24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER"

Transkript

1 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Stenbukken 21, 9200 Aalborg SV. Tlf: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 24/12 V OMVANDLARE BRUKSANVISNING Säkerhetsföreskrifter Läs bruksanvisningen noga innan produkten används. Använd alltid DC/DC-omvandlaren i ett välventilerat utrymme. DC/DC-omvandlaren får inte användas i våta eller fuktiga utrymmen. Placera DC/DC-omvandlaren oåtkomligt för barn. Undvik att placera DC/DC-omvandlaren i direkt solljus eller nära annan värmekälla. DC/DC-omvandlaren kan bli mycket varm. Se till att det är minst 5 cm fritt utrymme runt enheten. Använd inte DC/DC-omvandlaren i närheten av brandfarliga vätskor eller gaser. Använd inte DC/DC-omvandlaren i omgivningstemperatur över 40ºC. DC/DC-omvandlaren får inte demonteras eller modifieras på något sätt. Överbelasta inte DC/DC-omvandlaren. Användning av förlängningskabel mellan spänningskälla och DC/DC-omvandlaren medför reducerad utgångseffekt. Detaljbeskrivning Indikeringar Lysdioden lyser grönt då DC/DC-omvandlaren är igång. Anslutning Anslut pluskabeln (röd) från batteriet till kontakten märkt +DC IN på DC/DC-omvandlaren. Anslut minuskabeln (svart) från batteriet till kontakten märkt DC IN på DC/DC-omvandlaren. OBS: Förväxla inte ut- och ingång Biltema Nordic Services AB 2

3 Användning Kontrollera att märkspänningen på ansluten apparat överensstämmer med märkspänningen på DC/DC-omvandlaren. Starta DC/DC-omvandlaren. Starta ansluten apparat Om en summer ljuder är batterispänningen för låg och DC/DC-omvandlaren kommer att stängas av under 5 minuter. Underhåll Torka av omvandlaren med en fuktig trasa. Spänningskälla 24 V-batteri. Storleken på batteriet i Ah bestämmer hur länge DC/DC-omvandlaren kan användas. Effektuttaget från batteriet är proportionell mot belastningen på DC/DC-omvandlaren. Tekniska data Ingångsspänning V DC Utgångsspänning V DC Uteffekt (kontinuerlig) A Uteffekt (max) A Strömförbrukning ma Säkring A Effektivitet ~90% Termiskt skydd ºc ±5ºC Kabel ,0 mm 2 /900 mm Mått x87x42 mm Vikt ,45 kg Montering 1. Välj en välventilerat plats för monteringen. 2. Markera hålen 3. Borra 3.5 mm hål 4. Skruva fast fästet med medföljande skruvar. 5. Anslut ingående spänningskälla 6. Anslut 12-volts apparat. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

4 24/12 V-OMFORMER BRUKSANVISNING Sikkerhetsforskrifter Les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk. Bruk alltid DC/DC-omformeren i et godt ventilert rom. DC/DC-omformeren må ikke brukes i våte eller fuktige rom. Plasser DC/DC-omformeren utilgjengelig for barn. Unngå å plassere DC/DC-omformeren i direkte sollys eller nær en annen varmekilde. DC/DC-omformeren kan bli svært varm. Sørg for at det er 5 cm fritt rom rundt enheten. Bruk ikke DC/DC-omformeren i nærheten av brannfarlige væsker eller gasser. Bruk ikke DC/DC-omformeren i omgivelsestemperatur på over 40 ºC. DC/DC-omformeren må ikke tas fra hverandre eller modifiseres på noen som helst måte. Overbelast ikke DC/DC-omformeren. Bruk av skjøtekabel mellom spenningskilde og DC/DC-omformer medfører redusert utgangseffekt. Delebeskrivelse Indikeringer Lysdioden lyser grønt når DC/DC-omformeren er i gang. Tilkobling Koble plusskabelen (rød) fra batteriet til kontakten merket +DC IN på DC/DC-omformeren. Koble minuskabelen (sort) fra batteriet til kontakten merket DC IN på DC/DC-omformeren. OBS! Forveksle ikke ut- og inngang Biltema Nordic Services AB 4

5 Bruk Kontroller at merkespenningen på tilkoblet apparat er i samsvar med merkespenningen på DC/DC-omformeren. Slå på DC/DC-omformeren. Slå på tilkoblet apparat. Dersom en summer lyder, er batterispenningen for lav, og DC/DC-omformeren vil slås av i løpet av 5 minutter. Vedlikehold Tørk av omformeren med en fuktig klut. Spenningskilde 24 V-batteri. Størrelsen på batteriet i Ah bestemmer hvor lenge DC/DC-omformeren kan brukes. Effektuttaket fra batteriet er proporsjonal mot belastningen på DC/DC-omformeren. Tekniske data Inngangsspenning V DC Utgangsspenning ,8 V DC Uteffekt (kontinuerlig) A Uteffekt (maks.) A Strømforbruk ma Sikring A Effektivitet ~90 % Termisk beskyttelse ºC ±5 ºC Kabel ,0 mm 2 /900 mm Mål x 87 x 42 mm Vekt ,45 kg Montering 1. Velg et godt ventilert sted for montering. 2. Merk av hullene 3. Bor 3.5 mm hull 4. Skru fast festet med medfølgende skruer. 5. Koble til inngående spenningskilde 6. Koble til 12-volts apparat. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

6 24/12 V -MUUNTAJA KÄYTTÖOHJE Turvallisuusohjeet Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Käytä tasavirtamuuntajaa vain hyvin tuuletetussa tilassa. Tasavirtamuuntajaa ei saa käyttää märissä tai kosteissa tiloissa. Aseta tasavirtamuuntaja paikkaan, johon lapset eivät pääse käsiksi. Vältä altistamasta tasavirtamuuntajaa suoralle auringonpaisteelle tai kuumuudelle. Tasavirtamuuntaja voi kuumentua voimakkaasti. Varmista, että sen ympärillä on vähintään 5 cm vapaata tilaa. Älä käytä tasavirtamuuntajaa helposti syttyvien nesteiden tai kaasujen lähellä. Älä käytä tasavirtamuuntajaa, jos ympäristön lämpötila ylittää 40 C. Tasavirtamuuntajaa ei saa purkaa, eikä siihen saa tehdä mitään muutoksia. Älä ylikuormita tasavirtamuuntajaa. Jos tasavirtamuuntaja yhdistetään virtalähteeseen jatkojohdolla, lähtöteho voi heikentyä. Osien kuvaus Merkkivalot Merkkivalo palaa vihreänä, kun tasavirtamuuntaja on toiminnassa. Yhdistäminen Yhdistä punainen plusjohto tasavirtamuuntajan +DC IN -merkittyyn liitäntään. Yhdistä musta miinusjohto tasavirtamuuntajan DC IN -merkittyyn liitäntään. HUOMIO! Älä sekoita lähtö- ja tuloliitäntöjä keskenään Biltema Nordic Services AB 6

7 Käyttäminen Tarkista, että yhdistettävän laitteen tyyppikilpeen merkitty jännite vastaa tasavirtamuuntajan jännitettä. Käynnistä tasavirtamuuntaja. Käynnistä yhdistetty laite. Jos kuuluu äänimerkki, akun jännite on liian alhainen ja tasavirtamuuntajasta katkaistaan virta 5 minuutin kuluessa. Kunnossapito Pyyhi tasavirtamuuntaja kostealla kankaalla. Virtalähte 24 voltin akku. Akun kapasiteetti ampeeritunteina on mitoitettava sen mukaan, kuinka pitkään tasavirtamuuntajaa käytetään. Akkuun kohdistuva tehontarve määräytyy sen mukaan, kuinka paljon tasavirtamuuntajan kautta otetaan virtaa. Tekniset tiedot Tulojännite V DC Lähtöjännite ,8 V DC Lähtöteho (jatkuva) A Suurin lähtöteho A Virrankulutus ma Sulake A Tehokkuus ~90% Ylikuumenemissuojaus ºC ±5 ºC Johto ,0 mm 2 /900 mm Koko x 87 x 42 mm Paino ,45 kg Asentaminen 1. Valitse paikka, jossa on tehokas ilmanvaihto. 2. Merkitse reiät 3. Poraa 3,5 mm:n 4. Ruuvaa kiinnike mukana tulevien ruuvien avulla. 5. Yhdistä virransyöttö. 6. Yhdistä 12 voltin sähkölaite. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Biltema Nordic Services AB

8 24/12 V -OMFORMER BRUGSANVISNING Sikkerhedsforskrifter Læs omhyggeligt brugsanvisningen, inden produktet bruges. Anvend altid DC/DC-omformeren i et godt ventileret rum. DC/DC-omformeren må ikke anvendes i fugtige eller våde omgivelser. Placer DC/DC-omformeren utilgængeligt for børn. Undgå at placere DC/DC-omformeren i nærheden af en anden varmekilde eller i direkte sollys. DC/DC-omformeren kan blive meget varm. Sørg for, at der er 5 cm frit rum omkring enheden. Brug ikke DC/DC-omformeren i nærheden af brandfarlige luftarter eller væsker. Anvend ikke DC/DC-omformeren i temperaturer over 40º C. DC/DC-omformeren må ikke adskilles eller ændres på nogen måde. Overbelast ikke DC/DC-omformeren. Anvendelse af forlængerledning mellem spændingskilde og DC/DC-omformeren medfører reduceret udgangseffekt. Delbeskrivelse Indikeringer Lysdioden lyser grønt, når DC/DC-omformeren kører. Tilslutning Slut pluskablet (rød) fra batteriet til kontakten mærket +DC IN på DC/DC-omformeren. Slut minuskablet (sort) fra batteriet til kontakten mærket DC IN på DC/DC-omformeren. OBS! Ind- og udgang må ikke forveksles Biltema Nordic Services AB 8

9 Anvendelse Kontroller, at mærkespændingen på det tilsluttede apparat stemmer overens med mærkespændingen på DC/DC-omformeren Start DC/DC-omformeren. Start det tilsluttede apparat. Hvis der høres et elektrisk signal, er batterispændingen for lav, og DC/DC-omformeren slukkes indenfor 5 minutter. Vedligeholdelse Tør omformeren af med en fugtig klud. Spændingskilde 24 V batteri. Batteriets Ah bestemmer, hvor længe DC/DC-omformeren kan anvendes. Effektudtaget fra batteriet er proportionelt med belastningen på DC/DC-omformeren. Tekniske data Indgangsspænding V DC Udgangsspænding ,8 V DC Udgangseffekt (kontinuerlig)..10 A Udgangseffekt (maks.) A Strømforbrug ma Sikring A Effektivitet ~90% Termisk sikring º C ±5º C Kabel ,0 mm 2 /900 mm Mål x87x42 mm Vægt ,45 kg Montering 1. Vælg et godt ventileret sted til monteringen. 2. Afmærk hullerne 3. Bor 3,5 mm huller 4. Skru beslaget fast med de medfølgende skruer. 5. Tilslut den indgående spændingskilde. 6. Tilslut et 12-volts apparat. EL-AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2002/96/ EG og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

10 Biltema Nordic Services AB 10

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide FabricSkin Keyboard Folio Setup Guide Logitech FabricSkin Keyboard Folio Contents Svenska................. 3 Dansk................. 10 Norsk..................17 Suomi................. 24 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide Ultrathin Keyboard Mini Setup Guide Contents Svenska................... 3 Dansk.................... 11 Norsk.................... 19 Suomi................... 27 www.logitech.com/support...............................35

Læs mere

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L Takbox Takboks Kuljetusboksi Tagboks SE Takbox Vikt på takboxen: 9 kg INNAN MONTERING OBS! Takboxen skall kompletteras med spännband. Biltema art. 34-270 är lämpliga för denna box. Läs noga denna manual

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg SE Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg Vinsch för båttrailer m.m. Tillverkad av kraftig stålplåt med reduktionsväxel och dubbelspärr. Kapaciteten anger dragkraft. Max. dragkapacitet: 900 kg. Flyttbart handtag

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Toppmatad tättmaskin Bruks- och installationsanvisning Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk SE FI NO Vaskemaskine med ifyldning

Læs mere

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL BR 500, 550, 600 Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 28 f Käyttöohje 29-57 d Betjeningsvejledning 58-86 Bruksanvisning 87-5 svenska Innehållsförteckning

Læs mere

Logitech Alert Video Security System

Logitech Alert Video Security System Logitech Alert Video Security System Svenska Logitech Alert Videoövervakningssystem Dansk Logitech Alert Videoovervågningssystem Norsk Logitech Alert Videoovervåkningssystem Suomi Logitech Alert Kameravalvontajärjestelmä

Læs mere

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP klub.

Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP klub. TD-15/TD-11 (DK/NO) TD-15/TD-11 DANSK BRUGSANVISNING RSC-0971 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30

Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30 Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30 16 & Installation Living full of energy 1/6 Roth Universalplade EPS > Roth Universalskiva EPS

Læs mere

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier.

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. M300 Batterilader Til blysyrebatterier Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. DK INTRODUKTION Villykke med din nye professionelle primærkoblede lader. Denne

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 FM Mattsson Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.fmmattsson.com A VA 1.14/19649 INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 PS 0646 Ø25 30 Rev. 003-11.09. FMM nr 08836554 2! C 8,5±1

Læs mere

Brugsanvisning. Orkidé. Kan bruges ude og indendørs

Brugsanvisning. Orkidé. Kan bruges ude og indendørs Brugsanvisning Orkidé Kan bruges ude og indendørs 1. Installation. Brug sund fornuft ved at sikre, at brænderen ikke er placeret på ikke-brændbare materialer, væk fra gardiner, brændbare materialer, og

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind ALPHA ACTIVE 4 Instructions for Use Brugervejledning Instrucciones de uso Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning 0086...with people in mind Dansk Indhold Generel sikkerhed..................................................

Læs mere