- til advokater, der bliver spurgt, om de vil indtræde i en bestyrelse for et erhvervsdrivende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- til advokater, der bliver spurgt, om de vil indtræde i en bestyrelse for et erhvervsdrivende"

Transkript

1 Tjekliste til advokaters bestyrelsesarbejde - til advokater, der bliver spurgt, om de vil indtræde i en bestyrelse for et erhvervsdrivende selskab. Marts 2013

2 Indledning Deltagelse i bestyrelsesarbejde er en sædvanlig del af mange advokaters arbejde, da advokaten med sin unikke kombination af juridisk viden og forretningsmæssig forståelse kan skabe værdi i virksomhederne. Danske Advokater har derfor udarbejdet denne tjekliste om forhold, som advokaten bør undersøge og tage stilling til i forbindelse med at påtage sig og udføre sådanne hverv. Advokatens undersøgelser skal selvsagt tilpasses selskabets størrelse og forhold, og de praktiske råd og vink i tjeklisten er blot eksempler - og på ingen måde udtømmende. Tjeklisten er fortrinsvis rettet mod bestyrelsesposter i mindre- og mellemstore ejerledede virksomheder og kun i begrænset omfang mod store hhv. aktionærejede og børsnoterede virksomheder. Til tjeklisten knyttes der enkelte bemærkninger til hvervet som formand for en bestyrelse, idet advokater ganske ofte tilbydes denne post. Endelig er der til tjeklisten knyttet et notat om de advokatetiske reglers (AER) betydning for advokaters bestyrelsesarbejde. Udgangspunktet er, at bestyrelsesarbejde ikke omfattes af AER, da bestyrelsesarbejde ikke er advokatvirksomhed i traditionel forstand. Reglerne er dog retningsgivende for, hvilke advokatopgaver advokaten og/eller dennes advokatfirma kan påtage sig. Notatet kan læses på

3 A Tiltag ved indtræden i en bestyrelse 1. Få en drøftelse med ejeren om årsagen til og forventningerne ved at få dig ind i bestyrelsen. En forventningsafstemning er central i denne situation. 2. Få en tilsvarende drøftelse med bestyrelsens formand. Beder ejeren om, at du påtager dig formandshvervet, er en drøftelse med den tidligere formand gavn lig. Formålet er forventningsafstemning og vidensindsamling. 3. Undersøg, hvem der er de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Her er Google, LinkedIn og lignende gode og nemt tilgængelige redskaber. 4. Gennemgå følgende dokumenter: a. Resumé fra Erhvervsstyrelsen (evt. også for datterselskaber) b. Selskabets vedtægter c. Eventuel(le) ejeraftaler, herunder om deltagerne kræver, at bestyrelses- medlemmet underskriver disse aftaler d. Seneste tre årsrapporter helst den interne version, hvis den udarbejdes e. For børsnoterede selskaber: Børsmeddelelser fra de seneste tre år f. Mødeprotokoller/bestyrelsesmødereferater fra bestyrelsen tre år tilbage g. Revisionsprotokoller og evt. management-letters tre år tilbage h. Årsbudget for indeværende regnskabsår og fra de seneste tre år i. Måneds- eller kvartalsregnskaber (interne perioderegnskaber) med budgetopfølgning for indeværende og de seneste tre år for at få et indblik i, hvor god virksomheden er til at følge egne budgetter. j. Forretningsorden for bestyrelsen k. Direktionsinstruks l. Direktørkontrakter m. Optionsprogram for ledelsen n. Senest vedtagne strategiplan (hvis en sådan findes) o. Referater og forretningsordener for særlige udvalg, f.eks. revisionsudvalg

4 5. Afhængig af resultatet af gennemgangen under pkt. 4 og samtaler under pkt. 1 og 2 kan samtaler med revisor og hovedbankforbindelse være tilrådelig. 6. Få ledelsen til at præsentere produkter, markeder, konkurrenter, hovedkunder og leverandører, datterselskaber/joint ventures i ind- og udland, overenskomstforhold, evt. faglige eller andre tvister, særlige miljø-/arbejdsmiljøforhold og andre for virksomheden relevante oplysninger. 7. Interessekonflikter a. Selve bestyrelsesposten er efter Danske Advokaters opfattelse ikke omfattet af de advokatetiske regler. Men de almindelige habilitetsregler i selskabsloven gælder for advokatmedlemmet ligesom for andre bestyrelsesmedlemmer. b. Medmindre selskabets corporate governance-regler indeholder andet, er der intet til hinder for, at advokaten eller andre i advokatens firma udfører juridisk arbejde for virksomheden, enten eksklusivt eller sammen med andre advokatfirmaer. c. Modpartsrepræsentation vil undtagelsesvis kunne ske for større og børsnoterede selskaber, men bestyrelsesmedlemmet og dennes advokat virksomhed skal udvise stor agtpågivenhed på området. Om hele dette emne henvises til notatet om interessekonflikter, som kan findes på Det er tilrådeligt allerede inden indtræden i selskabet at få afklaret med den øvrige bestyrelse og direktion, om de forventer, at du vil påtage dig advokatopgaver for selskabet og om du har mulighed for det. 8. Tavshedspligt særlige forhold a. Hvis man udpeges til bestyrelsen på foranledning af selskabets pengeinstitut, hovedkreditor eller lignende stakeholder, er det vigtigt at holde sig for øje, at tavshedspligten også gælder ubetinget i forhold til denne stakeholder med mindre ens tavshedspligt helt eller delvist - ophæves af selskabet/bestyrelsen.

5 b. Tilsvarende har den valgte advokat også en fortroligheds/ tavshedspligt i forhold til sine kolleger i advokatfirmaet og uanset at disse er omfattet af en generel tavshedspligt, må selskabets forhold ikke drøftes med dem. Kun i situationer, hvor advokaten søger en egentlig rådgivning og hvor rådgiveren (advokatkollegaen) er omfattet af en strengere fortrolighedspligt, må man drøfte selskabets forhold. 9. Det bør afklares, om virksomheden har en bestyrelsesansvarsforsikring. Hvis ikke, bør advokaten enten anbefale (eller forlange), at en sådan tegnes med en ansvarsdækning, der er passende for selskabets størrelse og aktiviteter. Alternativt bør advokaten sørge for, at advokatfirmaets egen ansvarsforsikring dækker bestyrelsesarbejdet. Husk at anføre selskabet på listen over bestyrelseshverv, hvis det kræves, at en gang om året deklarerer sine bestyrelseshverv. Tegning af bestyrelsesansvarsforsikring tilrådes ikke alene på grund af risikoen ved at ifalde et erstatningsansvar, men også for at få dækket de ofte ganske omfattende sagsomkostninger ved at forsvare sig mod uberettigede sagsanlæg. 10. Honorarets størrelse, beregning (fast eller timebaseret), kategorisering (A- eller B- indkomst), udbetalingstakt og evt. regulering bør drøftes og fastlægges, inden bestyrelseshvervet accepteres. Det er vigtigt at få præciseret, hvor grænsen går mellem bestyrelseshvervet og evt. advokatydelser. 11. Få undersøgt evt. regulatoriske krav til bestyrelseshvervet, f.eks. fit & proper - krav under lov om finansiel virksomhed og nationalitetskrav (ved udenlandske selskaber/datterselskaber). 12. Hvis bestyrelsesposten er i et udenlandsk selskab, bør du undersøge ansvarsforhold, pligter, og om forsikringen dækker i det/de relevante land(e). Tilsvarende kan gælde for bestyrelsesposter i sportsklubber og andre fritids-prægede selskaber med formål af mindre kommerciel karakter. 13. Overhold advokatfirmaets egne regler om bestyrelsesposter. Ikke sjældent kræver indtræden i en bestyrelse godkendelse af et ledelsesorgan eller af de øvrige partnere.

6 B. Forhold under bestyrelseshvervets forløb 1. Foretag en løbende evaluering af egen indsats. Bestyrelsesmedlemmer skal deltage i værdiskabelsen i selskabet, sikre at selskabet følger en fastlagt strategi og via sin ledelses -og kontrolfunktion medvirke til, at der løbende sker en forretningsudvikling. 2. Vær opmærksom på, at de kontinuerlige bestyrelsesopgaver bør være afpasset efter selskabets forhold. Nedenfor er vist en række opgaver, der skal løses i løbet af året også kendt som et årshjul : Figuren er udarbejdet efter inspiration fra årshjulet i Bestyrelsens Værktøjskasse af Teddy Wivel og bringes med forfatterens tilladelse.

7 3. Påse løbende, at de opgaver, der følger af vedtægter, forretningsorden mv. behandles i bestyrelsen på de relevante tidspunkter, og at de sammen med andre vigtige beslutninger føres til protokol/referat. Protokollaterne bør altid angive hvornår, hvor, hvem, der var til stede, dagsorden, referat eller beslutning vedrørende de enkelte punkter og afslutningstidspunkt. Ud over vigtigheden for styringen af selskabet kan protokollen være af stor betydning ved potentielle efterfølgende ansvarssager. Derfor er det også afgørende at få indført eventuelle dissenser til protokollen. 4. Bestyrelsens forretningsorden bør tilpasses den konkrete virksomhed, og bør det bl.a. sikres, at der er fokus på " early warnings", hvorved der inkorporeres processer, der kan indikere, at budgettet måske ikke overholdes. 5. Bestyrelsesmøderne bør som udgangspunkt holdes på selskabets adresse. Kun rent undtagelsesvis bør bestyrelsesmøderne afholdes på advokatkontoret. På den måde lærer du bedre virksomheden og dens relevante medarbejdere at kende og opnår en bedre føling med virksomheden. 6. Det er vigtigt at holde sig for øje, at bestyrelsesmøder der helt eller delvist - afholdes som telefon- og/eller videokonferencer, er omfattet af helt de samme regler som for fysiske møder. 7. Det er afgørende kontinuerligt at overvåge og håndtere mulige interessekonflikter, som advokatvirksomheden kan havne i enten ved modpartsrepræsentation eller ved anden form for konflikt med de advokatetiske regler. Ud over en vurdering af de advokatetiske regler bør advokatvirksomheden også foretage en rent forretningsmæssig vurdering af situationen. 8. Er du blevet bedt om at indtræde som bestyrelsesformand, har du ansvaret for at indkalde og lede møderne og for at følge op på, om de aftalte beslutninger udføres. Derudover er opgaverne i samarbejde med den daglige ledelse at: a. Fastlægge dagsorden, mødeindkaldelse og udsende relevant materiale. Det kan i den forbindelse tilrådes, at der senest fem dage før hvert bestyrelsesmøde udsendes en skriftlig direktionsberetning. b. Lede bestyrelsesmøderne og sikre dels, at alle bestyrelsesmedlemmer høres, dels at der konkluderes, og at tidsspild undgås.

8 c. Sørge for, at der udarbejdes og udsendes referater med det forskriftsmæssige indhold og inden for de fastlagte tidsfrister. Det vil sjældent være formanden selv, der udarbejder referaterne. d. Stå for kontakten til vigtige aktionærer. e. Løbende at vurdere de øvrige bestyrelsesmedlemmers kvalifikationer i forhold til virksomhedens situation. f. Have kontakten til pressen. 9. Sørg for at føre et omhyggeligt arkiv over bestyrelsesmaterialet både det fysiske og det elektroniske. Dels af hensyn til at kunne dokumentere sin viden dels til brug for eventuelle retssager mod bestyrelsen og dels for ved udtræden let at kunne tilbagelevere den del af materialet, som skal tilbageleveres. Vær også her opmærksom på eventuelle særlige regler i persondatalovgivningen og i lov om finansielle virksomheder.

9 C Tiltag ved udtræden 1. Det er altid svært at fastslå, hvornår det er det rette tidspunkt at udtræde af en bestyrelse særligt hvis virksomheden er i finansielle eller juridiske vanskeligheder. På den ene side kan selskabet bringes i yderligere risiko, hvis et bestyrelsesmedlem for slet ikke at tale om formanden forlader bestyrelsen i stedet for aktivt at forhandle om en redningsplan med aktionærer og kreditorer. På den anden side kommer der et tidspunkt, hvor hensynet til selskabet må vige for risikoen for personligt ansvar ved at fortsætte i bestyrelsen. Det skal påpeges, at det kan være særdeles vanskeligt og forbundet med svære overvejelser at udtræde af en bestyrelse for et selskab, der er i krise. 2. Virksomhedens faresignaler vil oftest være dårlig likviditet, faldende dæknings- bidrag eller bruttoavanceprocenter og hyppige personaleudskiftninger. Også manglende økonomisk rapportering eller en drift, der på ingen måde stemmer overens med budgetterne, og ændrede regnskabsprincipper, der markant forøger overskuddet eller egenkapitalen, er faresignaler. 3. Husk at tilbagelevere alt skriftligt materiale og at slette alt elektronisk materiale i overensstemmelse med forretningsordenens bestemmelser herom. 4. Den selskabsretlige tavshedspligt er for så vidt tidsubegrænset, så husk, at al viden, som du har fået som led i dit bestyrelseshverv, er fortrolig. 5. Børsretlige insiderregler kan i en periode bevirke, at såvel du, som et tidligere bestyrelsesmedlem, som din advokatvirksomhed er afskåret fra at handle aktier i selskabet. Advokatvirksomheden bør have interne regler, der regulerer disse situationer.

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO

Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010. Bilag: BSK BA DLO Velkomstpakke for bestyrelsesformand og uddeler 1. juli 2010 Bilag: Skabelon til handlingsplan og opfølgning... 2 Forretningsorden for bestyrelsen... 6 Ledelses instruks for Uddeler/direktør i Brugsforening...

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr.

GOD SELSKABSLEDELSE. i mindre og mellemstore virksomheder. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr. GOD SELSKABSLEDELSE i mindre og mellemstore virksomheder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K www.fsr.dk FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER NOVEMBER 2004

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere