Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat"

Transkript

1 Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

2 2 Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis INDHOLD 1.0 Ansættelse Ansættelsesbevis Mangler ved ansættelsesbeviset Væsentlige ændringer Opsigelse Advarsler Husk Opsigelsesvarsler Prøvetid Tidsbegrænset og midlertidig ansættelse dages reglen Opsigelsesperioden Suspension Fritstilling Særligt vedr. ferie i opsigelsesperioden Retten til at søge nyt arbejde Fratrædelsesgodtgørelser Saglige og usaglige opsigelser Opsigelse begrundet i medarbejderens forhold Opsigelse begrundet i klinikkens forhold Erhvervsbegrænsende klausuler Konkurrenceklausuler Opsigelse af konkurrenceklausul Patientklausuler Opsigelse af patientklausuler... 7 INDLEDNING Undersøgelser og erfaringer viser, at afskedigelse og ansættelse af personale er nogle af de forhold, som volder tandlæger flest problemer i det daglige. Herunder alle de problemstillinger, der er en direkte afledning af det at drive en virksomhed med personale. Vores erfaring viser dog, at mange af problemerne kan undgås, hvis tandlæger forinden ansættelseskontraktens underskrift søger juridisk rådgivning eller sætter sig ind de love og regler, der regulerer området. Derfor har vi udarbejdet denne fremstilling. Formålet er at give dig et overblik over de vigtigste forhold, som især klinikejere, men også ansatte tandlæger, klinikassistenter og tandplejere bør være opmærksomme på. Fremstillingen erstatter dog ikke rådgivning, hvis man fx står overfor en opsigelse af en medarbejder. Det skyldes, at en række individuelle forhold og særlige omstændigheder ofte kan betyde, at generelle løsningsmodeller ikke er tilstrækkelige. Tøv derfor ikke med at søge rådgivning i PTO. Det er gratis for medlemmer. Det kan blive dyrt for dig at lade være. København og Aarhus, marts 2015 Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Yderligere information og rådgivning... 8 OM FORFATTERNE Karsten Porsborg Larsen: Uddannet journalist, jurist og advokat med møderet for Landsret og Højesteret. Praktiserende advokat i 15 år og sekretariatschef i Praktiserende Tandlægers Organisation siden Peter Bjerre Bøystrup: Uddannet advokat Har siden 2004 arbejdet med selskabsret, virksomhedsoverdragelse, fast ejendom og ansættelsesret. Herudover arbejder Peter med konkurs og rekonstruktion. Jesper Lindhardt: Uddannet advokat Har siden 2003 arbejdet med virksomhedsrådgivning i bred forstand og har der igennem opnået en stor erfaring med virksomhedsstruktur, kommercielle kontrakter, skatter og afgifter.

3 Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis ANSÆTTELSE En tilbundsgående ansættelsessamtale er vigtig for at få den rigtige medarbejder. På den måde sikrer du bedst at ansætte en medarbejder med de rigtige kvalifikationer og den samme indstilling som klinikkens øvrige personale. Den gode ansættelsessamtale sikrer således også, at den kommende medarbejderen bliver en naturlig del af klinikkens team. Selv om det er fristende, må du dog ikke spørge til planer om graviditet og børn, da det er i strid med ligebehandlingsloven. Tilsvarende må der heller ikke spørges til jobansøgerens etniske, religiøse eller politiske tilhørsforhold. Helbredsoplysningsloven indebærer endvidere, at det ikke er tilladt at stille generelle spørgsmål til jobansøgerens helbredsmæssige forhold. Men det er til gengæld i orden at spørge om sygdom og lidelser, der kan have konkret betydning for ansættelsen. Kommende ansatte har i øvrigt pligt til selv og på eget initiativ at oplyse om alle forhold af betydning for ansættelsen. Fx skader, der kan hindre medarbejderen i at udføre arbejdet på klinikken. 1.1 Ansættelsesbevis En medarbejder har krav på en skriftlig ansættelseskontrakt med et nærmere beskrevet indhold. Det følger af den såkaldte ansættelsesbevislov, der finder anvendelse, hvis ansættelsen varer i mere end 8 timer i gennemsnit pr. uge og ansættelsesforholdet varer i mere end 1 måned. De kontrakter, PTO og Tandlægeforeningen tilbyder tandlæger, klinikassistenter og tandplejere, opfylder alle disse krav. Som følge af overenskomsterne med HK og Tandplejerforeningen er der pligt til at anvende de kontakttyper for klinikassistenter og tandplejere, der er aftalt i de respektive overenskomster. Derimod er der ingen pligt til at anvende hverken PTOs eller Tandlægeforeningens standardansættelsesaftaler ved ansættelse af tandlæger. Men ansættelsesbevislovens krav skal dog stadig overholdes. 1.2 Mangler ved ansættelsesbeviset Hvis du ikke har lavet en skriftlig ansættelseskontrakt, eller hvis ansættelseskontrakten ikke opfylder betingelserne i loven, får man enten mulighed for at bringe det i orden inden en vis frist eller risikerer at skulle udrede en godtgørelse til den ansatte. Størrelsen af en godtgørelse afhænger af, om manglen har haft betydning for ansættelsen og bidraget til problemer, der kunne have være undgået, hvis den havde været korrekt udfyldt fra starten. I flere år har en typisk godtgørelse som gennemsnit ligget på mellem kr. Godtgørelsen er skattefri for medarbejderen og kan ikke bringes i fradrag som andre lønudgifter over klinikkens drift. Vi anbefaler, at ansættelseskontrakten altid underskrives inden tiltræden. På den måde undgår du, at der efter ansættelsesforholdets start opstår uenighed om, hvilke vilkår der var aftalt for ansættelsen. Det er blandt andet også en fordel, hvis der er aftalt prøvetid, og denne bestemmelse skal bringes i anvendelse allerede få dage efter ansættelsesforholdets start, da du som arbejdsgiver ikke kan dokumentere, at der var aftalt prøvetid, hvis der ikke ligger en skriftlig ansættelsesaftale endnu. Ifølge loven skal ansættelseskontrakten senest udleveres en måned efter ansættelsen Væsentlige ændringer Væsentlige ændringer af ansættelsesforholdet, der ikke fremgår af nogen overenskomst, skal indføjes i ansættelseskontrakten og udleveres inden 1 måned efter deres ikrafttræden. Det gælder, uanset at ændringen er til medarbejderens fordel eller ej. Væsentlige ændringer af ansættelsesforholdet skal i øvrigt varsles med et varsel, der svarer til den ansattes opsigelsesvarsel, jf. pkt En væsentlig ændring er således i princippet en opsigelse med tilbud om genansættelse på de ændrede vilkår, som den ansatte kan vælge at afslå og derefter fratræde. Alle ændringer i aflønning er væsentlige. Ændring af arbejdstiden er som udgangspunkt også en væsentlig ændring, medmindre der er tale om småjusteringer. Men har man behov for løbende at flytte arbejdstiden, kan man godt aftale dette og skrive det i ansættelsesaftalen. Ved ændringer for klinikassistenter og tandplejere bør man i øvrigt altid sikre, at ændringen er i overensstemmelse med overenskomsten. Husk ved udfærdigelse af ansættelsesbeviset at få aftalt, om der skal være prøvetid, dens længde og om 120-dages reglen skal vedtages, se herom afsnit 3.3. Husk også at få aftalt eventuelle konkurrencebegrænsende klausuler for tandlæger inden tiltræden. De kan godt varsles til ikrafttræden under ansættelsen, men betragtes som en opsigelse med tilbud om genansættelse på ændrede vilkår, jf. ovenfor og pkt OPSIGELSE Klinisk personale, tandlæger, tandplejere og klinikassistenter, er normalt funktionærer, hvis de er ansat i mere end 8 timer i gennemsnit om ugen. Opsigelse af en funktionær skal være skriftlig. En funktionær, der opsiges, har krav på en begrundelse, hvis han/hun beder om det. En klinikassistent har krav på en saglig begrundelse, hvis de på opsigelsestidspunktet har 9 måneders anciennitet. En tandplejer og en tandlæge har krav på en saglig begrundelse, hvis de på opsigelsestidspunktet har 12 måneders anciennitet. 3

4 4 Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Med saglig menes en begrundelse, der er funderet i enten klinikkens eller medarbejderens forhold, idet arbejdsgiveren ellers skal betale godtgørelse for usaglig opsigelse efter funktionærlovens 2b. Det er ikke muligt at lave en udtømmende redegørelse for, hvornår noget er sagligt, og hvornår det ikke er. Eksempler på begrundelser funderet i klinikkens forhold kan være dårlig økonomi, nedgang i omsætning og mistede patienter. Eksempler funderet i medarbejderens forhold kan være illoyalitet og manglende evner eller vilje til at bestride arbejdet. Alle opsigelser funderet i medarbejderens forhold forudsætter dog normalt en eller flere forudgående advarsler for at være saglig Advarsler En advarsel bør være skriftlig og angive de forhold, som klinikejeren ønsker forbedret fra den ansatte samt oplysning om, hvilke konsekvenser det kan få for ansættelsesforholdet, hvis der ikke indtræder en forbedring fra medarbejderens side. En advarsel bør gives hurtigst muligt, og der bør sikres bevis for dens afgivelse eksempelvis ved, at den ansatte kvitterer for modtagelsen. Hvis advarslen ikke følges op af sanktioner, vil man som klinikejer kunne fortabe muligheden for at bruge den som forløber for en eventuel senere opsigelse. Hvis en opsigelse ikke er funderet i virksomhedens eller den ansattes forhold og ancienniteten er 9 eller 12 måneder for henholdsvis klinikassistenter og tandlæger/tandplejere, kan klinikejeren komme til at betale en godtgørelse efter funktionærlovens 2b. Godtgørelsen ligger på op til 3 måneders løn. Ved lang anciennitet (> 15 år) op til 6 måneders løn. Retspraksis tilkender typisk en godtgørelse, der svarer til halvdelen af lønnen i opsigelsesperioden. For klinikassistenter og tandplejeres vedkommende kan den opsagte medarbejder som alternativ til funktionærlovens regler vælge at gå frem efter overenskomstens regler og ved Afskedigelsesnævnet forlange en godtgørelse på op til 52 ugers løn, hvis opsigelsen er urimelig. I praksis vil en godtgørelse efter funktionærloven og overenskomsten størrelsesmæssigt svare til hinanden. Hvis en medarbejder har været ansat på en tandlægeklinik uafbrudt i 12 eller 17 år og opsiges har vedkommende krav på et beløb for lang og tro tjeneste på henholdsvis 1 og 3 måneders løn, jf funktionærlovens 2a Husk Ved udarbejdelsen af en opsigelse bør klinikejeren altid tage stilling til: Fratrædelsestidspunkt Ferieafvikling/varsling af ferie, herunder feriefridage Afspadsering af eventuelt overarbejde Om medarbejderen skal arbejde på vanlig vis eller suspenderes eller fristilles Eventuel begrundelse Attestation for modtagelse af opsigelsen Om eventuelle erhvervsbegrænsende klausuler skal opsiges eller fastholdes Eventuel henvisning til markedsføringsloven Eventuel fratrædelsesgodtgørelse eller anden godtgørelse Eventuel aflevering af klinikkens tøj, nøgler, telefon og andre effekter Andre særlige forhold i det konkrete ansættelsesforhold 3.0. OPSIGELSESVARSLER Når en klinikejer opsiger en medarbejder, skal det konkrete opsigelsesvarsel iagttages. Er medarbejderen ikke funktionær, afhænger opsigelsesvarslet af, hvad der er aftalt mellem arbejdsgiveren og medarbejderen, og om ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst. Er medarbejderen funktionær, og det er tandplejere og klinikassistenter altid og tandlæger som oftest, har medarbejderen krav på de opsigelsesvarsler, der gælder i henhold til funktionærloven. Opsigelsesvarslerne er følgende: Arbejdsgiverens opsigelse efter funktionærloven Varsel på: Inden udløbet af: 14 dage 2,5 måned - (hvis prøvetid er aftalt) 1 måned 5 måneder 3 måneder 2 år og 9 måneder 4 måneder 5 år og 8 måneder 5 måneder 8 år og 7 måneder 6 måneder Herefter Ifølge funktionærloven kan medarbejderen opsige ansættelsesforholdet med en måneds varsel. Vær opmærksom på, at opsigelsesvarslerne i henhold til funktionærloven er til udgangen af en måned. Se dog undtagelser nedenfor Prøvetid Hvis der er aftalt prøvetid, er opsigelsesvarslet fra den ansattes side mellem 1 og 14 dage afhængig af, hvad der konkret er aftalt, mens opsigelsesvarslet fra klinikejerens side er 14 dage. I prøvetiden kan opsigelsen ske til en hvilken som helst dag Tidsbegrænset ansættelse og midlertidig ansættelse Er der truffet aftale om en tidsbegrænset ansættelse, ophører ansættelsesforholdet automatisk ved indtræden af det aftalte objektive kriterium, fx en dato, fuldførelsen af en bestemt opgave eller indtræden af en bestemt begivenhed.

5 Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis 5 Er der truffet aftale med en funktionær om, at arbejdet er af rent midlertidig karakter, og ansættelsesforholdet ikke varer over en måned, kan opsigelse ske med dags varsel. Det anbefales at søge rådgivning om udfærdigelsen af sådanne aftaler. Blandt andet gælder der begrænsninger i forhold til muligheden for at forlænge en tidsbegrænset aftale med den samme medarbejder dages-reglen Hvis det mellem medarbejderen og klinikejeren er skriftligt aftalt, at 120-sygedagsreglen finder anvendelse, kan medarbejderen opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, hvis følgende betingelser alle er opfyldt: Medarbejderen har været fraværende på grund af sygdom i 120 dage inden for de sidste 12 måneder, Opsigelsen sker, mens medarbejderen stadig er syg, og Opsigelsen sker umiddelbart efter udløbet af de 120 dage Der regnes med kalenderdage. Også søn- og helligdage og fridage tæller med, såfremt funktionæren er syg på begge sider af disse. Delvis sygdom medregnes kun med de faktiske fraværstimer, ligesom graviditets-betinget sygdom ikke medregnes. Husk at 120-dages reglen ikke gælder automatisk, men skal vedtages. Typisk ved afkrydsning af et felt herom i de standardkontrakter, der findes for medarbejdere på en tandlægeklinik. Husk også at tælle de 120 dage meget omhyggeligt op. Og husk, at opsigelse tidligst kan afgives ved udløbet af de 120 dage og skal være afgivet inden dagen. Årsagen hertil er, at medarbejderen skal have været syg i 120 dage, og at retspraksis fortolker udtrykket umiddelbart efter udløbet af de 120 dage meget restriktiv og senest 7-8 dage efter 120. dagen. Husk endelig at tage højde for den tid, det tager for postvæsnet at transportere en opsigelse (hvis opsigelsen sendes med almindeligt brev). En opsigelse skal således være kommet frem til modtageren inden fristen. Derfor anbefales det at sikre sig bevis herfor ved enten personlig aflevering, brev med afleveringsattest, forsendelse pr. med kvittering for modtagelsen eller anbefalet brev OPSIGELSESPERIODEN Som klinikejer og arbejdsgiver er der en række forhold, man skal tage stilling til i opsigelsesperioden, fx om medarbejderen skal arbejde på sædvanlig vis i opsigelsesperioden, eller om vedkommende skal suspenderes eller fritstilles. Det gælder både, hvor medarbejderen har opsagt ansættelsesforholdet, og hvor ansættelsesforholdet er blevet bragt til ophør af klinikejeren. Det normale er, at medarbejderen arbejder på sædvanlig vis, men nogle gange tager en opsigelse så hårdt på en medarbejder, at sygemelding modtages. Der er mange hensyn, der skal tages i betragtning ved valget mellem at suspendere, fritstille eller lade den ansatte fortsætte med at arbejde i opsigelsesperioden. Derfor bør man som klinikejer søge rådgivning i forhold til den konkrete opsigelsessituation Suspension En suspension betyder, at en medarbejder hjemsendes, men skal holde sig til disposition og møde på arbejde, hvis arbejdsgiveren anmoder om det. Dette kan fx være tilfældet, hvor medarbejderen har nogle særlige kompetencer, der eventuelt vil være brug for i opsigelsesperioden, fx i relation til bogføring, EDB o.l., eller hvor man først ønsker at kortlægge et hændelsesforløb, før man drager en konklusion Fristilling En fritstilling har følgende konsekvenser: Medarbejderens arbejds-/rådighedsforpligtelse ophører Klinikejeren kan ikke kalde medarbejderen tilbage på arbejde Medarbejderen har både ret og pligt til hurtigst muligt at påtage sig et nyt arbejde (tabsbegrænsningspligt) Medarbejderen har et ubetinget krav på løn i 3 måneder (medmindre opsigelsesvarslet er kortere), selvom medarbejderen får andet (ikke-konkurrerende) arbejde. Herudover har arbejdsgiver mulighed for modregning i anden lønindtægt Ferie iht. ferieloven anses for afholdt i videst mulig omfang, mens feriefridage skal varsles Fristilling vælges ofte, hvis klinikejeren vurderer, at samarbejdet ikke kan fungere fremadrettet overfor hverken ledelse, kolleger eller patienter. I forhold til ansatte tandlæger kan fritstilling også være fornuftigt for at sikre, at den fratrædende tandlæge ikke bevidst eller ubevidst påvirker patienter til at flytte til den fratrædendes nye arbejdsplads Særligt vedrørende ferie i opsigelsesperioden En klinikejer kan pålægge medarbejderen at afvikle mest mulig ferie i opsigelsesperioden, blot varslingsreglerne er opfyldt (hovedferie: 3 måneder og restferie 1 måned). Hovedferie kan dog kun lægges i en opsigelsesperiode, hvis opsigelsesvarslet er mindst 3 måneder og 3 uger (også selvom hovedferien allerede er fastlagt). Derfor kan det være en fordel at afgive en opsigelse i starten af en måned, så der er plads til varslingsperioden og hovedferien i opsigelsesperioden. Ferie kan dog altid placeres i opsigelsesperioden, hvis parterne er enige herom, eller hvis ferien har været aftalt korrekt forud for opsigelsen Retten/pligten til at søge nyt arbejde En funktionær har ret til at søge anden beskæftigelse i arbejdstiden uden at blive trukket i løn. Det gælder, uanset om det er funktionæren selv eller arbejdsgiver, der har

6 6 Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis opsagt ansættelsesforholdet. Jobsamtaler skal dog i videst mulig omfang lægges, hvor det er til mindst gene for driften. Hvis en medarbejder med funktionærstatus er blevet fritstillet i forbindelse med opsigelsen, har medar-bejderen endvidere pligt til at søge nyt arbejde med henblik på at reducere sit løntab. I modsat fald kan klinikejeren i visse tilfælde undlade at udbetale løn for den del af opsigelsesperioden, der ligger udover tre måneder FRATRÆDELSESGODTGØRELSE Hvis en funktionær bliver opsagt og på fratrædelsestidspunktet har 12 eller 17 års anciennitet, er en funktionær berettiget til henholdsvis 1 og 3 måneders løn i fratrædelsesgodtgørelse. Fratrædelsesgodtgørelse beregnes af samtlige faste lønandele og behandles skattemæssigt gunstigt, jf. ligningslovens 7U. Der afregnes ikke feriepenge af godtgørelsen Saglige/usaglige opsigelser Opsiges en funktionær, der på opsigelsestidspunktet har en anciennitet på mindst 9/12 måneder, se pkt. 2.0, er der som tidligere nævnt krav om, at opsigelsen skal være begrundet i enten medarbejderens eller virksomhedens forhold. Ellers kan det udløse en godtgørelse for usaglig opsigelse Opsigelse begrundet i medarbejderens forhold Ved opsigelser begrundet i medarbejderens forhold bliver der oftest lagt vægt på, om der er givet en advarsel forud for afskedigelsen, når det vurderes, om opsigelsen er saglig. En advarsel skal indeholde en klar (af bevismæssige årsager skriftligt) tilkendegivelse om, at et forhold udgør en misligholdelse af ansættelsesforholdet, og at gentagelse kan medføre ansættelsesforholdets afslutning. Hvis medarbejderen har modtaget en tidligere advarsel, og den påtalte adfærd gentager sig, vil en opsigelse herefter som udgangspunkt være saglig, forudsat at forholdet er tilstrækkeligt graverende. Herudover kan følgende kriterier hver for sig eller i fællesskab indgå i bedømmelsen: Hvor gammel er advarslen? Er der tale om almindelig og dagligdags fejl, eller er fejlen af mere alvorlig karakter? Har klinikken tidligere accepteret lignende fejl? Hvilken stilling har medarbejderen? Hvilken anciennitet har medarbejderen? Eventuelle fordækte forhold - har medarbejderen forsøgt at skjule handlingen? Har klinikken en klart formuleret personalepolitik? (er forholdet eksempelvis omtalt i en personalehåndbog) Hvor lang tid er det siden, at fejlen blev begået? Er der andre mindre indgribende sanktionsmuligheder? 6.2. Opsigelse begrundet i klinikkens forhold Ved opsigelser begrundet i klinikkens forhold er det af afgørende betydning, at klinikejeren kan dokumentere begrundelsen for opsigelsen. Kan klinikejeren dokumentere et behov for nedskæring, omstrukturering eller lønbesparelser, er det som altovervejende hovedregel overladt til klinikejerens frie skøn, hvilke medarbejdere, der bedst kan undværes. Behovet for nedskæring behøver dog ikke skyldes, at klinikken er underskudsgivende, idet det også er en saglig begrundelse, at klinikejeren blot ønsker at forberede et (allerede eksisterende) overskud. Dette gælder dog ikke særligt beskyttede medarbejdere, f.eks. medarbejdere med over 25 års anciennitet, medarbejderrepræsentanter og andre særligt beskyttede medarbejdere, f.eks. i henhold til ligebehandlingsloven. Det er vigtigt, at begrundelsen er reel. Derfor kan det være problematisk at opsige en medarbejder begrundet i nedskæringer og efterfølgende ansætte nye medarbejdere, herunder indkalde vikarer eller lade deltidsmedarbejdere stige i timer/udføre overarbejde i videre omfang. Hvis besparelsen ved at konvertere en uddannet stilling med en elevstilling er af en vis størrelse, accepteres det normalt som en saglig begrundelse for en opsigelse. Der kan efter omstændighederne være en omplaceringspligt. Dvs. at klinikejeren skal overveje, om den medarbejder, som påtænkes opsagt, kan bestride en anden ledig stilling efter en kortere oplæring. Desuden skal man ved besparelser overveje, om der er et rimeligt forhold mellem de dispositioner, man foretager, og den besparelse man rent faktisk opnår. 7.0 ERHVERVSBEGRÆNSENDE KLAUSULER Erhvervsbegrænsende klausuler i privat tandlægepraksis findes som to typer: konkurrence- og patientklausuler. De har begge til fælles at beskytte den goodwill, der er forbundet med de patienter, der behandles på en tandlægeklinik, og som klinikejeren måske har betalt et betydeligt beløb for ved etablering eller køb af klinikken. For både konkurrence- og patientklausuler gælder der efter funktionærloven et krav om, at de skal være skriftligt aftalt, ligesom det blandt andet også skal fremgå af ansættelseskontrakten, at arbejdsgiveren har pligt til at betale medarbejderen et vederlag for konkurrence- og patientklausulen svarende til mindst 50 % af medarbejdernes løn.

7 Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis 7 I erhvervslivet findes de under andre navne. Fx kunde- eller klientklausuler. 7.1 Konkurrenceklausuler. Konkurrenceklausuler er i deres væsen typiske ved at beskytte klinikkens goodwill inden for et geografisk afgrænset område. Fx i en radius af 20 kilometer fra det sted, hvor klinikken drives. En medarbejder omfattet af en konkurrenceklausul må ikke drive eller tage ansættelse i tandlægepraksis og dermed drive konkurrerende virksomhed inden for den aftalte afstand. Den geografiske udstrækning af en konkurrenceklausul er forskellig afhængig af, om det er tæt bymæssig bebyggelse eller på landet og i tyndt befolkede områder, da det er en gyldighedsbetingelse, at klausulen er rimelig med hensyn til den begrænsning, som den pålægger medarbejderen for fremadrettet at finde anden beskæftigelse. En medarbejder omfattet af en konkurrenceklausul har ved fratræden ret til en minimumsgodtgørelse, der svarer til halv løn i 3 måneder, uanset om medarbejderen får andet arbejdet straks efter ansættelsesforholdets ophør Får medarbejderen ikke andet passende job har denne også krav på godtgørelse herefter og indtil klausulen udløber eller opsiges. Når der bortses fra minimumsgodtgørelsen på halv løn i 3 måneder, kan arbejdsgiveren dog i kompensationsbeløbet modregne de indtægter, som medarbejderen måtte få fra anden passende beskæftigelse. Medarbejderen har pligt til at være aktivt jobsøgende og til rådighed for arbejdsmarkedet. 7.2 Opsigelse af konkurrenceklausul Konkurrenceklausuler kan opsiges med 1 måneds varsel af klinikejeren. Men ikke af den ansatte. Ved en opsigelse af klausulen slipper klinikejeren kun for at betale godtgørelsen på halv løn i 3 måneder, hvis fratræden sker mindst 6 måneder efter opsigelsen. 7.3 Patientklausuler Patientklausuler er i deres væsen typiske ved at en tidligere ansat forhindres i et behandle patienter denne har haft under behandling på en klinik de seneste 18 måneder eller udtrykkelig er blevet orienteret om er omfattet af klausulen. Klausulen gælder principielt uden geografisk afgrænsning, men tillader til gengæld ansættelse og drift af en tandlægeklinik tæt op ad den klinik, hvis patienter man ikke må behandle. Men gerne alle andre patienter. Opsøges en tandlæge der er pålagt en patientklausul af en patient, der er omfattet af klausulen, må vedkommende søge forholdet afklaret hos den tidligere chef. Typisk ved betaling af et beløb herfor. Håndhævelse af en patientklausul er betinget af betaling af et beløb, der svarer til halvdelen af en månedsløn, så længe klausulen varer. Men den tidligere chef kan dog modregne dette beløb i den indtægt en tidligere ansat får i et evt. andet job. Der er ingen minimumsgodtgørelse for patientklausuler. I praksis er sådanne derfor normalt ikke forbundet med nogen betaling, da tidligere ansatte typiske straks får andet job. 7.4 Opsigelse af patientklausuler En patientklausul kan opsiges med en måneds varsel af klinikejeren, men ikke af den ansatte. Patientklausulen er derfor et mere fleksibelt og omkostningsbilligt instrument at anvende for en klinikejer, der er i tvivl, om den ansatte vil udgøre en konkurrencetrussel på længere sigt, idet patientklausulen uden betaling af kompensation kan bringes til ophør samtidig med opsigelsen af en medarbejder, hvis klinikejeren vurderer, at den ansatte risikerer at udsætte klinikken for konkurrence efter ansættelsesforholdets ophør. Det tilsvarende gør sig således ikke gældende for en konkurrenceklausul, hvor klinikejeren skal betale minimumskompensation på i alt 1½ måneds løn. Regeringen har i marts 2015 sendt et nyt forslag til lov om ansættelsesklausuler i høring. Lovforslaget indebærer, at muligheden for som klinikejer at benytte konkurrence- og patientklausuler med virkning fra den 1. juli 2015 bliver væsentligt begrænset. Lovforslaget indeholder således blandt andet regler om, at konkurrence- og patientklausuler fremover alene vil være gyldige i en periode på op til 12 måneder fra fratræden og kun i 6 måneder, hvis der er tale om en kombineret konkurrence- og patientklausul. End - videre sker der en forhøjelse af den kompensation, som den ansatte skal modtage for at være bundet af en konkurrence- og patientklausul efter ansættelsesforholdets ophør. Endelig indføres der også regler om, at der som hovedregel skal betaling af minimumskompensation til den ansatte for at have påtaget sig en patientklausuler efter principper, som der i dag skal betales minimumskompensation for konkurrenceklausuler. Lovforslaget er ikke vedtaget på tidspunktet for redaktionens afslutning. Det er endvidere væsentligt at fremhæve, at de nye og skærpede regler alene vil gælde konkurrence- og patientklausuler, der er indgået efter den 1. juli Nuværende konkurrence- og patientklausuler vil således fortsat være gyldige, hvis de på nuværende tidspunkt lever op til reglerne i blandt andet funktionærloven. Grundet de kommende nye regler anbefaler vi imidlertid klinikejere at søge rådgivning om krav og kons e kvenser, såfremt de ønsker at anvende patient- og konkurrenceklausuler i ansættelseskontrakter efter den 1. juli 2015 eller ændre ved eksisterende vilkår for personalet.

8 Designspace YDERLIGERE INFORMATION FAQ kan læses på PTOs hjemmeside under medlems login hvor der også forefindes en online version af denne brochure. Medlemmer af PTO kan gratis få yderligere information og konkret rådgivning ved henvendelse til organisationen på følgende adresse: Praktiserende Tandlægers Organisation Amaliegade København K tlf fax mail: Læs mere om PTO på organisationens hjemmeside EFFEKT advokatfirma Medlemmer af PTO er også velkommen til at kontakte Effekt Advokatfirma I/S for en indledende og uforpligtende snak. Effekt Advokatfirma I/S Europaplads 2, 5. sal 8000 Aarhus C tlf mail: eller Læs mere om Effekt Advokatfirma I/S på

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Vejledning om ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere

Vejledning om ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere Vejledning om ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere Juni 2015 Indhold 1. Ansættelse af særlige rådgivere 3 2. Fremgangsmåde ved opsigelse og fritstilling som følge af udskrivelse af valg til Folketinget

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler

Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler Vejledning i forbindelse med fratrædelsesaftaler Dansk Journalistforbund, faglig konsulent Flemming Reinvard Meget ofte ender en arbejdsgivers ønske om at skille sig af med en medarbejder i, at man i stedet

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012)

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor. (Opdateret april 2012) DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for kiropraktorers ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2012) DKFs standardansættelsesaftale for kiropraktorer april

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt?

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Direktørkontrakten Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Overskrift Her November 2013 Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1

Ansættelsesret. FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret FFD/twn-2013 1 Ansættelsesret 1. Arbejdsret 2. Generelle spilleregler 3. Ansættelsesaftalens indhold 4. Funktionærret 5. Ansættelse og ophør 6. Lovligt forfald: - 6.1 Sygdom - 6.2 Barsel

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt

Vejledning til ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt Når du tilbydes ansættelse hos en privat arbejdsgiver vil det som oftest være hos en arbejdsgiver, hvor Etf ikke har en overenskomst og derfor ansættes du på en individuel

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

ANSÆTTELSES KONTRAKTER

ANSÆTTELSES KONTRAKTER 01010000 01010010 01001111 01010011 01000001 ANSÆTTELSES KONTRAKTER Forbundet af It-professionelle Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Funktionæransat. Rettigheder og pligter

Funktionæransat. Rettigheder og pligter Funktionæransat Rettigheder og pligter Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere