er det en god ide at fastsætte regler om fordelingen for det tilfælde, at der opstår uenighed mellem arvingerne herom. Eksempelvis kan bestemmes, at fordelingen skal ske ved en intern auktion mellem arvingerne eller ved lodtrækning, hvilket er arvelovens udgangspunkt. Særejebestemmelser Det er efter min opfattelse en god ide at medtage en bestemmelse om særeje i et testamente. Nogle gange kan det ligefrem være på sin plads at oprette testamente alene med det formål at få knæsat, at arven skal være særeje for arvingerne. Der findes mange forskellige særejeformer. En hovedsondring går her på skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje. Jeg har tidligere omtalt de forskellige særejeformer i Spørg om Penge. Senest kan henvises til Spørg om Penge den 6. og den 13. oktober Min anbefaling er almindeligvis, at der i et testamente træffes bestemmelse om fuldstændigt særeje vedrørende arven. Men konkrete forhold vil selvsagt altid kunne tilsige en anden løsning. Orientering af arvingerne For en del mennesker er oprettelse af et testamente et meget følsomt spørgsmål, som testator ikke ønsker at drøfte med andre, herunder og måske i særdeleshed ikke med børnene. Reglerne er her således, at testamenter er underlagt strenge krav om hemmeligholdelse. For testamenter oprettet for notaren gælder særligt, at ingen andre end testator selv har

7 - 7 adgang til oplysninger om, hvorvidt der er oprettet testamente henholdsvis hvad der er testamentets indhold. Uanset denne diskretion omkring testamenter er det almindeligvis min anbefaling, at testator orienterer de berørte arvinger om testamentet, herunder bl.a. om baggrunden for testamentets udformning. Formålet er at forebygge eller i det mindste begrænse konflikter mellem arvingerne indbyrdes. Har testator eksempelvis et ønske om at tage særlige hensyn til et udsat barn, eller til en mangeårig samlever, vil de andre arvinger ofte have en forståelse herfor. Bliver arvingerne derimod først bekendt med testamentets indhold efter testators dødsfald, kan en bestemmelse om begrænsning af de øvrige arvingers arv til tvangsarven virke både hård og uforsonlig, og kan give anledning til mange spekulationer om, hvorvidt testamentet nu også virkelig var udtryk for testators sande ønsker. Men der kan selvsagt også forekomme situationer, hvor en orientering af arvingerne forekommer mindre velvalgt. o

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt? PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod 24.000 ejerledede

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Gode råd om testamentet

Gode råd om testamentet Gode råd om testamentet Det kan være svært at forholde sig til, hvad der skal ske, når vi dør. Alligevel er det en god ide at sætte sig ind i arveregler og hvem et testamente tilgodeser, hvis du vil sikre

Læs mere

Side 1 af 8 Generationsskifte med succession trods alt? TfS 2001, 318 Af skattekonsulent Bent Zimmermann og skattekonsulent Jesper Boesen, Deloitte & Touche Skat I TfS 2001, 119 har Skatteministeriet,

Læs mere

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering Working Paper 1999/2 Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering af Jens Møller, Peter Tærø Nielsen & Ole Bjørn CESFO Center for Småvirksomhedsforskning Indholdsfortegnelse Forord 3 Revisors rådgivning

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

Speciale Ikke-genstandsrelateret gæld: Placering og ægtepagtsregulering Non-object related debt: Placement and regulation by prenuptial agreement

Speciale Ikke-genstandsrelateret gæld: Placering og ægtepagtsregulering Non-object related debt: Placement and regulation by prenuptial agreement Speciale Ikke-genstandsrelateret gæld: Placering og ægtepagtsregulering Non-object related debt: Placement and regulation by prenuptial agreement 27. maj 2009 Navn: Ditte Johannne Sarto Årskortnummer:

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer Generationsskifte Veldrevet virksomhed søger ny ejer Indhold En svær beslutning 3 Del I: Mest for den, der skal afhænde en virksomhed Hvem skal overtage? 4 Ret&Råd-advokaten skaffer køberne 5 Hvordan regner

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk

Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk By- og Boligudvalget 2011-12 BYB alm. del Bilag 109 Offentligt Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk Sag Andelsboligforeningen

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere