SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 36 DECEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 36 DECEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL Det er svært at forestille sig, hvordan man kan bedrive spedition uden at skulle forholde sig til claims og skader. Claims kan ikke undgås, men skadevirkningerne kan minimeres. Det er udgangspunktet, når medlemsvirksomhederne ringer ind på Danske Speditørers hotline. NR. 36 DECEMBER 2012 Det er også udgangspunktet for dette nummer af Speditionsret. Advokatfuldmægtig Rasmus Schultz Holbæk har skrevet en artikel om bevisbyrden i forbindelse med claimssager. Det skulle umiddelbart være let at forstå, hvis man kigger på den generelle erhvervsjura. Men i transportjuraen gør der sig særlige regler gældende, hvorfor spørgsmålet om bevis bliver en kompliceret affære. I sin artikel giver Rasmus Schultz Holbæk et overblik over situationen på vejtransportområdet. Side 2: INDHOLD: Derefter følger en artikel af advokat Rasmus Køie, der giver nyttige værktøjer til den daglige claimsbehandling. Værktøjerne tager udgangspunkt i det claimsbehandlingskoncept, som Speditørernes Retsværn udbyder. Det er muligt for medlemsvirksomheder at outsource claimsbehandlingsfunktionen til Speditørernes Retsværn. Det sker gennem en skræddersyet omkostningsbesparende løsning, der sikrer hurtig og effektiv sagsbehandling, hvor erfaring moniteres og samles i en afrapportering til virksomheden. Advokatfuldmægtig Søren Møller Ejegod afslutter dette nummer af med en artikel om en interessant ny dom fra Højesteret, der slår fast, at det er muligt at dømme og straffe en chauffør og vognmand selv når der er tale om samme person. SKADESSAGER HVEM SKAL BEVISE HVAD? Side 5: GODE RÅD TIL CLAIMBEHANDLING Så der er lidt læsning også til dagene omkring jul og nytår. Skulle der være spørgsmål i forbindelse med dette nummer af Speditionsret eller andre juridiske forhold, står Speditørernes Retsværn til rådighed alle hverdage på telefon også dagene omkring jul og nytår. Danske Speditører og Speditørernes Retsværn ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Side 8: BØDE TIL CHAUFFØR OG VOGNMANDSFIRMA IKKE ANSET SOM DOBBELTSTRAF SELVOM CHAUFFØREN VAR MEDEJER AF VOGNMANDSFIRMAET God Fornøjelse med Speditionsret. Martin Aabak

2 SKADESSAGER HVEM SKAL BEVISE HVAD? I Danske Speditørers juridiske afdeling kommer der ofte henvendelser vedrørende skadessager, hvor parterne er usikre på, hvem der egentlig bærer bevisbyrden og for hvad når en kunde kræver erstatning fra speditøren i forbindelse med skader. Af advokatfuldmægtig Rasmus Schultz Holbæk, Det meget simple svar er, at det er skadelidte (dvs. som oftest speditørens kunde) der skal bevise, at skaden er indtrådt i speditørens varetægt. Såfremt skadelidte kan bevise, at godset rent faktisk blev skadet i speditørens varetægt, skal speditøren bevise, at denne skade ikke skyldtes forhold, som kan bebrejdes speditøren. Sidstnævnte øvelse er en disciplin for sig selv, og skal ikke gennemgås nærmere i denne artikel. Til trods for at udgangspunktet, som opridset oven for, er forholdsvist simpelt, er det i praktikken ikke altid så nemt. Dette skyldes primært, at transportlovene indeholder ganske komplicerede undersøgelsespligtsregler og forhåndsbevisregler, der relaterer sig til transportøren og fragtbrevene, samt reklamationsfrister og bevisregler, der relater sig til modtageren. Det betyder, at visse forhold kan forhåndsbevises blot ved, at den ene part reklamerer overfor den anden part. Det, at der er tale om forhåndsbeviser, betyder også, at dette kan modbevises af den anden part. Dog er det ofte svært, da skader tit er anonyme, således at det ikke vides, hvorfor eller hvor skaden er indtrådt. Det indebærer, at den der har bevisbyrden ofte taber sagen. Dér, hvor tvivlen opstår i praksis, er typisk hvilke forhold, der falder indenfor disse særlige forhåndsbevisregler, og hvilke der ikke gør. Der er i praksis en stor forskel, idet kunden ofte vil have meget svært ved at bevise, at skaden skete hos transportøren, såfremt selve reklamationen ikke er tilstrækkelig til denne dokumentation. Dette sker fx ofte i de tilfælde, hvor der ikke har været synlige skader på godset ved fremkomst, men modtager ved udpakning af godset opdager, at varerne i indpakningen er skadet. Denne artikel skal derfor fokusere på lovgrundlaget i transportlovene. Da omfanget af artiklen skal 2 begrænses, vil der blive taget udgangspunkt i CMRloven, men det bemærkes, at problemstillingen er den samme i de andre transportlove, hvorfor argumentationen også kan anvendes her. De relevante bestemmelser i CMR-loven er angående transportørens undersøgelsespligt og beviskraften af transportørens forbehold. Den sidste relevante bestemmelse er 38, der beskriver reklamationsfristerne for skadelidte. Jeg har belyst nogle af disse problemstillinger i forbindelse med min artikel i Speditionsret nr. 33 angående køletransporter. For en nærmere gennemgang for køletransporter henvises dertil. 10 Ved overtagelsen af godset skal fragtføreren undersøge, om fragtbrevets oplysninger om antallet af kolli og deres mærker og numre er rigtige. Kan dette ikke gøres med rimelige midler, skal han tage forbehold og anføre grunden hertil i fragtbrevet. Stk.2. Fragtføreren skal endvidere undersøge godsets og dets indpaknings synlige tilstand og begrunde de forbehold, som han måtte tage herom i fragtbrevet. Stk.3. De i stk. 1 og 2 nævnte forbehold er ikke bindende for afsenderen, medmindre han udtrykkeligt har godkendt dem i fragtbrevet. Stk.4. Afsenderen kan mod at betale omkostningerne derved fordre, at fragtføreren forvisser sig om godsets bruttovægt eller dets på anden måde udtrykte mængde og om kollienes indhold. Resultatet af undersøgelsen indføres i fragtbrevet. 11 Fragtbrevet gælder, hvis ikke andet godtgøres, som bevis for de aftalte vilkår og for fragtførerens modtagelse af godset. Stk.2. Har fragtføreren ikke taget begrundet forbehold i fragtbrevet, antages det, hvis ikke

3 andet godtgøres, at godset og dets indpakning fremtrådte i god stand, da fragtføreren overtog det, og at antallet af kolli og deres mærker og numre var i overensstemmelse med oplysningerne i fragtbrevet. 38 Har modtageren modtaget godset uden i forening med fragtføreren at undersøge dets tilstand og uden at gøre indsigelse over for fragtføreren på grund af bortkomst eller beskadigelse med angivelse af bortkomstens eller beskadigelsens almindelige beskaffenhed, skal det, hvis ikke andet godtgøres, lægges til grund, at han har modtaget godset i den i fragtbrevet angivne tilstand. Indsigelse skal gøres senest ved afleveringen, når det drejer sig om bortkomst eller beskadigelser, der er synlige, og ellers inden 7 dage derefter, sønog helligdage ikke medregnet. Indsigelse skal ske skriftligt, hvis bortkomsten eller beskadigelsen ikke var synlig. Stk.2. Har modtageren og fragtføreren i forening undersøgt godsets tilstand, kan bevis mod, hvad der herved er fastslået, kun føres, hvis bortkomsten eller beskadigelsen ikke var synlig, og hvis modtageren skriftligt har gjort indsigelse over for fragtføreren inden 7 dage efter undersøgelsen, søn- og helligdage ikke medregnet. De første to bestemmelser betyder, at transportøren, skal undersøge godset for så vidt angår antal kolli og godsets synlige tilstand ved overtagelse. Undlader transportøren at gøre dette, uden at tage et forbehold herfor, medfører det, at der er et forhåndsbevis for, at godset bestod af de antal kolli nævnt i fragtbrevet, samt at den synlige tilstand var god. Netop denne del af 10-11, er der i teorien ikke megen uenighed om. Hvor der ikke er megen tvivl om forståelsen af bevisværdien i 10-11, gør det sig ikke gældende ved 38. Tvivlen relater sig udelukkende til stk. 1, da stk. 2 er forholdsvis klar. Grundlæggende er der i teorien tre forskellige holdninger. Det kan forekomme mærkværdigt, at så essentiel del af loven stadig er usikker. Dog må det også medgives, at en stor del af usikkerheden kan tilskrives den meget uklare formulering af 38, der rent sprogmæssigt ikke beskriver meget om den bevismæssige del af en rettidig reklamation. Det eneste der fremgår af bestemmelsen er, at såfremt der ikke reklameres rettidigt, lægges til grund, at han har modtaget godset i den i fragtbrevet angivne tilstand. Dertil kommer, at der ikke er mange domme, hvor retten har 3 fundet lejlighed til at beskrive, hvordan reglerne skal fortolkes. Denne opdeling gælder i Danmark såvel som i de andre kontraherende CMR-stater. Den første holdning er den, at såfremt skadelidte reklamerer i overensstemmelse med fristerne i CMRloven 38, er der et forhåndsbevis for, at skaden er sket under transporten. Den anden holdning er, at en rettidig reklamation i henhold til reglerne i 38, kun kan virke som et forhåndsbevis for de forhold, som falder inden for transportørens undersøgelsespligt ved overtagelsen af godset. Det betyder, at kun reklamationer, der omhandler manglende kolli eller synlige skader på godset, kan tjene som forhåndsbevis. Herved hænger reklamationsreglerne i 38, nøje sammen med reglerne om transportørens undersøgelsespligt, og forbehold i CMR-lovens Dermed vil reklamationer angående usynlige skader pr. definition ikke være forhåndsbeviser for, at skaden indtrådte under transporten. Her må skadelidte bevise, at skaden indtrådte under transporten, fx via vidneudsagn, survey rapporter, video fra lager/terminal mv. Derimod vil en rettidig reklamation angående kolli antal samt godsets synlige tilstand, medfører at der er et forhåndsbevis for, at skaden er opstået i transportørens varetægt. Den tredje opfattelse er den, at 38 i CMR-loven skal forstås således, at selve reklamationen ikke er nok til at gennemføre et krav, men at skadelidte, efter fremsendt reklamation, stadig skal bevise, at skaden skete i transportørens varetægt. I henhold til denne teori tjener en reklamation således som en afvisning af, at der skulle være et forhåndsbevis for, at transporten blev udført korrekt. Dernæst er formålet for reklamationen en oplysning, som transportøren skal bruge til at undersøge hvad der var sket. Angående den første teori er det min opfattelse, at den ikke er korrekt. Såfremt denne teori var korrekt, ville den gøre bestemmelserne i irrelevante. I så fald ville transportørens undersøgelsespligt reelt blive udstrakt til flere områder end de nævnte forhold i 10. Det skyldes, at en rettidig reklamation angående skade på godset vil medføre et forhåndsbevis for, at skaderne indtrådte under

4 transporten. Derfor ville transportøren være nødt til at undersøge indholdet af pakkerne. Denne fortolkning af reglerne forekommer ikke blot uhensigtsmæssig, men også juridisk forkert. I U H omhandlende en luftfragtsforsendelse, påstod modtager, at transportøren var ansvarlig for, at indholdet af pakkerne ikke var i overensstemmelse med oplysningerne i fragtbrevet. Højesteret afviste denne fortolkning. Afvisning skyldtes, at transportøren ikke skal undersøge dette i henhold til Luftfartsloven. Derfor fungerede fragtbrevet ikke som forhåndsbevis for, at godsets indhold var overensstemmende med fragtbrevet ordlyd, da transportøren overtog godset. Derfor havde modtager ikke bevist, at skaden var sket i transportørens varetægt, og transportøren blev frifundet. Den anden og tredje teori forekommer mere korrekte. I modsætning til den første teori er der her ikke retspraksis, der præcis klarlægger, hvilken af teorierne der er korrekt. Ved en gennemgang af ordlyden af 38 giver den sproglige version mest støtte til den tredje teori. Der er intet sprogligt i bestemmelsen, der indikerer, at en reklamation skulle være lig med et forhåndsbevis til fordel for skadelidte. Derimod fastslår bestemmelsen blot, at såfremt der ikke sendes en reklamation rettidigt, ligges det til grund, at modtageren har fået godset som beskrevet i fragtbrevet. Således er tilknytning i denne teori minimal melem transportørens undersøgelsespligt/ forbehold og reklamationsfristerne i CMR 38. Den eneste sammenhæng her er, at fragtbrevet tjener som et bevis for godsets tilstand ved transportørens overtagelse, men altså ikke som noget selvstændigt bevis for godsets tilstand ved levering. Således vil skadelidte altid være tvunget til at føre bevis for, at skaden skete i transportørens varetægt. På den anden side kan der argumenteres for, at den anden løsning virker mere logisk korrekt og derved bedre i overensstemmelse med formålet i loven. Det må antages, at reglerne om forhåndsbeviser er indført som konsekvens af, at det ofte er meget kompliceret for parterne at føre bevis for, at skaden indtrådte et bestemt sted. I den henseende vil det forekomme mest logisk, at både transportøren såvel som skadelidte vil kunne opnå nogle bevismæssige fordele, i stedet for at dette kun er en mulighed for transportøren. Da der ikke er en endelig afgørelse på problemstillingen, er det tvivlsom, hvilken en af teorierne, der er korrekt. Dette vil først blive afklaret endeligt, når domstolene finder lejlighed til at udtale sig generelt herom. Dog er det undertegnedes holdning, at den tredje teori må være den korrekte løsning. Om end det virker mest hensigtsmæssigt med den anden løsning, må det erindres, at den primære lovkilde er selve ordlyden. I henhold til ordlyden af bestemmelsen er der intet, der indikerer, at en reklamation fra skadelidte skulle kunne have en bevismæssig fordel. Tværtimod siger ordlyden blot, at der ikke kommer et forhåndsbevis til fordel for transportøren. 4

5 GODE RÅD TIL CLAIMBEHANDLING Det er en uundgåelig grundbetingelse for al udøvelse af speditions- og transportvirksomhed, at noget vil gå galt over tid: På et eller andet tidspunkt vil der opstå bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af gods. Det gode kundeforhold fortjener en professionel håndtering, uanset om dette relaterer sig til levering af ydelser, der forløber planmæssigt eller til forsendelser, hvor det modsatte er tilfældet. Nærværende artikel beskriver i oversigtsform de væsentligste aspekter, som en professionel claimbehandling bør indeholde. Af advokat Rasmus Køie, For den professionelle claimbehandler spiller de kommercielle interesser naturligvis en ikke ubetydelig rolle i den daglige håndtering af claimbehandling. Uanset dette, må det dog i den forbindelse tages i betragtning, at der er tale om en i bund og grund juridisk øvelse, hvorfor de transportjuridiske regler ikke kan (eller bør) undgås inddraget. I forbindelse med den typiske transportrelaterede claimbehandling er der en række forhold, som ofte giver anledning til overvejelser. Overgiv hurtigst muligt sagen til juridisk assistance og/eller forsikringsselskab, hvis dette skønnes nødvendigt Alfa og Omega er en hurtig og begrundet stillingtagen til den skadelidtes henvendelse! Listen er selvsagt ikke udtømmende, men repræsenterer de elementer, som oftest indgår i relation til claimbehandling. Disse aspekter vil nedenfor blive behandlet individuelt. Oversigtsmæssigt bør følgende forhold aldrig efterlades uovervejet under en claimbehandling: Er der reklameret rettidigt og af den berettigede? Er der indtrådt forældelse? Orientér straks eventuelle undertransportører og hold disse ansvarlige skriftligt ( i morgen er det måske for sent!) Kan skaden afhjælpes eller minimeres/ reduceres ved praktiske tiltag, så sørg for dette straks efter aftale med kunden Vurdér om en eller flere ansvarsfrihedsgrunde kan anvendes, og afvis i givet fald straks og tydeligt kravet ved returnering af reklamationens dokumenter (husk kopi til egen sagsmappe/chartek) Overvej forsikringsanmeldelse, alternativt forsikringsunderretning Overvej survey/besigtigelse af godset og skaden, gerne efter aftale med forsikringsselskab 5 Generelt er det dog væsentligt at påpege, at det sidste punkt er det væsentligste: Claimbehandling kan som altovervejende hovedregel aldrig vente til i morgen. Ved reklamationer det være sig store som små fordrer den rettidige reklamationsbehandling, at der skal tages action på forholdet uden ophold. For regresfælden lurer nemlig forstået således, at speditørens samlede retsstilling som hovedregel er afhængig lige så meget af forholdet til underleverandøren som af forholdet til kunden og at forholdet til underleverandøren bestemt kan afhænge af speditørens agtpågivenhed og hurtighed i claimbehandlingen. Reklamation og forældelse Det kan være ganske afgørende for speditørens retsstilling, om de transportretlige reklamations- og forældelsesregler er iagttaget.

6 Det er i den forbindelse væsentligt at påpege, at der ikke løber nye frister for speditørens vedkommende overfor underleverandøren, fra tidspunktet, hvor speditøren modtager et krav fra sin kunde. Fristerne er som altovervejende hovedregel de samme i begge forhold og det betyder, at kunden så at sige allerede kan have spist af fristernes løbetid, når speditøren claimes, således at speditørens frist overfor underleverandør(-er) i praksis er forkortet. Dette gælder i alle de situationer, hvor speditøren alene optræder som kontraherende transportør overfor kunden, og selvstændigt har entreret underleverandøren til selve transportens udførelse altså den klassiske speditionsmodel. Forældelse er naturligvis væsentlig, idet der i udgangspunktet ikke er grund til at drøfte en sags materielle indhold yderligere, når der er indtrådt forældelse for kravet. Forældelse medfører nemlig, at selv i øvrigt materielt berettigede krav ikke kan fremmes af skadelidte mod skadevolder. Også forældelsesfristerne er generelt korte (og kortere end dansk rets almindelige, treårige forældelsesfrist). Afhængig af den anvendte/aftalte transportform vil krav forælde efter enten et eller to år. Ansvarligholdelse af underleverandører Derfor skal speditøren altid videresende reklamationer og ansvarligholdelser til sin underleverandør senest samme dag, som speditøren modtager denne fra sin kunde (eller fra den skadelidte, som godt kan være en anden end kunden). For de fire klassiske transportformer findes der selvstændig regulering af reklamationsfrister for bortkomst, beskadigelse og forsinkelse. Disse angiver frister vedrørende reklamation på alt fra straks (som for alle transportformer er fristen ved umiddelbart konstaterbare synlige skader og manki) til 60 dage. Reklamationen er vigtig, og fristerne er indsat af hensyn til, at den påståede skadevolder gives mulighed for at løfte sin bevisbyrde til brug for ansvarsfrihed eller begrænsning, hvilket ofte forudsætter umiddelbar adgang til besigtigelse af det omhandlede gods. Overskridelse af en reklamationsfrist vil, afhængigt af det konkrete forhold, medføre, at reklamantens retsstilling forværres, og medfører øgede krav til denne løftelse af bevisbyrden vedrørende skaden og årsagen hertil. Andetsteds i nærværende udgave af kommer advokatfuldmægtig Rasmus Schultz Holbæk nærmere ind på disse forhold i relation til CMR-lovens reklamationsregel i lovens 38, herunder om retsvirkningen af forbehold og af reklamationsfristoverskridelse. 6 Som allerede nævnt ovenfor er det væsentligt for speditøren, der oftest opererer netop som mellemmand (kontraherende transportør), at videreføre sit (regres-)krav mod den anvendte underleverandør, når skade, bortkomst eller forsinkelse er opstået, mens godset var i denne underleverandørs varetægt. Modtages et krav, skal dette i sådanne tilfælde af speditøren direkte og uden ophold videreføres med som minimum enslydende indhold overfor underleverandøren. Teknologisk er det i dag muligt at kommunikere direkte og uden nævneværdig tidsforskydelse, og det er værd at påpege, at de forskellige transportloves visse steder værende krav om skriftlighed, opfyldes ved kommunikation pr. . Minimering af skaden Enhver skadevolder har pligt til tabsbegrænsning overfor skadelidte. Tilsvarende vil det oftest følge forholdets natur, at denne tabsbegrænsning vil komme skadevolder selv tilsvarende til gode, idet den potentielle erstatningspligt tilsvarende potentielt reduceres. Kan skaden minimeres ved praktiske foranstaltninger, bør dette derfor overvejes og i givet fald besluttes i samarbejde med såvel skadelidte som speditørens ansvarsforsikringsselskab.

7 Ansvarsfrihed for speditøren Transportlovgivningen indeholder en række eksplicit beskrevne situationer og forhold, som, om de er til stede, medfører, at speditøren/transportøren ikke er ansvarlig for et opstået tab. For eksempel findes ansvarsfrihed for force majeure og for forhold, som kan henføres til kundens eller kundens kontraktparters egne forhold, hvor speditørens/transportørens handlinger eller undladelser ikke har medvirket til tabet. Herudover findes en lang række eksplicit beskrevne kataloger over særlige grunde, som medfører ansvarsfrihed for speditøren/transportøren, fx godsets egen beskaffenhed, brand- og vandskade, indbrudstyveri, manglende eller mangelfuld emballering af gods, læsning, losning eller surring foretaget af andre end speditøren etc. Kan en eller flere af disse grunde finde anvendelse, bør kravet i det hele afvises, da retsvirkningen er, at der ikke skal udbetales erstatning, således at kunden/ skadelidte i frohold til speditøren/transportøren selv må bære tabet. Forsikring og surveys Gennemgående er det en fællesnævner for al transportretlig regulering, at speditøren/ transportørens ansvarsgrundlag er præsumptivt, hvilket betyder, at speditøren skal løfte bevisbyrden, for at gå fri for ansvar (og derimod ikke, at skadelidte skal dokumentere, at speditøren har handlet ansvarspådragende uagtsomt). Det påhviler derfor speditøren selvstændigt at løfte sig ud af dette ansvar i modsat fald må der svares erstatning, hvis der kan dokumenteres et tab. Som allerede anført vil løftelsen af en sådan bevisbyde ofte hvile på en praktisk gennemgang af det transporterede gods, og for at sikre en effektiv bevissikring bør der anvendes en uvildig og sagkyndig part hertil. Til dette brug findes en række virksomheder, der opererer internationalt og som hurtigt kan sættes i aktion for at dokumentere skadens omfang, årsag og øvrige relevante forhold. Foretages en sådan besigtigelse af godset, bør dette altid ske efter underretning af kunden/skadelidte, og således at disse eller deres repræsentanter gives lejlighed til at deltage under besigtigelsen. Outsourcing af claimbehandling Speditørernes Retsværn bistår claimshåndtering for en række større og mindre speditionsvirksomheder i Danmark og i udlandet. Vi har udviklet et komplet claimbehandlingssystem, som kan skræddersys til ethvert behov. Ved outsourcing af claimbehandlingen kan opnås flere fordele for speditionsvirksomheden. For det første udsondres omkostningen til dette arbejde, og omkostningerne kan i det rette set-up reduceres, både fordi selve arbejdsindsatsen koncentreres og professionaliseres, og fordi selve udbetalingen i skadessager reduceres, således at der alene udbetales det juridisk rette beløb, og indhentes optimal dækning fra underleverandører. Endvidere vil en outsourcing medføre, at virksomheden kan koncentrere fokus på driften af forretningen, mens skadessagerne flyttes til en ekstern part. Endelig vil outsourcing til en samarbejdspartner, som puljer flere virksomheders erfaring således, at alle drager nytte af hinandens erfaringer, også fremadrettet men naturligvis med vandtætte skotter, således at konkret information holdes fortrolig mellem flere klienter. Alt dette kan ske på en måde, så den brugbare viden tilbagerapporteres til virksomheden, således at erfaringsgrundlaget fra claimssagerne til brug for den fremadrettede forretningsdrift bibeholdes blandt de rette medarbejdere. Kontakt os gerne for en drøftelse af mulighederne for assistance med netop Deres virksomheds claimbehandling. 7

8 BØDE TIL CHAUFFØR OG VOGNMANDSFIRMA IKKE ANSET SOM DOBBELTSTRAF SELVOM CHAUFFØREN VAR MEDEJER AF VOGNMANDSFIRMAET I forlængelse af en transport af 31 kreaturer blev både chaufføren og vognmandsfirmaet tiltalt for at have transporteret 3 køer, som ifølge anklagemyndigheden ikke var egnede til den pågældende transport. Chaufføren og vognmandsfirmaet blev dømt i byretten, landsretten og Højesteret, og der var dermed ikke uenighed om skyldsspørgsmålet. Af advokatfuldmægtig Søren Møller Ejegod, For at pålægge virksomheder strafansvar skal betingelserne i staffelovens 27 være opfyldt. Af bestemmelsen fremgår det, at virksomheder kan pålægges strafansvar, når der inden for virksomheden er begået en overtrædelse, der kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer. Vognmandsfirmaet kunne således kun dømmes for overtrædelsen, hvis det kunne lægges til grund, at chaufføren eller en anden person i virksomheden vidste eller burde have vidst, at køerne ikke var egnet til den pågældende transport. I byretten dømtes chaufføren med den begrundelse, at han for alle 3 køer burde havde indset, at køerne ikke var egnet til den planlagte transport. Byretten idømte chaufføren en bøde på kr. Idet chaufføren ifølge byretten havde handlet uagtsomt, var betingelserne efter straffelovens 27 dermed tilstede for at dømme vognmandsfirmaet for at have transporteret ikke-transportegnede dyr. På denne baggrund idømte byretten vognmandsfirmaet en bøde på kr. For Højesteret gjorde chaufføren og vognmandsfirmaet gældende, at firmaet og chaufføren reelt var samme formueenhed, idet chaufføren ejede 65 % af aktierne i vognmandsfirmaet gennem sit helejede anpartsselskab. Det var således opfattelsen, at straffen ville medføre, at chaufføren blev straffet 2 gange (dobbelt straf). Højesteret afviste dog dette synspunkt, idet der ifølge Højesteret hverken formelt eller reelt er tale om samme formueenhed. Bemærkninger til dommen Aktie- og anpartsselskaber er kendetegnet ved et begrænset ansvar for ejerne af aktierne/anparterne i selskabet. Ejerne af aktier og anparter hæfter alene over for selskabet med det beløb, som de har indskudt ved køb af aktier og anparter. Ejerne hæfter således ikke personligt over for selskabets kreditorer, og går selskabet konkurs, mister ejerne kun værdien af deres aktier eller anparter. Ejerne af aktier eller anparter kan derfor heller ikke forpligtes til at betale en bøde, som et selskab måtte blive idømt. I landsretten blev både chauffør og vognmandsfirmaet dømt for så vidt angår 2 af de transporterede køer. For det sidste forhold fandt landsretten, at det ikke efter bevisførelsen med tilstrækkelig sikkerhed [kan] lægges til grund, at koen ved læsning havde åbne sår eller ikke fuldt ud funktionsdygtige lemmer, så den faldt under transporten og blev trampet på. Landsretten frifandt derfor chaufføren for dette forhold, og som følge heraf naturligvis også virksomheden. 8 Det var således vognmandsfirmaet, og ikke medejeren (chaufføren), der var forpligtet til at betale bøden på kr., og selv om chaufføren ejede 65 % af aktierne gennem sit helejede anpartsselskab, var der ikke identitet mellem ham og vognmandsfirmaet. På denne baggrund er det forholdsvis klart, at Højesteret finder, at der ikke er tale om samme formueenhed, og dermed ikke tale om dobbelt straf. Det kan i den forbindelse nævnes, at strafansvaret for enkeltmandsvirksomheder er udformet på en anden

9 måde end for anpart- og aktieselskaber. Strafansvaret for enkeltmandsvirksomheder fremgår af straffelovens 26, hvorefter der kun kan pålægges disse straf, hvis virksomheden under hensyn til virksomhedens størrelse og organisation kan sidestilles med anpartog aktieselskaber. I den juridiske teori anføres det, at bestemmelsen alene finder anvendelse på enkeltvirksomheder med over 20 ansatte, og at bestemmelsen dermed vil være uden større betydning. Såfremt vognmandfirmaet i ovennævnte dom havde været en enkeltmandsvirksomhed med mindre end 20 ansatte, ville det således alene være chaufføren, der skulle straffes for overtrædelsen. 9

10 RING KUN ÉT STED: SAMARBEJDSPARTNERE: 10

11 11

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET NSAB 10 hvem er ordregiver? Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. NSAB 10, stk. 1, indeholder bestemmelse om, at ordregiveren

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler.

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. VELKOMMEN TIL Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. Som speditør er der nok at se til i hverdagen: transporter skal organiseres, og logistik skal implementeres. I den forbindelse

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

JURIDISK RISK MANAGEMENT

JURIDISK RISK MANAGEMENT JURIDISK RISK MANAGEMENT Alene kendte risici kan håndteres og alene korrekt håndtering minimerer disse risici v/ advokat Rasmus Køie JURA SOM RISIKOSTYRINGSVÆRKTØJ IDENTIFICERE OPTIMERE RISIKO VURDERE

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen vedrørende dokumentationskravene i forbindelse med cabotagekørsel, idet der er kommet en ny afgørelse fra Vestre Landsret. Herefter

Læs mere

Lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR)

Lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR) Lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR) This page intentionally left blank Ulla Fabricius Lov om Fragtaftaler ved international vejtransport (CMR) 3. udgave Tidligere udgaver ved Kjeld

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 44 MAJ 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 44 MAJ 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen om speditørens krav mod mod ordregiver i relation til forældelsesreglerne i CMR-lovens 41. Advokat, Karin-Lis Sinding Jensen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

CMR-Loven. Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler

CMR-Loven. Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler CMR-Loven Bekendtgørelse af lov om internationale fragtaftaler Herved bekendtgøres lov nr. 47 af 10. marts 1965 om fragtaftaler ved international vejtransport med de ændringer, der følger af 3 i lov nr.

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Transportørens ansvar ved offshore projekter

Transportørens ansvar ved offshore projekter Anholt Havvindmøllepark Transportørens ansvar ved offshore projekter Rune Aagaard 0o. Agenda Transportørens ansvar ved offshore projekter Transportkæden Transportøransvarets omfang Netværksreglen og konflikt

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET Speditionsret på banen igen Stine Monefeldt Holm smh@hts Meget er sket siden sidste udgivelse af Speditionsret. Danske Speditørers indtræden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Vedtægter for KA Byggegaranti

Vedtægter for KA Byggegaranti V E D T Æ G T E R F O R K A B Y G G E G A R A N T I 1 Vedtægter for KA Byggegaranti KAPITEL 1 - MEDLEMSKAB 1 - Formål Stk. 1 For medlemmer af KA Byggegaranti gælder at: A. entreprenører skal levere veludført,

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft

Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft Kromann Reumert Advokatfirma Rådhuspladsen 3 8100 Århus C Tlf.: 70 12 12 11 05-11-2003 2 Relevante problemstillinger Gælder CMR-loven? Øgede krav

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Esbjerg ApS v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen.

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. Assistance Assistance DSV A/S er Danmarks største og blandt Europas førende transport- og logistikvirksomheder.

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013.

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆRING, marts 2013. De bestemmelser ( ), der

Læs mere

BEFORDRINGSBESTEMMELSER

BEFORDRINGSBESTEMMELSER BEFORDRINGSBESTEMMELSER 1. Generelt 1.1. Befordringsbestemmelser Befordring vil normalt være undergivet bestemmelserne i Montrealkonventionen af 1999, tillempet national lovgivning (for Danmarks vedkommende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 29 JULI 2010 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 29 JULI 2010 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET NR. 29 JULI 2010 VELKOMMEN TIL Denne udgave af omtaler Sø- og Handelsrettens dom i en sag om grov uagtsomhed. Jeg kan allerede her afsløre, at den speditør, som var indstævnet, blev frifundet; men det,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 28 MAJ 2010 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 28 MAJ 2010 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET NR. 28 MAJ 2010 VELKOMMEN TIL udgives af SPEDITØRERNES RETSVÆRN, som oprettet med henblik på at levere de juridiske ydelser, som speditionsbranchen efterspørger og behøver, og som indgår som en direkte

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET Transport- og logistikaftaler Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. I forbindelse med den stadigt stigende konkurrence, både nationalt

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere