Salæret i fri proces sager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salæret i fri proces sager"

Transkript

1 Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004

2 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler udgiften til både borgerens advokat og statens egen advokat. Det er domstolene, der fastsætter salæret til borgerens advokat. Domstolene tildeler imidlertid borgerens advokat et væsentligt lavere salær end det salær, staten betaler sin advokat, Kammeradvokaten og det selvom Kammeradvokatens salærer er særdeles moderate. Det viser en undersøgelse, som Advokatrådet har lavet af en række af denne type sager i perioden I alle de undersøgte sager får borgerens beskikkede advokat et mindre salær end statens advokat. Undersøgelsen viser, at borgerens advokat i disse sager i gennemsnit får et salær, der er 1/3 af det salær, som staten betaler sin advokat i samme sag. Årsagen til problemet er, at mens staten i overensstemmelse med retsplejelovens regler betaler sin advokat et rimeligt salær, fastsætter domstolene passende salærer til borgerens advokat, som er langt under dette niveau. Ansvaret for problemet ligger derfor ved domstolene. Advokatrådet mener, at forskellen på salæret til henholdsvis borgerens og statens advokat udgør et alvorligt retssikkerhedsmæssigt problem, fordi det på flere måder kan være med til at lægge hindringer i vejen for borgerens adgang til en retfærdig rettergang. Baggrunden for undersøgelsen Advokatrådet har navnlig gennem en række henvendelser fra sine medlemmer og gennem enkeltsager fået det indtryk, at salærfastsættelsen til beskikkede advokater i sager, hvor der er meddelt fri proces, i en række tilfælde tilsyneladende ligger væsentlig under niveauet for et passende salær. Derfor har Advokatrådet ønsket at få et bredere billede af problemstillingen. Formålet med undersøgelsen har været nærmere at belyse, om der er væsentlig forskel mellem de ressourcer, domstolene stiller til rådighed for den beskikkede advokat, og de ressourcer, som staten anvender på varetagelse af sine interesser i sagen. Kan det konstateres, at der er en stor afstand mellem et normalt salær og det beløb, domstolene tilkender den beskikkede advokat, foreligger der et retssikkerhedsmæssigt problem for borgerne. Homepage:

3 Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen bygger på samtlige sager trykt i Ugeskrift for Retsvæsen fra 1. januar 2000 til udgangen af november 2003, hvor private borgere har fået fri proces til at føre sag mod staten. Det drejer sig om i alt 45 sager. Advokatrådet har anmodet de beskikkede advokater i de 45 sager om at oplyse bl.a. deres salær i sagen og har samtidig anmodet om aktindsigt i salærudgifter i sagerne. I 9 tilfælde har myndighederne ikke kunnet fremskaffe de ønskede oplysninger, mens der ikke er modtaget svar fra den beskikkede advokat i 7 sager. Tilbage bliver 29 sager, hvor der er modtaget oplysninger om begge parters forhold. De 29 sager, der indgår i undersøgelsen udgør kun en meget lille del af det samlede antal sager mellem staten og borgerne. De er endvidere karakteriseret ved at være af en sådan karakter, at de er fundet egnet til offentliggørelse. Undersøgelsens materiale er således underlagt begrænsninger og foregiver ikke at være statistisk signifikant. Selvom der kan argumenteres for, at de undersøgte sager ikke er repræsentative for det samlede billede, er det dog Advokatrådets opfattelse, at det i sig selv er betænkeligt, at man ved at undersøge netop de sager, som er så principielle, at de er egnet til offentliggørelse, kan konstatere store forskelle mellem de ressourcer, staten selv bruger på sagerne, og de ressourcer domstolene stiller til borgernes rådighed. Hvad viser undersøgelsen? I alle 29 sager, som er fuldt oplyst, har staten betalt sin advokat et honorar, som er større end det honorar, som partens advokat har fået tilkendt af domstolene. Statens samlede salærudgifter for de 29 sager udgør kr , mens salæret til borgernes advokater udgør kr Salæret til borgernes advokater udgør altså samlet set 1/3 af det salær, staten har betalt sin advokat i disse sager. Advokatrådet finder grund til at fremhæve, at Kammeradvokatens salærer generelt er lavere end salærniveauet i øvrigt, fordi Kammeradvokaten i overensstemmelse med sin aftale med staten afregnes med 2/3 af et rimeligt salær. Hvis man som følge heraf antager, at Kammeradvokatens salær reelt burde være en halv gang højere, bliver den reelle forskel endnu større. Ud fra den præmis vil Kammeradvokatens samlede salær i de 29 sager være 4,5 gange større end salæret til borgernes advokater. Mere om tallene Som nævnt er der ingen af de 29 undersøgte sager, hvor borgerens advokat har fået samme eller højere salær end statens advokat. Der hvor der er den mindste forskel på de to salærer, får statens advokat over 1/3 mere end borgerens advokat. I den sag, hvor der er størst forskel, får Kammeradvokaten næsten 9 gange mere end den private parts advokat. Homepage: 2

4 Advokatrådet har forsøgsvis udeladt de 5 sager, hvor der er den procentvis største forskel i salærerne. Fratrækkes disse 5 sager, er det samlede salær til borgernes advokater stadig kun halvt så stort, som salæret til statens advokat. Så selv om, man renser tallene for fem af de sager, hvor der er størst forskel, får borgernes advokater i gennemsnit betydelig færre økonomiske ressourcer stillet til rådighed til førelsen af sagerne. Hvordan fastsættes salærerne? Efter retsplejelovens 126, stk. 2, må en advokat ikke beregne sig højere salær end hvad der kan anses for rimeligt. Fastsættelsen af et rimeligt salær beror på en række forhold herunder sagsgenstandens størrelse, den medgåede tid, sagens kompleksitet, sagens betydning for klienten, det med sagen forbundne ansvar og sagens resultat. Også statens advokat honoreres efter disse retningslinier. Salæret til Kammeradvokaten fastsættes dermed også inden for retsplejelovens grænser for et rimeligt salær, jf. nærmere neden for. Salæret til fri procesadvokaten skal betales af statskassen. Men det er de uafhængige domstole, der bestemmer salærets størrelse. Det er derfor domstolenes ansvar at sikre, at salæret fastsættes på et passende niveau. Domstolene har i mange år haft en praksis, hvor de fastsætter salæret til de beskikkede advokater med udgangspunkt i sagsgenstandens værdi. Domstolene har i den forbindelse lænet sig op af et sæt vejledende salærtakster udstedt af landsretspræsidenterne i medfør af retsplejelovens 312. Dette takstsæt er imidlertid ikke udformet til brug for fastsættelse af advokatsalærer men derimod til fastsættelse af, hvor meget den tabende part skal betale den vindende part til erstatning af udgifterne ved at føre sagen. De fastsatte takster er ikke og er heller ikke tiltænkt at være udtryk for, hvad der kan anses for et rimeligt salær for en advokatydelse. Domstolenes anvendelse af disse takster har medført, at de tilkendte salærer ligger væsentlig under et rimeligt salær, hvilket undersøgelsen bekræfter. Advokatrådet skal i den forbindelse særligt fremhæve, at vilkårene i advokatbranchen har udviklet sig på en måde, som synliggør problemerne med domstolenes salærfastsættelse. Gennem de seneste årtier er udviklingen gået i retning af stadig større konkurrence både mellem advokaterne indbyrdes og mellem advokater og andre rådgivere som revisorer, konsulentfirmaer, ejendomsmæglere etc. Som fremhævet af Retsplejerådet i betænkning 1436/2004 om reform af den civile retspleje III, side 272, var der for år tilbage ikke nogen klar sammenhæng mellem den arbejdsindsats, der var forbundet med den konkrete advokatydelse, og prisen for ydelsen. Priserne var endvidere standardiserede og i et vist omfang betød det salærmæssig overdækning i visse sager og underdækning i mindre sager ofte beskrevet som et princip om gynger og karruseller. Sådan er det ikke længere. Det er således som fremhævet af Homepage: 3

5 Retsplejerådet ikke længere sådan, at visse klienter vil betale en overpris for en ydelse for at dække underdækning hos andre klienter ind. Domstolene har da også i visse sager erkendt behovet for yderligere salærfastsættelse, og har i visse tilfælde angiveligt inddraget den timetakst, der er fastsat for forsvarere i straffesager, der for tiden udgør kr Til sammenligning har Justitsministeriet oplyst, at den gennemsnitlige timepris for en advokatydelse som Kammeradvokatens i 2001 måtte forventes at ligge på ca kr. Dette niveau svarer i øvrigt nogenlunde til det niveau, regeringen selv har lagt til grund i forbindelse med vedtagelse af regler i skattelovgivningen, hvor staten skal betale de faktiske omkostninger ved en skattesag, hvis staten taber sagen. Til sammenligning er den gennemsnitlige timeløn for de 25 sager i undersøgelsen, hvor timeforbruget er oplyst, 840 kr. Tidsforbrug I 21 af de 29 sager, der blev udsendt spørgeskemaer i, har den beskikkede advokat afleveret en timeopgørelse til retten eventuelt suppleret af et forslag til salær. I disse sager har den beskikkede advokat opnået en timebetaling, der svinger fra 400 kr. pr. time til 2000 kr. pr. time. I 2 sager har timebetalingen væsentligt overskredet den takst, som benyttes i straffesagerne. I 12 tilfælde har salæret stort set svaret til den gældende timetakst. I 11 tilfælde har timetaksten ligget væsentligt under den takst, som på det tidspunkt gjaldt for forsvarerne i straffesager. Kammeradvokatens salærafregninger indeholder ikke oplysninger om tidsforbruget i sagen. Det er således ikke muligt at finde frem til, hvem der har haft det største tidsforbrug i sagerne. I et forsøg på at få et billede af de to parters tidsforbrug har Advokatrådet anmodet de deltagende advokater om at skønne, hvem der har haft den største arbejdsbyrde i sagen. Besvarelsen heraf beror naturligvis på et skøn og er behæftet med usikkerhed. Undersøgelsen viser, at ingen af advokaterne i de 29 sager har vurderet, at statens advokat har haft den væsentligste arbejdsbyrde i sagen. 17 ud af de 29 advokater skønner, at de selv har haft den væsentligste del af arbejdsbyrden i sagen, mens 9 skønner, at advokaterne i sagen har haft lige meget arbejde med sagen. 3 har ikke besvaret dette spørgsmål. Den private part har i 27 af de 29 sager været sagsøger og har dermed fra begyndelsen haft bevisbyrden for retten. Dette indebærer ikke nødvendigvis i sig selv en større arbejdsbyrde, og bevisbyrden kan vende under sagens behandling for flere instanser. Homepage: 4

6 Det må imidlertid fremhæves, at borgernes påstand i langt de fleste af sagerne er, at staten har truffet en forkert afgørelse. Statens afgørelser må som udgangspunkt forventes at være i overensstemmelse med loven. Det er derfor rimeligt at antage, at den private part som udgangspunkt har skulle bevise, at afgørelserne m.v. skulle tilsidesættes. Staten har derimod i hovedparten af tilfældene kunnet støtte sig til de allerede trufne afgørelser. Staten har desuden i forberedelsen af sagen haft uindskrænket adgang til oplysninger og bistand hos de offentlige myndigheder, som tidligere har behandlet spørgsmålene i sagen, og som må forventes at besidde en betydelig sagkundskab inden for det pågældende retsområde. Staten har altså haft væsentlig bedre muligheder for at trække på ekspertviden end den private part, der typisk alene har været repræsenteret ved sin advokat. Advokatrådet har naturligvis forståelse for, at staten er villig til at anvende meget store ressourcer på en særdeles grundig og kompetent førelse af en sag, hvis afgørelse kan have vidtrækkende betydning for staten. Det må imidlertid fremhæves, at dette meget vel kan have afsmittende virkning på de ressourcer, den beskikkede advokat må afsætte for en forsvarlig varetagelse af sin klients interesser. Den betydning, sagen har for staten, kan således meget vel være med til at forøge arbejdsbyrden for den beskikkede advokat, som må sætte sig ind i og forholde sig til det materiale, som modpartens advokat tilvejebringer under sagen. Reglerne om fri proces Retsplejeloven indeholder i kapitel 31 ( c) regler om fri proces ved domstolene. Reglerne indebærer, at personer med en indtægt under et vist niveau kan få fri proces det vil sige, at staten betaler de udgifter, borgeren har til at føre sin sag ved domstolene. Det gælder alle udgifter, herunder advokatbistand. Formålet med at yde økonomisk bistand til at føre retssager er, som anført i Retsplejerådets seneste betænkning, grundlæggende at opnå en højere grad af reel lighed i de muligheder, som personer med forskellige økonomiske forhold har for at føre retssag. Efter retsplejelovens 336 c, skal salæret til borgerens advokat i fri processager fastsættes af retten i forbindelse med sagens behandling. Det fremgår af retsplejeloven, at retten skal fastsætte et passende salær. I praksis foregår det sådan, at retten ved sagens afslutning fastsætter størrelsen på salæret til advokaten. Herefter betales det af statskassen. Advokaten kan ikke opkræve noget supplerende - salær hos sin klient. Hvis advokaten ikke er tilfreds med sin honorering, må advokaten selv appellere rettens salærfastsættelse. Domstolenes fastlæggelse af begrebet et passende salær til den beskikkede advokat er som nævnt blevet fastsat på et væsentlig lavere niveau end niveauet for alle andre Homepage: 5

7 advokatsalærer, som efter en anden bestemmelse i retsplejeloven skal være rimelige. Der findes ingen begrundelse for, hvorfor et passende salær fastsættes væsentligt lavere end et rimeligt salær. Statens aftale med Kammeradvokaten Kammeradvokaturen varetager stort set alle retssager, som staten er part i. Kammeradvokaturen er henlagt til et advokatfirma, som har specialiseret sig i at bistå staten med juridisk rådgivning. Staten har indgået en aftale med Kammeradvokaten, som indebærer, at staten betaler et forholdsvis beskedent årligt honorar for, at Kammeradvokaten står til rådighed for staten. Herudover betaler staten for Kammeradvokatens bistand i den enkelte sag. Aftalen indebærer, at Kammeradvokatens afregning i den enkelte sag skal ske med 2/3 af et sædvanligt advokatsalær. Kammeradvokatens salær er dermed mindre, end det ville have været, hvis staten havde henvendt sig til et hvilket som helst andet advokatfirma og bedt om bistand i en sag. Det er derfor utvivlsomt, at Kammeradvokatens salær ligger inden for retsplejelovens krav om, at et salær skal være rimeligt. Advokatrådet finder grund til særligt at fremhæve, at Kammeradvokaten overalt i advokatbranchen og hos domstolene nyder særdeles stor tillid og respekt. Det skyldes, at Kammeradvokatens arbejde generelt er af høj kvalitet. Vedrørende størrelsen på Kammeradvokatens salærer, har Advokatrådet bemærket, at Justitsministeriet i et svar til Folketinget har oplyst, at Kammeradvokatens gennemsnitlige timebetaling i 2001 var på kr., jf. besvarelsen af spørgsmål nr. 109 af 30. oktober 2002 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 173). Justitsministeriet oplyser desuden, at timeprisen på et sammenligneligt advokatfirma på daværende tidspunkt udgjorde kr Den angivne timepris for Kammeradvokatens bistand er en gennemsnitspris, som omfatter alle Kammeradvokatens juridiske medarbejdere og tager f.eks. ikke højde for, om der er tale om en seniorpartner eller en nyuddannet advokat. Til sammenligning er de advokater, Justitsministeriet for hver retskreds har antaget til at føre fri processager, altid erfarne advokater med adskillige års anciennitet. Det må endvidere fremhæves, at den anførte gennemsnitlige timepris omfatter hele Kammeradvokatens bistand og ikke kun førelse af retssager for staten men f.eks. også rådgivning i andre sagstyper. Det kan således ikke udledes af tallene, hvilken timepris staten betaler for førelse af retssager, men som det fremgår af undersøgelsen er det samlede salær i de 29 sager betydeligt højere end salæret til de beskikkede advokater. Økonomisk ligestilling af parterne Det fremgår af undersøgelsen, at der er stor forskel mellem salæret til statens advokat og salæret til den private parts beskikkede advokat. Homepage: 6

8 Retsplejelovens krav om, at det fastsatte salær til den beskikkede advokat skal være passende betyder ikke, at salæret til enhver tid skal være på samme niveau, som salæret til modpartens advokat. Og der ligger heller ikke i bestemmelserne, at borgene har fri adgang til en hvilken som helst advokatydelse på markedet f.eks. en meget dyr advokat. Reglerne sikrer alene, at statskassen stiller en sædvanlig advokatydelse til rådighed for parten. Der er derfor isoleret set ikke noget i reglerne om fri proces, der forhindrer, at salæret til statens advokat er væsentligt højere end salæret til borgerens advokat. Advokatrådet må imidlertid på baggrund af gennemgangen af de 29 sager konstatere, at statens advokat i disse sager har væsentlig flere ressourcer til rådighed end borgerens advokat, selvom der er meddelt fri proces. Selvom de undersøgte sager i nogle henseender måtte afvige fra det store flertal af sager, er det i sig selv betænkeligt, at det netop i principielle sager, kan konstateres, at der er store forskelle i de ressourcer, der er til rådighed for sagens parter. Dette giver anledning til at overveje, om domstolenes salærfastsættelse kan blive en hindring for borgernes muligheder for at få tvister med staten prøvet ved domstolene. I en almindelig retssag baserer advokatens salær sig på en aftale med klienten inden for rammerne af retsplejelovens regler om, at salæret skal være rimeligt. Fri processager er derimod, som reglerne administreres, forbundet med økonomisk uforudsigelighed, fordi advokaten normalt ikke under sagen kan få oplyst, om han kan forvente sit ressourceforbrug honoreret. Dette kan selvsagt få konsekvenser for, hvor meget tid, han har råd til at lægge i sagen. Det betyder f.eks. noget for, hvor mange andre klienter han er nødt til at tage ind, for at få sin advokatforretning til at løbe rundt. Og hvis advokaterne gang på gang oplever, at de ved sagens afslutning får et salær, der ligger væsentligt under niveauet for et rimeligt salær, så risikerer man, at færre og færre advokater har lyst til at påtage sig denne type sager. Retssikkerhed og adgangen til domstolene Fri proces ordningen er et væsentligt led i at sikre alle - uanset økonomisk råderum - en reel adgang til domstolene. En fortsat udhuling af fri procesreglerne vil føre til, at den del af befolkningen, der har mindst økonomisk råderum, i fremtiden vil få vanskeligt ved at få deres sager prøvet for domstolene, enten fordi den økonomiske ramme, domstolene stiller til rådighed er væsentlig ringere end modpartens, eller fordi flere og flere advokater vil være nødt til helt at sige nej til at tage denne type sager på de vilkår, domstolene tilbyder. Det er også værd at bemærke, at Den Europæiske Menneskerettigheds Konventions artikel 6 om en retfærdig rettergang beskytter princippet equality of arms - det at have adgang til lige våben under sagen. Det betyder, at parterne i en retssag skal være stillet styrkemæssigt på nogenlunde samme måde altså have de samme våben i hånd. Man kan diskutere, hvor stor ligestilling, der kræves. Men efter Homepage: 7

9 Advokatrådets opfattelse er den ulighed i aflønningen af paternes advokater, som undersøgelsen viser, langt fra et udtryk for equality of arms. Det er særdeles uheldigt, især i de tilfælde, hvor borgeren ønsker at få prøvet en afgørelse fra en offentlig myndighed. Offentlige myndigheder kan under bestemte betingelser foretage særdeles indgribende foranstaltninger over for den enkelte borger. Derfor er det en væsentlig del af borgernes retssikkerhed, at disse afgørelser kan indbringes for uafhængige domstole for at få fastslået afgørelsernes lovlighed også når der er meddelt fri proces i sagen. Princippet om, at det ikke bør være den enkeltes økonomi, der blokerer for domstolsprøvelse fremhæves i øvrigt af Retsplejerådet i betænkning 1436/2004, hvor der stilles forslag om, at der i fremtiden alene skal betales en retsafgift på maksimalt kr. for at indbringe sager om myndighedsudøvelse for domstolene uanset sagsgenstandens værdi. Forslaget skal netop forhindre, at staten gennem økonomiske barrierer lægger hindringer i vejen for reel adgang til domstolene. Advokatrådet finder på tilsvarende vis, at domstolenes salærfastsættelse bør sikre, at den, der får meddelt fri proces, har reel mulighed for at opnå tilstrækkelig advokatbistand til de skridt, som er nødvendige for en god varetagelse af sagens behandling. Når staten anmoder sin advokat om bistand, er staten villig til at betale et rimeligt salær for bistanden jf. retsplejelovens 126. Domstolene, som for statens regning fastsætter salæret til den beskikkede advokat, fastsætter imidlertid salæret til den beskikkede advokat væsentlig under niveauet for et rimeligt salær. At det netop er domstolene, der kan være hindringen for, at borgeren har blot nogenlunde tilsvarende muligheder for at føre sin sag som f.eks. staten, er et paradoks med beklagelige konsekvenser for retssikkerheden. Løsningen på problemet er efter Advokatrådets opfattelse, at domstolenes salærfastsættelse bringes op på niveau med et rimeligt salær, som alle andre, herunder staten selv, betaler for en advokatydelse. Gennemgangen af de 29 undersøgte sager viser så store forskelle mellem et rimeligt salær, og det salær, domstolene er villige til at fastsætte, at vilkårene for de medvirkende advokater og dermed for borgerne ikke har været rimelige. De 29 sager udgør kun en lille del af den samlede sagsmængde, og undersøgelsen kan ikke siges at være repræsentativ for alle sager. Men undersøgelsen kombineret med Advokatrådets dialog med de advokater, der fører fri processagerne, tyder dog klart på, at der er for stor forskel mellem det ressourceniveau, domstolene tillader den beskikkede advokat at anvende og det ressourceforbrug, som økonomisk stærkere partere med rimelighed kan forventes at anvende på samme sag. Dette indebærer, at de personer, der af økonomiske grunde er afhængige af reglerne om fri proces for at opnå adgang til domstolene, stilles væsentlig ringere end samfundets øvrige borgere, hvilket er i direkte modstrid med formålet med reglerne om fri proces. Homepage: 8

10 Salær hvis Kammeradvokaten havde fået fuldt salær Instanser B = Byret L = Landsret og H = Højesteret Note 1 Antal timer Note 2 Timesagsregnskab Note 3 Forslag til salær Sagens endelige vinder Myndighed B 1 Sag B1 Staten Beskikket advokat B 15 nej nej Kammeradvokaten B Myndighed C 2 Sag C1 Staten Beskikket advokat H 45,5 45,5 Kammeradvokaten H Myndighed D 3 Sag D1 Staten Beskikket advokat L 5 ja nej Kammeradvokaten L Myndighed E 4 Sag E1 Staten Beskikket advokat L + H 64 ja - for for Kammeradvokaten L + H Landsretten Landsretten 5 Sag E2 Staten Beskikket advokat L + H ja Kammeradvokaten L + H Heraf LR Myndighed F 6 Sag F1a Staten Beskikket advokat H 105,5 ja nej Kammeradvokaten H Advokatsamfundet 1

11 Salær hvis Kammeradvokaten havde fået fuldt salær Instanser B = Byret L = Landsret og H = Højesteret Note 1 Antal timer Note 2 Timesagsregnskab Note 3 Forslag til salær Sagens endelige vinder Myndighed F 7 Sag F1 Staten Beskikket advokat L 3,5 nej nej Kammeradvokaten Sag F2 8 NB! Retshjælpsforsikring Beskikket advokat L 29,5 nej nej Kammeradvokaten L Parten 9 Sag F4 Parten Beskikket advokat H 40 ja 40 timer Kammeradvokaten H 10 Sag F5 Parten Beskikket advokat L 8 3/4 ja Kammeradvokaten L 11 Sag F9 Staten Beskikket advokat H 35,5 ja nej Kammeradvokaten H 12 Sag F14 Parten Beskikket advokat H 100 ja (60-65 timer) nej Kammeradvokaten H Note 4 13 Sag F15 Parten Beskikket advokat L + H 83,5 ja nej Kammeradvokaten L + H Advokatsamfundet 2

12 hvis Kammeradvokaten havde fået fuldt salær Instanser B = Byret L = Landsret og H = Højesteret Note 1 Antal timer Note 2 Timesagsregnskab Note 3 Forslag til salær Sagens endelige vinder Salær Myndighed G 14 Sag G1 Staten Beskikket advokat L 15 ja (15 t) Kammeradvokaten L Myndighed H 15 Sag H1 Staten Beskikket advokat H 46,5 ja nej Kammeradvokaten H Myndighed I 16 Sag I-1 Staten Beskikket advokat L + H 128,5 ja nej Kammeradvokaten L + H Heraf for LR Myndighed J 17 Sag J1 Staten Beskikket advokat H 82 ja nej Kammeradvokaten H foruden for LR Myndighed K 18 Sag K1 Parten Beskikket advokat L + H 41,5 ja nej Kammeradvokaten L + H Heraf for LR 19 Sag K2 Staten Beskikket advokat H 12 nej nej Kammeradvokaten Advokatsamfundet 3

13 Salær hvis Kammeradvokaten havde fået fuldt salær Instanser B = Byret L = Landsret og H = Højesteret Note 1 Antal timer Note 2 Timesagsregnskab Note 3 Forslag til salær Sagens endelige vinder 20 Sag K3 Staten Beskikket advokat H nej Kammeradvokat H 21 Sag K4 Parten Beskikket advokat L + H 58 t 55 min ja i Kammeradvokaten L + H Højesteret 22 Sag K5 Staten Beskikket advokat H 82 3/4 ja nej Kammeradvokaten Sag K6 Parten Beskikket advokat L 17 ja nej Kammeradvokaten L Myndighed L 24 Sag L3 Staten Beskikket advokat L 50 ja nej Kammeradvokaten L 25 Sag L4 Staten Beskikket advokat L nej Kammeradvokaten L 26 Sag L5 Staten Beskikket advokat H 85 ja (85 t) nej Kammeradvokaten H 85 Advokatsamfundet 4

14 Salær hvis Kammeradvokaten havde fået fuldt salær Instanser B = Byret L = Landsret og H = Højesteret Note 1 Antal timer Note 2 Timesagsregnskab Note 3 Forslag til salær Sagens endelige vinder Myndighed M 27 Sag M2 Parten Beskikket advokat L + H 100 Ja Kammeradvokaten L + H Heraf for LR Myndighed N 28 Sag N1 Parten Beskikket advokat B + L 30 ja nej Kammeradvokaten B + L Heraf for B Myndighed O 29 Sag O1 Parten Beskikket advokat L + H Kammeradvokaten L + H Her af for LR Note 1: Angiver hvor mange timer, advokaten har anvendt på sagen. Ikke alle advokater fører regnskab med den anvendte tid Note 2: Angiver det timeantal, advokaten har oplyst til retten. Det er ikke noget krav, at advokaten afleverer et sådan regnskab til retten. Note 3: Angiver advokatens salærforslag til retten. Det er ikke noget krav, at advokaten afgiver et salærforslag til retten Note 4: Som det fremgår, har advokaten brugt 100 timer på sagen men alene oplyst timer over for retten. Advokatsamfundet 5

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

repræsentantskabsmøde 25.03.09

repræsentantskabsmøde 25.03.09 Procedering af advokatsalær i civile sager Danske Advokaters repræsentantskabsmøde 25.03.09 Af advokat Karsten Høj Hvem er jeg? - Medejer af Elmer & Partnere, der beskæftiger sig med ansættelses-/arbejdsret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A. København, den 7. maj 2014 Sagsnr. 2013-2715/2KR/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A. Sagens tema: Ejerforeningen X ved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Justitsministeriet Civilafdelingen

Justitsministeriet Civilafdelingen Justitsministeriet Civilafdelingen jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 1 M O B I L 4 1 2 3 8 8 6 1 M E N N E S K E R E T.

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 903 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 6. oktober 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 221-231/2016 Advokaterne Steen Leonhardt Frederiksen, Mette Lauritzen, Michael Steffensen, Daniel Rosenkilde Larsen, Hugo Steinmetz, Rolf Lindegaard

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. august 2016 Sag 97/2016 A (advokat Ole Dueholm) mod B (advokat Pernille Skinnerup) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Retten i Randers den 28. oktober

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

1. Grundtakst pr. time kr. 2. a. Grundlovsforhør inkl. samtale med klienten kr.

1. Grundtakst pr. time kr. 2. a. Grundlovsforhør inkl. samtale med klienten kr. Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 8. december 2017 J.nr. 85A-ØL-3-17 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. januar 2018 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008

Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008 Vejledning om kammeradvokatordningen Oktober 2008 Indhold Indledning 2 Hvilke statsinstitutioner er omfattet af aftalen? 2 Hvilke opgavetyper omfatter aftalen? 2 Anden advokatbistand end Kammeradvokaten

Læs mere

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen Side 31 af 35 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Dækningens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretten.

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2009 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2009 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET Den 24. juni 2010 J.nr. 85A-VL-004-10 J.nr. 72A-ØL-008-08 72A-ØL-009-08 Vejledende takster pr. 1. juli 2010 ved betalingspåkrav samt inkassosager Pr. 1. juli

Læs mere

LANDSRETSKENDELSE OM SAGSOMKOSTNINGER - DOM OM FORSIKRINGSPRÆMIE

LANDSRETSKENDELSE OM SAGSOMKOSTNINGER - DOM OM FORSIKRINGSPRÆMIE 21. FEBRUAR 2011 LANDSRETSKENDELSE OM SAGSOMKOSTNINGER - DOM OM FORSIKRINGSPRÆMIE En ny landsretskendelse støtter det synspunkt, at der ved fastsættelse af sagsomkostninger ikke længere ses "slavisk" på

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2011 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2011 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation.

Vedhæft beskrivelse af sagen, herunder påstande og anbringender og vedhæft dokumentation. Retshjælpsforsikring anmeldelse under den private retshjælpsforsikring (se forsikringsvilkår, herunder 12 om anmeldelse)? Som advokat for (Forsikringstagers navn og evt. CPR-nr.) anmoder jeg med henvisning

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2015 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2015 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 Sag 62/2016 T (advokat Stine Gry Johannessen, beskikket) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Introduktion til advokatbranchen i Grønland

Introduktion til advokatbranchen i Grønland Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 425 Offentligt Introduktion til advokatbranchen i Grønland Møde med Folketingets Retsudvalg den 10. september 2016 Advokatfuldmægtig Stine Dahl, advokat Rebekka Bisgaard

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2012 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2012 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

Forsetty Advokathjælp

Forsetty Advokathjælp Forsetty Advokathjælp Vilkår af 1. november 2014 1. Almindelige vilkår 1.1 Hvem er dækket af Advokathjælp Advokathjælpen gælder for den person, som er har (i) modtaget Advokathjælpsbevis, (ii) har købt

Læs mere

Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Hindkjær

Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Hindkjær Grønnegade 2, 1. sal 8000 Aarhus C Tlf: 75 75 25 25 Mail: post@hindkjaerlaw.com CVR DK 36 13 25 07 Bank: 2316 6278837856 www.hindkjaerlaw.com Forretningsbetingelser for Advokatfirmaet Hindkjær Disse forretningsbetingelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. februar 2016 Sag 195/2015 Advokaterne Peter Christian Kierkegaard, Jacob Monberg, Niels Ulrik Heine og Michael Amstrup kærer Østre Landsrets afgørelse om acontosalær

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms, kørsel ,25 kr. ekskl. moms og udlæg kr.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms, kørsel ,25 kr. ekskl. moms og udlæg kr. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2013-1002/VTA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne sin søn klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der sammen med

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2886/3KR/AKC/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: Klager

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011. København, den 24. april 2012 Sagsnr. 2011 3838/MKJ/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X har klaget over, at advokat A har tilsidesat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-569/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der bistod

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Astrid Mavrogenis. Fri proces. Retshjælp

Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk. Astrid Mavrogenis. Fri proces. Retshjælp Astrid Mavrogenis Fri proces Retshjælp Forord Kapitel 1 Indledning 19 1.1. Oversigt over fri procesreglernes systematik 19 1.2. Området for fri proces 21 Kapitel 2 Visse forvaltningsretlige problemstillinger

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2016 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2016 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gruppesøgsmål m.v.). Af justitsministeren Lene Espersen (KF) Samling: 2006-07 Status: Stadfæstet Skriftlig fremsættelse (10.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat.

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-2778/LSK K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere advokat indklagede. Sagens tema: Klager, der var sigtet for dokumentfalsk,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 179/2015 A (advokat Charlotte Løfberg) mod Jyske Finans A/S (advokat Tanja Lykke Stougaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen. København, den 19. februar 2013 Sagsnr. 2011 2893/HCH/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

RETSHJÆLPSORDNINGER I DANMARK

RETSHJÆLPSORDNINGER I DANMARK RAPPORT RETSHJÆLPSORDNINGER I DANMARK Projektperiode: November 2001 Marts 2002 Projektnr.: 30831 Kunde: Advokatsamfundet Kronprinsessegade 28 1306 K Rapporteringsmåned: Marts 2002 Indhold Kapitel 1 Indledning.......

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 208/2013 Anklagemyndigheden kærer Østre Landsrets kendelse om ikke at tilbagekalde beskikkelsen af advokat Kristian Mølgaard som forsvarer

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig.

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig. 1 Rettevejledning til opgave 1 1. Er rettens kendelse rigtig? Der kan efter praksis pålægges editionspligt med hjemmel i retsplejelovens 343, sammenholdt med reglerne om edition, jf. Den civile retspleje,

Læs mere

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms. København, den 15. november 2012 Sagsnr. 2011-0332/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der havde solgt en fast ejendom gennem

Læs mere

NOTAT III. Så er det tid til en ny generel orientering og opdatering af sagen vedrørende skat af lægeboliger.

NOTAT III. Så er det tid til en ny generel orientering og opdatering af sagen vedrørende skat af lægeboliger. NOTAT III Til: Tekst til orientering af yngre læger skat af lægeboliger Dato: 30. august 2016 Udarbejdet af: Advokat Jacob Goldschmidt Til yngre læger omfattet af sagen vedrørende skat af tjenesteboliger

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP

ADVOKATFIRMAET POUL BOSTRUP Kristian Stidsen m.fl.: Omkostningsgodtgørelse i skattesager 3. udgave, ThomsonReuters 2010, Hans Henrik Bonde Eriksen m.fl. Skatte- og afgiftsproces, Jurist- og økonomforbundets forlag 2010, side 291-297

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

over Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

over Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 201 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Tina Bak Jensen Sagsnr.: 2010-740-0492 Dok.: TBJ40981 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over Høringssvar

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 39/2016 Haderslev Kommune (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Finland Plc. (advokat Peter Schradieck for begge)

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K jteu@um.dk benera@um.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 29. september 2015 SAGSNR.: 2015-3078 ID NR.: 364853 Høring -

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-2557/8KR/GGR 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre tiltaltes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 220/2015 Advokat Casper Andreasen

Læs mere

Beretninger fra fonde under Advokatsamfundet 2005 2007

Beretninger fra fonde under Advokatsamfundet 2005 2007 Beretninger fra fonde under Advokatsamfundet 2005 2007 Erstatningsfonden...side 2 Det danske Advokatsamfunds Fond...side 3 Birthe Daells Fond...side 4 Understøttelsesfonden...side 5 Sagfører H. Toftkilds

Læs mere

DENLAW ADVOKATER JULIAN JENSEN ADVOKAT, LL.M.

DENLAW ADVOKATER JULIAN JENSEN ADVOKAT, LL.M. DENLAW Advokater Julian Jensen Advokat, LL.M. Østergade 55 1100 København K T: +45 33 13 15 11 M: +45 27 28 01 51 E: jj@denlaw.dk H: www.denlaw.dk CVR-nr.: 33443129 FORRETNINGSBETINGELSER Advokatfirmaet

Læs mere