Det civilretlige advokatansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det civilretlige advokatansvar"

Transkript

1 Onsdag den 18. august 1993 kl. 14 Sektionsmøde Det civilretlige advokatansvar (Se bilag 3) Debatleder: Ríkislögmaður Gunnlaugur Claessen, Island Beretning: Advokat Peter Appel Debatlederen, Ríkislögmaður Gunnlaugur Claessen, Island, tog ordet til indledning og præsenterede referent og korreferent. Referenten, hæstaréttarlögmaður Gestur Jonsson, Island, fik ordet og sammenfattede hovedpunkterne i hans skriftlige tese om det civilretlige advokatansvar. Han fremhævede, at efter udarbejdelsen er en lov om erstatningsansvar trådt i kraft på Island, samt at tesen alene behandler advokatens ansvar for økonomisk skade. Kendetegn for advokatansvaret er, at advokaten udfører et bestemt hverv i henhold til kontrakt, og kravene til advokatens handlemåde må i hvert enkelt tilfælde afgøres på grundlag af kontrakten. Grundprincippet for advokatens ansvar er culpareglen. Ved fastlæggelsen af culpanormen for advokater vil udgangspunktet for vurderingen være, hvilken faglig ekspertise der kan forventes af en redelig og samvittighedsfuld advokat. De etiske regler i Island fastsat af Den Islandske Advokatforening, er vejledende i denne sammenhæng. Er reglerne tilsidesat af advokaten, vil der formentlig altid foreligge culpa. Reglerne er dog ikke en udtømmende beskrivelse af god advokatadfærd. Advokaten udfører specialistarbejde og er derved underlagt en streng ansvarsbedømmelse. Ved vurderingen af om der foreligger et advokatansvar, er det vigtigt at være opmærksom på, at advokatarbejdet ofte består i rådgivning, der knytter sig til valg mellem alternativer. Det bør ikke give ansvar, blot fordi advokaten i denne forbindelse anlægger en forkert vurdering. Ansvarsbedømmelsen må ske på grundlag af forholdene, da arbejdet blev udført, herunder om det på dette tidspunkt var muligt at give et korrekt råd.

2 64 Gestur Jonsson, For advokater som for andre arbejdsgivere gælder de sædvanlige regler om arbejdsgiveransvar. Hvis advokaten søger råd hos andre advokater eller søger anden specialistassistance, opstår spørgsmålet om, hvorvidt advokaten har ansvar for»selvstændig entreprenørs«handlinger (rådgivning). Er der tale om dele af arbejdet, som normalt overdrages til andre, vil ansvaret næppe falde på advokaten, medmindre hans valg af entreprenør har været uforsvarligt. Særlige spørgsmål opstår, når flere advokater går sammen om driften af et advokatkontor i et interessentskab eller i et aktieselskab. Der findes utallige måder, hvorpå driften tilrettelægges, og det må vurderes i hvert enkelt tilfælde, i hvor høj grad ansvaret deles blandt dem, der driver advokatkontoret i fællesskab. Drives advokatkontoret i aktieselskabsform følger det af de etiske regler for islandske advokater, at den advokat, der har udført opgaven, personligt bærer ansvaret for sagens gang over for klienten. Ved vurderingen af ansvaret for de enkelte advokatopgaver er det nyttigt at anvende professor Anders Vinding Kruses opdeling af advokatopgaver i følgende tre områder: Sagførervirksomhed Det er disse opgaver, der omfattes af islandske advokaters eneret. Tager advokaten ikke hensyn til sin klients naturlige instrukser, bliver han ofte erstatningspligtig. Tilsvarende, hvis advokaten begår forseelse ved ikke at iagttage procesregler, vil der indtræde erstatningspligt. Uheldig behandling af en retssag giver ikke automatisk grundlag for ansvar. Klienten skal altid kunne bevise, at en bestemt uforsvarlig gerning har voldt klienten skade. Juridisk rådgivning Det er vigtigt, at advokaten ikke har givet tilkende, at hans rådgivning er andet og mere, end den er. Tvivlsspørgsmål må fremhæves. Sker dette, vil det normalt ikke give ansvar, at et forkert råd er givet. Konkrete opgaver Har advokaten påtaget sig specifikke hverv, og forsømmer han disse, vil han blive erstatningspligtig. Det samme gælder naturligvis, hvis han ikke har udført konkrete opgaver i overensstemmelse med god advokatskik.

3 Det civilretlige advokatansvar 65 Vedrørende ansvar som bestyrelsesmedlem i et aktieselskab fremhævede referenten, at en advokat, der er medlem af en bestyrelse måske underlægges en anden og strengere ansvarsbedømmelse, end den der gælder for andre bestyrelsesmedlemmer - baseret på advokatens specialviden. Referenten afsluttede med disse bemærkninger sammenfatningen af hovedpunkterne i det det skriftlige oplæg. Debatlederen gav herefter ordet til korreferenten, justitieråd Göran Portin, Finland. Korreferenten anførte til indledning, at han ikke punkt for punkt ville kommentere referentens skriftlige oplæg, men derimod kommentere emnet mere generelt. En diskussion om det civilretlige advokatansvar tager udgangspunkt i»modeordet«ansvar. I retlig sammenhæng betyder dette, at den, som ansvaret påhviler, kan blive genstand for forskellige retlige konsekvenser, dersom han ikke lever op til sit ansvar. Den, som skal beskyttes gennem ansvaret, har ret til at kende de tiltag, hvorigennem ansvaret virkeliggøres. Emnet gælder advokatens civilretlige ansvar og uden for falder derfor det strafferetlige og disciplinære ansvar og ligeså de procesuelle følger, igennem hvilke ret til at møde for domstolen kan forbydes. Spørgsmålet knytter sig til det retlige ansvar og derfor ikke de øvrige følger for advokatens virksomhed, som udspringer af et skamfilet renomé. Det følger, at i nærværende sammenhænge er det spørgsmålene om erstatningspligt og tab af ret til salær, der må stilles. Advokaten handler ifølge instrukser fra sin klient. Imellem klient og advokat gælder således et aftaleforhold, og deres indbyrdes relationer bestemmes af de aftaleretlige regler. Aftaleforholdet afviger fra flertallet af andre aftaleforhold, idet parternes gensidige forpligtelser normalt ikke præciseres i en skriftlig aftale. Ved den første kontakt fra klienten til advokaten kan omfanget af advokatens opgave være meget uklart. Arbejdet kan vise sig at bestå i en kort konsultation, som resulterer i, at advokaten bistår klienten med at indgå en aftale, eller i at advokaten indleder retssag eller f.eks. foretager inddrivelse af et skyldigt beløb. Virkningen af at indgå en aftale, der specifikt fastlagde advokatens forpligtelser, kunne være, at påtvungne eller nyttige opgaver til klientens bedste ikke blev omfattet af advokatens opgaver og 5

4 66 Göran Portin unødige opgaver skulle inkluderes. Klientens forpligtelser på sin side bestemmes ofte ifølge salærreglerne for advokater. Speciel aftale om vederlag resulterer sandsynligvis ofte i et for klienten højt salær. Lovene om advokatvirksomhed giver ikke megen vejledning, som udfyldende regler, om hvilke forpligtelser advokaten har, og endnu mindre om følgerne af et kontraktsbrud. I den finske lov om advokater af 12. december 1958 bestemmes i 5, at en advokat skal»redbart og samvetsgrant«udføre påtagne opdrag, og i al sin virksomhed iagttage god advokatskik. En vis principiel vejledning kan findes i 18. kap. af Handelsbanken fra 1734 vedrørende tjenesteydelser. I det væsentligste er man henvist til almindelige aftale- og obligationsretlige regler. Erstatningsansvarslovene gælder i Finland og i Sverige alene for ansvar uden for kontrakt, og kan næppe direkte overføres på relationerne mellem advokat og klient. Principperne i disse love kan derimod indgå i grundlaget for den retlige bedømmelse - tilsyneladende er der uenighed om dette spørgsmål mellem referent og korreferent. Også inden for kontraktsretten er culpaprincippet udgangspunktet. Har en advokat optrådt uagtsomt, indtræder en række følger. Uagtsomhed indebærer afvigelse fra en i branchen almindeligt godtaget agtpågivenhedsnorm for advokater som hovedprincip»god advokatsed«, som i visse tilfælde er præciseret, men i de fleste tilfælde fleksibel. Advokaternes faglige organisationer udformer etiske regler, der fastsætter principperne for god advokatskik. Disse etiske regler censureres af domstolene. Tillempningen af de sædvanlige regler om erstatningsansvar i kontraktsforhold giver visse problemer i de specielle forhold, som knytter sig til advokatvirksomhed: a) Når en klient instruerer et advokatkontor, hvem er da medkontrahent? Mit spørgsmål bygger på en afgørelse fra Finlands Højesteret (1992;165), som dog ikke gjaldt en advokat, men derimod en jurist i en banks»notariatsavdeling«. Denne jurist havde gennem uagtsomhed forårsaget en skade. Kundens erstatningskrav mod juristen blev tilsidesat af domstolene, da juristen som bankens arbejdstager ikke var ansvarlig over for kunden for den skade, som fulgte af, at banken udførte opgaven fejlagtigt. Juristen var heller ikke ansvarlig i henhold til Erstatningsansvarsloven, da fejlen var indtruffet ved udførelse af bankens aftaleforpligtelse.

5 Det civilretlige advokatansvar 67 Drives advokatvirksomhed i selskabsform, og den som har haft opgaven er delejer i et interessentskab eller komplementar i et kommanditselskab, er spørgsmålet kun teoretisk, da interessenter og komplementarer svarer direkte for interessentskabets/kommanditselskabets forpligtelser. Har klienten udtrykkeligt valgt at søge bistand hos en bestemt advokat i advokatfirmaet, følger det formentlig af advokatarbejdets personlige karakter, at pågældende advokat vil være ansvarlig over for klienten. Har opgaven været givet til et advokatfirma, og har advokatfirmaets organisation udpeget den ansatte jurist, som forårsagede skaden, burde det følge af de almindelige obligationsretlige regler, at klienten alene kan vende sig mod advokatfirmaet. b) Spørgsmålet om, hvem som er advokatens medkontrahent, kan forårsage problemer i andre sammenhænge. Som eksempel kan nævnes, at en person giver en advokat til opgave at skrive et testamente eller et gavebrev med visse for modtageren fordelagtige bestemmelser. Advokaten er uagtsom og begår en fejl, der medfører, at den for arvetager eller gavemodtager fordelagtige effekt udebliver. Arvemodtager eller gavemodtager står ikke i nogen kontraktslig relation til advokaten, og opdragsgiveren er død og har ikke lidt økonomisk skade. Er advokaten ansvarlig over for modtageren? I finsk retspraksis findes der et tilfælde, hvor et gavebrev skulle indeholde en bestemmelse om, at gaven ikke skulle indgå i formuefællesskabet. Den jurist, som udfærdigede gavebrevet, udelod pågældende klausul. Dette ledte til, at gavemodtageren efter at have været igennem en skilsmisse måtte kompensere ægtefællen for en del af gavens værdi. Rimeligvis må der være et ansvar for den, som opretter et testamente eller et gavebrev, og dette ansvar bør ikke fortabes i juridiske spidsfindigheder. Af god, sund snusfornuft følger, at en arvetager eller gavemodtager skal kunne få erstatning af advokaten. I det ovenfor anførte tilfælde konstrueredes der i den finske dom et kvasikontraktuelt forhold mellem gavemodtageren og juristen (HD 1992:.165). c) Erstatningsansvarslovene indeholder en lempelsesregel (i Finland, Skadeståndslagen , 2. kap., 2 mom.), hvorefter erstatningsansvaret kan nedsættes, hvis det findes urimeligt bebyrdende. Således er reglen altså uden for kontrakt. 5*

6 68 Göran Portin Gælder en tilsvarende regel i kontrakt? Spørgsmålet har mange facetter, og svaret er ikke åbenbart. Formentlig bør en advokats erstatningspligt kunne lempes på i hovedsagen samme grunde som ifølge Skadeståndslagen, (se L.E. Taxell,»Skadestånd vid avtalsbrott«, Åbo 1993, side ). d) Ansvarsgrundlaget er som nævnt culpa, og i kontraktsretten er hovedreglen en culpapræsumption, medens culpa skal bevises ved erstatning uden for kontrakt. Gælder culpapræsumptionen tilsvarende for advokatsjusk? Det gør den formentlig, men svaret må modificeres. For det første gælder præsumptionen ikke forekomsten af en fejl. Den, som ønsker erstatning, skal bevise, at fejl er begået. For det andet er bevisbyrden en sekundær regel. Bevisvurderingen kommer først, og den skal gennemføres med omsorg. Først hvis bevisvurderingen giver et usikkert svar, bør bevisbyrden være afgørende. Göran Portin konstaterede, at referenten og korreferenten er uenige i spørgsmålet om, hvorvidt ansvaret skal bedømmes som værende i eller uden for kontrakt. Der er ikke i denne sammenhæng behov for nærmere at behandle de forskellige typesituationer, hvor ansvaret aktualiseres. Der er på de enkelte områder næppe en principiel forskel mellem referent og korreferent. Göran Portin fremhævede, at såfremt en advokat begår en procesuel fejl eller overser en materiel frist, er fejlen åbenbar, og advokatens mulighed for at disculpere sig stærkt begrænset. Skadesårsagen er klar. Ansvarsgrunden kan også være ret klar i tilfælde, hvor en retssag er blevet ført på grundlag af usikre argumenter, selvom der fandtes»sikre kort«, f.eks. at klientens forpligtelser var forældet, og dette ikke blev påberåbt. Derimod går en forsømmelig advokat ofte fri, selvom han har varetaget sin klients interesser dårligt, f.eks. indleder sag på det forkerte grundlag eller undlader at fremskaffe beviser, som kunne fremskaffes. De store fejl i advokaters virksomhed ligger normalt inden for disse opgaver. En anden særegenhed ved advokatansvaret er, at en retssag, som ikke blev ført - advokatens uagtsomhed førte til, at domstolsprøvelse aldrig indledtes - på sin vis kommer til at føres med advokaten som den sagsøgte. Man forsøger at klargøre, hvad klienten havde opnået,

7 Det civilretlige advokatansvar 69 hvis sagsanlægget var gennemført. En sådan proces er på mange måder svært håndterlig. Den omstændighed, at domstolen finder, at den ville have afgjort sagen på en for klienten gunstig måde, rækker selvsagt ikke til, at anse advokaten for at have været uagtsom. Advokaten kan ikke gøres til garant for udfaldet af de processer, som han driver, og de forhandlinger som han deltager i. Det er ikke til nytte for nogen at gøre advokater til juridiske kamikazepiloter! Debatlederen takkede korreferenten for indlægget og konkluderede, at de afgivne indlæg havde afdækket mange tvivlsspørgsmål vedrørende det civilretlige advokatansvar. Eksempler er spørgsmålene om, hvem der kan anses for advokatens medkontrahent, og om advokatfirmaet eller den enkelte advokat er ansvarssubjekt? Professor dr.jur. Anders Vinding Kruse, Danmark, tog ordet og påpegede, at advokatens civilretlige erstatningsansvar desværre er et meget praktisk emne. Det strækker sig fra de rene fejlekspeditioner, f.eks. undladelse af at tinglyse et skøde, til rådgivning på områder, hvor lovgivningen er meget indviklet, som f.eks. skattelovgivningen. Udgangspunktet for ansvaret er culpaansvaret i kontraktsforhold. Ved den nærmere bedømmelse af ansvaret må man utvivlsomt sondre mellem, om det drejer sig om et vanskeligt og intrikat juridisk problem, eller om det angår klare retsregler, hvis indhold ikke åbner mulighed for rimelig tvivl. Bliver en advokat rådspurgt om tvivlsomme juridiske problemer, f.eks. om en køber har mangelsbeføjelser i anledning af en ejendomshandel, som kun kan besvares ved hjælp af mere eller mindre usikre fortolkninger af lovbestemmelser eller retspraksis, vil advokatens fejlskøn normalt ikke kunne pådrage ham et erstatningsansvar. Det frengår af retspraksis, at man indrømmer advokaten en ret vid ramme, f.eks. i henseende til at foretage studier af retspraksis og den juridiske litteratur. På den anden side må det pointeres, at advokater normalt må være forpligtet til at finde ud af, om det drejer sig om et tvivlsomt retsspørgsmål, og dermed forhindre klienten i at gå ind i et retsforhold, som han ikke ville gøre, dersom han var blevet gjort opmærksom på, at der var en risiko for, at transaktionen senere blev underkendt. Hvis rådgivningen drejer sig om simple retsspørgsmål, altså rets-

8 70 Anders Vinding Kruse spørgsmål, hvis besvarelse ingen omhyggelig jurist vil nære nogen rimelig tvivl om, som f.eks. om betydningen af et skødes tinglysning eller størrelsen af livsarvingers tvangsarv, må advokaten normalt være ansvarlig, hvis den fejlagtige rådgivning påfører klienten et påviseligt og adækvat tab. Det må dog fremhæves, at der kan være en flydende overgang mellem rådgivning om simple retsspørgsmål og de mere tvivlsomme, og i disse tilfælde bør man udvise nogen varsomhed med at pålægge ansvar. Som eksempel på et sådant grænsetilfælde kan nævnes Danmarks Højesterets dom optrykt i UfR om et skattespørgsmål. Nutidens skatteret er som anført overordentlig indviklet og uoverskuelig, og er der rimelig tvivl om reglens indhold, bør der normalt ikke statueres ansvar. Drejer det sig f.eks. om et tilfælde, hvor det blot må anses for en naturlig serviceforpligtelse, at advokaten forklarer klienten, hvilke skattemæssige konsekvenser en transaktion kan få, f.eks. ved køb af et pantebrev, må der nok indrømmes advokaten et vist spillerum for forglemmelser. Hvis det endelig drejer sig om tilfælde, hvor retspraksis har været inde på, at en advokat altid bør udfinde den fremgangmåde ved en transaktion, som giver det mindste skattetilsvar, må man være meget tilbageholdende med at pålægge advokaten et erstatningsansvar. Spørgsmålet har navnlig været fremme ved behandlingen af dødsboer, hvor man ved forskellige indviklede fremgangsmåder kan komme frem til et billigere skattetilsvar. Spørgsmålet har senest været fremme i en dom fra Danmarks Højesteret optrykt i Ugeskrift for Retsvæsen, 1985, s. 489, hvor advokaten blev frifundet. Højesteret tog ganske vist sit udgangspunkt i, at advokaten under behandlingen af et dødsbo har en selvstændig pligt til at rådgive om den skattemæssigt billigste fremgangsmåde. Men efter præmisserne gælder dette dog ikke, hvis fremgangsmåden er vanskelig at finde frem til som følge af skattelovgivningens indviklethed, medmindre fremgangsmåden er almindelig kendt i advokat- og revisorkredse. På dette punkt harmonerer dommen med den ovenfor foreslåede skønsregel. Det er selvsagt vigtigt for advokatstanden, at deres»serviceniveau«med hensyn til skatterådgivning ligger på et højt plan. Men efter Anders Vinding Kruses mening er det ikke rimeligt, at erstatningsansvaret skal drives til dets yderste grænse blot for at sikre klienterne, at de

9 Det civilretlige advokatansvar 71 altid slipper billigst muligt i skat i alle situationer. Det er for smed at rette bager. Og smeden er her skattelovgivningen og dens indvikle t- hed. Men uden hensyn til, hvor strengt eller mildt man vil behandle de enkelte tilfælde, vil erstatningsansvaret i særligt uheldige tilfælde kunne komme op på eksorbitante beløb - beløb som langt overstiger ansvarsforsikringens minimumsbeløb, ca. 1 million kroner. Mange advokatfirmaer tegner da også forsikringer til væsentligt højere beløb. Men i alle tilfælde vil erstatningssummen i uheldige tilfælde kunne komme langt op over forsikringssummen. I sådanne tilfælde vil advokaten kunne anmode om en lempelse af ansvaret i henhold til Erstatningsansvarslovens 24: Erstatningsansvar kan nedsættes eller bortfalde, når ansvaret vil virke urimeligt tyngende for den erstatningsansvarlige, eller når ganske særlige omstændigheder i øvrigt gør det rimeligt. Ved afgørelsen skal der tages hensyn til skadens størrelse, ansvarets beskaffenhed, skadevolderes forhold, skadelidtes interesse, foreliggende forsikringer samt omstændighederne i øvrigt. Denne bestemmelse er efter sin formulering dog kun tænkt at skulle anvendes i rene undtagelsestilfælde - altså som en»sikkerhedsventil«på alt erstatningsansvar - også erstatningsansvaret i kontraktsforhold. Der kan derfor tænkes tilfælde, hvor ansvaret kan nærme sig det velfærdstruende, uden at ansvaret vil blive lempet ifølge 24. Det bør derfor accepteres, at advokater - ligesom andre rådgivere - foretager en beløbsmæssig begrænsning af deres ansvar, forudsat at begrænsningen må anses for rimelig, f.eks. til 1 million kroner (eventuelt advokatansvarsforsikringens beløb). Advokatrådet i Danmark har i 1989 nedsat et udvalg, som skal overveje mulighederne for ansvarsbegrænsninger. Om begrænsningen kan aftales til at gælde også for grov uagtsomhed, er omtvistelig. Udøves advokatvirksomhed i selskabsform, vil en deltager kun hæfte for de andre advokaters tilsvar med selskabsformuen. Advokatstanden bør indføre standard ansvarsfraskrivelser, da det næppe kan tænkes, at advokater vil gøre det enkeltvis. Der er ingen ræson i, at en advokats ansvarsforsikring betaler ansvarssummen med 5 millioner kroner, advokaten selvrisikoen med kroner, og at kreditorerne herefter beslaglægger villaen og bilen.

10 72 Johan Hjort Høyesterettsadvokat Johan Hjort, Norge, fik ordet. Han påpegede, at strenge krav til specialisters agtpågivenhed er en nødvendighed. Alligevel må det tages i betragtning, at den rådgivning, der ydes af f.eks. advokater, revisorer, læger og arkitekter, kan lede til katastrofale følger for klienten, og dette giver anledning til at spørge, om hvorvidt advokater skal have mulighed for at foretage eller aftale ansvarsbegrænsning. Udgangspunktet må selvsagt være, at det er menneskeligt at begå fejl; alle der arbejder gør fejl, og den der arbejder meget gør flere fejl. Behovet for en ansvarsbegrænsning er delvis afhængig af, hvor culpanormen ligger. Johan Hjort forklarede, at han har erfaring fra revisoransvaret, idet han deltager i de norske revisorers kollegiale nævn. Det er hans erfaring, at man bør være opmærksom på tendensen til at være bagklog. Culpanormen bør ligge højt, således at der påhviler advokater strengt ansvar. Til gengæld bør der kunne ske begrænsninger i advokatens ansvar, når skylden er konstateret. I norsk lov i dag er der alene mulighed for en skønsmæssig lempelse. Dette medfører, at den skadevoldende ikke på forhånd ved, om en lempelse vil kunne fordres, og herved rejses spørgsmålet om, hvorvidt det er nødvendigt med mere faste regler for, hvornår lempelse skal ske. Johan Hjort referererede en norsk sag vedrørende reviso ran svar, hvor to revisionsfirmaer var gjort erstatningspligtige for meget væsentlige beløb. Denne dom har ført til, at man i norske revisionsfirmaer nu overvejer at indføre et fast ansvarsbegrænsningsbeløb. Et sådant beløb kunne fikseres med udgangspunkt i salæret i den konkrete sag eller advokatvirksomhedens generelle indtjening. Johan Hjorts konklusion var, at han stærkt tilråder, at der indføres faste begrænsningsregler. Advokat Niels Fisch-Thomsen, Danmark, fik ordet og bemærkede, at han på baggrund af en mangeårig erfaring med føring af sager om civilretligt advokatansvar og på baggrund ligeledes af en virksomhed inden for Danmarks advokatorganisation -Advokatrådet - med udformning af og forhandling om regler om udøvelse af advokatvirksomhed i selskabsform havde bedt om ordet specielt i anledning af Johan Hjorts indlæg, idet han gerne ville give udtryk for, at han varmt støtter Johan Hjorts ønske om, at der indføres en form for begrænsning af advokatansvar.

11 Det civilretlige advokatansvar 73 Niels Fisch-Thomsen var uenig med Johan Hjort så vidt, at Niels Fisch-Thomsen ikke tror på, at samfundet vil acceptere en sænkning af cuplanormen for advokatansvar. Vi lever under en meget streng culpanorm, næsten et objektivt ansvar, og Niels Fisch-Thomsen tror fortsat med hensyn til culpanormen, at et strengt ansvar vil være erhvervsgrundlaget for advokater. Derimod kunne Niels Fisch-Thomsen varmt tiltræde Johan Hjorts tanke om en beløbsbegrænsning. En advokat bør mod tegning af en beløbsmæssigt ganske høj advokatansvarsforsikring - DKR mio - gyldigt kunne begrænse sit ansvar til forsikringens størrelse. Det ville nok være rigtigt af præventive grunde at kræve en sådan forsikring forsynet med en betydelig selvrisiko. Forsæt og grov uagtsomhed ville fortsat være uden for forsikringsdækningen, og disciplinærmyndigheden måtte supplere de præventive hensyn. Når Niels Fisch-Thomsen går ind for en ansvarsbegrænsning, er det, fordi det forekommer urimeligt, at selv en lille fejl - måske endog en fejl, der alene er begået af en kompagnon - skal kunne få ruinerende virkning for en advokat, der har arbejdet gennem et langt liv. Det er andre steder i samfundet accepteret, at ansvaret for udøvelse af en»farlig virksomhed«er begrænset f.eks. i søretten, ved ansvar for nukleare ulykker o.l. Niels Fisch-Thomsen mødte for nogle år siden en stor kontrakt om udførelse af landinspektørarbejde i forbindelse med nedlægning af rørledninger for naturgasforsyning, og her var det et vilkår, at landinspektørens ansvar - ligesom ingeniørens - ikke kunne gå ud over forsikringssummen, der til gengæld var meget høj - efter hans erindring ca. kr. 50 mio. Det var med baggrund i ønsket om at sikre i hvert fald en uskyldig kompagnon, at Advokatrådet med den nye regel i den danske Retsplejelovs 124 om advokaters udøvelse af virksomhed i selskabsform - netop omtalt af Anders Vinding Kruse - foreslog og fik gennemført, at ansvaret, hvor advokatfirmaet drives i aktieselskabsform, kun påhviler den eller de advokater, der har medvirket (sammen med selskabet) og ikke den»kompagnon«eller medaktionær, som ikke har medvirket. Det er Advokatrådets håb, at en tilsvarende ansvarsbegrænsning på et tidspunkt også kan blive overført til advokatvirksomhed, der udøves i interessentskabsform, men Advokatrådet er opmærksom på, at en sådan overførsel af reglen vil støde på den vanskelighed, at et interes-

12 74 Niels Fisch-Thomsen sentskab ikke på samme måde som et aktieselskab har en separeret selskabskapital som primær stødpude for et ansvar. For en ansvarsbegrænsning taler ikke blot hensyn til advokaterne - men på længere sigt også hensyn til klienterne. Det er jo nemlig en alternativ måde at begrænse sit ansvar på at beskrive over for klienten den opgave, man påtager sig og at afgrænse den, og det kan naturligvis gøres med så mange indskrænkninger og forbehold, at man til sidst kan spørge sig, om klienten egentlig har nytte af det råd, han får. Fra de liberale professioner i USA kender vi det skræmmebillede, som - måske lidt overdrevet - går på, at den professionelle rådgiver bruger halvdelen af sin tid på en sag til at rådgive klienten og den anden halvdel til at tage forbehold og sikre sig mod klienten og risikoen for et senere erstatningsansvar. En rimelig ansvarsbegrænsning forbundet med en rigelig advokatansvarsforsikring ville give et sundere»klima«omkring rådgivningen. Til sidst nævnte Niels Fisch-Thomsen for korreferenten, at han faktisk har haft en retssag endog i Højesteret om en advokats påståede ansvar for, at et testamente ikke var blevet oprettet i de rette former - et ansvar der blev søgt gjort gældende af den person, der ville have arvet, hvis et testamente svarende til et forhandlet udkast faktisk var blevet oprettet. Niels Fisch-Thomsen gjorde for Højesteret gældende, at den erstatningssøgende måtte være afskåret fra at få erstatning, allerede fordi efter gældende ret -Arveloven - kan bevis for en afdød persons endelige vilje med hensyn til fordeling af sine efterladenskaber kun føres i testamentsform - og altså ikke under en vidneforklaring mod en advokat, der påstås at have forsømt sine pligter med hensyn til testamentsoprettelsen. Advokaten blev frifundet - ikke med denne principielle begrundelse - men allerede fordi retten fandt det godtgjort, at testator havde været fuldt bekendt med kravene til testamentsoprettelse og derfor måtte formodes ikke at have besluttet sig endeligt, da hun ikke havde taget skridt hertil inden sin død, skønt advokaten havde påpeget nødvendigheden af en formel testamentsoprettelse for hende. Generalsekreterare Olli Tarkka, Finland, tog ordet og påpegede at muligheden for specielle ansvarsbegrænsningsregler i Finland har været anset for overflødige, da man ved sædvanlig advokatopdrag efter behov kan tillempe de kontraktsretlige lempelsesregler. Skulle advoka-

13 Det civilretlige advokatansvar 75 tens ansvar ikke grunde sig på kontrakt, kan lempelsesreglerne i Skadeståndslagen anvendes. Siden april 1992 har det været muligt i Finland at drive advokatvirksomhed i form af aktieselskab. Aktieejernes ansvar i selskabet er begrænset på samme måde som i Danmark. De rent»inkvisitoriske«procedurer og andre metoder, der anvendes som led i de disciplinære midler, tjener til at opretholde og forbedre advokaternes etiske niveau. Skulle der i samme forbindelse drøftes det civilretlige ansvar, som måske knytter sig til den disciplinære klage, der er indgivet over advokaten, bør metoderne og proceduren ændres. I Finland tages der således ikke hensyn til civilretlige spørgsmål ved disciplinærsager. God advokatskik er altså ikke uden videre anvendelig som målestok for advokatens civilretlige ansvar. Højesteretsadvokat Johan Hjort, Norge tog ordet og replicerede vedrørende Niels Fisch-Thomsens indlæg, at der bør udvises varsomhed med at anlægge en for streng culpanorm for advokater. Klienten ønsker netop, at der gives klar rådgivning - selvom sagen måske er tvivlsom. Et råd fra advokaten om, at retsstillingen er tvivlsom, er ubrugeligt for klienten; klienten ønsker netop at vide, hvad han bør gøre. I sådanne skønsmæssige tilfælde bør ansvarsnormen ikke være for streng. Selvom en ansvarsbegrænsning indføjes, kan det i øvrigt være vanskeligt at fastlægge, hvornår der foreligger grov eller simpel uagtsomhed. Det bør tilstræbes, at culpanormen lægges efter de mere alvorlige tilfælde, og man bør være tilbageholdende med at statuere ansvar på grundlag af simpel uagtsomhed. Ansvarsbegrænsning er vigtig, således at advokaten ikke risikerer alt. Begrænsningsregler bør indføres via advokatorganisationerne. Advokat Lars Bentelius, Sverige tog ordet og rejste spørgsmålet om, til hvilket beløb en begrænsning skal gennemføres. At begrænse til salæret forekommer helt tilfældigt - der er ikke sammenhæng mellem salæret og ansvarspotentialet. Fremfor en ansvarsbegrænsning anbefalede Lars Bentelius en vid adgang til lempning af ansvaret. Endvidere påpegede han, at forholdet mellem advokat og klient er mere end et kontraktsforhold. Ofte kender klienten ikke sine egne problemer, og advokatens råd gives ofte under stort tidspres. Derfor

14 76 Lars Bentelius bør culpanormen for advokater ikke være for streng. Til gengæld bør det tages i betragtning, at et ubegrænset ansvar måske kan give katastrofale følger for advokaten, men et uagtsomt råd kan så meget desto mere give katastrofale følger for klienten. Et yderligere moment er, at advokater har forskellige metoder, når de giver råd til klienter. Én skole indgiver klienten forhåbning - uanset om klientens sag måske ikke er for god. En anden skole er mere forsigtig og peger på svagheder i klientens sag. Ansvarsreglerne bør være således indrettet, at klienten tager sin del af ansvaret, hvis klienten har fået svaghederne peget ud. En naturlig måde at give klienten en del af ansvaret er at indføre lempningsregler for advokatens ansvar. Dabatlederen konstaterede, at ingen andre ønskede ordet. Korreferenten, justitieråd Göran Portin, Finland fik adgang til sine afsluttende bemærkninger, og han konstaterede - baseret på den forudgående debat - at en væsentlig særegenhed ved advokatens arbejde er, at han ofte er den første og den eneste juridiske instans, som klienten træffer. I mange tilfælde giver advokaten klienten ret; fordi klienten ønsker det og i benægtende fald finder en anden advokat. Tillige skal advokaten altid stille spørgsmålstegn ved de oplysninger, som han modtager fra klienten. Han skal vurdere, om disse er rigtige og på objektiv vis yderligere vurdere, om forlig bør indgås. Advokaten skal hele tiden mistro sin klient, og dette gør, at spørgsmålet om advokatansvar har en særegen karakter. Herefter blev ordet givet til referenten, hæstaréttarlögmaður Gestur Jonsson, Island til afsluttende bemærkninger. Han bemærkede, at i henhold til den nye islandske erstatningslov gælder der lempelse både i og uden for kontrakt, og adgangen til lempelse er tilsyneladende ens i Finland og Island. Gestur Jonsson fremhævede tillige, at referent og korreferent er enige om, at advokatansvaret i vidt omgang er et kontraktsansvar, men i øvrigt er der næppe stor forskel på, om ansvaret ligger i eller udenfor kontrakt. Til støtte herfor pegede referenten på den finske sag, hvor arvingen vitterligt ikke var i et kontraktsforhold til advokaten, men

15 Det civilretlige advokatansvar 77 alligevel fastlagde retten et kontraktsforhold baseret på en»kvasikontrakt«. Spørgsmålet om, hvem der er advokatens medkontrahent, har i øvrigt ikke væsentlig betydning i Island, da det følger af de islandske etiske regler, at en advokat altid bærer personligt ansvar for sin rådgivning. Dette kan ikke fraskrives. Baseret på debatindlæggene må det endelig konstateres, at culpanormen for advokatansvar synes strengere i Danmark end i Island. Debatlederen, Ríkislögmaður Gunnlaugur Claessen, Island tog ordet til afslutning og takkede for referentens og korreferentens indlæg samt debatindlæggene. Sektionsmødet blev herefter erklæret afsluttet.

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Bilag 3. Gestur Jonsson. Det civilretlige advokatansvar

Bilag 3. Gestur Jonsson. Det civilretlige advokatansvar Bilag 3 Gestur Jonsson Det civilretlige advokatansvar DET CIVILRETLIGE ADVOKATANSVAR Af højesteretssagfører Gestur Jonsson, Island 1. Problemstillingen Der kan gøres forsøg på at opdele advokaters arbejde

Læs mere

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug

SKADESANMELDELSE DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING. om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug DET DANSKE ADVOKATSAMFUNDS ERSTATNINGSFOND A-AFDELING SKADESANMELDELSE om tab, lidt ved en advokats eller dennes personales uretmæssige forbrug af betroede midler 1. Anmelders navn, stilling og bopæl 2.

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden grundlagt?

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til

Læs mere

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten.

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten. FORRETNINGSBETINGELSER Nærværende Forretningsbetingelserne gælder, medmindre andet konkret er aftalt på skrift, for alle advokatopgaver, som Copenhagen Counsel Advokatpartnerselskab udfører for Klienten.

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

Er testamentet á jourført?

Er testamentet á jourført? - 1 Er testamentet á jourført? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har for nylig truffet afgørelse i en sag om et testamente, hvor arvingerne var meget uenige om testamentets gyldighed.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Privat skifte og bobestyrerbehandling

Privat skifte og bobestyrerbehandling - 1 Privat skifte og bobestyrerbehandling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De færreste mennesker kommer gennem livet uden at stifte bekendtskab med håndteringen af et dødsbo. To centrale

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM HR - 1 Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til staten

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] anmodede i forbindelse med køb af ejendommen [adresse], [bynavn 2], [indklagede] om bistand.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] anmodede i forbindelse med køb af ejendommen [adresse], [bynavn 2], [indklagede] om bistand. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-918/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn 1]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 25. april 2016 Sagsnr. 2015 957 og 2015-1031/8KR/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema:

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Hindkjær

Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Hindkjær Grønnegade 2, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf: 75 75 25 25 Mail: post@hindkjaerlaw.com CVR DK 36 13 25 07 Bank: 2316 6278837856 www.hindkjaerlaw.com Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Hindkjær Disse forretningsbetingelser

Læs mere

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget L 165 - Svar på Spørgsmål 12 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 21. maj 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2005-705-0012 Dok.: JTS41066

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 39/2016 Haderslev Kommune (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Finland Plc. (advokat Peter Schradieck for begge)

Læs mere

Notat. De retlige rammer for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer

Notat. De retlige rammer for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer Notat Vedrørende: De retlige rammer for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer Notatet er afgrænset til kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer i hhv. kommunale fællesskaber (godkendt efter 60 i kommunestyrelsesloven)

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 Sag 30/2015 (2. afdeling) Advokat A (advokat Lars Kjeldsen) mod Advokatnævnet (advokat Martin Simonsen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Er det farligt at sidde i bestyrelser?

Er det farligt at sidde i bestyrelser? Er det farligt at sidde i bestyrelser? Erstatningsklimaet Skærpelser i lovgivning og praksis? Undgå ansvar Beskytte mod ansvar Advokater i bestyrelsen Forøget aggression Konkursboer (standsningssager)

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 223/2015 (2. afdeling) Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen) mod Fredericia Kommune (advokat Mads Kobberø) og Tryg Forsikring A/S (advokat

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG

BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG 13. JUNI 2016 BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG I erstatningssager gør skadelidte ikke sjældent gældende, at når der ikke kan påpeges andre sandsynlige årsager til skadens indtræden, må sagen skyldes en nærmere

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002.

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. (Årsberetning 2002) Højesterets dom af 2. maj 2002 (trykt i UfR 2002, side 1690). Skadelidte blev kl. 20.20 indbragt med ambulance

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Forsetty Advokathjælp

Forsetty Advokathjælp Forsetty Advokathjælp Vilkår af 1. november 2014 1. Almindelige vilkår 1.1 Hvem er dækket af Advokathjælp Advokathjælpen gælder for den person, som er har (i) modtaget Advokathjælpsbevis, (ii) har købt

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

A. Vinding Kruse På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar?

A. Vinding Kruse På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar? Bilaga 4 A. Vinding Kruse På hvilke områder bør nordisk lovgivning gennemføre objektivt erstatningsansvar? Överläggningsämne vid det tjugofjärde nordiska juristmötet På hvilke områder bør nordisk lovgivning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING

PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING 30. AUGUST 2012 PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING En ny dom tager stilling til, hvorvidt entrepriseforsikringens sædvanlige dækningsundtagelse for mangelfuld udførelse af projektering, beregning,

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE?

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du kommer godt ud på den anden side. KOM GODT VIDERE Har du mistet en af dine nærmeste, vil der sikkert hurtigt melde sig en række spørgsmål:

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle.

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle. Lidt information Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi håber på, at det bliver til stor hjælp i det daglige arbejde - både på skolen og hjemme. Der er blevet arbejdet hårdt på at gøre alting klar til

Læs mere

Videregående formueret vintereksamen 2016 Rettevejledning

Videregående formueret vintereksamen 2016 Rettevejledning Videregående formueret vintereksamen 2016 Rettevejledning OBS: rettevejledningen omfatter ikke alle de diskussionsemner, der kan være relevante at tage, men kun de vigtigste; der henvises herudover til

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. oktober 2015 Sag 179/2014 (1. afdeling) A (advokat Steen P. Husbjerg, beskikket) mod B (advokat Jørgen L. Steffensen) I tidligere instanser er afsagt dom af Skifteretten

Læs mere

Begrebet grov uagtsomhed på forskellige retsområder

Begrebet grov uagtsomhed på forskellige retsområder Torsdag den 19. august 1993 kl. 10 Sektionsmøde Begrebet grov uagtsomhed på forskellige retsområder (Se bilag 11) Debatleder: Advokat Niels Fisch-Thomsen, Danmark Beretning: Politifuldmægtig Peter Otken

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over [indklagedes] salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over [indklagedes] salær på kr. ekskl. moms. København, den 16. november Sagsnr. 2015-1267/MKJ 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Forberedelse af testamente

Forberedelse af testamente - 1 Forberedelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre

Læs mere

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. juni 2012 Sag 99/2010 (1. afdeling) Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Hans Severin Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Udgangspunkt: Ingen personlig hæftelse Fonden/selskabet hæfter alene. Ingen personlig hæftelse for bestyrelsesmedlemmer eller andre. Forudsætning: Fonden/selskabet

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

København, den 24. august 2009 J. nr VPE/VPE K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

København, den 24. august 2009 J. nr VPE/VPE K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 24. august 2009 J. nr. 2009-01-0046 VPE/VPE K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes salær på 28.300 kr. ekskl.

Læs mere

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko

Retshjælpsforsikring for lystfartøjskasko Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-569/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der bistod

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål Civilretligt og strafferetligt

Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål Civilretligt og strafferetligt Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål. Civilretligt og strafferetligt 137 Det 31 nordiska juristmötet Helsingfors 19 21. 8. 1987 Anders Vinding Kruse Jesper Lett Ansvar for rådgivning vedrørende

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale-Håndbog - Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand, side 1 af 8 Januar 2013 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere