Sagsøgte l 's processkrift A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsøgte l 's processkrift A"

Transkript

1 J.nr.: jno Sagsøgte l 's processkrift A Til Østre Landsret l 19. afd.'s sag nr. B : Overlæge, professor, dr. med. Bente Klarlund Pedersen Gråbrødre Torv Il, 3. sal 1154 København K (v/advokat Eigil Lego Andersen) mod Ministeren for forsknin, innovation og videregående uddannelser Slotsholmsgade l O 1216 København K Sagsøgte l (Kammeradvokaten v/advokat Jesper Nørøxe) og Udvalget vedrørende Videnskabelig Uredelighed inden for Sundhedsvidenskabelig Forskning c/o Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade København K sagsøgte 2 (v/advokat Jeppe Skadhauge) Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK København V Telefon l O Fax vl

2 Sagsøgte l har i svarskrift af 6. november til Københavns Byret nedlagt påstand om frifindelse. Til uddybning heraf og efter sagens henvisning til Østre Landsret fremkommer dette processkrift. Supplerende sagsfremstilling l. FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Den 20. februar 2012 indstillede Styrelsen for Forskning og Innovation og departementet i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser til uddannelsesministeren, at der i 7 i bekendtgørelsen om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU-bekendtgørelsen) blev indsat et nyt stk. 2 og 3, jf. bilag l. Ministeren fulgte indstillingen og ændrede UVVU-bekendtgørelsen. Herefter indstillede styrelsen og departementet den 5. marts 2012, at ministeren i medfør af bekendtgørelsens 7, stk. 3, ekstraordinært forlængede beskikkelsesperioden for nogle medlemmer og en suppleant af Udvalget vedrørende Videnskabelig Uredelighed for Sundhedsvidenskabelig Forskning (UVVU). Det drejede sig om Palle Holmstrup, Ulla Feldt Rasmussen, Lena Specht og Kirsten Ohm Kyvik (medlemmer af udvalget) og Jens Overgaard (suppleant), jf. bilag 2. Den 16. marts 2012 forlængede ministeren ekstraordinært udpegningsperioden for disse 4 medlemmer og for suppleanten. Det skete med henblik på færdiggørelse af 6 verserende sager. Det udvalg, som skulle færdiggøre de 6 sager, bestod dermed fra den 16. marts 2012 (ud over formanden) af: Palle Holmstrup (forlænget medlem) Ulla Feldt-Rasmussen (forlænget medlem) Lena Specht (forlænget medlem) Kirsten Ohm Kyvik (forlænget medlem) Lise Wogensen Bach (medlem fra 31. januar 2012 og beskikket til at deltage i behandlingen af de 6 sager, da hun tidligere havde været involveret heri som suppleant) Ole Haagen Nielsen (medlem fra 31. januar 2010 og således ikke nødvendigt med forlængelse) Jens Overgaard (forlænget suppleant) De forlængede medlemmer Palle Holmstrup, Ulla Feldt-Rasmussen, Lena Specht, Kirsten Ohm Kyvik og suppleanten Jens Overgaard skulle udelukkende færdigbehandle de 6 sager og ikke deltage i behandlingen af andre sager. Side 2/15

3 17. JANllAR 2014 Lena Specht udtrådte som medlem af udvalget med virkning fra den 14. juni 2012, og i stedet indtrådte suppleanten Jens Overgaard. Der blev ikke udpeget en afløser for Lena Specht, da det var vurderingen, at sagerne snart ville være færdigbehandlet, og da udvalget efter Lena Spechts udtræden fortsat bestod af seks forskere (5 medlemmer og l suppleant), hvilket var det sædvanlige antal forskere til behandling af sager. De 6 sager angik alle det samme forskningsfelt og i flere tilfælde de samme videnskabelige artikler. l 5 af sagerne var enten Milena Penkowa eller Bente Klarlund Pedersen indklaget. Om de 6 sager kan nærmere oplyses følgende: Sag nr. l: Klage af 18. november 20 l O fra Københavns Universitet v/institutleder Albert Gjedde over Milena Penkowa. Den sædvanlige høringsproces blev afsluttet den 28. februar Sagen blev afgjort ved udvalgets afgørelse af 29. august Sag nr. 2: Klage af 18. november 2010 fra Københavns Universitet v/rektor Ralf Hemmingsen over Milena Penkowa. Den sædvanlige høringsproces blev afsluttet den 21. februar Sagen blev afgjort ved udvalgets afgørelse af 29. august Sag nr. 3: Klage af 6. oktober 2011 fra Milena Penkowa over en øvrig forsker. Den sædvanlige høringsproces blev afsluttet den 13. december Sagen blev afgjort ved udvalgets afgørelse af 31. august Sag nr. 4: Klage af 2. og 3. april 2011 fra Bente Klarlund Pedersen over Milena Penkowa. Den sædvanlige høringsproces blev afsluttet den 1 7. november Sagen blev afgjort den 18. december Sag nr. 5: Klage af 18. april 2011 fra James Timmons over Bente Klarlund Pedersen m.fl. Den sædvanlige høringsproces blev afsluttet den 28. oktober Sagen blev afgjort den 18. december Sag nr. 6: Klage af 19. juli 2011 fra Henrik Galbo over Bente Klarlund Pedersen. Den sædvanlige høringsproces blev afsluttet i december Sagen blev afgjort den 18. december Sagerne har været behandlet af udvalget i to overordnede sagskomplekser, hvor sag nr. 1-3 udgør det første sagskompleks, som blev afsluttet i august 2012, og sag nr. 4-6 udgør det andet sagskompleks, som blev afgjort i december Side 3/15

4 17. JAN AR 2014 Når udpegningsperioden for de pågældende medlemmer (og suppleant) af udvalget blev forlænget, skyldtes det, at det var hensigtsmæssigt, at udvalgsmedlemmer (og suppleanter), som allerede havde været involveret i de 6 sager i løbet af 20 Il, også færdiggjorde behandlingen af sagerne. Der blev herved lagt vægt på, at de 6 sager havde en nær indbyrdes sammenhæng (overlappende parter, fagområde og artikler), at de sædvanlige høringsprocesser var afsluttet, at de pågældende medlemmer allerede havde et indgående kendskab til sagerne, og at der var tale om komplicerede sager, der krævede en betydelig indsigt i sagsmaterialet Hvis medlemmerne ikke blev genudpeget i en afløbsperiode, skulle størstedelen af udvalgets medlemmer udskiftes med den konsekvens, at en betydelig indsigt i problemstillingerne ville gå tabt. Medlemmerne havde allerede sat sig grundigt ind i det komplicerede og omfangsrige sagsmateriale. På tidspunktet for genudpegelsen i marts 2012 var det forventet, at det forlængede udvalg ville færdiggøre det første sagskompleks (sag nr. 1-3) inden sommeren 2012 og det andet sagskompleks (sag nr. 4-6) inden udgangen af I overensstemmelse hermed blev det første sagskompleks (sag nr. 1-3) færdiggjort i sensommeren Forventningerne til færdiggørelse af det andet sagskompleks (sag nr. 4-6) kom dog ikke til at holde stik. Årsagen hertil var blandt andet, at Københavns Universitet i foråret 2012 fandt flere prøver i en fryser på Panum Instituttet, som havde indgået i Milena Penkowas forskning, og som kunne have betydning for sag nr. 4 og nr. 6. Udvalgsmedlemmer brugte tid på at besigtige prøverne på Panum Instituttet, og de måtte også undersøge, om fryseren indeholdte materiale af betydning for Bente Klarlund Pedersens sager, hvilket dog viste sig ikke at være tilfældet. Endvidere indsendte Bente Klarlund Pedersen efter udsendelse af udkast til afgørelse i juni 2013 yderligere omfattende høringssvar, jf. bilag IlA, pkt. 4.1 og IIB, pkt. 4, til sagsøgte 2's svarskrift. Det forsinkede yderligere færdiggørelsen af sagerne. Bente Klarlund Pedersen kontaktede flere gange udvalgets sekretariat og bad om at ra sagerne fremmet jf. bilag lig, IIH, IIJ og IIK til sagsøgte 2's svarskrift. Det andet sågskompleks (sag nr. 4-6) blev afsluttet med udvalgets afgørelser af 18. december Afgørelserne i sag nr. 5 og 6, hvori Bente Klarlund Pedersen er indklaget, er fremlagt som bilag IlA og IIB til sagsøgte 2's svarskrift. Side 4/15

5 l forbindelse med høringen over udkast til afgørelserne i sag nr. 5 og 6 anførte Bente Klarlund Pedersen, at udpegningen af udvalgsmedlemmerne og suppleanten i en afløbsperiode ikke havde fornøden hjemmel. Herom anfører udvalget følgende i sin afgørelse af sag nr. 5: "Udvalget bemærker, at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser efter lov om forskningsrådgivning m. v. har kompetencen til at beskikke medlemmer og suppleanter i UVVU Ministeren har forholdt sig til Indklagede J 's indsigelse mod udvalgets sammensætning i breve qf 3. og 16. september Ministeren fastholder i ovennævnte breve, at forlængelsen af de pågældende medlemmer og suppleant var lovlige. Udvalgets finder på denne baggrund ikke grundlag for, at Ulla Fe/dl-Rasmussen, Palle Holmstrup, Kirsten Ohm Kyvik og Jens Overgaard ikke skulle have været berettiget til at deltage i sagens behandling. De pågældende medlemmer og suppleant vil således medvirke til at træffe afgørelse i nærværende sag. Udvalget finder endvidere på denne baggrund ikke grundlag for, at udsætte afgørelsen på udfaldet af retssagen anlagt af Indklagede l. " Tilsvarende fremgår af udvalgets afgørelse i sag nr. 6. Endelig skal det bemærkes, at Milena Penkowa den 24. december 2012 klagede til Folketingets Ombudsmand over UVVUs afgørelser i sag nr. 1 og 2, idet hun gjorde gældende, at nogle af UVVU's medlemmer var inhabile ved behandlingen af sagerne. Ombudsmanden fandt imidlertid ikke at medlemmerne var inhabile, jf. ombudsmandens udtalelse i FOB RETLIGE OMSTÆNDIGHEDER 2.1 Lov om forskningsrådgivning m.v. Efter 4 e, stk. 4, i den tidligere lov om forskningsrådgivning (lovbekendtgørelse nr. 676 af 19. august 199 7) kunne det daværende Forskningsforum bl.a. efter anmodning fra forskningsministeren oprette permanente eller tidsbegrænsede udvalg med særlige opgaver. Bestemmelsen lød således: "Forskningsforum kan selv oprette eller opretter efter anmodningfra forskningsministeren permanente eller tidsbegrænsede udvalg med særlige opgaver. Ministeren kan fastsætte regler for udvalg, der oprettes efter anmodningfra denne." Side 5/15

6 Med hjemmel i denne bestemmelse blev UVVU ved bekendtgørelse nr. 933 af I 5. december l 998 oprettet med det formål at efterprøve den videnskabelige redelighed i dansk forskning. Bekendtgørelsens 8, stk. 4, om beskikkelse af UVVU's medlemmer lød således: "Medlemmerne og suppleanterne beskiklæs for en periode på 4 år og kan genbeskikkes i 2 år. Hvis et medlem afgår i en beskikkelsesperiode, kan det medlem, der beskikkes i stedet, beskikkes i mindre end 4 år." Bekendtgørelsen, herunder bestemmelsen i 8, stk. 4, blev inden ikrafttrædelsen sendt til Folketingets Forskningsudvalg til orientering (bilag la). l 2003 blev nogle af bestemmelserne om UVVU i I 998-bekendtgørelsen ophævet og i stedet indføjet i lov nr. 405 af 28. maj 2003 om forskningsrådgivning m.v. Hovedloven er senere ændret, og i dag fremgår reguleringen af lovbekendtgørelse nr. I 064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning m.v. Lovens l, stk. 2, lyder således: "Til efterprøvelse af den videnskabelige redelighed i dansk forskning nedsætter ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, jf 31." Bestemmelsen blev indsat med hovedloven fra Af lovbemærkningerne fremgår følgende: "Da UVVU i dag har en permanent karakter, og udvalgene i øvrigt er tillagt en række sanktionskompetencer, der kan have store konsekvenser for den enkelte forsker, foreslås det derfor af ordensmæssige grunde, at der tilvejebringes en udtrykkelig lovhjemmel for nedsættelse af disse udvalg. Der henvises desuden til bemærkninger'!e til "(min understregning) Bestemmelserne om beskikkelse og genudpegning af medlemmer til UVVU fremgår af den nugældende lovs 32, stk. 4, der lyder således: "F ormanden udpeges af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter indstilling fra domstolene. Medlemmerne og suppleanterne udpeges af ministeren i deres personlige egenskab efter høring af Det Frie Forskningsråd. Formanden, de øvrige medlemmer og suppleanterne udpeges for en periode på 4 år. Genudpegning kan ske Side 6/15

7 fol 2 år. Hvis et medlem eller en suppleant udtræder i utide, kan et nyt medlem eller en ny suppleant udpeges for mindre end 4 år. " Også denne bestemmelse stammer med visse redaktionelle ændringer tilbage fra hovedloven fra Af lovbemærkningerne til bestemmelsen fremgår følgende: "l stk. 4 foreslås 8, stk. 2, 3. pkt. og stk. 3 og 4, i den nuværende bekendtgørelse videreført. Det Frie Forskningsråd vil også fremover forinden udpegning blive hørt over den foreslåede sammensætning. Hensigten er at sikre, at medlemmernes og suppleanternes individuelle kompetencer samt det samlede kompetencefelt er dækket, jf stk. l." Lovens 33 indeholder en vid bemyndigelse for ministeren til at fastsætte nærmere regler om UVVU's virke: "Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredeligheds virke " Denne bestemmelse stammer ligeledes fra hovedloven fra Af lovbemærkningerne til bestemmelsen fremgår følgende: "I den nuværende bekendtgørelse er der fastsat en række regler for UVVUs virke m. v. Som følge af at udvalgene foreslås oprettet direkte med hjemmel i dette lovforslag, jf forslagets l, stk. 2, foreslås det at bemyndige videnskabsministeren til i bekendtgø-. retsesform at fastlægge sådanne nærmere regler. " 2.2 Bekendtgørelse om udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed Bemyndigelsesbestemmelsen i 33 i lov om forskningsrådgivning m.v. er udmøntet ved bekendtgørelse nr. 306 af 20. april 2009 (UVVU-bekendtgørelsen). UVVU bekendtgørelsens 7, stk. 1, lyder således: "Hvert udvalg består ud over formanden, jf 32, stk. 2, i lov om forskningsrådgivning m. v., af 6 medlemmer samt et tilsvarende antal. suppleanter, der kun kan indtræde ved medlemmernes forfald og for hele behandlingen af en sag. Medlemmer og suppleanter skal alle være anerkendte forskere, der tilsammen dækker alle videnskabelige forskningsområder, jf 32, stk. 3, i lov om forskningsrådgivning m. v." Ved en ændring af UVVU-bekendtgørelsen i 2012 (bekendtgørelse nr. 144 af 20. februar 20 12) blev bestemmelserne i 7, stk. 2, og 3, indføjet. Bestemmelserne lyder således: Side 7/15

8 "Stk.2. Ministeren beskikker og a.fbeskikker medlemmer og suppleanter, Jf 32, stk. 4, i lov om forskningsrådgivning m. v. Stk.3. Samtidig med beskikkelse a.f nye m_edlemmer og suppleanter af et udvalg kan ministeren undtagelsesvis forlænge beskikkelsesperioden for medlemmer og suppleanter a.f samme udvalg med henblik på disses færdiggørelse af sager, der efter afslutning a.f sædvanlig høringsprocedure er under behandling i udvalget. Nye medlemmer og suppleanter deltager ikke (færdiggørelse af de pågældende sager." 2.3 Afbeskikkelse af den tidligere formand for UVVU Poul Lodberg Med virkning fra den l. september 2008 blev landsdommer Poul Lodberg afbeskikket som formand for UVVU, og med virkning fra samme dato blev den nuværende formand, landsdommer Henrik Gunst Andersen udpeget som ny formand for UVVU. Breve af 18. august 2008 til Poul Lodberg og Henrik Gunst Andersen om atbeskikkelse og udpegning fremlægges som bilag IB. Det fremgår, at Poul Lodberg trods atbeskikkelsen skulle færdiggøre en verserende klagesag, som var nær sin afslutning. 2.4 Orientering af Folketinget om administrativ forlængelse af udpegningsperioden for medlemmer af faglige udvalg blev lov om forskningsrådgivning m.v. ændret ved lov nr. 729 af 25. juni Ændringen havde blandt andet til formål at styrke Danmarks Forskningspolitiske Råd og nedlægge det såkaldte Koordinationsudvalg. l forbindelse med behandlingen af lovforslaget opstod spørgsmålet om adgangen til genudpegning af medlemmer af de faglige råd og udvalg, såfremt udpegningsperioden, der var reguleret i loven, udløb i perioden mellem lovens kundgørelse og ikrafttræden. Ministeren orienterede i den forbindelse Folketinget om, at ministeren anså sig for kompetent til i denne situation at forlænge udpegningsperioden administrativt, jf. Udvalget for Videnskab og Teknologis betænkning af 20. maj 2010 (bilag IC): "/ det omfang formandens henholdsvis medlemmernes udpegningsperiode udløber i perioden mellem lovens kundgørelse og ikrafttræden. kan ministeren for videnskab, teknologi og udvikling for at undgå omstændelige og uhensigtsmæssigt kortvarige udpegningsperioder efter almindelig forvaltningsretlig praksis administrativt forlænge beskikkelsen til og med den 31. december Herefter kan ministeren foretage ny- og genudpegninger pr. J. januar 2011." Side 8/15

9 17. JAN AR Retsplejelovens regler om midlertidigt beskikkede dommere Efter retsplejelovens 44 c, kan justitsministeren meddele advokater midlertidig beskikkelse som bl.a. landsdommere for en periode på 3 måneder. Bestemmelsen blev indsat ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 og lyder således: ''Justitsministeren kan meddele advokater midlertidig beskikkelse som landsdommer eller byretsdommer ud over det antal dommere, der i 5 og 9 er fastsat for landsretterne og byretterne. Stk.2. Beskikkelsen meddeles for en periode på 3 måneder." Ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (politi- og domstolsreformen) blev der indsat en ny bestemmelse i retsplejelovens 44, stk. 5, der lød således: "Stk. 5. Midlertidigt beskikkede dommere kan efter beskikkelsens ophør færdigbehandle sager, i hvilke mundtlig forhandling er påbegyndt inden beskikkelsens ophør. Beføjelsen til i medfør af l. pkt. at færdigbehandle påbegyndte sager ophører ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år." Af lovbemærkningerne til bestemmelsen fremgår følgende: "Det foreslås at præcisere i loven, at midlertidigt beskikkede dommere efter udløbet af beskikkelsesperioden kan færdigbehandle sager, der er påbegyndt inden for beskikkelsesperioden. Det foreslås i l. pkt., at en midlertidigt beskikket dommer efter udløbet af beskikkelsesperioden skal kunne færdigbehandle sager, i hvilke mundtlig forhandling er påbegyndt inden for beskikkelsesperioden Det gælder dog længst indtil udløbet af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år, jf 2. pkt. Særligt med hensyn til advokater, der midlertidigt beskikkes som landsdommere i medfør af ret plejelovens 44 c, gælder efter ret plejelovens 122, stk. l, hvorefter udøvelse af advokatvirksomhed ikke kan forenes med en juridisk stilling ved bl.a. domstolene, og en advokat, der beskikkes som midlertidig dommer i medfør af retsplejelovens 44 c, forudsættes derfor at deponere sin advokatbeskikkelse i Justitsministeriet i den 3-måneders periode, som beskikkelsen som dommer omfatter. Efter gældende praksis anses bestemmelsen i retsplejelovens 122, stk. l, ikke for at udelukke, at en advokat efter udløbet af en advokatkonstitution og efter at have fået genudleveret sin advokatbeskikkelse fra Justitsministeriet, i begrænset omfang færdigbehandler påbegyndte sager, f eks. ved deltagelse i en udsat hovedforhandling af begrænset længde eller ved deltagelse i voteringen og vedtagelsen af domme i sager, Side 9/15

10 som er hovedforhandlet i konstitutionsperioden, idet dette ikke anses som varetagelse af»en juridisk stilling ved domstolene«i 122, stk. l 's forstand. Der er ikke med lovforslaget tilsigtet nogen ændringer heri." (min understregning) 2.6 Udpegningsperioden for medlemmer af forskellige nævn Klagenævnet for Udbud Efter 9, stk. 2, i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. består Klagenævnet for Udbud af en formand, der skal være dommer, og et antal sagkyndige medlemmer. Formanden og nævnets medlemmer udpeges "for en periode på op til 4 år". Der er ikke i lovbemærkningerne taget stilling til, om der kan ske genudpegning, men i bekendtgørelse nr af Il. august 20 Il om Klagenævnet for Udbud fremgår det af l, stk. 6, at formanden og de sagkyndige medlemmer kan genudpeges. Erhvervsankenævnet Efter 2, stk. l og 2, i erhvervsankenævnsloven, lov nr. 858 af 23. december 198 7, består Erhvervsankenævnet af en formand, der skal opfylde betingelserne for at blive udnævnt til landsdommer, og et antal sagkyndige medlemmer. Formanden og nævnets medlemmer udpeges "for en periode af 4 år". Der er ikke i lovbemærkningerne taget stilling til, om der kan ske genudpegning, men i bek ndtgørelse nr af 18. december 1994 om Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn fremgår det af 2, stk. 3, at formandskabet og nævnets øvrige medlemmer kan genbeskikkes. Anbringender l. UVVU-BEKENDTGØRELSENS 7, STK. 3, HAR FORNØDEN HJEMMEL I LOV OM FORSKNINGSRÅD M.V. Spørgsmålet i denne sag er, om bestemmelsen i 32, stk. 4, i lov om forskningsrådgivning m.v. må forstås sådan, at udpegningsperioden for UVVU-medlemmer på 4 plus 2 år udelukker genudpegning af udvalgsmedlemmer i en afløbsperiode. Hvis det er tilfældet, har 7, stk. 3, i UVVU-bekendtgørelsen om udpegning af UVVU-medlemmer i en afløbsperiode ikke hjemmel i loven. Reglerne om UVVU's virksomhed fremgik oprindeligt af 1998-bekendtgørelsen. Ministeren kunne udpege medlemmer for en 4-årig periode og herefter genudpege medlemmerne for en yderligere 2-årig periode. Bekendtgørelsen var udstedt med hjemmel i den vide bemyndigelsesbestemmelse i 4 e, stk. 4, i daværende lov om forskningsrådgivning. Det er utvivlsomt, at ministeren inden for denne hjemmelsmæssige ramme også kunne have fastsat en bestemmelse om udpegning af medlemmer i en afløbsperiode. Det er også utvivlsomt, at ministeren, selv om en sådan bestemmelse ikke blev fastsat, havde adgang til at Side 10/15

11 17. JANliAR 2014 dispensere fra bekendtgørelsen, herunder fra reglerne om udpegning af medlemmer til udvalgene, med den virkning, at UVVU-medlemmer kunne genudpeges i en atløbsperiode. Retstilstanden var med andre ord den, at ministeren kunne genudpege medlemmer i en afløbsperiode, selv om de allerede havde siddet i en periode på 4 plus 2 år. l 2003 blev reglerne om UVVU videreført i lov om forskningsrådgivning m.v. Der blev ikke i den forbindelse foretaget indholdsmæssige ændringer i reglerne om udpegning af UVVU-medlemmer, og det fremgik af forarbejderne til loven, at optagelsen af reglerne i loven skyldtes "ordensmæssige grunde". Der er intet i forarbejderne til 2003-loven, som indikerer, at udpegningsperioderne på 4 plus 2 år var genstand for Folketingets nærmere overvejelser. Det må antages, at Folketingets hensigt med videreførelsen af udpegningsbestemmelserne i loven var at videreføre den hidtidige ordning om udpegning af U VY U-medlemmerne således, som den var blevet reguleret og administreret af ministeren. l overensstemmelse hermed blev det anført i lovbemærkningerne til hovedloven, at bemyndigelsen for ministeren til at fastsætte nærmere regler om UVVU's virke skyldtes, at reglerne ikke længere skulle fremgå af en bekendtgørelse, men derimod direkte af loven. Ministeren var med bemyndigelsen sikret, at ministeren kunne regulere UVVU's virke på samme måde, som ministeren hidtil havde været kompetent til. Det skulle loven ikke lave om på. Det har således aldrig været formålet med optagelsen af bestemmelserne om en udpegningsperiode på 4 plus 2 år i lov om forskningsrådgivning m.v. at afskære ministeren fra at kunne genudpege udvalgsmedlemmer i en afløbsperiode. l forbindelse med afbeskikkelsen af UVVU's tidligere formand, landsdommer Poul Lodberg, blev Poul Lodberg bedt om at færdiggøre en verserende klagesag, som var nær sin afslutning, og han færdiggjorde herefter denne sag, selv om han ikke længere var formand for UVVU: Folketinget er ved i hvert fald en lejlighed blevet orienteret om, at medlemmer af de faglige udvalg inden for ministeriets område om nødvendigt ville blive udpeget administrativt. Det skete i forbindelse med behandlingen af forslaget til ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. i Her orienterede ministeren Folketinget om, at ministeren anså sig for kompetent til administrativt at genudpege medlemmer af de faglige udvalg inden for ministeriets område i en periode frem til lovens ikrafttræden, selv om den lovbestemte udpegningsperiode var udløbet. Folketinget tog her til efterretning, at ministeren anså sig for kompetent til administrativt at genudpege medlemmer. Side 11/15

12 17. JAN AR 2014 Bestemmelsen om udpegningsperiodens længde på 4 plus 2 år er begrundet i ordensmæssige hensyn. Eksempelvis ville pligten for ministeriet efter 8-1 O i lovbekendtgørelse nr af 19. december 2013 om ligestilling af kvinder og mænd til at sikre, at der i nævn, udvalg m.v. er ligelig repræsentation af mænd og kvinder, være vanskelig at opfylde, hvis der ikke gjaldt faste beskikkelsesperioder. For advokatkonstitutioner i landsretterne gælder det, at konstitutionsperioden er 3 måneder. Efter ordlyden af retsplejelovens 44 c er dette en absolut udpegningsperiode. Men hverken Justitsministeriet eller Folketinget har fundet, at de i praksis forekommende tilfælde, hvor advokaten på ulovbestemt grundlag efter udløbet af konstitutionen færdigbehandler påbegyndte sager, giver anledning til hjemmelsmæssige problemer. Denne praksis vedrørende konstituerede dommeres virke i en afløbsperiode blev fulgt i flere år forud for lovændringen i 2006, der på dette punkt kun var af præciserende karakter. Dette støtter, at noget tilsvarende så meget desto mere må anerkendes vedrørende administrative nævn. Der henvises herved til, at der gælder et skærpet hjemmelskrav ved regulering af dommeres forhold i modsætning til reguleringen af administrative udvalg, jf. grundlovens 61. Reglerne om udpegning af medlemmer til Klagenævnet for Udbud og Erhvervsankenævnet ligner reglerne om udpegning af medlemmer til UVVU. Medlemmerne af nævnene udpeges for en 4-årig periode, og der er ikke efter lovbestemmelsernes ordlyd mulighed for genudpegning. Ikke desto mindre er der for disse nævn i bekendtgørelser fastsat regler om, at medlemmerne kan genudpeges. Udpegningsperioden på 4 år er altså ikke blevet fortolket som absolut og dermed til hinder for bestemmelser om genudpegning. Sagsøgte t gør på denne baggrund gældende, at såvel UVVU-reglernes baggrund som oplysningerne om regeringens og Folketingets retsopfattelse på beslægtede områder viser, at 32, stk. 4, i lov om forskningsråd m.v. ikke er til hinder for, at ministeren har indføjet 7, stk. 3, i UVVU-bekendtgørelsen. Det har i den forbindelse også betydning, at 7, stk. 3, utvivlsomt er båret af saglige hensyn, nemlig hensynet til færdiggørelse af behandlingen af komplicerede og længerevarende sager, hvor den sædvanlige parthøringsproces var gennemført, og hvor de involverede parter derfor havde et rimeligt krav på en snarlig afgørelse. Hvis medlemmerne ikke var blevet genudpeget, skulle nye medlemmer starte forfra med at behandle de 6 sager. Sagsøger er da heller ikke fremkommet med et eneste argument til støtte for, at genudpegning af medlemmerne i en afløbsperiode svækker Bente Klarlund Pedersens retssikkerhed. Der er nemlig ingen grund til at antage, at de genudpegede medlemmer skulle være mindre egnede til at træffe en saglig og korrekt afgørelse i sagen, end hvis man havde udpeget helt nye medlemmer. Tværtimod forekommer det at være en styrkelse af Bente Klarlund Peder- Side 12/15

13 17. JANllA.R 2014 sens retssikkerhed, at der ikke sent i sagsbehandlingsforløbet sker udskiftning af størstedelen af udvalgsmedlemmerne med den konsekvens, at en betydelig indsigt i problemstillingerne går tabt. 2. BEMÆRKNINGER TIL STÆVNINGEN Det anføres i stævningen, side 6, at sagsøgte l i indstillingen til ministeren af 20. februar (bilag l) har udtrykt den opfattelse, at der ikke i loven var hjemmel til genudpegning af udvalgsmedlemmerne i en afløbs periode. Det er ikke korrekt. Det, sagsøgte l giver udtryk for i indstillingen, er, at det ikke direkte af 32, stk. 4, i lov om forskningsrådgivning m.v. fremgår, at medlemmerne kan genudpeges i en afløbsperiode, og at der for at opnå en "klar og gennemsigtig beskrivelse" af genudpegningsproceduren bør optages bestemmelse herom i UVVU-bekendtgørelsen. Det fremgår også af indstillingen, at der "bør ved lejlighed foreslås indsat en egentlig hjemmel i lov om forskningsrådgivning m.v. til forlængelse af beskikkelsesperioder ud over 6 år". Denne anbefaling til ministeren skyldtes, at bestemmelserne om udvalgsmedlemmernes udpegningsperiode i øvrigt fremgik af loven (og ikke af bekendtgørelsen), og det var derfor mest naturligt, at også en bestemmelse om genudpegning i en afløbsperiode med tiden kom til at fremgå af loven. Ministeren har i overensstemmelse hermed den 15. januar fremsat lovforslag L l 09 om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. Efter lovforslaget foreslås indsat hjemmel i en ny 40 til at ministeren ka udpege medlemmer af de af loven omfattede organer, herunder UVVU, i en afløbsperiode. Af lovbemærkningerne til bestemmelsen fremgår, at det med bestemmelsen foreslås, at "præcisere den gældende administrative praksis, hvorefter ministeren undtagelsesvist kan forlænge udpegningsperioden for medlemmer og suppleanter af de af loven omfattede organer for en begrænset periode ud over den normale udpegningsperiode." J Sagsøger anfører i stævningen, side 7, 3. afsnit, at der ikke kan antages at have foreligget tugtvejende hensigtsmæssighedshensyn bag genudpegningen, når henses til, at der gik næsten halvandet år fra genudpegningen i en afløbsperiode, til der forelå et udkast til afgørelse. Det er ikke korrekt. Genudpegningen i en afløbsperiode skyldtes, at de pågældende udvalgsmedlemmer havde varetaget sagsbehandlingen helt frem til færdiggørelsen af den sædvanlige høringsprocedure og derfor havde et indgående kendskab til de 6 sager. Det var hensigtsmæssigt, at disse personer kunne færdigbehandle de 6 komplicerede og indbyrdes sammenhængende sager. Hvis helt nye udvalgsmedlemmer skulle sætte sig ind i sagsmaterialet på ny, ville det forsinke sagsbehandlingen, og betydelig indsigt i de pågældende problemstillinger ville gå tabt. Side 13 /15

14 Det var forventningen, at sagerne kunne færdigbehandles inden udgangen af Når det ikke kom til at holde stik, var det ikke fordi forventningen på tidspunktet for genudpegningen var for optimistisk. Det var fordi, at der dukkede yderligere materiale op i sagerne (prøverne i en fryser på Panum Instituttet), at parterne indsendte yderligere indlæg til udvalget, efter at den sædvanlige høringsproces var overstået, og at sag nr. 5 og 6 viste sig at være mere komplicerede, end først antaget. Dette var ikke forhold, som kunne have været forudset ved genudpegningen. Sagsøger anfører i stævningen, side 8, l. afsnit, at der må gælde et strengt hjemmelskrav ved udpegning af medlemmer til råd og nævn, fordi medlemmerne træffer afgørelser, der kan være særdeles indgribende over for enkeltpersoner. Dette har karakter af et abstrakt udsagn, som ikke har værdi uden en konkret begrundelse for, hvad det er for beskyttelsesværdige interesser, der i nærværende sag gør det påkrævet at stille så strengt et hjemmelkrav, at den utvivlsomt sagligt begrundede genudpegning i en afløbsperiode må anses for uhjemlet. Sagsøger henviser i den forbindelse til Højesterets dom af 16. september 2005 (trykt i UfR 2005, side 3414/ l H), hvor to sagkyndige medlemmer af Sø- og Handelsretten deltog i votering og domsafsigelse, efter at de var fyldt 70 år. Omstændighederne i sagen adskiller sig imidlertid på afgørende punkter fra omstændighederne i den foreliggende sag. For det første angik sagen sagkyndige medlemmer af en domstol og ikke medlemmer af et udvalg. Domstolenes vidtgående sanktionskompetencer og grundlovens 61 gør det nærliggende at anlægge en streng ordlydsfortolkning af retsplejelovens bestemmelser om krav til domstolenes medlemmer. Af samme grund stilles der også strengere krav til dommeres habilitet end til udvalgsmedlemmers habilitet, idet habilitetskravene i retsplejeloven er strengere end dem, der følger af forvaltningsloven. For det andet angik dommen overtrædelse af aldersgræn en på 70 år i retsplejeloven og ikke forlængelse af udpegningsperioden for medlemmer af et udvalg. l en dom fra 1935, trykt i U fr. 1935, side l, tog Højesteret stilling til, om indførelsen af en aldersgrænse på 70 år for dommere var i strid med den dagældende grundlov. Højesteret fandt, at grundloven "må antages at åbne plads for, at det ved lov bestemmes, at dommere ubetinget skal afgå ved en bestemt alder, når aldersgrænsen fastsættes således, at dommerne ved denne alder ikke længere kan anses fuldt egnede til at bestride deres embedsforretninger, hvilketfindes at være tilfældet med den aldersgrænse, der er indført... " Højesterets udtalelse om, at aldersgrænsen på 70 år for dommere gælder ubetinget og er fastsat ud fra saglige hensyn om dommeres egnethed til at bestride hvervet, gør det nærlig- Side 14/15

15 17. JAN l AR 2014 gende at kræve en særskilt lovhjemmel, hvis dommere skal bestride hvervet efter, at de er fyldt 70 år. Lignende betragtninger gør sig ikke gældende i forhold til medlemmer af råd og nævn. Bevisførelse Ud over de i sagen påberåbte dokumenter forventer sagsøgte l, at indkalde chefkonsulent Jesper Schaumburg-Muller fra Ministeriet for Forskning Innovation og Videregående Uddannelser til at afgive forklaring under hovedforhandl ingen. Processuelle meddelelser til sagsøgte l kan stiles til Kammeradvokaten v/advokat Jesper Nørøxe, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V U.nr jno). Momsregistrering Sagsøgte l er ikke momsregistreret. Dokumenter, som påberåbes: Bilag la: Orientering til Folketingets Forskningsudvalg om bekendtgørelse af 15. december 1998 om udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed Bilag IB: Breve af 18. august 2008 til Poul Lodberg og Henrik Gunst Andersen om afbeskikkelse og udpegning Bilag IC: Udvalget for Videnskab og Teknologis betænkning af 20. maj 201 O København, den 17. januar Kammeradvokaten Side 15/15

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 17/12-2008 J.nr. 85A-VL-008-07 72A-ØL-009-08 Notat om afgørelser om sagsomkostninger i civile sager. 1. Dette notat erstatter notat af 17. juni 2005 om afgørelser,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 11. juni 2004 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2003-440-0147 Dok.: TJE20454 Kommissorium for udvalget vedrørende advokater 1. Den seneste samlede revision

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2011 I henhold til 27, stk. 4 i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

~-:" r~ ',',,~. '"' ~,. ~ f"~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero..

~-: r~ ',',,~. '' ~,. ~ f~,\,.,p L. ',~ ~ jlq~r. I&IROPEENNE CaUf{Rfr:R't)1:NTRAL. date: 1 O. 04. 1000'4. O.K, VARISANOCalogero.. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 150 Offentligt DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION ved den Europæiske Union Bryssel PAR PORTEUR c CUC;t::' (1 ~-:" r~ E E NOM(en cajacte~ 'f RECU le 8/6NATURE I ""'"~ I;:t-It.~

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere