SLRTV Beretning Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLRTV Beretning 2009. Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12"

Transkript

1 Indhold Dgsorden side 2 Forslg til forretningsorden side 3 Politisk eretning side 4 Orgnistorisk eretning side 12 Vedtægter side 13 1

2 Dgsorden 1 Vlg f dirigent(er) og referent(er) 2 Godkendelse f forretningsorden for årsmødet 3 Vlg f stemmetællere 4 Bestyrelsens eretning 5 Indkomne forslg 6 Godkendelse f revideret regnsk 7 Bestyrelsens forslg til udget og kontingent 8 Vlg f estyrelsesmedlemmer 9 Vlg f estyrelsessupplenter 10 Vlg f kritisk revisor, revisorsupplent og ekstern revisor 11 Eventuelt 2

3 Forslg til forretningsorden 1. Årmødet vælger to dirigenter smt to referenter til eslutningsrefert. Desuden optges hele det ordinære møde på ånd, så sekretritet senere kn udskrive et forhndlingsrefert. Beslutningsrefertet underskrives f dirigenter og referenter. Desuden vælges tre stemmetællere. 2. Dirigenterne kn, hvis forholdene tler for det, egrænse tletiden og erklære fslutning f en det med de, som er optegnet på tlerlisten. 3. Dirigenterne kn, hvis forholdene tler for det, suspendere mødet og sende et kompliceret og diskutelt forslg i grupperejde i et f dirigenterne fstst tidsrum. 4. Alle medlemmer og indudte gæster hr tletid. 5. Hver medlemssttion hr 1 stemme. Beslutning tges ved simpelt stemmeflertl. Der stemmes ved håndsoprækning, med mindre 1/3 f de fremmødte sttioner ønsker skriftlig fstemning. Stemmeretten kn kun udøves f sttioner, der hr forevist gyldigt evis på medlemsk. 6. Forslg til udtlelser kn fremsættes skriftligt på mødet. 7. Ved stemmelighed omkring forslg ortflder forslget. Ved stemmelighed, hvor det er fgørende for personvlg, foregår der omvlg mellem de kndidter, der står lige. Er der ved fornyet fstemning igen stemmelighed, fgøres vlget ved lodtrækning. 8. Ordet til forretningsorden kn tildeles i følgende tilfælde; for dirigenters fsættelse, for fslutning f detten, for t gå videre til næste punkt, for egrænsning f tletiden eller suspendering f årsmødet. 9. Forslg til forretningsorden skl ufortøvet stilles til fstemning. 3

4 SLRTV- politisk eretning Beretning for 2009 vil dskille sig fr tidligere års eretninger, idet estyrelsen for SLRTV på sit møde den 22. jnur 2010 esluttede, t eretningen for 2009 ikke skl være så voluminiøs som tidligere. Det etyder konkret, t der ikke vil live udsendt ilg med eretningen, eventuelle ilg kn rekvireres ved kontkt til sekretritet. Årsgen til denne ændring er den enkle, t det er en ekostelig ffære t kopiere og udsende så omfttende en eretning. Men 2009 er også et år, hvor der ikke er så mnge ilg t udsende, idet eretning 2008 indeholdt en del ilg, der rækkede ind i Det skyldes nturligvis den store og omfttende omlægning på TV-området ifm. digitliseringen f TV. Så i 2009 hr estyrelsen rugt det meste f sin tid på digitlisering og omlægning f lokltv til regionl og lndsdækkende TV. Dette sidste er også årsgen til, t der vil være forslg til vedtægtsændringer for SLRTV. Så hr implementeringen f den nye ftle med Grmex slugt store dele f sekretritets tid, smt t sekretritet den 15. oktoer 2009 flyttede til nye og edre lokler dog stdig i Alorgs midty. Aftlerne med KODA og Grmex Som nævnt i eretningen for 2008 indgik SLRTV i juni 2008 en ftle med KODA om etingelserne for etling f vederlg til KODA fr de ikke-kommercielle lokle rdiosttioner. Dette er der ikke så meget nyt t sige om, ftlen er stdig gældende. Pg. den store usikkerhed på tidspunktet for ftlens indgåelse om det kommende scenrie for Tv-sttionerne vr KODA ikke instillet på t indgå en ftle om vederlgsetling fr de ikke-kommercielle TV-sttioner. Der lev derfor indgået en hensigtserklæring om, t når digitliseringen vr fldet på plds i efteråret 2009, ville KODA tge kontkt til SLRTV og vores smrejdsprtner FAEM mhp. t få lvet en ftle gældende for TV-sttionerne. Det er nu levet forår 2010 og vi venter stdig på, t KODA skl henvende sig. Anderledes ser det ud i forholdet til Grmex. Også her indgik vi en ftle, dog ikke som SLRTV lene. Aftlen med Grmex er mellem Smmenslutningen Af Medier i Loklsmfundet, SAML, som foruden SLRTV omftter FAEM, IASTAR, DL og LTVS. Også Grmex ville dog gerne vente med ftlen for TV-sttionerne indtil vi i efteråret 2009 kunne se, hvilke sendetilldelses områder TV-sttionerne fik, og dermed edre vurdere hvd det ville kunne komme til t etyde for deres vederlgsetling til Grmex. Men heller ikke med Grmex lev det til noget i efteråret 2009, vi måtte ind i 2010 før det lykkes t få en ftle på plds. 4

5 D der stdig er en hel del prolemer for TVsttionerne ifht. t de kn nå ud i de områder, de hr sendetilldelse i, og dvs. enten i en region eller lndsdækkende, og d de ikkekommercielle TV-sttioner ikke er omfttet f must crry, hvilket nturligvis også forringer deres udredelse, er det ftlt med Grmex, t for 2010 eholder TV-sttionerne det dækningsområde de hvde i For de sttioner, der først er egyndt t sende per 1. novemer 2009, er det ftlt med Grmex, t de får smme dækningsområde, som de øvrige sttioner i det område, de er eliggende i. Det giver lidt forskellige dækningsområder også til sttioner, der sender i smme område. Men d de fleste TVsttioner sender færre timer i 2010 og hr en lvere musikprocent i 2010 end de hvde i 2009, liver vederlget til Grmex ikke større end det vr i Som nævnt indledningsvist lev der rugt en del tid på sekretritet på t få Grmex-ftlen ført ud i det prktiske liv. Idet det er SAML der nu indhenter de årlige erklæringer fr medlemssttionerne smt fkturerer de enkelte medlemmer. Internt i SAML er rejdsfordelingen således, t rejdet med t indhente erklæringer og registrere dette foregår i SLRTV s sekretrit (der i prentes emærket også er SAML s sekretrit), medens det er FAEM s sekretritet, der efterfølgende fkturerer de enkelte sttioner. Efter nogle indkørings esværligheder ser det nu ud til, t ordningen er ved t være godt indrejdet. Mediepolitikken i øvrigt Som nævnt indledningsvist og i sær nævnt i eretningen for 2008 lev 2009 præget f digitliseringen f TV, herunder t de ikkekommercielle TV sttioner ikke længere er lokle, men nu regionle og sågr lndsdækkende. I eretningen for 2008 er optrykt en række f de høringssvr, SLRTV vi vores medlemsk f SAML fgv i foråret 2009 til Kultuministeriet, smt refert f vores henvendelser til Folketingets Kulturudvlg og de mediepolitiske ordførere. Vi vil derfor ikke komme nærmere ind på dette i denne eretning. (Beretning 2008 kn ses på SLRTV s hjemmeside). Digitliseringen f TV trådte som ekendt i krft den 1. novemer 2009, og nogle f de helt store hurdler i den forindelse er, t det ikke lykkes os t få must crry genindført for de ikke-kommercielle TV-sttioner. Dværende kulturminister Crin Christensen svrede Folketingets Kulturudvlg, t krvet om must crry for de ikke-kommercielle Tvsttioner ldrig hr været rejst i ordfører kredsen under vejs i forhndlingerne om digitlisering f TV. Dette står SLRTV s estyrelse fuldstændig uforstående overfor, idet vi siden 2006, hvor must crry for de ikke-kommercielle TVsttioner lev fjernet, gentgne gnge i åde høringssvr og direkte til Folketingets Kulturudvlg smt overfor de mediepolitiske ordførere hr gjort opmærksom på, t dette er et must for de ikke-kommercielle Tvsttioner. Senest i et høringssvr fgivet til kultur ministeriet; Kulturministeriet Nyrogde Køenhvn K 5

6 Alorg, den 30. septemer 2009 Udkst til ekendtgørelse om fordeling f illedprogrmmer i fællesntennenlæg j.nr Smmenslutningen Af Medier i Loklsmfundet, SAML, hr følgende kommentr til udkstet; Kpitel 1, 1; - der tilføjes efter de regionle progrmmer i linie 2, smt progrmmer fr de ikke-kommercielle regionle TVsttioner, der er estemt..., og efter og TV2/Dnmrk A/S tilføjes smt progrmmer fr de ikke-kommercielle TV-sttioner, der hr en lndsdækkende sendetilldelse. Således t den smlede 1 får følgende ordlyd; - Ejere f fællesntennenlæg skl sikre, t der i nlægget sker fordeling f tvknlerne DR1 og TV2, herunder de regionle progrmmer smt progrmmer fr de ikke-kommercielle regionle TVsttioner, der er estemt til modtgning i det pågældende område, og tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fr DR og TV2/DANMARK A/S smt progrmmer fr de ikke-kommercielle TV-sttioner, der hr en lndsdækkende sendetilldelse. Forpligtelsen til t fordele TV2 gælder ikke, såfremt kulturministeren udnytter emyndigelsen i 38, stk. 2, i lov om rdio- og fjernsynsvirksomhed. Begrundelse for den foreslåede tilføjelse er, t også de ikke-kommercielle TVsttioner således igen liver omfttet f must crry reglerne. De ikkekommercielle TV-sttioner er en vigtig del f mngfoldigheden, og er med til t sikre nærdemokrtiet. Venlig hilsen Gitte Thomsen sekretritsleder Vi er i øvrigt ikke de eneste, der gentgne gnge hr rejst denne prolemtik overfor de politiske eslutningstgere. Også vores smrejdsprtnere i Smrejdsforum for Lytter-Seere, SLS, smt Det Ny Pulic Serviceråd, PSR, hr ligeledes i deres høringssvr til ministeriet nævnt dette. For ikke t nævne de mnge TV-sttioner rundt om i lndet, der også hr gjort politikerne opmærksomme på dette. Derudover er der også stdig et uløst prolem med sendeomkostningerne. De er gnske enkelt for høje ifht. det tilskud, hver TVsttion mx kn modtge. Det lykkes SAML t få en ekstrevilling gennem Folketinget på 7,5 millioner til dækning f en del f de omkostninger, DIGI-TV opkræver for trnsmission f signlet for de ikkekommercielle TV-sttioner. Pengene gik direkte til DIGI-TV. Ikke nok til t løse hele prolemet men dog edre end ingenting. Men det helt store overskyggende prolem er stdig t den smlede pulje på 48,8 millioner ikke er tilstrækkelig til t dække det ehov, der er for tilskud til de ikkekommercielle medier åde TV og rdio. Og slet ikke når der i forindelse med udstedelse f de nye sendetilldelser til TV i efteråret 2009 lev givet tilldelse til i lt 220 ikke-kommercielle TV-sttioner. Hvorf vi endnu engng kunne konsttere, t en lng række udenlndske vækkelsessttioner fik åde sendetilldelse og tildelt driftstilskud. Hvordn dette kn lde sig gøre, står desværre ikke hen i det uvisse. Hele miseren strtede i 6

7 2006 hvor den dværende kulturminister Brin Mikkelsen fik krvet om lokle progrmkrv ophævet. Det vr lot en enkelt lille linie i en ekendtgørelse, men denne lille ændring hr fået store konsekvenser, idet den ånede en ldeport f muligheder for de, der ønskede t søge sendetilldelser ud over hele lndet, men ikke t producere lokle progrmmer. Gnske vist er der siden sket den strmning, t sttionerne kun kn modtge tilskud til progrmmer efter en prioritering. Men det store prolem heri er, t der nødvendigvis skl gå helt op til 15 måneder før tilsynsmyndigheden kn konsttere om den enkelte sttion lever op til krvene for tilskuddet. Det får den ftle konsekvens, t der evilges midler til lle disse sttioner, og selvom det måske efterfølgende konstteres, t sttionen ikke hr levet op til krvene og derfor skl etle tilskuddet tilge. Så hjælper det jo ikke meget, hvis pengene llerede er rugt, og det hjælper heller ikke meget hos de mnge sttioner, der lever op til krvene men pg. ovenstående hr fået et lngt mindre driftstilskud. SLRTV s estyrelse hr diskuteret dette prolem gentgne gnge og vi hr rejst prolemtikken overfor åde de evillingende myndigheder smt overfor de politiske eslutningstgere. Vi ser gerne, t der indføres skrpere krv iforhold til åde opælspligt smt progrmindhold for t komme denne ulidelige kssetænkning til livs. SAML nførte dette i sine høringssvr til ændring f ekendtgørelserne for åde Tv og Rdio i forsommeren 2009; Kulturministeriet Nyrogde Køenhvn Alorg, den 7. mj 2009 J.nr , udkst til ekendtgørelse vedrørende ikke-kommercielt tv i MUX1 Smmenslutningen Af Medier i Loklsmfundet, SAML, hr følgende emærkninger til det udsendte udkst f den 20. pril 2009; Generelt mngler der en prgrf, der fstlægger, hvem der kn søge om sendetilldelse til ikke-kommercielt TV i MUX1. SAML mener, det skl præciseres, t det er foreninger med det formål t udøve ikke-kommerciel TV-virksomhed, der kn søge, t hovedprten f estyrelses medlemmerne skl være osiddende i den region, der søges om sendetilldelse til. Årsgen er de senere års uheldige udvikling, hvor der søges om sendetilldelser til ledig sendetid fr en smlet dresse, og der følgelig ikke er en kreds f lokle personer, der er involveret i hverken t producere eller udsende TV fr det lokle / regionle område. Dette, t den lokle fornkring ikke er til stede, hr gennem de senere år forårsget en række uhensigtsmæssigheder ift. fordeling f driftstilskud fr puljen til drift f ikkekommerciel lokl rdio- og TV. SAML ønsker således, t den regionle fornkring ifht. uddeling f sendetilldelser til ikkekommercielt TV sikres. SAML ønsker ligeledes, t must crry - forpligtelsen igen indføres for ikkekommercielt TV, det forekommer os uhensigtsmæssigt, t udsendelser fr de regionle TV2 virksomheder, der skl sendes i tidsrummet kl er omfttet f must crry -forpligtelserne, men t det ikke er tilfældet for de ikke-kommercielle TVsttioner, der udsendes i smme MUX i tidsrummet kl Og endelig mngler vi en præcisering f, om de ikke-kommercielle TV-sttioner skl pålægges t enytte sig f I/S DIGI-TV og i 7

8 givet fld hvor store omkostninger, I/S DIGI- TV kn pålægge de ikke-kommercielle TVsttioner. SAML vil foreslå, t de ikkekommercielle TV-sttioner løsnes for forpligtelsen til t skulle enytte sig f I/S DIGI-TV, men hvis dette ikke kn live tilfældet, så t der sættes en mksimum grænse for, hvor store sendeomkostninger en ikke-kommerciel TV-sttion kn pålægges, f.eks. kunne mx 5% f det evilligede driftstilskud fr Kulturministeriets pulje være et cceptelt ud. Årsgen er, t den teknologiske udvikling hr st den foreslåede fremringelse f signlet fr de enkelte sttioner i en økonomisk klemme, som det ikke er rimeligt skl pålægges de sttioner, der får sendetilldelse til MUX1. Idg kn TV-sttioner køe udstyr til studieoptgelse for c. kr , som kn konvetere optgelserne til MP2 eller MPG4 formt og med en internetforindelse på 10/10MB overføre signlet i det formt, der ønskes til fvikling i Odense. Derfor skl den overførsel, der foreslås i lovudkstet tilpsses de dgsktuelle muligheder for overførsel vi nettet, således t de ikkekommercielle sttioner, der selv ønsker t oplode deres udsendelser til Odense, liver påført unødige omkostninger. Smtidig skl det understreges, t det for de fleste sttioners vedkommende er tle om, t de forproducere deres udsendelser og derfor ikke hr ehov for t hve en linie stående klr til direkte udsendelser. d 14; ved ehndling f nsøgninger om progrmvirksomhed i de enkelte regioner, foreslås t Rdio- og TV-Nævnet prioriterer nsøgere, der udøver progrmvirksomhed indeholdende 1) egenproducerede progrmmer til pågældende region, 2) egenproducerede progrmmer fr ndre regioner, 3) ndre progrmmer. SAML foreslår t prioritering 2 og 3 smles, således t Rdio- og TV-Nævnet prioriterer nsøgningere, der udøver progrmvirksomhed indeholdende 1) egenproducerede progrmmer, 2) ndre progrmmer, herunder egenproduktion fr ndre ikke-kommercielle TV-foretgender i ndre regioner. d 16, stk. 2; det foreslås, t ved egen producerede progrmmer forstås i denne ekendtgørelse progrmmer, der er producerede f tilldelsesindehveren selv eller for dennes regning. SAML ønsker den sidste del eller for dennes regning slettet. Årsgen er de senere års udvikling lndt nogle ikke-kommercielle TV-foretgender, der så t sige sælger til sig selv, (et centrlt produktionsselsk). d 25; det foreslås, t Rdio- og TV-Nævnet fstsætter fordelingen f tilskudsmidler mellem rdio- og TV-området på ggrund f rmmen for den årlige evilling til formålet med tillæg f eventuelle tilgeetlte tilskudselø fr tidligere år. SAML foreslår t det ændres til, t Rdio- TV-Nævnet efter høring hos de lndsdækkende orgnistioner for ikke-kommercielle rdio- og TVforetgender fstsætter fordelingen f tilskudsmidler...med tillæg f eventuelle tilgeetlte og uforrugte tilskudselø fr tidligere år. d 33, stk 2; foreslås t, såfremt tilskud ydes til en tilldelsesindehver, der er en enkeltperson, eller som hr ndre ktiviteter end lokl progrmvirksomhed, skl sttionen drives som en selvstændig regnsksmæssig enhed dskilt fr eventuelle ndre ktiviteter. SAML foreslår, t det præsiceres mere nøjgtigt, hvilke foretgender, der hr ndre ktiviteter end lokl progrmvirksomhed, og kn søge om tilskud til denne lokle progrmvirksomhed. Vi ser en risiko for, t større kommercielle medieforetgender kn omdnne dele f deres medievirksomhed til ikke-kommerciel, og dermed tilskuds erettiget lokl progrmvirksomhed. Det er for SAML vigtigt, t ånden i tidligere og nuværende medieforlig om vigtigheden f t, de ikke-kommercielle lokle elektroniske medier kn overleve i en mere og mere 8

9 kommerciliseret medieverden, og dermed være med til t udfylde det erettigede ehov, seerne / orgerne hr for t kunne se loklt / regionlt ikke-kommercielt TV. De ikke-kommercielle sttioner er de eneste elektroniske medier, der er åde pulic service og pulic ccess medier, og således spiller de en rolle som folkeoplysende og demokrtiskende virksomheder i deres lokle område. Venlig hilsen Gitte Thomsen sekretritsleder Og følgende til ekendtgørelsen om loklrdio; Kulturministeriet Nyrogde Køenhvn K Alorg, den 17. juni 2009 J.nr , Udkst til ekendtgørelse om lokl rdiovirksomhed Smmenslutningen Af Medier i Loklsmfundet, SAML, hr følgende kommentrer til udkstet; Generelt og principielt finder vi den korte høringsfrist for helt ucceptel, idet fristen ikke giver orgnistioner mulighed for t udrejde et tilfredsstillende svr. d 5, stk. 3 foreslås, t Ved forlængelse f tilldelser udstedt før 1. jnur 2006 ophæves individuelle eller lokle progrmkrv, der er fstst i tilldelsen eller som følger herf. Generelt finder SAML det etænkeligt, t lokle progrmkrv ophæves uden t sætte ndet i stedet. Årsgen er den senere tids udvikling på især ikkekommercielt lokl-tv s område, hvor der er søgt om ledig sendetid fr én centrl dresse, og der følgelig ikke er en kreds f lokle personer, der er involveret i hverken t producere eller udsende TV fr det lokle område. SAML ser meget nødig denne udvikling gentge sig på rdio-området, og vil derfor foreslå, t der indsættes en pssus om, t et flertl f estyrelsen skl være osiddende i sendetilldelsesområdet, således t den lokle fornkring sikres. d 16, stk. 1 foreslås, t Rdio- og TV- Nævnet kn yde tilskud til tilldelses indhvere eller til registrerede foretgender, der er omfttet f 1, og som ikke hr reklmeindtægter. Gver, sponsoridrg og lignende nses ikke som reklmeindtægter. SAML finder der er mnglende konsensus ifht. ekendtgørelsen om ikke-kommercielt TV, idet det deri foreslås, t registrerede foretgender ikke længere kn modtge tilskud. Det er ikke vores opfttelse, t der er mnge registrerede rdio-foretgender. Vi skl derfor foreslå, t der heller ikke kn ydes tilskud til registrerede rdio-foretgender. d 16, stk. 2 foreslås, t Der kn lene ydes tilskud til sttioner, der hr red kontkt til loklsmfundet. SAML foreslår, jf. ovennævnte til 5, stk. 3, t ordene red kontkt erstttes f red fornkring. d 18, stk 2 foreslås, t Der kn til en rdiosttion mksimlt ydes tilskud til 15 sendetimer ugentligt. Genudsendelser indgår ikke i eregningsgrundlget. SAML finder også her, t der er mnglende konsensus ifht. ekendtgørelsen om ikke-kommercielt TV, der giver ikke-kommercielle TV-foretgender mulighed for t opnå driftsstøtte til genudsendelser. SAML skl derfor foreslå t smme genudsendelsesrte indføres for lokle ikke-kommercielle rdio-foretgender. Som nævnt i tidligere høringssvr er risikoen klrt til stede for, t lokle ikke-kommercielle rdio-foretgender, for t opnå det mksimle ugentlige tilskud, udsender evidstløse 9

10 musikprogrmmer. Hvorimod en genudsendelsesrte vil give de smme sttioner mulighed for t producere gedigen og gennemrejdet nyheds- og ktulitetssmt mgsinprogrmmer, der kn genudsendes i de støtteerettigede timer. Der er omkostninger forundet med også genudsendelser, f.eks. til ophvsrets orgnistionerne mv. d 19, stk. 1 foreslås, t Rdio- og TV- Nævnet kn for kelfødt progrm virksomhed, fhængigt f ntllet f tilslutninger, eslutte t fstsætte et lvere tilskud pr. sendetime eller t lde tilskuddet helt ortflde. Jf. emærkningerne ovenfor til 16 mener SAML ikke, t der fremover ør ydes tilskud til kelfødt progrm virksomhed. Alterntivt t dette tilskud ltid er etrgteligt lvere end tilskuddet til de æterårne lokle rdio-foretgender. Sidstnævnte hr foruden omkostninger til progrmproduktion også omkostninger til sendeudstyr. Som konsekvens ortflder stk. 2. d 20, stk. 1 foreslås, t Beregningen f det årlige tilskud fstsættes på ggrund f: 1) Den del f den årlige evilling til formålet, som Rdio- og TV-Nævnet i henhold til 27 i ekendtgørelse nr. XXYY om ikkekommercielt tv i MUX 1 hr esluttet t fsætte til rdioområdet med tillæg f eventuelle tilgeetlte tilskudselø fr tidligere år, og 2) det smlede ntl tilskudserettigede timer, jf. 18 og 19. SAML foreslår, t teksten ændres til følgende, t Rdio- og TV-Nævnet efter høring hos de lndsdækkende orgnistioner for ikkekommercielle rdio- og TV-foretgender fstsætter fordeling f den årlige evilling til formålet med tillæg f eventuelle tilgeetlte tilskudselø fr tidligere år med 60% til TV-foretgender og 40% til rdioforetgender, og efter det smlede ntl tilskudserettigede timer. Venlig hilsen Gitte Thomsen sekretritsleder Sådn gik det desværre ikke helt, så der forestår stdig et stort rejde for t få den lokle fornkring genindført. Som det vil være de fleste ekendt udløer det nuværende medieforlig med udgngen f 2010, så SLRTV lev glædeligt overrskede over t modtge en invittion fr den dværende kulturminister Crin Christensen til et møde i ministeriet, hvor vi kunne komme med input om udviklingen på medieområdet. Mødet vr et led i ministerens foreredelse f et regeringsudspil som optkt til de politiske forhndlinger forud for en kommende medieftle fr D estyrelsen mente, det gv edre mening t det vr SAML, der mødte op i ministeriet, deltog Bent Hnsen og Gitte Thomsen i mødet med kulturministeren. Og forud for mødet sendte vi følgende ønskeseddel til ministeriet; Ønsker til medieforliget Forøgelse f puljen fr 50 millioner årligt til 80 millioner årligt, (kn evt. findes i de midler (54 mill), som vr fst til replnlægningen Pulic service puljen, 75 mill, ånes for de ikke-kommercielle rdio- og TVsttioner, Midler øremærket til uddnnelse, kn søges f lndsdækkende orgnistioner, smt TV-sendesmvirker, evt. de midler der pt. fsættes til Mediesekretritet 1,2 mill årligt (midler til drift f Mediesekretritet må findes på kulturministeriets lmindelige driftskonto), smt i Pulic service puljen 10

11 Must crry for de regionle TV-sttioner på MUX1, Den lokle fornkring for rdiosttioner og den regionle fornkring for TVsttioner skl igen sikres, for t forhindre net-working (smme sttion i hel lndet) De lokle rdio-sttioner sikres en plds på DAB-nettet, etleringsudgifter finnsieres f Kulturministeriet, Der fsættes midler til oprettelse smt drift f en fælles internet-portl for de ikke-kommercielle rdiosttioner evt. i smrejde med DR, Mulighed for genudsendelser også for de ikke-kommercielle rdiosttioner, Kommunerne / regionerne forpligtes til t fsætte midler til sttionernes indkø f teknik til gengæld leverer rdio- / tvsttionerne loklt / regionlt informtion til orgerne, og sikrer t orgerne hr dgng til et loklt / regionlt elektronisk medie, De ikke-kommercielle medier godkendes som rejdsplds for flex-joere, lngtidsledige og ndre personer med ndre prolemer end lot ledighed, Driftsstøtte til et lndsdækkende sekretrit, i lighed med driftsstøtten til Beoerhuse mv. pt. c ,- per år. Kulturminister Crin Christensen lyttede til vores rgumenter, og oplyste t hun forventede t hve regeringens udkst til nyt medieforlig klr sidst på året, ltså At forhndlingerne med medieordførerne ville pågå i løet f jnur / ferur 2010, hvorefter et forlig ville live sendt i høring inden sommerferien Alt smmen udmærket men så kom der en regeringsrokde, og i den forindelse en ny kulturminister. Hvilket formentlig er årsgen til, t regeringens udkst til nyt medieforlig endnu ikke er offentliggjort. Slutteligt under denne del f eretningen skl nævnes, t den 2. oktoer 2009 lev udredning f den fremtidige offentlige mediestøtte rpport offentliggjort. Rpporten er udrejdet f Rmøll på opdrg f kulturministeriet. Rpporten er omfttende og giver ikke nogen direkte nefling f hvordn den fremtidige mediestøtte ør indrettes. Det vr heller ikke formålet med rpporten. Men der opstilles forskellige scenrier med fordele og ulemper. Hvordn politikerne vælger t ruge rpporten må fremtiden vise. Rpporten kn ses på Styrelsen for iliotek og mediers hjemmeside. (iliotekogmedier.dk) 11

12 Orgnistorisk eretning SLRTV s største orgnistoriske prolem er stdig den dårlige økonomi, der etyder t vi ikke kn udvikle orgnistionen sådn som estyrelsen kunne ønske. I efteråret 2009, nærmere estemt 15. oktoer, flyttede sekretritet til nye og etydeligt edre lokler. Stdig i Alorg midty, og selvom det etød en mindre huslejestigning på kr. 500,- per måned, så er det stdig en meget illig husleje. Vi er endnu ikke helt færdige med indretningen, men det går stille og roligt fremd. Smrejdet i SAML er fortst givende for de deltgende orgnistioner, herunder SLRTV. Og estyrelsen håer, t dette kn fortsætte og udvikle sig også i det kommende år. Og det smme håer vi med smrejdet til åde SLS og PSR. Medlemsmæssigt er det gået nogenlunde stilt, desværre hr vi mistet de fem kristne rdiosttioner, der gennem en lng årrække vr medlem f åde SLRTV og Den Kristne Producentkomite. Efter pres fr KPK hr de fem rdiosttioner måttet opsige deres medlemsk f SLRTV. Det eklger vi meget. SLRTV orgniserer dog stdig lige knp 100 sttioner, og selvom digitliseringen f TV etød t et pr TV-sttioner lukkede, så etød det også t nye kom til. Så med udgngen f 2009 hvde SLRTV i lt 97 medlemmer, der fordeler sig på 69 lokle rdiosttioner og 28 regionle og lndsdækkende TV-sttioner. 12

13 1 Nvn og hjemsted Vedtægter Lndsforeningens nvn er Smmenslutningen f Lokle Rdio- og TV- sttioner i Dnmrk, SLRTV. Smmenslutningen driver et sekretrit med hjemsted i Dnmrk. 2 Formål og målsætning Smmenslutningens formål er t smle loklrdio- og tv-sttioner, der ikke drives ud fr profitmotiver, men ud fr ønsket om t styrke den folkelige det, oplysning og smfundsenggement i en lndsorgnistion, som skl rejde for t sikre de edst mulige vilkår for drift f sådnne loklrdio- og tv-sttioner i Dnmrk. Det er Smmenslutningen formål t rejde for en styrkelse f ytringsfriheden og mngfoldigheden f loklrdio- og tv-sttioner. Smmenslutningen c d e f skl tge del i den offentlige det om mediepolitik for t fremme medlems-sttionernes interesser, skl gennem forhndlinger med offentlige myndigheder, ophvsretsorgnistioner og ndre instnser sikre de edst mulige vilkår for medlemssttionerne, er medlem f prplyorgnistionen Smmenslutningen Af Medier i Loklsmfundet (SAML) og Dnsk Folkeoplysnings Smråd (DFS) og kn i øvrigt smrejde med ndre lndsdækkende orgnistioner, når det fremmer SLRTV s interesser, skl gennem konferencer, møder, kursusvirksomhed og ndre ktiviteter styrke interessen for folkelig, detskende og smfundsenggerende nonprofit rdio og tv. 3 Medlemsk c d Som medlem kn optges lokle rdio- og tv-sttioner, der ccepterer nærværende vedtægter og godkendes f estyrelsen. Medlemmer kn optges, når de ccepterer Smmenslutningens formål. Ved optgelsen etles det f årsmødet fststte kontingent efter forslg fr estyrelsen. Udmeldelse kn kun ske med mindst en måneds skriftlig vrsel til udgngen f et klenderår. 13

14 e Medlemssttioner, der modrejder Smmenslutningens vedtægtsestemte formål, kn ekskluderes efter flertlseslutning i estyrelsen smt stdfæstelse f eksklusionseslutningen på det førstkommende årsmøde i henhold til årsmødets fstemningsregler. 4 Årsmøde c d e f Det ordinære årsmøde er foreningens øverste myndighed. Beslutninger truffet på årsmødet er indende for lle medlemmer. Det ordinære årsmøde holdes inden udgngen f pril og indkldes med mindst en måneds vrsel. Det tilstræes, t årsmødet holdes skiftevis på Sjællnd og i Jyllnd / på Fyn. Indkldelsen skl indeholde forslg til dgsorden, revideret regnsk og estyrelsens eretning for det foregående klenderår, smt forslg til rejdsprogrm for det kommende år. Forslg, som medlemmerne ønsker ehndlet på årsmødet, skl være Smmenslutningen i hænde senest 14 dge før mødet. Rettidigt modtgne forslg vil live udsendt til medlemssttionerne senest en uge før årsmødet. Bestyrelsen kn indyde gæster til t deltge i årsmødet med tle, men uden stemmeret. Alle medlemmer hr ret til t deltge i årsmødet men en stemmeerettiget repræsentnt. Et medlem kn for egen regning deltge med flere repræsentnter, som i så fld hr tle- men ikke stemmeret på årsmødet. Afstemninger på årsmødet foregår ved håndsoprækning. På forlngende kn 1/3 f de tilstedeværende stemme-erettigede repræsentnter dog kræve skriftlig fstemning. Vlg (dgsordenspunkterne 8-10) foregår dog ltid ved skriftlig fstemning. Beslutninger og vlg foretges ved simpelt stemmeflertl. Ændring f vedtægterne skl dog vedtges med 2/3 flertl. g Dgsorden for årsmødet skl mindst omftte følgende punkter: Vlg f dirigent(er) og referent(er) Godkendelse f forretningsorden Vlg f stemmetællere Bestyrelsens eretning Bestyrelsens forslg til Arejdspln og Hndlings- og principprogrm Indkomne forslg fr estyrelsen og medlemssttionerne Godkendelse f revideret regnsk Bestyrelsens forslg til udget og kontingent Vlg f estyrelsesmedlemmer Vlg f estyrelsessupplenter Vlg f kritisk revisor, revisor-supplent og ekstern revisor Eventuelt 14

15 h Ved stemmelighed omkring forslg ortflder forslget. Ved stemmelighed, hvor det er fgørende for personvlg, foregår der omvlg mellem de kndidter, der står lige. Er der ved fornyet fstemning igen stemmelighed, fgøres vlget ved lodtrækning. 5 Ekstrordinært årsmøde Bestyrelsen kn indklde til ekstrordinært årsmøde, når den finder det tvingende nødvendigt. Såfremt 1/3 f medlemmerne skriftligt nmoder om det, skl estyrelsen indklde til ekstrordinært årsmøde. Anmodningen skl være motiveret og indeholde forslg til dgsorden. Ekstrordinært årsmøde indkldes skriftligt med mindst 20 dges vrsel med ngivelse f dgsorden, og det skl holdes senest 30 dge efter t egæring er fremst overfor estyrelsen. 6 Vlg c d e f På det ordinære årsmøde vælges estyrelsesmedlemmer, supplenter, revisor og revisorsupplent. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, medens estyrelsessupplenter, revisor og revisorsupplent vælges for 1 år. Genvlg kn finde sted. Enhver repræsentnt for et medlem, der hr været medlem mindst 3 måneder, kn opstilles som kndidt til ovennævnte tillidshverv. Også personer som ikke er til stede på årsmødet kn vælges, men der skl i så fld foreligge skriftligt tilsgn fr vedkommende inden fstemningen egynder. Ved personvlg skl stemmesedlen udfyldes med det ntl kndidtnvne, som skl vælges det pågældende år. Stemmesedlerne fleveres til stemmeudvlget (stemmetællerne). I lige år vælges 3 estyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 4 estyrelses-medlemmer. Hvert år vælges 3 estyr-elsessupplenter, 1 kritisk revisor, 1 revisorsupplent og 1 ekstern revisor. De nyvlgte tiltræder deres funktioner på første estyrelsesmøde efter årsmødet. Dette møde holdes senest 14 dge efter årsmødet. Kndidterne vælges som person og ikke som repræsentnt for medlemmet. 7 Bestyrelsen c Smmenslutningen ledes f en estyrelse med 7 medlemmer. Bestyrelsen vretger smmenslutningens forretninger mellem årsmøderne og træffer suverænt eslutninger under nsvr overfor årsmødet. Bestyrelsen kn nedsætte udvlg og rejdsgrupper til løsning f konkrete opgver. Udvlg og rejdsgrupper skl hve et nærmere defineret kommissorium og er nsvrlige overfor estyrelsen. Bestyrelsesmøder holdes mindst en gng i kvrtlet, men derudover når formnden skønner det nødvendigt, eller når 3 estyrelsesmedlemmer skriftligt nmoder herom. Bestyrelsen 15

16 indkldes skriftligt med ngivelse f dgsordenspunkter. Efter møderne udrejdes der mødereferter, som sendes til estyrelsesmedlemmerne. d e f g Bestyrelsen er eslutningsdygtig, når mindst 4 estyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger tges med simpelt stemmeflertl. Står stemmerne lige er formndens stemme udslgsgivende. Supplenter indtræder med stemmeret for frværende estyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første møde efter årsmødet. Ved konstitueringen vælger estyrelsen en formnd og en ksserer, fstlægger forretningsordenen og nedsætter et sekretrit. Bestyrelsen indklder supplenterne til møderne og tilstiller dem referter. Supplenterne hr tle- men ikke stemmeret på møderne, medmindre supplenterne er indkldt på grund f estyrelsesmedlemmernes frfld. Bestyrelsen kn meddele prokur. 8 Sekretritet c Sekretritet er foreningens hjemsted og officielle dresse, hvortil l korrespondnce stilles. Sekretritets rejdsopgver fstlægges f estyrelsen. Bestyrelsen udpeger en sekretritsleder. 9 Økonomi c d e f Smmenslutningens midler nvendes til drift og dministrtion f smmenslutningens virksomhed. Kssereren fører Smmenslutningens regnsker efter estyrelsens nvisninger. Kssereren udrejder mindst en gng i kvrtlet en sttus over Smmen-slutningens økonomi. Smmenslutningens regnsksår følger klenderåret. Smmenslutningens estyrelsesmedlemmer og medlemssttioner hæfter ikke personligt for de f Smmenslutningen indgåede forpligtelser, for hvilke lene Smmenslutningen hæfter med sin formue. Foreningens medlemmer hr ikke krv på foreningens formue eller udytte f nogen rt. 10 Informtion, istnd og smrejde Smmenslutningen udsender informtionsskrivelser til medlemmerne, især om love, lovforslg og cirkulærer, der hr etydning for medlemmerne. Bestyrelsen er nsvrlig for lle informtionsskrivelser, herunder elektroniske informtioner fr Smmenslutningen. 16

17 c d Smmenslutningen tilstræer t udgive et nyhedsrev minimum 6 gnge årligt, hvor væsentlige forhold vedrørende elektroniske mssemediers forhold og vilkår ehndles. Smmenslutningen kn efter eslutning i estyrelsen yde istnd, herunder retshjælp til medlemssttioner, hvor det hr lmen etydning for medlemskredsen. Smmenslutningen kn efter eslutning i estyrelsen deltge i interntionlt smrejde. 11 Opløsning Smmenslutningen kn opløses, når 2/3 f de stemmeerettigede deltgere i to på hinnden følgende årsmøder, hvorf det ene indkldes ekstrordinært med dette emne på dgsordenen, stemmer herfor. Ophører Smmenslutningen med t eksistere, tildeles den eventuelle formue orgnistioner / foreninger, der rejder for smme formål, som ngivet i 2 efter eslutning på det opløsende møde. Senest ændret den 28. pril 2007 Dirigent Gitte Thomsen 17

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4 Indhold Dgsorden..side 2 Forslg til forretningsorden...side 3 Politisk eretning...side 4 - Lex Osen og dens konsekvenser...side 4 - De ikke-kommercielle medier konference..side 10 - Forstærket smrejde...side

Læs mere

Bestyrelsesmøde lørdag d. 10. april 2010 på Hotel Hedegaarden i Vejle Kl. 09:30 16:30. Pkt. Deltagere med stemmeret: (6)

Bestyrelsesmøde lørdag d. 10. april 2010 på Hotel Hedegaarden i Vejle Kl. 09:30 16:30. Pkt. Deltagere med stemmeret: (6) Pkt Bestyrelsesmøde lørdg d. 10. pril 2010 på Hotel Hedegrden i Vejle Kl. 09:30 16:30 Deltgere med stemmeret: (6) Afud: (1) Heinz Dhl (FU), Alln Olesen (FU), Birthe Mikkelsen (FU), Jens Andresen (region

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger:

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger: Bilg Frfldsnlyse elever Generelle oplysninger: Skole Frekvens AMU Center Århus Dnsk Center Jordrugsuddnnelse Den Jyske Hndværkerskole Djurslnd ES ES Års Esjerg TS EUC Midt EUC SYD Frederici-Middelfrt TS

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr:

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr: Min mppe 1. Kort om mig selv Klik her for t indsætte billede Nvn: Adresse: Postnr: By: Telefon nummer: Fødselsdto (dd-mm-åååå): Køn: Mnd Kvinde Mildresse: Kørekort: A: Motorcykel B: Personbil C: Lstbil

Læs mere

International økonomi

International økonomi Interntionl økonomi Indhold Interntionl økonomi... 1 Bilg I1 Oversigt over smmenhæng mellem kompetencer og kernestof i 3 skriftlige eksmensopgver i Interntionl økonomi A.... 2 Bilg I2 Genrer i IØ fr oplæg

Læs mere

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner Plntehoteller 1 Resultter og konklusioner Hvid mrguerit 1. Umiddelrt efter kølelgring i op til 14 dge vr den ydre kvlitet ikke redueret 2. Mistede holdrhed llerede efter 7 dges kølelgring ved 4ºC og lv

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt t slå op i under dit videre rejde med

Læs mere

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C Mihel Mndix (07) Sinusreltionen Nott Side f 9 Sinusreltionen Indtil videre, er der kun eskrevet, hvordn mn eregner på retvinklede treknter. Men desværre er det lngtfr lle treknter, som er retvinklede.

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE HISTORIEJAGTEN Kære lærere Tusind tk, fordi I vil deltge i Historiejgten. Her følger en kort vejledning til, hvordn Historiejgten kn ruges. Denne PDF indeholder ud over introduktionen: - Et rk med spørgsmål

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

SLRTV Beretning 2006. Dagsorden...side 2. Forslag til forretningsorden.. side 3. Politisk beretning...side 4

SLRTV Beretning 2006. Dagsorden...side 2. Forslag til forretningsorden.. side 3. Politisk beretning...side 4 Indhold Dgsorden.....side 2 Forslg til forretningsorden.. side 3 Politisk eretning.......side 4 - Mediepolitisk forlig...... side 4 - Mediepolitisk seminr.... side 12 - Forhndling med Grmex......side 13

Læs mere

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen,

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen, INTRO Alger er lngt mere end ogstvregning. Alger kn være t omskrive ogstvtrk, men lger er f også t generlisere mønstre og smmenhænge, t eskrive smmenhænge mellem tlstørrelse f i forindelse med funktioner

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord!

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord! LYSTEJENDOM ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS Hesteejendom med nyere hestestld og 20 h jord! For sælger Hos Thoms Risger A/S ved vi godt, t boliger er mere end blot mursten og kvdrtmeter. Vi ved, t boliger

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning ver. 1.1 5 x 6 meter flytr hytte Stykliste til flytr hytte 5 x 6 m [0500-000] 2 stk sideundrmmer 590 m [0500-110] 2 stk gvlundrmmer 500 m [0500-100] 4 stk hjørnevinkler [0500-150] 4 stk lsker til smling

Læs mere

Brug og anerkendelse af dansksprogede dokumenter ved forvaltningsmyndigheder og domstole

Brug og anerkendelse af dansksprogede dokumenter ved forvaltningsmyndigheder og domstole Jørgen Kühl Brug og nerkendelse f dnsksprogede dokumenter ved forvltningsmyndigheder og domstole Bggrund Det dnske mindretl i Sydslesvig er et nerkendt ntionlt mindretl i Forundsrepulikken Tysklnd og Slesvig-Holsten.

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER 0 49 0. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER DEFINITION En funktion med forskriften f( )= b hvor b > 0 og > 0 vil vi klde en potensfunktion. I MAT C kpitel så vi t hvis skl være et vilkårligt

Læs mere

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT I OMRÅDE Sknderborgvej Ny institution på Vestermrken Sommer 2013 136.2013 PROGRAMKATALOG Indhold Byrådsbeslutning...3 Arhus Kommunes Pædgogiske Rmmesætning...4 De 6 tænketnksprincipper...

Læs mere

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Otoer 1, 2 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Introduktion Otoer 1, 2 Introduktion Anvendelse Denne rpport må udelukkende tolkes f kvlifierede rugere under overholdelse

Læs mere

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne?

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne? Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS www.ntln.dk I det følgende eskrives: Opsummering

Læs mere

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister.

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister. Kulturminister Uffe Elbæk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Sendt per mail til min@kum.dk Aalborg, den 21. oktober 2011 Kære Uffe Elbæk Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil

Læs mere

DKPK Den Kristne Producentkomité

DKPK Den Kristne Producentkomité Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 275 Offentligt DKPK København d. 13-09-08 Styrelsen for Bibliotekogmedier jni@bibliotekogmedier.dk att. Janni Nielsen Høringssvar vedr. Mediesekretariatets

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17 Mtemtisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rsmussen 8. november, 1 1 Numerisk integrtion og differentition [Bogens fsnit 19. side 84] 1.1 Grundlæggende om numerisk integrtion Vi vil

Læs mere

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie Dødelighed og kræftforekomst i Avnersuq. Et registerstudie Peter Bjerregrd, Anni Brit Sternhgen Nielsen og Knud Juel Indledning Det hr været fremført f loklbefolkningen i Avnersuq og f Lndsstyret, t der

Læs mere

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal.

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal. Regneregler. Simple regler for regning med tl. Vi rejder l.. med følgende fire regningsrter: plus (), minus ( ), gnge () og dividere (: eller røkstreg, se senere), eller med fremmedord : ddition, sutrktion,

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Windows Fejlfinding f instlltionsprogrmmet En kontrolliste til rug ved løsning f lmindelige instlltionsprolemer. Printeroversigt Lær om printerdelene og

Læs mere

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter Vitminer, minerler og foderværdi f græsmrksrter Kren Søegrd, Søren K. Jensen og Jko Sehested Det Jordrugsvidenskelige Fkultet, Arhus Universitet Smmendrg Med det formål t undersøge mulighederne for selvforsyning

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Vandski Klub, i det følgende kaldet KHVK. Foreningen er medlem af Dansk Vandski Forbund. Dens

Læs mere

Vores fælles hukommelse

Vores fælles hukommelse Vores fælles hukommelse 1 2 3 4 5 Præmel side 2 Mission side 3 Vision side 3 Rigsrkivets strtegiske mål side 4 Arkiverne ringes i spil til flere side 4 Bidrg til effektivisering f den offentlige sektor

Læs mere

Forskønnelsesplanen Det Nye Furesølund

Forskønnelsesplanen Det Nye Furesølund Forskønnelsesplnen Det Nye Furesølund Furesølund er trods sine mere end 40 år stdig et ttrktivt område. Men dmen er lidt slidt. Legepldserne flder smmen. Rækværket flmer, og grønne områder står gemt og

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (DSAH) (Revideret oktober 2014)

Vedtægter for Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (DSAH) (Revideret oktober 2014) Vedtægter for Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (DSAH) (Revideret oktober 2014) 1 Formål 1.1 DSAH fuldblod har til formål at fremme og støtte avl og brug af fuldblodsarabere i Danmark. Foreningen skal

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

Exitforløb for kriminalitetstruede unge

Exitforløb for kriminalitetstruede unge Exitforløb for kriminlitetstruede unge Exit Nu tilbyder et exitforløb til kriminlitetstruede unge i lderen 15-29 år. Vi rbejder indenfor lovgivningen omkring fst kontktperson, efterværn, bostøtte og mentorstøtte

Læs mere

Alternative metoder til køling af løg

Alternative metoder til køling af løg inspire demoprojekt Alterntive metoder til køling f løg Af Merete Edelenbos, Arhus Universitet Anne Drre-Østergrd og Bstin Junker, AgroTech November 2013 1 Energiforbruget ved lngtidslgring f løg er højt,

Læs mere

Brændstoftanke (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Brændstoftanke (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Korrekt pleje og vedligeholdelse er en vigtig etingelse for, t Mercury-produktet fungerer med mksiml ydeevne og på mest effektive og økonomiske vis. Det medfølgende ejerregistreringskort

Læs mere

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery ANALYSEOPGAVE Feelgood Bkery Kommuniktion: Helene, Loiuse, Pernille og Ndi Gruppe 14 Hvem er fsenderen? - Glutenfri bgerbrød - Christine og Louise Krogh Hvem er målgruppen? - Gluten llergikere og helsefreks

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99 1 Vedtaget på ordinær generalforsamling den 21.10.99 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er : PROSA/SAS. Foreningen af EDB-folk i SAS, Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2. FORMÅL 1. Foreningens

Læs mere

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik.

Medfølgende blækpatroner. Strømkabel Brugere i Danmark Brugere i Finland, Norge og Sverige Det påmonterede stik er et jordforbundet trebensstik. Hurtig instlltionsvejledning Strt her MFC-J470DW Læs Produktsikkerhedsguiden, før du konfigurerer din mskine. Læs derefter denne Hurtig instlltionsvejledning for korrekt opsætning og instlltion. ADVARSEL

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com SAMLEANVISNINGER Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80 Dnish - 68463 we site: www.jemfix.com e-mil: info@jemfix.com VIGTIGT Læs instruktionerne omhyggeligt, inden du egynder t smle dette drivhus.

Læs mere

Taldiktat. Talhus. Tal. Format 5. Nr. 1. Enere 1. Tiere 10. Hundreder 100. Tusinder 1.000. Titusinder 10.000. Hundredetusinder 100.000 1.000.

Taldiktat. Talhus. Tal. Format 5. Nr. 1. Enere 1. Tiere 10. Hundreder 100. Tusinder 1.000. Titusinder 10.000. Hundredetusinder 100.000 1.000. Tldiktt Nr. Timillioner 0.000.000 Millioner.000.000 Hundredetusinder.000 Tlhus Titusinder 0.000 Tusinder.000 Hundreder Tiere 0 Enere Prktivitet. Træk - kort i skjul fr et lmindeligt kortspil. Læg dem på

Læs mere

Montage Brugsanvisning

Montage Brugsanvisning Montge Brugsnvisning Mythos 6'0' - TwinWll Glzing 3108509cm / 122"x72¾"x82¼" Dnish_72394 We site: www.jemogclix.dk E-mil: kundeservice@jemfix.com www.plrmpplictions.com DA VIGTIGT Læs disse instruktioner

Læs mere

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklub Nordsjælland, normalt forkortet til KkN. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er København Karateklub. Foreningen er hjemmehørende i Frederiksberg Kommune. 2 Foreningens formål. Formålet er at fremme udbredelsen af læren (teknik og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug 10 1: Foreningens navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Nees Kirsebærlaug. Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Lemvig Kommune. 2: Foreningens formål og virke

Læs mere

Vedtægter Epstein Bar

Vedtægter Epstein Bar Vedtægter Epstein Bar 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Epstein Bar. 2 Formål Foreningens hjemsted er det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet, Odense Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik 1. Parter: Denne aftale er indgået mellem på den ene side KODA og på den anden side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet), som tilsammen

Læs mere

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune Vedtægter 1. Navn I. DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE Aktionsgruppens navn er Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted er Middelfart Kommune. 3. Formål Foreningens formål

Læs mere

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Navn og Hjemsted: 1 Foreningens navn er Radio MS. Formål: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er drift af netradioen og domænet RadioMS.dk. Netradioen skal virke som nyhedsformidler

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeborg 09-0-0 MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Udrbejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger fejl i

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Lænken

Vedtægter for Landsforeningen Lænken Vedtægter for Landsforeningen Lænken Med seneste rettelser fra Repræsentantskab 2014 2 VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN LÆNKEN: 1. NAVN OG HJEMSTED. 2. FORMÅL. Foreningens navn er: Landsforeningen Lænken.

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Årets hovedtema: Projektrådgivningen under forandring: Ny lov, ny udviklingsstrategi, nye støtteformer: I

Læs mere

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH)

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) 1. Navn Foreningens navn er F.C Hacilaro, forkortet FCH. 2. Hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Ishøj kommune 3. Formål Klubbens formål er, at drive en fodboldklub og skabe

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015.

Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015. Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015. (1.1) Foreningens navn er Herlev Håndbryggerlaug. 1. Navn og hjemsted. (1.2) Foreningens hjemsted er på Herlev Byskole, afdeling ELV,

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen 1 Foreningens navn er: Teleforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 3 Foreningens formål er efter ansøgning til bestyrelsen at: Støtte

Læs mere

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP... 2 1.Bggrund... 2 2.Køekrftpritet hvd er det?... 2 3.Formål og orgnistion... 3 4.Brugere og nvendelsesområder... 3

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - BILAG A Gældende vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole

Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole Forretningsorden for skolebestyrelsen Nørrebro Park Skole 1: Medlemmer: a. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejder repræsentanter, og 2 elevrepræsentanter der alle er stemmeberettiget.

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Privatskoleforening, og den har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningen har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt.

VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt. VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold Stk. 1. Navnet er Tølløse Lokalforum. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt.

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

Formelsamling Matematik C Indhold

Formelsamling Matematik C Indhold Formelsmling Mtemtik C Indhold Eksempler på esvrelser, lin, eksp, pot, geo... Tl, regneopertioner og ligninger... 6 Ligninger... 7 Geometri... 9 Funktioner og modeller... Lineær funktion... Procentregning...

Læs mere

Vedtægter for Optikerforeningen

Vedtægter for Optikerforeningen D.O. I \ Maj 2016 1.1 Vedtægter for Optikerforeningen 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Optikerforeningen". Foreningens hjemsted er administrationskontorets adresse. 2 FORMÅL Foreningens formål er:

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C

VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet Stativlauget Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet "Stativlauget" Kystpromenaden 1, 8000 Aarhus C 1 Navn og hjemsted: 1.1. Fællesskabets navn er Administrationsfællesskabet Stativlauget. 1.2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Page 1 of 6 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Klubbens officielle mærker er: Rundt Roskilde

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Vedtægter for. Frederiksberg Badminton Klub

Vedtægter for. Frederiksberg Badminton Klub Vedtægter for Frederiksberg Badminton Klub Medlem af: Badminton København Badminton Danmark Danmarks Idrætsforbund The International Badminton Federation STIFTET 5. OKTOBER 1932 1. Navn, hjemsted og adresse

Læs mere

Diverse. Ib Michelsen

Diverse. Ib Michelsen Diverse Ib Michelsen Ikst 2008 Forsidebilledet http://www.smtid.dk/visen/billede.php?billedenr69 Version: 0.02 (2-1-2009) Diverse (Denne side er A-2 f 32 sider) Indholdsfortegnelse Regning med procent

Læs mere

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark VEDTÆGTER Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet, som blev stiftet den 14. marts 1945, er en selvejende institution.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

Dansk El-Tavle Forening. Vedtægter

Dansk El-Tavle Forening. Vedtægter Dansk El-Tavle Forening Vedtægter April 2014 1. NAVN og FORMÅL 1.1 Navn Dansk El-tavle Forening, - i det følgende benævnt som: DETF 1.2 Formål Det er Dansk El-tavle Forening/ DETFs formål, at arbejde for

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. At indsamle midler til driften af børnehjemmet Lengasti Children Center. Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Masaibarn. Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til Kommuneplantillæg nr og Lokalplan nr Boliger i Skovby Nygaard etape 5

Høringsnotat vedrørende forslag til Kommuneplantillæg nr og Lokalplan nr Boliger i Skovby Nygaard etape 5 Høringsnott vedrørende forslg til Kommuneplntillæg nr. 16 01 og Loklpln nr. 1107 Boliger i Skovy Nygrd etpe 5 Der vr ved indsigelsesfristens udlø indkommet følgende emærkninger/indsigelser til loklplnforslget:

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 1. Foreningens navn er Svendborg Svømme Klub i daglig tale SSK. Klubbens hjemsted er Svendborg kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere