NYHEDSBREV. Et kig ind i det flotte nye fællesrum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Et kig ind i det flotte nye fællesrum."

Transkript

1 NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 9 oktober 2011 Et kig ind i det flotte nye fællesrum. Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord

2 Arven fra Krista Sådan hed en af de beretninger, som blev bragt i Nyhedsbrev nr. 7. Her blev der kort redegjort for, hvem Krista var, og hvad der var baggrunden for, at hun blev omtalt. Krista Pedersen havde testamenteret sin formue bestående af et gældfrit hus samt en pæn sum penge til Støtteforeningen for Hospice Limfjord. Krista døde den 10. juni Vi er meget taknemmelige over, at Krista Pedersen valgte at tilgodese Støtteforeningen for Hospice Limfjord med en så fornem donation, og vi vil gøre os umage med at sørge for, at pengene går til gode formål i henhold til vore vedtægter. Inge Lise Lyse. Bestyrelsen tog kontakt til advokat Henrik Aavild for at få et overblik over arvens omfang og nedsatte et udvalg, som fik bemyndigelse til at træffe de nødvendige beslutninger i sagen. Henrik Aavild blev bobestyrer, og EDCmægler Poulsen & Vester forestod vurdering og salg af huset. Udvalget lagde vægt på, at huset blev udbudt til en realistisk pris, så handelen ikke skulle trække for længe ud. Ved besigtigelse af huset, hvor afdødes søster var til stede, blev det aftalt, at familien ville tømme huset for indbo og udtage de effekter de i henhold til testamentet var berettigede til. Fra Skattecenter Bornholm blev der hentet tilsagn om boafgiftsfritagelse. Sommeren gik. Markedet for hushandler var ikke attraktivt for sælgere. Ingen syntes at være interesseret i at købe huset. Vinteren gik på samme vis, hvorfor bestyrelsen besluttede at sætte prisen ned til kr. Endelig kom der et bud på køb af huset, og den 5. maj kunne advokaten oplyse, at huset var solgt for kr ,- med overtagelse 15. maj altså godt 11 måneder efter Kristas død. Meddelelser og små-nyt Ny repræsentant i hospicebestyrelsen På hospicebestyrelsens møde den 11. april deltog undtagelsesvis to repræsentanter fra støtteforeningen. Som bekendt udpeger støtteforeningens bestyrelse et medlem til hospicebestyrelsen, og det hverv har Svend Laustsen hidtil røgtet. Han deltog i mødet som fratrædende medlem. Som nyt medlem har støtteforeningens bestyrelse udpeget sin nye formand, Inge Lise Lyse, som således deltog i dette sit første møde i hospicebestyrelsen. Til lykke med valget til Inge Lise og god arbejdslyst. Den samlede arv fra Krista blev på kr ,- til Støtteforeningen for Hospice Limfjord. 2

3 Navneforandring På samme møde vedtog hospicebestyrelsen at ændre navnet HospiceLimfjord til Hospice Limfjord. Det var der gode grunde til blandt andet den, at søgning på ordet hospice på internettet har givet en mængde henvisninger til landets andre hospicer, mens Hospice- Limfjord hidtil har manglet eller været at finde langt nede i rækken af henvisninger til hospicer. Så husk, fremover skrives Hospice Limfjord i to ord. Hospice Forum Danmarks årsmøde Som vanlig var støtteforeningen repræsenteret på årsmødet, i år med 3 deltagere fra bestyrelsen, Niels Chr. Jensen, Margit Jørgensen og Svend Laustsen. På generalforsamlingen skete der ingen udskiftninger i bestyrelsen, og Martin Bach-Vilhelmsen blev genvalgt som suppleant, nu som eneste suppleant til bestyrelsen. Om eftermiddagen var der to interessante foredrag med den fælles titel: Hospiceudviklingen i de næste 10 år af Kirsten Kopp, hospicechef ved Sct. Maria Hospice i Vejle, og cand. psych. Niels Peter Agger. Det kan anbefales at læse Kirsten Kopps indlæg, som er let tilgængelig på Hospice Forum Danmarks hjemmeside. De frivilliges sommerudflugt 2011 I år var de frivillige på udflugt sammen med personalet, og turen gik den 9. juni til Flyndersø. Med udgangspunkt i Flyndersø Mølle blev der indledt med en times kulturhistorisk vandring ved søen med Svend Laustsen som guide. I smuk aftensol nød vi samværet på Flyndersø Camping, hvor grillen blev tændt under kyndig styring af Hospice Limfjords kok, Henk Jan Hobbelt. Vi nød en herlig middag i det store telt på pladsen, og bagefter var der rollespil. En fin udflugt. I øvrigt har Skibonitter i bladet PS-Skive, september 2011 side 13, lejlighed til at læse en beretning fra udflugten. Indvielse af udbygning Onsdag den 29. juni var der indvielse af den nye tilbygning, som blev omtalt i sidste nyhedsbrev. Martin Bach-Vilhelmsen ridsede den historiske baggrund op, og Birte Markfoged talte om den væsentlige fordel ved de ændrede og udvidede faciliteter for spisestue og opholdsstue. Efter sangen Du som har tændt millioner af stjerner beskrev Svend Laustsen stjernehimlen, som omtales andetsteds i dette blad. Den er blevet doneret fra støtteforeningens gavekonto. Årsrapport 2010 Den 4. årsrapport om Hospice Limfjord er udkommet. Som de tidligere årsrapporter giver også den nyeste et nuanceret billede af alle de mange forhold der indgår i Hospice Limfjords virksomhed. Der orienteres om faglige spørgsmål, kurser, konferencer, kunst, personale og dagligdagen på hospice. Alt sammen bidrager det til yderligere og fortsat oplysning om hospicefilosofien og formidlingen af viden om hospicetanken. Så længe der er eksemplarer tilbage af årsrapporten, vil det være muligt at afhente et eksemplar. Bygningshistorie Ellinor Brask-Nielsen, Stubberkloster, har netop udgivet en bog om Michael Nielsen, grosserer i Skive og borgmester i Skive Bogen er skrevet af arkivar Niels Mortensen, som på side fortæller, hvorledes jorden til sygehusudvidelsen med blandt andet epidemibygning blev erhvervet, og hvordan Michael Nielsen sikrede, at byggeriet blev gennemført. Historisk interesserede kan her finde supplerende bidrag til artiklen om hospicebygningen i nyhedsbrev nr. 4. Redaktionen 3

4 Driftsaftalen med Region Midtjylland Det er via driftsaftalerne hospicerne finansierer deres virksomhed. Derfor er udformningen af driftsaftalen en vigtig sag for de 4 hospicer i regionen. I Bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer står at læse, at regionsrådene er forpligtede til at indgå driftsoverenskomst med selvejende hospicer. Regionerne overtog denne forpligtelse fra amterne, som flere steder havde indgået driftsaftale med et hospice, som ifølge Sundhedslovens afsnit om hospicer skulle oprettes i hvert amt. Da der med etableringen af Region Midtjylland blev 4 hospicer (Anker Fjord Hospice i Hvide Sande, Hospice Søholm i Aarhus, Hospice Djursland i Rønde og Hospice Limfjord i Skive) at samarbejde med, påpegede vores hospicebestyrelse, at der var behov for en harmonisering af de med amterne indgåede driftsaftaler, som skulle være gældende i 10 år. Administrationen i Region Midt er gået videre end at undersøge mulighederne for en harmonisering af de eksisterende driftsaftaler. Man har udarbejdet et helt nyt forslag til driftsoverenskomst. Der er i forslaget tale om en fælles ramme for de 4 hospicer, mens hospicernes forskelligheder med hensyn til etableringsform og bygninger er tilgodeset med individuelle bestemmelser. Dette forslag eller udkast var repræsentanter for de 4 hospicers bestyrelser og ledelser inviteret til møde om i Regionshuset i Viborg den 7. juni. Det blev fra mødets begyndelse klart, at de 4 hospicer ikke kunne acceptere udkastet som det forelå. Man fandt, at udkastet ikke respekterede, at der er tale om selvejende og selvstændige institutioner med egne vedtægter, historie og praksis. Indsigelserne blev taget til efterretning, og man har meddelt, at et nyt udkast vil blive udarbejdet og tilsendt, inden vi igen skal mødes. Martin Bach-Vilhelmsen formand for hospicebestyrelsen 4 Modne æbler foran den ny sommerpavillon i haven. Foto: Niels Chr. Jensen.

5 Kontaktpersoner - hvad er det for personer - og hvordan bliver man kontaktperson? På bagsiden af Nyhedsbrevet er oplistet navne på støtteforeningens kontaktpersoner. Kontaktpersoner er mennesker, som har stillet sig til rådighed i kommuner uden for Skive med den opgave at fortælle om og udbrede kendskabet til hospicer i almindelighed og Hospice Limfjord i særdeleshed. Det sker ved at uddele hospicepjecer og foldere på biblioteker, i lægehuse og andre relevante steder i det område, som er et naturligt optageområde for Hospice Limfjord. Endvidere kan kontaktpersonerne være initiativtagere til lokale arrangementer om hospice. Støtteforeningen afholder med jævne mellemrum møder og kurser for kontaktpersoner for at klæde dem på til deres opgave. Det sidste kursus blev afholdt den 29. april, hvor tidligere journalist Per Hansen fra TV/ MIDT-VEST var inviteret til at holde foredrag om, hvordan vi fortæller den gode historie videre - og den gode historie er for os det fantastiske sted Hospice Limfjord. I gæstebogen og ved andre henvendelser fra pårørende berettes om det helt enestående personale med ledelse og medarbejdere. Per Hansen gav os mange gode eksempler på, hvordan man fortæller den gode historie. Fagligt er det store spørgsmål næsten altid, hvordan og hvem der kan komme på Hospice Limfjord og hvad det koster. Hospicechefen, Birte Markfoged, er god til at svare på disse spørgsmål. Erfaringen har vist, at der er megen usikkerhed både omkring fremgangsmåden ved henvisning til hospice og om det koster noget, så derfor kan der ikke informeres nok om disse ting. Kort kan det ridses op, at patienten skal have en terminalerklæring, som udfærdiges enten af egen læge eller sygehuslæge. Lægen sender derefter henvisningen til Hospice Limfjord, der foretager visitation. Ledige pladser tildeles de patienter, der fagligt vurderes til at have det største behov. Og så det vigtige spørgsmål om prisen: Det koster ikke noget at komme på Hospice Limfjord og andre hospicer og der tages imod borgere fra alle kommuner og regioner. Støtteforeningens bestyrelse får rigtig god respons på, at kontaktpersonerne er glade for disse møder, hvor vi også får gode kulinariske oplevelser fra hospicets køkken. Ethvert medlem af støtteforeningen for Hospice Limfjord kan blive kontaktperson, man skal blot henvende sig til undertegnede, så bliver man skrevet på listen. Adr. se hæftets bagside, mail: Jeg oplever i min hverdag som bedemand dødsfald mange forskellige steder, det være sig i eget hjem, på plejehjem, i hospicer og på sygehuse. Og da vi ofte kommer som nogen af de første til en familie efter et dødsfald, får vi tit en hudærlig beskrivelse af den sidste tid, som familien har oplevet den. Det er mange gange ulykkelige oplevelser, som fylder utrolig meget hos de pårørende - modsat hvis den sidste tid, opleves som en god tid, fyldt med omsorg og nærhed sammen med den døende, kan det være med til, at gøre sorgen nemmere at bære. På Hospice Limfjord får jeg mange gode fortællinger fra de pårørende, hvor de har oplevet den sidste tid sammen med den døende, som utrolig værdig og smuk. Jens Fisker

6 Stjernehimmel Besøg på landets hospicer afslører, at der alle steder gøres en del ud af dekorativ og kunstnerisk udsmykning, sine steder med enestående kunstværker. På det punkt har Hospice Limfjord været godt med lige fra begyndelsen med dets mange malerier og prydgenstande, dels til låns og dels til eje. Da vor spise- og opholdsstue viste sig noget for snæver, blev den for nylig udvidet med en havestue, og i den forbindelse foreslog hospicechefen at dekorere havestuens loft med en stjernehimmel, en dekorativ udsmykning som er enestående i den forstand, at der os bekendt ikke findes lignende på noget andet hospice. En troværdig afbildning af stjernehimlen ville kræve en kuppel, som der imidlertid ikke var plads til, så man måtte stille sig tilfreds med en fortegnet afbildning på en plan flade. Den tekniske fremstilling blev givet til Rønbjerg El-Service, som igen overdrog hovedparten af opgaven til Viborg Lysleder. Fra 4 centrale lamper med forskellig styrke ledes lyset med lysledere af forskellige dimensioner ud til 400 punkter på den cirkelrunde plade i loftet med en diameter på 3.5 meter. Punkterne bringes dermed til at lyse med forskellig styrke, og dette er i sig selv en flot dekoration. Men nu er tilmed de 400 punkter således placeret og tilpasset i lysstyrke, at de illuderer vinternattens stjernehimmel med de kendte, fine stjernebilleder. Mod syd ses Orion højt over horisonten, i øst Løven på vej op, mod nord Herkules kun delvis over horisonten, og mod vest Pegasus og Andromeda på vej ned. Af dyrekredsens 12 billeder ses fra vest over syd til øst de seks, nemlig Fiskene, Vædderen, Tyren, Tvillingerne, Krebsen og Løven. Dyrekredsen ligger langs den storcirkel på himlen, som solen gennemløber på et år, og som kaldes ekliptika. Også månen og alle planeter bevæger sig til stadighed i eller nær dyrekredsens stjernebilleder. Pladen som danner baggrund for stjernerne er malet i en lyseblå farve, og her er Mælkevejen markeret med en lysere, hvidlig farve. Man ser, hvorledes Mælkevejen strækker sig over himlen fra Svanen i nordvest op over Cepheus, Cassiopeia, Perseus, og Kusken nær zenit og videre mellem Tyren og Tvillingerne og mellem Store Hund og Lille Hund til horisonten i sydøst. Den hele himmelkugle er inddelt i 88 navngivne stjernebilleder, som alle har vel definerede grænselinier, og som hver har sin historie at fortælle, både astronomisk og mytologisk. Eksempelvis beretter den græske mytologi om den tapre jæger og kriger Orion, som elskede morgenrødens gudinde Eos. Derover blev månegudinden Artemis så skinsyg, at hun dræbte ham. Orion blev da sat på himlen for at fortsætte sin jagt ledsaget af hundestjernerne Sirius og Procyon. Men selv på himlen fortsætter han sin jagt på skønne kvinder, nemlig kæmpen Atlas s 7 henrivende døtre, som står i Tyrens billede. Vi kalder dem Syvstjernen. Hver eneste vinternat ser vi den tapre Orion jage de 7 søstre fra øst mod vest uden nogensinde at indhente dem. Skal vi nævne astronomiske data for blot en enkelt af de klare stjerner på vinternattens himmel, må det blive den røde kæmpe- 6

7 stjerne Betelgeuse i Orion. Den er så kæmpestor, at den anbragt på solens plads ville strække sig ud over marsbanen, således at de fire planeter Merkur, Venus, Jorden og Mars alle ville være at finde i stjernens indre. Betelgeuse er 20 gange tungere end solen, og den udstråler hvert sekund gange så meget energi som solen. Betelgeuse er en såkaldt supernovakandidat. Den kan når som helst eksplodere som en supernova, men muligvis sker det end ikke i dette årtusinde. Men når det sker, vil det i en årstid blive et fantastisk syn, idet den, da den står i en afstand af blot 600 lysår, vil oplyse jorden omtrent så kraftig som fuldmånen. Tilbage til hospice. Her er stjernehimlens mission blot at medvirke til at skabe den ro og tryghed i det smukke hus, som danner rammen om Hospice Limfjord. Svend Laustsen Der er stort set lige så mange stjerner i det synlige univers, som der er sandkorn på samtlige Jordens strande. Anja C. Andersen Vidvinkelfoto af det meste af Hospice Limfords stjernehimmel med Mælkevejens lyse bånd. 7 Forsidebillede og dette foto taget af: Niels Chr. Jensen.

8 Hvordan hospice kom til Skive Ved adskillige lejligheder, hvor Hospice Limfjord bliver bragt på bane, lyder spørgsmålet: Hvordan begyndte det? Et vigtigt spørgsmål at få besvaret, så denne del af nyere lokalhistorie bliver bevaret for eftertiden. Jeg har derfor opfordret støtteforeningens tidligere formand, inspiratoren til møder om hospicefilosofi, formand for den første initiativgruppe og medredaktør af nyhedsbrevet, Svend Laustsen, til i dette og næste nyhedsbrev at berette om, hvad det er muligt at opnå, når borgere i by og egn stiller sig bag et projekt. Det er folkelig opbakning, når den er bedst. Martin Bach-Vilhelmsen Først lidt ros til Skive Byråd, som i 1993 oprettede 13 lokalråd i kommunen. De skulle i hvert sit område medvirke til at skabe gode vilkår for ældre medborgere. Det skete flere år før, det ved lov blev bestemt, at der skulle oprettes ældreråd i hver kommune. Selv kom jeg med i Rønbjerg Lokalråd fra starten og var med i 13 år. Efter en reform i 2001 blev der dannet et såkaldt Fællesforum, sammensat af formændene for hvert af de 10 lokalråd, som det da var skrumpet ind til. Her blev jeg i december 2003 valgt som formand. Lokalråd og Fællesforum var aktive på mangfoldige områder, men efter en halv snes år gik der nogen rutine i aktiviteterne. På Fællesforums møde i januar 2004 blev det derfor foreslået tillige at styre interessen mod nye emner, hvoraf især et, hospicesagen, vandt god opbakning. De fleste kendte på den tid såre lidt til hospicer og hospicefilosofi, og hensigten fra begyndelsen var da også blot at søge større indsigt i emnet. Vi besluttede til årets forårsmøde for alle lokalrådsmedlemmer samt indbudte fra Byråd og Ældreråd at få et foredrag af Ole Bang, Ålborg, der var formand for Hospice Forum Danmark. Et fint foredrag som gjorde os vældigt interesserede i at søge yderligere kendskab til emnet. Vi tog kontakt til Holstebro, hvor Støtteforeningen for Sct. Jørgen Hospice var langt fremme med planer for et hospice i byen, og vi tilsagde dem vor fulde støtte til at få projektet gennemført, så vi uden større forsinkelser kunne få et første hospice for det nordvestjyske område. Men det skulle gå anderledes. Som formand for Fællesforum deltog jeg dengang i Ældrerådets møder, hvor der var rig lejlighed til at drøfte hospicetanken, som blev mødt med interesse, ikke mindst af rådets formand Esther Hansen. I oktober 2004 drog medlemmer af Ældreråd og Fællesforum på en studietur til Hospice Fyn i Odense få dage før det åbnede for patienter. Her gav formand for hospicebestyrelsen, kapelmester Børge Wagner, os en glimrende indføring i, hvordan Hospice Fyn blev oprettet, og vi fik en grundig rundvisning. Rig på ny inspiration kørte vi hjem, nu faktisk indstillet på at arbejde direkte for et hospice i Skive. Den 17. november 2004 fremsatte daværende Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen så forslag til lov om mindst et hospice i hvert amt. Nu gjaldt det om at handle hurtigt. Esther og Henning Hansen og undertegnede gik sammen om at indbyde udvalgte personer, herunder en del 8

9 kommunal- og amtsrådspolitikere, til et møde med henblik på at danne en Initiativgrup- gav projektet et vældigt fremstød. Charlotte Enevoldsen, hvilket skete. Og det pe for et hospice HospiceLimfjord i Skive. Charlotte Enevoldsen blev i februar inviteret med til gruppens møde, hvor vi diskute- Mødet blev holdt den 6. december. Tilstede var Alex Lind, Olav Nørgaard, Niels Holck rede forslag til det videre arbejde. Hun havde og Erik Krogh Kristensen samt indbyderne Skive for nylig været med til at lægge planer for naturligvis. Gruppen blev dannet. Og på opfordring af Alex Lind blev der i de næste få projektbeskrivelse derfra kunne hurtigt til- Sct. Jørgen Hospice i Holstebro, og hendes dage udformet et brev vedrørende vort initiativ til Viborg Amts Sundhedsudvalg. Brevet passes, så den blev anvendelig for Skive. blev underskrevet af de fire borgmestre i Skive og Salling samt af Anna Lise Vestergaard, formand for Skive Sygehus Støtteforening, Svend Laustsen, formand for Skive Fællesforum, og Esther Hansen, formand for Skive Ældreråd. Med dette borgmesterbrev var initiativgruppen officielt på banen for at skaffe et hospice til byen. Kunne vi klare opgaven? Nej, ikke alene! Den faglige indsigt i gruppen var begrænset. Vi måtte søge konsulentbistand. Vi vidste, at Danske Diakonhjem var involveret i flere hospiceprojekter, og at Kræftens Bekæmpelse netop havde meldt ud, at den ville bevæge sig ind på området. Hvem skulle vi vælge at arbejde sammen med? Henning Hansen kom da, i anden anledning, sammen med folk fra Danske Diakonhjem, og da de hørte om vore planer, anbefalede de os kraftigt at søge kontakt med 9 Omkring nytår 2005 bragte Esther Hansen det forslag frem, at tage sygehusets tidligere epidemibygning, også kaldet Bygning 30, i brug til hospice. Den oprindeligt så statelige bygning fra 1918 var i en så elendig forfatning, at amtsrådet havde dømt den til nedrivning. Imidlertid var bygningen i Skive Kommuneatlas klassificeret som i høj grad bevaringsværdig, og mange Skibonitter var stærkt imod at lade den gamle bygning rive ned. Efter besigtigelse og grundige overvejelser besluttede initiativgruppen at satse på denne bygning til et kommende hospice. Skives borgmester på den tid var Per Jeppesen. Han ydede solid støtte til hospiceplanerne og deltog faktisk i flere af gruppens møder. Og meget mere end det. Mod slutningen af februar afsluttede han en handel med amtsborgmester Bent Hansen, således at Skive Kommune overtog Bygning 30 med henblik på anvendelse til hospiceformål.

10 Den blev senere overdraget til hospice for en meget rimelig pris. Som nævnt blev initiativgruppen for et hospice i Skive dannet i december 2004, og i starten indeholdt den 14 navne. Men dels var det svært at samle så mange til hyppige møder, og dels trådte flere politikere ud, før de knapt var kommet ind, af hensyn til mulige, senere habilitetsproblemer, hvis der en dag skulle stemmes i amtsrådet om et hospice i Skive. For at forenkle arbejdsgangen blev der da nedsat et forretningsudvalg på 5 medlemmer bestående af Anna-Lise Vestergaard, Martin Bach-Vilhelmsen, Esther Hansen (sekretær), Henning Hansen og Svend Laustsen (formand). Af praktiske grunde benyttede forretningsudvalget udadtil det nok så sigende navn, Hospice Skive gruppen. Det blev denne gruppe, som sammen med Charlotte Enevoldsen gennemførte den videre planlægning, udfærdigede de nødvendige ansøgninger og holdt kontakt med relevante myndigheder. Gruppen virkede frem til efteråret 2005, da den overdrog sine opgaver til bestyrelsen for den selvejende institution Skive Hospice, som blev stiftet den 31. oktober med Martin Bach-Vilhelmsen som formand og Olav Nørgaard som næst-formand. Men indtil det skete kunne den lille Hospice Skive gruppe ikke stå alene. En solid lokal opbakning var en nødvendig forudsætning for at skaffe et hospice til byen. Gruppen tog derfor initiativ til stiftelse af Støtteforeningen for et Hospice i Skive. Dette og gruppens øvrige arbejde i dens korte levetid skal der berettes om i næste nummer af nyhedsbrevet. Svend Laustsen Ja tak, jeg / vi vil gerne være medlem / medlemmer af Støtteforeningen for HospiceLimfjord: Enkeltperson Par Forening, institution, virksomhed 75 kr. om året 125 kr. om året 300 kr. om året Navn: Adresse: Telefon: evt. mail-adresse: Sendes til kasserer: Niels Chr. Jensen, Kirkevej 63, 7800 Skive, tlf , mail:

11 Hvis der findes engle her på jord, så er det på Hospice Limfjord, de bor. Fra gæstebogen Jeg har nogle gange spurgt mig selv, om de penge, der bruges på hospicer i Danmark, kunne bruges bedre i den palliative behandling på sygehusene. Men jeg er kommet til den opfattelse stort set ud fra, at mange kræftpatienter dør i en alt for tidlig alder - og når man kan komme på hospice uanset egen økonomi så skal vi som samfund have råd til det. Jens Fisker 11

12 Støtteforeningen for Hospice Limfjord s bestyrelse : Formand Inge Lise Lyse, Fjordbjerg Ager 7, 7840 Højslev. Tlf Næstformand Jens Fisker, Åparken 34, 9620 Aalestrup. Tlf Kasserer Niels Chr. Jensen, Kirkevej 63, 7800 Skive, Tlf Sekretær Margit Jørgensen, Ladehøjvej 7, 8831 Løgstrup. Tlf Bente Dahl Kristensen, Lundøvej 174, 7840 Højslev. Tlf Anna Lise Jensen, Lærkevej 11, Balling, 7860 Spøttrup. Tlf Lis Kaastrup Jensen, Tværgade 9, Jebjerg, 7870 Roslev. Tlf Svend Laustsen, Rønbjergparken 18, 7800 Skive. Tlf Ingrid H. Thomsen, Violvej 323, 7800 Skive. Tlf Suppleant Henning Hansen, Hemmersvej 46, 7800 Skive.Tlf Suppleant Erik Bech Hansen, Blichersvej 32, 7800 Skive. Tlf Som observatører: Formand for bestyrelsen for HospiceLimfjord Martin Bach-Vilhelmsen, Egerishave 3, 7800 Skive. Tlf og Hospicechef Birte Markfoged, Kompagnigade 11, 7800 Skive. Tlf Kontaktpersoner i kommuner uden for Skive: Viborg Rita Sørensen, Heimdalsvej 8, 8800 Viborg. Tlf Rigmor Bjerg, Ahornvej 5, 8800 Viborg. Tlf Annie Mejdahl, Røddingvej 2 D, 8800 Viborg. Tlf Søren Bastholm, Præstevænget 25, Rødding, 8830 Tjele, Tlf Bente Nielsen, Sølystvej 3 E, Ørum, 8830 Tjele, Tlf Ikast/Brande Annie Bech Nielsen, Firhuse 6, 7441 Bording, Tlf Herning Astrid Madsen, Trøstrupsgade 46 B, 7400 Herning. Tlf Inger Marie Svindt, Viborgvej 64, 7400 Herning. Tlf Martha Troelsen, Rosenvænget 12, 7490 Aulum. Tlf Mie Jørgensen, Parkvej 3, 7490 Aulum. Tlf Aase Mikkelsen, Havrevej 1, 7490 Aulum. Tlf Aase Møller, Emil Reesens Vej 3, 7400 Herning. Tlf Holstebro Karen Margrethe Stevn, Parkvej 196, 7500 Holstebro. Tlf Lene Uhrenholdt, Kokborgvej 7, 7830 Vinderup. Tlf Børge Holdgaard, Særkærparken 77, 7500 Holstebro. Tlf Ingrid Bek Andersen, Klintevej 1, 7500 Holstebro. Tlf Ivan Pedersen, Kalsgårdvej 13, 7500 Holstebro, Tlf Struer Fred Ege Andresen, Fuglebakken 12, 7600 Struer. Tlf Lene Bock Sørensen, Gimsinghoved 18, 7600 Struer. Tlf Jytte Yde, Højgaardsparken 100, 7560 Hjerm. Tlf Thisted Karen Marie Dissing, Viborggårdvej 3, 7760 Hurup Thy, Tlf Morsø Erna Andersen, Fredsøvej 79, 7900 Nykøbing Mors, Tlf Vesthimmerland Jens Fisker, Åparken 34, 9620 Aalestrup. Tlf HospiceLimfjord Hospicechef Birte Markfoged Afdelingssygeplejerske Lene Høgsberg Udviklingssygeplejerske og frivilligkoordinator Lotte Brøndum Redaktion: Martin Bach-Vilhelmsen og Svend Laustsen Layout: Graphicmaster v. Leif Reinholdt Mogensen Tryk: Arco Grafisk A/S, Skive oplag 2500 stk. 12 Kompagnigade 11, 7800 Skive. Tlf ,

NYHEDSBREV. En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen

NYHEDSBREV. En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 10 april 2012 En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord Generalforsamling 2012 Årets generalforsamling

Læs mere

NYHEDSBREV Nr. 2 April 2008 d Skive Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skiv Vi støtter hospicetanken og HospiceLimfjord

NYHEDSBREV Nr. 2 April 2008 d Skive Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skiv Vi støtter hospicetanken og HospiceLimfjord NYHEDSBREV Nr. 2 April 2008 d Skive Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skive Vi støtter hospicetanken og HospiceLimfjord Vor forening og dens bestyrelse Den 25. februar afholdt støtteforeningen generalforsamling

Læs mere

NYHEDSBREV. Mød de tre nye i bestyrelsen: Indbydelse til støtteforeningens jubilæum - se midtersider. Niels Chr. Jensen.

NYHEDSBREV. Mød de tre nye i bestyrelsen: Indbydelse til støtteforeningens jubilæum - se midtersider. Niels Chr. Jensen. NYHEDSBREV Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skive Nr. 6 april 2010 Mød de tre nye i bestyrelsen: Niels Chr. Jensen Inge Lise Lyse Sygeplejerske Lisbeth Bang afprøver den ny massagestol, som blev købt

Læs mere

NYHEDSBREV Støtteforeningen for HospiceLimf ord Skive Nr. 8 april 2011 Vi støtter hospicetanken og HospiceLimf ord

NYHEDSBREV Støtteforeningen for HospiceLimf ord Skive Nr. 8 april 2011 Vi støtter hospicetanken og HospiceLimf ord NYHEDSBREV Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skive Nr. 8 april 2011 Vi støtter hospicetanken og HospiceLimfjord Generalforsamling 2011 Den sidste aften i februar blev årets generalforsamling afholdt

Læs mere

NYHEDSBREV Nr. 3 Oktober 2008 d Skive Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skiv Vi støtter hospicetanken og HospiceLimfjord

NYHEDSBREV Nr. 3 Oktober 2008 d Skive Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skiv Vi støtter hospicetanken og HospiceLimfjord NYHEDSBREV Nr. 3 Oktober 2008 d Skive Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skive Vi støtter hospicetanken og HospiceLimfjord Vi er ikke alene Lørdag den 17. maj strømmede 70 mennesker sammen på Dalum Landbrugsskole

Læs mere

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Regionsrådet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87280000 www.regionmidtjylland.dk Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Redegørelse for anvendelsen af hospicerne

Læs mere

NYHEDSBREV Foto Niels Chr. Jensen

NYHEDSBREV Foto Niels Chr. Jensen NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 12 oktober 2013 Foto Niels Chr. Jensen Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord SANSER I SPIL Meddelelser og små-nyt Hospice Limfjord er beliggende

Læs mere

NYHEDSBREV Støt eforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 16 oktober 2015. Vi støt er hospicetanken og Hospice Limfjord

NYHEDSBREV Støt eforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 16 oktober 2015. Vi støt er hospicetanken og Hospice Limfjord NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 16 oktober 2015. Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord STØTTEFORENINGENS 10-ÅRS JUBILÆUM På et bestyrelsesmøde i februar måned blev det

Læs mere

Esbjerg, Lise Erbs, som med stor entusiasme. om sit arbejde som leder af aflastningstjenesten

Esbjerg, Lise Erbs, som med stor entusiasme. om sit arbejde som leder af aflastningstjenesten NYHEDSBREV Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skive Nr. 4 April 2009 Motiv: Håndkoloreret postkort, antagelig fra omkring 1920, af marken kaldet Knoldtoft med sygehusets nye epidemihus øverst på bakken.

Læs mere

NYHEDSBREV Foto Niels Chr. Jensen

NYHEDSBREV Foto Niels Chr. Jensen NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 13 april 2014 Foto Niels Chr. Jensen Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord Generalforsamling 2014 Onsdag aften, den 19. februar, afholdtes

Læs mere

NYHEDSBREV. Håndgribelig pleje. k o. Forsidemotiv fra Årsrapporten 2008. Læs mere side 6-7.

NYHEDSBREV. Håndgribelig pleje. k o. Forsidemotiv fra Årsrapporten 2008. Læs mere side 6-7. NYHEDSBREV kive S d r o fj celim i p s o H for Støtteforeningen 5 Nr. e ob t k o 0 r2 09 Håndgribelig pleje Forsidemotiv fra Årsrapporten 2008. Læs mere side 6-7. tter ø t s Vi picelimfjord s o H g o tanken

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

NYHEDSBREV. Hjælp os med at sælge Kristas hus! Festlige indtryk fra jubilæumsfesten. Se side 2. Kåsvej 11, Lihme. Se side 11.

NYHEDSBREV. Hjælp os med at sælge Kristas hus! Festlige indtryk fra jubilæumsfesten. Se side 2. Kåsvej 11, Lihme. Se side 11. NYHEDSBREV Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skive Nr. 7 oktober 2010 Festlige indtryk fra jubilæumsfesten. Se side 2 Hjælp os med at sælge Kristas hus! Kåsvej 11, Lihme Se side 11. Vi støtter hospicetanken

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

NYHEDSBREV Støt eforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 17 april Vi støt er hospicetanken og Hospice Limfjord

NYHEDSBREV Støt eforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 17 april Vi støt er hospicetanken og Hospice Limfjord NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 17 april 2016. Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord Generalforsamling 2016 Torsdag den 25. februar afholdt Støtteforeningen for Hospice

Læs mere

NYHEDSBREV. Pia Rosenbaum optrådte i Skive Teater med forestillingen Oscar og den lyserøde dame. Læs mere side 4

NYHEDSBREV. Pia Rosenbaum optrådte i Skive Teater med forestillingen Oscar og den lyserøde dame. Læs mere side 4 NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 11 april 2013 Pia Rosenbaum optrådte i Skive Teater med forestillingen Oscar og den lyserøde dame Læs mere side 4 Foto Niels Chr. Jensen Vi støtter

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2011?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2011? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i november 2011? Jupiter Planeten Jupiter vil den 01.11. stå op nær øst ved solnedgang, og lidt senere vil man have god udsigt til den. I løbet af aftenen og natten

Læs mere

Introduktionsdag for frivillige. Program

Introduktionsdag for frivillige. Program Introduktionsdag for frivillige. Torsdag d. 29. januar 2009 kl. 16-21 På Hotel Harmonien i Haderslev Der blev diskuteret livligt, så snart der var en pause i mødet. Foto: Leif Hilker Program Velkomst og

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Februar mødet: foredrag om Sorte Huller ved Ulrik I. Uggerhøj Se mere side 8 Februar 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Frustration. Sydvestjysk Sydvestjysk Sygehus. Sygehus. Esbjerg

Frustration. Sydvestjysk Sydvestjysk Sygehus. Sygehus. Esbjerg Livets afslutning på Intensiv SVS Et projekt, en undersøgelse og et resultat Årsmøde for Organdonation januar 2014 Afdelingssygeplejerske Inge Holst Lauridsen 1 Sydvestjysk Sygehus Frustration Ingen accelererede

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

NYHEDSBREV. rd S. o i. H r. f n. r ho

NYHEDSBREV. rd S. o i. H r. f n. r ho NYHEDSBREV kive rd S o j f Lim ospice H r o f n e Støtteforening Nr. 7 00 2 er ob t Ok 1 imfjord ospicel H g o ken cetan i p s r ho øtte t s Vi Kære medlemmer og andre læsere To et halvt år er der gået,

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i april 2012?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i april 2012? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i april 2012? Venus Indtil midt i maj 2012 vil man kunne se planeten Venus lavt i Vest lige efter solnedgang. I april vil man have god tid til at observere den.

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution KamillianerGaarden

Vedtægter for Den Selvejende Institution KamillianerGaarden KamillianerGaarden Center for Lindrende Behandling Hospice Vedtægter for Den Selvejende Institution KamillianerGaarden 1. Navn: 1.1. Den Selvejende Institution bærer navnet KamillianerGaarden og hjemsted

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

NYHEDSBREV. p s. k o. e Lim. c i. for H e. Harald Ejvind Zobbes maleri En sjov dag malet under opholdet på Hospice Limfjord

NYHEDSBREV. p s. k o. e Lim. c i. for H e. Harald Ejvind Zobbes maleri En sjov dag malet under opholdet på Hospice Limfjord NYHEDSBREV kive S d r o fj e Lim c i p s o for H Støtteforeningen 14 Nr. e ob t k o 4 01 2 r ospice Limfjord H g o n e cetank i p s o tter h ø t s Vi Harald Ejvind Zobbes maleri En sjov dag malet under

Læs mere

NYHEDSBREV. med Støtteforeningen

NYHEDSBREV. med Støtteforeningen NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 15 april 2015. med Støtteforeningen Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord Generalforsamling 2015 Tirsdag den 17. februar afholdtes den

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Frivilligt arbejde på Ældrecentre i. Skive Kommune. Kom og vær med til at skabe glæde og variation i dagligdagen

Frivilligt arbejde på Ældrecentre i. Skive Kommune. Kom og vær med til at skabe glæde og variation i dagligdagen Frivilligt arbejde på Ældrecentre i Skive Kommune Kom og vær med til at skabe glæde og variation i dagligdagen Frivilligt arbejde på ældrecentre i Skive Kommune Forord: I 2011 blev der udarbejdet en frivillighedspolitik

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen.

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 7, Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2014

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2014 Notat Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Deltagerliste på Koldkærgård Konferencecenter den 9. april 2008

Deltagerliste på Koldkærgård Konferencecenter den 9. april 2008 Deltagerliste på Koldkærgård Konferencecenter den 9. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Helle Kousholt Horsens Kommune Irene Paulsen Skanderborg Kommune Jens Eggertsen Odder Kommune Jonna Lund

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Silkeborg d.4.april 2011 Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Rosengaardscentret Mandag d. 4. april 2011. kl.19 00 Til stede var: Andelsboligforeningen nr. Mødt Alice & Lars Steinicke

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte.

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte. Referat Handicaprådet Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Peer Laursen Henrik Rudolph Jens Rasmussen (F) Christian Haubuf (A) Uffe Thomsen Arne Gynther

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 42086/15 BAB/mni REFERAT AF MØDE i Den Fælles Kapitalforvaltning, afholdt torsdag den 16. april 2015 i Århus Bispegård, Århus Stift Tilstede var: Fra bestyrelsen:

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til.

Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til. Velkommen Kære læser Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til. I brochuren vil du blive præsentereret for Ældrerådet

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Skive Gardens Årsberetning 2011

Skive Gardens Årsberetning 2011 1 Hermed udsendes skriftlig beretning om Skive Gardens aktiviteter i 2011. 2011 var et begivenhedsrigt år i Skive Garden, med mange aktiviteter. Bestyrelsen har løbende bestræbt sig på at informere om

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Så er det igen ved at være tid for Mars fotografering December 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 7. december 2015 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 10 Mødedato: 2. december 2015 Tidspunkt: Kl. 10.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Tal og farver i pilene refererer til vores bemærkninger til Jakob Axel Nielsens svar til Sundhedsudvalget.

Tal og farver i pilene refererer til vores bemærkninger til Jakob Axel Nielsens svar til Sundhedsudvalget. Sundhedsudvalget 008-09 L 55 Bilag 5 Offentligt Bedsteforældrenes bemærkninger til Jakob Axel Nielsens besvarelse af Sundhedsudvalgets spørgsmål (bilag 4) ad L 55. - Sundhedsudvalgets spørgsmål blev stillet

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Sundbyvestervej 97 2300 København S 2015 Kære pårørende se her! Vi har brug for dig i Bruger-Pårørenderådet, dig som vil være talerør for dine kære Vi mødes

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Månen Der er fuldmåne den 15.02.14. Der er nymåne den 30. januar, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen

Månen Der er fuldmåne den 15.02.14. Der er nymåne den 30. januar, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i februar 2014? Månen Der er fuldmåne den 15.02.14. Der er nymåne den 30. januar, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen På Månens

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

WACHTELHUNDENYT NR 3 2011

WACHTELHUNDENYT NR 3 2011 WACHTELHUNDENYT NR 3 2011 WACHTELHUNDEGRUPPEN DANMARK www.wachtelhunden.dk 1 FORMANDENS KLUMME Jagt sæsonen er godt og vel i gang, og året går mod enden, hvorfor jeg vil ønske jer alle er rigtig godt nytår.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Generelle oplysninger Så er det tid til lidt nyt samt generelle oplysninger her fra klyngen. Først og fremmest er vi faldet rigtig godt til her på Katrinehaven,

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer. 1 of 12 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl , i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl , i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Seniorklubben 3F Midtjylland

Seniorklubben 3F Midtjylland Seniorklubben 3F Midtjylland Program for året 2016 Tirsdag den 19. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Tirsdag den 26. januar, kl. 13.30. Birk Centerpark 4. Foredrag: V/ Kurt Jørgensen. Emne: Befrielsen.

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere