Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat"

Transkript

1 Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

2 2 Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis INDHOLD 1.0 Ansættelse Ansættelsesbevis Mangler ved ansættelsesbeviset Væsentlige ændringer Opsigelse Advarsler Husk Opsigelsesvarsler Prøvetid Tidsbegrænset og midlertidig ansættelse dages reglen Opsigelsesperioden Suspension Fritstilling Særligt vedr. ferie i opsigelsesperioden Retten til at søge nyt arbejde Fratrædelsesgodtgørelser Saglige og usaglige opsigelser Opsigelse begrundet i medarbejderens forhold Opsigelse begrundet i klinikkens forhold Erhvervsbegrænsende klausuler Konkurrenceklausuler Opsigelse af konkurrenceklausul Patientklausuler Opsigelse af patientklausuler... 7 INDLEDNING Undersøgelser og erfaringer viser, at afskedigelse og ansættelse af personale er nogle af de forhold, som volder tandlæger flest problemer i det daglige. Herunder alle de problemstillinger, der er en direkte afledning af det at drive en virksomhed med personale. Vores erfaring viser dog, at mange af problemerne kan undgås, hvis tandlæger forinden ansættelseskontraktens underskrift søger juridisk rådgivning eller sætter sig ind de love og regler, der regulerer området. Derfor har vi udarbejdet denne fremstilling. Formålet er at give dig et overblik over de vigtigste forhold, som især klinikejere, men også ansatte tandlæger, klinikassistenter og tandplejere bør være opmærksomme på. Fremstillingen erstatter dog ikke rådgivning, hvis man fx står overfor en opsigelse af en medarbejder. Det skyldes, at en række individuelle forhold og særlige omstændigheder ofte kan betyde, at generelle løsningsmodeller ikke er tilstrækkelige. Tøv derfor ikke med at søge rådgivning i PTO. Det er gratis for medlemmer. Det kan blive dyrt for dig at lade være. København og Aarhus, marts 2015 Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Yderligere information og rådgivning... 8 OM FORFATTERNE Karsten Porsborg Larsen: Uddannet journalist, jurist og advokat med møderet for Landsret og Højesteret. Praktiserende advokat i 15 år og sekretariatschef i Praktiserende Tandlægers Organisation siden Peter Bjerre Bøystrup: Uddannet advokat Har siden 2004 arbejdet med selskabsret, virksomhedsoverdragelse, fast ejendom og ansættelsesret. Herudover arbejder Peter med konkurs og rekonstruktion. Jesper Lindhardt: Uddannet advokat Har siden 2003 arbejdet med virksomhedsrådgivning i bred forstand og har der igennem opnået en stor erfaring med virksomhedsstruktur, kommercielle kontrakter, skatter og afgifter.

3 Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis ANSÆTTELSE En tilbundsgående ansættelsessamtale er vigtig for at få den rigtige medarbejder. På den måde sikrer du bedst at ansætte en medarbejder med de rigtige kvalifikationer og den samme indstilling som klinikkens øvrige personale. Den gode ansættelsessamtale sikrer således også, at den kommende medarbejderen bliver en naturlig del af klinikkens team. Selv om det er fristende, må du dog ikke spørge til planer om graviditet og børn, da det er i strid med ligebehandlingsloven. Tilsvarende må der heller ikke spørges til jobansøgerens etniske, religiøse eller politiske tilhørsforhold. Helbredsoplysningsloven indebærer endvidere, at det ikke er tilladt at stille generelle spørgsmål til jobansøgerens helbredsmæssige forhold. Men det er til gengæld i orden at spørge om sygdom og lidelser, der kan have konkret betydning for ansættelsen. Kommende ansatte har i øvrigt pligt til selv og på eget initiativ at oplyse om alle forhold af betydning for ansættelsen. Fx skader, der kan hindre medarbejderen i at udføre arbejdet på klinikken. 1.1 Ansættelsesbevis En medarbejder har krav på en skriftlig ansættelseskontrakt med et nærmere beskrevet indhold. Det følger af den såkaldte ansættelsesbevislov, der finder anvendelse, hvis ansættelsen varer i mere end 8 timer i gennemsnit pr. uge og ansættelsesforholdet varer i mere end 1 måned. De kontrakter, PTO og Tandlægeforeningen tilbyder tandlæger, klinikassistenter og tandplejere, opfylder alle disse krav. Som følge af overenskomsterne med HK og Tandplejerforeningen er der pligt til at anvende de kontakttyper for klinikassistenter og tandplejere, der er aftalt i de respektive overenskomster. Derimod er der ingen pligt til at anvende hverken PTOs eller Tandlægeforeningens standardansættelsesaftaler ved ansættelse af tandlæger. Men ansættelsesbevislovens krav skal dog stadig overholdes. 1.2 Mangler ved ansættelsesbeviset Hvis du ikke har lavet en skriftlig ansættelseskontrakt, eller hvis ansættelseskontrakten ikke opfylder betingelserne i loven, får man enten mulighed for at bringe det i orden inden en vis frist eller risikerer at skulle udrede en godtgørelse til den ansatte. Størrelsen af en godtgørelse afhænger af, om manglen har haft betydning for ansættelsen og bidraget til problemer, der kunne have være undgået, hvis den havde været korrekt udfyldt fra starten. I flere år har en typisk godtgørelse som gennemsnit ligget på mellem kr. Godtgørelsen er skattefri for medarbejderen og kan ikke bringes i fradrag som andre lønudgifter over klinikkens drift. Vi anbefaler, at ansættelseskontrakten altid underskrives inden tiltræden. På den måde undgår du, at der efter ansættelsesforholdets start opstår uenighed om, hvilke vilkår der var aftalt for ansættelsen. Det er blandt andet også en fordel, hvis der er aftalt prøvetid, og denne bestemmelse skal bringes i anvendelse allerede få dage efter ansættelsesforholdets start, da du som arbejdsgiver ikke kan dokumentere, at der var aftalt prøvetid, hvis der ikke ligger en skriftlig ansættelsesaftale endnu. Ifølge loven skal ansættelseskontrakten senest udleveres en måned efter ansættelsen Væsentlige ændringer Væsentlige ændringer af ansættelsesforholdet, der ikke fremgår af nogen overenskomst, skal indføjes i ansættelseskontrakten og udleveres inden 1 måned efter deres ikrafttræden. Det gælder, uanset at ændringen er til medarbejderens fordel eller ej. Væsentlige ændringer af ansættelsesforholdet skal i øvrigt varsles med et varsel, der svarer til den ansattes opsigelsesvarsel, jf. pkt En væsentlig ændring er således i princippet en opsigelse med tilbud om genansættelse på de ændrede vilkår, som den ansatte kan vælge at afslå og derefter fratræde. Alle ændringer i aflønning er væsentlige. Ændring af arbejdstiden er som udgangspunkt også en væsentlig ændring, medmindre der er tale om småjusteringer. Men har man behov for løbende at flytte arbejdstiden, kan man godt aftale dette og skrive det i ansættelsesaftalen. Ved ændringer for klinikassistenter og tandplejere bør man i øvrigt altid sikre, at ændringen er i overensstemmelse med overenskomsten. Husk ved udfærdigelse af ansættelsesbeviset at få aftalt, om der skal være prøvetid, dens længde og om 120-dages reglen skal vedtages, se herom afsnit 3.3. Husk også at få aftalt eventuelle konkurrencebegrænsende klausuler for tandlæger inden tiltræden. De kan godt varsles til ikrafttræden under ansættelsen, men betragtes som en opsigelse med tilbud om genansættelse på ændrede vilkår, jf. ovenfor og pkt OPSIGELSE Klinisk personale, tandlæger, tandplejere og klinikassistenter, er normalt funktionærer, hvis de er ansat i mere end 8 timer i gennemsnit om ugen. Opsigelse af en funktionær skal være skriftlig. En funktionær, der opsiges, har krav på en begrundelse, hvis han/hun beder om det. En klinikassistent har krav på en saglig begrundelse, hvis de på opsigelsestidspunktet har 9 måneders anciennitet. En tandplejer og en tandlæge har krav på en saglig begrundelse, hvis de på opsigelsestidspunktet har 12 måneders anciennitet. 3

4 4 Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Med saglig menes en begrundelse, der er funderet i enten klinikkens eller medarbejderens forhold, idet arbejdsgiveren ellers skal betale godtgørelse for usaglig opsigelse efter funktionærlovens 2b. Det er ikke muligt at lave en udtømmende redegørelse for, hvornår noget er sagligt, og hvornår det ikke er. Eksempler på begrundelser funderet i klinikkens forhold kan være dårlig økonomi, nedgang i omsætning og mistede patienter. Eksempler funderet i medarbejderens forhold kan være illoyalitet og manglende evner eller vilje til at bestride arbejdet. Alle opsigelser funderet i medarbejderens forhold forudsætter dog normalt en eller flere forudgående advarsler for at være saglig Advarsler En advarsel bør være skriftlig og angive de forhold, som klinikejeren ønsker forbedret fra den ansatte samt oplysning om, hvilke konsekvenser det kan få for ansættelsesforholdet, hvis der ikke indtræder en forbedring fra medarbejderens side. En advarsel bør gives hurtigst muligt, og der bør sikres bevis for dens afgivelse eksempelvis ved, at den ansatte kvitterer for modtagelsen. Hvis advarslen ikke følges op af sanktioner, vil man som klinikejer kunne fortabe muligheden for at bruge den som forløber for en eventuel senere opsigelse. Hvis en opsigelse ikke er funderet i virksomhedens eller den ansattes forhold og ancienniteten er 9 eller 12 måneder for henholdsvis klinikassistenter og tandlæger/tandplejere, kan klinikejeren komme til at betale en godtgørelse efter funktionærlovens 2b. Godtgørelsen ligger på op til 3 måneders løn. Ved lang anciennitet (> 15 år) op til 6 måneders løn. Retspraksis tilkender typisk en godtgørelse, der svarer til halvdelen af lønnen i opsigelsesperioden. For klinikassistenter og tandplejeres vedkommende kan den opsagte medarbejder som alternativ til funktionærlovens regler vælge at gå frem efter overenskomstens regler og ved Afskedigelsesnævnet forlange en godtgørelse på op til 52 ugers løn, hvis opsigelsen er urimelig. I praksis vil en godtgørelse efter funktionærloven og overenskomsten størrelsesmæssigt svare til hinanden. Hvis en medarbejder har været ansat på en tandlægeklinik uafbrudt i 12 eller 17 år og opsiges har vedkommende krav på et beløb for lang og tro tjeneste på henholdsvis 1 og 3 måneders løn, jf funktionærlovens 2a Husk Ved udarbejdelsen af en opsigelse bør klinikejeren altid tage stilling til: Fratrædelsestidspunkt Ferieafvikling/varsling af ferie, herunder feriefridage Afspadsering af eventuelt overarbejde Om medarbejderen skal arbejde på vanlig vis eller suspenderes eller fristilles Eventuel begrundelse Attestation for modtagelse af opsigelsen Om eventuelle erhvervsbegrænsende klausuler skal opsiges eller fastholdes Eventuel henvisning til markedsføringsloven Eventuel fratrædelsesgodtgørelse eller anden godtgørelse Eventuel aflevering af klinikkens tøj, nøgler, telefon og andre effekter Andre særlige forhold i det konkrete ansættelsesforhold 3.0. OPSIGELSESVARSLER Når en klinikejer opsiger en medarbejder, skal det konkrete opsigelsesvarsel iagttages. Er medarbejderen ikke funktionær, afhænger opsigelsesvarslet af, hvad der er aftalt mellem arbejdsgiveren og medarbejderen, og om ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst. Er medarbejderen funktionær, og det er tandplejere og klinikassistenter altid og tandlæger som oftest, har medarbejderen krav på de opsigelsesvarsler, der gælder i henhold til funktionærloven. Opsigelsesvarslerne er følgende: Arbejdsgiverens opsigelse efter funktionærloven Varsel på: Inden udløbet af: 14 dage 2,5 måned - (hvis prøvetid er aftalt) 1 måned 5 måneder 3 måneder 2 år og 9 måneder 4 måneder 5 år og 8 måneder 5 måneder 8 år og 7 måneder 6 måneder Herefter Ifølge funktionærloven kan medarbejderen opsige ansættelsesforholdet med en måneds varsel. Vær opmærksom på, at opsigelsesvarslerne i henhold til funktionærloven er til udgangen af en måned. Se dog undtagelser nedenfor Prøvetid Hvis der er aftalt prøvetid, er opsigelsesvarslet fra den ansattes side mellem 1 og 14 dage afhængig af, hvad der konkret er aftalt, mens opsigelsesvarslet fra klinikejerens side er 14 dage. I prøvetiden kan opsigelsen ske til en hvilken som helst dag Tidsbegrænset ansættelse og midlertidig ansættelse Er der truffet aftale om en tidsbegrænset ansættelse, ophører ansættelsesforholdet automatisk ved indtræden af det aftalte objektive kriterium, fx en dato, fuldførelsen af en bestemt opgave eller indtræden af en bestemt begivenhed.

5 Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis 5 Er der truffet aftale med en funktionær om, at arbejdet er af rent midlertidig karakter, og ansættelsesforholdet ikke varer over en måned, kan opsigelse ske med dags varsel. Det anbefales at søge rådgivning om udfærdigelsen af sådanne aftaler. Blandt andet gælder der begrænsninger i forhold til muligheden for at forlænge en tidsbegrænset aftale med den samme medarbejder dages-reglen Hvis det mellem medarbejderen og klinikejeren er skriftligt aftalt, at 120-sygedagsreglen finder anvendelse, kan medarbejderen opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, hvis følgende betingelser alle er opfyldt: Medarbejderen har været fraværende på grund af sygdom i 120 dage inden for de sidste 12 måneder, Opsigelsen sker, mens medarbejderen stadig er syg, og Opsigelsen sker umiddelbart efter udløbet af de 120 dage Der regnes med kalenderdage. Også søn- og helligdage og fridage tæller med, såfremt funktionæren er syg på begge sider af disse. Delvis sygdom medregnes kun med de faktiske fraværstimer, ligesom graviditets-betinget sygdom ikke medregnes. Husk at 120-dages reglen ikke gælder automatisk, men skal vedtages. Typisk ved afkrydsning af et felt herom i de standardkontrakter, der findes for medarbejdere på en tandlægeklinik. Husk også at tælle de 120 dage meget omhyggeligt op. Og husk, at opsigelse tidligst kan afgives ved udløbet af de 120 dage og skal være afgivet inden dagen. Årsagen hertil er, at medarbejderen skal have været syg i 120 dage, og at retspraksis fortolker udtrykket umiddelbart efter udløbet af de 120 dage meget restriktiv og senest 7-8 dage efter 120. dagen. Husk endelig at tage højde for den tid, det tager for postvæsnet at transportere en opsigelse (hvis opsigelsen sendes med almindeligt brev). En opsigelse skal således være kommet frem til modtageren inden fristen. Derfor anbefales det at sikre sig bevis herfor ved enten personlig aflevering, brev med afleveringsattest, forsendelse pr. med kvittering for modtagelsen eller anbefalet brev OPSIGELSESPERIODEN Som klinikejer og arbejdsgiver er der en række forhold, man skal tage stilling til i opsigelsesperioden, fx om medarbejderen skal arbejde på sædvanlig vis i opsigelsesperioden, eller om vedkommende skal suspenderes eller fritstilles. Det gælder både, hvor medarbejderen har opsagt ansættelsesforholdet, og hvor ansættelsesforholdet er blevet bragt til ophør af klinikejeren. Det normale er, at medarbejderen arbejder på sædvanlig vis, men nogle gange tager en opsigelse så hårdt på en medarbejder, at sygemelding modtages. Der er mange hensyn, der skal tages i betragtning ved valget mellem at suspendere, fritstille eller lade den ansatte fortsætte med at arbejde i opsigelsesperioden. Derfor bør man som klinikejer søge rådgivning i forhold til den konkrete opsigelsessituation Suspension En suspension betyder, at en medarbejder hjemsendes, men skal holde sig til disposition og møde på arbejde, hvis arbejdsgiveren anmoder om det. Dette kan fx være tilfældet, hvor medarbejderen har nogle særlige kompetencer, der eventuelt vil være brug for i opsigelsesperioden, fx i relation til bogføring, EDB o.l., eller hvor man først ønsker at kortlægge et hændelsesforløb, før man drager en konklusion Fristilling En fritstilling har følgende konsekvenser: Medarbejderens arbejds-/rådighedsforpligtelse ophører Klinikejeren kan ikke kalde medarbejderen tilbage på arbejde Medarbejderen har både ret og pligt til hurtigst muligt at påtage sig et nyt arbejde (tabsbegrænsningspligt) Medarbejderen har et ubetinget krav på løn i 3 måneder (medmindre opsigelsesvarslet er kortere), selvom medarbejderen får andet (ikke-konkurrerende) arbejde. Herudover har arbejdsgiver mulighed for modregning i anden lønindtægt Ferie iht. ferieloven anses for afholdt i videst mulig omfang, mens feriefridage skal varsles Fristilling vælges ofte, hvis klinikejeren vurderer, at samarbejdet ikke kan fungere fremadrettet overfor hverken ledelse, kolleger eller patienter. I forhold til ansatte tandlæger kan fritstilling også være fornuftigt for at sikre, at den fratrædende tandlæge ikke bevidst eller ubevidst påvirker patienter til at flytte til den fratrædendes nye arbejdsplads Særligt vedrørende ferie i opsigelsesperioden En klinikejer kan pålægge medarbejderen at afvikle mest mulig ferie i opsigelsesperioden, blot varslingsreglerne er opfyldt (hovedferie: 3 måneder og restferie 1 måned). Hovedferie kan dog kun lægges i en opsigelsesperiode, hvis opsigelsesvarslet er mindst 3 måneder og 3 uger (også selvom hovedferien allerede er fastlagt). Derfor kan det være en fordel at afgive en opsigelse i starten af en måned, så der er plads til varslingsperioden og hovedferien i opsigelsesperioden. Ferie kan dog altid placeres i opsigelsesperioden, hvis parterne er enige herom, eller hvis ferien har været aftalt korrekt forud for opsigelsen Retten/pligten til at søge nyt arbejde En funktionær har ret til at søge anden beskæftigelse i arbejdstiden uden at blive trukket i løn. Det gælder, uanset om det er funktionæren selv eller arbejdsgiver, der har

6 6 Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis opsagt ansættelsesforholdet. Jobsamtaler skal dog i videst mulig omfang lægges, hvor det er til mindst gene for driften. Hvis en medarbejder med funktionærstatus er blevet fritstillet i forbindelse med opsigelsen, har medar-bejderen endvidere pligt til at søge nyt arbejde med henblik på at reducere sit løntab. I modsat fald kan klinikejeren i visse tilfælde undlade at udbetale løn for den del af opsigelsesperioden, der ligger udover tre måneder FRATRÆDELSESGODTGØRELSE Hvis en funktionær bliver opsagt og på fratrædelsestidspunktet har 12 eller 17 års anciennitet, er en funktionær berettiget til henholdsvis 1 og 3 måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse. Fratrædelsesgodtgørelse beregnes af samtlige faste lønandele og behandles skattemæssigt gunstigt, jf. ligningslovens 7U. Der afregnes ikke feriepenge af godtgørelsen Saglige/usaglige opsigelser Opsiges en funktionær, der på opsigelsestidspunktet har en anciennitet på mindst 9/12 måneder, se pkt. 2.0, er der som tidligere nævnt krav om, at opsigelsen skal være begrundet i enten medarbejderens eller virksomhedens forhold. Ellers kan det udløse en godtgørelse for usaglig opsigelse Opsigelse begrundet i medarbejderens forhold Ved opsigelser begrundet i medarbejderens forhold bliver der oftest lagt vægt på, om der er givet en advarsel forud for afskedigelsen, når det vurderes, om opsigelsen er saglig. En advarsel skal indeholde en klar (af bevismæssige årsager skriftligt) tilkendegivelse om, at et forhold udgør en misligholdelse af ansættelsesforholdet, og at gentagelse kan medføre ansættelsesforholdets afslutning. Hvis medarbejderen har modtaget en tidligere advarsel, og den påtalte adfærd gentager sig, vil en opsigelse herefter som udgangspunkt være saglig, forudsat at forholdet er tilstrækkeligt graverende. Herudover kan følgende kriterier hver for sig eller i fællesskab indgå i bedømmelsen: Hvor gammel er advarslen? Er der tale om almindelig og dagligdags fejl, eller er fejlen af mere alvorlig karakter? Har klinikken tidligere accepteret lignende fejl? Hvilken stilling har medarbejderen? Hvilken anciennitet har medarbejderen? Eventuelle fordækte forhold - har medarbejderen forsøgt at skjule handlingen? Har klinikken en klart formuleret personalepolitik? (er forholdet eksempelvis omtalt i en personalehåndbog) Hvor lang tid er det siden, at fejlen blev begået? Er der andre mindre indgribende sanktionsmuligheder? 6.2. Opsigelse begrundet i klinikkens forhold Ved opsigelser begrundet i klinikkens forhold er det af afgørende betydning, at klinikejeren kan dokumentere begrundelsen for opsigelsen. Kan klinikejeren dokumentere et behov for nedskæring, omstrukturering eller lønbesparelser, er det som altovervejende hovedregel overladt til klinikejerens frie skøn, hvilke medarbejdere, der bedst kan undværes. Behovet for nedskæring behøver dog ikke skyldes, at klinikken er underskudsgivende, idet det også er en saglig begrundelse, at klinikejeren blot ønsker at forberede et (allerede eksisterende) overskud. Dette gælder dog ikke særligt beskyttede medarbejdere, f.eks. medarbejdere med over 25 års anciennitet, medarbejderrepræsentanter og andre særligt beskyttede medarbejdere, f.eks. i henhold til ligebehandlingsloven. Det er vigtigt, at begrundelsen er reel. Derfor kan det være problematisk at opsige en medarbejder begrundet i nedskæringer og efterfølgende ansætte nye medarbejdere, herunder indkalde vikarer eller lade deltidsmedarbejdere stige i timer/udføre overarbejde i videre omfang. Hvis besparelsen ved at konvertere en uddannet stilling med en elevstilling er af en vis størrelse, accepteres det normalt som en saglig begrundelse for en opsigelse. Der kan efter omstændighederne være en omplaceringspligt. Dvs. at klinikejeren skal overveje, om den medarbejder, som påtænkes opsagt, kan bestride en anden ledig stilling efter en kortere oplæring. Desuden skal man ved besparelser overveje, om der er et rimeligt forhold mellem de dispositioner, man foretager, og den besparelse man rent faktisk opnår. 7.0 ERHVERVSBEGRÆNSENDE KLAUSULER Erhvervsbegrænsende klausuler i privat tandlægepraksis findes som to typer: konkurrence- og patientklausuler. De har begge til fælles at beskytte den goodwill, der er forbundet med de patienter, der behandles på en tandlægeklinik, og som klinikejeren måske har betalt et betydeligt beløb for ved etablering eller køb af klinikken. For både konkurrence- og patientklausuler gælder der efter funktionærloven et krav om, at de skal være skriftligt aftalt, ligesom det blandt andet også skal fremgå af ansættelseskontrakten, at arbejdsgiveren har pligt til at betale medarbejderen et vederlag for konkurrence- og patientklausulen svarende til mindst 50 % af medarbejdernes løn.

7 Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis 7 I erhvervslivet findes de under andre navne. Fx kunde- eller klientklausuler. 7.1 Konkurrenceklausuler. Konkurrenceklausuler er i deres væsen typiske ved at beskytte klinikkens goodwill inden for et geografisk afgrænset område. Fx i en radius af 20 kilometer fra det sted, hvor klinikken drives. En medarbejder omfattet af en konkurrenceklausul må ikke drive eller tage ansættelse i tandlægepraksis og dermed drive konkurrerende virksomhed inden for den aftalte afstand. Den geografiske udstrækning af en konkurrenceklausul er forskellig afhængig af, om det er tæt bymæssig bebyggelse eller på landet og i tyndt befolkede områder, da det er en gyldighedsbetingelse, at klausulen er rimelig med hensyn til den begrænsning, som den pålægger medarbejderen for fremadrettet at finde anden beskæftigelse. En medarbejder omfattet af en konkurrenceklausul har ved fratræden ret til en minimumsgodtgørelse, der svarer til halv løn i 3 måneder, uanset om medarbejderen får andet arbejdet straks efter ansættelsesforholdets ophør Får medarbejderen ikke andet passende job har denne også krav på godtgørelse herefter og indtil klausulen udløber eller opsiges. Når der bortses fra minimumsgodtgørelsen på halv løn i 3 måneder, kan arbejdsgiveren dog i kompensationsbeløbet modregne de indtægter, som medarbejderen måtte få fra anden passende beskæftigelse. Medarbejderen har pligt til at være aktivt jobsøgende og til rådighed for arbejdsmarkedet. 7.2 Opsigelse af konkurrenceklausul Konkurrenceklausuler kan opsiges med 1 måneds varsel af klinikejeren. Men ikke af den ansatte. Ved en opsigelse af klausulen slipper klinikejeren kun for at betale godtgørelsen på halv løn i 3 måneder, hvis fratræden sker mindst 6 måneder efter opsigelsen. 7.3 Patientklausuler Patientklausuler er i deres væsen typiske ved at en tidligere ansat forhindres i et behandle patienter denne har haft under behandling på en klinik de seneste 18 måneder eller udtrykkelig er blevet orienteret om er omfattet af klausulen. Klausulen gælder principielt uden geografisk afgrænsning, men tillader til gengæld ansættelse og drift af en tandlægeklinik tæt op ad den klinik, hvis patienter man ikke må behandle. Men gerne alle andre patienter. Opsøges en tandlæge der er pålagt en patientklausul af en patient, der er omfattet af klausulen, må vedkommende søge forholdet afklaret hos den tidligere chef. Typisk ved betaling af et beløb herfor. Håndhævelse af en patientklausul er betinget af betaling af et beløb, der svarer til halvdelen af en månedsløn, så længe klausulen varer. Men den tidligere chef kan dog modregne dette beløb i den indtægt en tidligere ansat får i et evt. andet job. Der er ingen minimumsgodtgørelse for patientklausuler. I praksis er sådanne derfor normalt ikke forbundet med nogen betaling, da tidligere ansatte typiske straks får andet job. 7.4 Opsigelse af patientklausuler En patientklausul kan opsiges med en måneds varsel af klinikejeren, men ikke af den ansatte. Patientklausulen er derfor et mere fleksibelt og omkostningsbilligt instrument at anvende for en klinikejer, der er i tvivl, om den ansatte vil udgøre en konkurrencetrussel på længere sigt, idet patientklausulen uden betaling af kompensation kan bringes til ophør samtidig med opsigelsen af en medarbejder, hvis klinikejeren vurderer, at den ansatte risikerer at udsætte klinikken for konkurrence efter ansættelsesforholdets ophør. Det tilsvarende gør sig således ikke gældende for en konkurrenceklausul, hvor klinikejeren skal betale minimumskompensation på i alt 1½ måneds løn. Regeringen har i marts 2015 sendt et nyt forslag til lov om ansættelsesklausuler i høring. Lovforslaget indebærer, at muligheden for som klinikejer at benytte konkurrence- og patientklausuler med virkning fra den 1. juli 2015 bliver væsentligt begrænset. Lovforslaget indeholder således blandt andet regler om, at konkurrence- og patientklausuler fremover alene vil være gyldige i en periode på op til 12 måneder fra fratræden og kun i 6 måneder, hvis der er tale om en kombineret konkurrence- og patientklausul. End - videre sker der en forhøjelse af den kompensation, som den ansatte skal modtage for at være bundet af en konkurrence- og patientklausul efter ansættelsesforholdets ophør. Endelig indføres der også regler om, at der som hovedregel skal betaling af minimumskompensation til den ansatte for at have påtaget sig en patientklausuler efter principper, som der i dag skal betales minimumskompensation for konkurrenceklausuler. Lovforslaget er ikke vedtaget på tidspunktet for redaktionens afslutning. Det er endvidere væsentligt at fremhæve, at de nye og skærpede regler alene vil gælde konkurrence- og patientklausuler, der er indgået efter den 1. juli Nuværende konkurrence- og patientklausuler vil således fortsat være gyldige, hvis de på nuværende tidspunkt lever op til reglerne i blandt andet funktionærloven. Grundet de kommende nye regler anbefaler vi imidlertid klinikejere at søge rådgivning om krav og kons e kvenser, såfremt de ønsker at anvende patient- og konkurrenceklausuler i ansættelseskontrakter efter den 1. juli 2015 eller ændre ved eksisterende vilkår for personalet.

8 Designspace YDERLIGERE INFORMATION FAQ kan læses på PTOs hjemmeside under medlems login hvor der også forefindes en online version af denne brochure. Medlemmer af PTO kan gratis få yderligere information og konkret rådgivning ved henvendelse til organisationen på følgende adresse: Praktiserende Tandlægers Organisation Amaliegade København K tlf fax mail: Læs mere om PTO på organisationens hjemmeside EFFEKT advokatfirma Medlemmer af PTO er også velkommen til at kontakte Effekt Advokatfirma I/S for en indledende og uforpligtende snak. Effekt Advokatfirma I/S Europaplads 2, 5. sal 8000 Aarhus C tlf mail: eller Læs mere om Effekt Advokatfirma I/S på

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler - 1 Ny lov om ansættelsesklausuler Af advokat (L) Jørgen Lykkegaard og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinger har med et bredt flertal kort før jul vedtaget et lovforslag om ansættelsesklausuler. Loven,

Læs mere

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

( 1 ) Funktionærloven kort. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Funktionærloven kort Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 25. februar 2015 Forfatter: Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning, og kan ikke træde i

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret Et lynkursus i ansættelsesret Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Annoncering Ansættelsessamtale Ansættelseskontrakter Under ansættelsen Ferie Sygdom Barsel Ansættelsesforholdets

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser

Notat fra DFL. Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 1 af 6 / 13-0936 Hjælpeark for TR ved opsigelser Februar 2015 / side 2 af 6 / 13-0936 Dato: Navn: Medlemsnummer: Personalenummer: Indmeldelsesdato DFL/PF Tillidsrepræsentant: HUSK at:

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Afskedigelse. Produktionsskoler

Afskedigelse. Produktionsskoler Afskedigelse Produktionsskoler 1 Afskedigelse Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager Maj 2011 1. Indledning... 3 2. Hvad er en vanskelig afskedigelsessag?... 3 3. Den økonomiske ramme

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Nye regler om klausuler

Nye regler om klausuler - Forslag til lov om ansættelsesklausuler (L 196) Christian K. Clasen og Arvid Andersen Dansk Forening for Arbejdsret Baggrund og status Regeringen varslede ændringer med Vækstpakke 2014 Udkastet til lovforslaget

Læs mere

SOCIALE MEDIER. Eksempler på adfærd, som kan udgøre brud på medarbejderens forpligtelser i ansættelsesforholdet:

SOCIALE MEDIER. Eksempler på adfærd, som kan udgøre brud på medarbejderens forpligtelser i ansættelsesforholdet: SOCIALE MEDIER Loyalitetspligten og sociale medier I et ansættelsesforhold er medarbejderen underlagt en loyalitetsforpligtelse, som indebærer, at medarbejderen skal optræde loyalt og ikke udvise en adfærd,

Læs mere

Afskedigelse. Kommunalt

Afskedigelse. Kommunalt Afskedigelse Kommunalt 1 Afskedigelse INDHOLD Erfaringer med afskedigelse TR s opgaver i forbindelse med afskedigelse Hvad siger reglerne? Hvilke værktøjer har du? Hvad siger personalepolitikken? Case

Læs mere

Ansættelsesretlige forhold. Arbejdsgiverrollen

Ansættelsesretlige forhold. Arbejdsgiverrollen Ansættelsesretlige forhold Arbejdsgiverrollen Program Indledning hvad er PLA Arbejdsretlige regler Ansættelsesforholdets indgåelse Annoncering og jobsamtale Ansættelseskontrakter Under ansættelsen Efteruddannelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

8.1 Opsigelse - begreb og formkrav

8.1 Opsigelse - begreb og formkrav HR Jura Forlaget Andersen 8.1 Opsigelse - begreb og formkrav Af Advokat Sofie Andersen, MAQS Law Firm san@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående opsigelse - har følgende indhold: 1. Opsigelse - begreb

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte, som Finansforbundet tilbyder, så du kan komme videre i dit arbejdsliv. FRATRÆDER DU?

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com 1. Indledning Vidste du: At der med virkning fra 1. maj 2011 indføres nye regler

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Afskedigelser. September 2015. Lene Vibjerg SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Afskedigelser September 2015 Lene Vibjerg SIDE 1 Velkommen til 3. dagen 8.00-8.45: Morgensang. 09.00-10.00: Afskedigelse - områdeopdelt 12.30-12.45: Evaluering v. kursusleder Birgit

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Vejledning i ansættelsesretlige sager -

Vejledning i ansættelsesretlige sager - Vejledning i ansættelsesretlige sager - godt at holde sig for øje, når man arbejder med disse sager: Djævlen sidder i detaljen Revideret maj 2010 Indhold Personaleafdelingens rolle 2 Juridiske begreber

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde!

Tjenestestedet må påregne, at der vil blive stillet spørgsmål om det fremtidige omfang af aften-, weekend- og søgnehelligdagsarbejde! 1 Med henvisning til MSO s indstilling til byrådet om ændring af madtilbuddet i plejeboligerne skal der inden udgangen af september måned 2014 gennemføres en varslings-/opsigelsesproces af ændret arbejdstid

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Ansættelses- klausuler

Ansættelses- klausuler Ansættelsesklausuler Ansættelsesklausuler Konkurrenceklausuler Kundeklausuler Jobklausuler Teknisk Landsforbund Senest redigeret 23. februar 2016 af Byrial Rastad Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Konkurrencebegrænsende klausuler

Konkurrencebegrænsende klausuler Konkurrencebegrænsende klausuler 1. januar 2000 Indledning Med virkning fra den 15. juni 1999 er der indført nye regler for konkurrence- og kundeklausuler i Danmark. Tidligere var det snarere reglen end

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere