HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 Sag 52/2011 (1. afdeling) Eyvind Rimstad og Michael Rossing (advokat Allan Ohms for begge, beskikket) mod Rudersdal Kommune (advokat Svend Paludan-Müller) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 9. juli 2010 og af Østre Landsrets 9. afdeling den 28. oktober I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Lene Pagter Kristensen, Niels Grubbe, Jon Stokholm og Jan Schans Christensen. Påstande Appellanterne, Eyvind Rimstad og Michael Rossing, har påstået frifindelse. Indstævnte, Rudersdal Kommune, har påstået stadfæstelse. Supplerende sagsfremstilling I vedtægterne for Skodsborg Grundejerforening hedder det bl.a.: 1 FORMÅL Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser som ejere af fast ejendom i Skodsborg-området især med henblik på: - at arbejde for de bedst mulige vilkår for grundejere i alle offentlige forhold - at optræde på grundejernes vegne over for det offentlige - at arbejde for bevarelse af Skodsborgs skønhedsværdier

2 kommunikation og information - miljø - lokalhistorie - spørgsmål af fælles kommunal, sanitær og økonomisk karakter 2 MEDLEMMER Stk. 1. Enhver ejer eller medejer af fast ejendom, der er beliggende i Skodsborg-området, kan optages som medlem. Stk. 6. Indmeldelse i Grundejerforeningen er bindende for ét år. 4 BESTYRELSEN Stk. 1. Bestyrelsen består af min. 5 og max. 7 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Hvert år er min. 2 og max. 4 medlemmer på valg. Der vælges 1 suppleant af generalforsamlingen hvert år Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Stk. 7. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens (ved dennes fravær næstformandens) stemme udslagsgivende. Stk. 10. Grundejerforeningen alene hæfter med sin formue, og det enkelte bestyrelsesmedlem kan således ikke drages økonomisk til ansvar. I referat af ekstraordinær generalforsamling den 10. februar 2005 i Skodsborg Grundejerforening hedder det bl.a.: Angående Kystprojektet Skodsborg Strandvej Antal fremmødte 58 personer 34 husstande Ad. 3. Advokat Håkun Djurhuus Gennemgik de omfattende juridiske aspekter af sagen. Han orienterede forsamlingen om, at sagen er løftet op på politisk plan i Trafikministeriet, hvorfra vi stadig afventer et endeligt svar. Advokat Djurhuus fremlagde en overvældende mængde argumenter for VVM undersøgelse. Fremlagde desuden Springforbi-Projektet som eksempel på, at en VVM-undersøgelse er fundet nødvendig, selvom dette projekt er væsentlig mindre omfattende end Skodsborg Strandpark. Desuden blev en nylig EU-dom nævnt, som evt. kan danne præcedens i denne sag.

3 - 3 - De økonomiske konsekvenser blev fremlagt. Worse-case ser vi på en omkostning på ca. kr , -. Afslutningsvis vurderede advokat Djurhuus, at Grundejerforeningen har en 70/30 sandsynlighed for at vinde. Langt de fleste erklærede sig parate til efter evne at supplere med ekstra indbetalinger til foreningen. Bestyrelsens forslag om at fortsætte sagen, om nødvendigt ved at anlægge sag ved domstolene, blev sat til afstemning. Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal. Af foreningens regnskab for fremgår bl.a., at foreningen som Bidrag til advokat/retssag havde modtaget kr. Det tilsvarende tal for var på kr. I referat af ordinær generalforsamling for Skodsborg Grundejerforening den 2. november 2005 hedder det bl.a.: 5. Godkendelse af regnskab herunder fastsættelse af kontingent Regnskabet var udsendt og blev fremlagt af formanden. På spørgsmål om udgifterne til advokatbistand var svaret, at de er på ca kr., men at honoraret maksimalt kan beløbe sig til kr., samt at vi ikke ønsker at optage lån. Efter en drøftelse af næste års kontingent var der et overvejende flertal for, at kontingentet bliver 500 kr., ud fra den betragtning, at hvis det bliver højere, ville der være risiko for medlemstab og at der samtidig med opkrævningen tilføjes en opfordring til, at man giver et ekstra beløb som bidrag til retssagen. Det blev samtidig besluttet, at en liste over medlemmerne, hvoraf der er , udsendes. Regnskabet var herefter godkendt. Den 19. september 2006 påtog de daværende bestyrelsesmedlemmer sig på nærmere angivne vilkår personligt at indestå for hver sin del af advokatomkostningerne ved førelsen af sag vedrørende kystsikringsprojektet. Af regnskabet for Skodsborg Grundejerforening for fremgår, at foreningens egenkapital pr. 30. juni 2007 var negativ med ,11 kr. Kontingenter og bidrag androg henholdsvis ,16 kr. og kr. I regnskabet indgik en gæld til Håkun Djurhuus advokat-

4 - 4 - firma Lind & Cadovius på kr. Grundejerforeningen har i en note til regnskabet anført, at der med hensyn til den nævnte gæld er indgået aftale om, at grundejerforeningen afdrager rentefrit efter formåen. Skodsborg Grundejerforening betalte den 18. oktober kr. som afdrag på gælden til Lind & Cadovius, og den resterende gæld er efterfølgende blevet eftergivet helt. Efter betalingen af afdraget den 18. oktober 2007 var foreningens kassebeholdning på ,39 kr. Retten i Lyngby frifandt ved dom af 9. november 2007 Transport- og Energiministeriet og Rudersdal Kommune og pålagde grundejerforeningen at betale kr. i sagsomkostninger til hver af de to sagsøgte. Om begrundelsen for sagsomkostningsafgørelsen hedder det i dommen: Ved afgørelsen af sagens omkostninger tages hensyn til de anslåede udgifter på ca. 4 millioner kroner til etablering af kystbeskyttelsen, sagens betydelige omfang samt tidsforbruget under domsforhandlingen og den forudgående formalitetsprocedure. I brev af 9. november 2007 fra advokat Håkun Djurhuus til Skodsborg Grundejerforening hedder det bl.a.: Det er med både undren og stor beklagelse, at jeg hermed fremsender den dags dato telefonisk oplyste domskonklusion fra Retten i Lyngby. Jeg modtager selve dommen og altså også begrundelsen pr. post på mandag. Dommen vil straks blive videresendt til dig. Omkostningsafgørelsen forekommer mig uforståelig hård, og omkostningsafgørelsen vil, efter min overbevisning, under alle omstændigheder skulle påkæres til landsretten. Kærefristen er 14 dage fra dags dato at regne. I en mail, som Eyvind Rimstad sendte til de fem øvrige bestyrelsesmedlemmer den 16. november 2007, hedder det bl.a.: Appelspørgsmålet skal Michael og jeg drøfte med Djurhuus på mandag (19. ds.). Jeg hører gerne, om Bestyrelsen kan tilslutte sig denne fremgangsmåde. Det er vigtigt, at Bestyrelsen eller i hvert fald dens flertal, principielt er indforstået med appelmuligheden, hvis denne skønnes rigtig. Mail venligt jeres mening tilbage til mig.

5 - 5 - I brev af 22. november 2007 fra advokat Håkun Djurhuus til Skodsborg Grundejerforening hedder det bl.a.: Hermed følger den af mig i sagen udarbejdede ankestævning samt mit følgebrev til Østre Landsret. Ankestævning m.v. vil blive indleveret til Østre Landsret i morgen kl , medmindre jeg forinden hører andet fra jer. Et worst case-scenario vil være, at Østre Landsret stadfæster dommen i forhold til begge appelindstævnte, og at Østre Landsret stadfæster omkostningsafgørelsen og tillægger yderligere omkostninger for ankesagen. Som drøftet i forbindelse med vores møde, er det imidlertid min opfattelse, at vi har en rigtig god sag, navnlig i forhold til Transport- og Energiministeriet. En procesrisiko vil der dog naturligvis altid være. Som tilkendegivet i forbindelse med vores møde, er Retten i Lyngbys omkostningsafgørelse eksorbitant, og der kan fremføres en række udmærkede argumenter for, at omkostningerne bør reduceres væsentligt i forbindelse med Østre Landsrets afgørelse af sagen. Jeg fremsender nu afregninger vedrørende sagens behandling ved 1. instans i overensstemmelse med vores aftale herom. I forbindelse med mine følgebreve vil jeg bekræfte, at jeg er indstillet på at gennemføre ankesagen for et reduceret honorar I brev af 28. november 2007 fra bestyrelsesmedlemmerne Eva Schmidt-Fibiger, Grethe Bay og Klaus Lundsgaard til Eyvind Rimstad hedder det bl.a.: Vedr. udmeldelse af Grundejerforeningen Kære Eyvind Det er med beklagelse - og et vist vemod at undertegnede bestyrelsesmedlemmer må melde fra. Vi udmelder os hermed af Grundejerforeningen med øjeblikkeligt varsel. Samtidig udtræder vi naturligvis af bestyrelsen. Udmeldelsen sker i protest mod, at formandskabet - uden forud ved bestyrelsesmøde at have konsulteret os/den øvrige bestyrelse herom appellerer sagen om kystsikring og dermed formentlig påfører foreningen yderligere udgifter. Informationsniveauet har været uforsvarligt lavt. Vi har alle måttet læse i lokalpressen om sagens udfald ved Lyngby Ret, før vi blev orienteret om udfaldet.

6 - 6 - Foreningen er truet af konkurs/betalingsstandsning. På den baggrund finder vi det ikke forsvarligt at risikere yderligere gældssætning. Foreningens medlemstal må formodes at dale, og foreningen vil, hvis den overlever, være handlingslammet mange år frem. På baggrund af ovenstående ser vi ingen grund til at fortsætte medlemskabet. I en mail af 29. november 2007 fra Eyvind Rimstad til de øvrige bestyrelsesmedlemmer hedder det bl.a.: Også Michael og jeg måtte læse i lokalpressen om dommen, hvad der selvfølgelig undrede os. Den faldt som bekendt om fredagen (9. nov. d.å.) og på det tidspunkt blev vi ikke informeret. Djurhuus var bortrejst hele den følgende uge ( nov. d.å.) og først om onsdagen blev jeg fra advokatkontoret skriftligt informeret om domsresultatet. I andre skulle have modtaget dommen senest fredag, den 16. ds. Ugen fra nov. brugte Michael og jeg til at få en aftale i stand med advokatkontoret om et møde med Djurhuus hurtigst muligt. Dette møde blev berammet til mandag, den 19. ds. Appelfristen udløb den 23. ds. Den 16. nov fremsendte jeg til hele Bestyrelsen en orienterende mail, i hvilken jeg redegjorde for forholdene, og hvori jeg pointerede, at jeg ønskede jeres stillingtagen til appelspørgsmålet. Men ingen af jer meldte tilbage. Tiden var knap, og jeg måtte derfor gå ud fra, I tilsluttede jer appelmuligheden. I referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen den 4. december 2007 hedder det bl.a.: til stede var Jørgen Knudsen, Jacob Raben, Michael Rossing og Eyvind Rimstad. Formanden Eyvind Rimstad oplyste, at tre bestyrelsesmedlemmer, Klaus Lundsgaard, Grethe Bay og Eva Smidth-Fibiger pr. 28. nov havde valgt at forlade bestyrelsen. På det grundlag opfordredes suppleanten, Jørgen Knudsen til at indtræde som nyt bestyrelsesmedlem. Jørgen Knudsen modtog opfordringen. Formanden oplyste endvidere, at den afsagte dom i sagen om Strandparken og Kystsikringen af Grundejerforeningen var blevet appelleret efter indgående samtale med Grundejerforeningens advokat Håkun Djurhuus. Det var således advokat Djurhuus opfattelse, at Foreningen havde en god sag i landsretten, ikke mindst fordi der slet ikke i byretsdommen var taget hensyn til Grundejerforeningens juridiske argumenter, ligesom omkostningerne var atypisk høje. Der var i øvrigt i den nye bestyrelse enighed om solidarisk at fortsætte sagen i Landsretten.

7 - 7 - Ved dom af 7. november 2008 stadfæstede Østre Landsret Lyngby Rets dom og pålagde grundejerforeningen at betale sagsomkostninger for landsretten til Transportministeriet og Rudersdal Kommune med henholdsvis kr. og kr. I landsrettens dom hedder det bl.a.: Landsrettens begrundelse og resultat Grundejerforeningens påstand over for ministeriet Efter dagældende bekendtgørelse nr. 128 af 11. marts 1999 om miljømæssig vurdering af anlæg på søterritoriet (VVM) med tilhørende bilag I-III (nu bekendtgørelse nr. 809 af 22. august 2005) 3, nr. 2, er der pligt til at udarbejde redegørelse for et projekts indvirkning på miljøet (VVM-redegørelse), når der søges om tilladelse til de i bilag II nævnte anlæg og foranstaltninger, såfremt det ansøgte kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Bilag II, pkt. 10, litra k, nævner kystanlæg til modvirkning af erosion og maritime vandbygningskonstruktioner, der kan ændre kystlinjerne, som f.eks bølgebrydere og andre konstruktioner til beskyttelse mod havet, bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg. Bilag II, pkt. 13, nævner ændringer eller udvidelser af projekter i bilag II, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet. Efter bekendtgørelsens 4 afgør Trafikministeriet, om der i forbindelse med ansøgninger efter 3, nr. 2, skal gennemføres en VVMredegørelse. Trafikministeriets beslutning herom skal træffes under hensyn til de i bilag III angivne kriterier og indhentede udtalelser om projektet fra berørte myndigheder. Det fremgår af Kystdirektoratets svar af 28. september 2004 og 14. oktober 2004 til Trafikministeriet, at direktoratet har lagt til grund, at det pågældende projekt er omfattet af pkt. 13 i bilag II, og at direktoratet har anset det for utvivlsomt, at projektet ikke kan være til skade for miljøet, hvorfor det falder helt uden for VVM-bekendtgørelsen, således at der ikke er anledning til at foretage den i bekendtgørelsens 4 omhandlede miljømæssige vurdering (screening) af, om en egentlig VVM-undersøgelse skal foretages. Denne vurdering er tiltrådt af Trafikministeriet. Landsretten finder ikke grundlag for at kritisere, at projektet af ministeriet er henført under pkt. 13 i bilag II, idet hovedformålet med projektet må antages at have været en udbedring af det eksisterende kystsikringsanlæg. Den omstændighed, at kystsikringen i sig selv har omfattet en udvidelse/retablering af strandarealet på en del af kyststrækningen, og at denne udvidelse i forbindelse med nogle jordarbejder på land med fældning af træer og buske har gjort det muligt at forbedre publikums adgang til vandet, kan ikke i den foreliggende situation føre til et andet resultat. Efter bevisførelsen for landsretten er der endvidere ikke grundlag for at tilsidesætte ministeriets skøn, hvorefter anlægget ikke kan være til skade for miljøet. Landsretten henviser herved til de grunde, byretten har anført, der, hvad angår den egentlige kystsikring, er blevet yderligere bestyrket gennem den for landsretten foretagne bevisførelse. Landsretten bemærker særligt, at også efter det sagkyndige vidnes udsagn giver bølgebrydere

8 - 8 - bedre end høfder mulighed for, at der ved højvande sker oprensning af tang, og at bølgebrydere derfor er mere skånsomme for miljøet end høfder. Den afledede virkning i form af øget publikumstilstrømning og gener fra parkerede biler på særlige dage, som efter bevisførelsen for landsretten må antages at gøre sig gældende, er en påvirkning af miljøet, som ikke ifølge ministeriets afgørelse er taget i betragtning. Landsretten finder, at denne virkning også burde have været vurderet, men at den manglende vurdering, i betragtning af at det drejer sig om en i forvejen meget befærdet vej, Strandvejen, og en i forvejen offentlig park, Struckmannparken, ikke påvirker hverken bedømmelsen af ministeriets skøn eller gyldigheden af dets afgørelse. Landsretten finder, at forsigtighedsprincippet tilsiger, at der foretages screening efter 4 i VVM-bekendtgørelsen i tilfælde af tvivl om, hvorvidt et anlæg omfattet af bilag II, pkt. 13, kan være til skade for miljøet. Landsretten finder ikke fuldt tilstrækkelig grund til at kritisere, at der ikke har været foretaget screening i den foreliggende sag, som følge af at anlægsarbejdet har været henført under pkt. 13 i bilag II til dagældende VVM-bekendtgørelse og er fundet ikke at kunne være til skade for miljøet. Med denne begrundelse stadfæster landsretten byrettens dom for så vidt angår påstanden over for ministeriet. Grundejerforeningens påstand over for kommunen Af de grunde, der er anført af byretten, og idet landsretten har fået forelagt det formelle grundlag for kommunens beslutning, tiltrædes det, at grundejerforeningens påstand over for kommunen ikke er taget til følge. Landsretten bemærker yderligere, at grundejerforeningen, uanset at den oprindelig ikke var tillagt partsstatus, har haft fuld adgang til gøre sine synspunkter gældende både over for kommunen og over for ministeriet. Med denne begrundelse stadfæster landsretten byrettens dom over for Rudersdal Kommune. Under hensyn til sagens udfald, karakter og omfang skal grundejerforeningen i sagsomkostninger for landsretten betale kr. til Transport- og Energiministeriet og kr. til Rudersdal Kommune. Beløbene er til dækning af advokat- og vidneudgifter. Byrettens omkostningsafgørelse er uomtalt i landsrettens dom. Af referat af ordinær generalforsamling i Skodsborg Grundejerforening den 12. november 2008 fremgår bl.a., at Eyvind Rimstad som led i sin formandsberetning orienterede om resultatet af landsretsdommen, og at bestyrelsens beslutning om appel understøttedes af forsamlingen, der ligeledes tilsluttede sig bestyrelsens arbejde med sagen. Det fremgår endvidere af referatet, at Eyvind Rimstad blev genvalgt til bestyrelsen. Den 23. marts 2009 fremsatte foreningen forslag om fuld og endelig betaling af de idømte sagsomkostninger med i alt kr. Dette forslag blev accepteret af Trafikministeriet, men afvist af Rudersdal Kommune.

9 - 9 - Forklaringer For Højesteret er der afgivet supplerende forklaringer af Håkun Djurhuus, Michael Rossing og Eyvind Rimstad. Håkun Djurhuus har supplerende bl.a. forklaret, at han i september 2006 indgik aftale med grundejerforeningen, hvorefter der blev afregnet i alt kr. for sagens førelse indtil det tidspunkt. Han forklarede i september 2006 grundejerforeningen, at man på daværende tidspunkt i retspraksis ofte tilkendte et mindre beløb i sagsomkostninger til offentlige myndigheder, end man ville have gjort, hvis der var tale om en privat part. Han har formentligt sagt, at man i værste fald kunne forvente at skulle betale noget, der lignede kr. til hver af de sagsøgte i sagen. Denne praksis blev imidlertid ændret. Første gang, han blev opmærksom på denne ændring, var ved den omhandlede byretsdom af 9. november Han kunne efterfølgende konstatere, at der var tale om en generel praksisændring, som skete lige med ét ved næsten alle domstole. I dag tilkender man således som udgangspunkt samme omkostninger til offentlige myndigheder som til private parter. Han var meget overrasket over byrettens afgørelse om sagsomkostninger, hvilket også kom til udtryk i hans vejledning af grundejerforeningen efter dommen. Han anbefalede således, at foreningen i hvert fald skulle overveje at påkære byrettens omkostningsafgørelse. Han har i den indankede dom kunnet læse, at Rimstad skulle have forklaret, at han nærmest tryglede dem om at appellere byretsdommen af 9. november Han har imidlertid aldrig tryglet en klient om noget, og det gælder også i denne sag. Men han sagde til grundejerforeningen, at de havde en god sag. Han sagde også, at den rigtige løsning på sagen ville være at give grundejerforeningen medhold. Han anførte imidlertid samtidig, at der er risici forbundet med at føre retssager, især når man har tabt i 1. instans. Han rådgav i den forbindelse om de økonomiske risici forbundet med at anke sagen. I et brev af 22. november 2007 til grundejerforeningen anførte han bl.a., at i værste fald ville anke af sagen føre til en stadfæstelse, herunder af omkostningsafgørelsen fra byretten, og der ville blive tillagt yderligere omkostninger til modparterne vedrørende ankesagen. Men han anførte samtidigt, at grundejerforeningen efter hans opfattelse havde en god sag. Michael Rossing har supplerende bl.a. forklaret, at det var generalforsamlingen, der pålagde ham at føre hovedsagen. Og det, der lå i det pålæg, var, at sagen skulle føres hele vejen igennem til Strasbourg, om det så var nødvendigt. Der var således fra starten mandat fra general-

10 forsamlingen til at føre sagen hele vejen igennem samtlige retsinstanser. Det har helt fra starten været meget vigtigt for grundejerforeningen, at de havde en kompetent advokat inden for miljøretten, at det juridiske grundlag for at føre sagen var i orden, og at økonomien i sagsførelsen var i orden over for foreningen og foreningens medlemmer. Han har på intet tidspunkt handlet imod råd fra advokat Djurhuus. Advokat Djurhuus var ikke at træffe i ugen efter afsigelsen af byrettens dom, men det lykkedes at få et møde i stand med ham til mandag den 19. november Djurhuus var meget oprørt over det, som var sket i sagen, hvilket vil sige både det forhold, at de havde tabt hovedsagen, og det forhold, at de var blevet idømt så store omkostninger. Djurhuus forklarede omkostningsafgørelsen sådan, at det var dommerens måde at afskære dem fra at anke sagen på. Djurhuus orienterede om, at det overhovedet ikke var i overensstemmelse med praksis at tilkende omkostninger i den størrelsesorden, når en privat part sagsøger staten. Det var helt uhørt. Før mødet den 19. november 2007 hos advokat Djurhuus var han meget utryg ved at havde påført foreningen så store omkostninger ved sagsførelsen. Derfor var han meget negativ over for muligheden for at anke. På den anden side syntes han, at det var helt urimeligt, at de havde tabt sagen. Beslutningen om anke blev truffet derved, at Djurhuus accepterede at føre sagen for landsretten for kr. med tillæg af moms. Advokat Djurhuus udtalte på mødet, at han ville føre sagen for landsretten for et symbolsk beløb. Vedrørende de omkostninger, der var blevet tilkendt modparten, sagde Djurhuus blandt andet, at han stadigvæk havde et tilgodehavende på kr. hos grundejerforeningen, som han ville afskrive, hvis de også tabte for landsretten. Djurhuus orientering gik i øvrigt ud på, at afgørelsen om sagsomkostninger ikke var i overensstemmelse med praksis, og at det, man risikerede, var at skulle betale omkostninger til Trafikministeriet og kommunen på til kr. til hver. På mødet den 19. november 2007 drøftede de ikke, om de skulle forelægge spørgsmålet om anke for generalforsamlingen. De var enige om, at det var et spørgsmål, som bestyrelsen skulle tage beslutning om. De overvejede heller ikke at indkalde til en generalforsamling efter indgivelsen af ankestævningen. Han var på mødet den 19. november 2007 og i forbindelse med spørgsmålet om anke i det hele taget ikke klar over, at ankefristen var 4 uger. Han havde hele tiden forstået det sådan, at man havde 14 dage til at anke dommen, og det var også det, advokat Djurhuus havde skrevet. Han forstod situationen sådan, at de på mødet den 19. november 2007 kun havde en uge tilbage til at beslutte, om de ville anke sagen eller ej. Efter landsretsdommen var de chokerede over resultatet, både i hovedsagen og for så vidt angik sagsomkostningerne. De aftalte et møde med Djurhuus, hvor de foreholdt ham problemet. Djurhuus lovede at hjælpe med at få en aftale i stand vedrørende betaling af sagsomkostninger til modparterne. Det var i den forbindelse, at advokat Djurhuus

11 fandt ud af, at praksis på området vedrørende sagsomkostninger til offentlige myndigheder var ændret. Advokat Djurhuus ringede uden varsel ringede til ham en dag og fortalte, at han i forbindelse med forhandlinger med kammeradvokaten om en forligsmæssig løsning vedrørende de tilkendte sagsomkostninger af kammeradvokaten var blevet oplyst om, at praksis var ændret. Eyvind Rimstad har supplerende bl.a. forklaret, at generalforsamlingen på den ekstraordinære generalforsamling den 10. februar 2005 gav bestyrelsen bemyndigelse til at føre sagen for alle instanser. Bestyrelsen meddelte generalforsamlingen, at det godt kunne komme til at dreje sig om to instanser ved domstolene, og at de gerne ville have generalforsamlingens tilslutning dertil. De fik tilslutningen. Det er derfor, man anvendte flertalsform i referatet fra generalforsamlingen, hvor der tales om at anlægge sag ved domstolene. Før han gik ind til mødet den 19. november 2007, var han meget meget overvejende i forhold til spørgsmålet om at anke sagen. Han vidste jo, hvordan det stod til. Han vidste, at foreningen var blevet idømt sagsomkostninger på kr., hvilket var kommet som en stor overraskelse og et chok. Derfor sagde han til bestyrelsen, at en anke kun skulle iværksættes, hvis advokat Djurhuus var meget indtrængende og på en konstruktiv måde kunne forklare, at en anke ville være på rette plads. Djurhuus må have vidst dette, for han kendte foreningens økonomi. På mødet den 19. november 2007 var det advokat Djurhuus, der førte ordet, forelagde problemstillingen og kom med udspillet. Han husker ikke advokat Djurhuus nøjagtige ordvalg med hensyn til omkostningsspørgsmålet, men meningen var i hvert fald den, at omkostningsafgørelsen efter advokatens opfattelse var helt hen i vejret: Advokaten fandt omkostningerne urimeligt høje og helt ude af trit med sædvanlig kutyme. Advokaten nævnte igen på mødet, at sagsomkostningerne burde fastsættes til kr. pr. modpart. Advokaten forklarede på den baggrund, at ved en anke ville man få berigtiget byrettens afgørelse på dette punkt, sådan at den kom i overensstemmelse med sædvanlig praksis, og at man, hvis man tabte hovedsagen i anken, oven i købet risikerede omkostninger i samme størrelsesorden, altså kr. pr. modpart, for landsretten. Advokaten nævnte ikke risikoen for stadfæstelse af den høje omkostningsafgørelse, og der var ingen, der spurgte til en sådan risiko. Advokaten fastholdt, at sagsomkostningsafgørelsen var forkert. Der var enighed om, at også den materielle side af sagen skulle ankes. De drøftede ikke på mødet den 19. november 2007 muligheden for at forelægge spørgsmålet om anke for generalforsamlingen. Personligt overvejede han muligheden, men han kom til den konklusion, at det ikke skulle ske: Generalforsamlingen havde givet en bemyndigelse til sagens førelse for alle instanser ved domstolene, og rent tidsmæssigt

12 kunne det ikke hænge sammen at forelægge spørgsmålet for en generalforsamling. De fik af vide af advokat Djurhuus, at ankefristen var 14 dage. Da advokaten havde været væk den første uge, havde man kun en uge tilbage. Anken til landsretten skal ses på baggrund af, at de sad over for en af landets førende miljøretsadvokater, som tilskyndede dem at anke, og som tilbød dem at føre sagen for kr. med tillæg af moms for landsretten. Det var hans opfattelse, at det kunne have været ansvarspådragende for bestyrelsen ikke at tage imod advokat Djurhuus tilbud om anke, idet foreningen så efterfølgende kunne have kritiseret bestyrelsen for ikke at have imødegået byrettens forkerte afgørelse, herunder om sagsomkostninger. Efter indgivelsen af ankestævningen drøftede de ganske kort spørgsmålet om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at drøfte anken. De fandt det ikke nødvendigt, idet de havde fuldt tilstrækkelig bemyndigelse til at føre sagen. Højesterets begrundelse og resultat 1. Bestyrelsesansvar i grundejerforeninger Sagen angår, om medlemmer af bestyrelsen for en grundejerforening har pådraget sig et personligt erstatningsansvar over for en kommune for sagsomkostninger, som foreningen under en ankesag om gyldigheden af kommunens beslutning om et kystsikringsprojekt ud for grundejerforeningens lokalområde er dømt til at betale til kommunen. Om bestyrelsesansvar i en grundejerforening bemærker Højesteret, at et medlem af bestyrelsen kan blive erstatningsansvarlig for en retsstridig, tabsforvoldende disposition, der kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom. Anvendelsen af denne ansvarsnorm forudsætter, at der sker en fastlæggelse af de pligter, der påhviler bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har pligt til at handle i foreningens interesse, og der må i øvrigt tages hensyn til, at en grundejerforening i almindelighed ikke driver erhvervsvirksomhed, men alene har til formål at fremme medlemmernes fælles interesser som grundejere i et lokalområde. Hertil kommer, at foreningens aktiviteter normalt er begrænsede i karakter og omfang, og at foreningens bestyrelse sædvanligvis vælges blandt foreningens medlemmer og ikke udgør en professionel organisation og heller ikke råder over et professionelt sekretariat. Hvis bestyrelsen disponerer ud fra et rimeligt beslutningsgrundlag, vil fejlskøn som udgangspunkt ikke være ansvarspådragende for bestyrelsens medlemmer. 2. Baggrunden for tvistens opståen

13 Den 16. oktober 2006 anlagde Skodsborg Grundejerforening sag mod Rudersdal Kommune (tidligere Søllerød Kommune) og Transport- og Energiministeriet (tidligere Trafikministeriet) med påstand bl.a. om, at kommunen skulle anerkende, at kommunens beslutning om at foretage arbejder til kystbeskyttelse af en nærmere angiven strækning i Skodsborg var ugyldig, og at ministeriet skulle anerkende, at ministeriets stadfæstelse af Kystdirektoratets tilladelse til det omhandlede projekt var ugyldig. Retten i Lyngby frifandt ved dom af 9. november 2007 ministeriet og kommunen og pålagde grundejerforeningen at betale kr. i sagsomkostninger til hver af de to sagsøgte. Den 23. november 2007 ankede grundejerforeningen dommen til Østre Landsret, som ved dom af 7. november 2008 stadfæstede byrettens dom og pålagde grundejerforeningen at betale sagsomkostninger for landsretten til ministeriet og kommunen med henholdsvis kr. og kr. Da foreningen ikke betalte de idømte omkostninger, anlagde Rudersdal Kommune denne sag mod bestyrelsesformand Eyvind Rimstad og bestyrelsesmedlem Michael Rossing om erstatning af de sagsomkostninger på i alt kr., som kommunen fik tilkendt ved byretten og ved landsretten. Eyvind Rimstad og Michael Rossing er i både byret og landsret blevet frifundet for så vidt angår det sagsomkostningsbeløb på kr., Rudersdal Kommune blev tilkendt ved byretten, mens de ved begge instanser er dømt til at erstatte det sagsomkostningsbeløb på kr., som foreningen skulle betale for landsretten. For Højesteret angår sagen alene spørgsmålet, om Eyvind Rimstad og Michael Rossing er personligt ansvarlige for betaling af sagsomkostningsbeløbet på kr., som foreningen blev pålagt at betale for landsretten. 3. Grundejerforeningen og dens bestyrelse Skodsborg Grundejerforening er en forening, hvis medlemmer ved sagens begyndelse ca. 220 er grundejere i et lokalområde. Som lokal interesseorganisation har den til formål at varetage medlemmernes interesser som grundejere, herunder arbejde for de bedst mulige vilkår for grundejerne i alle offentlige forhold og optræde på deres vegne over for det offentlige i bl.a. miljøanliggender (vedtægternes 1, stk. 1). Foreningen driver ikke erhvervsvirksomhed. Bestyrelsen er valgt af og blandt medlemmerne.

14 Anlæggelse af sagen om kystsikringsprojektet Sagen mod Transportministeriet og Rudersdal Kommune blev anlagt efter, at grundejerforeningen i flere år havde arbejdet med kystsikringsprojektet. Foreningen har i hele forløbet været bistået af advokat og har fulgt dennes råd. Forud for sagsanlægget var det på en generalforsamling den 10. februar 2005 med overvældende flertal blevet besluttet at fortsætte sagen, om nødvendigt ved at anlægge sag ved domstolene, og efter de uimodsagte partsforklaringer omfattede beslutningen også en eventuel anke af en dom i første instans. På generalforsamlingen den 12. november 2008, efter at landsretten havde afsagt dom i ankesagen, var der da heller ingen kritik af, at sagen var blevet anket uden fornyet forelæggelse for generalforsamlingen, og bestyrelsens beslutning om appel understøttedes af forsamlingen. Højesteret lægger derfor til grund, at både sagsanlæg og anke skete i henhold til generalforsamlingsbeslutning. Bestyrelsen sikrede sig før sagens anlæg en maksimering af foreningens egne direkte omkostninger til advokat mv. og handlede i tillid til advokatens oplysning om, at sagsomkostninger til modparterne ved en tabt sag ville være ikke over kr. Bestyrelsen havde derfor grund til at forvente, at foreningen kunne honorere de udgifter, der var forbundet med sagen. Advokaten havde rådgivet bestyrelsen om, at foreningen havde en god sag, og skulle foreningen alligevel tabe sagen, antog bestyrelsen i lyset af den nævnte maksimering og de anslåede omkostninger til modparterne i værste fald, at det var forsvarligt at anlægge sagen. 5. Særligt om iværksættelsen af anken Ved byrettens dom af 9. november 2007 blev foreningen dømt til at betale sagsomkostninger på i alt kr. Foreningen havde ikke midler til at dække dette beløb, og måtte antages at bryde økonomisk sammen, hvis denne afgørelse blev endelig. Højesteret lægger til grund, at foreningens advokat på mødet med bestyrelsens repræsentanter mandag den 19. november 2007 anbefalede at anke sagen, idet han tilkendegav, at dommens afgørelse af det materielle spørgsmål var forkert, og at der var overvejende sandsynlighed for at vinde under anken. Advokaten gav udtryk for, at omkostningsafgørelsen var klart i strid med retspraksis og derfor ville blive ændret, også i tilfælde af, at foreningen tabte anken, således at sagsomkostninger i hver instans til modparterne i alt ville være kr. Advo-

15 katen anbefalede, at anke skulle ske inden eksekutionsfristen på 14 dage, hvilket var velbegrundet efter advokatens vurdering af omkostningsafgørelsen. Højesteret finder, at bestyrelsesformanden Eyvind Rimstad og Michael Rossing var berettiget til som sket på mødet den 19. november 2007 på foreningens vegne at træffe beslutning om anke og efterfølgende søge beslutningen godkendt af bestyrelsen, således som det skete på bestyrelsesmødet den 4. december 2007, da der på grund af de ekstraordinære omstændigheder ikke var tid til, at en stillingtagen til anke kunne afvente et bestyrelsesmøde, hvor der kunne træffes beslutning på grundlag af advokatens rådgivning om ankespørgsmålet. Højesteret finder, at det ikke er godtgjort, at det ville være urealistisk af Eyvind Rimstad og Michael Rossing på tidspunktet for ankebeslutningen fortsat at forvente, at foreningen ville kunne honorere sagens omkostninger under anken både til egen advokat, der havde begrænset sit honorar til et beskedent beløb, og til modparterne, såfremt sagsomkostningerne blev reduceret til beløb i den størrelsesorden, som advokaten havde tilkendegivet. Eyvind Rimstad og Michael Rossing måtte derimod forvente, at foreningen ikke ville være i stand til at dække modparternes sagsomkostninger i værste fald, hvis byrettens dom blev stadfæstet og foreningen pålagt yderligere at betale sagsomkostninger for landsretten, som det senere skete. Højesteret finder imidlertid, at de uanset dette forhold ikke handlede ansvarspådragende ved på foreningens vegne at træffe beslutning om at få prøvet byrettens dom ved anke som anbefalet af advokaten. 6. Særligt om forløbet efter iværksættelsen af anken Spørgsmålet er herefter, om bestyrelsen, efter at anken var iværksat, handlede ansvarspådragende ved at undlade gennem kontingentopkrævning eller på anden måde at sikre, at foreningen kunne svare enhver sit, også i værste fald, hvis byrettens dom blev stadfæstet og foreningen pålagt yderligere at betale sagsomkostninger for landsretten, som det senere skete. Der er ikke i en sag som den foreliggende hjemmel i retsplejeloven til, selv om appellanten er økonomisk usolid, at stille krav om sikkerhed for sagsomkostninger, heller ikke under en anke, og Højesteret finder, at det ikke var ansvarspådragende for bestyrelsen at undlade at sikre, at foreningen kunne betale sagsomkostninger til modparterne i værste fald. 7. Konklusion og sagsomkostninger Højesteret frifinder herefter Eyvind Rimstad og Michael Rossing.

16 Efter sagens udfald og værdi skal Rudersdal Kommune til Eyvind Rimstad og Michael Rossing i alt betale sagsomkostninger for byret og landsret med kr. til dækning af advokatudgifter med kr., kr. for hver instans, og retsafgift med kr. Kommunen skal endvidere til statskassen betale sagsomkostninger for Højesteret med kr. til dækning af advokatudgifter med kr. under hensyn til arbejdets omfang samt retsafgift med kr. Sagsomkostningsbeløbet skal indbetales til Højesteret, der efter dækning af udgifterne til fri proces afregner med retshjælpsforsikringen. Thi kendes for ret: Eyvind Rimstad og Michael Rossing frifindes. I sagsomkostninger for byret og landsret skal Rudersdal Kommune betale kr. i alt til Eyvind Rimstad og Michael Rossing. I sagsomkostninger for Højesteret skal Rudersdal Kommune betale kr., som indbetales til Højesteret. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 4. november 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Astrid Bøgh og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2830 13 Nordvestjysk Elforsyning Amba (advokat

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. marts 2011 Sag 178/2008 (1. afdeling) De Samvirkende Købmænd som mandatar for Vejle Amts Købmandsforening og De Samvirkende Købmænd

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. april 2014 Sag 251/2012 (2. afdeling) Lærernes Centralorganisation som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere