Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011"

Transkript

1 Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 i sag nr. A : Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger for Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere på egne vegne og for Gartneriet Nymarken ApS Nymarksvej Malling (advokat Birgitte Dember) Dommere: Oluf Engell, Henrik Lind, Asger Tue Pedersen, Benny Rosberg, Kim Simonsen, Karsten Thystrup og Niels Waage (retsformand). Indledning Sagen drejer sig om, hvorvidt Gartneriet Nymarken ApS ved ikke straks efter ophøret af en lovlig konflikt at have genansat tre medlemmer af Fagligt Fælles Forbund (3F) har tilsidesat hovedaftalen mellem LO og SALA og det generelle fortrædigelsesforbud, samt om, hvorvidt Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) har gjort sig delagtig i det påklagede forhold. Påstande 1

2 Klager, Landsorganisationen i Danmark (LO) for 3F, har nedlagt endelig påstand om, at indklagede, GLS-A og Gartneriet Nymarken ApS, skal betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod til 3F. Indklagede, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger (SALA) for GLS-A på egne vegne og for Gartneriet Nymarken, har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af en mild bod. Sagsfremstilling SALA og LO har indgået en hovedaftale, hvis 1 og 2 svarer til 1 og 2 i Hovedaftalen mellem DA og LO. Gartneriet Nymarken, der er medlem af GLS-A under SALA, beskæftigede i forsommeren vikarer fra vikarbureauet Baltic Workforce, som formidler arbejdskraft inden for landbrug, skovbrug og gartneri. Gartneriet beskæftigede herudover bl.a. 3F-medlemmerne Kaj Sigurd Jensen, Lone Krogh og Eigil Pedersen. I maj 2010 etablerede 3F en hovedkonflikt mod Baltic Workforce med henblik på at opnå overenskomst med vikarbureauet. Ved brev af 22. juni 2010 til SALA afgav LO 2. sympatikonfliktvarsel vedrørende Baltic Workforce, således at intet medlem af 3F beskæftiget hos medlemmer af GLS-A fra og med torsdag den 1. juli 2010 ved normal arbejdstids begyndelse måtte udføre noget arbejde, der hidrørte fra eller var bestemt for Baltic Workforce eller arbejdsplads, hvor denne virksomhed udførte arbejde. I anledning af den varslede sympatikonflikt holdt GLS-A den 29. juni 2010 et medlemsmøde i Vissenbjerg, i hvilket bl.a. Gartneriet Nymarkens indehaver, Lars Kolling, deltog. GLS-A havde inden mødet udsendt en Vejledning i forbindelse med Vikarbureau-konflikt til medlemmerne. I vejledningens pkt. 5 med overskriften Når konflikten ophører hedder det: De strejkende 3F-ere har ikke krav på at komme tilbage i arbejdet. Virksomheden afgør, om man vil tilbyde genansættelse og i givet fald til hvem. Går man i strejke som her, mister man sit arbejde. 2

3 På mødet gav GLS-A s direktør Johnny Ulff Larsen en orientering og viste i den forbindelse overheads med bl.a. følgende indhold: LO har meddelt SALA, at det vil være som en byggepladskonflikt. Man vil forsøge, at lukke virksomheden inde 3F Grønne Gruppe 3F Transport Ingen, der er i strejke har et retskrav på genansættelse. men genansættelse må ikke undlades på grund af tilhørsforholdet til 3F. Sympatikonflikten blev som varslet iværksat den 1. juli 2010 ved normal arbejdstids begyndelse. For den indklagede virksomhed gartneriet Nymarkens vedkommende skete det ved, at 3Fmedlemmerne Kaj Sigurd Jensen, Lone Krogh og Eigil Pedersen nedlagde arbejdet. Samme dag kl sendte direktør Johnny Ulff Larsen under emnet gartneriet Nymarken vikarkonflikt ophører i dag kl. 12 en mail til gruppeformand i 3F, Århus Rymarken, Thomas Møller, med kopi til formand for Den Grønne Gruppe i 3F Arne Grevsen, med følgende indhold: På vegne af vort medlem gartneriet Nymarken [ ] skal jeg herved for god ordens skyld bekræfte at forbundets medlemmer - Lone Krogh - Kaj Sigurd Jensen - Og Ejgil Pedersen dags dato ved normal arbejdstids begyndelse efter eget ønske er fratrådt deres ansættelsesforhold på gartneriet Nymarken. Fratræden er sket efter forbundets ønske som led i en sympatikonflikt rettet mod Baltic Workforce, København. Hver af disse fratrådte 3 medarbejdere vil modtage tilgodehavende løn for perioden op til deres fratræden ved førstkommende lønudbetaling. Da fratræden er sket efter eget ønske som led i forbundets varslede sympatikonflikt vil der ikke blive udbetalt G- dage. Eventuelt overskud på SH-fridagskontoen udbetales ligeledes snarest. Gartneriet Nymarken har endvidere meddelt GLS-A at man fra kl. 12 dags dato, den 1. juli vil afbryde samarbejdet med Baltic Workforce. 2 af de pt 4 værende vikarer vil blive ansat på gartneriet på sædvanlige overenskomstmæssige vilkår. De øvrige 2 vil straks fratræde arbejdspladsen. 3

4 Der er således fra kl. 12 i dag ikke mere nogen lovlig sympatikonflikt mod gartneriet Nymarken, hvilket vi forventer Deres bekræftelse på. Arne Grevsen svarede kl med sålydende mail: Vi kan på baggrund af det oplyste bekræfte, at sympatikonflikten fra kl d.d. ikke længere vil omfatte gartneriet Nymarken [ ] Medlemmerne, Lone Krogh, Kaj Sigurd Jensen og Ejgil Pedersen vil snarest og senest i morgen ved normal arbejdstid begyndelse møde på arbejde. Til din og virksomhedens orientering kan det oplyses, at vi på baggrund af tilkendegivelserne vedrørende vore medlemmers ansættelsesforhold d.d. har anmodet LO om afholdelse af hastefællesmøde i sagen. Derpå skrev Johnny Ulff Larsen kl følgende mail: Som jeg har forstået det på gartneriet Nymarken er der pt ikke arbejde og derfor ingen grund til at de på ny søger ansættelse på gartneriet. De kan derfor forvente at få afslag på deres jobansøgning. Kl mailede Arne Grevsen således tilbage: Da jeg må forstå din mail således, at arbejdsgiver vil nægte at modtage medlemmernes arbejdskraft vil jeg meddele disse, at de ikke skal give møde i morgen, men at deres ansættelsesforhold vil blive behandlet på et fællesmøde i morgen. Den 2. juli 2010 blev der herefter afholdt fællesmøde i anledning af parternes uoverensstemmelse, der ifølge mødeprotokollatet angik spørgsmålet om overenskomstmæssig lockout og organisationsfjendtlig handling. Arbejdstagersiden krævede bl.a. de tre medarbejdere genansat på gartneriet og anførte, at man fandt, at der var tale om ulovlig boykot, mens arbejdsgiversiden bestred grundlaget for klagen. Enighed kunne ikke opnås. Ved klageskrift af 5. juli 2010 indbragte LO sagen for Arbejdsretten, der holdt møde dagen efter. Indklagede gjorde her gældende, at undladelse af at genansætte de tre medlemmer var driftsmæssigt begrundet og ikke udtryk for fortrædigelse. Klager anmodede om, at organisationerne gav den indklagede virksomhed et pålæg om at genansætte de tre medlemmer, hvilket indklagede ikke kunne imødekomme på det foreliggende grundlag. Indklagede henviste i øvrigt til sit svarskrift af 6. juli 2010, hvoraf fremgik, at man bl. a. gjorde gældende, at der ikke var en forpligtelse til, at tre navn- 4

5 givne personer skulle genindtræde i tidligere stillinger som følge af fortrædigelsesprincippet, at der var en driftsmæssig begrundelse for at skære ned i antallet af beskæftigede personer som følge af nedgang i produktionen, at der ikke var en forpligtelse til at vælge at genansætte 3 personer, som frivilligt havde forladt arbejdet, frem for fastansættelse af 2 medarbejdere, som havde været tilknyttet virksomeheden igennem en periode, og at der ikke var tale om noget kollektivt kampskridt i henhold til Hovedaftalens 2. Den 12. juli 2010 mødtes Johnny Ulff Larsen og Arne Grevsen for at drøfte sagen. Af et referat af mødet fremgår det, at parterne blev enige om følgende: Lone Krogh, Kaj Sigurd Jensen og Ejgill Pedersen genindtræder i deres ansættelsesforhold på gartneriet (med hidtidige rettigheder) d. 1. juli 2010 kl og oppebærer sædvanlig løn fra dette tidspunkt. Arbejdet genoptages ved sædvanlig arbejdstids begyndelse d. 13.juli 2010, dog jævnfør nedenfor. Gartneriejer Lars Kolling garanterer ved mail til 3F for at ovenstående medarbejdere modtages positivt og genindtræder i deres stilling samt at der ikke på nogen måde udøves repressalier over for disse. Først når denne mail foreligger hos [Arne Grevsen] samt kopi til [Johnny Ulff Larsen] genoptages arbejdet. Tidligere aftalt ferie respekteres. Samme dag kl sendte Arne Grevsen en mail til Johnny Ulff Larsen, hvori det bl.a. hedder: Idet jeg endnu ikke har modtaget skriftlig bekræftelse fra Lars Kolling, meddeles det hermed at berørte medarbejdere tidligst kan påbegynde arbejdet ved sædvanlig arbejdstids begyndelse onsdag den 14. juli 2010, dog fortsat under aftalens forudsætninger. kl svarede Johnny Ulff Larsen, at han i en mail til Lars Kolling på det kraftigste havde opfordret denne til at få ordnet sagen. I en mail næste morgen den 13. juli 2010 kl skrev Johnny Ulff Larsen således til Arne Grevsen: 5

6 Lars Kolling har svaret i går aftes at han er ved at få det afklaret og han svarer når det er sket. Jeg har på ny kraftigt opfordret ham til at det sker. Kl meddelte Arne Grevsen i en mail til Johnny Ulff Larsen, at han ville betragte aftalen af 12. juli 2010 som misligholdt, hvis han ikke senest samme dag kl havde fået opfyldt betingelserne vedrørende genindtræden. Johnny Ulff Larsen svarede umiddelbart efter med kopi til Lars Kolling og tre medarbejdere i advokatfirmaet Kromann Reumert, at han havde gjort en ihærdig indsats for at få svar fra Lars Kolling. Kl samme dag sendte Lars Kolling herefter sålydende mail til Arne Grevsen og Johnny Ulff Larsen: Efter et døgn med migræne, måske psykisk betinget ved jeg ikke er jeg ved at være på banen igen. Undertegnede anerkender hermed afgørelsen truffet mellem GLSA og 3F om de 3 medarbejderes genindtræden, de nævnte krav vil naturligvis blive overholdt. Arne Grevsen kvitterede herfor ved mail af 14. juli 2010, idet han oplyste, at Lone Krogh og Eigil Pedersen ville genindtræde fredag den 15. juli 2010, og at Kaj Sigurd Jensen afviklede ferie som aftalt og herefter ville møde på arbejde igen mandag den 18. juli Senere den 14. juli 2010 sendte Lars Kolling sålydende mail til Arne Grevsen: For nu ikke at gøre noget galt, vil jeg orientere dig om at: 1. Kulturen af agurker lukkes ned ca. d. 20/9, det skyldes de enormt dyre energiomkostninger, der er ikke økonomi i den sidste tid og derfor er denne dato valgt. 2. Grunden til at jeg allerede vælger en dato så langt fremme skyldes at jeg skal overholde medarbejdernes opsigelsesvarsler som er op til 2 mdr. det var egentlig meningen at lukke omkring d. 1/9, men for ikke at gøre noget galt strækker jeg den til d Der skal opsættes nye gardiner i vinterens løb så der skal lukkes, så montørerne kan komme i gang med nedtagning og opsætning af nye. 6

7 4. Da året har været enormt dyrt, der er brugt kr. mere end sidste år er jeg nød til at spare hvor jeg kan, jeg vil derfor selv gå og rydde op efter kulturen, der er god tid for der skal ikke plantes før marts Det fremgår af sagen, at Lone Krogh og Eigil Pedersen herefter mødte på arbejde igen den 15. juli 2010 og at Kaj Sigurd Jensen kom tilbage til virksomheden den 18. juli Den 18. juli 2010 blev Kaj Sigurd Jensen og Eigil Pedersen opsagt ved enslydende breve, hvori det bl.a. hedder: Opsigelse Da året går på hæld og energien er blevet voldsomt dyr, ser jeg mig nødsaget til at stoppe produktionen og derfor opsige dig pr. d. 20/ , da opsigelsesperioden er 2 mdr. vil sidste arbejdsdag blive d. 20/ Med samme begrundelse blev Lone Krogh og resten af Gartneriet Nymarkens medarbejdere den 25. august 2010 afskediget, således at sidste arbejdsdag var den 3. september Det er oplyst, at 3F straks protesterede mod afskedigelserne af deres medlemmer, og at der verserer sager ved Afskedigelsesnævnet herom. Ved brev af 1. september 2010 rettede Arne Grevsen henvendelse til GLS-A vedrørende den forud for medlemsmødet den 29. juni 2010 udsendte Vejledning i forbindelse med Vikarbureaukonflikt. I brevet hedder det bl.a.: Vejledningen er bl.a. i pkt. 5 direkte vildledende og har da også allerede givet anledning til en konkret tvist. Jeg skal på den baggrund forespørge, om GLS-A har udsendt yderligere medlemshenvendelser med henblik på at hindre, at en tilsvarende situation opstår igen. Hvis dette ikke allerede er sket, skal Fagligt Fælles Forbund opfordre GLS-A til at sikre, at medlemsvirksomhederne bliver bekendt med fortrædelighedsprincippet. Det er oplyst, at 3F s brev ikke er blevet besvaret. 7

8 Indklagede har fremlagt en skrivelse af 27. september 2010 fra registreret revisor Ulla Hogan, hvori hun bl.a. erklærer følgende om Gartneriet Nymarken: Idet jeg henviser til telefonsamtale d.d. fremsender jeg hermed kopi af regnskabet for 2009, som viser at der i 2009 er et underskud på t.kr. 212 og i 2008 er underskud på t.kr Begge beløb før skat. På regnskabsmødet blev det drøftet, at dette ikke kunne fortsætte, idet egenkapitalen støt og roligt blev brugt op. Der blev drøftet hvilke muligheder Lars Kolling havde, for at driften blev vendt til noget positivt. Herunder blev lønudgiften drøftet, og jeg bemærkede at Lars Kolling skulle være opmærksom på, at lønningerne var steget med 27 % fra 2008 og til Dette sammenholdt med, at den samlede lønudgift i 2008 udgjorde 33,2 % af omsætningen og at den var steget til 37 % af omsætningen i Indklagede har endvidere fremlagt uddrag af Gartneriet Nymarkens årsregnskab for Det fremgår heraf bl.a., at virksomheden i 2008 og 2009 gav et resultatmæssigt underskud på henholdsvis kr. og kr. Personaleomkostningerne, der i 2008 androg kr., var i 2009 steget til kr. Forklaringer Lone Krogh har forklaret bl.a., at hun var ansat i Gartneriet Nymarken i ca. 5 år. Hun arbejdede hele året, dog færre timer om vinteren, idet hun var på frigørelsesattest. Det var en god arbejdsplads, hvor de havde det sjovt sammen. Lars Kolling var en god leder, som hun talte godt med. Efter varslingen af sympatikonflikten blev det mindre sjovt at gå på arbejde, og Lars Kolling blev mere formel. Han snakkede om, at han helst ikke så, at der var medlemmer af 3F ansat i virksomheden. Han spurgte medarbejderne direkte, om de var 3F ere, og i givet fald om de ville skifte fagforening. På den sidste arbejdsdag før sympatikonflikten nyplantede de den ene afdeling fuldt ud. Der skete ikke nyplantning i den anden afdeling. Stemningen var lidt trykket den dag. Hun var ked af, at hun nok ville blive afskediget. Hun havde fået at vide af Lars Kolling, at de ikke kunne komme tilbage til virksomheden. 8

9 Hun kom tilbage på arbejde den 15. juli Stemningen var trykket, og der blev ikke rigtig talt sammen. Hun og de andre medlemmer af 3F blev isoleret og ignoreret. Dette blev ved resten af den tid, de var ansat. Hun blev i virksomheden i hele opsigelsesperioden. Økonomien i virksomheden var vist ikke så god i foråret Hun har ikke nogen fornemmelse af, om konflikten gjorde økonomien værre eller bedre. Hun er aktiv i 3F lokalt, hvor hun er bestyrelsesmedlem. Det er hendes fornemmelse, at Lars Kolling gennem årene har haft et godt forhold til fagforeningen, og der har ikke været nogen større sager. Kaj Sigurd Jensen har forklaret bl. a., at han var ansat i Gartneriet Nymarken i ca. 22 år. Han var helårsansat. Han havde flere timer om sommeren end om vinteren, hvor han også nogle gange havde været hjemsendt. Han var den af medarbejderne, der havde flest timer om vinteren. Han var glad for arbejdspladsen. Tidligere kunne de godt snakke sammen, men efter varslingen af sympatikonflikten sagde Lars Kolling ikke så meget. Han blev også spurgt af Lars Kolling, om han var medlem af 3F. Da han svarede ja, gik Lars Kolling bare. Han går ud fra, at Lars Kolling allerede vidste, at han var medlem af 3F. Han kom tilbage på arbejde den 18. juli 2010 og blev opsagt samme dag. Hans forhold til Lars Kolling var ok; de kunne godt tale sammen. Lars Kolling havde i efteråret 2009 nævnt, at virksomhedens økonomi ikke var god. Han ved ikke, om Lars Kolling tog nogen initiativer i den anledning. Eigil Pedersen har forklaret bl.a., at han var ansat i Gartneriet Nymarken i ca. 7 år. Han var helårsansat, men havde færre timer om vinteren. Han driver et selvstændigt landbrug ved siden af, og han er aldrig før blevet sagt op af Lars Kolling. Efter varslingen af sympatikonflikten, spurgte Lars Kolling ham, om han var medlem af 3F og om han ville gå over i Kristelig Fagforening. 9

10 Han kom tilbage på arbejde i Gartneriet Nymarken den 15. juli Lars Kolling sagde god morgen men talte ellers ikke med ham. Tidligere havde de haft en del snak. Thomas Møller har forklaret bl.a., at han har været faglig medarbejder i fagforeningen i 25 år, de seneste 5 år som gruppeformand i 3F, Århus Rymarken. Han har kendt Gartneriet Nymarken i en del år, og har altid haft et udmærket samarbejde med virksomheden. Omkring nytår gjorde Lone Krogh ham opmærksom på, at der var planer om at ansætte vikarer i gartneriet, og så vidt han er orienteret, begyndte de første vikarer omkring januar/februar Det foregik også på andre gartnerier, og det var på den baggrund 3F udarbejdede en strategi for konflikt mod Baltic Workforce. Hovedkonflikten blev etableret den 17. maj 2010, og sympatikonflikten blev iværksat senere. I dagene omkring den 17. maj 2010 kontaktede han Lars Kolling, og de aftalte, at han skulle komme ud på gartneriet for at drøfte konsekvenserne af konflikten, herunder af en sympatikonflikt. Ude på gartneriet talte han først på engelsk med en gruppe på medarbejdere. Efter ca. 10 minutter kom Lars Kolling og begyndte at tale om sin egen holdning til at benytte vikarer i lyset af virksomhedens økonomi. Mødet stoppede brat, da Lars Kolling blev stødt over en bemærkning fra hans side om, at udviklingen på gartneriet vist gik i retning af stadigt flere vikarer. I tiden op til sympatikonflikten var han jævnligt i kontakt med 3F erne på Gartneriet Nymarken. Han hørte bl.a., at den ellers gode stemning i virksomheden var erstattet af kold luft. Den 1. juli 2010 blev der demonstreret foran Gartneriet Nymarken, og der blev etableret en blokade. Han var selv ude ved gartneriet. Ca. kl inviterede Lars Kolling ham ind til et møde og sagde, at Baltic Workforce-vikarerne ville blive opsagt samme dag kl Lars Kolling ville gerne have ham til at bekræfte, at 3F ikke ville forfølge en litauer, der var medlem af 3F, med repressalier, ligesom han ville have ham til at skrive under på, at de tre andre 3F-medlemmer ikke skulle tilbage til virksomheden. Det hele virkede meget forberedt fra Lars Kollings side. 10

11 Han ville gerne afslutte konflikten og havde en pragmatisk indstilling med hensyn til det litauiske 3F-medlem. Men efter hans opfattelse skulle de tre andre 3F-medlemmer selvfølgelig tilbage til virksomheden. Han diskuterede dette med Lars Kolling, som viste ham GLS-A s Vejledning i forbindelse med Vikarbureau-konflikt. Lars Kolling hånede ham for ikke at kende sin arbejdsret. Han bad derpå om en time out og ringede til Arne Grevsen. Herefter overtog forbundet sagen. Arne Grevsen har forklaret bl.a., at han siden 2004 har været formand for Den Grønne Gruppe i 3F. Han blev involveret i sagen vedrørende Gartneriet Nymarken den 1. juli 2010 om formiddagen, da Thomas Møller ringede til ham for at få vejledning om de videre skridt. Thomas Møller sagde, at Lars Kolling havde været hånlig over for ham. Siden har han i øvrigt erfaret, at medarbejderne i gartneriet i tiden op til sympatikonflikten var udsat for pression i forhold til at melde sig ud af 3F. Kl fik han mailen fra Johnny Ulff Larsen, som han besvarede en times tid senere. Herefter var der ikke længere grundlag for sympatikonflikten mod gartneriet, men problemet var nu spørgsmålet om 3F-medlemmernes genansættelse i virksomheden. Både på fællesmødet den 2. juli 2010, hvor Johnny Ulff Larsen deltog, og på mødet i Arbejdsretten den 6. juli 2010 forlangte han, at de 3 medarbejdere blev genansat. Det skete imidlertid ikke. Den 8. eller 9. juli 2010 kontaktede Johnny Ulff Larsen ham telefonisk med henblik på at aftale et møde i sagen, som Johnny Ulff Larsen mente havde fået et uheldigt forløb. De mødtes på vidnets kontor i 3F den 12. juli Johnny Ulff Larsen tilkendegav bl.a., at han var meget usikker på de oplysninger, han havde fået af Lars Kolling om sympatikonfliktens ophør. Johnny Ulff Larsens udsagn undrede ham dog i lyset af mailen af 1. juli 2010 kl Hans krav i aftalen af 12. juli 2010 om, at Lars Kolling skulle erklære, at han ikke ville udsætte de 3 medlemmer af 3F for repressalier, var dels affødt af den meget korte konfliktperiode, dels af, at Lars Kolling havde fastansat nogle af vikarerne. Han ville sikre sig, at Lars Kolling opførte sig ordentligt over for 3F-medlemmerne.. Umiddelbart efter mødet den 12. juli 2010 mailede han selv forliget til Lars Kolling, idet Johnny Ulff Larsen havde bedt ham herom. 11

12 Han foretog sig ikke noget i anledning af Lars Kollings mail af 14. juli 2010 det var slet ikke hans opgave. Mailen indeholdt i øvrigt ikke nye oplysninger vedrørende medarbejdernes situation. Lars Kolling har forklaret bl.a., at han siden 1987 har drevet Gartneriet Nymarken, som i hele perioden udelukkende producerede agurker. Tidligere var der i gennemsnit godt 6 medarbejdere i gartneriet; om sommeren og 1 om vinteren. I tiden op til konflikten beskæftigede gartneriet ud over ham selv 5 fastansatte, 4 personer med vikartilknytning og en elev. Kaj Sigurd Jensen havde som den eneste af medarbejderne en aftale om fast ansættelse, men havde dog langt hovedparten af sine arbejdstimer om sommeren. Ansættelsesaftalen med Kaj Sigurd Jensen blev opsagt i begyndelsen af 2010, og han blev herefter timelønsansat. Det skete på grund af virksomhedens dårlige økonomi der var ikke råd til at have Kaj Sigurd Jensen ansat om vinteren. Allerede i 2008 talte han med medarbejderne om virksomhedens økonomiske situation. I 2009 kom der en ny overenskomst, der gav mulighed for, at medarbejderne kunne tage flere timer. Som følge af øget overarbejdsbetaling blev overenskomsten dog samlet set dyr for virksomheden. I efteråret 2009 lagde han gartneriets økonomi frem for medarbejderne, og de drøftede bl.a. muligheden for at benytte vikarer. GLS-A så i øvrigt kontrakterne igennem, inden han ansatte vikarerne. Han har altid haft et godt forhold til 3F, og han har aldrig haft nogen sager med fagforeningen. Han vidste godt, at Lone Krogh var medlem af 3F, og at hun har siddet i bestyrelsen. I stedet for at gå til arbejdsgiverforeningen har han en gang imellem søgt råd hos Lone Krogh. Han hørte om konflikten mod Baltic Workforce i midten af maj Han drøftede med nogle andre gartneriejere, hvad der ville komme til at ske i anledning af konflikten. Han tog også ved flere lejligheder telefonisk kontakt til GLS-A s sekretariat. Han husker ikke hvor ofte, det skete, men det har ikke været mere end 10 gange i alt. I første omgang ville han blot have afklaret, hvad konflikten drejede sig om. Han drøftede med en anden gartneriejer, hvordan de skulle forholde sig til sympatikonflikten. Den pågældende forsøgte at få ham til at bryde med Baltic Workforce. Det ville han dog ikke, idet kontrakterne med vikarerne var lovlige. 12

13 Han var med til mødet i Vissenbjerg den 29. juni 2010, hvor han fik udleveret GLS-A s Vejledning i forbindelse med Vikarbureau-konflikt. Vidnet holdt selv et indlæg på mødet, hvor han gav udtryk for sin opfattelse. GLS-A s direktør, Johnny Ulff Larsen, holdt også et indlæg og gennemgik også vejledningens pkt. 5. Han sagde, at de medarbejdere, der gik i strejke, ville miste deres job. Deres ansættelse ville stoppe. Johnny Ulff Larsens gennemgang affødte tilråb fra salen om, hvordan man kunne komme af med medarbejdere, herunder gravide. Han ved ikke, om dette var sagt i spøg, men det blev ikke manet i jorden af Johnny Ulff Larsen. Han kendte ikke ordet fortrædigelse, før arbejdsretssagen opstod. Ordet blev ikke nævnt på mødet i Vissenbjerg. Johnny Ulff Larsens gennemgang af reglerne medførte i øvrigt tilråb fra salen om, hvordan man i øvrigt kunne komme af med medarbejdere, herunder gravide. Han ved ikke, om dette var sagt i spøg. Det er rigtigt, at han har spurgt Kaj Sigurd Jensen, Lone Krogh og Eigil Pedersen, om de var medlem af 3F. Han var nødt til at vide, hvem der skulle strejke den 1. juli, og hvem der kom på arbejde. Det er muligt, at han har sagt til dem, at de ikke skulle komme tilbage, hvis de gik i strejke. Han var meget presset i denne periode. Gartneriet består af to afdelinger, og i dagene op til den 1. juli 2010 blev der nyplantet i den ene afdeling. Han havde med kort varsel afbestilt planterne til den anden afdeling på grund af den usikkerhed, som konflikten skabte, også af hensyn til virksomhedens økonomi. Han var meget presset på dette tidspunkt. Den 30. juni havde de haft meget travlt. Lidt efter kl. 15 var Kaj Sigurd Jensen, Lone Krogh og Eigil Pedersen gået hjem, og de havde bl.a. efterladt deres mobiltelefoner. De havde også pillet deres navneskilte ned. Det var ikke noget, han havde bedt dem om. De havde ikke sagt farvel, og det virkede, som om de havde forladt arbejdspladsen for ikke at komme igen. Han havde forventet, at konflikten ville komme til at vare et stykke tid, og han havde derfor indkøbt olie og andre forsyninger, så virksomheden kunne klare sig ganske længe. Den 1. juli 2011 om morgenen læste han imidlertid en artikel i avisen, hvori Thomas Møller udtalte, at konflikten indebar, at gartneriets varer ville blive stoppet overalt. Gartneriet ville således ikke lovligt kunne levere til GASA. Da det stod klart for ham, orkede han ikke at kæmpe mere. Via GLS-A kontaktede han herefter Baltic Workforce. Han forespurgte to af de litauiske vikarer, om de ville tage ansættelse i gartneriet. Det ville de, og kontrakterne blev herefter lavet. Han var både telefonisk og pr. mail i kontakt med GLS-A herom i løbet af formiddagen. 13

14 Det er i øvrigt rigtigt, at Thomas Møller kom lidt hurtigt ud af døren, da han var på besøg på gartneriet den 1. juli Han bad Thomas Møller om at gå, fordi denne beskyldte ham for at undgå danske medarbejdere. Lidt efter kl fik han en mail fra Johnny Ulff Larsen, der bl.a. rådede ham til at passe på med konsekvent at undgå medlemmer af 3F, når der igen skulle ansættes medarbejdere. Men det var slet ikke inde i hans overvejelser at undgå 3F-medlemmer. På grund af virksomhedens økonomi skulle der spares penge, og det var derfor han hyrede vikarerne. Omkring den 5. juli 2010 søgte han råd hos sin advokat, der henviste ham til advokatfirmaet Kromann Reumert. Han tog kontakt til advokat, fordi Johnny Ulff Larsen pludselig talte om, at afskedigelserne under konflikten skulle være driftsmæssigt begrundet, og at der altid ville være en procesrisiko. Dette var en helt ny melding fra GLS-A. Han deltog ikke i det møde, der blev afholdt den 12. juli 2010 mellem Johnny Ulff Larsen og Arne Grevsen. Først da han modtog Grevsens mail, fandt han ud af, at mødet havde fundet sted. Han var på dette tidspunkt lagt ned af migræne, og han ville ikke svare på mailen, før hans advokater Helene Amsinck og Anders Ingemann Schmidt kom tilbage fra ferie. Han valgte dog at efterleve forliget af 12. juli 2010, fordi hans juridiske rådgivere ikke var hjemme. Helene Amsinck havde sagt, at han skulle gøre det, og at de så kunne tage den, når hun kom tilbage fra ferie. Han har efterfølgende afskediget alle medarbejderne i gartneriet. Hen over efteråret og vinteren har han selv vasket drivhusene og pillet isolering ned. Han håber, at produktionen af agurker kommer i gang igen, men han er ikke sikker på, at det sker. Banken er begyndt at interessere sig mere for virksomhedens økonomi og vil gerne se årsregnskabet, når det foreligger. Han har ikke råd til at genansætte Kaj Sigurd Jensen, Lone Krogh og Eigil Pedersen. Det er for dyrt. Af virksomhedens omkostninger har lønnen udgjort 37 %, hvor de konkurrerende agurkeproducenter kører med en lønandel på ca. 19 %. Konkurrenterne benytter også vikarer. Johnny Ulff Larsen har forklaret bl.a., at han er cand.polit. og har været direktør i GLS-A siden

15 Der har over årene jævnligt været varslet sympatikonflikter af fagforeningen, men han har aldrig oplevet, at tingene udartede som i denne sag. Det var aldrig før kommet dertil, at en sympatikonflikt er blevet effektueret. Han orienterede GLS-A s medlemmer om konflikten mod Baltic Workforce allerede i maj 2010, da hovedkonflikten blev etableret. Baltic Workforce har været meget aggressiv i sin markedsføring og tilbød omkring vikarer til 80 kr. i timen. Der har nok været nogle af GLS-A s medlemmer, der har benyttet sig af det tilbud. Han er bekendt med forbuddet mod fortrædigelse. Den første samtale, han havde med Lars Kolling i anledning af den varslede konflikt, var omkring 1. juni Siden fik GLS-A mange henvendelser fra Lars Kolling, der vist har talt med alle sekretariatets medarbejdere. Lars Kolling blev af GLS-A rådet til at glide af på konflikten ved at stoppe samarbejdet med Baltic Workforce. Vejledning i forbindelse med Vikarbureau-konflikt blev udleveret til medlemmerne på mødet i Vissenbjerg den 29. juni En uge inden mødet havde GLS-A udsendt sin standardvejledning, og den var kogt ned til den på mødet udleverede vejledning på 2 sider. På mødet orienterede han medlemmerne, men han gennemgik ikke pkt. 5 i vejledningen. Han sagde derimod det, der stod på en af de overheads, han viste; nemlig at ingen medarbejder, der gik i strejke, havde retskrav på genansættelse, men at genansættelse ikke måtte undlades på grund af medarbejderens tilhørsforhold til 3F. Det var, hvad han sagde på mødet om ikke-fortrædelighed. Han mindes ikke, at der var tilråb fra salen om, at en konflikt var en nem måde at komme af med medarbejdere på. Han kan ikke genkende Lars Kollings beskrivelse af mødets forløb. Alle medlemsvirksomheder, der havde vikarer fra Baltic Workforce, kunne naturligvis vælge at tage konflikten, men GLS-A s råd var, at man skulle glide af ved at standse samarbejdet med vikarbureauet. Baltic Workforce ville i øvrigt acceptere, at vikarerne overgik til ansættelse i gartnerierne med dags varsel. Flere gartneriejere forsøgte ved flere lejligheder at overtale Lars Kolling til at normalisere sit forhold til 3F og undgå konflikten. Han besøgte selv Lars Kolling den 1. juni Her gav Lars Kolling udtryk for, at han ikke kunne forstå, at 3F kunne kræve, at Baltic Workforce skulle indgå en overenskomst. 15

16 Om formiddagen den 1. juli 2010 ringede Lars Kolling, som da allerede havde truffet beslutning ikke at genansætte Kaj Sigurd Jensen, Lone Krogh og Eigil Pedersen. Lars Kolling var meget fast i sin beslutning om ikke at ville have de tre 3F-medlemmer tilbage, og han sagde desuden, at to af de litauiske vikarer ville blive ansat i gartneriet. GLS-A tog ikke på dette tidspunkt eller i øvrigt kontakt til Baltic Workforce. Fællesmødet den 2. juli 2010 varede kun en halv time, og princippet om ikke-fortrædelighed blev ikke nævnt. I perioden fra fællesmødet til den 12. juli 2010 havde han ingen mundtlige drøftelser med Lars Kolling. Han ville gerne have forligt sagen allerede den 6. juli. Han havde samme dag en telefonsamtale med Anders Ingemann Schmidt, hvor princippet om ikke-fortrædelighed blev nævnt. Han gav over for Anders Ingemann Schmidt udtryk for, at Lars Kolling var berettiget til af driftsmæssige grunde at undlade at genansætte de tre 3F-medlemmer. Da Lars Kolling og dennes advokater ikke var indstillet på at indgå forlig i sagen, rettede han herefter henvendelse til Arne Grevsen. Helene Amsinck meddelte fredag den 9. juli 2010, at det var i orden, at der blev gennemført et afklarende møde i sagen mandag den 12. juli Når han indgik forliget på mødet med Arne Grevsen uden at inddrage virksomheden, var det bl. a. fordi han var blevet usikker på, hvad der faktisk var passeret på virksomheden den 1. juli om formiddagen under mødet mellem Lars Kolling og Thomas Møller. Det var endvidere en ulempe, at Lars Kolling den 1. juli havde fastansat to af de medarbejdere, der hidtil havde været vikarer i virksomheden, samtidig med, at han nægtede at genansætte 3Fmedlemmerne. Danske spiseafgrøder er generelt under pres, idet de danske producenter er oppe imod udenlandske konkurrenter med meget lavere lønniveau nogle gange det halve. Der er ikke mange agurkegartnerier tilbage i Danmark. Nogle af dem beskæftiger nok vikarer eller har lavet entrepriseaftaler vedrørende arbejdskraft. Anders Ingemann Schmidt har forklaret bl.a., at han er senioradvokat i Kromann Reumerts afdeling for ansættelses- og arbejdsret. Han er desuden ekstern lektor i arbejdsret ved Aarhus Universitet. 16

17 Den 5. juli 2010 havde han det første møde med Lars Kolling, hvis udlægning af sagen han blev meget overrasket over. Navnlig blev han overrasket over en mail af 2. juli 2010 fra Johnny Ulff Larsen, der bl.a. skrev, at der ikke findes et princip om ikke-fortrædelighed. Inden mødet i Arbejdsretten den 6. juli 2010 talte han med Johnny Ulff Larsen, der fastholdt sit synspunkt om, at et princip om ikke-fortrædelighed ikke eksisterer. Han tog på vegne af Lars Kolling forbehold for at rette et erstatningskrav mod GLS-A. Den 8. juli 2010 aftalte de med Johnny Ulff Larsen, at sagen skulle ligge stille indtil august, hvor Helene Amsinck og han ville være tilbage fra ferie. Det er rigtigt, at Helene Amsinck var indforstået med, at der inden august blev gennemført et opklarende statusmøde, men hun var ikke indforstået med et forligsmøde. Parternes argumentation Klager har anført bl. a., at der som almindeligt arbejdsretligt princip består en pligt til efter en afsluttet konflikt ikke at fortrædige modparten, jf. herved f. eks. Arbejdsrettens dom af 29. januar 1986 i sag nr Forbuddet mod fortrædigelse indebærer bl.a. en pligt for arbejdsgiveren til at genansætte medarbejdere, der har deltaget i en lovlig konflikt. Kun hvis driftsmæssige hensyn i virksomheden kan begrunde det, kan det komme på tale at undlade genansættelse. I den foreliggende sag var 3F s sympatikonflikt mod Baltic Workforce helt lovlig, og som følge af princippet om ikke-fortrædigelse havde de tre medlemmer af forbundet derfor ved konfliktens ophør krav på at genindtræde i deres stillinger i Gartneriet Nymarken. Der forelå ikke driftsmæssige grunde, som kunne begrunde, at Gartneriet Nymarken ikke tog de 3 medarbejdere tilbage efter blot 4 timers konflikt den 1. juli Dette understøttes af, at gartneriet samme dag ansatte to medarbejdere, der hidtil havde været tilknyttet virksomheden som indlejede vikarer. Der er tale om, at Gartneriet Nymarken målrettet har søgt konflikten med 3F og benyttet den som et påskud til at skille sig af med de tre medarbejdere. Dette understøttes af, at Lars Kollings forhold til disse medarbejdere pludselig kølnedes efter varslingen af sympatikonflikten, og af, at han direkte opfordrede dem til at skifte fagforening. Formålet med at nægte disse medarbejdere at genindtræde har således bl.a. været at straffe dem for deres deltagelse i en lovligt varslet og etableret konflikt, hvorved Gartneriet Nymarken har begået brud på 1 i parternes hovedaftale. 17

18 Ved den anvendte fremgangsmåde har virksomheden og ikke mindst arbejdsgiverorganisationen desuden forsøgt at statuere et eksempel for kommende tilsvarende aktioner med henblik på at stække forbundets mulighed for at etablere sådanne lovlige konflikter. Dette har karakter af et kollektivt kampskridt i strid med 2 i parternes hovedaftale. Også de efterfølgende afskedigelser af de tre medarbejdere har karakter af organisationsforfølgelse, idet disse efter den nære tidsmæssige sammenhæng med konflikten må antages at have været begrundet netop heri og i arbejdsgivers ønske om at tømme virksomheden for organiserede medarbejdere. Dette bestyrkes af, at virksomheden i de forudgående 22 år ikke har været sæsonlukket. Såvel Gartneriet Nymarken som GLS-A har herved pådraget sig et bodsansvar for brud på parternes hovedaftale. For så vidt angår Gartneriet Nymarken er en betydelig bod forskyldt. Forud for den 12. juli 2010 handlede Gartneriet Nymarken bl.a. efter rådgivning fra GLS-A, herunder om, at virksomheden i tilfælde af en konflikt ville være helt frit stillet i forhold til at afskedige de tre medarbejdere, der var medlem af 3F. Der er imidlertid ikke grundlag for at tillægge GLS-A s rådgivning betydning i formildende retning ved udmåling af bod, idet Gartneriet Nymarken hele tiden og uanset GLS-A s rådgivning er gået målrettet efter at skille sig af med 3F-medlemmerne. Lars Kollings ignorering af og siden manglende efterlevelse af organisationsvedtagelsen af 12. juli 2010 samt den efterfølgende afskedigelse af de tre medlemmer må føre til en skærpet vurdering ved bodsudmålingen. GLS-A oplyste på mødet den 29. juni 2010 over for sine medlemmer, herunder Gartneriet Nymarken, at de i tilfælde af en konflikt ville være helt frit stillet med hensyn til at tage 3F-medlemmer tilbage. Denne rådgivning medvirkede til at udløse virksomhedens uretmæssige adfærd. Først den 12. juli 2010 anerkendte GLS-A eksistensen af princippet om ikke-fortrædigelse, og det må betragtes som en skærpende omstændighed, at GLS-A ikke på mødet i Arbejdsretten den 6. juli 2010 gav det ønskede pålæg til virksomheden om, at tage klagers medlemmer tilbage. På trods af en konkret og ubesvaret henvendelse fra 3F har GLS-A i øvrigt ikke iværksat tiltag for at imødegå, at tilsvarende situationer opstår på andre medlemsvirksomheder. GLS-A bør på denne samlede baggrund derfor pålægges at betale en betydelig bod. 18

19 Indklagede har til støtte for sin principale påstand om frifindelse for betaling af bod anført, at forbuddet mod fortrædigelse ikke giver konfliktende medarbejdere en ubetinget ret til genindtræden i ansættelsesforholdet umiddelbart ved konfliktens ophør. Der bestod således ikke en pligt for Gartneriet Nymarken til at lade de tre medarbejdere, der havde deltaget i konflikten og i øvrigt definitivt forladt arbejdspladsen, genindtræde i deres tidligere stillinger. Gartneriet Nymarken var ved sympatikonfliktens ophør berettiget til af saglige, driftsmæssige grunde ikke at genansætte de tre medarbejdere, hvoraf i øvrigt ingen var tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant, eller havde mere end 25 års anciennitet. Dels havde Gartneriet Nymarken, der befandt sig på et stærkt konkurrencepræget marked, økonomiske problemer, ligesom virksomheden i tiden forud havde oplevet et fald i arbejdsopgaver. Dels havde gartneriet mens konflikten pågik den 1. juli 2010 helt berettiget og for at sikre virksomhedens fortsatte drift justeret medarbejderstaben og fastansat to medarbejdere, der hidtil havde været tilknyttet virksomheden på vikarbasis. På denne baggrund var det derfor også berettiget, at GLS-A, ikke pålagde Gartneriet Nymarken at genansætte medarbejderne ved konfliktens ophør eller på fællesmødet den 2. juli 2010 eller i forbindelse med retsmødet i Arbejdsretten den 6. juli 2010, hvor situationen var uændret. Gartneriet Nymarkens forsinkede efterlevelse af protokollatet af 12. juli 2010 er undskyldeligt og bør derfor ikke være bodspådragende. Det i protokollatet indeholdte forlig kan i øvrigt ikke tages som udtryk for, at virksomheden burde have genansat de tre medarbejdere allerede den 1. juli Forliget angik flere forhold end blot spørgsmålet om genansættelse, og uanset den uoverensstemmelse, der var opstået mellem Gartneriet Nymarken og GLS-A, bestod den driftsmæssige begrundelse for ikke at genansætte de tre medarbejdere fortsat. De efterfølgende afskedigelser har heller ikke haft karakter af organisationsforfølgelse. De var derimod led i et driftsmæssigt begrundet ophør af virksomheden. Det er i øvrigt uantageligt og i al fald ikke bevist at nedlukningen af virksomheden skete for at chikanere de tre medlemmer af 3F. GLS-A s Vejledning i forbindelse med Vikarbureau-konflikt er ikke i strid med forbuddet mod fortrædelighed, og vejledningen må desuden ses i sammenhæng med den rådgivning, GLS-A i øv- 19

20 rigt gav sine medlemsvirksomheder. Ligeledes er det ikke et overenskomstbrud, at 3F s opfordring i brev af 1. september 2010 til GLS-A ikke blev fulgt, og at brevet i øvrigt ikke blev besvaret. I det hele taget har hverken Gartneriet Nymarken eller GLS-A på bodspådragende måde forbrudt sig mod parternes hovedaftale. Til støtte for sin subsidiære påstand har indklagede anført, at Gartneriet Nymarken handlede i god tro, da virksomheden ved konfliktens ophør den 1. juli 2010 undlod at genansætte de tre 3Fmedlemmer. Hvis Arbejdsretten finder det godtgjort, at Gartneriet Nymarken udelukkende eller overvejende handlede på baggrund af GLS-A s rådgivning, mildner det virksomhedens bodsansvar. Et eventuelt brud på parternes hovedaftale var under alle omstændigheder ganske kortvarigt, idet det blev bragt til ophør med protokollatet af 12. juli Ved udmåling af en eventuel bod overfor Gartneriet Nymarken må der desuden lægges vægt på, at der er tale om en lille virksomhed, som ikke tidligere har haft uoverensstemmelser med 3F eller andre fagforeninger. GLS-A s Vejledning i forbindelse med Vikarbureau-konflikt er ikke så uklar eller indeholder en så ukorrekt gengivelse af juraen i forbindelse med konflikt, at andet end en mild bod kan komme på tale. Såfremt Arbejdsretten finder det godtgjort, at Gartneriet Nymarken søgte konflikten med 3F og havde et fagforeningsfjendligt formål hermed, mildner det GLS-A s bodsansvar. Der foreligger i al fald ikke skærpende omstændigheder, som kan få betydning ved udmålingen af en eventuel bod for de indklagede. Der er f.eks. ikke tale om flere, selvstændige på hinanden følgende brud på parternes hovedaftale. Arbejdsrettens begrundelse og resultat Det gælder som et almindeligt arbejdsretligt princip, at der efter en afsluttet konflikt ikke må ske fortrædigelse af modparten. Dette princip er f.eks. formuleret i Arbejdsrettens dom af 29. januar 1986 i sag nr Forbuddet mod fortrædigelse indebærer bl.a. en pligt for arbejdsgiveren til at genansætte medarbejdere, der har deltaget i en lovlig konflikt. Kun hvis driftsmæssige hensyn i virksomheden kan begrunde det, kan det komme på tale at undlade genansættelse. 20

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 i sag nr. A2006.237: Zebra A/S (advokat Kirsten Maxen) mod Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat og Fagligt Fælles Forbund (advokat Lars Gulmann) Dommer:

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 3. februar 2016 I sag nr.: AR2015.0171 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for Danren A/S Dommere: Poul

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2013 i Sag nr.: AR2012.0789 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fællesforbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Mediers Arbejdsgiverforening Dommere:

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 18. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 18. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 18. maj 2006 Sagerne nr. A2005.619, A2005.620 og A2005.996: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (i A2005.619 og A2005.996) Og Dansk Funktionærforbund

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV 2016.0001: Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod DI Overenskomst II v/dansk Industri for Arla Foods Amba for Høgelund Mejeri (advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Sag nr.: AR2013.0305 Lærernes Centralorganisation mod KL Dommere: Jørn Kristian Jensen, Carl Erik Johansen, Torkild Justesen, Erik Jylling, Erik Kjærgaard,

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr.

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2017.0051 Lederne for A (advokat Niels Nehrkorn) mod DI Overenskomst II for Q8 Danmark A/S (advokat Anders Toft Hansen) Uoverensstemmelsen angår, om A i henhold til Lederaftalens

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Arbejdsretsafgørelse om frokostpauser til sygehusportører

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Arbejdsretsafgørelse om frokostpauser til sygehusportører REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 013-2014 Arbejdsretsafgørelse om frokostpauser til sygehusportører

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 75/2011 Klager 1 og Klager 2 (bg. advokat B) mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 151-2011 Ejendomsmæglervirksomheden BB indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 21. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 22. december 2016 Sag nr. AR2016.0185: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Flemming Guldberg (faglig sekretær Jan Madsen) mod Dansk Byggeri for FME Entreprise A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 14. januar 2015 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i I sag nr.: AR2013.0640 Landsorganisationen i Danmark Fagligt

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. februar 2016 I sag nr. AR2015.0084: FTF for Turistførerforeningen (advokat Kia Philip Dollerschell) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for

Læs mere

Kendelse af 16. marts 2016

Kendelse af 16. marts 2016 Kendelse af 16. marts 2016 i faglig voldgift nr. FV 2015.0170 Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I for Stryhns A/S (advokat Jane Hedegaard) 1. Tvisten Sagen angår,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 22. juni 2016 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2015.0627 Landsorganisationen i Danmark HK Privat

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for 17 murersvende v/ tillidsrepræsentant Thomas Vilhelmsen (faglig sekretær Henrik Blaabjerg) mod Dansk Byggeri for Murbo A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20120092. 3F for A og B. mod. Dansk Byggeri for Spæncom A/S

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20120092. 3F for A og B. mod. Dansk Byggeri for Spæncom A/S KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20120092. 3F for A og B mod Dansk Byggeri for Spæncom A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 11. maj 2012 med højesteretsdommer Thomas Rørdam som nævnsformand og

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2017.0044) CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Siemens Wind Power (advokat Morten Pedersen) Afsagt den 31.

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

Tvistighedsnævnet KENDELSE

Tvistighedsnævnet KENDELSE -NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt af Tvistighedsnævnet den 3. august 2017 i sag 47.2016 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B ved advokat Christina Borggaard Thomsen I sagens

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0003 Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod DI for Danish Crown Tønder-Oksekødsdivision (fagleder

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014.

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014. København, den 30. marts 2015 Sagsnr. 2014-3497/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne X ApS og Y klaget over advokat B. Klagens tema: Advokat A har på vegne

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K. København, den 20. december 2017 Sagsnr. 2017-2383/VTA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget over advokat Morten Riise-Knudsen, København K. Klagens tema: Advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 20. maj 2010 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2009.0643 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-515/8KR/CBW 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede advokatfirma], [bynavn]. Klagens

Læs mere