Side 1. Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse samt åremålsansættelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11.21.4 Side 1. Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse samt åremålsansættelse."

Transkript

1 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Tlf.: Oktober 2001 J.nr. APV Individuel kontraktansættelse Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse samt åremålsansættelse. Ved udarbejdelse af en kontrakt som grundlag for ansættelsesforholdet åbnes mulighed for dels at skræddersy vilkårene for ansættelsen til de særlige forhold, der er gældende for den enkelte stilling, dels at afklare samtlige vilkår for ansættelsen før tiltrædelsen, herunder også fratrædelsesvilkårene. Som et personaleadministrativt værktøj og som vejledning og inspiration til amterne i forbindelse med overvejelser om og forhandling om ansættelse på individuel kontrakt har Amtsrådsforeningen udarbejdet et standardiseret kontraktudkast samt en vejledning om vilkår, der kan være genstand for forhandling. Den samlede pakke består af: 1. Vejledning ved ansættelse på individuelle (side 5) ansættelseskontrakter 2. Lønninger pr. den 1. april 2000 i henhold til 1999-aftalen for chefer (i det følgende kaldet chefaftalen), jf. APV (side 11) 3. Standardkontrakt (side 15) 1 Amtsrådsforeningens Personaleadministrative Vejledning

2 Side 2 Yderligere rådgivning kan fås ved henvendelse til Amtsrådsforeningens Forhandlings- og Uddannelsesafdeling. Kristian Ebbensgaard / Lissi Knutsson

3 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE VEJLEDNING VED ANSÆTTELSE PÅ INDIVIDUELLE ANSÆTTELSESKONTRAKTER GENERELT RAMMER FOR KONTRAKTANSÆTTELSE... 5 a. Personkredsen... 5 b. Ansættelsesperiode... 6 c. Standardvilkår... 6 d. Maksimal ramme... 6 e. Udgangspunkt for beregning af den økonomiske ramme for kontrakten... 6 j. Kapitalisering af de aftalte vilkår PARADIGMA TIL KONTRAKT KONTRAKTSVILKÅR SPØRGSMÅL TIL OVERVEJELSE LØNNINGER PR. DEN FOR STILLINGER I HENHOLD TIL CHEFAFTALEN ANSÆTTELSESKONTRAKT... 15

4 Side 4

5 Side 5 Oktober 2001 VEJLEDNING VED ANSÆTTELSE PÅ INDIVIDUELLE ANSÆT- TELSESKONTRAKTER 1. GENERELT Amterne kan inden for de rammer, der er beskrevet nedenfor, indgå konkrete aftaler om kontraktansættelse af chefer og andre nøglepersoner i amterne. Det er en forudsætning, at ansættelseskontrakterne godkendes af Amtsrådsforeningens Løn- og Forhandlingsudvalg. Den forhandlingsberettigede organisation forudsættes ligeledes at tiltræde kontrakten. Det betyder, at det enkelte amt inden for de godkendte rammer kan forhandle individuelle ansættelseskontrakter, men at Amtsrådsforeningens Løn- og Forhandlingsudvalg skal godkende kontraktvilkårene, forinden aftalen underskrives af forhandlingsparterne. Amtsrådsforeningen yder rådgivning til amterne om rammerne for kontrakten og ansættelsesvilkårene. 2. RAMMER FOR KONTRAKTANSÆTTELSE a. Personkredsen Kontraktansættelse kan aftales for følgende stillingstyper: A. Amtsdirektører. B. Viceamtsdirektører, forvaltningsdirektører/forvaltningschefer C. Øvrige administrative chefer, herunder sygehuschefer og andre nøglepersoner (specielle atypiske stillinger i amterne).

6 Side 6 b. Ansættelsesperiode Ansættelse kan aftales som enten tidsubegrænset ansættelse eller tidsbegrænset ansættelse i op til 9 år. c. Standardvilkår Standardvilkårene er: en pensionsordning svarende til den overenskomstbestemte sats, dog mindst 15% (sædvanlig forsikringsmæssig og efter rammeaftale om supplerende pension). Hvis pensionsbidraget anbringes i et ikke godkendt pensionsinstitut, skal mindst halvdelen af midlerne anvendes til sikring af en løbende livsvarig alderspension. opsigelsesvarsel svarende til funktionærlovens 2 bestemmelser, fratrædelsesbeløb på 1 års løn ved uansøgt afsked, som ikke er begrundet i sygdom eller grov misligholdelse fra den kontraktansattes side. d. Maksimal ramme Den maksimale ramme, indenfor hvilken de økonomiske vilkår (lønvilkår og andre vilkår, der skal kapitaliseres 3 ) kan aftales, er op til +15% ved tidsubegrænset ansættelse og + 30% ved tidsbegrænset ansættelse i op til 9 år af stillingens lønmæssige indplacering/den hidtidige aflønning i stillingen. Kapitaliseringen af de økonomiske og fravigelige vilkår indgår i grundlaget for beregning af den maksimale økonomiske ramme. Den maksimale ramme kan anvendes til enten lønforbedring eller til forbedring af de øvrige ansættelsesvilkår, idet parterne i stedet for standardvilkårene kan aftale (gensidigt) forlænget opsigelsesvarsel på op til 1 år, et fratrædelsesbeløb på op til 2 års løn og/eller et større pensionsbidrag. Det forudsættes, at alle vilkårene kapitaliseres. e. Udgangspunkt for beregning af den økonomiske ramme for kontrakten Den økonomiske ramme for kontrakten beregnes ud fra den hidtidige stillingsindehavers løn, stillingens lønmæssige indplacering eller opslagsniveauet. For amtsdirektører fremgår lønniveauet, der skal danne grundlag for maksimal kapitalisering ved aftale om kontraktansættelse, af chefaftalen og nedennævnte oversigt. 2 Lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jf. Amtsrådsforeningens Personaleadministrative Vejledning Kapitalisering beskrives særskilt i afsnit j. Kapitalisering af de aftalte vilkår

7 Side 7 For øvrige chefstillinger fremgår grundlønningerne ligeledes af oversigt over lønninger efter chefaftalen, jf. side 11. j. Kapitalisering af de aftalte vilkår De økonomiske vilkår kapitaliseres og sættes i forhold til den samlede ramme efter samme principper, som gælder for generationsskiftemodellen i Rammeaftale om Seniorpolitik af den 28. oktober 1999, jf. Amtsrådsforeningens Personaleadministrative Vejledning Hvis der indsættes prøvetidsbestemmelse med forkortet opsigelsesvarsel fra begge parter i prøveperioden og en indsat bestemmelse om fratrædelsesgodtgørelse ikke er gældende i prøveperioden eller godtgørelsen er reduceret ved opsigelse inden for en periode i starten af ansættelsen, beregnes en reduktion i kapitaliseringen af forbedringen. Ved en forhøjelse i forhold til standardvilkårene, eller forhandling af yderligere økonomiske vilkår, skal der ske kapitalisering af vilkåret i forhold til den maksimale ramme. Økonomiske vilkår for ansættelsen er alle vilkår, der indebærer/kan indebære en udgift for amtet. 3. PARADIGMA TIL KONTRAKT Der er udarbejdet et udkast til en kontrakt i form af et paradigma til inspiration, jf. side 15. Paradigmaet er baseret på standardvilkårene for kontraktansættelse. Standardvilkårene kan ændres inden for stillingens økonomiske ramme, jf. Vejledningens kapitel 4 om kontraktvilkår. Der er her oplistet en række elementer, som amterne særligt bør forholde sig til ved overvejelser om kontraktvilkår. Kontraktudkastet er således vejledende og skal tilrettes i overensstemmelse med de vilkår, som konkret fastsættes for den enkelte kontraktstilling. Forklaringer til paradigmaet: Art Forklaring [ ] Der skal tilføjes et ord eller en tekst Alternativ formulering Der er foreslået valgmuligheder (...) Forklaring ved indsættelse af tekst [/] Enten/eller

8 Side 8 4. KONTRAKTSVILKÅR Spørgsmål til overvejelse Ved overvejelser om kontraktansættelse kan det anbefales særligt at forholde sig til de elementer, der er skitseret nedenfor: Lønregulering Skal lønnen procentreguleres i overensstemmelse med den generelle lønregulering på det amtskommunale område? eller Skal lønnen forhandles ved fastsatte terminer eventuelt med muligheden for i stedet for lønforhøjelse at aftale regulering af andre af kontraktens vilkår? Senere lønforhandlinger Hvilke vilkår kan der forhandles om i forbindelse med senere lønforhandlinger? Resultatløn Skal en del af lønnen baseres på resultatlønskontrakt? Pension Hvilken procentsats skal aftales for pensionen og skal pensionen beregnes ud fra den fulde løn eller kun for en andel af lønnen (minimum overenskomst-/aftalefastsatte grundløn og pensionsgivende tillæg)? Hvis pensionsbidraget anbringes i et ikke godkendt pensionsinstitut (jf. optegnelse i de relevante overenskomster/aftaler for faggruppen), skal ordningens sammensætning fastlægges, idet mindst halvdelen af midlerne skal anvendes til sikring af en livsvarig alderspension. Opsigelsesvarsel Opsigelsesvarslernes længde. Skal opsigelsesvarslet følge funktionærlovens regler for begge parter eller skal der aftales længere/kortere opsigelsesvarsler? Prøveperiode Skal der aftales prøveperiode i stillingen, herunder eventuelt særlige vilkår for fratrædelsesgodtgørelse i prøveperioden? Fratrædelse Skal der aftales fratrædelsesgodtgørelse ved uansøgt afsked, som ikke er begrundet i sygdom eller grov misligholdelse fra den kontraktansattes side? Skal der aftales fratrædelsesgodtgørelse ved andre begivenheder?

9 Side 9 Konkurrenceklausul Er det relevant at indgå en konkurrenceklausul i stillingen? Ophavsret Er bestemmelsen om ophavsret relevant for den aktuelle stilling? Efterløn Skal kredsen af begunstigede i bestemmelsen om efterløn udvides? Øvrige bestemmelser Skal det afgrænses, hvilke af de fravigelige bestemmelser i Amtsrådsforeningens Personaleadministrative Vejledning på de områder, der ikke er medtaget i kontrakten, der skal omfattes af kontrakten?

10 Side 10

11 Side 11 **NYT** 5. LØNNINGER PR. DEN FOR STILLINGER I HENHOLD TIL CHEFAFTALEN I nedenstående oversigt er foretaget en oplistning af cheflønninger i henhold til chefaftalen. For amtsdirektører er den konkret fastsatte løn pr. den anført. For øvrige chefstillinger gælder, at de er anført med den for den pågældende stilling gældende grundløn pr. den Denne udgøres af et løntrin og et eventuelt særligt tillæg og eventuelt et yderligere tillæg. Med undtagelse af stillinger som amtsdirektør, aflønnes stillingerne efter Ny løn. Der henvises i øvrigt til Aftale for chefer, der er optaget i Amtsrådsforeningens Personaleadministrative Vejledning under , samt til Kommunernes Lønningsnævns retningslinier for anvendelse af Løntrin 52 og 53. Stillinger, hvortil der er knyttet topcheftillæg, er ikke omfattet af aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste arbejdstid. Stilling /Amt Løntrin Særligt tillæg (årligt) Amtsdirektør Københavns, Fyns, Århus og Nordjyllands Amter Amtsdirektør Øvrige amter bortset fra Bornholms Amt Amtsdirektør Bornholms Amt 55 kr kr kr Yderligere tillæg (topcheftillæg) (årligt) kr kr kr

12 Side 12 Stilling /Amt Løntrin Særligt tillæg (årligt) Viceamtsdirektører Københavns, Fyns, Århus og Nordjyllands Amter Viceamtsdirektører Øvrige amter Forvaltningsdirektører/-chefer Københavns, Fyns, Århus og Nordjyllands Amter Forvaltningsdirektører/-chefer Øvrige amter bortset fra Bornholms Amt Forvaltningsdirektører/-chefer Bornholms Amt Yderligere tillæg (topcheftillæg) (årligt) 51 kr Tillægget er ikke pensionsgivende 51 kr Tillægget er ikke pensionsgivende 52 kr Tillægget er ikke pensionsgivende. 52 kr Tillægget er ikke pensionsgivende. 51 kr For chefen for sygehusområdet dog kr ( niveau) Tillæggene er ikke pensionsgivende. kr Tillægget er ikke pensionsgivende kr Tillægget er ikke pensionsgivende kr Tillægget er ikke pensionsgivende Øvrige administrative chefer, herunder sygehuschefer 48, 50, 51 eller 51+ et ikke pensions givende tillæg på kr ( niveau) efter lokal aftale Med virkning fra den , løntrin 48 + et ikke pensionsgivende tillæg på kr. ( niveau, 50 + et ikke pensionsgivende For sygehuschefer er centralt aftalt følgende funktionsløn: kr , ikke pensionsgivende eller hvor stillingen er tillagt selvstændigt ansvar og kompetence for sygehusets drift inden for de afstukne økonomiske rammer og ud over, hvad der sædvanligvis forventes udført af en selvstændig institutionsledelse kr ikke pensionsgivende. Til sygehuschefer på løntrin 51, der konkret er godkendt aflønnet efter løntrin 52, ydes et funktionstillæg på 1

13 Side 13 tillæg på kr. ( niveau), løntrin 51, eller 51+ et ikke pensionsgivende tillæg på kr ( niveau) løntrin. efter lokal aftale

14 Side 14

15 Side ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem... [... Amt] 4 [herefter kaldet Amtet] og... [NNs fulde navn] [herefter kaldet XX (stillingsbetegnelse) 5 ] er der dags dato indgået følgende Ansættelseskontrakt 1. Tiltrædelse [XX] ansættes med virkning fra den [...] 20[..] som [...] (stillingsbetegnelse) i Amtet [/] 6 for [...] (forvaltning/sygehus) i Amtet. Alternativ formulering 7 : [XX] ansættes i perioden fra den [...] 20[..] til den [...] 20[..] som [...] (stillingsbetegnelse) i Amtet [/] for [...] (forvaltning/sygehus) i Amtet. Ansættelsesforholdet ophører uden yderligere varsel ved kontraktperiodens udløb. 2. Ansvar og pligter [...] (Nærmere beskrivelse, herunder ansvarsområde, kompetence og referenceforhold). 3. Bierhverv [XX] er forpligtet til at anvende sin fulde arbejdskraft i Amtets interesse og er således uberettiget til, så længe denne bestrider stillingen som [...] (stillingsbetegnelse) i Amtet, uden skriftlig samtykke fra [...] (den overordnede leder), at have anden interesse, beskæftigelse eller hverv i anden virksomhed eller at påtage sig andre lønnede hverv. Undtaget herfra [ ] = Der skal indsættes et ord eller en tekst (tekst) = Forklaring ved indsættelse af tekst [/] = Enten/eller Alternativ formulering = Forslag til valgmuligheder

