Salæret i fri proces sager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salæret i fri proces sager"

Transkript

1 Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004

2 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler udgiften til både borgerens advokat og statens egen advokat. Det er domstolene, der fastsætter salæret til borgerens advokat. Domstolene tildeler imidlertid borgerens advokat et væsentligt lavere salær end det salær, staten betaler sin advokat, Kammeradvokaten og det selvom Kammeradvokatens salærer er særdeles moderate. Det viser en undersøgelse, som Advokatrådet har lavet af en række af denne type sager i perioden I alle de undersøgte sager får borgerens beskikkede advokat et mindre salær end statens advokat. Undersøgelsen viser, at borgerens advokat i disse sager i gennemsnit får et salær, der er 1/3 af det salær, som staten betaler sin advokat i samme sag. Årsagen til problemet er, at mens staten i overensstemmelse med retsplejelovens regler betaler sin advokat et rimeligt salær, fastsætter domstolene passende salærer til borgerens advokat, som er langt under dette niveau. Ansvaret for problemet ligger derfor ved domstolene. Advokatrådet mener, at forskellen på salæret til henholdsvis borgerens og statens advokat udgør et alvorligt retssikkerhedsmæssigt problem, fordi det på flere måder kan være med til at lægge hindringer i vejen for borgerens adgang til en retfærdig rettergang. Baggrunden for undersøgelsen Advokatrådet har navnlig gennem en række henvendelser fra sine medlemmer og gennem enkeltsager fået det indtryk, at salærfastsættelsen til beskikkede advokater i sager, hvor der er meddelt fri proces, i en række tilfælde tilsyneladende ligger væsentlig under niveauet for et passende salær. Derfor har Advokatrådet ønsket at få et bredere billede af problemstillingen. Formålet med undersøgelsen har været nærmere at belyse, om der er væsentlig forskel mellem de ressourcer, domstolene stiller til rådighed for den beskikkede advokat, og de ressourcer, som staten anvender på varetagelse af sine interesser i sagen. Kan det konstateres, at der er en stor afstand mellem et normalt salær og det beløb, domstolene tilkender den beskikkede advokat, foreligger der et retssikkerhedsmæssigt problem for borgerne. Homepage:

3 Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen bygger på samtlige sager trykt i Ugeskrift for Retsvæsen fra 1. januar 2000 til udgangen af november 2003, hvor private borgere har fået fri proces til at føre sag mod staten. Det drejer sig om i alt 45 sager. Advokatrådet har anmodet de beskikkede advokater i de 45 sager om at oplyse bl.a. deres salær i sagen og har samtidig anmodet om aktindsigt i salærudgifter i sagerne. I 9 tilfælde har myndighederne ikke kunnet fremskaffe de ønskede oplysninger, mens der ikke er modtaget svar fra den beskikkede advokat i 7 sager. Tilbage bliver 29 sager, hvor der er modtaget oplysninger om begge parters forhold. De 29 sager, der indgår i undersøgelsen udgør kun en meget lille del af det samlede antal sager mellem staten og borgerne. De er endvidere karakteriseret ved at være af en sådan karakter, at de er fundet egnet til offentliggørelse. Undersøgelsens materiale er således underlagt begrænsninger og foregiver ikke at være statistisk signifikant. Selvom der kan argumenteres for, at de undersøgte sager ikke er repræsentative for det samlede billede, er det dog Advokatrådets opfattelse, at det i sig selv er betænkeligt, at man ved at undersøge netop de sager, som er så principielle, at de er egnet til offentliggørelse, kan konstatere store forskelle mellem de ressourcer, staten selv bruger på sagerne, og de ressourcer domstolene stiller til borgernes rådighed. Hvad viser undersøgelsen? I alle 29 sager, som er fuldt oplyst, har staten betalt sin advokat et honorar, som er større end det honorar, som partens advokat har fået tilkendt af domstolene. Statens samlede salærudgifter for de 29 sager udgør kr , mens salæret til borgernes advokater udgør kr Salæret til borgernes advokater udgør altså samlet set 1/3 af det salær, staten har betalt sin advokat i disse sager. Advokatrådet finder grund til at fremhæve, at Kammeradvokatens salærer generelt er lavere end salærniveauet i øvrigt, fordi Kammeradvokaten i overensstemmelse med sin aftale med staten afregnes med 2/3 af et rimeligt salær. Hvis man som følge heraf antager, at Kammeradvokatens salær reelt burde være en halv gang højere, bliver den reelle forskel endnu større. Ud fra den præmis vil Kammeradvokatens samlede salær i de 29 sager være 4,5 gange større end salæret til borgernes advokater. Mere om tallene Som nævnt er der ingen af de 29 undersøgte sager, hvor borgerens advokat har fået samme eller højere salær end statens advokat. Der hvor der er den mindste forskel på de to salærer, får statens advokat over 1/3 mere end borgerens advokat. I den sag, hvor der er størst forskel, får Kammeradvokaten næsten 9 gange mere end den private parts advokat. Homepage: 2

4 Advokatrådet har forsøgsvis udeladt de 5 sager, hvor der er den procentvis største forskel i salærerne. Fratrækkes disse 5 sager, er det samlede salær til borgernes advokater stadig kun halvt så stort, som salæret til statens advokat. Så selv om, man renser tallene for fem af de sager, hvor der er størst forskel, får borgernes advokater i gennemsnit betydelig færre økonomiske ressourcer stillet til rådighed til førelsen af sagerne. Hvordan fastsættes salærerne? Efter retsplejelovens 126, stk. 2, må en advokat ikke beregne sig højere salær end hvad der kan anses for rimeligt. Fastsættelsen af et rimeligt salær beror på en række forhold herunder sagsgenstandens størrelse, den medgåede tid, sagens kompleksitet, sagens betydning for klienten, det med sagen forbundne ansvar og sagens resultat. Også statens advokat honoreres efter disse retningslinier. Salæret til Kammeradvokaten fastsættes dermed også inden for retsplejelovens grænser for et rimeligt salær, jf. nærmere neden for. Salæret til fri procesadvokaten skal betales af statskassen. Men det er de uafhængige domstole, der bestemmer salærets størrelse. Det er derfor domstolenes ansvar at sikre, at salæret fastsættes på et passende niveau. Domstolene har i mange år haft en praksis, hvor de fastsætter salæret til de beskikkede advokater med udgangspunkt i sagsgenstandens værdi. Domstolene har i den forbindelse lænet sig op af et sæt vejledende salærtakster udstedt af landsretspræsidenterne i medfør af retsplejelovens 312. Dette takstsæt er imidlertid ikke udformet til brug for fastsættelse af advokatsalærer men derimod til fastsættelse af, hvor meget den tabende part skal betale den vindende part til erstatning af udgifterne ved at føre sagen. De fastsatte takster er ikke og er heller ikke tiltænkt at være udtryk for, hvad der kan anses for et rimeligt salær for en advokatydelse. Domstolenes anvendelse af disse takster har medført, at de tilkendte salærer ligger væsentlig under et rimeligt salær, hvilket undersøgelsen bekræfter. Advokatrådet skal i den forbindelse særligt fremhæve, at vilkårene i advokatbranchen har udviklet sig på en måde, som synliggør problemerne med domstolenes salærfastsættelse. Gennem de seneste årtier er udviklingen gået i retning af stadig større konkurrence både mellem advokaterne indbyrdes og mellem advokater og andre rådgivere som revisorer, konsulentfirmaer, ejendomsmæglere etc. Som fremhævet af Retsplejerådet i betænkning 1436/2004 om reform af den civile retspleje III, side 272, var der for år tilbage ikke nogen klar sammenhæng mellem den arbejdsindsats, der var forbundet med den konkrete advokatydelse, og prisen for ydelsen. Priserne var endvidere standardiserede og i et vist omfang betød det salærmæssig overdækning i visse sager og underdækning i mindre sager ofte beskrevet som et princip om gynger og karruseller. Sådan er det ikke længere. Det er således som fremhævet af Homepage: 3

5 Retsplejerådet ikke længere sådan, at visse klienter vil betale en overpris for en ydelse for at dække underdækning hos andre klienter ind. Domstolene har da også i visse sager erkendt behovet for yderligere salærfastsættelse, og har i visse tilfælde angiveligt inddraget den timetakst, der er fastsat for forsvarere i straffesager, der for tiden udgør kr Til sammenligning har Justitsministeriet oplyst, at den gennemsnitlige timepris for en advokatydelse som Kammeradvokatens i 2001 måtte forventes at ligge på ca kr. Dette niveau svarer i øvrigt nogenlunde til det niveau, regeringen selv har lagt til grund i forbindelse med vedtagelse af regler i skattelovgivningen, hvor staten skal betale de faktiske omkostninger ved en skattesag, hvis staten taber sagen. Til sammenligning er den gennemsnitlige timeløn for de 25 sager i undersøgelsen, hvor timeforbruget er oplyst, 840 kr. Tidsforbrug I 21 af de 29 sager, der blev udsendt spørgeskemaer i, har den beskikkede advokat afleveret en timeopgørelse til retten eventuelt suppleret af et forslag til salær. I disse sager har den beskikkede advokat opnået en timebetaling, der svinger fra 400 kr. pr. time til 2000 kr. pr. time. I 2 sager har timebetalingen væsentligt overskredet den takst, som benyttes i straffesagerne. I 12 tilfælde har salæret stort set svaret til den gældende timetakst. I 11 tilfælde har timetaksten ligget væsentligt under den takst, som på det tidspunkt gjaldt for forsvarerne i straffesager. Kammeradvokatens salærafregninger indeholder ikke oplysninger om tidsforbruget i sagen. Det er således ikke muligt at finde frem til, hvem der har haft det største tidsforbrug i sagerne. I et forsøg på at få et billede af de to parters tidsforbrug har Advokatrådet anmodet de deltagende advokater om at skønne, hvem der har haft den største arbejdsbyrde i sagen. Besvarelsen heraf beror naturligvis på et skøn og er behæftet med usikkerhed. Undersøgelsen viser, at ingen af advokaterne i de 29 sager har vurderet, at statens advokat har haft den væsentligste arbejdsbyrde i sagen. 17 ud af de 29 advokater skønner, at de selv har haft den væsentligste del af arbejdsbyrden i sagen, mens 9 skønner, at advokaterne i sagen har haft lige meget arbejde med sagen. 3 har ikke besvaret dette spørgsmål. Den private part har i 27 af de 29 sager været sagsøger og har dermed fra begyndelsen haft bevisbyrden for retten. Dette indebærer ikke nødvendigvis i sig selv en større arbejdsbyrde, og bevisbyrden kan vende under sagens behandling for flere instanser. Homepage: 4

6 Det må imidlertid fremhæves, at borgernes påstand i langt de fleste af sagerne er, at staten har truffet en forkert afgørelse. Statens afgørelser må som udgangspunkt forventes at være i overensstemmelse med loven. Det er derfor rimeligt at antage, at den private part som udgangspunkt har skulle bevise, at afgørelserne m.v. skulle tilsidesættes. Staten har derimod i hovedparten af tilfældene kunnet støtte sig til de allerede trufne afgørelser. Staten har desuden i forberedelsen af sagen haft uindskrænket adgang til oplysninger og bistand hos de offentlige myndigheder, som tidligere har behandlet spørgsmålene i sagen, og som må forventes at besidde en betydelig sagkundskab inden for det pågældende retsområde. Staten har altså haft væsentlig bedre muligheder for at trække på ekspertviden end den private part, der typisk alene har været repræsenteret ved sin advokat. Advokatrådet har naturligvis forståelse for, at staten er villig til at anvende meget store ressourcer på en særdeles grundig og kompetent førelse af en sag, hvis afgørelse kan have vidtrækkende betydning for staten. Det må imidlertid fremhæves, at dette meget vel kan have afsmittende virkning på de ressourcer, den beskikkede advokat må afsætte for en forsvarlig varetagelse af sin klients interesser. Den betydning, sagen har for staten, kan således meget vel være med til at forøge arbejdsbyrden for den beskikkede advokat, som må sætte sig ind i og forholde sig til det materiale, som modpartens advokat tilvejebringer under sagen. Reglerne om fri proces Retsplejeloven indeholder i kapitel 31 ( c) regler om fri proces ved domstolene. Reglerne indebærer, at personer med en indtægt under et vist niveau kan få fri proces det vil sige, at staten betaler de udgifter, borgeren har til at føre sin sag ved domstolene. Det gælder alle udgifter, herunder advokatbistand. Formålet med at yde økonomisk bistand til at føre retssager er, som anført i Retsplejerådets seneste betænkning, grundlæggende at opnå en højere grad af reel lighed i de muligheder, som personer med forskellige økonomiske forhold har for at føre retssag. Efter retsplejelovens 336 c, skal salæret til borgerens advokat i fri processager fastsættes af retten i forbindelse med sagens behandling. Det fremgår af retsplejeloven, at retten skal fastsætte et passende salær. I praksis foregår det sådan, at retten ved sagens afslutning fastsætter størrelsen på salæret til advokaten. Herefter betales det af statskassen. Advokaten kan ikke opkræve noget supplerende - salær hos sin klient. Hvis advokaten ikke er tilfreds med sin honorering, må advokaten selv appellere rettens salærfastsættelse. Domstolenes fastlæggelse af begrebet et passende salær til den beskikkede advokat er som nævnt blevet fastsat på et væsentlig lavere niveau end niveauet for alle andre Homepage: 5

7 advokatsalærer, som efter en anden bestemmelse i retsplejeloven skal være rimelige. Der findes ingen begrundelse for, hvorfor et passende salær fastsættes væsentligt lavere end et rimeligt salær. Statens aftale med Kammeradvokaten Kammeradvokaturen varetager stort set alle retssager, som staten er part i. Kammeradvokaturen er henlagt til et advokatfirma, som har specialiseret sig i at bistå staten med juridisk rådgivning. Staten har indgået en aftale med Kammeradvokaten, som indebærer, at staten betaler et forholdsvis beskedent årligt honorar for, at Kammeradvokaten står til rådighed for staten. Herudover betaler staten for Kammeradvokatens bistand i den enkelte sag. Aftalen indebærer, at Kammeradvokatens afregning i den enkelte sag skal ske med 2/3 af et sædvanligt advokatsalær. Kammeradvokatens salær er dermed mindre, end det ville have været, hvis staten havde henvendt sig til et hvilket som helst andet advokatfirma og bedt om bistand i en sag. Det er derfor utvivlsomt, at Kammeradvokatens salær ligger inden for retsplejelovens krav om, at et salær skal være rimeligt. Advokatrådet finder grund til særligt at fremhæve, at Kammeradvokaten overalt i advokatbranchen og hos domstolene nyder særdeles stor tillid og respekt. Det skyldes, at Kammeradvokatens arbejde generelt er af høj kvalitet. Vedrørende størrelsen på Kammeradvokatens salærer, har Advokatrådet bemærket, at Justitsministeriet i et svar til Folketinget har oplyst, at Kammeradvokatens gennemsnitlige timebetaling i 2001 var på kr., jf. besvarelsen af spørgsmål nr. 109 af 30. oktober 2002 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 173). Justitsministeriet oplyser desuden, at timeprisen på et sammenligneligt advokatfirma på daværende tidspunkt udgjorde kr Den angivne timepris for Kammeradvokatens bistand er en gennemsnitspris, som omfatter alle Kammeradvokatens juridiske medarbejdere og tager f.eks. ikke højde for, om der er tale om en seniorpartner eller en nyuddannet advokat. Til sammenligning er de advokater, Justitsministeriet for hver retskreds har antaget til at føre fri processager, altid erfarne advokater med adskillige års anciennitet. Det må endvidere fremhæves, at den anførte gennemsnitlige timepris omfatter hele Kammeradvokatens bistand og ikke kun førelse af retssager for staten men f.eks. også rådgivning i andre sagstyper. Det kan således ikke udledes af tallene, hvilken timepris staten betaler for førelse af retssager, men som det fremgår af undersøgelsen er det samlede salær i de 29 sager betydeligt højere end salæret til de beskikkede advokater. Økonomisk ligestilling af parterne Det fremgår af undersøgelsen, at der er stor forskel mellem salæret til statens advokat og salæret til den private parts beskikkede advokat. Homepage: 6

8 Retsplejelovens krav om, at det fastsatte salær til den beskikkede advokat skal være passende betyder ikke, at salæret til enhver tid skal være på samme niveau, som salæret til modpartens advokat. Og der ligger heller ikke i bestemmelserne, at borgene har fri adgang til en hvilken som helst advokatydelse på markedet f.eks. en meget dyr advokat. Reglerne sikrer alene, at statskassen stiller en sædvanlig advokatydelse til rådighed for parten. Der er derfor isoleret set ikke noget i reglerne om fri proces, der forhindrer, at salæret til statens advokat er væsentligt højere end salæret til borgerens advokat. Advokatrådet må imidlertid på baggrund af gennemgangen af de 29 sager konstatere, at statens advokat i disse sager har væsentlig flere ressourcer til rådighed end borgerens advokat, selvom der er meddelt fri proces. Selvom de undersøgte sager i nogle henseender måtte afvige fra det store flertal af sager, er det i sig selv betænkeligt, at det netop i principielle sager, kan konstateres, at der er store forskelle i de ressourcer, der er til rådighed for sagens parter. Dette giver anledning til at overveje, om domstolenes salærfastsættelse kan blive en hindring for borgernes muligheder for at få tvister med staten prøvet ved domstolene. I en almindelig retssag baserer advokatens salær sig på en aftale med klienten inden for rammerne af retsplejelovens regler om, at salæret skal være rimeligt. Fri processager er derimod, som reglerne administreres, forbundet med økonomisk uforudsigelighed, fordi advokaten normalt ikke under sagen kan få oplyst, om han kan forvente sit ressourceforbrug honoreret. Dette kan selvsagt få konsekvenser for, hvor meget tid, han har råd til at lægge i sagen. Det betyder f.eks. noget for, hvor mange andre klienter han er nødt til at tage ind, for at få sin advokatforretning til at løbe rundt. Og hvis advokaterne gang på gang oplever, at de ved sagens afslutning får et salær, der ligger væsentligt under niveauet for et rimeligt salær, så risikerer man, at færre og færre advokater har lyst til at påtage sig denne type sager. Retssikkerhed og adgangen til domstolene Fri proces ordningen er et væsentligt led i at sikre alle - uanset økonomisk råderum - en reel adgang til domstolene. En fortsat udhuling af fri procesreglerne vil føre til, at den del af befolkningen, der har mindst økonomisk råderum, i fremtiden vil få vanskeligt ved at få deres sager prøvet for domstolene, enten fordi den økonomiske ramme, domstolene stiller til rådighed er væsentlig ringere end modpartens, eller fordi flere og flere advokater vil være nødt til helt at sige nej til at tage denne type sager på de vilkår, domstolene tilbyder. Det er også værd at bemærke, at Den Europæiske Menneskerettigheds Konventions artikel 6 om en retfærdig rettergang beskytter princippet equality of arms - det at have adgang til lige våben under sagen. Det betyder, at parterne i en retssag skal være stillet styrkemæssigt på nogenlunde samme måde altså have de samme våben i hånd. Man kan diskutere, hvor stor ligestilling, der kræves. Men efter Homepage: 7

9 Advokatrådets opfattelse er den ulighed i aflønningen af paternes advokater, som undersøgelsen viser, langt fra et udtryk for equality of arms. Det er særdeles uheldigt, især i de tilfælde, hvor borgeren ønsker at få prøvet en afgørelse fra en offentlig myndighed. Offentlige myndigheder kan under bestemte betingelser foretage særdeles indgribende foranstaltninger over for den enkelte borger. Derfor er det en væsentlig del af borgernes retssikkerhed, at disse afgørelser kan indbringes for uafhængige domstole for at få fastslået afgørelsernes lovlighed også når der er meddelt fri proces i sagen. Princippet om, at det ikke bør være den enkeltes økonomi, der blokerer for domstolsprøvelse fremhæves i øvrigt af Retsplejerådet i betænkning 1436/2004, hvor der stilles forslag om, at der i fremtiden alene skal betales en retsafgift på maksimalt kr. for at indbringe sager om myndighedsudøvelse for domstolene uanset sagsgenstandens værdi. Forslaget skal netop forhindre, at staten gennem økonomiske barrierer lægger hindringer i vejen for reel adgang til domstolene. Advokatrådet finder på tilsvarende vis, at domstolenes salærfastsættelse bør sikre, at den, der får meddelt fri proces, har reel mulighed for at opnå tilstrækkelig advokatbistand til de skridt, som er nødvendige for en god varetagelse af sagens behandling. Når staten anmoder sin advokat om bistand, er staten villig til at betale et rimeligt salær for bistanden jf. retsplejelovens 126. Domstolene, som for statens regning fastsætter salæret til den beskikkede advokat, fastsætter imidlertid salæret til den beskikkede advokat væsentlig under niveauet for et rimeligt salær. At det netop er domstolene, der kan være hindringen for, at borgeren har blot nogenlunde tilsvarende muligheder for at føre sin sag som f.eks. staten, er et paradoks med beklagelige konsekvenser for retssikkerheden. Løsningen på problemet er efter Advokatrådets opfattelse, at domstolenes salærfastsættelse bringes op på niveau med et rimeligt salær, som alle andre, herunder staten selv, betaler for en advokatydelse. Gennemgangen af de 29 undersøgte sager viser så store forskelle mellem et rimeligt salær, og det salær, domstolene er villige til at fastsætte, at vilkårene for de medvirkende advokater og dermed for borgerne ikke har været rimelige. De 29 sager udgør kun en lille del af den samlede sagsmængde, og undersøgelsen kan ikke siges at være repræsentativ for alle sager. Men undersøgelsen kombineret med Advokatrådets dialog med de advokater, der fører fri processagerne, tyder dog klart på, at der er for stor forskel mellem det ressourceniveau, domstolene tillader den beskikkede advokat at anvende og det ressourceforbrug, som økonomisk stærkere partere med rimelighed kan forventes at anvende på samme sag. Dette indebærer, at de personer, der af økonomiske grunde er afhængige af reglerne om fri proces for at opnå adgang til domstolene, stilles væsentlig ringere end samfundets øvrige borgere, hvilket er i direkte modstrid med formålet med reglerne om fri proces. Homepage: 8

10 Salær hvis Kammeradvokaten havde fået fuldt salær Instanser B = Byret L = Landsret og H = Højesteret Note 1 Antal timer Note 2 Timesagsregnskab Note 3 Forslag til salær Sagens endelige vinder Myndighed B 1 Sag B1 Staten Beskikket advokat B 15 nej nej Kammeradvokaten B Myndighed C 2 Sag C1 Staten Beskikket advokat H 45,5 45,5 Kammeradvokaten H Myndighed D 3 Sag D1 Staten Beskikket advokat L 5 ja nej Kammeradvokaten L Myndighed E 4 Sag E1 Staten Beskikket advokat L + H 64 ja - for for Kammeradvokaten L + H Landsretten Landsretten 5 Sag E2 Staten Beskikket advokat L + H ja Kammeradvokaten L + H Heraf LR Myndighed F 6 Sag F1a Staten Beskikket advokat H 105,5 ja nej Kammeradvokaten H Advokatsamfundet 1

11 Salær hvis Kammeradvokaten havde fået fuldt salær Instanser B = Byret L = Landsret og H = Højesteret Note 1 Antal timer Note 2 Timesagsregnskab Note 3 Forslag til salær Sagens endelige vinder Myndighed F 7 Sag F1 Staten Beskikket advokat L 3,5 nej nej Kammeradvokaten Sag F2 8 NB! Retshjælpsforsikring Beskikket advokat L 29,5 nej nej Kammeradvokaten L Parten 9 Sag F4 Parten Beskikket advokat H 40 ja 40 timer Kammeradvokaten H 10 Sag F5 Parten Beskikket advokat L 8 3/4 ja Kammeradvokaten L 11 Sag F9 Staten Beskikket advokat H 35,5 ja nej Kammeradvokaten H 12 Sag F14 Parten Beskikket advokat H 100 ja (60-65 timer) nej Kammeradvokaten H Note 4 13 Sag F15 Parten Beskikket advokat L + H 83,5 ja nej Kammeradvokaten L + H Advokatsamfundet 2

12 hvis Kammeradvokaten havde fået fuldt salær Instanser B = Byret L = Landsret og H = Højesteret Note 1 Antal timer Note 2 Timesagsregnskab Note 3 Forslag til salær Sagens endelige vinder Salær Myndighed G 14 Sag G1 Staten Beskikket advokat L 15 ja (15 t) Kammeradvokaten L Myndighed H 15 Sag H1 Staten Beskikket advokat H 46,5 ja nej Kammeradvokaten H Myndighed I 16 Sag I-1 Staten Beskikket advokat L + H 128,5 ja nej Kammeradvokaten L + H Heraf for LR Myndighed J 17 Sag J1 Staten Beskikket advokat H 82 ja nej Kammeradvokaten H foruden for LR Myndighed K 18 Sag K1 Parten Beskikket advokat L + H 41,5 ja nej Kammeradvokaten L + H Heraf for LR 19 Sag K2 Staten Beskikket advokat H 12 nej nej Kammeradvokaten Advokatsamfundet 3

13 Salær hvis Kammeradvokaten havde fået fuldt salær Instanser B = Byret L = Landsret og H = Højesteret Note 1 Antal timer Note 2 Timesagsregnskab Note 3 Forslag til salær Sagens endelige vinder 20 Sag K3 Staten Beskikket advokat H nej Kammeradvokat H 21 Sag K4 Parten Beskikket advokat L + H 58 t 55 min ja i Kammeradvokaten L + H Højesteret 22 Sag K5 Staten Beskikket advokat H 82 3/4 ja nej Kammeradvokaten Sag K6 Parten Beskikket advokat L 17 ja nej Kammeradvokaten L Myndighed L 24 Sag L3 Staten Beskikket advokat L 50 ja nej Kammeradvokaten L 25 Sag L4 Staten Beskikket advokat L nej Kammeradvokaten L 26 Sag L5 Staten Beskikket advokat H 85 ja (85 t) nej Kammeradvokaten H 85 Advokatsamfundet 4

14 Salær hvis Kammeradvokaten havde fået fuldt salær Instanser B = Byret L = Landsret og H = Højesteret Note 1 Antal timer Note 2 Timesagsregnskab Note 3 Forslag til salær Sagens endelige vinder Myndighed M 27 Sag M2 Parten Beskikket advokat L + H 100 Ja Kammeradvokaten L + H Heraf for LR Myndighed N 28 Sag N1 Parten Beskikket advokat B + L 30 ja nej Kammeradvokaten B + L Heraf for B Myndighed O 29 Sag O1 Parten Beskikket advokat L + H Kammeradvokaten L + H Her af for LR Note 1: Angiver hvor mange timer, advokaten har anvendt på sagen. Ikke alle advokater fører regnskab med den anvendte tid Note 2: Angiver det timeantal, advokaten har oplyst til retten. Det er ikke noget krav, at advokaten afleverer et sådan regnskab til retten. Note 3: Angiver advokatens salærforslag til retten. Det er ikke noget krav, at advokaten afgiver et salærforslag til retten Note 4: Som det fremgår, har advokaten brugt 100 timer på sagen men alene oplyst timer over for retten. Advokatsamfundet 5

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen Side 31 af 35 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Dækningens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretten.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008

Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008 Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008 Indhold Indledning 2 Hvilke statsinstitutioner er omfattet af aftalen? 2 Hvilke opgavetyper omfatter aftalen? 2 Anden advokatbistand end Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET Den 24. juni 2010 J.nr. 85A-VL-004-10 J.nr. 72A-ØL-008-08 72A-ØL-009-08 Vejledende takster pr. 1. juli 2010 ved betalingspåkrav samt inkassosager Pr. 1. juli

Læs mere

Forsetty Advokathjælp

Forsetty Advokathjælp Forsetty Advokathjælp Vilkår af 1. november 2014 1. Almindelige vilkår 1.1 Hvem er dækket af Advokathjælp Advokathjælpen gælder for den person, som er har (i) modtaget Advokathjælpsbevis, (ii) har købt

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

1. Generelt Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende i forholdet mellem kontoret og klienten, med mindre andet skriftligt er aftalt.

1. Generelt Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende i forholdet mellem kontoret og klienten, med mindre andet skriftligt er aftalt. Forretningsbetingelser 1. Generelt Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende i forholdet mellem kontoret og klienten, med mindre andet skriftligt er aftalt. 2. Kontorets pligter Ved behandlingen

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 11. juni 2004 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2003-440-0147 Dok.: TJE20454 Kommissorium for udvalget vedrørende advokater 1. Den seneste samlede revision

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS NKE- OG KÆREMÅLSUDVLGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 184/2014 Tryg Forsikring /S (advokat Jean Hareskov Østergaard) mod (advokat Karsten Høj,

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet

Nyhedsbrev. Proces. Fri proces. 1. Aktualitet Nyhedsbrev Proces Fri proces 1. Aktualitet I den senere tid har en række sager, der har fået stor mediebevågenhed, skabt debat om principperne for bevilling af fri proces. Adgangen til fri proces er reguleret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003 Side Sikrede............................................. Forsikringen dækker............................... 3 Forsikringen dækker ikke..........................

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet

Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn Hvidbog fra Retshjælpsforsikringen er fejlbehæftet og trænger til et eftersyn De fleste danskere har en retshjælpsforsikring. Og mange

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 132 - Bilag 2 O Justitsministeriet Lovafdelingen Dato 6. april 2005 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-740-0019 Dok.: KHE40064 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over Høringssvar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås:

1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: 3. Hvilke tvister er ikke dækket af retshjælpsforsikringen? 1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: a) Tvister vedrørende sikredes selvstændige virksomhed, hvad enten

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten.

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten. FORRETNINGSBETINGELSER Nærværende Forretningsbetingelserne gælder, medmindre andet konkret er aftalt på skrift, for alle advokatopgaver, som Copenhagen Counsel Advokatpartnerselskab udfører for Klienten.

Læs mere

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 STYRKET RETSSIKKERHED FOR BORGERNE I SAGER MOD STATEN 4 MYNDIGHEDER MÅ IKKE TILBAGEHOLDE OPLYSNINGER,

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring. Nr. 9021. Retshjælpsforsikring

Betingelser. Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring. Nr. 9021. Retshjælpsforsikring Betingelser Retshjælpsforsikring Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring Retshjælpsforsikring Nr. 9021 Indholdsfortegnelse Side 2 Retshjælpsforsikring Forsikringens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008

Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser 2008 Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere

Vejledning om fri proces

Vejledning om fri proces Rigsombudsmanden på Færøerne Vejledning om fri proces Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn, Telefon 20 12 00 Yderligere information kan findes på Rigsombuddets hjemmeside: www.rigsombudsmanden.fo Hvad er fri

Læs mere

Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010

Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010 Vilkår for Retshjælp 6306-5 Oktober 2010 2 Indholdsfortegnelse Side Et par ord om Retshjælp.............................................................4 Fælles vilkår 1. Hvem er dækket (sikret) af forsikringen?.........................................5

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

1) De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at få fra mig.

1) De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at få fra mig. Navn (her indskrives Deres navn / firmanavn) Adresse (her indskrives den adresse vi kan kontakte Dem på) Telefon (her indskrives kontakttelefonnummer) e-mail (her indskrives den mailadresse vi kan skrive

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Poul Bostrup og Grete Due: Syn og Skøn efter retsplejelovens regler i skattesager og i andre sager, 2. Udgave Thomson Reuters 2011 Erik Hørlyck: Syn og Skøn 4.udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

~-:" r~ ',',,~. '"' ~,. ~ f"~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero..

~-: r~ ',',,~. '' ~,. ~ f~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero.. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 150 Offentligt DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION ved den Europæiske Union Bryssel PAR PORTEUR c CUC;t::' (1 ~-:" r~ E E NOM(en cajacte~ 'f RECU le 8/6NATURE I ""'"~ I;:t-It.~

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER Forretningsbetingelserne gælder for alle advokatopgaver, som Compass Advokatfirma udfører for kunden, i det omfang de ikke konkret er fraveget ved anden skriftlig

Læs mere

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder:

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder: Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

1. Hvad omfatter dækningen. 2. Dækningsperiode. 3. Hvordan beregnes erstatningen. 4. Anden forsikring. Side 31 af 39

1. Hvad omfatter dækningen. 2. Dækningsperiode. 3. Hvordan beregnes erstatningen. 4. Anden forsikring. Side 31 af 39 Side 31 af 39 1. Hvad omfatter dækningen Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen - udgifter til genhusning af lejere, der må fraflytte boligen på grund af en dækningsberettiget skade på

Læs mere

indebære risiko for interessekonflikter mellem klienter og Advokatfirmaet.

indebære risiko for interessekonflikter mellem klienter og Advokatfirmaet. FORRETNINGSBETINGELSER Smith Knudsen Advokatfirma Smith Knudsen er et advokataktieselskab jfr. Retsplejelovens 124 (Smith Knudsen Advokataktieselskab CVR nr. 26773709), der ejes af advokaterne Kristian

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere