Det civilretlige advokatansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det civilretlige advokatansvar"

Transkript

1 Onsdag den 18. august 1993 kl. 14 Sektionsmøde Det civilretlige advokatansvar (Se bilag 3) Debatleder: Ríkislögmaður Gunnlaugur Claessen, Island Beretning: Advokat Peter Appel Debatlederen, Ríkislögmaður Gunnlaugur Claessen, Island, tog ordet til indledning og præsenterede referent og korreferent. Referenten, hæstaréttarlögmaður Gestur Jonsson, Island, fik ordet og sammenfattede hovedpunkterne i hans skriftlige tese om det civilretlige advokatansvar. Han fremhævede, at efter udarbejdelsen er en lov om erstatningsansvar trådt i kraft på Island, samt at tesen alene behandler advokatens ansvar for økonomisk skade. Kendetegn for advokatansvaret er, at advokaten udfører et bestemt hverv i henhold til kontrakt, og kravene til advokatens handlemåde må i hvert enkelt tilfælde afgøres på grundlag af kontrakten. Grundprincippet for advokatens ansvar er culpareglen. Ved fastlæggelsen af culpanormen for advokater vil udgangspunktet for vurderingen være, hvilken faglig ekspertise der kan forventes af en redelig og samvittighedsfuld advokat. De etiske regler i Island fastsat af Den Islandske Advokatforening, er vejledende i denne sammenhæng. Er reglerne tilsidesat af advokaten, vil der formentlig altid foreligge culpa. Reglerne er dog ikke en udtømmende beskrivelse af god advokatadfærd. Advokaten udfører specialistarbejde og er derved underlagt en streng ansvarsbedømmelse. Ved vurderingen af om der foreligger et advokatansvar, er det vigtigt at være opmærksom på, at advokatarbejdet ofte består i rådgivning, der knytter sig til valg mellem alternativer. Det bør ikke give ansvar, blot fordi advokaten i denne forbindelse anlægger en forkert vurdering. Ansvarsbedømmelsen må ske på grundlag af forholdene, da arbejdet blev udført, herunder om det på dette tidspunkt var muligt at give et korrekt råd.

2 64 Gestur Jonsson, For advokater som for andre arbejdsgivere gælder de sædvanlige regler om arbejdsgiveransvar. Hvis advokaten søger råd hos andre advokater eller søger anden specialistassistance, opstår spørgsmålet om, hvorvidt advokaten har ansvar for»selvstændig entreprenørs«handlinger (rådgivning). Er der tale om dele af arbejdet, som normalt overdrages til andre, vil ansvaret næppe falde på advokaten, medmindre hans valg af entreprenør har været uforsvarligt. Særlige spørgsmål opstår, når flere advokater går sammen om driften af et advokatkontor i et interessentskab eller i et aktieselskab. Der findes utallige måder, hvorpå driften tilrettelægges, og det må vurderes i hvert enkelt tilfælde, i hvor høj grad ansvaret deles blandt dem, der driver advokatkontoret i fællesskab. Drives advokatkontoret i aktieselskabsform følger det af de etiske regler for islandske advokater, at den advokat, der har udført opgaven, personligt bærer ansvaret for sagens gang over for klienten. Ved vurderingen af ansvaret for de enkelte advokatopgaver er det nyttigt at anvende professor Anders Vinding Kruses opdeling af advokatopgaver i følgende tre områder: Sagførervirksomhed Det er disse opgaver, der omfattes af islandske advokaters eneret. Tager advokaten ikke hensyn til sin klients naturlige instrukser, bliver han ofte erstatningspligtig. Tilsvarende, hvis advokaten begår forseelse ved ikke at iagttage procesregler, vil der indtræde erstatningspligt. Uheldig behandling af en retssag giver ikke automatisk grundlag for ansvar. Klienten skal altid kunne bevise, at en bestemt uforsvarlig gerning har voldt klienten skade. Juridisk rådgivning Det er vigtigt, at advokaten ikke har givet tilkende, at hans rådgivning er andet og mere, end den er. Tvivlsspørgsmål må fremhæves. Sker dette, vil det normalt ikke give ansvar, at et forkert råd er givet. Konkrete opgaver Har advokaten påtaget sig specifikke hverv, og forsømmer han disse, vil han blive erstatningspligtig. Det samme gælder naturligvis, hvis han ikke har udført konkrete opgaver i overensstemmelse med god advokatskik.

3 Det civilretlige advokatansvar 65 Vedrørende ansvar som bestyrelsesmedlem i et aktieselskab fremhævede referenten, at en advokat, der er medlem af en bestyrelse måske underlægges en anden og strengere ansvarsbedømmelse, end den der gælder for andre bestyrelsesmedlemmer - baseret på advokatens specialviden. Referenten afsluttede med disse bemærkninger sammenfatningen af hovedpunkterne i det det skriftlige oplæg. Debatlederen gav herefter ordet til korreferenten, justitieråd Göran Portin, Finland. Korreferenten anførte til indledning, at han ikke punkt for punkt ville kommentere referentens skriftlige oplæg, men derimod kommentere emnet mere generelt. En diskussion om det civilretlige advokatansvar tager udgangspunkt i»modeordet«ansvar. I retlig sammenhæng betyder dette, at den, som ansvaret påhviler, kan blive genstand for forskellige retlige konsekvenser, dersom han ikke lever op til sit ansvar. Den, som skal beskyttes gennem ansvaret, har ret til at kende de tiltag, hvorigennem ansvaret virkeliggøres. Emnet gælder advokatens civilretlige ansvar og uden for falder derfor det strafferetlige og disciplinære ansvar og ligeså de procesuelle følger, igennem hvilke ret til at møde for domstolen kan forbydes. Spørgsmålet knytter sig til det retlige ansvar og derfor ikke de øvrige følger for advokatens virksomhed, som udspringer af et skamfilet renomé. Det følger, at i nærværende sammenhænge er det spørgsmålene om erstatningspligt og tab af ret til salær, der må stilles. Advokaten handler ifølge instrukser fra sin klient. Imellem klient og advokat gælder således et aftaleforhold, og deres indbyrdes relationer bestemmes af de aftaleretlige regler. Aftaleforholdet afviger fra flertallet af andre aftaleforhold, idet parternes gensidige forpligtelser normalt ikke præciseres i en skriftlig aftale. Ved den første kontakt fra klienten til advokaten kan omfanget af advokatens opgave være meget uklart. Arbejdet kan vise sig at bestå i en kort konsultation, som resulterer i, at advokaten bistår klienten med at indgå en aftale, eller i at advokaten indleder retssag eller f.eks. foretager inddrivelse af et skyldigt beløb. Virkningen af at indgå en aftale, der specifikt fastlagde advokatens forpligtelser, kunne være, at påtvungne eller nyttige opgaver til klientens bedste ikke blev omfattet af advokatens opgaver og 5

4 66 Göran Portin unødige opgaver skulle inkluderes. Klientens forpligtelser på sin side bestemmes ofte ifølge salærreglerne for advokater. Speciel aftale om vederlag resulterer sandsynligvis ofte i et for klienten højt salær. Lovene om advokatvirksomhed giver ikke megen vejledning, som udfyldende regler, om hvilke forpligtelser advokaten har, og endnu mindre om følgerne af et kontraktsbrud. I den finske lov om advokater af 12. december 1958 bestemmes i 5, at en advokat skal»redbart og samvetsgrant«udføre påtagne opdrag, og i al sin virksomhed iagttage god advokatskik. En vis principiel vejledning kan findes i 18. kap. af Handelsbanken fra 1734 vedrørende tjenesteydelser. I det væsentligste er man henvist til almindelige aftale- og obligationsretlige regler. Erstatningsansvarslovene gælder i Finland og i Sverige alene for ansvar uden for kontrakt, og kan næppe direkte overføres på relationerne mellem advokat og klient. Principperne i disse love kan derimod indgå i grundlaget for den retlige bedømmelse - tilsyneladende er der uenighed om dette spørgsmål mellem referent og korreferent. Også inden for kontraktsretten er culpaprincippet udgangspunktet. Har en advokat optrådt uagtsomt, indtræder en række følger. Uagtsomhed indebærer afvigelse fra en i branchen almindeligt godtaget agtpågivenhedsnorm for advokater som hovedprincip»god advokatsed«, som i visse tilfælde er præciseret, men i de fleste tilfælde fleksibel. Advokaternes faglige organisationer udformer etiske regler, der fastsætter principperne for god advokatskik. Disse etiske regler censureres af domstolene. Tillempningen af de sædvanlige regler om erstatningsansvar i kontraktsforhold giver visse problemer i de specielle forhold, som knytter sig til advokatvirksomhed: a) Når en klient instruerer et advokatkontor, hvem er da medkontrahent? Mit spørgsmål bygger på en afgørelse fra Finlands Højesteret (1992;165), som dog ikke gjaldt en advokat, men derimod en jurist i en banks»notariatsavdeling«. Denne jurist havde gennem uagtsomhed forårsaget en skade. Kundens erstatningskrav mod juristen blev tilsidesat af domstolene, da juristen som bankens arbejdstager ikke var ansvarlig over for kunden for den skade, som fulgte af, at banken udførte opgaven fejlagtigt. Juristen var heller ikke ansvarlig i henhold til Erstatningsansvarsloven, da fejlen var indtruffet ved udførelse af bankens aftaleforpligtelse.

5 Det civilretlige advokatansvar 67 Drives advokatvirksomhed i selskabsform, og den som har haft opgaven er delejer i et interessentskab eller komplementar i et kommanditselskab, er spørgsmålet kun teoretisk, da interessenter og komplementarer svarer direkte for interessentskabets/kommanditselskabets forpligtelser. Har klienten udtrykkeligt valgt at søge bistand hos en bestemt advokat i advokatfirmaet, følger det formentlig af advokatarbejdets personlige karakter, at pågældende advokat vil være ansvarlig over for klienten. Har opgaven været givet til et advokatfirma, og har advokatfirmaets organisation udpeget den ansatte jurist, som forårsagede skaden, burde det følge af de almindelige obligationsretlige regler, at klienten alene kan vende sig mod advokatfirmaet. b) Spørgsmålet om, hvem som er advokatens medkontrahent, kan forårsage problemer i andre sammenhænge. Som eksempel kan nævnes, at en person giver en advokat til opgave at skrive et testamente eller et gavebrev med visse for modtageren fordelagtige bestemmelser. Advokaten er uagtsom og begår en fejl, der medfører, at den for arvetager eller gavemodtager fordelagtige effekt udebliver. Arvemodtager eller gavemodtager står ikke i nogen kontraktslig relation til advokaten, og opdragsgiveren er død og har ikke lidt økonomisk skade. Er advokaten ansvarlig over for modtageren? I finsk retspraksis findes der et tilfælde, hvor et gavebrev skulle indeholde en bestemmelse om, at gaven ikke skulle indgå i formuefællesskabet. Den jurist, som udfærdigede gavebrevet, udelod pågældende klausul. Dette ledte til, at gavemodtageren efter at have været igennem en skilsmisse måtte kompensere ægtefællen for en del af gavens værdi. Rimeligvis må der være et ansvar for den, som opretter et testamente eller et gavebrev, og dette ansvar bør ikke fortabes i juridiske spidsfindigheder. Af god, sund snusfornuft følger, at en arvetager eller gavemodtager skal kunne få erstatning af advokaten. I det ovenfor anførte tilfælde konstrueredes der i den finske dom et kvasikontraktuelt forhold mellem gavemodtageren og juristen (HD 1992:.165). c) Erstatningsansvarslovene indeholder en lempelsesregel (i Finland, Skadeståndslagen , 2. kap., 2 mom.), hvorefter erstatningsansvaret kan nedsættes, hvis det findes urimeligt bebyrdende. Således er reglen altså uden for kontrakt. 5*

6 68 Göran Portin Gælder en tilsvarende regel i kontrakt? Spørgsmålet har mange facetter, og svaret er ikke åbenbart. Formentlig bør en advokats erstatningspligt kunne lempes på i hovedsagen samme grunde som ifølge Skadeståndslagen, (se L.E. Taxell,»Skadestånd vid avtalsbrott«, Åbo 1993, side ). d) Ansvarsgrundlaget er som nævnt culpa, og i kontraktsretten er hovedreglen en culpapræsumption, medens culpa skal bevises ved erstatning uden for kontrakt. Gælder culpapræsumptionen tilsvarende for advokatsjusk? Det gør den formentlig, men svaret må modificeres. For det første gælder præsumptionen ikke forekomsten af en fejl. Den, som ønsker erstatning, skal bevise, at fejl er begået. For det andet er bevisbyrden en sekundær regel. Bevisvurderingen kommer først, og den skal gennemføres med omsorg. Først hvis bevisvurderingen giver et usikkert svar, bør bevisbyrden være afgørende. Göran Portin konstaterede, at referenten og korreferenten er uenige i spørgsmålet om, hvorvidt ansvaret skal bedømmes som værende i eller uden for kontrakt. Der er ikke i denne sammenhæng behov for nærmere at behandle de forskellige typesituationer, hvor ansvaret aktualiseres. Der er på de enkelte områder næppe en principiel forskel mellem referent og korreferent. Göran Portin fremhævede, at såfremt en advokat begår en procesuel fejl eller overser en materiel frist, er fejlen åbenbar, og advokatens mulighed for at disculpere sig stærkt begrænset. Skadesårsagen er klar. Ansvarsgrunden kan også være ret klar i tilfælde, hvor en retssag er blevet ført på grundlag af usikre argumenter, selvom der fandtes»sikre kort«, f.eks. at klientens forpligtelser var forældet, og dette ikke blev påberåbt. Derimod går en forsømmelig advokat ofte fri, selvom han har varetaget sin klients interesser dårligt, f.eks. indleder sag på det forkerte grundlag eller undlader at fremskaffe beviser, som kunne fremskaffes. De store fejl i advokaters virksomhed ligger normalt inden for disse opgaver. En anden særegenhed ved advokatansvaret er, at en retssag, som ikke blev ført - advokatens uagtsomhed førte til, at domstolsprøvelse aldrig indledtes - på sin vis kommer til at føres med advokaten som den sagsøgte. Man forsøger at klargøre, hvad klienten havde opnået,

7 Det civilretlige advokatansvar 69 hvis sagsanlægget var gennemført. En sådan proces er på mange måder svært håndterlig. Den omstændighed, at domstolen finder, at den ville have afgjort sagen på en for klienten gunstig måde, rækker selvsagt ikke til, at anse advokaten for at have været uagtsom. Advokaten kan ikke gøres til garant for udfaldet af de processer, som han driver, og de forhandlinger som han deltager i. Det er ikke til nytte for nogen at gøre advokater til juridiske kamikazepiloter! Debatlederen takkede korreferenten for indlægget og konkluderede, at de afgivne indlæg havde afdækket mange tvivlsspørgsmål vedrørende det civilretlige advokatansvar. Eksempler er spørgsmålene om, hvem der kan anses for advokatens medkontrahent, og om advokatfirmaet eller den enkelte advokat er ansvarssubjekt? Professor dr.jur. Anders Vinding Kruse, Danmark, tog ordet og påpegede, at advokatens civilretlige erstatningsansvar desværre er et meget praktisk emne. Det strækker sig fra de rene fejlekspeditioner, f.eks. undladelse af at tinglyse et skøde, til rådgivning på områder, hvor lovgivningen er meget indviklet, som f.eks. skattelovgivningen. Udgangspunktet for ansvaret er culpaansvaret i kontraktsforhold. Ved den nærmere bedømmelse af ansvaret må man utvivlsomt sondre mellem, om det drejer sig om et vanskeligt og intrikat juridisk problem, eller om det angår klare retsregler, hvis indhold ikke åbner mulighed for rimelig tvivl. Bliver en advokat rådspurgt om tvivlsomme juridiske problemer, f.eks. om en køber har mangelsbeføjelser i anledning af en ejendomshandel, som kun kan besvares ved hjælp af mere eller mindre usikre fortolkninger af lovbestemmelser eller retspraksis, vil advokatens fejlskøn normalt ikke kunne pådrage ham et erstatningsansvar. Det frengår af retspraksis, at man indrømmer advokaten en ret vid ramme, f.eks. i henseende til at foretage studier af retspraksis og den juridiske litteratur. På den anden side må det pointeres, at advokater normalt må være forpligtet til at finde ud af, om det drejer sig om et tvivlsomt retsspørgsmål, og dermed forhindre klienten i at gå ind i et retsforhold, som han ikke ville gøre, dersom han var blevet gjort opmærksom på, at der var en risiko for, at transaktionen senere blev underkendt. Hvis rådgivningen drejer sig om simple retsspørgsmål, altså rets-

8 70 Anders Vinding Kruse spørgsmål, hvis besvarelse ingen omhyggelig jurist vil nære nogen rimelig tvivl om, som f.eks. om betydningen af et skødes tinglysning eller størrelsen af livsarvingers tvangsarv, må advokaten normalt være ansvarlig, hvis den fejlagtige rådgivning påfører klienten et påviseligt og adækvat tab. Det må dog fremhæves, at der kan være en flydende overgang mellem rådgivning om simple retsspørgsmål og de mere tvivlsomme, og i disse tilfælde bør man udvise nogen varsomhed med at pålægge ansvar. Som eksempel på et sådant grænsetilfælde kan nævnes Danmarks Højesterets dom optrykt i UfR om et skattespørgsmål. Nutidens skatteret er som anført overordentlig indviklet og uoverskuelig, og er der rimelig tvivl om reglens indhold, bør der normalt ikke statueres ansvar. Drejer det sig f.eks. om et tilfælde, hvor det blot må anses for en naturlig serviceforpligtelse, at advokaten forklarer klienten, hvilke skattemæssige konsekvenser en transaktion kan få, f.eks. ved køb af et pantebrev, må der nok indrømmes advokaten et vist spillerum for forglemmelser. Hvis det endelig drejer sig om tilfælde, hvor retspraksis har været inde på, at en advokat altid bør udfinde den fremgangmåde ved en transaktion, som giver det mindste skattetilsvar, må man være meget tilbageholdende med at pålægge advokaten et erstatningsansvar. Spørgsmålet har navnlig været fremme ved behandlingen af dødsboer, hvor man ved forskellige indviklede fremgangsmåder kan komme frem til et billigere skattetilsvar. Spørgsmålet har senest været fremme i en dom fra Danmarks Højesteret optrykt i Ugeskrift for Retsvæsen, 1985, s. 489, hvor advokaten blev frifundet. Højesteret tog ganske vist sit udgangspunkt i, at advokaten under behandlingen af et dødsbo har en selvstændig pligt til at rådgive om den skattemæssigt billigste fremgangsmåde. Men efter præmisserne gælder dette dog ikke, hvis fremgangsmåden er vanskelig at finde frem til som følge af skattelovgivningens indviklethed, medmindre fremgangsmåden er almindelig kendt i advokat- og revisorkredse. På dette punkt harmonerer dommen med den ovenfor foreslåede skønsregel. Det er selvsagt vigtigt for advokatstanden, at deres»serviceniveau«med hensyn til skatterådgivning ligger på et højt plan. Men efter Anders Vinding Kruses mening er det ikke rimeligt, at erstatningsansvaret skal drives til dets yderste grænse blot for at sikre klienterne, at de

9 Det civilretlige advokatansvar 71 altid slipper billigst muligt i skat i alle situationer. Det er for smed at rette bager. Og smeden er her skattelovgivningen og dens indvikle t- hed. Men uden hensyn til, hvor strengt eller mildt man vil behandle de enkelte tilfælde, vil erstatningsansvaret i særligt uheldige tilfælde kunne komme op på eksorbitante beløb - beløb som langt overstiger ansvarsforsikringens minimumsbeløb, ca. 1 million kroner. Mange advokatfirmaer tegner da også forsikringer til væsentligt højere beløb. Men i alle tilfælde vil erstatningssummen i uheldige tilfælde kunne komme langt op over forsikringssummen. I sådanne tilfælde vil advokaten kunne anmode om en lempelse af ansvaret i henhold til Erstatningsansvarslovens 24: Erstatningsansvar kan nedsættes eller bortfalde, når ansvaret vil virke urimeligt tyngende for den erstatningsansvarlige, eller når ganske særlige omstændigheder i øvrigt gør det rimeligt. Ved afgørelsen skal der tages hensyn til skadens størrelse, ansvarets beskaffenhed, skadevolderes forhold, skadelidtes interesse, foreliggende forsikringer samt omstændighederne i øvrigt. Denne bestemmelse er efter sin formulering dog kun tænkt at skulle anvendes i rene undtagelsestilfælde - altså som en»sikkerhedsventil«på alt erstatningsansvar - også erstatningsansvaret i kontraktsforhold. Der kan derfor tænkes tilfælde, hvor ansvaret kan nærme sig det velfærdstruende, uden at ansvaret vil blive lempet ifølge 24. Det bør derfor accepteres, at advokater - ligesom andre rådgivere - foretager en beløbsmæssig begrænsning af deres ansvar, forudsat at begrænsningen må anses for rimelig, f.eks. til 1 million kroner (eventuelt advokatansvarsforsikringens beløb). Advokatrådet i Danmark har i 1989 nedsat et udvalg, som skal overveje mulighederne for ansvarsbegrænsninger. Om begrænsningen kan aftales til at gælde også for grov uagtsomhed, er omtvistelig. Udøves advokatvirksomhed i selskabsform, vil en deltager kun hæfte for de andre advokaters tilsvar med selskabsformuen. Advokatstanden bør indføre standard ansvarsfraskrivelser, da det næppe kan tænkes, at advokater vil gøre det enkeltvis. Der er ingen ræson i, at en advokats ansvarsforsikring betaler ansvarssummen med 5 millioner kroner, advokaten selvrisikoen med kroner, og at kreditorerne herefter beslaglægger villaen og bilen.

10 72 Johan Hjort Høyesterettsadvokat Johan Hjort, Norge, fik ordet. Han påpegede, at strenge krav til specialisters agtpågivenhed er en nødvendighed. Alligevel må det tages i betragtning, at den rådgivning, der ydes af f.eks. advokater, revisorer, læger og arkitekter, kan lede til katastrofale følger for klienten, og dette giver anledning til at spørge, om hvorvidt advokater skal have mulighed for at foretage eller aftale ansvarsbegrænsning. Udgangspunktet må selvsagt være, at det er menneskeligt at begå fejl; alle der arbejder gør fejl, og den der arbejder meget gør flere fejl. Behovet for en ansvarsbegrænsning er delvis afhængig af, hvor culpanormen ligger. Johan Hjort forklarede, at han har erfaring fra revisoransvaret, idet han deltager i de norske revisorers kollegiale nævn. Det er hans erfaring, at man bør være opmærksom på tendensen til at være bagklog. Culpanormen bør ligge højt, således at der påhviler advokater strengt ansvar. Til gengæld bør der kunne ske begrænsninger i advokatens ansvar, når skylden er konstateret. I norsk lov i dag er der alene mulighed for en skønsmæssig lempelse. Dette medfører, at den skadevoldende ikke på forhånd ved, om en lempelse vil kunne fordres, og herved rejses spørgsmålet om, hvorvidt det er nødvendigt med mere faste regler for, hvornår lempelse skal ske. Johan Hjort referererede en norsk sag vedrørende reviso ran svar, hvor to revisionsfirmaer var gjort erstatningspligtige for meget væsentlige beløb. Denne dom har ført til, at man i norske revisionsfirmaer nu overvejer at indføre et fast ansvarsbegrænsningsbeløb. Et sådant beløb kunne fikseres med udgangspunkt i salæret i den konkrete sag eller advokatvirksomhedens generelle indtjening. Johan Hjorts konklusion var, at han stærkt tilråder, at der indføres faste begrænsningsregler. Advokat Niels Fisch-Thomsen, Danmark, fik ordet og bemærkede, at han på baggrund af en mangeårig erfaring med føring af sager om civilretligt advokatansvar og på baggrund ligeledes af en virksomhed inden for Danmarks advokatorganisation -Advokatrådet - med udformning af og forhandling om regler om udøvelse af advokatvirksomhed i selskabsform havde bedt om ordet specielt i anledning af Johan Hjorts indlæg, idet han gerne ville give udtryk for, at han varmt støtter Johan Hjorts ønske om, at der indføres en form for begrænsning af advokatansvar.

11 Det civilretlige advokatansvar 73 Niels Fisch-Thomsen var uenig med Johan Hjort så vidt, at Niels Fisch-Thomsen ikke tror på, at samfundet vil acceptere en sænkning af cuplanormen for advokatansvar. Vi lever under en meget streng culpanorm, næsten et objektivt ansvar, og Niels Fisch-Thomsen tror fortsat med hensyn til culpanormen, at et strengt ansvar vil være erhvervsgrundlaget for advokater. Derimod kunne Niels Fisch-Thomsen varmt tiltræde Johan Hjorts tanke om en beløbsbegrænsning. En advokat bør mod tegning af en beløbsmæssigt ganske høj advokatansvarsforsikring - DKR mio - gyldigt kunne begrænse sit ansvar til forsikringens størrelse. Det ville nok være rigtigt af præventive grunde at kræve en sådan forsikring forsynet med en betydelig selvrisiko. Forsæt og grov uagtsomhed ville fortsat være uden for forsikringsdækningen, og disciplinærmyndigheden måtte supplere de præventive hensyn. Når Niels Fisch-Thomsen går ind for en ansvarsbegrænsning, er det, fordi det forekommer urimeligt, at selv en lille fejl - måske endog en fejl, der alene er begået af en kompagnon - skal kunne få ruinerende virkning for en advokat, der har arbejdet gennem et langt liv. Det er andre steder i samfundet accepteret, at ansvaret for udøvelse af en»farlig virksomhed«er begrænset f.eks. i søretten, ved ansvar for nukleare ulykker o.l. Niels Fisch-Thomsen mødte for nogle år siden en stor kontrakt om udførelse af landinspektørarbejde i forbindelse med nedlægning af rørledninger for naturgasforsyning, og her var det et vilkår, at landinspektørens ansvar - ligesom ingeniørens - ikke kunne gå ud over forsikringssummen, der til gengæld var meget høj - efter hans erindring ca. kr. 50 mio. Det var med baggrund i ønsket om at sikre i hvert fald en uskyldig kompagnon, at Advokatrådet med den nye regel i den danske Retsplejelovs 124 om advokaters udøvelse af virksomhed i selskabsform - netop omtalt af Anders Vinding Kruse - foreslog og fik gennemført, at ansvaret, hvor advokatfirmaet drives i aktieselskabsform, kun påhviler den eller de advokater, der har medvirket (sammen med selskabet) og ikke den»kompagnon«eller medaktionær, som ikke har medvirket. Det er Advokatrådets håb, at en tilsvarende ansvarsbegrænsning på et tidspunkt også kan blive overført til advokatvirksomhed, der udøves i interessentskabsform, men Advokatrådet er opmærksom på, at en sådan overførsel af reglen vil støde på den vanskelighed, at et interes-

12 74 Niels Fisch-Thomsen sentskab ikke på samme måde som et aktieselskab har en separeret selskabskapital som primær stødpude for et ansvar. For en ansvarsbegrænsning taler ikke blot hensyn til advokaterne - men på længere sigt også hensyn til klienterne. Det er jo nemlig en alternativ måde at begrænse sit ansvar på at beskrive over for klienten den opgave, man påtager sig og at afgrænse den, og det kan naturligvis gøres med så mange indskrænkninger og forbehold, at man til sidst kan spørge sig, om klienten egentlig har nytte af det råd, han får. Fra de liberale professioner i USA kender vi det skræmmebillede, som - måske lidt overdrevet - går på, at den professionelle rådgiver bruger halvdelen af sin tid på en sag til at rådgive klienten og den anden halvdel til at tage forbehold og sikre sig mod klienten og risikoen for et senere erstatningsansvar. En rimelig ansvarsbegrænsning forbundet med en rigelig advokatansvarsforsikring ville give et sundere»klima«omkring rådgivningen. Til sidst nævnte Niels Fisch-Thomsen for korreferenten, at han faktisk har haft en retssag endog i Højesteret om en advokats påståede ansvar for, at et testamente ikke var blevet oprettet i de rette former - et ansvar der blev søgt gjort gældende af den person, der ville have arvet, hvis et testamente svarende til et forhandlet udkast faktisk var blevet oprettet. Niels Fisch-Thomsen gjorde for Højesteret gældende, at den erstatningssøgende måtte være afskåret fra at få erstatning, allerede fordi efter gældende ret -Arveloven - kan bevis for en afdød persons endelige vilje med hensyn til fordeling af sine efterladenskaber kun føres i testamentsform - og altså ikke under en vidneforklaring mod en advokat, der påstås at have forsømt sine pligter med hensyn til testamentsoprettelsen. Advokaten blev frifundet - ikke med denne principielle begrundelse - men allerede fordi retten fandt det godtgjort, at testator havde været fuldt bekendt med kravene til testamentsoprettelse og derfor måtte formodes ikke at have besluttet sig endeligt, da hun ikke havde taget skridt hertil inden sin død, skønt advokaten havde påpeget nødvendigheden af en formel testamentsoprettelse for hende. Generalsekreterare Olli Tarkka, Finland, tog ordet og påpegede at muligheden for specielle ansvarsbegrænsningsregler i Finland har været anset for overflødige, da man ved sædvanlig advokatopdrag efter behov kan tillempe de kontraktsretlige lempelsesregler. Skulle advoka-

13 Det civilretlige advokatansvar 75 tens ansvar ikke grunde sig på kontrakt, kan lempelsesreglerne i Skadeståndslagen anvendes. Siden april 1992 har det været muligt i Finland at drive advokatvirksomhed i form af aktieselskab. Aktieejernes ansvar i selskabet er begrænset på samme måde som i Danmark. De rent»inkvisitoriske«procedurer og andre metoder, der anvendes som led i de disciplinære midler, tjener til at opretholde og forbedre advokaternes etiske niveau. Skulle der i samme forbindelse drøftes det civilretlige ansvar, som måske knytter sig til den disciplinære klage, der er indgivet over advokaten, bør metoderne og proceduren ændres. I Finland tages der således ikke hensyn til civilretlige spørgsmål ved disciplinærsager. God advokatskik er altså ikke uden videre anvendelig som målestok for advokatens civilretlige ansvar. Højesteretsadvokat Johan Hjort, Norge tog ordet og replicerede vedrørende Niels Fisch-Thomsens indlæg, at der bør udvises varsomhed med at anlægge en for streng culpanorm for advokater. Klienten ønsker netop, at der gives klar rådgivning - selvom sagen måske er tvivlsom. Et råd fra advokaten om, at retsstillingen er tvivlsom, er ubrugeligt for klienten; klienten ønsker netop at vide, hvad han bør gøre. I sådanne skønsmæssige tilfælde bør ansvarsnormen ikke være for streng. Selvom en ansvarsbegrænsning indføjes, kan det i øvrigt være vanskeligt at fastlægge, hvornår der foreligger grov eller simpel uagtsomhed. Det bør tilstræbes, at culpanormen lægges efter de mere alvorlige tilfælde, og man bør være tilbageholdende med at statuere ansvar på grundlag af simpel uagtsomhed. Ansvarsbegrænsning er vigtig, således at advokaten ikke risikerer alt. Begrænsningsregler bør indføres via advokatorganisationerne. Advokat Lars Bentelius, Sverige tog ordet og rejste spørgsmålet om, til hvilket beløb en begrænsning skal gennemføres. At begrænse til salæret forekommer helt tilfældigt - der er ikke sammenhæng mellem salæret og ansvarspotentialet. Fremfor en ansvarsbegrænsning anbefalede Lars Bentelius en vid adgang til lempning af ansvaret. Endvidere påpegede han, at forholdet mellem advokat og klient er mere end et kontraktsforhold. Ofte kender klienten ikke sine egne problemer, og advokatens råd gives ofte under stort tidspres. Derfor

14 76 Lars Bentelius bør culpanormen for advokater ikke være for streng. Til gengæld bør det tages i betragtning, at et ubegrænset ansvar måske kan give katastrofale følger for advokaten, men et uagtsomt råd kan så meget desto mere give katastrofale følger for klienten. Et yderligere moment er, at advokater har forskellige metoder, når de giver råd til klienter. Én skole indgiver klienten forhåbning - uanset om klientens sag måske ikke er for god. En anden skole er mere forsigtig og peger på svagheder i klientens sag. Ansvarsreglerne bør være således indrettet, at klienten tager sin del af ansvaret, hvis klienten har fået svaghederne peget ud. En naturlig måde at give klienten en del af ansvaret er at indføre lempningsregler for advokatens ansvar. Dabatlederen konstaterede, at ingen andre ønskede ordet. Korreferenten, justitieråd Göran Portin, Finland fik adgang til sine afsluttende bemærkninger, og han konstaterede - baseret på den forudgående debat - at en væsentlig særegenhed ved advokatens arbejde er, at han ofte er den første og den eneste juridiske instans, som klienten træffer. I mange tilfælde giver advokaten klienten ret; fordi klienten ønsker det og i benægtende fald finder en anden advokat. Tillige skal advokaten altid stille spørgsmålstegn ved de oplysninger, som han modtager fra klienten. Han skal vurdere, om disse er rigtige og på objektiv vis yderligere vurdere, om forlig bør indgås. Advokaten skal hele tiden mistro sin klient, og dette gør, at spørgsmålet om advokatansvar har en særegen karakter. Herefter blev ordet givet til referenten, hæstaréttarlögmaður Gestur Jonsson, Island til afsluttende bemærkninger. Han bemærkede, at i henhold til den nye islandske erstatningslov gælder der lempelse både i og uden for kontrakt, og adgangen til lempelse er tilsyneladende ens i Finland og Island. Gestur Jonsson fremhævede tillige, at referent og korreferent er enige om, at advokatansvaret i vidt omgang er et kontraktsansvar, men i øvrigt er der næppe stor forskel på, om ansvaret ligger i eller udenfor kontrakt. Til støtte herfor pegede referenten på den finske sag, hvor arvingen vitterligt ikke var i et kontraktsforhold til advokaten, men

15 Det civilretlige advokatansvar 77 alligevel fastlagde retten et kontraktsforhold baseret på en»kvasikontrakt«. Spørgsmålet om, hvem der er advokatens medkontrahent, har i øvrigt ikke væsentlig betydning i Island, da det følger af de islandske etiske regler, at en advokat altid bærer personligt ansvar for sin rådgivning. Dette kan ikke fraskrives. Baseret på debatindlæggene må det endelig konstateres, at culpanormen for advokatansvar synes strengere i Danmark end i Island. Debatlederen, Ríkislögmaður Gunnlaugur Claessen, Island tog ordet til afslutning og takkede for referentens og korreferentens indlæg samt debatindlæggene. Sektionsmødet blev herefter erklæret afsluttet.

Bilag 3. Gestur Jonsson. Det civilretlige advokatansvar

Bilag 3. Gestur Jonsson. Det civilretlige advokatansvar Bilag 3 Gestur Jonsson Det civilretlige advokatansvar DET CIVILRETLIGE ADVOKATANSVAR Af højesteretssagfører Gestur Jonsson, Island 1. Problemstillingen Der kan gøres forsøg på at opdele advokaters arbejde

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden grundlagt?

Læs mere

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten.

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten. FORRETNINGSBETINGELSER Nærværende Forretningsbetingelserne gælder, medmindre andet konkret er aftalt på skrift, for alle advokatopgaver, som Copenhagen Counsel Advokatpartnerselskab udfører for Klienten.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Forsetty Advokathjælp

Forsetty Advokathjælp Forsetty Advokathjælp Vilkår af 1. november 2014 1. Almindelige vilkår 1.1 Hvem er dækket af Advokathjælp Advokathjælpen gælder for den person, som er har (i) modtaget Advokathjælpsbevis, (ii) har købt

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Udgangspunkt: Ingen personlig hæftelse Fonden/selskabet hæfter alene. Ingen personlig hæftelse for bestyrelsesmedlemmer eller andre. Forudsætning: Fonden/selskabet

Læs mere

Er det farligt at sidde i bestyrelser?

Er det farligt at sidde i bestyrelser? Er det farligt at sidde i bestyrelser? Erstatningsklimaet Skærpelser i lovgivning og praksis? Undgå ansvar Beskytte mod ansvar Advokater i bestyrelsen Forøget aggression Konkursboer (standsningssager)

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle.

Lidt information. Det er særligt vigtigt at vejledningen 1-2-3-4-5-trin, der gør ipad klar til skolebrug bliver fulgt af alle. Lidt information Tillykke med det nye arbejdsredskab Vi håber på, at det bliver til stor hjælp i det daglige arbejde - både på skolen og hjemme. Der er blevet arbejdet hårdt på at gøre alting klar til

Læs mere

Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål Civilretligt og strafferetligt

Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål Civilretligt og strafferetligt Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål. Civilretligt og strafferetligt 137 Det 31 nordiska juristmötet Helsingfors 19 21. 8. 1987 Anders Vinding Kruse Jesper Lett Ansvar for rådgivning vedrørende

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring

Forældres hæftelsesansvar og. forsikring 1. Indledning Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar - et brud på retstraditionen 2. Ansvarsreglen i lovens 1, stk. 1»Den, der har forældremyndighed over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed Lovforslag nr. L 42 Folketinget 2011-12 Fremsat den 24. november 2011 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om landinspektørvirksomhed (Landinspektørvirksomheder som partnerselskaber

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole

ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole ipad i 100 dage Vejle Midtbyskole I denne folder er samlet en lang række spørgsmål og svar i forhold til vores arbejde med ipads på Vejle Midtbyskole. Arbejdet med ipad på Vejle Midtbyskole skal understøtte

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003 Side Sikrede............................................. Forsikringen dækker............................... 3 Forsikringen dækker ikke..........................

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR - 1 Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret anerkendte ved en dom af 15/4 2011 fradragsret for tab ved dokumentfalsk foretaget af en regnskabschef.

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013

- 2. Offentliggjort d. 16. juli 2013 - 1 Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens 140-143 - SKM2013.404.BR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSADMINISTRATIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for køb af tjenesteydelse forestået af ved indehaver, cand.jur., Johan Lisberg Jensen. Nærværende aftale regulerer aftaleforholdet

Læs mere

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30.

Disposition. Præsentation 30-10-2014. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork. Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. Det juridiske ansvar v/ advokat Lotte Bork Temadag i Dansk Svømmebadsteknisk Forening den 30. oktober 2014 Disposition Præsentation Generelt om arbejdsgivers og arbejdstagers ansvar Hvordan bedømmer man

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Interessekonflikter i advokaters bestyrelsesarbejde

Interessekonflikter i advokaters bestyrelsesarbejde Interessekonflikter i advokaters bestyrelsesarbejde Punkt 1. Indledning Danske Advokater ønsker at vise, hvilken værdi advokater i rollen som bestyrelsesmedlemmer kan tilføre bestyrelser i selskaber, fonde

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Gaver mellem ægtefæller

Gaver mellem ægtefæller - 1 Gaver mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En celeber sag om det økonomiske opgør mellem ægtefæller ved skilsmisse fik i denne uge stor opmærksomhed, både i offentligheden

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN

STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN STIG JØRGENSEN ERSTATNINGSRET JURISTFORBUNDETS FORLAG KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Erstatningsrettens udvikling 1 I. Indledning 1 II. Dogme- og kulturhistoriske tilbageblik 2 III. Idéhistoriske

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste Retsudvalget REU alm. del - Bilag 13 Offentligt Dok.: LFA40978 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste)

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008

Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008 Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008 Indhold Indledning 2 Hvilke statsinstitutioner er omfattet af aftalen? 2 Hvilke opgavetyper omfatter aftalen? 2 Anden advokatbistand end Kammeradvokaten

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for revisorer

Professionel ansvarsforsikring for revisorer 1. Begæring om forsikringstilbud Professionel ansvarsforsikring for revisorer Virksomhedens navn: Virksomhedens CVR-nr. Telefon nr.: Virksomhedens adresse: Kontakt person: E-mail adresse: 2. Virksomhedsoplysninger:

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab NFT 1/1993 Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Indlæg på Nordisk Seminar om Forbrugerforsikring, Stockholm 1992 af landsdommer Preben Lyngsø, Danmark Den bærende ide bag det regelkompleks,

Læs mere

Erstatningsansvarsloven 24a

Erstatningsansvarsloven 24a Erstatningsansvarsloven 24a af INGRID ELSE KRISTIANSEN Dette bachelorprojekt behandler muligheden for nedsættelse eller bortfald af erstatningsanvar for børn under 15 år, efter erstatningsansvarslovens

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

Ansvarsbegrænsninger

Ansvarsbegrænsninger Ansvarsbegrænsninger Fortolkning & tilsidesættelse Netværk for it-advokater 21. maj 2012 Jakob B. Sørensen Oversigt 1. Introduktion 2. Vedtagelse og fortolkning 3. Praksis om tilsidesættelse og opretholdelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave REVISORANSVAR 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen 4. udgave Forlaget FSR 1997 Forkortelsesliste Introduktion Kapitel 1. Revisor og revisors arbejde Af Mogens Christensen 1. Revisors

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere