NYHEDSBREV. Et kig ind i det flotte nye fællesrum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Et kig ind i det flotte nye fællesrum."

Transkript

1 NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 9 oktober 2011 Et kig ind i det flotte nye fællesrum. Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord

2 Arven fra Krista Sådan hed en af de beretninger, som blev bragt i Nyhedsbrev nr. 7. Her blev der kort redegjort for, hvem Krista var, og hvad der var baggrunden for, at hun blev omtalt. Krista Pedersen havde testamenteret sin formue bestående af et gældfrit hus samt en pæn sum penge til Støtteforeningen for Hospice Limfjord. Krista døde den 10. juni Vi er meget taknemmelige over, at Krista Pedersen valgte at tilgodese Støtteforeningen for Hospice Limfjord med en så fornem donation, og vi vil gøre os umage med at sørge for, at pengene går til gode formål i henhold til vore vedtægter. Inge Lise Lyse. Bestyrelsen tog kontakt til advokat Henrik Aavild for at få et overblik over arvens omfang og nedsatte et udvalg, som fik bemyndigelse til at træffe de nødvendige beslutninger i sagen. Henrik Aavild blev bobestyrer, og EDCmægler Poulsen & Vester forestod vurdering og salg af huset. Udvalget lagde vægt på, at huset blev udbudt til en realistisk pris, så handelen ikke skulle trække for længe ud. Ved besigtigelse af huset, hvor afdødes søster var til stede, blev det aftalt, at familien ville tømme huset for indbo og udtage de effekter de i henhold til testamentet var berettigede til. Fra Skattecenter Bornholm blev der hentet tilsagn om boafgiftsfritagelse. Sommeren gik. Markedet for hushandler var ikke attraktivt for sælgere. Ingen syntes at være interesseret i at købe huset. Vinteren gik på samme vis, hvorfor bestyrelsen besluttede at sætte prisen ned til kr. Endelig kom der et bud på køb af huset, og den 5. maj kunne advokaten oplyse, at huset var solgt for kr ,- med overtagelse 15. maj altså godt 11 måneder efter Kristas død. Meddelelser og små-nyt Ny repræsentant i hospicebestyrelsen På hospicebestyrelsens møde den 11. april deltog undtagelsesvis to repræsentanter fra støtteforeningen. Som bekendt udpeger støtteforeningens bestyrelse et medlem til hospicebestyrelsen, og det hverv har Svend Laustsen hidtil røgtet. Han deltog i mødet som fratrædende medlem. Som nyt medlem har støtteforeningens bestyrelse udpeget sin nye formand, Inge Lise Lyse, som således deltog i dette sit første møde i hospicebestyrelsen. Til lykke med valget til Inge Lise og god arbejdslyst. Den samlede arv fra Krista blev på kr ,- til Støtteforeningen for Hospice Limfjord. 2

3 Navneforandring På samme møde vedtog hospicebestyrelsen at ændre navnet HospiceLimfjord til Hospice Limfjord. Det var der gode grunde til blandt andet den, at søgning på ordet hospice på internettet har givet en mængde henvisninger til landets andre hospicer, mens Hospice- Limfjord hidtil har manglet eller været at finde langt nede i rækken af henvisninger til hospicer. Så husk, fremover skrives Hospice Limfjord i to ord. Hospice Forum Danmarks årsmøde Som vanlig var støtteforeningen repræsenteret på årsmødet, i år med 3 deltagere fra bestyrelsen, Niels Chr. Jensen, Margit Jørgensen og Svend Laustsen. På generalforsamlingen skete der ingen udskiftninger i bestyrelsen, og Martin Bach-Vilhelmsen blev genvalgt som suppleant, nu som eneste suppleant til bestyrelsen. Om eftermiddagen var der to interessante foredrag med den fælles titel: Hospiceudviklingen i de næste 10 år af Kirsten Kopp, hospicechef ved Sct. Maria Hospice i Vejle, og cand. psych. Niels Peter Agger. Det kan anbefales at læse Kirsten Kopps indlæg, som er let tilgængelig på Hospice Forum Danmarks hjemmeside. De frivilliges sommerudflugt 2011 I år var de frivillige på udflugt sammen med personalet, og turen gik den 9. juni til Flyndersø. Med udgangspunkt i Flyndersø Mølle blev der indledt med en times kulturhistorisk vandring ved søen med Svend Laustsen som guide. I smuk aftensol nød vi samværet på Flyndersø Camping, hvor grillen blev tændt under kyndig styring af Hospice Limfjords kok, Henk Jan Hobbelt. Vi nød en herlig middag i det store telt på pladsen, og bagefter var der rollespil. En fin udflugt. I øvrigt har Skibonitter i bladet PS-Skive, september 2011 side 13, lejlighed til at læse en beretning fra udflugten. Indvielse af udbygning Onsdag den 29. juni var der indvielse af den nye tilbygning, som blev omtalt i sidste nyhedsbrev. Martin Bach-Vilhelmsen ridsede den historiske baggrund op, og Birte Markfoged talte om den væsentlige fordel ved de ændrede og udvidede faciliteter for spisestue og opholdsstue. Efter sangen Du som har tændt millioner af stjerner beskrev Svend Laustsen stjernehimlen, som omtales andetsteds i dette blad. Den er blevet doneret fra støtteforeningens gavekonto. Årsrapport 2010 Den 4. årsrapport om Hospice Limfjord er udkommet. Som de tidligere årsrapporter giver også den nyeste et nuanceret billede af alle de mange forhold der indgår i Hospice Limfjords virksomhed. Der orienteres om faglige spørgsmål, kurser, konferencer, kunst, personale og dagligdagen på hospice. Alt sammen bidrager det til yderligere og fortsat oplysning om hospicefilosofien og formidlingen af viden om hospicetanken. Så længe der er eksemplarer tilbage af årsrapporten, vil det være muligt at afhente et eksemplar. Bygningshistorie Ellinor Brask-Nielsen, Stubberkloster, har netop udgivet en bog om Michael Nielsen, grosserer i Skive og borgmester i Skive Bogen er skrevet af arkivar Niels Mortensen, som på side fortæller, hvorledes jorden til sygehusudvidelsen med blandt andet epidemibygning blev erhvervet, og hvordan Michael Nielsen sikrede, at byggeriet blev gennemført. Historisk interesserede kan her finde supplerende bidrag til artiklen om hospicebygningen i nyhedsbrev nr. 4. Redaktionen 3

4 Driftsaftalen med Region Midtjylland Det er via driftsaftalerne hospicerne finansierer deres virksomhed. Derfor er udformningen af driftsaftalen en vigtig sag for de 4 hospicer i regionen. I Bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer står at læse, at regionsrådene er forpligtede til at indgå driftsoverenskomst med selvejende hospicer. Regionerne overtog denne forpligtelse fra amterne, som flere steder havde indgået driftsaftale med et hospice, som ifølge Sundhedslovens afsnit om hospicer skulle oprettes i hvert amt. Da der med etableringen af Region Midtjylland blev 4 hospicer (Anker Fjord Hospice i Hvide Sande, Hospice Søholm i Aarhus, Hospice Djursland i Rønde og Hospice Limfjord i Skive) at samarbejde med, påpegede vores hospicebestyrelse, at der var behov for en harmonisering af de med amterne indgåede driftsaftaler, som skulle være gældende i 10 år. Administrationen i Region Midt er gået videre end at undersøge mulighederne for en harmonisering af de eksisterende driftsaftaler. Man har udarbejdet et helt nyt forslag til driftsoverenskomst. Der er i forslaget tale om en fælles ramme for de 4 hospicer, mens hospicernes forskelligheder med hensyn til etableringsform og bygninger er tilgodeset med individuelle bestemmelser. Dette forslag eller udkast var repræsentanter for de 4 hospicers bestyrelser og ledelser inviteret til møde om i Regionshuset i Viborg den 7. juni. Det blev fra mødets begyndelse klart, at de 4 hospicer ikke kunne acceptere udkastet som det forelå. Man fandt, at udkastet ikke respekterede, at der er tale om selvejende og selvstændige institutioner med egne vedtægter, historie og praksis. Indsigelserne blev taget til efterretning, og man har meddelt, at et nyt udkast vil blive udarbejdet og tilsendt, inden vi igen skal mødes. Martin Bach-Vilhelmsen formand for hospicebestyrelsen 4 Modne æbler foran den ny sommerpavillon i haven. Foto: Niels Chr. Jensen.

5 Kontaktpersoner - hvad er det for personer - og hvordan bliver man kontaktperson? På bagsiden af Nyhedsbrevet er oplistet navne på støtteforeningens kontaktpersoner. Kontaktpersoner er mennesker, som har stillet sig til rådighed i kommuner uden for Skive med den opgave at fortælle om og udbrede kendskabet til hospicer i almindelighed og Hospice Limfjord i særdeleshed. Det sker ved at uddele hospicepjecer og foldere på biblioteker, i lægehuse og andre relevante steder i det område, som er et naturligt optageområde for Hospice Limfjord. Endvidere kan kontaktpersonerne være initiativtagere til lokale arrangementer om hospice. Støtteforeningen afholder med jævne mellemrum møder og kurser for kontaktpersoner for at klæde dem på til deres opgave. Det sidste kursus blev afholdt den 29. april, hvor tidligere journalist Per Hansen fra TV/ MIDT-VEST var inviteret til at holde foredrag om, hvordan vi fortæller den gode historie videre - og den gode historie er for os det fantastiske sted Hospice Limfjord. I gæstebogen og ved andre henvendelser fra pårørende berettes om det helt enestående personale med ledelse og medarbejdere. Per Hansen gav os mange gode eksempler på, hvordan man fortæller den gode historie. Fagligt er det store spørgsmål næsten altid, hvordan og hvem der kan komme på Hospice Limfjord og hvad det koster. Hospicechefen, Birte Markfoged, er god til at svare på disse spørgsmål. Erfaringen har vist, at der er megen usikkerhed både omkring fremgangsmåden ved henvisning til hospice og om det koster noget, så derfor kan der ikke informeres nok om disse ting. Kort kan det ridses op, at patienten skal have en terminalerklæring, som udfærdiges enten af egen læge eller sygehuslæge. Lægen sender derefter henvisningen til Hospice Limfjord, der foretager visitation. Ledige pladser tildeles de patienter, der fagligt vurderes til at have det største behov. Og så det vigtige spørgsmål om prisen: Det koster ikke noget at komme på Hospice Limfjord og andre hospicer og der tages imod borgere fra alle kommuner og regioner. Støtteforeningens bestyrelse får rigtig god respons på, at kontaktpersonerne er glade for disse møder, hvor vi også får gode kulinariske oplevelser fra hospicets køkken. Ethvert medlem af støtteforeningen for Hospice Limfjord kan blive kontaktperson, man skal blot henvende sig til undertegnede, så bliver man skrevet på listen. Adr. se hæftets bagside, mail: Jeg oplever i min hverdag som bedemand dødsfald mange forskellige steder, det være sig i eget hjem, på plejehjem, i hospicer og på sygehuse. Og da vi ofte kommer som nogen af de første til en familie efter et dødsfald, får vi tit en hudærlig beskrivelse af den sidste tid, som familien har oplevet den. Det er mange gange ulykkelige oplevelser, som fylder utrolig meget hos de pårørende - modsat hvis den sidste tid, opleves som en god tid, fyldt med omsorg og nærhed sammen med den døende, kan det være med til, at gøre sorgen nemmere at bære. På Hospice Limfjord får jeg mange gode fortællinger fra de pårørende, hvor de har oplevet den sidste tid sammen med den døende, som utrolig værdig og smuk. Jens Fisker

6 Stjernehimmel Besøg på landets hospicer afslører, at der alle steder gøres en del ud af dekorativ og kunstnerisk udsmykning, sine steder med enestående kunstværker. På det punkt har Hospice Limfjord været godt med lige fra begyndelsen med dets mange malerier og prydgenstande, dels til låns og dels til eje. Da vor spise- og opholdsstue viste sig noget for snæver, blev den for nylig udvidet med en havestue, og i den forbindelse foreslog hospicechefen at dekorere havestuens loft med en stjernehimmel, en dekorativ udsmykning som er enestående i den forstand, at der os bekendt ikke findes lignende på noget andet hospice. En troværdig afbildning af stjernehimlen ville kræve en kuppel, som der imidlertid ikke var plads til, så man måtte stille sig tilfreds med en fortegnet afbildning på en plan flade. Den tekniske fremstilling blev givet til Rønbjerg El-Service, som igen overdrog hovedparten af opgaven til Viborg Lysleder. Fra 4 centrale lamper med forskellig styrke ledes lyset med lysledere af forskellige dimensioner ud til 400 punkter på den cirkelrunde plade i loftet med en diameter på 3.5 meter. Punkterne bringes dermed til at lyse med forskellig styrke, og dette er i sig selv en flot dekoration. Men nu er tilmed de 400 punkter således placeret og tilpasset i lysstyrke, at de illuderer vinternattens stjernehimmel med de kendte, fine stjernebilleder. Mod syd ses Orion højt over horisonten, i øst Løven på vej op, mod nord Herkules kun delvis over horisonten, og mod vest Pegasus og Andromeda på vej ned. Af dyrekredsens 12 billeder ses fra vest over syd til øst de seks, nemlig Fiskene, Vædderen, Tyren, Tvillingerne, Krebsen og Løven. Dyrekredsen ligger langs den storcirkel på himlen, som solen gennemløber på et år, og som kaldes ekliptika. Også månen og alle planeter bevæger sig til stadighed i eller nær dyrekredsens stjernebilleder. Pladen som danner baggrund for stjernerne er malet i en lyseblå farve, og her er Mælkevejen markeret med en lysere, hvidlig farve. Man ser, hvorledes Mælkevejen strækker sig over himlen fra Svanen i nordvest op over Cepheus, Cassiopeia, Perseus, og Kusken nær zenit og videre mellem Tyren og Tvillingerne og mellem Store Hund og Lille Hund til horisonten i sydøst. Den hele himmelkugle er inddelt i 88 navngivne stjernebilleder, som alle har vel definerede grænselinier, og som hver har sin historie at fortælle, både astronomisk og mytologisk. Eksempelvis beretter den græske mytologi om den tapre jæger og kriger Orion, som elskede morgenrødens gudinde Eos. Derover blev månegudinden Artemis så skinsyg, at hun dræbte ham. Orion blev da sat på himlen for at fortsætte sin jagt ledsaget af hundestjernerne Sirius og Procyon. Men selv på himlen fortsætter han sin jagt på skønne kvinder, nemlig kæmpen Atlas s 7 henrivende døtre, som står i Tyrens billede. Vi kalder dem Syvstjernen. Hver eneste vinternat ser vi den tapre Orion jage de 7 søstre fra øst mod vest uden nogensinde at indhente dem. Skal vi nævne astronomiske data for blot en enkelt af de klare stjerner på vinternattens himmel, må det blive den røde kæmpe- 6

7 stjerne Betelgeuse i Orion. Den er så kæmpestor, at den anbragt på solens plads ville strække sig ud over marsbanen, således at de fire planeter Merkur, Venus, Jorden og Mars alle ville være at finde i stjernens indre. Betelgeuse er 20 gange tungere end solen, og den udstråler hvert sekund gange så meget energi som solen. Betelgeuse er en såkaldt supernovakandidat. Den kan når som helst eksplodere som en supernova, men muligvis sker det end ikke i dette årtusinde. Men når det sker, vil det i en årstid blive et fantastisk syn, idet den, da den står i en afstand af blot 600 lysår, vil oplyse jorden omtrent så kraftig som fuldmånen. Tilbage til hospice. Her er stjernehimlens mission blot at medvirke til at skabe den ro og tryghed i det smukke hus, som danner rammen om Hospice Limfjord. Svend Laustsen Der er stort set lige så mange stjerner i det synlige univers, som der er sandkorn på samtlige Jordens strande. Anja C. Andersen Vidvinkelfoto af det meste af Hospice Limfords stjernehimmel med Mælkevejens lyse bånd. 7 Forsidebillede og dette foto taget af: Niels Chr. Jensen.

8 Hvordan hospice kom til Skive Ved adskillige lejligheder, hvor Hospice Limfjord bliver bragt på bane, lyder spørgsmålet: Hvordan begyndte det? Et vigtigt spørgsmål at få besvaret, så denne del af nyere lokalhistorie bliver bevaret for eftertiden. Jeg har derfor opfordret støtteforeningens tidligere formand, inspiratoren til møder om hospicefilosofi, formand for den første initiativgruppe og medredaktør af nyhedsbrevet, Svend Laustsen, til i dette og næste nyhedsbrev at berette om, hvad det er muligt at opnå, når borgere i by og egn stiller sig bag et projekt. Det er folkelig opbakning, når den er bedst. Martin Bach-Vilhelmsen Først lidt ros til Skive Byråd, som i 1993 oprettede 13 lokalråd i kommunen. De skulle i hvert sit område medvirke til at skabe gode vilkår for ældre medborgere. Det skete flere år før, det ved lov blev bestemt, at der skulle oprettes ældreråd i hver kommune. Selv kom jeg med i Rønbjerg Lokalråd fra starten og var med i 13 år. Efter en reform i 2001 blev der dannet et såkaldt Fællesforum, sammensat af formændene for hvert af de 10 lokalråd, som det da var skrumpet ind til. Her blev jeg i december 2003 valgt som formand. Lokalråd og Fællesforum var aktive på mangfoldige områder, men efter en halv snes år gik der nogen rutine i aktiviteterne. På Fællesforums møde i januar 2004 blev det derfor foreslået tillige at styre interessen mod nye emner, hvoraf især et, hospicesagen, vandt god opbakning. De fleste kendte på den tid såre lidt til hospicer og hospicefilosofi, og hensigten fra begyndelsen var da også blot at søge større indsigt i emnet. Vi besluttede til årets forårsmøde for alle lokalrådsmedlemmer samt indbudte fra Byråd og Ældreråd at få et foredrag af Ole Bang, Ålborg, der var formand for Hospice Forum Danmark. Et fint foredrag som gjorde os vældigt interesserede i at søge yderligere kendskab til emnet. Vi tog kontakt til Holstebro, hvor Støtteforeningen for Sct. Jørgen Hospice var langt fremme med planer for et hospice i byen, og vi tilsagde dem vor fulde støtte til at få projektet gennemført, så vi uden større forsinkelser kunne få et første hospice for det nordvestjyske område. Men det skulle gå anderledes. Som formand for Fællesforum deltog jeg dengang i Ældrerådets møder, hvor der var rig lejlighed til at drøfte hospicetanken, som blev mødt med interesse, ikke mindst af rådets formand Esther Hansen. I oktober 2004 drog medlemmer af Ældreråd og Fællesforum på en studietur til Hospice Fyn i Odense få dage før det åbnede for patienter. Her gav formand for hospicebestyrelsen, kapelmester Børge Wagner, os en glimrende indføring i, hvordan Hospice Fyn blev oprettet, og vi fik en grundig rundvisning. Rig på ny inspiration kørte vi hjem, nu faktisk indstillet på at arbejde direkte for et hospice i Skive. Den 17. november 2004 fremsatte daværende Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen så forslag til lov om mindst et hospice i hvert amt. Nu gjaldt det om at handle hurtigt. Esther og Henning Hansen og undertegnede gik sammen om at indbyde udvalgte personer, herunder en del 8

9 kommunal- og amtsrådspolitikere, til et møde med henblik på at danne en Initiativgrup- gav projektet et vældigt fremstød. Charlotte Enevoldsen, hvilket skete. Og det pe for et hospice HospiceLimfjord i Skive. Charlotte Enevoldsen blev i februar inviteret med til gruppens møde, hvor vi diskute- Mødet blev holdt den 6. december. Tilstede var Alex Lind, Olav Nørgaard, Niels Holck rede forslag til det videre arbejde. Hun havde og Erik Krogh Kristensen samt indbyderne Skive for nylig været med til at lægge planer for naturligvis. Gruppen blev dannet. Og på opfordring af Alex Lind blev der i de næste få projektbeskrivelse derfra kunne hurtigt til- Sct. Jørgen Hospice i Holstebro, og hendes dage udformet et brev vedrørende vort initiativ til Viborg Amts Sundhedsudvalg. Brevet passes, så den blev anvendelig for Skive. blev underskrevet af de fire borgmestre i Skive og Salling samt af Anna Lise Vestergaard, formand for Skive Sygehus Støtteforening, Svend Laustsen, formand for Skive Fællesforum, og Esther Hansen, formand for Skive Ældreråd. Med dette borgmesterbrev var initiativgruppen officielt på banen for at skaffe et hospice til byen. Kunne vi klare opgaven? Nej, ikke alene! Den faglige indsigt i gruppen var begrænset. Vi måtte søge konsulentbistand. Vi vidste, at Danske Diakonhjem var involveret i flere hospiceprojekter, og at Kræftens Bekæmpelse netop havde meldt ud, at den ville bevæge sig ind på området. Hvem skulle vi vælge at arbejde sammen med? Henning Hansen kom da, i anden anledning, sammen med folk fra Danske Diakonhjem, og da de hørte om vore planer, anbefalede de os kraftigt at søge kontakt med 9 Omkring nytår 2005 bragte Esther Hansen det forslag frem, at tage sygehusets tidligere epidemibygning, også kaldet Bygning 30, i brug til hospice. Den oprindeligt så statelige bygning fra 1918 var i en så elendig forfatning, at amtsrådet havde dømt den til nedrivning. Imidlertid var bygningen i Skive Kommuneatlas klassificeret som i høj grad bevaringsværdig, og mange Skibonitter var stærkt imod at lade den gamle bygning rive ned. Efter besigtigelse og grundige overvejelser besluttede initiativgruppen at satse på denne bygning til et kommende hospice. Skives borgmester på den tid var Per Jeppesen. Han ydede solid støtte til hospiceplanerne og deltog faktisk i flere af gruppens møder. Og meget mere end det. Mod slutningen af februar afsluttede han en handel med amtsborgmester Bent Hansen, således at Skive Kommune overtog Bygning 30 med henblik på anvendelse til hospiceformål.

10 Den blev senere overdraget til hospice for en meget rimelig pris. Som nævnt blev initiativgruppen for et hospice i Skive dannet i december 2004, og i starten indeholdt den 14 navne. Men dels var det svært at samle så mange til hyppige møder, og dels trådte flere politikere ud, før de knapt var kommet ind, af hensyn til mulige, senere habilitetsproblemer, hvis der en dag skulle stemmes i amtsrådet om et hospice i Skive. For at forenkle arbejdsgangen blev der da nedsat et forretningsudvalg på 5 medlemmer bestående af Anna-Lise Vestergaard, Martin Bach-Vilhelmsen, Esther Hansen (sekretær), Henning Hansen og Svend Laustsen (formand). Af praktiske grunde benyttede forretningsudvalget udadtil det nok så sigende navn, Hospice Skive gruppen. Det blev denne gruppe, som sammen med Charlotte Enevoldsen gennemførte den videre planlægning, udfærdigede de nødvendige ansøgninger og holdt kontakt med relevante myndigheder. Gruppen virkede frem til efteråret 2005, da den overdrog sine opgaver til bestyrelsen for den selvejende institution Skive Hospice, som blev stiftet den 31. oktober med Martin Bach-Vilhelmsen som formand og Olav Nørgaard som næst-formand. Men indtil det skete kunne den lille Hospice Skive gruppe ikke stå alene. En solid lokal opbakning var en nødvendig forudsætning for at skaffe et hospice til byen. Gruppen tog derfor initiativ til stiftelse af Støtteforeningen for et Hospice i Skive. Dette og gruppens øvrige arbejde i dens korte levetid skal der berettes om i næste nummer af nyhedsbrevet. Svend Laustsen Ja tak, jeg / vi vil gerne være medlem / medlemmer af Støtteforeningen for HospiceLimfjord: Enkeltperson Par Forening, institution, virksomhed 75 kr. om året 125 kr. om året 300 kr. om året Navn: Adresse: Telefon: evt. mail-adresse: Sendes til kasserer: Niels Chr. Jensen, Kirkevej 63, 7800 Skive, tlf , mail:

11 Hvis der findes engle her på jord, så er det på Hospice Limfjord, de bor. Fra gæstebogen Jeg har nogle gange spurgt mig selv, om de penge, der bruges på hospicer i Danmark, kunne bruges bedre i den palliative behandling på sygehusene. Men jeg er kommet til den opfattelse stort set ud fra, at mange kræftpatienter dør i en alt for tidlig alder - og når man kan komme på hospice uanset egen økonomi så skal vi som samfund have råd til det. Jens Fisker 11

12 Støtteforeningen for Hospice Limfjord s bestyrelse : Formand Inge Lise Lyse, Fjordbjerg Ager 7, 7840 Højslev. Tlf Næstformand Jens Fisker, Åparken 34, 9620 Aalestrup. Tlf Kasserer Niels Chr. Jensen, Kirkevej 63, 7800 Skive, Tlf Sekretær Margit Jørgensen, Ladehøjvej 7, 8831 Løgstrup. Tlf Bente Dahl Kristensen, Lundøvej 174, 7840 Højslev. Tlf Anna Lise Jensen, Lærkevej 11, Balling, 7860 Spøttrup. Tlf Lis Kaastrup Jensen, Tværgade 9, Jebjerg, 7870 Roslev. Tlf Svend Laustsen, Rønbjergparken 18, 7800 Skive. Tlf Ingrid H. Thomsen, Violvej 323, 7800 Skive. Tlf Suppleant Henning Hansen, Hemmersvej 46, 7800 Skive.Tlf Suppleant Erik Bech Hansen, Blichersvej 32, 7800 Skive. Tlf Som observatører: Formand for bestyrelsen for HospiceLimfjord Martin Bach-Vilhelmsen, Egerishave 3, 7800 Skive. Tlf og Hospicechef Birte Markfoged, Kompagnigade 11, 7800 Skive. Tlf Kontaktpersoner i kommuner uden for Skive: Viborg Rita Sørensen, Heimdalsvej 8, 8800 Viborg. Tlf Rigmor Bjerg, Ahornvej 5, 8800 Viborg. Tlf Annie Mejdahl, Røddingvej 2 D, 8800 Viborg. Tlf Søren Bastholm, Præstevænget 25, Rødding, 8830 Tjele, Tlf Bente Nielsen, Sølystvej 3 E, Ørum, 8830 Tjele, Tlf Ikast/Brande Annie Bech Nielsen, Firhuse 6, 7441 Bording, Tlf Herning Astrid Madsen, Trøstrupsgade 46 B, 7400 Herning. Tlf Inger Marie Svindt, Viborgvej 64, 7400 Herning. Tlf Martha Troelsen, Rosenvænget 12, 7490 Aulum. Tlf Mie Jørgensen, Parkvej 3, 7490 Aulum. Tlf Aase Mikkelsen, Havrevej 1, 7490 Aulum. Tlf Aase Møller, Emil Reesens Vej 3, 7400 Herning. Tlf Holstebro Karen Margrethe Stevn, Parkvej 196, 7500 Holstebro. Tlf Lene Uhrenholdt, Kokborgvej 7, 7830 Vinderup. Tlf Børge Holdgaard, Særkærparken 77, 7500 Holstebro. Tlf Ingrid Bek Andersen, Klintevej 1, 7500 Holstebro. Tlf Ivan Pedersen, Kalsgårdvej 13, 7500 Holstebro, Tlf Struer Fred Ege Andresen, Fuglebakken 12, 7600 Struer. Tlf Lene Bock Sørensen, Gimsinghoved 18, 7600 Struer. Tlf Jytte Yde, Højgaardsparken 100, 7560 Hjerm. Tlf Thisted Karen Marie Dissing, Viborggårdvej 3, 7760 Hurup Thy, Tlf Morsø Erna Andersen, Fredsøvej 79, 7900 Nykøbing Mors, Tlf Vesthimmerland Jens Fisker, Åparken 34, 9620 Aalestrup. Tlf HospiceLimfjord Hospicechef Birte Markfoged Afdelingssygeplejerske Lene Høgsberg Udviklingssygeplejerske og frivilligkoordinator Lotte Brøndum Redaktion: Martin Bach-Vilhelmsen og Svend Laustsen Layout: Graphicmaster v. Leif Reinholdt Mogensen Tryk: Arco Grafisk A/S, Skive oplag 2500 stk. 12 Kompagnigade 11, 7800 Skive. Tlf ,

NYHEDSBREV. En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen

NYHEDSBREV. En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 10 april 2012 En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord Generalforsamling 2012 Årets generalforsamling

Læs mere

NYHEDSBREV Foto Niels Chr. Jensen

NYHEDSBREV Foto Niels Chr. Jensen NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 12 oktober 2013 Foto Niels Chr. Jensen Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord SANSER I SPIL Meddelelser og små-nyt Hospice Limfjord er beliggende

Læs mere

NYHEDSBREV. Håndgribelig pleje. k o. Forsidemotiv fra Årsrapporten 2008. Læs mere side 6-7.

NYHEDSBREV. Håndgribelig pleje. k o. Forsidemotiv fra Årsrapporten 2008. Læs mere side 6-7. NYHEDSBREV kive S d r o fj celim i p s o H for Støtteforeningen 5 Nr. e ob t k o 0 r2 09 Håndgribelig pleje Forsidemotiv fra Årsrapporten 2008. Læs mere side 6-7. tter ø t s Vi picelimfjord s o H g o tanken

Læs mere

NYHEDSBREV. Hjælp os med at sælge Kristas hus! Festlige indtryk fra jubilæumsfesten. Se side 2. Kåsvej 11, Lihme. Se side 11.

NYHEDSBREV. Hjælp os med at sælge Kristas hus! Festlige indtryk fra jubilæumsfesten. Se side 2. Kåsvej 11, Lihme. Se side 11. NYHEDSBREV Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skive Nr. 7 oktober 2010 Festlige indtryk fra jubilæumsfesten. Se side 2 Hjælp os med at sælge Kristas hus! Kåsvej 11, Lihme Se side 11. Vi støtter hospicetanken

Læs mere

NYHEDSBREV. med Støtteforeningen

NYHEDSBREV. med Støtteforeningen NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 15 april 2015. med Støtteforeningen Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord Generalforsamling 2015 Tirsdag den 17. februar afholdtes den

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Dato: 12. marts 2008 kl.19:00-22:00 på Langvadbjerg v. Herning 1. Valg af dirigent. Peder Vanghøj fra Lyne blev valgt som

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 42086/15 BAB/mni REFERAT AF MØDE i Den Fælles Kapitalforvaltning, afholdt torsdag den 16. april 2015 i Århus Bispegård, Århus Stift Tilstede var: Fra bestyrelsen:

Læs mere

Mit ophold på Svanevig Hospice, som pårørende i anledning af min mand Knud Henriksens sygdom og død.

Mit ophold på Svanevig Hospice, som pårørende i anledning af min mand Knud Henriksens sygdom og død. NYHEDSBREV maj 2011 STØTTEFORENINGEN FOR SVANEVIG HOSPICE Svanevig Hospice i Bandholm perioden 22. november 28. november 2010 v/jette Henriksen Mit ophold på Svanevig Hospice, som pårørende i anledning

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest Resultater fra Lemvig marked og dyrskue den 5. og 6. juni 2010: RDM Skuets bedste RDM ko 1 Johannes Jensen, Lemvig Maskinforretnings vandrepokal Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, DLG

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden

THISTED VAND A/S. Lukket Dagsorden THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Lukket Dagsorden

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

SKIVE OG SALLING PROVSTIUDVALG

SKIVE OG SALLING PROVSTIUDVALG Referat for budgetsamråd 27. august 2014 1. Velkomst og sang - herefter spisning (sandwich, øl og vand) 2. Indledning til budgetsamrådet og redegørelse for økonomien i provstierne aktuelt v/erik Krogh

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Lær at finde rundt på stjernehimlen!

Lær at finde rundt på stjernehimlen! Carsten Andersen, Bellahøj Skole 1/17 Lær at finde rundt på stjernehimlen! Drejeligt Stjernekort Over kortet er der en drejelig skive med dato og tid. Man drejer til det rigtige tidspunkt. Om sommeren

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

Hvor starter Zodiakken?

Hvor starter Zodiakken? Udgivet af Astrologisk Museum ISSN 1602-9631 No. 4 08.06.2004 side 1:5 Nyhedsbrevet handler denne gang udelukkende om astrologiprogrammet PCA-ARGUS. Astrologiprogrammet er det mest benyttede herhjemme

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 24. april 2012 kl. 16.30 hos DI, Hannemanns Allé 25, 2300 København S

Referat af DI s Pensionistforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 24. april 2012 kl. 16.30 hos DI, Hannemanns Allé 25, 2300 København S DI s PENSIONISTFORENING Formand: Jens Neuert-Knudsen Næstformand: Henning Fokdal Kasserer: Bjarne Rasmussen Bestyrelsesmedlemmer: Ingrid Jensen og Lis Maurer Sekretær: Tom Rytlander, Høje Gladsaxe 61,

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014 NR. 1 2014 KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT Kalø Golf Club 2014 Klubhus 2014 Bagskabe Ekstraordinær generalforsamling / Infomøde tirsdag d. 18/3 SPONSORER Bliv sponsor i Kalø Golf Club ORGANISATION Præsentation

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring blev det først og fremmest for de mennesker, der har været tilknyttet hospice eller

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek J.nr. 06642 ptk/uw Referat af ekstraordinær generalforsamling i Alssund Golfklub mandag den 13. september 2010 kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek Ca. 220 medlemmer var repræsenteret. Klubbens formand, Aase

Læs mere