Advokaters tystnadsrätt. Sektionsmöte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokaters tystnadsrätt. Sektionsmöte"

Transkript

1 Advokaters tystnadsrätt

2

3 Fredagen den 19. augusti 2005 kl. 15:00 Advokaters tystnadsrätt (sektionsmöte) (Se sidorna i Bind I) Debattledare: Høyesteretsadvokat Else Bugge Fougner (Norge) Referent: Højesteretsadvokat Jakob R. Möller (Island) Korreferent: Advokat Niels Fisch-Thomsen (Danmark) Korreferent: Advokat Carita Wallgren (Finland) Debattledaren, høyesteretsadvokat Else Bugge Fougner, Norge, hälsade alla välkomna och inledde med en kort presentation av debattämnet, varefter han redogjorde för mötesordningen och lämnade ordet till referenten. Referenten, højesteretsadvokat Jakob R. Möller, Island, inledde med en redogörelse för huvuddragen i den av honom inför mötet författade avhandlingen. Korreferent, advokat Niels Fisch-Thomsen, Danmark: 1. Princip og problemstilling Advokaternes tavshedspligt og som afledt heraf advokaternes tavshedsret har som påpeget af referenten bestået i vor vestlige kulturkreds, så længe vore samfund har haft advokater i vor forstand. Vigtigheden af, at borgere og virksomheder skal kunne søge råd hos advokaterne i tillid til at fuld fortrolighed bevares med hensyn til hvad borgeren som klient har betroet sin advokat og den heraf følgende nødvendighed af en vidtstrakt og effektiv tavshedspligt og -ret for advokaten skal der fra min side på ingen måde sættes spørgsmålstegn ved. Tavshedspligten (fortrolighedspligten) er som loyalitetspligten og uafhængigheden af interesser, der kan være i konflikt med klientens, de grundsøjler, hvorpå advokatstanden overhovedet kan begrunde sin eksistensberettigelse i samfundet og sin funktion i dette. Lad der således som udgangspunkt ikke være nogen tvivl om, at jeg hylder og respekterer princippet om tavshedspligt og -ret om pligten til at bevare fortrolighed om, hvad klienten har betroet én med fuldt ud samme overbevisning og styrke som enhver anden advokat i Norden og i Vesten som helhed.

4 316 Men, når dette er sagt, vil jeg gerne med et velkendt dansk ordspil tilføje, at nok skal vi med hensyn til advokaternes tavshedspligt og -ret holde fanen højt, men ikke så højt at fødderne slipper jordforbindelsen! Advokaternes tavshedspligt og -ret er ikke hellig hellighed hører hjemme i teologien men den er et retsprincip, som til stadighed må finde sin begrundelse og sine begrænsninger i en afvejning af anerkendelsesværdige samfundsmæssige hensyn. For der er og bør være begrænsninger i advokaternes tavshedspligt og -ret begrænsninger, som dog kun kan anerkendes i det omfang vigtige hensyn til, at borgeren trygt kan betro advokaten sine hemmeligheder må vige for endnu vigtigere samfundsmæssige hensyn. Det er min overbevisning, at advokaternes tavshedspligt og -ret ikke på sigt kan opretholdes i sit ønskværdige omfang gennem gallisk retorik om princippets hellighed og ukrænkelighed men udelukkende vil kunne forsvares gennem advokaternes og deres organisationers aktive medvirken til en omhyggelig kortlægning af advokattavshedspligtens og -rettens grænser. Denne opgave er vigtig, men også vanskelig, fordi den til stadighed og under vekslende samfundsmæssige vilkår vil nødvendiggøre en analyse af de hensyn, som på forskellige områder og i forskellige situationer kan tale mod en tavshedspligt og -ret for advokaterne og dernæst en afvejning af disse hensyn over for det grundlæggende hensyn bag hovedreglen om tavshedspligt for advokaten, dvs. borgerens tillid til, at hvad han betror advokaten, ikke kommer videre. Det er derfor ikke et hyldestkor bag det hævdvundne princip om advokaternes tavshedspligt og -ret, vi har brug for, for herom er der på det generelle plan enighed. Det er derimod en undersøgelse af grænserne for advokaternes tavshedspligt og -ret, som er den retlige udfordring og en sådan undersøgelse er det bedste, det eneste effektive forsvar for vor tavshedspligt og -ret. 2. Tavshedspligt tavshedsret Mødets tema er advokaternes tavshedsret ikke advokaternes tavshedspligt. Det er min overbevisning og tese at de to begreber ikke meningsfyldt kan adskilles. Advokaternes tavshedsret er en funktion af deres tavshedspligt: I det omfang advokaten har tavshedspligt kan han selvsagt hævde bl.a. over for myndighederne en tavshedsret, men netop kun i dette omfang. Tavshedsretten har advokaten kun i kraft af sin tavshedspligt, og denne er alene begrundet i klientens interesser og kan følgelig hæves af klienten med samtykke til udlevering af oplysninger. Advokaten har ikke qua advokat nogen tavshedsret, som går videre end hans tavshedspligt begrundet i hensynet til klienten. Den franske tradition for confidence entre confrères, som giver advokaten

5 Advokaters tystnadsrätt 317 en tavshedspligt og -ret over for sin egen klient med hensyn til hvad hans kollega (confrère) har betroet ham i klientens sag, har mig bekendt ikke vundet anerkendelse i nordisk ret. Forestillingen om en særlig fortrolighed (tavshedsret og -pligt) mellem advokaterne som et broderskab strider efter vor opfattelse mod den grundlæggende loyalitetspligt over for klienten, over for hvem advokaten ikke bør have hemmeligheder vedrørende klientens sag. 3. Begrænsninger i advokaternes tavshedspligt og -ret. Generelle regler i gældende ret Advokaternes tavshedspligt er i dansk ret ud over i Advokatsamfundets etiske regler udtrykkeligt lovhjemlet i retsplejelovens 129, der henviser til straffelovens 152 b, som udvider strafsanktionen for uberettiget videregivelse eller udnyttelse af fortrolige oplysninger modtaget i offentlig tjeneste eller hverv til også at omfatte den, som udøver virksomhed eller erhverv i medfør af offentlig beskikkelse. Da advokatvirksomhed kræver offentlig beskikkelse, er brud på tavshedspligten i dansk ret sanktioneret både ved straf i henhold til straffeloven og disciplinær sanktion ved Advokatnævnet. Begrænsningen i bl.a. offentligt ansattes og advokaters tavshedspligt er også udtrykkeligt hjemlet, nemlig i straffelovens 152 e som foreskriver, at bestemmelserne om straf på grund af brud på tavshedspligten ikke omfatter tilfælde, hvor den pågældende 1. er forpligtet til at videregive oplysninger eller 2. handler i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv. Det er denne lovbestemmelse, hvis fortolkning i dansk ret er afgørende for afgrænsningen af bl.a. advokaters tavshedspligt eller om man vil for fastlæggelsen af gældende rets begrænsninger i advokatens tavshedspligt og -ret. Det var denne lovbestemmelse, straffelovens 152 e og ikke primært som af referenten anført 152 b som var i fokus i Grønborg-sagen, der omtales indgående af referenten. (Ordentligvis bør jeg oplyse, at jeg nøje kender denne sag, eftersom jeg optrådte som advokat (forsvarer) for advokat Jørgen Grønborg for Advokatnævnet, Østre Landsret og Højesteret). Det var straffelovens 152 e om handling i åbenbar almeninteresse og andres tarv, advokat Jørgen Grønborg påberåbte sig under sagen og som bar frifindelsen for Østre Landsret og Højesteret. Spørgsmålet om begrænsning i advokaters tavshedspligt og -ret har navnlig påkaldt sig interesse også i referentens indlæg hvor advokaten gennem klientens betroelser er blevet bekendt med påtænkte, udførte eller igangværende forbrydelser af mere eller mindre grov natur.

6 Udført, afsluttet kriminalitet Hvor klientens betroelse er gået på en begået kriminalitet, som har afsluttet sine virkninger således at skadevirkningen heraf ikke kan afværges, må advokatens tavshedspligt og -ret opretholdes som absolut. Dette gælder således efter den danske retsplejelovs 170, stk. 1 2 om forsvarere i straffesager. Selv i en drabssag kan forsvareren ikke og bør aldrig kunne pålægges at udtale sig om en tiltalts betroelser, selvom disse ville kunne være afgørende for domfældelse af en drabsmand. Hensynet til strafforfølgningens effektivitet må ubetinget vige for hensynet til, at den tiltalte uden frygt kan betro sig til sin forsvarer. Den dræbtes liv vil jo ikke kunne reddes herved. 3.2 Påtænkt kriminalitet Statsforbrydelser og forbrydelser, der medfører fare for menneskers liv eller velfærd eller betydelige samfundsværdier For disse de alvorligste forbrydelser er der efter den danske straffelovs 141 strafsanktioneret pligt til forebyggelse, om fornødent ved anmeldelse til øvrigheden. Det er åbenbart at dette også gælder advokater, der selvsagt i sådanne tilfælde ikke har nogen tavshedspligt eller tavshedsret Andre borgerlige forbrydelser Spørgsmålet, hvorvidt en klients betroelse om en påtænkt forbrydelse udover de alvorlige, omfattet af straffelovens 141 kan berettige advokaten til at bryde sin tavshedspligt er ganske vanskeligt. For en bekræftende besvarelse kunne tale hensynet til i åbenbar almeninteresse og/eller af hensyn til andres tarv at forebygge forbrydelsens iværksættelse. Mod at lade oplysning om en påtænkt forbrydelse berettige advokaten til at bryde sin tavshedspligt taler det af referenten med rette fremdragne synspunkt, at klienten uden frygt for anmeldelse fra advokatens side bør kunne indvie denne i sine planer, måske bl.a. for at få oplyst hos advokaten, hvorvidt det påtænkte vil være en forbrydelse. Trygheden ved tavshedspligten kan være afgørende for, at klienten tør spørge advokaten og en forelæggelse for advokaten i denne tryghed kan give advokaten mulighed for at fraråde klienten at betræde den ulovlige sti og dermed forebygge forbrydelsen. I tilfælde, hvor en forbrydelse ikke er påbegyndt og hvor advokaten kan have rimelig grund til at tro på, at klienten efter advokatens råd vil afstå fra sit kriminelle forsæt vil jeg være tilbøjelig til at følge referenten i som hovedregel at fastslå, at advokaten ikke må bryde sin tavshedspligt ved at åbenbare klientens (hidtidige) forsæt gennem anmeldelse for myndighederne eller på anden måde.

7 Advokaters tystnadsrätt Særlovsovertrædelser, skatteunddragelse, konkurrencelovsovertrædelser mv. Hvor klientens for advokaten blotlagte tanker og planer går på særlovsovertrædelser som forhold i strid med skattelovgivning, konkurrencelovgivning o.l., men ikke vil indebære en straffelovsovertrædelse, må man efter min overbevisning uden tvivl opretholde advokatens tavshedspligt og -ret. Hensynet til at sikre klienten adgang til fortrolig rådsøgning hos advokaten i tryg tillid til dennes tavshedspligt må i disse tilfælde overveje almene hensyn til forebyggelse af sådanne særlovsovertrædelser Igangværende kriminalitet Grønborg-sagen drejede sig hverken om afsluttet eller alene påtænkt kriminalitet fra klientens side, men om en igangsat og stadig igangværende kriminalitet markedsmanipulation som ved sin fortsættelse kunne påføre almenheden det på fondsbørsen handlende publikum fortsat betydelig skade. Fortsat skade kunne forhindres gennem oplysning til fondsbørsens formand om urigtigheden af de offentligheden meddelte oplysninger ( markedsmanipulationen ), og der forelå derfor en åbenbar almeninteresse og en varetagelse af andres tarv, som berettigede advokat Jørgen Grønborg til at imødegå denne igangværende vildledning af det aktiekøbende publikum (markedsmanipulationen) også selvom denne imødegåelse indebar et brud på den tavshedspligt, som ellers ville have været bindende for ham. Advokat Jørgen Grønborg havde vel ikke pligt til at imødegå, hvad han så som en forbrydelse det var ikke en statsforbrydelse omfattet af straffelovens 141 men han havde ret til uanset sin principielle tavshedspligt at varetage åbenbar almeninteresse og andres tarv gennem information til fondsbørsens formand. Hans reaktion var proportional, da den ikke gik videre end til, hvad der lige akkurat var nødvendigt for at bringe den skadevoldende markedsmanipulation til ophør. Det undrer mig stadig, at nogen kunne være i tvivl om hans berettigelse hertil. Skulle han fordi han er advokat have været pligtig som Pontius Pilatus at vaske sine hænder for dernæst tavst at se til, medens aktiekøberne på fondsbørsen blev snydt? Skulle han hvis han var blevet bekendt med, at Thorsen og hans forretningsforbindelse Trads fabrikerede falske garantidokumenter i milliardklassen til præsentation for långivende udenlandske banker have været pligtig med hænderne i skødet at iagttage bedrageriet fuldbryde sig i stedet for at advare offeret og forhindre bedrageriet? En belgisk advokat, med hvem jeg drøftede disse problemer, holdt med gallisk principfasthed på advokatens tavshedspligt som ubrydelig, men fortalte samtidig, at hans far også advokat som klient havde haft en skolebestyrer,

8 320 om hvem han vidste, at han misbrugte mindreårige elever seksuelt. Men tavshedspligten forhindrede ham i at skride ind, og klienten fortsatte bestyrelsen af skolen og misbruget af børnene! Advokaternes tavshedspligt og -ret er et værdifuldt gode i det demokratiske samfund. Den bør værnes som sådan men den bør ikke kunne misbruges som et dække for klientens fortsættelse af kriminel virksomhed. Foreligger en sådan, bør den vige. Kun gennem en fortsat anerkendelse heraf, vil den almene forståelse for og anerkendelse af advokaternes tavshedspligt og -ret kunne opretholdes. Anerkender vi ikke disse fornuftige begrænsninger i vor tavshedspligt holder vi tavshedspligtens fane for højt vil vi på sigt miste tavshedsretten. Befolkningen og lovgivningsmagten vil ikke på længere sigt acceptere, at advokaternes fortrolighed skal være et helle for planlægning af kriminel virksomhed. På den anden side må der kræves en betydelig alvor i den igangværende kriminalitet, for at en imødegåelse heraf gennem brud på tavshedspligten vil kunne retfærdiggøres som en varetagelse af åbenbar almeninteresse eller andres tarv. Advokaten vil næppe nogensinde med en henvisning til åbenbar almeninteresse eller andres tarv kunne forfølge sin egen retfærdighedstrang ved at anmelde en klient for skattesvig, ulovlig kartelvirksomhed e.l. 4. Organiseret kriminalitet hvidvaskning af penge terror våbenhandel hvid slavehandel mv. Som nævnt af referenten har advokatorganisationerne med CCBE i spidsen kæmpet mod det internationale samfunds ønske om som et led i skærpelsen af bekæmpelsen af organiseret kriminalitet at pålægge advokaterne anmeldelsespligt med hensyn til mistanke om klienters hvidvaskning af penge. Kampen har været berettiget allerede fordi en i forhold til klienten hemmeligholdt anmeldelse til myndighederne af mistanke om klientens hvidvaskning af penge strider så afgørende mod vor opfattelse af advokaten som klientens fortrolige rådgiver. Initiativet er vel også naivt. Det er vel ikke meget tænkeligt, at den organiserede kriminalitets bagmænd vil betro sig til pæne advokater om hvidvaskningstanker og de ikke pæne i vor stand vil næppe opfylde en lovfæstet pligt til anmeldelse. Man tænker blot på The firm i John Grishams berømte bog af samme navn. Tror nogen at advokaterne i dette Memphis law firm ville anmelde en mistanke om klienters hvidvaskning. I Danmark har vi så fået ordningen, hvorefter anmeldelse kan ske til Advokatsamfundet. En ordning som kan bevare skinnet af advokaterne som en fortrolighedssfære, men som har påført Advokatsamfundet et betydeligt ansvar hvis man altså modtager anmeldelser fra medlemmerne. Hvidvaskordningen må vi nu leve med. Den må ses som et udslag af de vest-

9 Advokaters tystnadsrätt 321 lige retssamfunds oprustning mod den organiserede kriminalitet, der opfattes som en stigende trussel mod vore frie samfund narko, våbenhandel, hvid slavehandel, menneskesmugling og terror. Anmeldelsespligten under hvidvaskordningen vil ikke forsvinde tværtimod kan den befrygtes at ville blive udvidet i kampen mod den organiserede kriminalitet. Hvis vi advokater over for det internationale samfunds ønske om forbedret bekæmpelse af organiseret kriminalitet skal kunne bevare den værdifulde kerne i vores nedarvede tavshedsret og pligt, er det efter min overbevisning af største vigtighed, at vi møder dette ønske om forbedret bekæmpelse af den organiserede kriminalitet ikke med højtravende retorisk pukken på vor tavshedsret og -pligt som et umisteligt gode for retssamfundet, men med en åben forhandling og debat om mål og midler, som både kan imødekomme det internationale samfunds ønske om forbedret bekæmpelse af den organiserede kriminalitet og desuagtet kan bevare kernen i den beskyttelse af klientfortroligheden, som er baggrunden for vor tavshedsret og -pligt. Advokaterne og deres organisationer må proaktivt udtænke regler om acceptable begrænsninger i advokaternes tavshedsret og -pligt, som kan imødekomme de mest påtrængende behov for den internationale bekæmpelse af økonomisk kriminalitet i stedet for blot reaktivt at protestere mod ethvert forslag herom fra de internationale og nationale myndigheders side. Advokaterne og deres organisationer må i denne forbindelse bestræbe sig for bl.a. gennem medierne at vinde befolkningens forståelse for og dermed opbakning til en bevaring i rimeligt omfang af klientfortroligheden og som en følge heraf advokaternes tavshedspligt og -ret. Dette nødvendiggør efter min opfattelse at advokaterne viser forståelse for det internationale samfunds interesse i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og ikke blot ses som en stand, der uanset de farer, der truer vore samfund, søger at skærme, hvad der vil blive opfattet som egne privilegier. Afvejningen mellem på den ene side det internationale samfunds behov for forbedret bekæmpelse af organiseret kriminalitet og på den anden side advokaternes hævdvundne klientfortrolighed er en meget vanskelig opgave. Derfor bør vi gå foran i bestræbelserne for at løse denne opgave og ikke blot passivt afvente det næste angreb på vor tavshedsret og -pligt, som med usvigelig sikkerhed kommer, snarere før end senere. 5. Konkurrencelovgivning, lovgivning om finansiel virksomhed mv. Den væsentligste fare for en fremtidig undergravning af advokaternes klientfortrolighed, tavshedsret og -pligt kan ses i risikoen for, at ordningen med anmeldelsespligt i hvidvaskningssager skal blive søgt udvidet til andre områder end bekæmpelsen af den alvorligste, organiserede kriminalitet.

10 322 Afsmitningsfaren til f.eks. konkurrencelovgivningen og lovgivningen om finansiel virksomhed fremdraget af referenten forekommer åbenbar. Det bør her være en opgave for advokaterne og deres organisationer at søge fastlagt en klar afgrænsning af det område for bekæmpelse af organiseret kriminalitet, på hvilket vi nødsages til at acceptere indskrænkninger i vor klientfortrolighed, tavshedspligt og -ret. Hvis vi må acceptere sådanne indskrænkninger på området for bekæmpelse af terror, narkokriminalitet og hvid slavehandel, bør vi efter min opfattelse stå meget fast på, at konkurrencelovgivningens og lovgivningen om finansiel virksomheds områder har en helt anden karakter. Overtrædelser af disse regelsæt har ikke som f.eks. terror, narko og våbenhandel karakteren af livstruende anslag mod vore frie samfund. Derfor bør vi kunne kæmpe mod, at der pålægges advokaterne anmeldelsespligt eller i øvrigt foretages indskrænkninger i vor tavshedsret og -pligt på områderne for konkurrencelovgivning, lovgivning om finansiel virksomhed mv. På disse komplicerede områder har klienterne et betydeligt behov for vor rådgivning og på disse områder må området for det lovlige over for det ulovlige kunne drøftes frit mellem klient og advokat og i den tryghed for klienten, som ligger i advokatens tavshedspligt og -ret. 6. Tavshedspligt i retssager tavshedspligt i almindelig rådgivning Jeg er ikke enig med referenten, når han i sin tese 7 vil sidestille tavshedspligten med hensyn til hvad advokaten har fået betroet i forbindelse med almindelig rådgivning med advokatens tavshedspligt med hensyn til hvad han har fået betroet under forberedelsen og udførelsen af en retssag. Retssager vedrører typisk et begivenhedsforløb, som har udspillet sig noget historisk. Hvad der skal bedømmes, er sket, er udført står ikke til at ændre. Her tjener advarsler intet formål og tavshedspligten kan opretholdes strengt. Den almindelige rådgivning vedrører derimod typisk nutid og fremtid. Det er under denne rådgivning, at advokaten kan erfare noget om truende eller igangværende kriminalitet med omfattende skadesvirkning. Her kan der være behov for whistle-blowers også blandt advokater og grund til at fritage advokaten for tavshedspligt, når han handler i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv. Det er altså også gældende dansk ret, at tavshedspligten er strengere med hensyn til oplysninger erhvervet under retssager end med hensyn til oplysninger erhvervet under almindelig rådgivning. Det ses af retsplejelovens 170 stk. 2, hvorefter retten ikke kan pålægge en advokat vidnepligt med hensyn til hvad advokaten har erfaret i en retssag, som han har udført eller rådgivet i. Derfor var det helt naturligt af Højesteret at fremhæve i Jørgen Grønborgsagen, at der ikke var tale om videregivelse af viden erhvervet under en retssag.

11 Advokaters tystnadsrätt 323 Antiteser 1. Advokatens tavshedspligt og -ret må opretholdes som et væsentligt grundprincip for advokatvirksomhed, men må tåle begrænsninger, hvor overvejende samfundsmæssige hensyn taler herfor. 2. Begrænsningerne i advokatens tavshedspligt og -ret må tage udgangspunkt i gældende ret, hvorefter advokaten kan bryde sin tavshedspligt, hvor han har pligt til at udtale sig og herudover hvor han handler i åbenbar almeninteresse eller til varetagelse af eget eller andres tarv. 3. Advokaten i særdeleshed forsvareren i en straffesag bør fortsat have ubetinget tavshedspligt og -ret med hensyn til, hvad hans klient har betroet ham om udført, afsluttet kriminalitet. 4. Advokaten bør bortset fra statsforbrydelser og forbrydelser, der medfører fare for menneskers liv eller velfærd eller betydelige samfundsværdier have tavshedspligt og -ret med hensyn til klientens oplysning til ham om påtænkt kriminalitet. 5. Advokaten har ret om end ikke i almindelighed pligt til trods sin principielle tavshedspligt at udtale sig til rette vedkommende om klientens betroelser til ham om igangværende kriminalitet med betydelig skadevirkning for almenheden eller andenmand, når dette sker i den hensigt at afbryde den igangværende kriminalitet og forebygge yderligere skadevirkninger heraf. 6. Advokaterne og deres organisationer bør proaktivt medvirke til udarbejdelsen af regler om begrænsning i advokaternes tavshedspligt og -ret, hvor sådanne kræves af det internationale retssamfund som et led i bekæmpelsen af den alvorligste organiserede kriminalitet (terror, våbenhandel, narko etc.). 7. Advokaterne og deres organisationer bør arbejde målrettet for at begrænse indskrænkningerne i tavshedspligten og -retten som nævnt under 6 til de alvorligste områder for organiseret kriminalitet og således forhindre enhver afsmitning herfra til andre retsområder som f.eks. konkurrencelovgivningen, lovgivningen om finansiel virksomhed mv. 8. Tavshedspligten må generelt bedømmes som strengere og undtagelsen fra denne vanskeligere at anvende med hensyn til hvad advokaten har fået betroet under en retssag end med hensyn til oplysninger, betroet advokaten til brug for almindelig rådgivning. Konklusion Det er korreferentens overbevisning, at kun gennem aktivt arbejde for en acceptabel afgrænsning af advokaternes tavshedspligt og -ret i pagt med det internationale retssamfunds krav vil den hævdvundne fortrolighed mellem klient og advokat beskyttet af advokatens tavshedspligt og -ret på sigt kunne bevares.

12 324 Korreferent, advokat Carita Wallgren, Finland: Allmänt Det är en mycket god sak att advokatens rätt att tiga kan behandlas i ett forum där också andra jurister än advokaterna själva är representerade. Denna synnerligen aktuella frågeställning har alltför ofta begränsats till att debatteras enbart inom skrået både nationellt och internationellt. Tystnadsrätten hör till de frågor där advokaterna ofta känt sig missförstådda av samhället och ibland t.o.m. sårade för att man inte hos referensgrupper lyckats vinna trovärdighet för att advokaterna inte talar i egen sak utan på samhällets och den rättssökande allmänhetens vägnar. Frågan om tystnadsrätten ingår som en viktig beståndsdel i debatten om reglering av advokatverksamhet där aktivitet sker på flera plan. Regleringseller avregleringssträvandena är gränsöverskridande och centrala aktörer är, förutom EU, World Trade Organization ( WTO ) och olika nationella myndigheter med extraterritoriella ambitioner, främst i USA. Min infallsvinkel i detta korreferat kommer att vara den rådgivande affärsjuristens som inte dagligdags kommer i kontakt med domstolsprocesser eller förundersökningsmyndigheter. Det är viktigt att förstå de drivkrafter som hotar advokatens tystnadsrätt, dels för att förstå rättens betydelse, dels för att bedöma hur hoten bäst kunde avvärjas samt deras effekt på sikt. Detta har förtjänstfullt behandlats av referenten (referentens punkt b.). Jag vill ytterligare dröja kvar vid dessa hot, eftersom jag anser det omöjligt att närma mig frågan om advokatens tystnadsrätt utan denna förankring. Detta är av nöden för att belysa det samhällsklimat särskilt på värdepappersmarknaden och bland konkurrensmyndigheter mot vilket tystnadsrätten bör pejlas. En drivkraft, särskilt inom WTO men också inom EU, är att stimulera ekonomin regionalt och globalt. Advokaten likställs med andra tillhandahållare av tjänster, service providers, och man önskar öka konkurrensen advokaterna emellan samt mellan advokater och tillhandahållare av motsvarande tjänster, andra konsulter. Dessa strävanden riktar sig i praktiken, åtminstone indirekt, mot den särreglering som gäller advokater (t.ex. tystnadsrätt) samt mot regleringen i sig, dvs. advokaternas (partiella) rätt till självreglering. Ett även mer påträngande hot är strävan att tvinga advokaterna att deltaga i bekämpningen av organiserad (och även i växande mån annan) brottslighet samt internationell terrorism. Advokatsamfund på olika håll i världen har under de senaste åren aktivt fått kämpa, delvis förgäves, mot nationella och övernationella lagstiftares strävan att göra advokater till lagens förlängda arm, till väktare av laglydighet, i den internationella debatten ofta kallade gatekeepers dvs. portvakter. Man vill införliva advokaterna i de led som (aktivt) krigar mot terrorism men också mot ekonomisk brottslighet. De synligaste initiativen i sistnämnda

13 Advokaters tystnadsrätt 325 avseende är att inkludera advokaterna som rapportörer av misstänkta handlingar som riskerar utmynna i bolagsskandaler av typ Enron, WorldCom, Ahold, Parmalat etc. Här har uttryckligen varit fråga om att ålägga advokater en rapporteringsskyldighet till myndighet gällande misstanke om ekonomiska oegentligheter i börsbolag (likartad den handling Grønborg företog). Att bekämpa terrorism och ekonomisk brottslighet är givetvis nödvändigt och lovvärt, men man kan ifrågasätta i vilken utsträckning en dylik bekämpning bör få inkräkta på förtroendeförhållandet mellan advokat och huvudman vilket ju utgör en av rättsstatens garantier. Det behöver knappast påpekas att skapandet av en ring av bl.a. revisorer och advokater för att som hjälp till marknadsövervakare (finansinspektion) och polis vaka över bolagsledningens dvs. sin huvudmans göranden och låtanden inte är den funktion som avses när man, i likhet med referenten, hänvisar till att advokaten är ett organ i rättsskipningen (administrator of justice, officer of the court). Sistnämnda roll, som vi försöker värna om, beskriver advokaten som ett av de organ varmed ett rättssamhälle upprätthålls, bl.a. som den enskildes försvar mot staten, inte som polisens förlängda förundersökningsarm eller angivare av sin huvudman till den statliga makt mot vilken huvudmannen skall försvaras. När högre mål och större intressen åberopas för att beskära advokatens tystnadsrätt blir naturligtvis fråga om storleken hos de intressen för vilka tystnadsrätten skall få vika. Vad omfattas av det allmänna bästa som skall skyddas. Skyddsobjekten kan vara rent ekonomiska så som tryggandet av den globala ekonomin eller innefatta bekämpning av sådan organiserad brottslighet som äventyrar andra intressen än rent ekonomiska. Referenten och jag synes vara eniga om att detta intresse måste vara mycket stort. Dock tror jag mig vara mer kritisk till fallet Grønborg än vad jag kan utläsa ur kollegan Möllers referat. 61 Det blir delvis oklart ur referatet vilket det yttersta intresse var som skulle skyddas i fallet Grønborg, dvs. vilken betydelse den oriktiga informationen hade för aktiepriset. Dock har jag svårt att förena mig i uppfattningen (om jag förstått rätt) om att en livlig aktiehandel berättigade till angivelse av Grønborgs klient. Helt oberoende av kausalsambandet mellan den oriktiga informationen och aktiepriset eller graden av visshet hos Grønborg om en eventuell lagöverträdelse kan jag svårligen finna på basis av den i referatet angivna informationen något berättigande för anmälan. Egentligen talar vi ju inte här om tystnadsrätten i egentlig mening vilken ju hade aktualiserats ifall börsen, finansinspektionen, polis eller åklagare hade förhört sig om vad Grønborg visste utan om en på eget initiativ, aktivt vidtagen anmälan. Denna handling är den andra ytter- 61 För att allsidigt behandla intrång i tystnadsrätten bör man också definiera naturen hos den information som kan eller skall hållas hemlig. Inom ramen för detta korreferat finns det inte utrymme att gå in på denna fråga och detta är knappast heller nödvändigt för dagens diskussion.

14 326 ligheten av ett handlande som referenten meddelar att enligt de isländska advokatreglerna krävs av advokaten, dvs. ett aktivt försvar av tystnadsrätten (när den hotas). Grønborg handlade på det sätt på vilket man i USA ville få advokaterna att fungera i kölvattnet av Enron. Kravet på s.k. noisy withdrawal, närmast högljutt frånträdande av uppdrag, framställdes av Securities and Exchange Commission ( SEC ) enligt mandat i Sarbanes-Oxley lagen av år 2002, välkänd i dag också i Europa såsom (i likhet med amerikanska kartellagar) varande, åtminstone i visst avseende, extraterritoriell. Lagen stiftades i rask ordning av regeringen Bush för att lugna känslor efter Enron etc. samt för att undvika upprepning. Advokat som var rådgivare till i USA listat börsbolag i marknadstransaktioner föreslogs bli skyldig att frånträda uppdraget offentligt eller genom en anmälan till SEC ifall bolaget gör sig skyldigt till väsentligt brott av (amerikansk) värdepappersmarknadslag. The American Bar Association ( ABA ) samt the International Bar Association ( IBA ) motsatte sig förslaget å det bestämdaste såsom varande i strid med en av de mest centrala deontologiska reglerna i advokatsamfundet nämligen tystnadsplikten och tystnadsrätten (client confidentiality). Till och med i en miljö som USA där man varit villig att gå mycket långt för att trygga nationell säkerhet, homeland security 62, kartellbekämpning samt undvikande av fler bolagsskandaler retirerade man i denna fråga. Beträffande nu ifrågavarande danska fall ter det sig enligt min uppfattning svårt att se att ett eventuellt brott av värdepappersmarknadsnatur, såsom i fallet Grønborg, kunde vara föremål för anmälningsplikt eller anmälningsrätt. Vi talar ju dock om (korrigerbara) ekonomiska värden som inte ens kommer i närheten av den typ av brott vilkas förestående också advokat enligt den finska strafflagen 15:10 är skyldig att anmäla till myndighet för att kunna avvärjas (landsförräderi eller grovt brott mot människor eller miljö). En annorlunda slutsats skulle ju de facto innebära att en rättssökande individ eller samfund potentiellt skulle försättas i en sämre situation genom sin hänvändelse till en advokat. Rättsläget i Finland Utan att särskilt dröja vid finsk lagstiftning kan man säga att regleringen inte är enhetlig mellan rättegångsbalk, advokatlag och reglerna för god advokatsed. T.ex. den i rättegångsbalken 17:23 stadgade rätten att vägra vittna om huvudmannens angelägenheter gäller enligt dess ordalydelse enbart ombud i domstolsprocesser och enbart de uppgifter som anförtrotts ombudet för målets utförande. Ett motsvarande stadgande för advokater i alla slags ärenden saknas i den finska rättegångsbalken (i motsats till t.ex. Sveriges RB 36:5). Rättsläget har sålunda varit oklart när det gäller frågan om tystnadsrättens utsträckning i 62 Ex. USA Patriot Act av år 2001.

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste

Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Konfliktløsning i familieretten hensynet til barnets bedste (Se siderne 243-260 i Bind I) Referent:

Læs mere

Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn till lagval och jurisdiktion

Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn till lagval och jurisdiktion Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn till lagval och jurisdiktion Fredagen den 16 augusti 2002 kl. 15.00 Sektionsmöte Konsumentens ställning inom e-handeln - särskilt med hänsyn

Læs mere

Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning och arv?

Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning och arv? Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning och arv? Torsdagen den 15 augusti 2002 kl. 13.30 Sektionsmöte Förändrat familjemönster - finns det behov av nya regler om egendomsordning

Læs mere

Immaterialrettens særlige procesformer

Immaterialrettens særlige procesformer Immaterialrettens særlige procesformer Fredag 22. august kl. 9 10.30 Sektionsmøde Immaterialrettens særlige procesformer (Se siderne 435-454 i Bind I) Referent: dr.jur.thomas Riis, professor, Danmark

Læs mere

Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte

Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte Gjeldssanering i Norden - status, perspektiv og gjensidig anerkjennelse - seksjonsmøte Referenten, dommer Lars Lindencrone Petersen, Danmark: Jeg har ikke tænkt mig slavisk at gennemgå det papir, der danner

Læs mere

Interessekonflikter i advokatvirksomhet. Professor Mads Bryde Andersen, Danmark

Interessekonflikter i advokatvirksomhet. Professor Mads Bryde Andersen, Danmark Interessekonflikter i advokatvirksomhet Professor Mads Bryde Andersen, Danmark Interessekonflikter i advokatvirksomhet Interessekonflikter i advokatvirksomhet Professor Mads Bryde Andersen, Danmark Gennem

Læs mere

Ære og Konflikt - Metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter

Ære og Konflikt - Metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter Ære og Konflikt Ære og Konflikt - Metoder og muligheder i arbejdet med æresrelaterede konflikter Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt i efteråret 2013. Indhold Forord 3 Af Lene Johanneson,

Læs mere

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald)

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald) 1-001 MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004 1-002 (Mødet åbnet kl. 17.05) 1-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Genoptagelse af sessionen 1-004 Formanden. - Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Niels Fisch-Thomsen. Multidisciplinary Partnerships

Niels Fisch-Thomsen. Multidisciplinary Partnerships Niels Fisch-Thomsen Multidisciplinary Partnerships Multidisciplinary Partnerships Af advokat Niels Fisch-Thomsen, Danmark Referenten rejser til debat det spørgsmål, om de nordiske landes lovgivninger henholdsvis

Læs mere

DEN INTELLEKTUELLE ARBEJDSKRAFTS SÆRLIGE SKATTEPROBLEMER

DEN INTELLEKTUELLE ARBEJDSKRAFTS SÆRLIGE SKATTEPROBLEMER Torsdag den 22. august 1963 kl. 14. Sektionsmøde på Københavns Universitet. Under forsæde af mødets vicepræsident, justitiekanslern Olavi Honka, behandledes emnet DEN INTELLEKTUELLE ARBEJDSKRAFTS SÆRLIGE

Læs mere

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 07 September 2013 Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej advokater På den internationale scene Ny undersøgelse fra advokatsamfundet af

Læs mere

Ytringsfriheden i ansættelsesforhold

Ytringsfriheden i ansættelsesforhold Ytringsfriheden i ansættelsesforhold Av Ole Hasselbalch 1. Problemstillingen og almindelige principper Et ansættelsesforhold indebærer, at der skabes en relation mellem parterne, i hvilken lønmodtageren

Læs mere

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Brugen og omfanget af varetægtsfængsling er et tilbagevendende

Læs mere

NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE

NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE FORHANDLIN GAR VID NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE I STOCKHOLM DEN 20-22 JUNI 1949 NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE I STOCKHOLM 1949 FORHANDLINGAR VID NORDISKT NATIONALEKONOMISKT MOTE I STOCKHOLM DEN

Læs mere

SORTE SKYER OVER VOLDGIFT ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Voldgiftens succes trues af advokater, mener svensk top-advokat

SORTE SKYER OVER VOLDGIFT ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Voldgiftens succes trues af advokater, mener svensk top-advokat NØL DANMARK DØMT FOR LANGTRUKNE RETSSAGER INKASSO NYE KENDELSER FRA ADVOKATNÆVNET FORMANDSVALG TO KANDIDATERS VALGTALE ADVOKATERNES SERVIC 4 2009 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET SORTE SKYER OVER VOLDGIFT Voldgiftens

Læs mere

Verksamhetspant/företagshypotek i nordisk rätt: hur mycket skall bankerna få? Sektionsmöte

Verksamhetspant/företagshypotek i nordisk rätt: hur mycket skall bankerna få? Sektionsmöte Verksamhetspant/företagshypotek i nordisk rätt: hur mycket skall bankerna få? Fredagen den 19. augusti 2005 kl. 9:30 Verksamhetspant/företagshypotek i nordisk rätt: hur mycket skall bankerna få? (sektionsmöte)

Læs mere

Et godt ældreliv med kombineret sansetab

Et godt ældreliv med kombineret sansetab Et godt ældreliv med kombineret sansetab Nordens Velfærdscenter Inspirationshefte 1 2 Et godt ældreliv med kombineret sansetab Udgivet af Nordens Velfærdscenter www.nordicwelfare.org marts 2013 Redaktør:

Læs mere

Terrorbekæmpelse og demokratiske rettigheder

Terrorbekæmpelse og demokratiske rettigheder Terrorbekæmpelse og demokratiske rettigheder En antologi med bidrag af: Vagn Greve Ida Elisabeth Koch Thomas Elholm Preben Wilhjelm Thomas Mathiesen Line Barfod Sandy Brinck Forord af Ole Krarup eurodebat.dk

Læs mere

Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse

Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Rapport 6. november 2014 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Indhold 2 Indhold

Læs mere

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl.

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1 47. møde Fredag den 23. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 93: Forslag til lov om fremtidsfuldmagter. Af justitsministeren (Mette Frederiksen).

Læs mere

BETÆNKNING VIDNER BETÆNKNING NR. 316 AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 9. DECEMBER 1958 NEDSATTE UDVALG

BETÆNKNING VIDNER BETÆNKNING NR. 316 AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 9. DECEMBER 1958 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING OM VIDNER AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 9. DECEMBER 1958 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 316 1962 INDHOLD Udvalgets nedsættelse 5 Indledning 7 1. afsnit. Vidneudelukkelse 11 Kap.

Læs mere

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag?

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Bilag 1 Transskription af interview med Ramus Paludan Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Ja,

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Dan Orbe, dok-koordinator, cand. scient. soc., U-Turn, Kbh. Kommune, 04-08-2006.

Læs mere

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00.

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1 83. møde Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00 Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Kl. 10:00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

BEKLAGE. klager over sundhedspersonale,

BEKLAGE. klager over sundhedspersonale, Etik-debat Af Talli Ungar Felding Jeg skal hermed BEKLAGE Min etiknævnssag en klage fra en forsvarsadvokat på vegne af en tidligere klient er efter otte måneders sagsbehandling blevet afsluttet. Jeg blev

Læs mere

Tema: Konstitutionalisme og det frie samfund. Konstitutionen och den ekonomiska utvecklingen Niclas Berggren og Fredrik Bergström

Tema: Konstitutionalisme og det frie samfund. Konstitutionen och den ekonomiska utvecklingen Niclas Berggren og Fredrik Bergström Nr. 31 Juni-August 1999 Tema: Konstitutionalisme og det frie samfund Konstitutionen och den ekonomiska utvecklingen Niclas Berggren og Fredrik Bergström Frihed, demokrati og forfatninger Mette Strange

Læs mere