16 Side 16 er normale private formueanbringelser i børsnoterede værdipapirer og tilsvarende økonomiske aktiviteter. [XX] har ved indgåelsen af denne kontrakt oplyst, at denne har erhvervsvirksomhed og aktiver i [...] (eventuelle bilag), og Amtet har meddelt samtykke til, at [XX] opretholder denne virksomhed og beholder disse aktiver. Alternativ formulering [XX] er forpligtet til at anvende sin fulde arbejdskraft i Amtets interesse. [XX] er dog berettiget til efter Amtets godkendelse at have sådan anden beskæftigelse eller påtage sig sådant andet hverv, som ikke hindrer den samvittighedsfulde varetagelse af stillingen som [...] (stillingsbetegnelse). Løn, honorar mm., der måtte tilkomme [XX] for sådanne hverv, tilfalder [XX]. [XX] skal efter [...] (amtets/bestyrelsens/eller den overordnede chefs) anvisninger indtræde i bestyrelser mv. knyttet til Amtets virksomhed. Løn, honorar mv., der er knyttet til sådanne hverv, tilfalder Amtet. 4. Løn [XX] aflønnes med kr. [...] årligt, der betales månedsvis bagud med 1/12 fra den [...] 20[..] at regne efter fradrag af skat og andre lovpligtige bidrag. Der kan mellem [XX] og Amtet indgås aftale om resultatløn i henhold til den til enhver tid gældende (amts)kommunale aftale om resultatløn med en maksimal honorering på kr. [...] årligt. Hvert [..] år, første gang den 1. [...] 20[..], tages spørgsmålet om eventuel regulering af lønnen op til drøftelse mellem Amtet og [XX]. En heraf følgende ændring af lønnen sker normalt med virkning fra den 1. [...] 20[..] samme år. 5. Pension Ud over den i kontraktens 4 nævnte løn yder Amtet, så længe ansættelsesforholdet består, et årligt beløb på [...] % af lønnen i 4 til pensionsformål. Amtet skal godkende [XX]s oplæg til placering og anvendelse af pensionsbidraget. Pensionsbidrag indbetales, medmindre andet aftales, til [...] Pensionskasse. Pensionsbidrag indbetales månedligt i forbindelse med udbetaling af lønnen.

17 Side 17 I forbindelse med den ovenfor under 4 nævnte forhandling af lønvilkårene i stillingen, kan spørgsmålet om eventuel forhøjelse af nævnte pensionsprocent tillige optages til forhandling. 6. Arbejdstid [XX] har ingen højeste arbejdstid. [/] Den ugentlige arbejdstid er fastsat til gennemsnitlig 37 timer. Der kan i stillingen pålægges overarbejde/merarbejde. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste arbejdstid finder ikke anvendelse [/] finder anvendelse. 7. PC, Telefon mv. Amtet betaler udgifter ved de hos [XX] nødvendige installationer og udstyr vedrørende de til Amtet relaterede tekniske opkoblinger som fx. PC, telefon, telefax, og mobiltelefon i henhold til Amtets bestemmelser herfor. De skattemæssige konsekvenser for [XX] af den private rådighed over nævnte faciliteter mv. er Amtet uvedkommende. På Amtets begæring er [XX] forpligtet til ved sin fratræden at tilbagelevere effekter som aftalt efter denne paragraf til Amtet. [XX] kan ikke udøve tilbageholdsret i effekterne for noget krav, han måtte have mod Amtet. [XX]s forpligtelse aktualiseres ved faktisk fratræden, såfremt [XX] fratræder før udløbet af det aftalte opsigelsesvarsel. 8. Rejse, repræsentation samt uddannelse [XX]s udgifter i forbindelse med rejser og repræsentation i Amtets interesse, inklusive dertil hørende rejseforsikringer, refunderes i henhold til Amtets bestemmelser herfor. [XX] er berettiget og forpligtet at holde sig uddannelsesmæssigt ajour, og kan efter godkendelse fra (den overordnede leder) deltage i efteruddannelse i form af kurser i ind- og udland for Amtets regning. De skattemæssige konsekvenser for [XX] heraf er Amtet uvedkommende. Alternativ formulering [XX] er forpligtet til at holde sig uddannelsesmæssigt ajour og er berettiget til en i forhold til sin stilling passende efteruddannelse i form af kurser i ind- og udland, der betales af Amtet.

18 Side 18 [XX] er selv ansvarlig for tilrettelæggelse af sin efteruddannelse i henhold til Amtets retningslinier herfor. De skattemæssige konsekvenser for [XX] heraf er Amtet uvedkommende. 9. Ferie [XX] har ret til ferie efter den til enhver tid gældende aftale for amtskommunalt ansat personale herom. Feriens placering aftales med [...] (den overordnede leder). 10. Fravær ved sygdom, graviditet, barsel, adoption og andre familiemæssige årsager [XX] oppebærer fuld løn under fravær på grund af sygdom. [XX] er berettiget til fravær i henhold til den til enhver tid gældende amtskommunale aftale om fravær ved graviditet, barsel, adoption og andre familiemæssige årsager. 11. Tavshedspligt og tilbagelevering af materiale [XX] er omfattet af tavshedspligten i Forvaltningslovens 27, jf. Straffelovens 152. Denne tavshedspligt er også gældende efter [XX]s fratræden fra stillingen. Når [XX] fratræder sin stilling, uanset årsag, skal alt materiale tilhørende Amtet, og som er i [XX]s besiddelse, afleveres til Amtet. Der kan ikke af [XX] udøves tilbageholdsret i noget materiale, der tilhører Amtet. 12. Opsigelse Ansættelsesforholdet kan af begge parter opsiges med et varsel svarende til funktionærlovens regler. Opsigelse skal meddeles skriftligt og til udgangen af en måned. (Funktionærer). Alternativ formulering: Ansættelsesforholdet kan fra Amtets side opsiges med [..] måneders varsel og af [XX] med [..] måneders varsel. Opsigelse skal meddeles skriftligt og til udgangen af en måned. [XX] fratræder sin stilling uden opsigelse med udgangen af den måned, hvor [XX] opnår ret til folkepension [/] hvor [XX] fylder [..] år.

19 Side Fratrædelsesgodtgørelse ved uansøgt afsked Såfremt [XX] opsiges af Amtet, uden at dette skyldes sygdom eller [XX]s misligholdelse af denne kontrakt, er [XX] berettiget til en kontant godtgørelse svarende til [..] måneders løn i henhold til kontraktens 4 og 5 på det tidspunkt, hvor [XX] faktisk ophører med at arbejde for Amtet. Godtgørelsen dækker ethvert krav, som [XX] måtte have, foranlediget af afskedigelsen, herunder grundlaget herfor. Godtgørelsen udbetales ved opsigelsesperiodens udløb. 14. Misligholdelse Såfremt Amtet eller [XX] gør sig skyldig i nogen væsentlig misligholdelse af sine pligter efter denne kontrakt eller de relevante forudsætninger, hvorunder den er indgået, kan den anden part ophæve kontrakten uden varsel eller opsige den til et vilkårligt fastsat tidspunkt. [XX] har, hvis ophævelsen eller opsigelsen skyldes dennes misligholdelse, kun krav på vederlag indtil fratrædelsestidspunktet. Den part, som har misligholdt sine forpligtelser, er pligtig at erstatte tab, som den anden part måtte lide ved misligholdelsen. [XX]s misligholdelse af 2, 3 og 11 anses herunder som væsentlig misligholdelse. 15. Efterløn Afgår [XX] ved døden under ansættelsen som følge af sygdom eller ulykkestilfælde, udbetaler Amtet løn for den løbende måned samt [..] måneders efterløn svarende til lønnen i henhold til kontraktens 4 til [XX]s samlevende ægtefælle, registrerede partner eller børn under 18 år, over for hvem [XX] har forsørgelsespligt. Efterlønnen udbetales månedsvis bagud. Efterløn betales dog længst til det tidspunkt, hvor ansættelsesforholdet i øvrigt ville have ophørt som følge af [XX]s fratræden i henhold til 1, 12 eller Afgørelse af tvister Enhver tvist mellem Amtet og [XX] (eller/og den faglige organisation) i anledning af det ved denne kontrakt etablerede ansættelsesforhold skal først søges afgjort ved forhandling. Kan parterne ikke opnå enighed, kan tvisten ikke indbringes for de almindelige domstole, men den skal endeligt afgøres ved voldgift efter nedenstående regler. Den, der ønsker voldgiftsretten nedsat, skal ved anbefalet brev meddele den anden part dette samt give en kort begrundelse herfor. Amtet skal da

20 Side 20 inden 14 dage anmode præsidenten for [...] Landsret om at nedsætte en voldgiftsret til at behandle spørgsmålet. Voldgiftsretten skal bestå af 3 medlemmer, hvoraf det ene medlem, der fungerer som voldgiftsrettens formand, skal være landsdommer. Voldgiftsretten fastsætter selv regler for sin behandling i overensstemmelse med retsplejelovens principper. Voldgiftsretten træffer bestemmelse om afholdelse af de i forbindelse med sagen forbundne omkostninger. 17. Øvrige bestemmelser 18. Underskrifter Denne kontrakt underskrives i 3 eksemplarer, der fordeles med et eksemplar til Amtet og to eksemplarer til [XX]...., Den... [XX] Amt [XX] (kontraktansatte) [XX] (Den faglige organisation)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Vejledning rammeaftale om kontraktansættelse for chefer hhv. lægelige chefer

Vejledning rammeaftale om kontraktansættelse for chefer hhv. lægelige chefer Side 1 Vejledning rammeaftale om kontraktansættelse for chefer hhv. lægelige chefer Vejledningen er udsendt af sekretariatet for Regionernes Lønnings- og Takstnævn til de fem regioner den 22. december

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere

Ansættelseskontrakt for højskolelærere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for højskolelærere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

Aftale om aflønning af chefer

Aftale om aflønning af chefer Aftale om aflønning af chefer KL Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund eningen af Kommunale Chefer HK/KOMMUNAL Ingeniørforeningen i Danmark Lærernes Centralorganisation 30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Ulønnet virke som træner/-instruktør

Ulønnet virke som træner/-instruktør Standardkontrakt Ulønnet virke som træner/-instruktør Januar 2013 Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Vingsted Skovvej 1 7100 Vejle Tlf.: 79 40 40 40/mail: info@dgi.dk DGI KONTRAKT OM VIRKE SOM FRIVILLIG,

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

Overenskomst vedrørende vikariater i almen praksis

Overenskomst vedrørende vikariater i almen praksis Overenskomst vedrørende vikariater i almen praksis Kapitel 1. Fælles bestemmelser 1. Oprettelse af kontrakt I enhver vikaraftale skal skriftlig kontrakt oprettes på den af PLO og YL udfærdigede standardblanket.

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis med henblik på generationsskifte, jf. overenskomstens 19.

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis med henblik på generationsskifte, jf. overenskomstens 19. PLO, januar 2016, sagsnr. 2016-281 Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis med henblik på generationsskifte, jf. overenskomstens 19. Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Direktørkontrakt. Modelkontrakten. Reg.nr. (herefter kaldet»selskabet«) Direktør... (herefter kaldet»direktøren«) er dags dato indgået følgende

Direktørkontrakt. Modelkontrakten. Reg.nr. (herefter kaldet»selskabet«) Direktør... (herefter kaldet»direktøren«) er dags dato indgået følgende Mellem og A/S.. Reg.nr. (herefter kaldet»selskabet«) Direktør....... (herefter kaldet»direktøren«) er dags dato indgået følgende Direktørkontrakt 1. Direktørens beføjelser og pligter 1.1 Tiltræden 1.1.1

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA Fag og Arbejde 40.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Generelle

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Model - ansættelseskontrakt

Model - ansættelseskontrakt Model - ansættelseskontrakt Mellem Bureau navn Adresse CVR-nr.: (herefter kaldet Bureauet ) og Model Adresse Cpr. nr.: (herefter kaldet Model ) er der d.d. indgået følgende ansættelsesaftale 1 / 5 1 Tiltrædelsestidspunkt

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 604 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 Vedlagt følger cirkulære om regler om samordningsfradrag til brug for sammenlignende

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel.

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel. Bilag 1 Beskrivelse af de fire ansættelsesformer De forskellige ansættelsesformer Herunder følger en beskrivelse af de fire forskellige ansættelsesformer. Beskrivelserne har særligt fokus på afskedigelse.

Læs mere

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres.

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres. Kongresdokument 1 1/15 Retningslinjer for ansøgning om tjenestefrihed og ansættelsesforhold for medlemmer, der vælges til at varetage organisationsarbejde i Socialpædagogerne 1. Beslutning om frikøb, der

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Indstilling. Ansættelsesformer for chefer i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 31. maj 2006.

Indstilling. Ansættelsesformer for chefer i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 31. maj 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 31. maj 2006 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Byrådet vedtog den 26. april 2000 en indstilling om

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger

Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger Ansættelseskontrakt for privatansat med vejledende bemærkninger ADO har under punkterne i ansættelseskontrakten tilføjet bemærkninger om, hvad der er lovpligtigt, sædvanlige vilkår for privatansatte eller

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Retningslinier for lokale lønforhandlinger

Retningslinier for lokale lønforhandlinger RMU 8/2 2007 bilag pkt.11 Region Midtjylland HR Viborg Udkast Overordnede Retningslinier for lokale lønforhandlinger i Region Midtjylland for 2007 30. januar 2007 Indledning Region Midtjylland står overfor

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

Forstandere ved AMU-centre

Forstandere ved AMU-centre Cirkulære af 14. juni 2011 Perst.nr. 026-11 PKAT 0692 J.nr. 08-333/09-4 Cirkulære om organisationsaftale for Forstandere ved AMU-centre 2011 Dataark PKAT med specifikation Organisationsaftale Forhandlingsberettiget

Læs mere

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte.

Stk. 3. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i denne vedtægt nævnte. Vedtægt for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Navn, hjemsted og formål 1. Pensionskassens navn og hjemsted Pensionskassens navn er Pensionskassen for Sygeplejersker

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon.

Ved åremålsansættelse med tilbagegangsret, se særskilt kontraktskabelon. Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE uden tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse uden tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21

Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21 PLO, januar 2016, sagsnr. 2016-281 Vejledning til udfyldelse af ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis jf. 20 stk. 1, 20 stk. 3 eller 21 Generelle bemærkninger Ansættelseskontrakt

Læs mere

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Forstandere ved AMU-centre

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Forstandere ved AMU-centre FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Forstandere ved AMU-centre 2000 3.3.8 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner KL Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Hvor kan man

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER

AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AKADEMIKERNE AFTALE OM INTRODUKTIONSSTILLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt for forstandere

Ansættelseskontrakt for forstandere Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Højskolernes Lærerforening Ansættelseskontrakt for forstandere 1. Parterne Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Navn Adresse CVR Telefon ansætter herved:

Læs mere

Aftalen er en sammenskrivning af de enslydende aftaler, der er indgået med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Sundhedskartellet.

Aftalen er en sammenskrivning af de enslydende aftaler, der er indgået med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Sundhedskartellet. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Aftalen er en sammenskrivning af

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1993 Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM ÅRSVIKARER, MÅNEDS- OG TIMELØNNEDE VIKARER VED FRIE GRUNDSKOLER Hermed

Læs mere

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK.

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juni 1995 J.nr. 7-2102-5/95 BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG IKRAFTTRÆDEN AF NYE BESTEMMELSER... 3 1. LØN UNDER SYGDOM... 4 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.4 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

(REVIDERET ( i nte r n pr. 1729/3-09) UDGAVE - ÆNDRINGER

(REVIDERET ( i nte r n pr. 1729/3-09) UDGAVE - ÆNDRINGER Side 1 Protokollat til [overenskomst/aftale] for [ansatte]i regionerne, der i perioden til og med 31. marts 2011 overgår til ansættelse i en kommune som led i kommunens overtagelse af regionale tilbud

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing

Generelle vilkår. for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Generelle vilkår for Supplerende Pension og 3 i 1 Opsparing Gældende pr. 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Omfattede medarbejdere... 3 Afsnit B Aftaleforholdet og ændringer... 4 Afsnit C Tilmelding og indbetaling

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 035-14 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret

Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Vejledning til KONTRAKT VED ÅREMÅLSANSÆTTELSE med tilbagegangsret Denne standardkontrakt vedrører åremålsansættelse med tilbagegangsret efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten (for

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

33.06.3 Side 1. VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. OK-02

33.06.3 Side 1. VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. OK-02 AMTSRÅDSFORENINGEN 33.06.3 Side 1 FORENINGEN AF YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LØNFONDENS NEDLÆGGELSE OG

Læs mere

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE 1. RAMMEAFTALENS FORMÅL OG OMRÅDE 1.01 Formålet med rammeaftalen er at sikre ansatte og A-lønnede og

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere