NYHEDSBREV. Et kig ind i det flotte nye fællesrum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Et kig ind i det flotte nye fællesrum."

Transkript

1 NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 9 oktober 2011 Et kig ind i det flotte nye fællesrum. Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord

2 Arven fra Krista Sådan hed en af de beretninger, som blev bragt i Nyhedsbrev nr. 7. Her blev der kort redegjort for, hvem Krista var, og hvad der var baggrunden for, at hun blev omtalt. Krista Pedersen havde testamenteret sin formue bestående af et gældfrit hus samt en pæn sum penge til Støtteforeningen for Hospice Limfjord. Krista døde den 10. juni Vi er meget taknemmelige over, at Krista Pedersen valgte at tilgodese Støtteforeningen for Hospice Limfjord med en så fornem donation, og vi vil gøre os umage med at sørge for, at pengene går til gode formål i henhold til vore vedtægter. Inge Lise Lyse. Bestyrelsen tog kontakt til advokat Henrik Aavild for at få et overblik over arvens omfang og nedsatte et udvalg, som fik bemyndigelse til at træffe de nødvendige beslutninger i sagen. Henrik Aavild blev bobestyrer, og EDCmægler Poulsen & Vester forestod vurdering og salg af huset. Udvalget lagde vægt på, at huset blev udbudt til en realistisk pris, så handelen ikke skulle trække for længe ud. Ved besigtigelse af huset, hvor afdødes søster var til stede, blev det aftalt, at familien ville tømme huset for indbo og udtage de effekter de i henhold til testamentet var berettigede til. Fra Skattecenter Bornholm blev der hentet tilsagn om boafgiftsfritagelse. Sommeren gik. Markedet for hushandler var ikke attraktivt for sælgere. Ingen syntes at være interesseret i at købe huset. Vinteren gik på samme vis, hvorfor bestyrelsen besluttede at sætte prisen ned til kr. Endelig kom der et bud på køb af huset, og den 5. maj kunne advokaten oplyse, at huset var solgt for kr ,- med overtagelse 15. maj altså godt 11 måneder efter Kristas død. Meddelelser og små-nyt Ny repræsentant i hospicebestyrelsen På hospicebestyrelsens møde den 11. april deltog undtagelsesvis to repræsentanter fra støtteforeningen. Som bekendt udpeger støtteforeningens bestyrelse et medlem til hospicebestyrelsen, og det hverv har Svend Laustsen hidtil røgtet. Han deltog i mødet som fratrædende medlem. Som nyt medlem har støtteforeningens bestyrelse udpeget sin nye formand, Inge Lise Lyse, som således deltog i dette sit første møde i hospicebestyrelsen. Til lykke med valget til Inge Lise og god arbejdslyst. Den samlede arv fra Krista blev på kr ,- til Støtteforeningen for Hospice Limfjord. 2

3 Navneforandring På samme møde vedtog hospicebestyrelsen at ændre navnet HospiceLimfjord til Hospice Limfjord. Det var der gode grunde til blandt andet den, at søgning på ordet hospice på internettet har givet en mængde henvisninger til landets andre hospicer, mens Hospice- Limfjord hidtil har manglet eller været at finde langt nede i rækken af henvisninger til hospicer. Så husk, fremover skrives Hospice Limfjord i to ord. Hospice Forum Danmarks årsmøde Som vanlig var støtteforeningen repræsenteret på årsmødet, i år med 3 deltagere fra bestyrelsen, Niels Chr. Jensen, Margit Jørgensen og Svend Laustsen. På generalforsamlingen skete der ingen udskiftninger i bestyrelsen, og Martin Bach-Vilhelmsen blev genvalgt som suppleant, nu som eneste suppleant til bestyrelsen. Om eftermiddagen var der to interessante foredrag med den fælles titel: Hospiceudviklingen i de næste 10 år af Kirsten Kopp, hospicechef ved Sct. Maria Hospice i Vejle, og cand. psych. Niels Peter Agger. Det kan anbefales at læse Kirsten Kopps indlæg, som er let tilgængelig på Hospice Forum Danmarks hjemmeside. De frivilliges sommerudflugt 2011 I år var de frivillige på udflugt sammen med personalet, og turen gik den 9. juni til Flyndersø. Med udgangspunkt i Flyndersø Mølle blev der indledt med en times kulturhistorisk vandring ved søen med Svend Laustsen som guide. I smuk aftensol nød vi samværet på Flyndersø Camping, hvor grillen blev tændt under kyndig styring af Hospice Limfjords kok, Henk Jan Hobbelt. Vi nød en herlig middag i det store telt på pladsen, og bagefter var der rollespil. En fin udflugt. I øvrigt har Skibonitter i bladet PS-Skive, september 2011 side 13, lejlighed til at læse en beretning fra udflugten. Indvielse af udbygning Onsdag den 29. juni var der indvielse af den nye tilbygning, som blev omtalt i sidste nyhedsbrev. Martin Bach-Vilhelmsen ridsede den historiske baggrund op, og Birte Markfoged talte om den væsentlige fordel ved de ændrede og udvidede faciliteter for spisestue og opholdsstue. Efter sangen Du som har tændt millioner af stjerner beskrev Svend Laustsen stjernehimlen, som omtales andetsteds i dette blad. Den er blevet doneret fra støtteforeningens gavekonto. Årsrapport 2010 Den 4. årsrapport om Hospice Limfjord er udkommet. Som de tidligere årsrapporter giver også den nyeste et nuanceret billede af alle de mange forhold der indgår i Hospice Limfjords virksomhed. Der orienteres om faglige spørgsmål, kurser, konferencer, kunst, personale og dagligdagen på hospice. Alt sammen bidrager det til yderligere og fortsat oplysning om hospicefilosofien og formidlingen af viden om hospicetanken. Så længe der er eksemplarer tilbage af årsrapporten, vil det være muligt at afhente et eksemplar. Bygningshistorie Ellinor Brask-Nielsen, Stubberkloster, har netop udgivet en bog om Michael Nielsen, grosserer i Skive og borgmester i Skive Bogen er skrevet af arkivar Niels Mortensen, som på side fortæller, hvorledes jorden til sygehusudvidelsen med blandt andet epidemibygning blev erhvervet, og hvordan Michael Nielsen sikrede, at byggeriet blev gennemført. Historisk interesserede kan her finde supplerende bidrag til artiklen om hospicebygningen i nyhedsbrev nr. 4. Redaktionen 3

4 Driftsaftalen med Region Midtjylland Det er via driftsaftalerne hospicerne finansierer deres virksomhed. Derfor er udformningen af driftsaftalen en vigtig sag for de 4 hospicer i regionen. I Bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer står at læse, at regionsrådene er forpligtede til at indgå driftsoverenskomst med selvejende hospicer. Regionerne overtog denne forpligtelse fra amterne, som flere steder havde indgået driftsaftale med et hospice, som ifølge Sundhedslovens afsnit om hospicer skulle oprettes i hvert amt. Da der med etableringen af Region Midtjylland blev 4 hospicer (Anker Fjord Hospice i Hvide Sande, Hospice Søholm i Aarhus, Hospice Djursland i Rønde og Hospice Limfjord i Skive) at samarbejde med, påpegede vores hospicebestyrelse, at der var behov for en harmonisering af de med amterne indgåede driftsaftaler, som skulle være gældende i 10 år. Administrationen i Region Midt er gået videre end at undersøge mulighederne for en harmonisering af de eksisterende driftsaftaler. Man har udarbejdet et helt nyt forslag til driftsoverenskomst. Der er i forslaget tale om en fælles ramme for de 4 hospicer, mens hospicernes forskelligheder med hensyn til etableringsform og bygninger er tilgodeset med individuelle bestemmelser. Dette forslag eller udkast var repræsentanter for de 4 hospicers bestyrelser og ledelser inviteret til møde om i Regionshuset i Viborg den 7. juni. Det blev fra mødets begyndelse klart, at de 4 hospicer ikke kunne acceptere udkastet som det forelå. Man fandt, at udkastet ikke respekterede, at der er tale om selvejende og selvstændige institutioner med egne vedtægter, historie og praksis. Indsigelserne blev taget til efterretning, og man har meddelt, at et nyt udkast vil blive udarbejdet og tilsendt, inden vi igen skal mødes. Martin Bach-Vilhelmsen formand for hospicebestyrelsen 4 Modne æbler foran den ny sommerpavillon i haven. Foto: Niels Chr. Jensen.

5 Kontaktpersoner - hvad er det for personer - og hvordan bliver man kontaktperson? På bagsiden af Nyhedsbrevet er oplistet navne på støtteforeningens kontaktpersoner. Kontaktpersoner er mennesker, som har stillet sig til rådighed i kommuner uden for Skive med den opgave at fortælle om og udbrede kendskabet til hospicer i almindelighed og Hospice Limfjord i særdeleshed. Det sker ved at uddele hospicepjecer og foldere på biblioteker, i lægehuse og andre relevante steder i det område, som er et naturligt optageområde for Hospice Limfjord. Endvidere kan kontaktpersonerne være initiativtagere til lokale arrangementer om hospice. Støtteforeningen afholder med jævne mellemrum møder og kurser for kontaktpersoner for at klæde dem på til deres opgave. Det sidste kursus blev afholdt den 29. april, hvor tidligere journalist Per Hansen fra TV/ MIDT-VEST var inviteret til at holde foredrag om, hvordan vi fortæller den gode historie videre - og den gode historie er for os det fantastiske sted Hospice Limfjord. I gæstebogen og ved andre henvendelser fra pårørende berettes om det helt enestående personale med ledelse og medarbejdere. Per Hansen gav os mange gode eksempler på, hvordan man fortæller den gode historie. Fagligt er det store spørgsmål næsten altid, hvordan og hvem der kan komme på Hospice Limfjord og hvad det koster. Hospicechefen, Birte Markfoged, er god til at svare på disse spørgsmål. Erfaringen har vist, at der er megen usikkerhed både omkring fremgangsmåden ved henvisning til hospice og om det koster noget, så derfor kan der ikke informeres nok om disse ting. Kort kan det ridses op, at patienten skal have en terminalerklæring, som udfærdiges enten af egen læge eller sygehuslæge. Lægen sender derefter henvisningen til Hospice Limfjord, der foretager visitation. Ledige pladser tildeles de patienter, der fagligt vurderes til at have det største behov. Og så det vigtige spørgsmål om prisen: Det koster ikke noget at komme på Hospice Limfjord og andre hospicer og der tages imod borgere fra alle kommuner og regioner. Støtteforeningens bestyrelse får rigtig god respons på, at kontaktpersonerne er glade for disse møder, hvor vi også får gode kulinariske oplevelser fra hospicets køkken. Ethvert medlem af støtteforeningen for Hospice Limfjord kan blive kontaktperson, man skal blot henvende sig til undertegnede, så bliver man skrevet på listen. Adr. se hæftets bagside, mail: Jeg oplever i min hverdag som bedemand dødsfald mange forskellige steder, det være sig i eget hjem, på plejehjem, i hospicer og på sygehuse. Og da vi ofte kommer som nogen af de første til en familie efter et dødsfald, får vi tit en hudærlig beskrivelse af den sidste tid, som familien har oplevet den. Det er mange gange ulykkelige oplevelser, som fylder utrolig meget hos de pårørende - modsat hvis den sidste tid, opleves som en god tid, fyldt med omsorg og nærhed sammen med den døende, kan det være med til, at gøre sorgen nemmere at bære. På Hospice Limfjord får jeg mange gode fortællinger fra de pårørende, hvor de har oplevet den sidste tid sammen med den døende, som utrolig værdig og smuk. Jens Fisker

6 Stjernehimmel Besøg på landets hospicer afslører, at der alle steder gøres en del ud af dekorativ og kunstnerisk udsmykning, sine steder med enestående kunstværker. På det punkt har Hospice Limfjord været godt med lige fra begyndelsen med dets mange malerier og prydgenstande, dels til låns og dels til eje. Da vor spise- og opholdsstue viste sig noget for snæver, blev den for nylig udvidet med en havestue, og i den forbindelse foreslog hospicechefen at dekorere havestuens loft med en stjernehimmel, en dekorativ udsmykning som er enestående i den forstand, at der os bekendt ikke findes lignende på noget andet hospice. En troværdig afbildning af stjernehimlen ville kræve en kuppel, som der imidlertid ikke var plads til, så man måtte stille sig tilfreds med en fortegnet afbildning på en plan flade. Den tekniske fremstilling blev givet til Rønbjerg El-Service, som igen overdrog hovedparten af opgaven til Viborg Lysleder. Fra 4 centrale lamper med forskellig styrke ledes lyset med lysledere af forskellige dimensioner ud til 400 punkter på den cirkelrunde plade i loftet med en diameter på 3.5 meter. Punkterne bringes dermed til at lyse med forskellig styrke, og dette er i sig selv en flot dekoration. Men nu er tilmed de 400 punkter således placeret og tilpasset i lysstyrke, at de illuderer vinternattens stjernehimmel med de kendte, fine stjernebilleder. Mod syd ses Orion højt over horisonten, i øst Løven på vej op, mod nord Herkules kun delvis over horisonten, og mod vest Pegasus og Andromeda på vej ned. Af dyrekredsens 12 billeder ses fra vest over syd til øst de seks, nemlig Fiskene, Vædderen, Tyren, Tvillingerne, Krebsen og Løven. Dyrekredsen ligger langs den storcirkel på himlen, som solen gennemløber på et år, og som kaldes ekliptika. Også månen og alle planeter bevæger sig til stadighed i eller nær dyrekredsens stjernebilleder. Pladen som danner baggrund for stjernerne er malet i en lyseblå farve, og her er Mælkevejen markeret med en lysere, hvidlig farve. Man ser, hvorledes Mælkevejen strækker sig over himlen fra Svanen i nordvest op over Cepheus, Cassiopeia, Perseus, og Kusken nær zenit og videre mellem Tyren og Tvillingerne og mellem Store Hund og Lille Hund til horisonten i sydøst. Den hele himmelkugle er inddelt i 88 navngivne stjernebilleder, som alle har vel definerede grænselinier, og som hver har sin historie at fortælle, både astronomisk og mytologisk. Eksempelvis beretter den græske mytologi om den tapre jæger og kriger Orion, som elskede morgenrødens gudinde Eos. Derover blev månegudinden Artemis så skinsyg, at hun dræbte ham. Orion blev da sat på himlen for at fortsætte sin jagt ledsaget af hundestjernerne Sirius og Procyon. Men selv på himlen fortsætter han sin jagt på skønne kvinder, nemlig kæmpen Atlas s 7 henrivende døtre, som står i Tyrens billede. Vi kalder dem Syvstjernen. Hver eneste vinternat ser vi den tapre Orion jage de 7 søstre fra øst mod vest uden nogensinde at indhente dem. Skal vi nævne astronomiske data for blot en enkelt af de klare stjerner på vinternattens himmel, må det blive den røde kæmpe- 6

7 stjerne Betelgeuse i Orion. Den er så kæmpestor, at den anbragt på solens plads ville strække sig ud over marsbanen, således at de fire planeter Merkur, Venus, Jorden og Mars alle ville være at finde i stjernens indre. Betelgeuse er 20 gange tungere end solen, og den udstråler hvert sekund gange så meget energi som solen. Betelgeuse er en såkaldt supernovakandidat. Den kan når som helst eksplodere som en supernova, men muligvis sker det end ikke i dette årtusinde. Men når det sker, vil det i en årstid blive et fantastisk syn, idet den, da den står i en afstand af blot 600 lysår, vil oplyse jorden omtrent så kraftig som fuldmånen. Tilbage til hospice. Her er stjernehimlens mission blot at medvirke til at skabe den ro og tryghed i det smukke hus, som danner rammen om Hospice Limfjord. Svend Laustsen Der er stort set lige så mange stjerner i det synlige univers, som der er sandkorn på samtlige Jordens strande. Anja C. Andersen Vidvinkelfoto af det meste af Hospice Limfords stjernehimmel med Mælkevejens lyse bånd. 7 Forsidebillede og dette foto taget af: Niels Chr. Jensen.

8 Hvordan hospice kom til Skive Ved adskillige lejligheder, hvor Hospice Limfjord bliver bragt på bane, lyder spørgsmålet: Hvordan begyndte det? Et vigtigt spørgsmål at få besvaret, så denne del af nyere lokalhistorie bliver bevaret for eftertiden. Jeg har derfor opfordret støtteforeningens tidligere formand, inspiratoren til møder om hospicefilosofi, formand for den første initiativgruppe og medredaktør af nyhedsbrevet, Svend Laustsen, til i dette og næste nyhedsbrev at berette om, hvad det er muligt at opnå, når borgere i by og egn stiller sig bag et projekt. Det er folkelig opbakning, når den er bedst. Martin Bach-Vilhelmsen Først lidt ros til Skive Byråd, som i 1993 oprettede 13 lokalråd i kommunen. De skulle i hvert sit område medvirke til at skabe gode vilkår for ældre medborgere. Det skete flere år før, det ved lov blev bestemt, at der skulle oprettes ældreråd i hver kommune. Selv kom jeg med i Rønbjerg Lokalråd fra starten og var med i 13 år. Efter en reform i 2001 blev der dannet et såkaldt Fællesforum, sammensat af formændene for hvert af de 10 lokalråd, som det da var skrumpet ind til. Her blev jeg i december 2003 valgt som formand. Lokalråd og Fællesforum var aktive på mangfoldige områder, men efter en halv snes år gik der nogen rutine i aktiviteterne. På Fællesforums møde i januar 2004 blev det derfor foreslået tillige at styre interessen mod nye emner, hvoraf især et, hospicesagen, vandt god opbakning. De fleste kendte på den tid såre lidt til hospicer og hospicefilosofi, og hensigten fra begyndelsen var da også blot at søge større indsigt i emnet. Vi besluttede til årets forårsmøde for alle lokalrådsmedlemmer samt indbudte fra Byråd og Ældreråd at få et foredrag af Ole Bang, Ålborg, der var formand for Hospice Forum Danmark. Et fint foredrag som gjorde os vældigt interesserede i at søge yderligere kendskab til emnet. Vi tog kontakt til Holstebro, hvor Støtteforeningen for Sct. Jørgen Hospice var langt fremme med planer for et hospice i byen, og vi tilsagde dem vor fulde støtte til at få projektet gennemført, så vi uden større forsinkelser kunne få et første hospice for det nordvestjyske område. Men det skulle gå anderledes. Som formand for Fællesforum deltog jeg dengang i Ældrerådets møder, hvor der var rig lejlighed til at drøfte hospicetanken, som blev mødt med interesse, ikke mindst af rådets formand Esther Hansen. I oktober 2004 drog medlemmer af Ældreråd og Fællesforum på en studietur til Hospice Fyn i Odense få dage før det åbnede for patienter. Her gav formand for hospicebestyrelsen, kapelmester Børge Wagner, os en glimrende indføring i, hvordan Hospice Fyn blev oprettet, og vi fik en grundig rundvisning. Rig på ny inspiration kørte vi hjem, nu faktisk indstillet på at arbejde direkte for et hospice i Skive. Den 17. november 2004 fremsatte daværende Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen så forslag til lov om mindst et hospice i hvert amt. Nu gjaldt det om at handle hurtigt. Esther og Henning Hansen og undertegnede gik sammen om at indbyde udvalgte personer, herunder en del 8

9 kommunal- og amtsrådspolitikere, til et møde med henblik på at danne en Initiativgrup- gav projektet et vældigt fremstød. Charlotte Enevoldsen, hvilket skete. Og det pe for et hospice HospiceLimfjord i Skive. Charlotte Enevoldsen blev i februar inviteret med til gruppens møde, hvor vi diskute- Mødet blev holdt den 6. december. Tilstede var Alex Lind, Olav Nørgaard, Niels Holck rede forslag til det videre arbejde. Hun havde og Erik Krogh Kristensen samt indbyderne Skive for nylig været med til at lægge planer for naturligvis. Gruppen blev dannet. Og på opfordring af Alex Lind blev der i de næste få projektbeskrivelse derfra kunne hurtigt til- Sct. Jørgen Hospice i Holstebro, og hendes dage udformet et brev vedrørende vort initiativ til Viborg Amts Sundhedsudvalg. Brevet passes, så den blev anvendelig for Skive. blev underskrevet af de fire borgmestre i Skive og Salling samt af Anna Lise Vestergaard, formand for Skive Sygehus Støtteforening, Svend Laustsen, formand for Skive Fællesforum, og Esther Hansen, formand for Skive Ældreråd. Med dette borgmesterbrev var initiativgruppen officielt på banen for at skaffe et hospice til byen. Kunne vi klare opgaven? Nej, ikke alene! Den faglige indsigt i gruppen var begrænset. Vi måtte søge konsulentbistand. Vi vidste, at Danske Diakonhjem var involveret i flere hospiceprojekter, og at Kræftens Bekæmpelse netop havde meldt ud, at den ville bevæge sig ind på området. Hvem skulle vi vælge at arbejde sammen med? Henning Hansen kom da, i anden anledning, sammen med folk fra Danske Diakonhjem, og da de hørte om vore planer, anbefalede de os kraftigt at søge kontakt med 9 Omkring nytår 2005 bragte Esther Hansen det forslag frem, at tage sygehusets tidligere epidemibygning, også kaldet Bygning 30, i brug til hospice. Den oprindeligt så statelige bygning fra 1918 var i en så elendig forfatning, at amtsrådet havde dømt den til nedrivning. Imidlertid var bygningen i Skive Kommuneatlas klassificeret som i høj grad bevaringsværdig, og mange Skibonitter var stærkt imod at lade den gamle bygning rive ned. Efter besigtigelse og grundige overvejelser besluttede initiativgruppen at satse på denne bygning til et kommende hospice. Skives borgmester på den tid var Per Jeppesen. Han ydede solid støtte til hospiceplanerne og deltog faktisk i flere af gruppens møder. Og meget mere end det. Mod slutningen af februar afsluttede han en handel med amtsborgmester Bent Hansen, således at Skive Kommune overtog Bygning 30 med henblik på anvendelse til hospiceformål.

10 Den blev senere overdraget til hospice for en meget rimelig pris. Som nævnt blev initiativgruppen for et hospice i Skive dannet i december 2004, og i starten indeholdt den 14 navne. Men dels var det svært at samle så mange til hyppige møder, og dels trådte flere politikere ud, før de knapt var kommet ind, af hensyn til mulige, senere habilitetsproblemer, hvis der en dag skulle stemmes i amtsrådet om et hospice i Skive. For at forenkle arbejdsgangen blev der da nedsat et forretningsudvalg på 5 medlemmer bestående af Anna-Lise Vestergaard, Martin Bach-Vilhelmsen, Esther Hansen (sekretær), Henning Hansen og Svend Laustsen (formand). Af praktiske grunde benyttede forretningsudvalget udadtil det nok så sigende navn, Hospice Skive gruppen. Det blev denne gruppe, som sammen med Charlotte Enevoldsen gennemførte den videre planlægning, udfærdigede de nødvendige ansøgninger og holdt kontakt med relevante myndigheder. Gruppen virkede frem til efteråret 2005, da den overdrog sine opgaver til bestyrelsen for den selvejende institution Skive Hospice, som blev stiftet den 31. oktober med Martin Bach-Vilhelmsen som formand og Olav Nørgaard som næst-formand. Men indtil det skete kunne den lille Hospice Skive gruppe ikke stå alene. En solid lokal opbakning var en nødvendig forudsætning for at skaffe et hospice til byen. Gruppen tog derfor initiativ til stiftelse af Støtteforeningen for et Hospice i Skive. Dette og gruppens øvrige arbejde i dens korte levetid skal der berettes om i næste nummer af nyhedsbrevet. Svend Laustsen Ja tak, jeg / vi vil gerne være medlem / medlemmer af Støtteforeningen for HospiceLimfjord: Enkeltperson Par Forening, institution, virksomhed 75 kr. om året 125 kr. om året 300 kr. om året Navn: Adresse: Telefon: evt. mail-adresse: Sendes til kasserer: Niels Chr. Jensen, Kirkevej 63, 7800 Skive, tlf , mail:

11 Hvis der findes engle her på jord, så er det på Hospice Limfjord, de bor. Fra gæstebogen Jeg har nogle gange spurgt mig selv, om de penge, der bruges på hospicer i Danmark, kunne bruges bedre i den palliative behandling på sygehusene. Men jeg er kommet til den opfattelse stort set ud fra, at mange kræftpatienter dør i en alt for tidlig alder - og når man kan komme på hospice uanset egen økonomi så skal vi som samfund have råd til det. Jens Fisker 11

12 Støtteforeningen for Hospice Limfjord s bestyrelse : Formand Inge Lise Lyse, Fjordbjerg Ager 7, 7840 Højslev. Tlf Næstformand Jens Fisker, Åparken 34, 9620 Aalestrup. Tlf Kasserer Niels Chr. Jensen, Kirkevej 63, 7800 Skive, Tlf Sekretær Margit Jørgensen, Ladehøjvej 7, 8831 Løgstrup. Tlf Bente Dahl Kristensen, Lundøvej 174, 7840 Højslev. Tlf Anna Lise Jensen, Lærkevej 11, Balling, 7860 Spøttrup. Tlf Lis Kaastrup Jensen, Tværgade 9, Jebjerg, 7870 Roslev. Tlf Svend Laustsen, Rønbjergparken 18, 7800 Skive. Tlf Ingrid H. Thomsen, Violvej 323, 7800 Skive. Tlf Suppleant Henning Hansen, Hemmersvej 46, 7800 Skive.Tlf Suppleant Erik Bech Hansen, Blichersvej 32, 7800 Skive. Tlf Som observatører: Formand for bestyrelsen for HospiceLimfjord Martin Bach-Vilhelmsen, Egerishave 3, 7800 Skive. Tlf og Hospicechef Birte Markfoged, Kompagnigade 11, 7800 Skive. Tlf Kontaktpersoner i kommuner uden for Skive: Viborg Rita Sørensen, Heimdalsvej 8, 8800 Viborg. Tlf Rigmor Bjerg, Ahornvej 5, 8800 Viborg. Tlf Annie Mejdahl, Røddingvej 2 D, 8800 Viborg. Tlf Søren Bastholm, Præstevænget 25, Rødding, 8830 Tjele, Tlf Bente Nielsen, Sølystvej 3 E, Ørum, 8830 Tjele, Tlf Ikast/Brande Annie Bech Nielsen, Firhuse 6, 7441 Bording, Tlf Herning Astrid Madsen, Trøstrupsgade 46 B, 7400 Herning. Tlf Inger Marie Svindt, Viborgvej 64, 7400 Herning. Tlf Martha Troelsen, Rosenvænget 12, 7490 Aulum. Tlf Mie Jørgensen, Parkvej 3, 7490 Aulum. Tlf Aase Mikkelsen, Havrevej 1, 7490 Aulum. Tlf Aase Møller, Emil Reesens Vej 3, 7400 Herning. Tlf Holstebro Karen Margrethe Stevn, Parkvej 196, 7500 Holstebro. Tlf Lene Uhrenholdt, Kokborgvej 7, 7830 Vinderup. Tlf Børge Holdgaard, Særkærparken 77, 7500 Holstebro. Tlf Ingrid Bek Andersen, Klintevej 1, 7500 Holstebro. Tlf Ivan Pedersen, Kalsgårdvej 13, 7500 Holstebro, Tlf Struer Fred Ege Andresen, Fuglebakken 12, 7600 Struer. Tlf Lene Bock Sørensen, Gimsinghoved 18, 7600 Struer. Tlf Jytte Yde, Højgaardsparken 100, 7560 Hjerm. Tlf Thisted Karen Marie Dissing, Viborggårdvej 3, 7760 Hurup Thy, Tlf Morsø Erna Andersen, Fredsøvej 79, 7900 Nykøbing Mors, Tlf Vesthimmerland Jens Fisker, Åparken 34, 9620 Aalestrup. Tlf HospiceLimfjord Hospicechef Birte Markfoged Afdelingssygeplejerske Lene Høgsberg Udviklingssygeplejerske og frivilligkoordinator Lotte Brøndum Redaktion: Martin Bach-Vilhelmsen og Svend Laustsen Layout: Graphicmaster v. Leif Reinholdt Mogensen Tryk: Arco Grafisk A/S, Skive oplag 2500 stk. 12 Kompagnigade 11, 7800 Skive. Tlf ,

NYHEDSBREV. En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen

NYHEDSBREV. En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 10 april 2012 En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord Generalforsamling 2012 Årets generalforsamling

Læs mere

God Sommer. Om dette nummer

God Sommer. Om dette nummer NYHEDSBREV Årgang 4 Juni 2011 God Sommer Om dette nummer Ansvarshavende: Claus Brodtkorb Redaktør: Claus Brodtkorb Nyhedsbrevet er skrevet i Publisher. Med mindre andet er anført, er der anvendt egne billeder

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F.

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. 1914-15. november - 2014 Dr.med., Fysikus Erik Holst (1828-1907) Logens embedsmænd Øverst fra venstre: Storrepræsentant Henning Nielsen,

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager F E B R U A R 2 0 0 4 SKRÆPPE BLADET Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager N U M M E R 1 K O L O F O N ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand

Læs mere

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift SVANEVIG HOSPICE Årsskrift 2010 2 Indholdsfortegnelse 3 Indvielse og det første år Af Birgitte Andersen, bestyrelsesformand Den 20. januar 2010 var en meget stor og festlig dag. Svanevig Hospice blev indviet

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver

Nr. 1-2013. Sydvestjyske Arkiver a r f t y N Nr. 1-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 1-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne

ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA 25 år 9. april 1983 9. april 2008 Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA jubilæumsredaktion 2008 ASRA Arbejderhistorisk støttekreds Ringkøbing amt 25 års Jubilæumsskrift

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Hospice Sjælland

ÅRSRAPPORT 2009. Hospice Sjælland ÅRSRAPPORT 2009 Hospice Sjælland Årsrapport 2009 Hospice Sjælland Tønsbergvej 61 4000 Roskilde 1. udgave - 1. oplag 2010 Oplag: 700 stk. Layout og produktion: Roskilde Mediecenter Tryk: Print Partner Trykt

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 JANUAR 2005 MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA

Læs mere

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede.

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse 125 års Jubilæumsnummer 125 års Jubilæum 1885-2010 Det var her det hele startede. Den 8. februar 1885 stiftedes Socialdemokratisk Forening for Slagelse og Omegn,

Læs mere

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I Oktober 2014 SLØJFEN IGEN-MAND UNDER LUPPEN side 8-9 TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING side 5 FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET side 6-7 2 LEDER Flere penge til

Læs mere

KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE

KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE KAMILLIANERGAARDENS HOSPICE ÅRSBERETNING 2012 2 Copyright: Kamillianergaardens Hospice Redaktion: Anette Agerbæk, Lisbeth Halager og Jette Bjørn Bjørnes Foto: Hanne og Poul Klingberg Korrektur: Charlotte

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Nr. 2 november 2008 3. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn Til læserne af Socialdemokraten Nordfyn Bestyrelsen

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM :

Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Nummer 2 - januar 1999 LÆS OM : Landsbytossen - Skolefest - Rejsebrev - kartoffeltysker - Ungdomsklub aktiviteter - Lokal Brugsen - KIRKENYT - Møbelfabrik - TV stjerner - Nyt spejder område - Ældreråd

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140

GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 GBFbladet Medlemsorientering nr. 140 36. Årgang. Nr. 4 November 2011 ISSN 0907-7421 Gigtramte Børns Forældreforening Indholdsfortegnelse Dette nummer er redigeret af redaktionsudvalget. Indlæg fra medlemmerne

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2011 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 5 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere