Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)"

Transkript

1 Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr ) Indstilling fra Belysningsudvalget angaaende Anskaffelse af et nyt Ovnanlæg m. m. til Gasværket. Fra Belysningsvæsenet forelaa følgende Erklæring : "Hoslagt fremsendes de indkomne Tilbud paa et nyt Ovnanlæg til Aarhus Gasværk. Som det fremgaar af vedlagte, foreligger der Tilbud paa et komplet Ovnanlæg med tilhørende Kul- og Kokstransport samt et Koks- Knuser- og Sorteranlæg for et Gasværk med kontinuerlig Drift fra følgende Firmaer: 1. Woodall Duckham, London... Kr Glower West, Manchester..." Robert Dempster & Sons (ufuldstændigt Projekt). 4. Heinrich Koppers, Essen... Kr Stettiner Chamotte Fabk.,Stettin * Dr. C. Otto & Co., Dahlhausen " Endvidere foreligger Tilbud fra følgende Firmaer paa et diskontinuerligt Anlæg: 7. Heinrich Koppers... Kr Stettiner Chamotte Fabrik... Kr Dr. C. Otto & Co..." Foruden Udgiften til ovennævnte Anlæg vil der Dette dokument er fra Side 1 af 9

2 komme Udgifter til alle Fundamenter, der ligger dybere end 1 m under Terræn, og til eventuelle Vejarbejder, hvilket Beløb anslaas til ca. Kr Yderligere er det paatænkt at søge Havneudvalgets Tilladelse til, at der bygges et Kullosningsanlæg, der kan bringe Kullene direkte fra Skib og ind i Gasværkets Kulhus. Et saadant Anlæg anslaas at ville koste ca. Kr ". Fra Belysningsudvalget forelaa følgende Indstilling : Udvalgets Flertal, H. P. Christensen og Vald. Pedersen, indstiller til Byraadet under Henvisning til Erklæring fra Driftsassistent S. C. Sørensen, Bilag Nr. VII, at Udvalget bemyndiges til paa Grundlag af Tilbudet, Bilag Nr. 4, fra Heinrich Koppers ved Victor Berg, Stockholm, at indlede Forhandling med nævnte Firma om Opførelsen af et Ovnanlæg med kontinuerlig Drift. Vald. Pedersen kunde ogsaa tænke sig, at der indledes Forhandling med Firmaet Dr. Otto & Co., Bilag Nr. 6. Udvalgets Mindretal, P. Petersen, indstiller til Byraadet, under Henvisning til Erklæringer fra Belysningsdirektør Løchte, Bilag Nr. V, og Ingeniør cand. polyt. C. J. H. Madsen, Bilag Nr. VI, at der i Henhold til Tilbud fra Woodall-Duckham, London, Bilag Nr. 1, indledes Forhandlinger med dette Firma om Ovnanlæg med kontinuerlig Drift. " H. P. Christensen forelagde Indstillingen, som desværre ikke var enstemmig, idet Udvalgets Flertal stillede eet Forslag, medens Konsul Petersen sammen med Direktør Løchte stillede et andet. Embedsmændene havde selvfølgelig rent teoretisk den bedste Viden, men om det altid kunde holde i Praksis, var et andet Spørgsmaal. Udvalget maatte jo arbejde sammen med Embedsmændene, og hvis de mente, det var dem, der skulde lede Kommunens Sager, maatte Udvalget jo appellere til Byraadet; men naturligvis blev det meget vanskeligt, naar Udvalget ikke kunde slutte sig til den tekniske Ledelses Mening. Hvad de forskellige Firmaer angik, saa anbefalede de selvfølgelig alle deres eget System og paapegede Fejl hos de andre. Udvalget var enigt om at maatte foretrække et kontinuerligt Gasværk fremfor et diskontinuerligt; det sidste var ganske vist noget billigere, men Koksene blev daarligere og egnede sig ikke til Brændsel i Kakkelovne, hvorved Fordelen gik bort. Udvalget havde sendt Driftsassistent Sørensen til Tyskland, for at han kunde sætte sig ind i den daglige Drift af Koppers Værk, og af hans Erklæring, som altsaa var bygget paa det rent praktiske, fremgik, at der ved Koppers var den Fordel, at der kunde anvendes ringere Brændsel end ved Wodall-Duckhams, idet der ogsaa kunde bruges Nøddekoks og Smuld. Derved blev dette System fordelagtigere i Driften end det engelske. Ganske vist var Koppers System noget mere kompliceret og krævede maaske lidt mere Pasning, men Driftsassistenten havde dog overfor Taleren erklæret, at han maatte anse Koppers for det bedste. Et Bevis herfor var det ogsaa, at man Dette dokument er fra Side 2 af 9

3 i Oslo netop i denne Tid havde bestemt sig for at opføre et Gasværk efter Koppers System. Udvalget havde desuden bedt Ingeniør Madsen ved Østre Gasværk i København give en Erklæring om Wodall-Duckhams og Dr. Ottos Systemer Ingeniør Madsen var bekendt for at være en Ekspert paa dette Omraade, og han anbefalede Wodall-Duckham; men Taleren tillagde alligevel ikke hans Erklæring saa stor Betydning af den Grund, at han for et Aar siden var af den modsatte Mening. Som Stillingen nu laa, var det selvfølgeligt vanskeligt for Byraadet at tage Stilling til Sagen, men Taleren vilde anbefale at gaa den Vej, at man bemyndiger Udvalget til at træde i Forhandling med det af de to Firmaer, som Byraadet bestemmer, dels for at faa slaaet fast, hvor stor en Del af Arbejdet der kan udføres her i Landet, og dels for at faa de fornødne Garantier. Taleren havde imidlertid den bestemte Overbevisning, at det vilde være en Fordel at vælge Koppers Projekt, idet man ved at bruge billigere Brændsel her kunde indvinde ca Kr. aarlig, og et saadant Beløb kunde man ikke helt se bort fra. P. Petersen vilde anbefale at vælge Woodall-Duckhams Projekt, dels fordi det var det billigste, men ogsaa af andre Grunde. Den afsluttede Licitation havde nærmest været en illoyal Konkurrence; det var ikke Kotume, at man, efter at Tilbudene var indgivet, gav sig til at forhandle med de bydende og lod dem give nye Tilbud for at faa Prisen sat ned; men her var Eksempler paa, at der var slaaet af med ca Kr. Det eneste Firma, som ikke havde noget at slaa af, var netop Wodall- Duckham; det havde beregnet alt nøjagtigt i Forvejen. Wodall Duckham var anerkendt overalt som det førende Firma paa dette Omraade, og alle omtalte det som et Firma, man ubetinget kunde stole paa. Endelig kunde man ikke se bort fra Sagkundskaben, sem repræsenteredes af Direktør Løchte og Ingeniør Madsen. Hvad den sidste angik saa var han anerkendt som Ekspert fra alle Sider, ogsaa af H. P. Christensen, som selv foreslog, at man skulde indhente hans Erklæring, men da Madsens Udtalelser gik Udvalgets Flertal imod, duede han pludselig ikke mere. Angaaende Assistent Sørensen, saa tvivlede Taleren ikke om, at han havde lært en hel Del paa sin Rejse, saa den var ikke spildt; men selv om han var en praktisk dygtig Mand, var han ikke Gastekniker, og endogsaa med hans Erklæring som Grundlag vilde Taleren vælge Vodall-Duckham; for selv om man ved at tage Koppers kunde spare Kr. aarlig paa Brændselet, saa var dette Værk saa meget mere kompliceret og krævede større Pasning; der kunde derfor let blive Standsninger og store Reparationer derpaa, og saa var Besparelsen ganske illusorisk. Hvad Hr. Sørensen privat havde sagt til H. P. Christensen, vidste Taleren ikke, men overfor Udvalget vilde han i hvert Fald ikke svare paa, hvilket han ansaa for det bedste. At fortsætte Forhandlingen med Dette dokument er fra Side 3 af 9

4 flere Firmaer førte næppe til noget; de kunde maaske presses noget ned, men saa blev det, man fik, ogsaa daarligere. Taleren vilde altsaa anbefale at forhandle med Wodall- Duckham for snarest at faa Sagen i Orden. J. Chr. Møller syntes, det var et noget mærkeligt Tidspunkt at komme med et saa stort Projekt, eftersom Byraadet havde været enigt om at udskyde alle store Sager til efter Byraadsvalget, og især da Udvalget ikke var enigt. I Virkeligheden var det at stille Byraadet paa en noget vanskelig Prøve, naar Udvalget efter at have forhandlet med Teknikere i saa lang Tid og foretaget lange Rejser for at sætte sig ind i Forholdene, saa kom til Byraadet og forlangte, at det skulde vælge mellem to Forslag. Taleren vilde først henvise til Direktør Løchtes Erklæring, hvoraf fremgik, at Wodall- Duckhams var det bedste; det var det ældste og det førende paa Ovnanlægenes Omraade, og deres Tilbud var tillige det billigste. Taleren havde søgt Oplysninger ad forskellige Veje og der erfaret, at Direktør Løchte ansaas for at staa højt netop paa det gastekniske Omraade, og man maatte derfor lægge Vægt paa hans Indstilling. Det var Ledelsen og ikke Udvalget, som skulde besørge det daglige Arbejde, og et Udvalg vilde derfor paatage sig et meget stort Ansvar ved at gaa imod den tekniske Ledelse. Dertil kom, at Udvalget senere forespurgte Ingeniør Madsen, som regnes for den største Gastekniker her i Landet, og bad ham dømme mellem Wodall-Duckham og Dr. Otto, idet man dengang slet ikke regnede med Koppers, og Madsens Erklæring var fuldstændig til Fordel for Wodall Duckham. Assistent Sørensen var sikkert en praktisk, dygtig Mand, men han var ikke Gastekniker, og Udvalget burde ikke have ladet ham rejse, for det var at underkende baade sig selv og Ledelsen paa Værket, efter at de havde været paa Studierejse. Men Assistent Sørensens Erklæring sagde egentlig ikke noget afgørende, og hans Beregninger var næppe til at bygge særligt paa, saa Erklæringen maatte nærmest lades ude af Betragtning. Taleren havde forstaaet det saaledes, at der var truffet Aftale med A/S Frichs om at udføre en Del af Arbejdet, hvis det blev et engelsk Firma, der fik det, medens der ikke forelaa nogen Aftale herom med de andre Leverandører, og det maatte siges at være uheldigt. Taleren havde ikke den Anskuelse, at Embedsmændene skal regere, og Kommunens Funktionærer burde heller ikke sidde i Byraadet; men her kunde man næppe gaa imod den tekniske Ledelse og de sagkyndiges Erklæringer Af disse Grunde vilde Taleren anbefale at forhandle med det engelske Selskab. Vald. Pedersen vidste ikke, at Byraadet havde vedtaget noget om, at større Forslag skulde udsættes til efter Valget. Taleren havde været med i England og set paa mange Gasværker, men der var lige saa mange af Webster og Demstock som af Wodall-Duckham, og hvis det ikke gjaldt om at skaffe Arbejde her til Dette dokument er fra Side 4 af 9

5 Landet, vilde Taleren gerne have anbefalet Webster. Hvad Ingeniør Madsens Erklæring angik, saa havde Taleren Indtryk af, at der indenfor Ingeniørstanden i Danmark var noget Frimureri, og det kunde forklare en Del. Hvis Ingeniør Madsen var blevet spurgt et Aar tidligere, vilde han have fraraadet at vælge Wodall-Duckham, og det vilde sikkert blive vanskeligt for ham at forsvare sine Udtalelser i Erklæringen. Naar man sendte Driftsassistent Sørensen til Tyskland i Stedet for, at Udvalget rejste derned, var det nærmest for at spare Penge, og han var i hvert Fald en dygtig Mand, som forstod at passe et Gasværk. Hvad de opstillede Garantier og Beregninger angik, saa maatte der vist overalt trækkes nogle Procent fra; Tallene kunde opstiles paa mange Maader. Taleren ansaa egentlig Dr. Ottos Projekt for det bedste og billigste, og det tog mindst Plads; det var tillige anbefalet af en Kapacitet som Direktør Kettinge paa Frederiksberg; men subsidiært kunde Taleren slutte sig til H. P. Christensens Forslag. Udvalget var enigt om, at saa meget som muligt af Arbejdet skal laves i Danmark, specielt i Aarhus; men der havde ikke været forhandlet med noget Aarhusfirma endnu, og det var næppe klogt at gøre det paa nærværende Tidspunkt. A. Mørup var enig med Udvalget i, at det bør være et kontinuerligt Anlæg; det gav det største Udbytte baade af Gas og Koks, og Koksene blev bedst; desuden blev der mindre Slid paa et saadant Anlæg, idet Temperaturen var nogenlunde ens hele Tiden. Det var ikke let for Byraadet at tage Stilling til Sagen med Dags Varsel, selv om Udvalget havde gjort Arbejdet lettere ved at tage to af Tilbudene at vælge imellem. Hvad disse angik, var der en principiel Forskel mellem dem, idet Wodall-Duckham havde almindelig Generator, medens Koppers havde Centralgenerator, og det syntes, som om dette System var noget mere økonomisk i Driften, da der kunde anvendes billigere Brændsel. Men hertil var at sige, at paa Frederiksberg brugte man ikke det billigere Brændsel, og det kunde tyde paa, at det ikke var nogen Fordel; dertil kom, at Koppers var vanskeligere at betjene, mindre driftssikker og krævede større Vedligeholdelse, saa den omtalte økonomiske Fordel blev vist meget problematisk. Det var en Fordel ved Wodall- Duckham, at dette System havde 5 Ovne med 20 Retorter, medens Koppers havde 2 Ovne med 7 Retorter i hver; Koppers kunde derfor kun arbejde med fuld eller halv Produktion, men Wodall-Duckham kunde regulere Produktionen med 1/5. Hvis man tog Koppers Tilbud, skulde der fjernes en Gasbeholder og anlægges Veje, og derved blev det dyrere end det engelske, og endelig garanterede dette 80 % dansk Arbejde mod Koppers 75 %. Der var nogen Strid om Ingeniørernes Fagkendskab, men hertil vilde Taleren sige, at Ingeniør Madsen netop som Kemiker havde den største teoretiske Uddannelse paa dette Dette dokument er fra Side 5 af 9

6 Omraade, og naar han saa havde beskæftiget sig med Gasværksarbejde i en Menneskealder, kunde man ikke undlade at lægge den største Vægt paa hans Udtalelser, der helt igennem faldt sammen med Direktør Løchtes Erklæring. Af disse Grunde vilde Taleren anbefale at antage Wodall-Duckhams Projekt. H. P. Christensen konstaterede, at Fabrikant Møller havde faaet et andet Syn paa den tekniske Ledelse, end han tidligere havde haft. Selvfølgelig havde Embedsmændene større teoritisk Indsigt, men i det praktiske Arbejde kunde andre være mindst lige saa dygtige, og Taleren tog ikke i Betænkning at indtage et andet Synspunkt end den tekniske Ledelse i denne Sag. Hvis Byraadet antog Wodall-Duckhams Projekt, maatte Taleren i hvert Fald forlange at faa et særligt teknisk Tilsyn under Opførelsen. Angaaende at Forslaget kom lige før Valget, saa maatte det dog siges, at det nuværende Udvalg var mest kompetent til at komme med Forslag efter alle de Rejser og Undersøgelser, som var gaaet forud. Taleren maatte bestride, at Wodall Duckham var det billigste Tilbud, naar man saa Sagen fra alle Sider. Direktøren havde af Koppers forlangt, at der skulde være 3 Centralgeneratorer; men 2 maatte dog være nok, da man normalt kun brugte 1, og den tredie blev der ikke Brug for i de første 10 Aar; derved kunde spares Kr. Koppers første Tilbud lød paa Afgasning af 160 tons i Stedet for som forlangt 140 tons, og da de senere gik ned til 140 tons, blev Prisen selvfølgelig billigere, uden at Tilbudet blev forringet. Systemet med Centralgenerator var det bedste, og at det skulde være mindre driftssikker, havde Taleren aldrig hørt noget om. At det var kompliceret, maatte vel nærmest være en Fordel, idet alle tekniske Fremskridt her var udnyttet. For Taleren gjaldt det om at faa det Værk, som økonomisk set var det bedste for Kommunen, og det var Koppers. Ved Wodall-Duckhams Gasværk i Odense sad Koksene saa fast, at de maatte slaas løs med en Forhammer; det var ingen Anbefaling for dette. Hvad Ingeniør Madsen angik, saa havde han muligvis alle de gode Evner, som man her fremhævede; men det var jo ikke meget værd, hvis han brugte dem i forkert Retning, og i hvert Fald var de Argumenter, han fremførte, ikke overensstemmende med hans tidligere Udtalelser. Hvad Grunden hertil kunde være, skulde Taleren ikke komme nærmere ind paa ved denne Lejlighed. Ogsaa Direktør Løhhte havde skiftet Anskuelse siden i Fjor, idet han dengang varmt anbefalede Centralgenerator. Assistent Sørensens Erklæring skulde reduceres til det mindst mulige, men han var en praktisk uddannet Mand, som i 4 Uger havde set paa, hvordan Værket gik, og det havde mere Betydning end lange teoritiske Beregninger. Taleren maatte fastholde Forslaget om at forhandle med Koppers; men det var ikke absolut Meningen, at Sagen skulde presses Dette dokument er fra Side 6 af 9

7 igennem før Valget, og hvis Byraadet ansaa det for rigtigst at stille Sagen i Bero indtil den Tid, vilde Taleren ikke modsætte sig det. Andr. Christensen mente ikke, man kunde tage Stilling til en saadan Sag paa anden Maade end ved at danne sig et Skøn paa Grundlag af de sagkyndiges Udtalelser, og hvorledes dette Skøn maatte blive, var der næppe Tvivl om, naar man læste Direktør Løchtes og Ingeniør Madsens Erklæringer. At Ingeniør Madsen tidligere havde haft et andet Syn paa Forholdet, indrømmede han selv, men efter at være blevet bekendt med Wodall-Duckhams nyeste Generatorkonstruktioner, foretrak han disse for Centralgeneratorer. De to Herrers Erklæringer maatte dog tillægges større Betydning end Assistent Sørensens, som egentlig ikke sagde noget som helst; han fandt dem gode begge to og turde ikke sige, hvilket han ansaa for det bedste, men han var dog betænkelig ved det komplicerede tyske Anlæg. Hans Beregninger var vel nærmest skønsmæssige og byggede paa det, som de tyske Ingeniører havde fortalt ham; men dertil kom, at hans Regnestykke var forkert, idet de 9,46 Kr. til Underfyr blev beregnet som Udgift 2 Gange. Hvis hans øvrige Beregninger var lige saa gode, kunde man ikke bygge meget paa hans Udtalelser; det var klogest at holde sig til de virkelig sagkyndige. J. Chr. M ø ll e r erkendte, at Ingeniør Madsen havde skiftet Opfattelse, men det havde H. F. Christensen ogsaa, idet han i Fjor bad om en sagkyndig Udtalelse angaaende Wodall-Duckhams og Dr. Ottos Projekter og slet ikke regnede med Koppers, medens han nu ansaa dette for det bedste. Man kunde ikke regne med, at Udvalget havde mere Forstand paa Sagen end de virkelig sagkyndige, og endnu mindre Byraadet. Udvalget og Ledelsen havde gjort ikke saa faa Rejser for at sætte sig ind i Forholdene, og det fandt Taleren rigtigt, men det var da underligt at tænke sig, at Assistent Sørensen ved at opholde sig 1 Maaned i Tyskland skulde kunne komme med bedre Resultater. Taleren saa egentlig helst, at man ventede med Sagen til efter Valget, saa det ny Byraad fik Ansvaret for Vedtagelsen. J. Perregaard antog, at de fleste af de bydende havde forhandlet med Folk i Byen om forskellige Arbejder; Taleren vidste i hvert Fald, at der var rettet Forespørgsler om Prisen paa Byggearbejde. Det kunde være interessant at vide, hvorfor man i Beregningerne var gaaet ud fra en Timeløn af 80 Øre, da denne jo faktisk var langt højere. H. P. Christensen hævdede Rigtigheden af Assistent Sørensens Beregninger. Taleren havde ikke skiftet Mening; men Koppers klagede over, at Udvalget ikke havde taget deres Værker i Øjesyn lige saa vel som de øvrige, og derfor lod man Assistent Sørensen rejse derned. Direktøren for A/S Frichs havde henvendt sig til Taleren, men ikke faaet Løfte om noget udover, at Firmaerne skulde faa Lejlighed til at give Tilbud paa Arbejdet, og det var Udvalget vist enigt Dette dokument er fra Side 7 af 9

8 om. Andr. Christensen fastholdt, at Beregningen var forkert; der blev en Difference af 9,46 Kr., saa efter Regnskabet var Indtægten egentlig mindre ved Koppers end ved Wodall- Duckham. Formanden fandt det rigtigt, at Udvalget, naar Tiden kom, vilde søge at faa en Del af Arbejdet udført i Aarhus, men man burde ikke i Forvejen binde sig til et Aarhus Firma; det havde man gjort ved en Licitation ved Havnen, og naturligvis blev Arbejdet saa dyrere. Det var givet, at denne Sag nu snart maatte løses, og det maatte da undersøges, hvorfra man kunde skaffe Midlerne dertil. Taleren havde af den Grund henvendt sig til Privatbanken og spurgt, om den vilde aabne en Konto for Kommunen, hvorpaa der kunde trækkes, eftersom der i Løbet af Sommeren blev Brug for Pengene; men Banken henstillede, at Byraadet sikrede sig Pengene, før man tog fat paa Arbejdet, da det var tvivlsomt, at Banken kunde skaffe dem. Der var selvfølgelig nogle Penge i Kassebeholdningen, men ikke tilstrækkeligt, og Taleren havde da tænkt, at Resten af Beløbet maaske kunde laanes af Havnekassen, forudsat at Ministeriet tillader det. Taleren vilde derfor foreslaa at betragte dette som en 1. Behandling, hvorefter Budgetudvalget kunde tage en Forhandling med Belysningsudvalget angaaende Amortisationen af Pengene, og derefter vilde Sagen igen komme til Byraadet. - Taleren bad derpaa Belysningsdirektør Løchte klarlægge sit Syn paa Sagen. Direktør Løchte gav en Oversigt over Udviklingen paa Gasværkernes Omraade, hvoraf fremgik, at de moderne Anlæg først kom frem i England med West og Wodall-Duckham, De havde været de førende Firmaer paa dette Omraade og maatte stadig anses for de bedste, idet de havde en lang Erfaring bag sig og derved havde haft Lejlighed til efterhaanden at afhjælpe mulige Mangler. Naar Tyskerne ikke kom med saa tidligt som Englænderne, skyldtes det væsentlig Krigen, men efter denne tog de fat og efterlignede særlig Wodall-Duckham, hvilket maatte kaldes en stor Anbefaling for dette. Naar saa Wodall Duckhams Tilbud her ubestrideligt var det billigste, kunde Taleren som Embedsmand ikke forsvare at indstille noget andet Tilbud end dette. Garantien regnede Taleren ikke saa meget med, for det var næppe muligt at kontrollere det bagefter og faa en fuldt retfærdig Dom. Naar et Ovnanlæg afgassede alle Kullene, og ingen Varme gik til Spilde, kunde man ikke naa højere. Den forløbne Konkurrence havde været mere haardhændet end nogen tidligere, og der var brugt alle Vaaben, men ingen af Konkurrenterne havde kunnet finde noget væsentlig at angribe Wodall-Duckham for eller betegne det som et ikke 1. Klasses Firma. Det var det førende Firma med de fleste Erfaringer paa dette Omraade, og alene det burde være Grund nok til at vælge Wodall-Duckhams Projekt. - Taleren paaviste derefter ved Hjælp af de ophængte Dette dokument er fra Side 8 af 9

9 Tegninger Indretningen af de forskellige Værker. Formanden takkede Direktør Løchte for de givne Oplysninger. Taleren vilde altsaa foreslaa at betragte dette som en 1-Behandling, hvorefter der kan forhandles mellem Belysningsudvalget og Budgetudvalget angaaende Beløbets Amortisation. Budgetudvalget vilde saa forsøge at skaffe Beløbet til Veje uden at bebyrde Pritvatbanken. F'ormandens Forslag vedtoges. Dette dokument er fra Side 9 af 9

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. september 1935 2) Byrådsmødet den 12.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Kommunens Laan Laan Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 526-1918) Originalt emne Dyrtidstillæg Dyrtidstillæg til Pensionister Lønninger Lønninger i Almindelighed Regulativer, Reglementer m m Vedtægter Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1922 2) Byrådsmødet den 26. maj 1922 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Byraadet Byraadet i Almindelighed Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. maj 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 128-1926) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gader Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 610-1931) Originalt emne Bade Havnen Havnen i Almindelighed Strandbadeanstalter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. januar 1932 2) Byrådsmødet den 14. januar 1932

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Havnen Havnen i Almindelighed Kommunelæger Lodsvæsen, Lodser Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925) Originalt emne Arbejderforhold Arbejdsanvisningskontor Boligforhold Boligforhold i Almindelighed Boliglove (Huslejelove) Bolignød (Husvilde) Lejerforhold Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Originalt emne Kommunens Laan Laan Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. oktober 1937 2) Byrådsmødet den 28. oktober 1937 3) Byrådsmødet den 18.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1918 2) Byrådsmødet den 28. november 1918 3) Byrådsmødet

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Originalt emne Aarhus Sporveje Byraadet Kørsel Udvalg Uddrag fra byrådsmødet den 11. april 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Vandforsyning og Vandværk Vandværk og Vandforsyningsanlæg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. september 1938 2) Byrådsmødet den 15. december 1938 Uddrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 245-1912) Originalt emne Havnen Havnepakhuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. juli 1912 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 245-1912) Fra 2 Mindretal

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1914) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Foreninger Forskønnelsesforeningen Gader Uddrag fra byrådsmødet den 14. januar 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. april 1911 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 564-1921) Originalt emne Hospitalslæger Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. december 1921 2) Byrådsmødet den 5. januar 1922 3) Byrådsmødet den 2. marts

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 340-1917) Originalt emne Boligforhold Boligtilsyn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 25. oktober 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Murværk af teglsten og klinkerbetonsten Ernst Ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Murværk af 'l'eg Isten og Klinkerbetonsten Af Civiling-eniøi :Ei nst Ishøy Civilingeniør Ernst Ishøy

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. september 1923 2) Byrådsmødet den 15. november 1923 3) Byrådsmødet den 22. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 122-1915)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 122-1915) Aarhus byråds journalsager Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915 4) Byrådsmødet den 23. september 1915 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 85-1911) Originalt emne Domme og Retssager Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1911 2) Byrådsmødet den 6. juli 1911 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 710-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 710-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 710-1919) Originalt emne Havnearbejdet, Havneudvidelse Havnen Uddrag fra byrådsmødet den 12. februar 1920 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere