Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016"

Transkript

1 Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016 Hverdagstræning og rehabilitering Personlig pleje, praktiske opgaver Træning og afløsning/aflastning Vederlagsfri fysioterapi Servicelovens 83, 83a, 84, og 86 Sundhedsloven 140 og 140a

2 Kvalitet i livet hele livet Kvalitetsstandarder Disse kvalitetsstandarder indeholder information til Fanø Kommunes borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente at modtage fra Velfærdsforvaltningen efter Servicelovens 83, 83a, 84 og 86 og Sundhedslovens 140a. Kvalitetsstandarderne har til formål At synliggøre kommunens serviceniveau At synliggøre borgernes rettigheder og pligter At skabe realistiske forventninger til kommunens serviceniveau. Kommunen skal mindst én gang om året revidere kvalitetsstandarderne. Borgere er altid velkomne til at henvende sig til Visitationen for at drøfte et ønske eller behov for anden hjælp end den, som er beskrevet i kommunens kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarden bygger på Fanø Kommunes værdigrundlag ansvar, respekt og mening og skal sikre, at borgeren bliver mødt med en åben, respektfuld og ligeværdig dialog klart sprog og forståelig tale enkel, overskuelig og lettilgængelig information Hvornår kan borgeren få hjælp? En borger er berettiget til hjemmehjælp, hvis borgeren selv eller med hjælp fra borgerens nærmeste ikke kan klare hverdagen. Hjemmehjælp gives til borgere, der er for syge eller svækkede til at løse bestemte opgaver. Hjælpen ydes fortrinsvis som hjælp til selvhjælp. Selv om borgeren oplever, at det med årene går lidt langsommere, giver dette ikke i sig selv ret til hjemmehjælp. Hjælpen har som udgangspunkt ikke noget at gøre med alder og pension. Det er altid borgerens funktionsniveau og øvrige muligheder for at få løst opgaverne, der afgør, om Fanø Kommune kan tilbyde hjemmehjælp. Hvordan får borgeren hjælp? Har borgere brug for hjælp, skal der rettes henvendelse til Visitationen i Fanø Kommune. Se kontaktinformation på Fanø Kommunes hjemmeside Borgeren eller andre kan på vegne af borgeren henvende sig og anmode om hjælp. Hvis en borger henvender sig på vegne af en anden, er det vigtigt, at borgeren er indforstået med henvendelsen. Hvordan vurderes behovet for hjælp? Når borgeren søger om hjælp eller støtte, tager kommunens visitator kontakt til borgeren for at aftale tidspunkt for et besøg. Ved besøget drøfter visitator behovet med borgeren og eventuelle pårørende. Efter besøget beslutter visitator, hvilken hjælp borgeren kan bevilges. Formål Det overordnede formål med at iværksætte hjælpen er: At borgeren bliver i stand til at klare daglige gøremål selv eller bliver mest mulig selvhjulpen. At borgeren opretholder optimal livskvalitet så længe som muligt, Kvalitet i livet hele livet. Borgeren får efterfølgende en skriftlig afgørelse, hvor det fremgår, hvad der ydes hjælp eller Dok.nr Side 1

3 støtte til. Hvis der gives afslag på ansøgt hjælp, bliver dette begrundet i den skriftlige afgørelse, og der vedlægges en klagevejledning. Visitator tilpasser løbende hjælpen efter borgerens behov. I praksis sker dette ofte på foranledning af det personale, der kommer i hjemmet. Frit valg af leverandør af personlig pleje og praktiske opgaver Der er pt ingen leverandører af personlig pleje. Borgerne, der er visiteret til hjælp til praktiske opgaver efter Serviceloven 83, kan vælge mellem 1. den kommunale leverandør, Fanø Kommune, eller 2. et fritvalgsbevis Et fritvalgsbevis giver borgeren mulighed for selv at købe den hjælp, han eller hun er visiteret til. Borgeren får dermed ret til at vælge og indgå aftale med en CVR-registreret virksomhed til at udføre den visiterede hjælp. Fanø Kommune afregner den faktiske pris med den valgte leverandør, dog max kr. 372 pr. time (2014-priser). Ved begge muligheder er det Visitationen, Fanø Kommune, der ud fra Servicelovens 83 visiterer den hjælp, borgeren er berettiget til. Hjælpen skal svare til Fanø Kommunes kvalitetsstandarder og kommunen er forpligtet til at føre tilsyn med at det sker. For begge muligheder gælder endvidere, at hjælpen ydes som hjælp til selvhjælp, det vil sige, at borgeren forventes at deltage i det omfang, det er muligt. Fleksibel hjemmehjælp Som udgangspunkt skal leverandøren udføre de opgaver, som er beskrevet i den skriftlige afgørelse. Borgeren kan helt eller delvist ønske at bytte til en anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om, også mellem personlig pleje og praktisk hjælp. Der kan byttes mellem de ydelser, man er visiteret til og også til ydelser, man ikke er visiteret til, hvis de er omfattet af kommunens serviceniveau for personlig pleje og praktisk hjælp. Ønsker man at bytte ydelser mellem personlig hjælp og praktisk bistand, skal man være visiteret til begge dele. Det er hjælperen, der i dialog med borgeren beslutter, om det er forsvarligt og tidsmæssigt muligt at bytte ydelserne. Der kan ikke byttes til ydelser, som borgeren selv kan udføre. Hvis ydelser gentagne gange byttes, skal Visitationen vurdere, om bevillingen skal ændres. Klippekortsordningen For årene 2015 og 2016 har Fanø Kommune søgt og fået del i puljemidler til ekstra hjemmehjælp til de svageste ældre, i daglig tale kaldet klippekorts-modellen. Velfærdsforvaltningen administrerer denne pulje. Det er Visitationen, der ud fra fastsatte kriterier visiterer borgere til ordningen. Kriterierne er godkendt af Ministeriet for børn, ligestilling og integration. Borgerens hjem er personalets arbejdsplads. Når en borger modtager hjemmehjælp, er borgerens hjem også en arbejdsplads. Fanø Kommune skal sikre et godt arbejdsmiljø og i samarbejde med borgeren udarbejde en arbejdspladsvurdering. Der kan være behov for hjælpemidler eller boligændringer. Der kan også være brug for at borgeren flytter møbler eller fjerner gulvtæpper. Der må ikke ryges i hjemmet, mens personalet er der. Borgeren får en vejledning om arbejdsmiljøkrav, blandt andet om egnede arbejdsredskaber i hjemmet. Særlige forhold, der skal tages hensyn til Fanø Kommune forventer, at samarbejdet mellem leverandøren og borgerne er præget af venlighed og gensidig respekt. Medarbejderne har tavshedspligt. Medarbejderne har underretningspligt. Det betyder, at hvis en borgers helbredstilstand ændres, skal medarbejderen underrette sin leder. Medarbejderne samt deres ægtefæller, nærtstående og pårørende må ikke modtage arv og gaver fra borgeren eller handle med denne. Sundhedspersonale har dokumentationspligt i forhold til borgernes helbredsoplysninger. Disse oplysninger har borgerne ret til at få indsigt i. Dok.nr Side 2

4 Det forventes, at borgeren: Er hjemme på det aftalte tidspunkt Giver besked senest dagen før, hvis den aftalte hjælp skal aflyses eller ønskes flyttet. Kommer leverandøren til en låst dør, er det leverandørens pligt at undersøge baggrunden for dette samt iværksætte de nødvendige handlinger, f.eks. kontakt til pårørende eller låsesmed og politiet. Klagemuligheder Klager over ydelser fra Velfærdsforvaltningen rettes først til Visitationen, der genovervejer sin afgørelse. Hvis afgørelsen ikke ændres, bringer Visitationen sagen videre til Ankestyrelsen. Sagsbehandlingstider Sagsbehandlingstiden starter på det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning og løber indtil afgørelsen er sendt til ansøgeren. Overholdelsen af sagsbehandlingstiden forudsætter, at eventuelle ansøgninger er udfyldt korrekt og at den dokumentation, der påkræves, foreligger ved ansøgningen, eller fremskaffes til tiden, hvis man fra kommunes side anmoder om det. Sagsbehandlingstiderne er generelle. Dette betyder, at kommunen behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Det betyder også, at der kan være særlige situationer, hvor den fastsatte sagsbehandlingstid ikke kan overholdes. Hvis dette sker, vil visitationen oplyse om grunden til, at fristen ikke kan overholdes, og hvornår afgørelsen forventes at blive truffet. Sagsbehandlingstiderne fremgår under de enkelte kvalitetsstandarder. Dok.nr Side 3

5 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard nr. 1 Hverdagstræning og rehabilitering...side 5 Kvalitetsstandard nr. 2 Personlig pleje...side 7 Kvalitetsstandard nr. 3 Psykisk pleje og omsorg...side 10 Kvalitetsstandard nr. 4 Praktiske opgaver...side 12 Kvalitetsstandard nr. 5 Ernæring...side 16 Kvalitetsstandard nr. 6 Aflastning og rehabilitering...side 19 Kvalitetsstandard nr. 7 Genoptræning og vedligeholdelsestræning...side 21 Kvalitetsstandard nr. 8 Vederlagsfri fysioterapi...side 24 Dok.nr Side 4

6 Kvalitetsstandard nr. 1 Hverdagstræning og rehabilitering Hvad er ydelsens Lovgrundlag: Sagsbehandlingstid: Hvad er formålet med Hvilket behov dækker Hvem kan modtage Ydelsens omfang: indgår i indgår ikke i Valgmulighed mht. leverandør: Servicelovens 83a Følger sagsbehandlingstiderne for kvalitetsstandard nr. 2: Personlig pleje og kvalitetsstandard nr. 4: Praktiske opgaver. At borgeren opretholder optimal livskvalitet så længe som muligt. At borgeren genvinder eller ny indlærer daglige funktioner og dermed opretholder størst mulig grad af selvhjulpenhed. Genoptræning/ ny indlæring af dagligdagsfunktioner. Borgere som visiteres til hjemmehjælp første gang eller som pga. sygdom, indlæggelse eller lign. efterspørger/får behov for øget hjemmehjælp. Borgere, der efter en konkret og individuel vurdering vurderes at have et træningspotentiale og der er en realistisk forventning om, at borgeren ved en målrettet træningsindsats i 4 8 uger, vil kunne opnå større grad af selvhjulpenhed I samråd med trænende ergoterapeut vurderes behovet for Hverdagstræning. Visitator afgør omfanget af Hverdagstræning. Typisk forløb varer 4-8 uger. Træning i og af dagligdagsfunktioner (ADL- træning) Evt. styrke- og udholdenhedstræning. Passive ydelser. Holdtræning. Der er ikke valgmulighed for hjælp efter 83a, da ydelsen leveres af terapeutuddannet personale. Dok.nr Side 5

7 Hvem leverer Kompetencekrav til udføreren: Hvad koster ydelsen for borgeren: Fanø Kommunes ergoterapeut. Opgaverne kan overdrages til øvrige medarbejdere i hjemmeplejegruppen under vejledning fra ergoterapeuten. Autorisation som ergoterapeut/fysioterapeut. Ydelsen er gratis. Hvordan leveres Hvis der er tale om personlig hjælp, igangsættes hjælpen, og hjemmeplejegruppens ergoterapeut foretager en undersøgelse af borgerens funktionsniveau, sideløbende med at hjælpen ydes. Hvis der er tale om praktisk bistand foretager ergoterapeuten inden hjælpen igangsættes en funktionstest og der lægges en plan for træningen. Herefter igangsættes hjælpen sideløbende med, at der foregår træning. Hvordan følges op på Er der særlige forhold at tage hensyn til: Ved træningsperiodens afslutning foretager ergoterapeuten ny funktionstest og evaluering af forløbet. Borgeren re-visiteres på baggrund af sit ny opnåede funktionsniveau. Arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hjemmet skal opfylde arbejdsmiljølovens krav i forhold til personalet. Efter en konkret vurdering eller ved ændret funktionsniveau hos borgeren, skal der evt. etableres hjælpemidler (lift, plejeseng, badestol mv.) i hjemmet, før hjælpen kan iværksættes. Ved behov for hjælp til nedre hygiejne, herunder kateterpleje og stomipleje skal der installeres en plejeseng, hvis ydelsen ikke kan leveres forsvarligt på anden vis. Der kan være brug for, at borgeren ommøblerer af hensyn til personalets arbejdsstillinger. Der udarbejdes arbejdspladsvurdering i hvert enkelt hjem. Dok.nr Side 6

8 Kvalitetsstandard nr. 2 Personlig pleje Hvad er ydelsens lovgrundlag: Sagsbehandlingstid: Hvad er formålet med Hvilket behov dækker Hvem kan modtage Ydelsens omfang: indgår i Servicelovens 83 og uger Afhængig af situationen vil kontakten til borger ske indenfor 6 dage. Akut hjælp kan afgøres døgnet rundt indenfor 1 time. At sikre hjælp til personlig pleje til borgere omfattet af personkredsen. At sikre at borgerens funktioner og kompetencer udvikles, fastholdes eller udføres. Der ydes hjælp til selvhjælp, og borgeren medvirker i videst muligt omfang i udførelsen af den personlige hjælp/pleje for at opnå størst mulig grad af selvhjulpethed. Hjælp til personlig pleje (dag, aften, nat og weekend). Målrettet undervisning, vejledning, rådgivning eller træning i forhold til vedligeholdelse af borgerens færdigheder til udførelsen af personlig pleje. Borgere, der efter en konkret og individuel vurdering, ikke selv er i stand til at varetage eller ikke kan optrænes til at varetage den personlige pleje i fuldt omfang på grund af varig eller midlertidig nedsat fysisk funktionsevne nedsat psykisk funktionsevne særlig sociale problemer I samråd med borgeren vurderes behovet for hjælp. Visitator afgør, hvilke opgaver der kan ydes hjælp eller støtte til. Den bevilgede hjælp fremgår af afgørelsesbrevet. Hjælp til personlig pleje kan omfatte: bad 1 gang ugentligt personlig hygiejne af- og påklædning toiletbesøg forflytning og lejringer anretning af (leveret) mad Dok.nr Side 7

9 hjælp til indtagelse af mad støttestrømper, høreapparater og lignende medicingivning kateter- og stomipleje træning i hjemmet indgår ikke i Der ydes ikke hjælp til opgaver som borgeren selv kan udføre. I weekenden/søgnehelligdage ydes ikke hjælp til: - bad og hårvask - træning i hjemmet Valgmulighed mht. leverandør: Borgerne kan efter servicelovens 91, stk. 1 og 2 vælge de af Fanø Kommunes godkendte leverandører. Efter servicelovens 94 kan udpeges en privat person, der skal godkendes af kommunen, som herefter skal ansætte og indgå en kontrakt med den pågældende om opgavens omfang og indhold, leverancesikkerhed jf. reglerne om erstatningshjælp og om betaling mv. Der er ikke frit valg af leverandør indenfor personlig pleje. Borgerne kan vælge mellem: Fanø Kommunes hjemmepleje Godkendt privat udpeget hjælper. Hvem leverer Social- og sundhedspersonale ansat ved Fanø kommune eller godkendt privat udpeget hjælper. Hjælpen ydes som hovedregel af de samme hjælpere. Kompetencekrav til udføreren: Det personale, der udfører hjælp efter serviceloven 83, rekrutteres fra de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undtagelsesvis kan opgaven udføres af ufaglært personale. Dette sker efter forsvarlig oplæring og under vejledning af faglært personale. Hjælperen er omfattet af tavshedspligt. Hvad koster ydelsen for borgeren: Hvordan leveres Hjælpen er gratis for borgeren Den aftalte hjælp leveres med det indhold, der fremgår af afgørelsesbrev. Hjælpen iværksættes senest dagen efter, at hjælpen er aftalt. Ved akut behov får borgeren hjælpen straks. Ved ændringer i behovet for hjælp, foretages re-visitation, der kan føre til ny afgørelse. Der må ikke forekomme aflysninger fra Fanø Kommunes side. Hjælpen ydes indenfor den aftalte tid, plus/minus 1 time. Borgere der får morgenhjælp, får hjælpen inden kl både på hverdage og i weekender. Borgere, der skal have hjælp til morgenmad, tilbydes hjælp inden kl. 10 på hverdage og i weekender. Dok.nr Side 8

10 Hvordan følges op på Ydelsen: Personalet i hjemmet foretager løbende vurdering af ydelserne ud fra bevillingen og helhedsvurderingen af borgerens tilstand. Visitator gennemfører revisitation efter behov. Er der særlige forhold at tage hensyn til: Arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hjemmet skal opfylde arbejdsmiljølovens krav i forhold til personalet. Efter en konkret vurdering eller ved ændret funktionsniveau hos borgeren, skal der evt. etableres hjælpemidler (lift, plejeseng, badestol mv.) i hjemmet, før hjælpen kan iværksættes. Ved behov for hjælp til nedre hygiejne, herunder kateterpleje og stomipleje skal der installeres en plejeseng, hvis ydelsen ikke kan leveres forsvarligt på anden vis. Der kan være brug for, at borgeren ommøblerer af hensyn til personalets arbejdsstillinger. Der udarbejdes arbejdspladsvurdering i hvert enkelt hjem. Dok.nr Side 9

11 Kvalitetsstandard nr. 3 Omsorgsrelaterede ydelser Hvad er ydelsens lovgrundlag: Sagsbehandlingstid: Hvad er formålet med Hvilket behov dækker Hvem kan modtage Ydelsens omfang: indgår i indgår ikke i Valgmulighed mht. leverandør: Servicelovens 83 2 uger Afhængig af situationen vil kontakten til borger ske indenfor 6 dage. Akut hjælp kan afgøres døgnet rundt indenfor 1 time. At skabe tryghed og trivsel, samt yde råd og vejledning som kan forebygge eller løse problemer i hverdagen. Bidrag til at støtte borgerens evne til at klare egen situation og til at bevare funktionsniveauet længst muligt. Psykisk støtte og omsorg til borgeren samt evt. pårørende. Borgere der efter en konkret og individuel vurdering har behov for støtte til at kunne klare egen livssituation eller forebygge problemer i hverdagen for dermed at skabe tryghed og trivsel. I samråd med borgeren vurderes behovet for hjælp. Visitator afgør, hvilke opgaver der kan ydes hjælp til. Dette fremgår af afgørelsesbrevet. Der ydes hjælp efter behov til: Psykisk hjælp og støtte/tilsyn Omsorgsrelaterede opgaver (gennemgå post, telefonopkald til læge, familie o.l.) Der kan ved ensomhedsproblemer etableres kontakt til besøgstjeneste og tilbydes daghjem. - Borgerne kan efter servicelovens 91, stk. 1 og 2 vælge de af Fanø Kommunes godkendte leverandører. Dok.nr Side 10

12 Efter servicelovens 94 kan udpeges en privat person, der skal godkendes af kommunen, som herefter skal ansætte og indgå en kontrakt med den pågældende om opgavens omfang og indhold, leverancesikkerhed jf. reglerne om erstatningshjælp og om betaling mv. Der er ikke frit valg af leverandør indenfor psykisk pleje og omsorg. Borgerne kan vælge mellem: Fanø Kommunes hjemmepleje Godkendt privat udpeget hjælper. Hvem leverer Hjælpen udføres af social- og sundhedspersonale ansat ved Fanø kommune eller godkendt privat udpeget hjælper. Hjælpen ydes som hovedregel af de samme hjælpere. Kompetencekrav til udføreren: Hvad koster ydelsen for borgeren: Hvordan leveres Hvordan følges op på Det personale, der udfører hjælp efter serviceloven 83, rekrutteres fra de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undtagelsesvis kan opgaven udføres af ufaglært personale. Dette sker efter forsvarlig oplæring og under vejledning af faglært personale. Hjælperen er omfattet af tavshedspligt. Hjælpen er gratis Den aftalte hjælp leveres med det indhold, der fremgår af afgørelsesbrev. Hjælpen iværksættes senest dagen efter, at hjælpen er aftalt. Ved akut behov får borgeren hjælpen straks. Ved ændringer i behovet for hjælp foretages re-visitation, der kan føre til ny afgørelse. Der må ikke forekomme aflysninger fra Fanø Kommunes side. Hjælpen ydes indenfor den aftalte tid, plus/minus 1 time. Personalet i hjemmet foretager løbende vurdering af ydelserne ud fra bevillingen og helhedsvurderingen af borgerens tilstand. Visitator gennemfører revisitation/tilsyn efter behov. Er der særlige forhold at tage hensyn til: Arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hjemmet skal opfylde arbejdsmiljølovens krav i forhold til personalet. Dok.nr Side 11

13 Kvalitetsstandard nr. 4 Praktiske opgaver Rengøring, tøjvask og indkøb Hvad er ydelsens lovgrundlag: Sagsbehandlingstid: Servicelovens 83 og 86 4 uger Hvad er formålet med At sikre borgere, omfattet af personkredsen mulighed for at renholde hjemmet og klare nødvendige praktiske opgaver. Der ydes hjælp til selvhjælp, og borgeren medvirker i videst muligt omfang i udførelsen af de praktiske opgaver for at opnå størst mulig grad af selvhjulpethed. Hvilket behov dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet som rengøring, tøjvask og indkøb. Målrettet undervisning, vejledning, rådgivning eller træning i forhold til vedligeholdelse af borgens færdigheder til udførelsen af praktiske opgaver. Opgaver, som borgeren eller husstanden selv kan udføre, ydes der ikke hjælp til. Hvem kan modtage Borgere som ud fra en konkret og individuel vurdering ikke selv er i stand til at eller ved hjælp fra andre i husstanden kan varetage praktiske opgaver i hjemmet på grund af varig eller midlertidig nedsat fysisk funktionsevne nedsat psykisk funktionsevne særlig sociale problemer I den samlede vurdering af behovet indgår borgerens egne ressourcer og færdigheder, samt familie og pårørendes muligheder for hjælp og støtte. Ydelsens omfang: indgår i I samråd med borgeren vurderes behovet for hjælp. Visitator afgør, hvilke opgaver der kan ydes hjælp til. Dette fremgår af afgørelsesbrevet. Hjælp til rengøring omfatter: Rengøring og udluftning af rum, der svarer til en 2-værelses Dok.nr Side 12

14 lejlighed, dvs. entré, badeværelse, køkken, opholdsstue, soveværelse. Rengøring af gulve (støvsugning og gulvvask) Aftørring af støv Rengøring af badeværelse Rengøring af køkken(opvask, rengøring af køleskab og køkkenbord) Skift af sengelinned. indgår ikke i Hjælp til tøjvask omfatter: Vask af tøj i egen maskine eller i ejendommens fællesvaskeri. Vask af personligt tøj, sengelinned og håndklæder Tørring af tøj Lægge tøj sammen Lægge tøj på plads Undtagelsesvis kan der ydes hjælp til strygning af bluse/kjole eller bukser. Hjælp til indkøb omfatter: Hjælp til udfærdigelse af indkøbsliste Bestilling af varer til udbringning fra en handlende - Hjælp til at sætte varer på plads Ind- og udvendig vinduespudsning. Hovedrengøring. Flytning af tunge møbler. Afvaskning af skabe indvendigt samt af døre og vægge. Rystning af tæpper. Gardinvask. Udendørsarbejde herunder trappevask. Oprydning/rengøring efter gæster eller andre i husstanden. Rengøring efter husdyr. Rengøring ved flytning og efter håndværkere. Rengøring af fritstående fryser. Strygning og rulning af tøj Vask af større ting som dyner, puder, tæpper og gardiner. Tøjreparation. Transport af vasketøj til møntvask og vaskeri som ikke tilhører boligen. Storindkøb. Valgmulighed mht. leverandør: Borgerne skal efter servicelovens 91, stk. 1 og 2 have mulighed for at vælge mellem 2 eller flere leverandører af hjælpen. Endvidere er der mulighed for efter servicelovens 94 at udpege en privat person, der skal godkendes af kommunen, som herefter skal ansætte og indgå en kontrakt med den pågældende om opgavens omfang og indhold, leverancesikkerhed jf., reglerne om erstatningshjælp og om betaling mv. Borgerne kan vælge mellem: Fanø Kommunes hjemmepleje Fritvalgs-bevis Godkendt privat udpeget hjælper. Dok.nr Side 13

15 Hvem leverer Social- og sundhedspersonale ansat ved Fanø kommune. CVR-registreret privat leverandør ifølge fritvalgs-bevis. Godkendt privat udpeget hjælper. Hjælpen ydes som hovedregel af de samme hjælpere. Kompetencekrav til udføreren: Personale, der udfører hjælp efter serviceloven 83, rekrutteres fra de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, undtagelsesvis kan opgaven udføres af ufaglært personale. Dette sker efter forsvarlig oplæring og under vejledning af faglært personale. Hjælperen er omfattet af tavshedspligt. Hvad koster ydelsen for borgeren: Hjælpen er gratis Hvordan leveres Den aftalte hjælp leveres med det indhold, der fremgår af afgørelsesbrevet Hjælpen iværksættes senest 7 dage efter, at den er aftalt. Hjælpen ydes indenfor den aftalte tid (formiddag eller eftermiddag). Hjælpen ydes til de aftalte opgaver og ikke i tid. Det vil sige, at når de aftalte opgaver er udført, går hjælperen videre til andre opgaver. Hjælpen ydes hver 14. dag, indkøb og tøjvask dog som hovedregel 1 gang om ugen. Kun i specielle situationer udføres hjælpen oftere. Hjælp i forbindelse med mad/køkkenhygiejne ydes efter behov. Der er mulighed for at bytte visiterede ydelser inden for praktiske opgaver til andre ydelser efter indbyrdes aftale mellem borgeren og hjælperen. Det er en betingelse at de ydelser der byttes til er omfattet af Fanø kommunes fastsatte serviceniveau for praktiske opgaver. Hvis ydelsen byttes væk mere end 3 gange i træk, skal visitator vurdere om borgeren fortsat er berettiget til ydelsen. Der kan forekomme aflysninger ved helligdage og efter borgerens ønske. Hvis der er aflysninger fra leverandørens side, tilbydes en ny tid indenfor 7 dage. Ved ændringer i behovet for hjælp, foretages re-visitation, der kan føre til ny afgørelse. Hvordan følges op på Personalet i hjemmet foretager løbende vurdering af ydelserne ud fra bevillingen og helhedsvurderingen af borgerens tilstand. Visitator gennemfører revisitation efter behov. Er der særlige forhold Dok.nr Side 14

16 at tage hensyn til: Arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hjemmene skal opfylde arbejdsmiljølovens krav i forhold til personalet. Der udarbejdes arbejdspladsvurdering. Der skal anvendes godkendte rengøringsmidler uden parfume, farve og konserveringsmidler. Der arbejdes ikke med opløsningsmidler (Nærmere oplysninger kan fås af personalet). Hjælpen foretages kun når borgeren er hjemme. Personalet er forpligtiget til at undersøge årsagen, hvis borgeren ikke er hjemme. Dok.nr Side 15

17 Kvalitetsstandard nr. 5 Ernæring Hvad er ydelsens lovgrundlag: Sagsbehandlingstid: Hvad er formålet med Hvilket behov dækker Servicelovens 83 1 dag for madservice. Hjælp i forbindelse med anretning og servering følger sagsbehandlingstiden for personlig hjælp (kvalitetsstandard nr. 2). At borgeren får ernæringsrigtig og veltilberedt mad. Behovet for at borgerens ernæringstilstand genoprettes eller opretholdes. Hvem kan modtage Borgere som ud fra en konkret og individuel vurdering ikke selv er i stand til at eller ved hjælp fra andre i husstanden kan tilberede måltider i fuldt omfang på grund af varig eller midlertidig nedsat fysisk funktionsevne nedsat psykisk funktionsevne særlig sociale problemer I den samlede vurdering af behovet indgår borgerens egne ressourcer og færdigheder, samt familie og pårørendes muligheder for hjælp og støtte. Ydelsens omfang: I samråd med borgeren vurderes behovet for Madservice. indgår i indgår ikke i Udbringning af kølede færdigretter x 1 ugentlig Hvem leverer Godkendt privat leverandør. Dok.nr Side 16

18 Kvalitetskrav til leverandøren: Hygiejne og egenkontrol: Hvad koster ydelsen for borgeren: Maden produceres af faguddannet personale eller personale, der gennem kurser har opnået lignende kompetencer. Personale, der har lovpligtige hygiejne kurser. Det forudsættes at leverandøren overholder gældende lovgivning og regler om hygiejne og egenkontrol. Prisen for madservice fastsættes af Fanø Kommune. Prisen oplyses af visitator. Der opkræves ikke betaling for udbringning af Madservice. Hvad er ydelsens indhold: Maden skal leve op til: Anbefalinger for dansk institutionskost (Fødevarestyrelsen 2009). Maden er indbydende, velsmagende og dufter godt. Maden er fremstillet af friske og gode råvarer. Maden skal være varieret og ernæringsrigtigt sammensat. Maden skal medvirke til at højne livskvaliteten hos borgeren og dermed give borgeren en positiv oplevelse. Maden skal tilberedes af råvarer af god kvalitet, således at den er velsmagende, har passende konsistens/mørhed og et indbydende udseende. Råvarer af god kvalitet er defineret som råvarer, der er produceret skånsomt, så færrest mulige næringsstoffer går tabt. Det er råvarer, der er så friske som muligt og fri for unødvendige tilsætningsstoffer. På søn og helligdage tilbydes gode søndagsmenuer samt traditionelle danske højtidsmenuer For borgere der får leveret mad hjemme gælder: Menuen skal ugentligt indeholde: 14 forskellige hovedretter til både normalkost såvel som diætkost 14 forskellige biretter (forret eller dessert) Hovedretten skal over en periode på 4 uger variere på følgende måde: Fisk 4 gange Fjerkræ 4-6 gange Svinekød 4-6 gange Oksekød 4-6 gange Kalvekød 4-6 gange Indmad 1-2 gange Lam 1 gang. Dok.nr Side 17

19 Hvordan leveres Madservice: Særlige forhold: Madservice iværksættes efter aftale med borgeren, visitator og leverandør. Der leveres madservice alle årets uger. Der udleveres bestillingsmateriale for 14 dage af gangen Levering består af kølede færdigretter, der skal varmes i enten ovn eller mikroovn. Maden leveret ved borgens hjem hver uge til én uge af gangen. Tidspunktet for levering er torsdage mellem klokken og og er afhængig af, hvor borgeren bor. Udbringningstidspunktet kan variere afhængig af antallet af borgere, der er visiteret til madservice. Der er mulighed for at få maden leveret enten på hjemadressen eller til Fanø plejecenter. Ved indlæggelse på sygehus ske afbestilling gennem Visitationen. Aflysninger af levering forekommer ikke. Hvis leverandøren ikke opnår kontakt med borgeren eller der observeres noget usædvanligt ved aftalt besøg, skal dette meddeles Fanø Plejecenter tlf.: Dok.nr Side 18

20 Kvalitetsstandard nr. 6 Aflastning og rehabilitering Hvad er ydelsens lovgrundlag: Sagsbehandlingstid: Hvad er formålet med Hvilket behov dækker Hvem kan modtage Servicelovens 83, 84 og 86 Sundhedsloven dage. Akut hjælp kan afgøres døgnet rundt indenfor 1 time. At sikre aflastning eller afløsning af pårørende. At observere, pleje og træne borgeren med henblik på at forblive i eget hjem. At observere, pleje og træne borgeren efter endt sygehusophold. Rehabilitering efter genoptræningsplan fra sygehusophold. At sikre optimal pleje for døende. At sikre aktivitetstilbud og socialt samvær i Daghjemstilbud. Afløsning eller aflastning til ægtefælle eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau. Der kan tilbydes ophold på Midlertidig Døgnophold til personer der i en periode har særligt behov for observation, omsorg, pleje eller træning. Rehabilitering efter Sundhedsloven 140 og Servicelovens 86 med henblik på at optimere borgerens funktionsniveau. Omsorg, respekt, værdighed og smertelindring for døende. Aktivitetstilbud og socialt samvær i Daghjem. Hos borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau kan ægtefælle eller andre nære pårørende bevilges aflastning i form af at borgeren tilbydes midlertidig ophold. Borgere, der har behov for at blive plejet og vurderet med henblik på at kunne forblive i eget hjem længst muligt. Borgere, der efter hospitalsophold fortsat har brug for pleje og rehabilitering inden udskrivelse til eget hjem. Borgere der har brug for ophold i forbindelse med terminalpleje. Daghjem kan tilbydes til borgere, der har behov for socialt samvær eller som aflastning for ægtefælle. Ydelsens omfang: I samråd med borgeren og dennes pårørende vurderes behovet for ydelsens omfang og forventet tidshorisont. Dok.nr Side 19

21 Visitators afgørelse og tidspunkt for revisitation fremgår af afgørelsesbrev. indgår i Pleje, observation, medicinjustering, træning og rehabilitering. Midlertidigt ophold på Fanø Plejecenter kan være dag, aften, nat eller døgnophold. Regelmæssige ophold på Midlertidig Døgnophold af en uges varighed som aflastning til pårørende. Aflastning i hjemmet gives kun til faste praktiske opgaver. Daghjem er fra kl til indgår ikke i Overvågning i hjemmet Borgere der er visiteret til plejebolig, men ikke ønsker at modtage boligen, kan ikke forblive på Midlertidig Døgnophold. Hvem leverer Hjælpen udføres af social- og sundhedspersonale ansat ved Fanø Kommune eller godkendt privat udpeget hjælper. Hjælpen ydes som hovedregel af de samme hjælpere. Kompetencekrav til udføreren: Hvad koster ydelsen for borgeren: Hvordan leveres Det personale, der udfører hjælp efter serviceloven 83, er uddannet som social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut. Undtagelsesvis kan opgaver efter 83 udføres af ufaglært personale. Dette sker efter forsvarlig oplæring og under vejledning af faglært personale. Personalet er omfattet af tavshedspligt. Ved midlertidig ophold på Fanø Plejecenter, betales for de faktiske ydelser, dvs. mad og tøjvask. Beløbet fastsættes af kommunen. Ved ophold på Midlertidigt Døgnophold på Fanø Plejecenter, udarbejdes en handlingsplan inden 3 døgn. Opholdet varer typisk 1-3 uger. Hvordan følges op på Personalet foretager løbende vurdering af ydelserne ud fra bevillingen og helhedsvurderingen af borgerens tilstand. Visitator gennemfører planlagt revisitation eller revisitation efter behov. Er der særlige forhold at tage hensyn til: Arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Dok.nr Side 20

22 Kvalitetsstandard nr. 7 Genoptræning og Vedligeholdelsestræning Hvad er ydelsens lovgrundlag: Sagsbehandlingstid: Hvad er formålet med Hvilket behov dækker Hvem kan modtage Servicelovens 86 stk. 1 og 2. 3 uger At tilbyde træning, så borgeren så vidt mulig opnår samme funktionsniveau som inden sygdommen (genoptræning) At tilbyde borgeren træning for at undgå vedvarende eller yderligere svækkelse (vedligeholdelsestræning). At borgeren bliver i stand til at klare sig bedre i hverdagen med størst mulig grad af selvhjulpenhed. Færdighedstræning, træning af sociale færdigheder og kommunikation (ADL- træning til hjerneskadede) Genoptræning af mistet fysisk og psykisk funktionsevne efter sygdom, der ikke behandles i tilknytning til et sygehusophold. Vedligeholdelsestræning til vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder. Borgere over 18 år, som pga. betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau har behov for træning eller hjælp til udvikling af færdigheder. Det er en forudsætning at borgeren er motiveret for træning og medvirker i fastsættelsen af målet for træningsindsatsen. Hvem kan ikke modtage Ydelsens omfang: indgår i Borgere, der kan varetage træningen selv eller i almene tilbud i fx foreninger. I samråd med borgeren vurderer fysio- eller ergoterapeuten behovet for træning. Visitator afgør omfanget af træningen. Dette fremgår af afgørelsesbrevet. Træning i og af dagligdagsfunktioner (ADL-træning) Muskeludholdenheds- og styrketræning. Gangtræning/bevægelsestræning med og uden hjælpemidler. Balance-, stabilitets- og koordinationstræning. Mobilitetstræning. Dok.nr Side 21

23 Instruktion/vejledning i selvtræning/hjemmetræning. Træning og vejledning i forflytningsteknikker. Instruktion i lejringsteknikker. indgår ikke i Valgmulighed mht. leverandør: Fysioterapeutisk behandling som massage, manuel terapi, el-terapi. Borgerne kan efter servicelovens 91, stk. 1 og 2 vælge de af kommunens godkendte leverandører. Fanø Kommune har ikke indført valgmulighed. Hvem leverer Fanø Kommunens fysioterapeuter/ergoterapeuter. Udførelsen af træningen kan efter vurdering af fysioterapeuter/ergoterapeuter delegeres til plejepersonale. Kompetencekrav til udføreren: Hvad koster ydelsen for borgeren: Hvordan leveres Autorisation som fysioterapeut/ergoterapeut. Ydelsen er gratis. Træningen ansøges hos Visitationen Fanø Kommune. Fysioterapeut/ergoterapeut tager kontakt til borger senest 3 uger efter henvendelsen fra Visitationen. Ved risiko for nedsat førlighed påbegyndes træningen hurtigst muligt. Fysioterapeuten/Ergoterapeuten udarbejder en individuel trænings- /handlingsplan i samarbejde med borgeren. Der kan tilbydes individuel træning efter behov varierende fra 1-3 gange ugentligt, indtil det ønskede/forventede funktionsniveau er nået eller det vurderes at træning ikke længere medfører højere funktionsniveau. Der kan ligeledes tilbydes holdtræning efter behov 1-2 gange om ugen. Træningsforløbet varer typisk 3 måneder. Hvis de ønskede mål ikke er opnået kan træningsperioden evt. forlænges efter ansøgning til Visitationen. Træningen bygger på borgerens egne ressourcer, således at borgeren sikres indflydelse og medansvar for egen træning. Træningen foregår i Sundhedshuset, på Fanø Plejecenter eller i borgerens eget hjem. Personalets faglige vurdering afgør, hvor træningen foregår. Træning kan gives som: Individuel træning. Træning på selvtrænende hold i Sundhedshuset. Træning via et hjemmeprogram. Dok.nr Side 22

24 Hvordan følges op på Ved påbegyndelse af træningsforløb opsætter fysioterapeut/ergoterapeut konkrete og evaluerbare mål sammen med borgeren. Disse mål evalueres løbende ved hjælp af test. Ved endt træningsforløb evaluerer Visitationen de opstillede mål. Hvis de ønskede mål ikke er opnået kan Visitationen bevilge yderligere træning. Er der særlige forhold at tage hensyn til: Der kan ydes befordringsgodtgørelse jf. Servicelovens 117 med egenbetaling i henhold til Fanø Kommunes takster. Visitation til befordring sker ud fra gældende kriterier: Hvis borgeren ikke selv har mulighed for at transportere sig på elkøretøj, bil, cykel, rollator eller hvor gangdistancen er begrænset, bevilges transport. Det beror altid på en konkret og individuel vurdering af den enkelte borger. Dok.nr Side 23

25 Kvalitetsstandard nr. 8 Vederlagsfri fysioterapi Efter Sundhedsloven 140a Hvad er ydelsens lovgrundlag: Sagsbehandlingstid: Hvad er formålet med Hvilket behov dækker Hvem kan modtage Hvem kan ikke modtage Sundhedslovens 140 a Ikke relevant. Ingen kommunal sagsbehandling. Fysioterapien er rettet mod den aktuelle funktionsnedsættelse, som er en følge af sygdommen. Formålet med træningen er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forebygge forringelse af funktioner. Fysioterapi i form af holdtræning og individuel træning for borgere, omfattet af personkredsen. Voksne med et svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, der giver ret til vederlagsfri fysioterapi. Tilstanden skal være varig. Diagnosen skal fremgå af diagnoselisten i Sundhedsstyrelsens "Vejledning om vederlagsfri fysioterapi 2008". Som udgangspunkt vil henvisningen til vederlagsfri fysioterapi være til en privat klinik for fysioterapi. Borgere i Fanø Kommune har muligheden for at vælge mellem privat praktiserende fysioterapeut og Fanø Kommune. I Fanø Kommune udføres udelukkende fysioterapeutisk træning og ikke fysioterapeutisk behandling. Der kan ikke henvises til vederlagsfri fysioterapi, hvis der alene er tale om en dublering af eksisterende tilbud, som personen modtager efter andre bestemmelser. Eksempelvis kan en person, som modtager træningstilbud i kommunalt regi efter servicelovens bestemmelser, ikke henvises til et tilsvarende tilbud efter ordningen om vederlagsfri fysioterapi. Funktionsnedsættelse som følge af generel udviklingshæmning, samt som følge af alder eller smerter alene, berettiger ikke til vederlagsfri fysioterapi. Dok.nr Side 24

26 Ydelsens omfang: indgår i En henvisning gælder for 12 måneder og kan, hvis der er behov herfor, fornys for 12 måneder ad gangen. Der gives som udgangspunkt højst 20 individuelle behandlinger pr. år. Disse kan suppleres med eller erstattes af holdtræning. Forundersøgelse med kortlægning af borgerens funktionsevne i hverdagen. I samarbejde med borgeren udarbejdes en plan for forløbet på baggrund af borgerens behov, mål og forventninger. Individuel vejledning i træningsprogrammer. Træningen foregår hovedsageligt på hold og træningen er rettet mod borgerens hverdagsaktiviteter. Den fysiske træning består af øvelser hvor borgeren arbejder med normalisering af muskeltonus, balance og stabilitet, bevægelighed, styrke og udholdenhedstræning samt konditions-træning. Vejledning omkring hjælpemidler som kan lette hverdagen. indgår ikke i Vederlagsfri fysioterapi kan ikke anvendes til fysioterapi for eventuelle andre sygdomme og tilstande, som borgeren har. Valgmulighed mht. leverandør: Borgere, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, kan vælge mellem Privat klinik for fysioterapi. Kommunalt tilbud, Sundhedshuset, Vestervejen 1, Fanø. Vederlagsfri fysioterapi på andre kommuners institutioner. Dog kan andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager afvise at modtage personer, der har bopæl i en anden kommune. Hvem leverer Privat praktiserende fysioterapeut eller kommunalt ansat fysioterapeut. Kompetencekrav til udføreren: Autorisation som fysioterapeut. Praktiserende fysioterapeut skal have et ydernummer. Hvad koster ydelsen for borgeren: Ydelsen er gratis. Hvordan leveres For vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi gælder: Kontakt med henblik på aftale om træningsstart efter behov dog senest 14 dage efter modtagelse af lægehenvisning. Dok.nr Side 25

27 Hvordan følges op på Ved førstegangshenvisning og ved fornyet henvisning til fysioterapeut skal fysioterapeuten udarbejde en beskrivelse af personens funktioner og funktionsnedsættelse. Beskrivelsen skal anvendes som grundlag for målsætningen og planlægningen af en effektiv behandling. Beskrivelsen er desuden udgangspunkt for, at henvisende læge, personen selv og fysioterapeuten i fællesskab kan vurdere eventuelle ændringer, positive som negative, samt vurdere behovet for fortsat fysioterapi. Er der særlige forhold at tage hensyn til: Der kan ydes befordringsgodtgørelse jf. Servicelovens 117 med egenbetaling i henhold til Fanø Kommunes takster. Visitation til befordring sker ud fra gældende kriterier: Hvis borgeren ikke selv har mulighed for at transportere sig på elkøretøj, bil, cykel, rollator eller hvor gangdistancen er begrænset, bevilges transport. Det beror altid på en konkret og individuel vurdering af den enkelte borger. Dok.nr Side 26

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Behovet

Læs mere

Kvalitetsstandard Madservice

Kvalitetsstandard Madservice Kvalitetsstandard Madservice Fanø Kommune Indhold Forord... 2 1.0 Lovgrundlag... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Hvordan søges om Madservice?... 3 3.1 Sagsbehandlingstid... 3 3.2 Klageadgang... 3 4.0 Målgruppe -

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Visitationen sker ud fra en konkret individuel vurdering på baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov.

Visitationen sker ud fra en konkret individuel vurdering på baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov. Indhold 1.0 Lovgrundlag...2 2.0 Formål...2 3.0 Hvordan søges om praktisk hjælp?...2 3.1 Sagsbehandlingstid og iværksættelse...2 3.2 Klageadgang...2 4.0 Målgruppe - Hvem kan modtage Praktisk hjælp?...2

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Indhold Forord Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarderne har til formål

Indhold Forord Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarderne har til formål Indhold 1.0 Lovgrundlag...2 2.0 Formål...2 3.0 Hvordan søges om Personlig hjælp og pleje?...2 3.1 Sagsbehandlingstid og iværksættelse...2 3.2 Klageadgang...2 4.0 Målgruppe - Hvem kan modtage Personlig

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dato) Indhold Forord...3 1.0 Lovgrundlag...4 2.0 Formål...4 3.0 Hvordan søges om praktisk hjælp?...4 3.1 Sagsbehandlingstid og iværksættelse...4

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dato) Indhold Forord...3 1.0 Lovgrundlag...4 2.0 Formål...4 3.0 Hvordan søges om Personlig hjælp og pleje?...4 3.1 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold

Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dato) Indhold Forord...2 Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold...2 1.0 Lovgrundlag...2 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fanø Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fanø Kommune [Skriv tekst] Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fanø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Hvordan søges vederlagsfri fysioterapi?... 3 4.0 Målgruppe hvem kan få vederlagsfri

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Indhold 1.0 Lovgrundlag...2 2.0 Formål...2 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...2 3.1 Sagsbehandlingstid...2 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...3 3.3 Revurdering...3 4.0 Målgruppe Hvem kan få hjælp?...3

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Kvalitetsstandard Træning

Kvalitetsstandard Træning Kvalitetsstandard Træning Fanø Kommune Vedtaget i Fanø byråd den (dato) Indhold 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om træning?...4 3.1 Sagsbehandlingstid og iværksættelse...4 3.2 Klageadgang...4

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2012 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard Daghjem

Kvalitetsstandard Daghjem Kvalitetsstandard Daghjem Fanø Kommune Indhold Forord... 2 1.0 Lovgrundlag... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Hvordan søges om daghjemsophold... 3 3.1 Sagsbehandlingstid... 3 3.2 Klageadgang... 3 4.0 Målgruppe -

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand Januar 2013 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Modtager af indsatsområderne Borgere, der har brug for hjælp, på grund af en midlertidig

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service & Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rengøring

Kvalitetsstandarder for Rengøring Bilag: Kvalitetsstandard for rengøring 2016: Kvalitetsstandarder for Rengøring Målgruppe Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med rengøring på grund af nedsat fysisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

Om kvalitetsstandarder.

Om kvalitetsstandarder. KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OM KVALITETSSTANDARDER.... 3 ÆLDREOMRÅDETS ØVRIGE TILBUD.... 3 ÆLDREOMRÅDETS

Læs mere

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål.

Kvalitetsstandard. Madservice. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3. Lovgrundlag. Formål. Kvalitetsstandard Madservice - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 3 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1)

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7 Kvalitetsstandarder Bilag: G Side 1 af 7 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 Hvilken ydelse er omfattet? Praktisk hjælp Hvad er formålet med ydelsen? Hjælpen gives med det formål at

Læs mere

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad.

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad. Serviceinformation 2015-16 Praktisk hjælp til voksne Rehabiliteringsforløb ved praktisk hjælp til voksne Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til praktisk hjælp efter

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 20 Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Sundhedsloven 140a 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder vederlagsfri fysioterapi til svært

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræningsplaner

Kvalitetsstandard Genoptræningsplaner [Skriv tekst] Kvalitetsstandard Genoptræningsplaner [Skriv tekst] Side 0 Fanø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Hvad er en genoptræningsplan?... 3 4.0 Målgruppe - Hvem kan få en

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Rudersdal kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formålet med kvalitetsstandarderne:... 3 Mål:... 3 Indhold...

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Postadresse: Favrskov Kommune Social og Sundhed Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Indholdsfortegnelse favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 1.0

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2013 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag Lovgrundlaget for bevilling af genoptræning og vedligeholdende træning findes i lov om Social Service 86 og stk. 2.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Rudersdal kommune 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Indhold... 3 Ældrepolitik... 4 Bevilling af hjælp...

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning

Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning Hørsholm Kommune 2013 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Personlig pleje, praktisk bistand og træning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig

Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser til borgere, der er visiteret til plejebolig Emne Lovgrundlag Grundlag for bevilling Hvilke behov skal dække Hvad er formålet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 Indhold Indhold Forord...3 Mål og værdier Mål for ældreområdet...4 Principper for indsatsen...4 Formål med tilbuddene...4 Generel

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning,

Kvalitetsstandarder for genoptræning, Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune - 2015 Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.8 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583728. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.8 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583728. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for rengøring 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 71 lov om social service 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration Egebjerg kommune Aftale om hjemmehjælp Servicedeklaration Servicedeklaration: Hjælpen fra hjemmeplejen i Egebjerg kommune er baseret på et gensidig tillidsforhold mellem borgeren og hjemmehjælperen, og

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

Pleje og praktisk bistand

Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2013 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 1 Indhold 1. Hvad er kvalitetsstandarder på ældreområdet?... 3 2. Mariagerfjord Kommune overordnede målsætninger for Sundhed og Ældre.... 4 3. Implementeringen af

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

Hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet

Hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet Servicedeklaration 2015 Hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet Indhold 1. Forord 3 2. Næstved Kommunes ældrepolitik 3 3. Næstved Kommunes vision og værdigrundlag 3 4. Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a

KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a KVALITETSSTANDARD Rehabiliteringsforløb Servicelovens 83a LOVGRUNDLAG FORMÅL 83 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne,

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Center for social og sundhed

Center for social og sundhed Center for social og sundhed Kvalitetsstandarder - Personlig pleje og praktisk hjælp, mv. Side 1 Kære alle, I Furesø kommune er du berettiget til hjælp, hvis du er handicappet, ældre eller er syg og derfor

Læs mere

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 1 Indhold Kvalitetsstandard Personlig hygiejne, udskillelse, ernæring 3 Kvalitetsstandard Praktiske opgaver 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg. 21 Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg. 21 Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 21 Kvalitetsstandard for tøjvask 2018 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Rehabiliteringsforløb i BLIV

Rehabiliteringsforløb i BLIV KVALITETSSTANDARD FOR Rehabiliteringsforløb i BLIV (bedre liv i eget hjem) 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83a. Målgruppe Borgere der på grund af væsentlige følger af nedsat fysisk,

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune

Kvalitetsstandard. for. madordning i Odense Kommune Kvalitetsstandard for madordning i Odense Kommune Den 9/1 2014 Lovgrundlag Lov om social service 83. Her står at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje 2) hjælp eller støtte til

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandard og indsatskatalog

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Kvalitetsstandard og indsatskatalog Personlig pleje og praktisk bistand Januar 2015 Indhold Kvalitetsstandard og indsatskatalog... 4 1.1. Trænende indsats Praktiske og personlige opgaver...10 1.1.4 Måltider,

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard Madservice Godkendt i byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard Madservice Godkendt i byrådet d. xx 1 of 6 Kvalitetsstandard Madservice Godkendt i byrådet d. xx 1 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En aktiv dialog

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE Godkendt KBM 25.08.11 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Ydelsestype (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere

Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere 2009 1 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov om social service

Læs mere