SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 36 DECEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 36 DECEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL Det er svært at forestille sig, hvordan man kan bedrive spedition uden at skulle forholde sig til claims og skader. Claims kan ikke undgås, men skadevirkningerne kan minimeres. Det er udgangspunktet, når medlemsvirksomhederne ringer ind på Danske Speditørers hotline. NR. 36 DECEMBER 2012 Det er også udgangspunktet for dette nummer af Speditionsret. Advokatfuldmægtig Rasmus Schultz Holbæk har skrevet en artikel om bevisbyrden i forbindelse med claimssager. Det skulle umiddelbart være let at forstå, hvis man kigger på den generelle erhvervsjura. Men i transportjuraen gør der sig særlige regler gældende, hvorfor spørgsmålet om bevis bliver en kompliceret affære. I sin artikel giver Rasmus Schultz Holbæk et overblik over situationen på vejtransportområdet. Side 2: INDHOLD: Derefter følger en artikel af advokat Rasmus Køie, der giver nyttige værktøjer til den daglige claimsbehandling. Værktøjerne tager udgangspunkt i det claimsbehandlingskoncept, som Speditørernes Retsværn udbyder. Det er muligt for medlemsvirksomheder at outsource claimsbehandlingsfunktionen til Speditørernes Retsværn. Det sker gennem en skræddersyet omkostningsbesparende løsning, der sikrer hurtig og effektiv sagsbehandling, hvor erfaring moniteres og samles i en afrapportering til virksomheden. Advokatfuldmægtig Søren Møller Ejegod afslutter dette nummer af med en artikel om en interessant ny dom fra Højesteret, der slår fast, at det er muligt at dømme og straffe en chauffør og vognmand selv når der er tale om samme person. SKADESSAGER HVEM SKAL BEVISE HVAD? Side 5: GODE RÅD TIL CLAIMBEHANDLING Så der er lidt læsning også til dagene omkring jul og nytår. Skulle der være spørgsmål i forbindelse med dette nummer af Speditionsret eller andre juridiske forhold, står Speditørernes Retsværn til rådighed alle hverdage på telefon også dagene omkring jul og nytår. Danske Speditører og Speditørernes Retsværn ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Side 8: BØDE TIL CHAUFFØR OG VOGNMANDSFIRMA IKKE ANSET SOM DOBBELTSTRAF SELVOM CHAUFFØREN VAR MEDEJER AF VOGNMANDSFIRMAET God Fornøjelse med Speditionsret. Martin Aabak

2 SKADESSAGER HVEM SKAL BEVISE HVAD? I Danske Speditørers juridiske afdeling kommer der ofte henvendelser vedrørende skadessager, hvor parterne er usikre på, hvem der egentlig bærer bevisbyrden og for hvad når en kunde kræver erstatning fra speditøren i forbindelse med skader. Af advokatfuldmægtig Rasmus Schultz Holbæk, Det meget simple svar er, at det er skadelidte (dvs. som oftest speditørens kunde) der skal bevise, at skaden er indtrådt i speditørens varetægt. Såfremt skadelidte kan bevise, at godset rent faktisk blev skadet i speditørens varetægt, skal speditøren bevise, at denne skade ikke skyldtes forhold, som kan bebrejdes speditøren. Sidstnævnte øvelse er en disciplin for sig selv, og skal ikke gennemgås nærmere i denne artikel. Til trods for at udgangspunktet, som opridset oven for, er forholdsvist simpelt, er det i praktikken ikke altid så nemt. Dette skyldes primært, at transportlovene indeholder ganske komplicerede undersøgelsespligtsregler og forhåndsbevisregler, der relaterer sig til transportøren og fragtbrevene, samt reklamationsfrister og bevisregler, der relater sig til modtageren. Det betyder, at visse forhold kan forhåndsbevises blot ved, at den ene part reklamerer overfor den anden part. Det, at der er tale om forhåndsbeviser, betyder også, at dette kan modbevises af den anden part. Dog er det ofte svært, da skader tit er anonyme, således at det ikke vides, hvorfor eller hvor skaden er indtrådt. Det indebærer, at den der har bevisbyrden ofte taber sagen. Dér, hvor tvivlen opstår i praksis, er typisk hvilke forhold, der falder indenfor disse særlige forhåndsbevisregler, og hvilke der ikke gør. Der er i praksis en stor forskel, idet kunden ofte vil have meget svært ved at bevise, at skaden skete hos transportøren, såfremt selve reklamationen ikke er tilstrækkelig til denne dokumentation. Dette sker fx ofte i de tilfælde, hvor der ikke har været synlige skader på godset ved fremkomst, men modtager ved udpakning af godset opdager, at varerne i indpakningen er skadet. Denne artikel skal derfor fokusere på lovgrundlaget i transportlovene. Da omfanget af artiklen skal 2 begrænses, vil der blive taget udgangspunkt i CMRloven, men det bemærkes, at problemstillingen er den samme i de andre transportlove, hvorfor argumentationen også kan anvendes her. De relevante bestemmelser i CMR-loven er angående transportørens undersøgelsespligt og beviskraften af transportørens forbehold. Den sidste relevante bestemmelse er 38, der beskriver reklamationsfristerne for skadelidte. Jeg har belyst nogle af disse problemstillinger i forbindelse med min artikel i Speditionsret nr. 33 angående køletransporter. For en nærmere gennemgang for køletransporter henvises dertil. 10 Ved overtagelsen af godset skal fragtføreren undersøge, om fragtbrevets oplysninger om antallet af kolli og deres mærker og numre er rigtige. Kan dette ikke gøres med rimelige midler, skal han tage forbehold og anføre grunden hertil i fragtbrevet. Stk.2. Fragtføreren skal endvidere undersøge godsets og dets indpaknings synlige tilstand og begrunde de forbehold, som han måtte tage herom i fragtbrevet. Stk.3. De i stk. 1 og 2 nævnte forbehold er ikke bindende for afsenderen, medmindre han udtrykkeligt har godkendt dem i fragtbrevet. Stk.4. Afsenderen kan mod at betale omkostningerne derved fordre, at fragtføreren forvisser sig om godsets bruttovægt eller dets på anden måde udtrykte mængde og om kollienes indhold. Resultatet af undersøgelsen indføres i fragtbrevet. 11 Fragtbrevet gælder, hvis ikke andet godtgøres, som bevis for de aftalte vilkår og for fragtførerens modtagelse af godset. Stk.2. Har fragtføreren ikke taget begrundet forbehold i fragtbrevet, antages det, hvis ikke

3 andet godtgøres, at godset og dets indpakning fremtrådte i god stand, da fragtføreren overtog det, og at antallet af kolli og deres mærker og numre var i overensstemmelse med oplysningerne i fragtbrevet. 38 Har modtageren modtaget godset uden i forening med fragtføreren at undersøge dets tilstand og uden at gøre indsigelse over for fragtføreren på grund af bortkomst eller beskadigelse med angivelse af bortkomstens eller beskadigelsens almindelige beskaffenhed, skal det, hvis ikke andet godtgøres, lægges til grund, at han har modtaget godset i den i fragtbrevet angivne tilstand. Indsigelse skal gøres senest ved afleveringen, når det drejer sig om bortkomst eller beskadigelser, der er synlige, og ellers inden 7 dage derefter, sønog helligdage ikke medregnet. Indsigelse skal ske skriftligt, hvis bortkomsten eller beskadigelsen ikke var synlig. Stk.2. Har modtageren og fragtføreren i forening undersøgt godsets tilstand, kan bevis mod, hvad der herved er fastslået, kun føres, hvis bortkomsten eller beskadigelsen ikke var synlig, og hvis modtageren skriftligt har gjort indsigelse over for fragtføreren inden 7 dage efter undersøgelsen, søn- og helligdage ikke medregnet. De første to bestemmelser betyder, at transportøren, skal undersøge godset for så vidt angår antal kolli og godsets synlige tilstand ved overtagelse. Undlader transportøren at gøre dette, uden at tage et forbehold herfor, medfører det, at der er et forhåndsbevis for, at godset bestod af de antal kolli nævnt i fragtbrevet, samt at den synlige tilstand var god. Netop denne del af 10-11, er der i teorien ikke megen uenighed om. Hvor der ikke er megen tvivl om forståelsen af bevisværdien i 10-11, gør det sig ikke gældende ved 38. Tvivlen relater sig udelukkende til stk. 1, da stk. 2 er forholdsvis klar. Grundlæggende er der i teorien tre forskellige holdninger. Det kan forekomme mærkværdigt, at så essentiel del af loven stadig er usikker. Dog må det også medgives, at en stor del af usikkerheden kan tilskrives den meget uklare formulering af 38, der rent sprogmæssigt ikke beskriver meget om den bevismæssige del af en rettidig reklamation. Det eneste der fremgår af bestemmelsen er, at såfremt der ikke reklameres rettidigt, lægges til grund, at han har modtaget godset i den i fragtbrevet angivne tilstand. Dertil kommer, at der ikke er mange domme, hvor retten har 3 fundet lejlighed til at beskrive, hvordan reglerne skal fortolkes. Denne opdeling gælder i Danmark såvel som i de andre kontraherende CMR-stater. Den første holdning er den, at såfremt skadelidte reklamerer i overensstemmelse med fristerne i CMRloven 38, er der et forhåndsbevis for, at skaden er sket under transporten. Den anden holdning er, at en rettidig reklamation i henhold til reglerne i 38, kun kan virke som et forhåndsbevis for de forhold, som falder inden for transportørens undersøgelsespligt ved overtagelsen af godset. Det betyder, at kun reklamationer, der omhandler manglende kolli eller synlige skader på godset, kan tjene som forhåndsbevis. Herved hænger reklamationsreglerne i 38, nøje sammen med reglerne om transportørens undersøgelsespligt, og forbehold i CMR-lovens Dermed vil reklamationer angående usynlige skader pr. definition ikke være forhåndsbeviser for, at skaden indtrådte under transporten. Her må skadelidte bevise, at skaden indtrådte under transporten, fx via vidneudsagn, survey rapporter, video fra lager/terminal mv. Derimod vil en rettidig reklamation angående kolli antal samt godsets synlige tilstand, medfører at der er et forhåndsbevis for, at skaden er opstået i transportørens varetægt. Den tredje opfattelse er den, at 38 i CMR-loven skal forstås således, at selve reklamationen ikke er nok til at gennemføre et krav, men at skadelidte, efter fremsendt reklamation, stadig skal bevise, at skaden skete i transportørens varetægt. I henhold til denne teori tjener en reklamation således som en afvisning af, at der skulle være et forhåndsbevis for, at transporten blev udført korrekt. Dernæst er formålet for reklamationen en oplysning, som transportøren skal bruge til at undersøge hvad der var sket. Angående den første teori er det min opfattelse, at den ikke er korrekt. Såfremt denne teori var korrekt, ville den gøre bestemmelserne i irrelevante. I så fald ville transportørens undersøgelsespligt reelt blive udstrakt til flere områder end de nævnte forhold i 10. Det skyldes, at en rettidig reklamation angående skade på godset vil medføre et forhåndsbevis for, at skaderne indtrådte under

4 transporten. Derfor ville transportøren være nødt til at undersøge indholdet af pakkerne. Denne fortolkning af reglerne forekommer ikke blot uhensigtsmæssig, men også juridisk forkert. I U H omhandlende en luftfragtsforsendelse, påstod modtager, at transportøren var ansvarlig for, at indholdet af pakkerne ikke var i overensstemmelse med oplysningerne i fragtbrevet. Højesteret afviste denne fortolkning. Afvisning skyldtes, at transportøren ikke skal undersøge dette i henhold til Luftfartsloven. Derfor fungerede fragtbrevet ikke som forhåndsbevis for, at godsets indhold var overensstemmende med fragtbrevet ordlyd, da transportøren overtog godset. Derfor havde modtager ikke bevist, at skaden var sket i transportørens varetægt, og transportøren blev frifundet. Den anden og tredje teori forekommer mere korrekte. I modsætning til den første teori er der her ikke retspraksis, der præcis klarlægger, hvilken af teorierne der er korrekt. Ved en gennemgang af ordlyden af 38 giver den sproglige version mest støtte til den tredje teori. Der er intet sprogligt i bestemmelsen, der indikerer, at en reklamation skulle være lig med et forhåndsbevis til fordel for skadelidte. Derimod fastslår bestemmelsen blot, at såfremt der ikke sendes en reklamation rettidigt, ligges det til grund, at modtageren har fået godset som beskrevet i fragtbrevet. Således er tilknytning i denne teori minimal melem transportørens undersøgelsespligt/ forbehold og reklamationsfristerne i CMR 38. Den eneste sammenhæng her er, at fragtbrevet tjener som et bevis for godsets tilstand ved transportørens overtagelse, men altså ikke som noget selvstændigt bevis for godsets tilstand ved levering. Således vil skadelidte altid være tvunget til at føre bevis for, at skaden skete i transportørens varetægt. På den anden side kan der argumenteres for, at den anden løsning virker mere logisk korrekt og derved bedre i overensstemmelse med formålet i loven. Det må antages, at reglerne om forhåndsbeviser er indført som konsekvens af, at det ofte er meget kompliceret for parterne at føre bevis for, at skaden indtrådte et bestemt sted. I den henseende vil det forekomme mest logisk, at både transportøren såvel som skadelidte vil kunne opnå nogle bevismæssige fordele, i stedet for at dette kun er en mulighed for transportøren. Da der ikke er en endelig afgørelse på problemstillingen, er det tvivlsom, hvilken en af teorierne, der er korrekt. Dette vil først blive afklaret endeligt, når domstolene finder lejlighed til at udtale sig generelt herom. Dog er det undertegnedes holdning, at den tredje teori må være den korrekte løsning. Om end det virker mest hensigtsmæssigt med den anden løsning, må det erindres, at den primære lovkilde er selve ordlyden. I henhold til ordlyden af bestemmelsen er der intet, der indikerer, at en reklamation fra skadelidte skulle kunne have en bevismæssig fordel. Tværtimod siger ordlyden blot, at der ikke kommer et forhåndsbevis til fordel for transportøren. 4

5 GODE RÅD TIL CLAIMBEHANDLING Det er en uundgåelig grundbetingelse for al udøvelse af speditions- og transportvirksomhed, at noget vil gå galt over tid: På et eller andet tidspunkt vil der opstå bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af gods. Det gode kundeforhold fortjener en professionel håndtering, uanset om dette relaterer sig til levering af ydelser, der forløber planmæssigt eller til forsendelser, hvor det modsatte er tilfældet. Nærværende artikel beskriver i oversigtsform de væsentligste aspekter, som en professionel claimbehandling bør indeholde. Af advokat Rasmus Køie, For den professionelle claimbehandler spiller de kommercielle interesser naturligvis en ikke ubetydelig rolle i den daglige håndtering af claimbehandling. Uanset dette, må det dog i den forbindelse tages i betragtning, at der er tale om en i bund og grund juridisk øvelse, hvorfor de transportjuridiske regler ikke kan (eller bør) undgås inddraget. I forbindelse med den typiske transportrelaterede claimbehandling er der en række forhold, som ofte giver anledning til overvejelser. Overgiv hurtigst muligt sagen til juridisk assistance og/eller forsikringsselskab, hvis dette skønnes nødvendigt Alfa og Omega er en hurtig og begrundet stillingtagen til den skadelidtes henvendelse! Listen er selvsagt ikke udtømmende, men repræsenterer de elementer, som oftest indgår i relation til claimbehandling. Disse aspekter vil nedenfor blive behandlet individuelt. Oversigtsmæssigt bør følgende forhold aldrig efterlades uovervejet under en claimbehandling: Er der reklameret rettidigt og af den berettigede? Er der indtrådt forældelse? Orientér straks eventuelle undertransportører og hold disse ansvarlige skriftligt ( i morgen er det måske for sent!) Kan skaden afhjælpes eller minimeres/ reduceres ved praktiske tiltag, så sørg for dette straks efter aftale med kunden Vurdér om en eller flere ansvarsfrihedsgrunde kan anvendes, og afvis i givet fald straks og tydeligt kravet ved returnering af reklamationens dokumenter (husk kopi til egen sagsmappe/chartek) Overvej forsikringsanmeldelse, alternativt forsikringsunderretning Overvej survey/besigtigelse af godset og skaden, gerne efter aftale med forsikringsselskab 5 Generelt er det dog væsentligt at påpege, at det sidste punkt er det væsentligste: Claimbehandling kan som altovervejende hovedregel aldrig vente til i morgen. Ved reklamationer det være sig store som små fordrer den rettidige reklamationsbehandling, at der skal tages action på forholdet uden ophold. For regresfælden lurer nemlig forstået således, at speditørens samlede retsstilling som hovedregel er afhængig lige så meget af forholdet til underleverandøren som af forholdet til kunden og at forholdet til underleverandøren bestemt kan afhænge af speditørens agtpågivenhed og hurtighed i claimbehandlingen. Reklamation og forældelse Det kan være ganske afgørende for speditørens retsstilling, om de transportretlige reklamations- og forældelsesregler er iagttaget.

6 Det er i den forbindelse væsentligt at påpege, at der ikke løber nye frister for speditørens vedkommende overfor underleverandøren, fra tidspunktet, hvor speditøren modtager et krav fra sin kunde. Fristerne er som altovervejende hovedregel de samme i begge forhold og det betyder, at kunden så at sige allerede kan have spist af fristernes løbetid, når speditøren claimes, således at speditørens frist overfor underleverandør(-er) i praksis er forkortet. Dette gælder i alle de situationer, hvor speditøren alene optræder som kontraherende transportør overfor kunden, og selvstændigt har entreret underleverandøren til selve transportens udførelse altså den klassiske speditionsmodel. Forældelse er naturligvis væsentlig, idet der i udgangspunktet ikke er grund til at drøfte en sags materielle indhold yderligere, når der er indtrådt forældelse for kravet. Forældelse medfører nemlig, at selv i øvrigt materielt berettigede krav ikke kan fremmes af skadelidte mod skadevolder. Også forældelsesfristerne er generelt korte (og kortere end dansk rets almindelige, treårige forældelsesfrist). Afhængig af den anvendte/aftalte transportform vil krav forælde efter enten et eller to år. Ansvarligholdelse af underleverandører Derfor skal speditøren altid videresende reklamationer og ansvarligholdelser til sin underleverandør senest samme dag, som speditøren modtager denne fra sin kunde (eller fra den skadelidte, som godt kan være en anden end kunden). For de fire klassiske transportformer findes der selvstændig regulering af reklamationsfrister for bortkomst, beskadigelse og forsinkelse. Disse angiver frister vedrørende reklamation på alt fra straks (som for alle transportformer er fristen ved umiddelbart konstaterbare synlige skader og manki) til 60 dage. Reklamationen er vigtig, og fristerne er indsat af hensyn til, at den påståede skadevolder gives mulighed for at løfte sin bevisbyrde til brug for ansvarsfrihed eller begrænsning, hvilket ofte forudsætter umiddelbar adgang til besigtigelse af det omhandlede gods. Overskridelse af en reklamationsfrist vil, afhængigt af det konkrete forhold, medføre, at reklamantens retsstilling forværres, og medfører øgede krav til denne løftelse af bevisbyrden vedrørende skaden og årsagen hertil. Andetsteds i nærværende udgave af kommer advokatfuldmægtig Rasmus Schultz Holbæk nærmere ind på disse forhold i relation til CMR-lovens reklamationsregel i lovens 38, herunder om retsvirkningen af forbehold og af reklamationsfristoverskridelse. 6 Som allerede nævnt ovenfor er det væsentligt for speditøren, der oftest opererer netop som mellemmand (kontraherende transportør), at videreføre sit (regres-)krav mod den anvendte underleverandør, når skade, bortkomst eller forsinkelse er opstået, mens godset var i denne underleverandørs varetægt. Modtages et krav, skal dette i sådanne tilfælde af speditøren direkte og uden ophold videreføres med som minimum enslydende indhold overfor underleverandøren. Teknologisk er det i dag muligt at kommunikere direkte og uden nævneværdig tidsforskydelse, og det er værd at påpege, at de forskellige transportloves visse steder værende krav om skriftlighed, opfyldes ved kommunikation pr. . Minimering af skaden Enhver skadevolder har pligt til tabsbegrænsning overfor skadelidte. Tilsvarende vil det oftest følge forholdets natur, at denne tabsbegrænsning vil komme skadevolder selv tilsvarende til gode, idet den potentielle erstatningspligt tilsvarende potentielt reduceres. Kan skaden minimeres ved praktiske foranstaltninger, bør dette derfor overvejes og i givet fald besluttes i samarbejde med såvel skadelidte som speditørens ansvarsforsikringsselskab.

7 Ansvarsfrihed for speditøren Transportlovgivningen indeholder en række eksplicit beskrevne situationer og forhold, som, om de er til stede, medfører, at speditøren/transportøren ikke er ansvarlig for et opstået tab. For eksempel findes ansvarsfrihed for force majeure og for forhold, som kan henføres til kundens eller kundens kontraktparters egne forhold, hvor speditørens/transportørens handlinger eller undladelser ikke har medvirket til tabet. Herudover findes en lang række eksplicit beskrevne kataloger over særlige grunde, som medfører ansvarsfrihed for speditøren/transportøren, fx godsets egen beskaffenhed, brand- og vandskade, indbrudstyveri, manglende eller mangelfuld emballering af gods, læsning, losning eller surring foretaget af andre end speditøren etc. Kan en eller flere af disse grunde finde anvendelse, bør kravet i det hele afvises, da retsvirkningen er, at der ikke skal udbetales erstatning, således at kunden/ skadelidte i frohold til speditøren/transportøren selv må bære tabet. Forsikring og surveys Gennemgående er det en fællesnævner for al transportretlig regulering, at speditøren/ transportørens ansvarsgrundlag er præsumptivt, hvilket betyder, at speditøren skal løfte bevisbyrden, for at gå fri for ansvar (og derimod ikke, at skadelidte skal dokumentere, at speditøren har handlet ansvarspådragende uagtsomt). Det påhviler derfor speditøren selvstændigt at løfte sig ud af dette ansvar i modsat fald må der svares erstatning, hvis der kan dokumenteres et tab. Som allerede anført vil løftelsen af en sådan bevisbyde ofte hvile på en praktisk gennemgang af det transporterede gods, og for at sikre en effektiv bevissikring bør der anvendes en uvildig og sagkyndig part hertil. Til dette brug findes en række virksomheder, der opererer internationalt og som hurtigt kan sættes i aktion for at dokumentere skadens omfang, årsag og øvrige relevante forhold. Foretages en sådan besigtigelse af godset, bør dette altid ske efter underretning af kunden/skadelidte, og således at disse eller deres repræsentanter gives lejlighed til at deltage under besigtigelsen. Outsourcing af claimbehandling Speditørernes Retsværn bistår claimshåndtering for en række større og mindre speditionsvirksomheder i Danmark og i udlandet. Vi har udviklet et komplet claimbehandlingssystem, som kan skræddersys til ethvert behov. Ved outsourcing af claimbehandlingen kan opnås flere fordele for speditionsvirksomheden. For det første udsondres omkostningen til dette arbejde, og omkostningerne kan i det rette set-up reduceres, både fordi selve arbejdsindsatsen koncentreres og professionaliseres, og fordi selve udbetalingen i skadessager reduceres, således at der alene udbetales det juridisk rette beløb, og indhentes optimal dækning fra underleverandører. Endvidere vil en outsourcing medføre, at virksomheden kan koncentrere fokus på driften af forretningen, mens skadessagerne flyttes til en ekstern part. Endelig vil outsourcing til en samarbejdspartner, som puljer flere virksomheders erfaring således, at alle drager nytte af hinandens erfaringer, også fremadrettet men naturligvis med vandtætte skotter, således at konkret information holdes fortrolig mellem flere klienter. Alt dette kan ske på en måde, så den brugbare viden tilbagerapporteres til virksomheden, således at erfaringsgrundlaget fra claimssagerne til brug for den fremadrettede forretningsdrift bibeholdes blandt de rette medarbejdere. Kontakt os gerne for en drøftelse af mulighederne for assistance med netop Deres virksomheds claimbehandling. 7

8 BØDE TIL CHAUFFØR OG VOGNMANDSFIRMA IKKE ANSET SOM DOBBELTSTRAF SELVOM CHAUFFØREN VAR MEDEJER AF VOGNMANDSFIRMAET I forlængelse af en transport af 31 kreaturer blev både chaufføren og vognmandsfirmaet tiltalt for at have transporteret 3 køer, som ifølge anklagemyndigheden ikke var egnede til den pågældende transport. Chaufføren og vognmandsfirmaet blev dømt i byretten, landsretten og Højesteret, og der var dermed ikke uenighed om skyldsspørgsmålet. Af advokatfuldmægtig Søren Møller Ejegod, For at pålægge virksomheder strafansvar skal betingelserne i staffelovens 27 være opfyldt. Af bestemmelsen fremgår det, at virksomheder kan pålægges strafansvar, når der inden for virksomheden er begået en overtrædelse, der kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer. Vognmandsfirmaet kunne således kun dømmes for overtrædelsen, hvis det kunne lægges til grund, at chaufføren eller en anden person i virksomheden vidste eller burde have vidst, at køerne ikke var egnet til den pågældende transport. I byretten dømtes chaufføren med den begrundelse, at han for alle 3 køer burde havde indset, at køerne ikke var egnet til den planlagte transport. Byretten idømte chaufføren en bøde på kr. Idet chaufføren ifølge byretten havde handlet uagtsomt, var betingelserne efter straffelovens 27 dermed tilstede for at dømme vognmandsfirmaet for at have transporteret ikke-transportegnede dyr. På denne baggrund idømte byretten vognmandsfirmaet en bøde på kr. For Højesteret gjorde chaufføren og vognmandsfirmaet gældende, at firmaet og chaufføren reelt var samme formueenhed, idet chaufføren ejede 65 % af aktierne i vognmandsfirmaet gennem sit helejede anpartsselskab. Det var således opfattelsen, at straffen ville medføre, at chaufføren blev straffet 2 gange (dobbelt straf). Højesteret afviste dog dette synspunkt, idet der ifølge Højesteret hverken formelt eller reelt er tale om samme formueenhed. Bemærkninger til dommen Aktie- og anpartsselskaber er kendetegnet ved et begrænset ansvar for ejerne af aktierne/anparterne i selskabet. Ejerne af aktier og anparter hæfter alene over for selskabet med det beløb, som de har indskudt ved køb af aktier og anparter. Ejerne hæfter således ikke personligt over for selskabets kreditorer, og går selskabet konkurs, mister ejerne kun værdien af deres aktier eller anparter. Ejerne af aktier eller anparter kan derfor heller ikke forpligtes til at betale en bøde, som et selskab måtte blive idømt. I landsretten blev både chauffør og vognmandsfirmaet dømt for så vidt angår 2 af de transporterede køer. For det sidste forhold fandt landsretten, at det ikke efter bevisførelsen med tilstrækkelig sikkerhed [kan] lægges til grund, at koen ved læsning havde åbne sår eller ikke fuldt ud funktionsdygtige lemmer, så den faldt under transporten og blev trampet på. Landsretten frifandt derfor chaufføren for dette forhold, og som følge heraf naturligvis også virksomheden. 8 Det var således vognmandsfirmaet, og ikke medejeren (chaufføren), der var forpligtet til at betale bøden på kr., og selv om chaufføren ejede 65 % af aktierne gennem sit helejede anpartsselskab, var der ikke identitet mellem ham og vognmandsfirmaet. På denne baggrund er det forholdsvis klart, at Højesteret finder, at der ikke er tale om samme formueenhed, og dermed ikke tale om dobbelt straf. Det kan i den forbindelse nævnes, at strafansvaret for enkeltmandsvirksomheder er udformet på en anden

9 måde end for anpart- og aktieselskaber. Strafansvaret for enkeltmandsvirksomheder fremgår af straffelovens 26, hvorefter der kun kan pålægges disse straf, hvis virksomheden under hensyn til virksomhedens størrelse og organisation kan sidestilles med anpartog aktieselskaber. I den juridiske teori anføres det, at bestemmelsen alene finder anvendelse på enkeltvirksomheder med over 20 ansatte, og at bestemmelsen dermed vil være uden større betydning. Såfremt vognmandfirmaet i ovennævnte dom havde været en enkeltmandsvirksomhed med mindre end 20 ansatte, ville det således alene være chaufføren, der skulle straffes for overtrædelsen. 9

10 RING KUN ÉT STED: SAMARBEJDSPARTNERE: 10

11 11

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET NSAB 10 hvem er ordregiver? Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. NSAB 10, stk. 1, indeholder bestemmelse om, at ordregiveren

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler.

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. VELKOMMEN TIL Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. Som speditør er der nok at se til i hverdagen: transporter skal organiseres, og logistik skal implementeres. I den forbindelse

Læs mere

JURIDISK RISK MANAGEMENT

JURIDISK RISK MANAGEMENT JURIDISK RISK MANAGEMENT Alene kendte risici kan håndteres og alene korrekt håndtering minimerer disse risici v/ advokat Rasmus Køie JURA SOM RISIKOSTYRINGSVÆRKTØJ IDENTIFICERE OPTIMERE RISIKO VURDERE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 34 SEPTEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Hvornår er det for varmt?

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 34 SEPTEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Hvornår er det for varmt? VELKOMMEN TIL Hvornår er det for varmt? Ovenpå en noget våd sommer, er det måske ikke det mest oplagte spørgsmål at stille. Alligevel har Sø- og Handelsretten i to nye domme beskæftiget sig med netop dette

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR)

Lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR) Lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR) This page intentionally left blank Ulla Fabricius Lov om Fragtaftaler ved international vejtransport (CMR) 3. udgave Tidligere udgaver ved Kjeld

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

CMR-Loven. Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler

CMR-Loven. Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler CMR-Loven Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler Herved bekendtgøres lov nr. 47 af 10. marts 1965 om fragtaftaler ved international vejtransport med de ændringer, der følger af 3 i lov nr.

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 43 December 2014. Speditørernes Retsværn vil gerne benytte lejligheden til at VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 43 December 2014. Speditørernes Retsværn vil gerne benytte lejligheden til at VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL Advokat Rasmus Køie ser i denne udgave nærmere på en dom, der vedrører følgerne manglende surring af gods til trailer, og hvilke retlige følger dette får for de involverede transportører.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

Transportørens ansvar ved offshore projekter

Transportørens ansvar ved offshore projekter Anholt Havvindmøllepark Transportørens ansvar ved offshore projekter Rune Aagaard 0o. Agenda Transportørens ansvar ved offshore projekter Transportkæden Transportøransvarets omfang Netværksreglen og konflikt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 223/2015 (2. afdeling) Jysk Miljørens A/S (advokat Arne Paabøl Andersen) mod Fredericia Kommune (advokat Mads Kobberø) og Tryg Forsikring A/S (advokat

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 32 OKTOBER 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Side 2:

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 32 OKTOBER 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Side 2: SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET Spedition er meget andet end transport! Speditionsbranchen er kendetegnet ved at udgøre den del af transportkæden, som logistisk tilfører andet og mere end blot

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Advokat Christina Neugebauer. Bevisførelse i forsikringssager Fagre nye verden. AIDA 2. maj 2017

Advokat Christina Neugebauer. Bevisførelse i forsikringssager Fagre nye verden. AIDA 2. maj 2017 Advokat Christina Neugebauer Bevisførelse i forsikringssager Fagre nye verden AIDA 2. maj 2017 Bevisbyrdereglerne Ligefrem bevisbyrde. Kravstiller (skadelidte / forsikringstager) skal bevise (1) at der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen vedrørende dokumentationskravene i forbindelse med cabotagekørsel, idet der er kommet en ny afgørelse fra Vestre Landsret. Herefter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG

BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG 13. JUNI 2016 BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG I erstatningssager gør skadelidte ikke sjældent gældende, at når der ikke kan påpeges andre sandsynlige årsager til skadens indtræden, må sagen skyldes en nærmere

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 44 MAJ 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 44 MAJ 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen om speditørens krav mod mod ordregiver i relation til forældelsesreglerne i CMR-lovens 41. Advokat, Karin-Lis Sinding Jensen

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET Ansvar og forsikring Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. Vi har igennem den senere tid modtaget adskillige forespørgsler og sager vedrørende

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. L Svar på Spørgsmål 12 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget L 165 - Svar på Spørgsmål 12 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 21. maj 2007 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2005-705-0012 Dok.: JTS41066

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 31 JULI 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Ansvarsgennembrud og medvirken. Side 2:

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 31 JULI 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Ansvarsgennembrud og medvirken. Side 2: VELKOMMEN TIL Ansvarsgennembrud og medvirken Det hører med til speditionserhvervet, at der forekommer skader, forsinkelser og bortkomst af gods. Og det er altid ærgerligt at skulle yde erstatning. Erstatningsbegrænsning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A Indledning Udgangspunkt kontrakters relativitet Springende regres Køb af fast ejendom Kontrakter skaber alene rettigheder og pligter for dennes parter. Spørgsmålet omhandler A B C Ejendommen sælger fra

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING

NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING 29. FEBRUAR 2012 NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING I entreprisesag fandtes tilsynsførende at være ansvarlig for at sikre, at destruktive indgreb i bærende bygningsdele blev foretaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Skatteprocessen i et brændpunkt mellem civilretten og strafferetten. Spec. Kons. Hanne M. Christensen Adv. Martin Bekker Henrichsen

Skatteprocessen i et brændpunkt mellem civilretten og strafferetten. Spec. Kons. Hanne M. Christensen Adv. Martin Bekker Henrichsen Skatteprocessen i et brændpunkt mellem civilretten og strafferetten Spec. Kons. Hanne M. Christensen Adv. Martin Bekker Henrichsen Skattesag ctr. skattestraffesag SKAT træffer afgørelse i tusindvis af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene,

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene, Retsplejerådet Dato: 14. august 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Sagsnr.: 2012-4007-0003 Dok.: 746516 Retsplejerådets notat til Udvalget om bedre og mere effektiv behandling

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten BEK nr 725 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. FS500-000023 Senere ændringer til

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 1. juli 2013 Sagsnr. 2011-4711/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der havde en betydelig skattegæld

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven En anmodning om erstatning efter arbejdsskadesikringsloven kan afvises hvis skaden er anmeldt for sent (formel afvisning), eller hvis skaden

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør.

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør. Advokatpartnerselskab Kalvebod Brygge 39-41 DK - 1560 København V Telefon: +45 33 300 200 Fax: +45 33 300 299 www.lundelmersandager.dk CVR nr. 32 28 39 34 SENDT PR. E-MAIL: nir@ringsted.dk Ringsted Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun To nyere kendelser fra Klagenævnet for Udbud har skabt tvivl om lovligheden af evalueringsmodeller,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere