Sagsøgte l 's processkrift A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsøgte l 's processkrift A"

Transkript

1 J.nr.: jno Sagsøgte l 's processkrift A Til Østre Landsret l 19. afd.'s sag nr. B : Overlæge, professor, dr. med. Bente Klarlund Pedersen Gråbrødre Torv Il, 3. sal 1154 København K (v/advokat Eigil Lego Andersen) mod Ministeren for forsknin, innovation og videregående uddannelser Slotsholmsgade l O 1216 København K Sagsøgte l (Kammeradvokaten v/advokat Jesper Nørøxe) og Udvalget vedrørende Videnskabelig Uredelighed inden for Sundhedsvidenskabelig Forskning c/o Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade København K sagsøgte 2 (v/advokat Jeppe Skadhauge) Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK København V Telefon l O Fax vl

2 Sagsøgte l har i svarskrift af 6. november til Københavns Byret nedlagt påstand om frifindelse. Til uddybning heraf og efter sagens henvisning til Østre Landsret fremkommer dette processkrift. Supplerende sagsfremstilling l. FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Den 20. februar 2012 indstillede Styrelsen for Forskning og Innovation og departementet i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser til uddannelsesministeren, at der i 7 i bekendtgørelsen om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU-bekendtgørelsen) blev indsat et nyt stk. 2 og 3, jf. bilag l. Ministeren fulgte indstillingen og ændrede UVVU-bekendtgørelsen. Herefter indstillede styrelsen og departementet den 5. marts 2012, at ministeren i medfør af bekendtgørelsens 7, stk. 3, ekstraordinært forlængede beskikkelsesperioden for nogle medlemmer og en suppleant af Udvalget vedrørende Videnskabelig Uredelighed for Sundhedsvidenskabelig Forskning (UVVU). Det drejede sig om Palle Holmstrup, Ulla Feldt Rasmussen, Lena Specht og Kirsten Ohm Kyvik (medlemmer af udvalget) og Jens Overgaard (suppleant), jf. bilag 2. Den 16. marts 2012 forlængede ministeren ekstraordinært udpegningsperioden for disse 4 medlemmer og for suppleanten. Det skete med henblik på færdiggørelse af 6 verserende sager. Det udvalg, som skulle færdiggøre de 6 sager, bestod dermed fra den 16. marts 2012 (ud over formanden) af: Palle Holmstrup (forlænget medlem) Ulla Feldt-Rasmussen (forlænget medlem) Lena Specht (forlænget medlem) Kirsten Ohm Kyvik (forlænget medlem) Lise Wogensen Bach (medlem fra 31. januar 2012 og beskikket til at deltage i behandlingen af de 6 sager, da hun tidligere havde været involveret heri som suppleant) Ole Haagen Nielsen (medlem fra 31. januar 2010 og således ikke nødvendigt med forlængelse) Jens Overgaard (forlænget suppleant) De forlængede medlemmer Palle Holmstrup, Ulla Feldt-Rasmussen, Lena Specht, Kirsten Ohm Kyvik og suppleanten Jens Overgaard skulle udelukkende færdigbehandle de 6 sager og ikke deltage i behandlingen af andre sager. Side 2/15

3 17. JANllAR 2014 Lena Specht udtrådte som medlem af udvalget med virkning fra den 14. juni 2012, og i stedet indtrådte suppleanten Jens Overgaard. Der blev ikke udpeget en afløser for Lena Specht, da det var vurderingen, at sagerne snart ville være færdigbehandlet, og da udvalget efter Lena Spechts udtræden fortsat bestod af seks forskere (5 medlemmer og l suppleant), hvilket var det sædvanlige antal forskere til behandling af sager. De 6 sager angik alle det samme forskningsfelt og i flere tilfælde de samme videnskabelige artikler. l 5 af sagerne var enten Milena Penkowa eller Bente Klarlund Pedersen indklaget. Om de 6 sager kan nærmere oplyses følgende: Sag nr. l: Klage af 18. november 20 l O fra Københavns Universitet v/institutleder Albert Gjedde over Milena Penkowa. Den sædvanlige høringsproces blev afsluttet den 28. februar Sagen blev afgjort ved udvalgets afgørelse af 29. august Sag nr. 2: Klage af 18. november 2010 fra Københavns Universitet v/rektor Ralf Hemmingsen over Milena Penkowa. Den sædvanlige høringsproces blev afsluttet den 21. februar Sagen blev afgjort ved udvalgets afgørelse af 29. august Sag nr. 3: Klage af 6. oktober 2011 fra Milena Penkowa over en øvrig forsker. Den sædvanlige høringsproces blev afsluttet den 13. december Sagen blev afgjort ved udvalgets afgørelse af 31. august Sag nr. 4: Klage af 2. og 3. april 2011 fra Bente Klarlund Pedersen over Milena Penkowa. Den sædvanlige høringsproces blev afsluttet den 1 7. november Sagen blev afgjort den 18. december Sag nr. 5: Klage af 18. april 2011 fra James Timmons over Bente Klarlund Pedersen m.fl. Den sædvanlige høringsproces blev afsluttet den 28. oktober Sagen blev afgjort den 18. december Sag nr. 6: Klage af 19. juli 2011 fra Henrik Galbo over Bente Klarlund Pedersen. Den sædvanlige høringsproces blev afsluttet i december Sagen blev afgjort den 18. december Sagerne har været behandlet af udvalget i to overordnede sagskomplekser, hvor sag nr. 1-3 udgør det første sagskompleks, som blev afsluttet i august 2012, og sag nr. 4-6 udgør det andet sagskompleks, som blev afgjort i december Side 3/15

4 17. JAN AR 2014 Når udpegningsperioden for de pågældende medlemmer (og suppleant) af udvalget blev forlænget, skyldtes det, at det var hensigtsmæssigt, at udvalgsmedlemmer (og suppleanter), som allerede havde været involveret i de 6 sager i løbet af 20 Il, også færdiggjorde behandlingen af sagerne. Der blev herved lagt vægt på, at de 6 sager havde en nær indbyrdes sammenhæng (overlappende parter, fagområde og artikler), at de sædvanlige høringsprocesser var afsluttet, at de pågældende medlemmer allerede havde et indgående kendskab til sagerne, og at der var tale om komplicerede sager, der krævede en betydelig indsigt i sagsmaterialet Hvis medlemmerne ikke blev genudpeget i en afløbsperiode, skulle størstedelen af udvalgets medlemmer udskiftes med den konsekvens, at en betydelig indsigt i problemstillingerne ville gå tabt. Medlemmerne havde allerede sat sig grundigt ind i det komplicerede og omfangsrige sagsmateriale. På tidspunktet for genudpegelsen i marts 2012 var det forventet, at det forlængede udvalg ville færdiggøre det første sagskompleks (sag nr. 1-3) inden sommeren 2012 og det andet sagskompleks (sag nr. 4-6) inden udgangen af I overensstemmelse hermed blev det første sagskompleks (sag nr. 1-3) færdiggjort i sensommeren Forventningerne til færdiggørelse af det andet sagskompleks (sag nr. 4-6) kom dog ikke til at holde stik. Årsagen hertil var blandt andet, at Københavns Universitet i foråret 2012 fandt flere prøver i en fryser på Panum Instituttet, som havde indgået i Milena Penkowas forskning, og som kunne have betydning for sag nr. 4 og nr. 6. Udvalgsmedlemmer brugte tid på at besigtige prøverne på Panum Instituttet, og de måtte også undersøge, om fryseren indeholdte materiale af betydning for Bente Klarlund Pedersens sager, hvilket dog viste sig ikke at være tilfældet. Endvidere indsendte Bente Klarlund Pedersen efter udsendelse af udkast til afgørelse i juni 2013 yderligere omfattende høringssvar, jf. bilag IlA, pkt. 4.1 og IIB, pkt. 4, til sagsøgte 2's svarskrift. Det forsinkede yderligere færdiggørelsen af sagerne. Bente Klarlund Pedersen kontaktede flere gange udvalgets sekretariat og bad om at ra sagerne fremmet jf. bilag lig, IIH, IIJ og IIK til sagsøgte 2's svarskrift. Det andet sågskompleks (sag nr. 4-6) blev afsluttet med udvalgets afgørelser af 18. december Afgørelserne i sag nr. 5 og 6, hvori Bente Klarlund Pedersen er indklaget, er fremlagt som bilag IlA og IIB til sagsøgte 2's svarskrift. Side 4/15

5 l forbindelse med høringen over udkast til afgørelserne i sag nr. 5 og 6 anførte Bente Klarlund Pedersen, at udpegningen af udvalgsmedlemmerne og suppleanten i en afløbsperiode ikke havde fornøden hjemmel. Herom anfører udvalget følgende i sin afgørelse af sag nr. 5: "Udvalget bemærker, at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser efter lov om forskningsrådgivning m. v. har kompetencen til at beskikke medlemmer og suppleanter i UVVU Ministeren har forholdt sig til Indklagede J 's indsigelse mod udvalgets sammensætning i breve qf 3. og 16. september Ministeren fastholder i ovennævnte breve, at forlængelsen af de pågældende medlemmer og suppleant var lovlige. Udvalgets finder på denne baggrund ikke grundlag for, at Ulla Fe/dl-Rasmussen, Palle Holmstrup, Kirsten Ohm Kyvik og Jens Overgaard ikke skulle have været berettiget til at deltage i sagens behandling. De pågældende medlemmer og suppleant vil således medvirke til at træffe afgørelse i nærværende sag. Udvalget finder endvidere på denne baggrund ikke grundlag for, at udsætte afgørelsen på udfaldet af retssagen anlagt af Indklagede l. " Tilsvarende fremgår af udvalgets afgørelse i sag nr. 6. Endelig skal det bemærkes, at Milena Penkowa den 24. december 2012 klagede til Folketingets Ombudsmand over UVVUs afgørelser i sag nr. 1 og 2, idet hun gjorde gældende, at nogle af UVVU's medlemmer var inhabile ved behandlingen af sagerne. Ombudsmanden fandt imidlertid ikke at medlemmerne var inhabile, jf. ombudsmandens udtalelse i FOB RETLIGE OMSTÆNDIGHEDER 2.1 Lov om forskningsrådgivning m.v. Efter 4 e, stk. 4, i den tidligere lov om forskningsrådgivning (lovbekendtgørelse nr. 676 af 19. august 199 7) kunne det daværende Forskningsforum bl.a. efter anmodning fra forskningsministeren oprette permanente eller tidsbegrænsede udvalg med særlige opgaver. Bestemmelsen lød således: "Forskningsforum kan selv oprette eller opretter efter anmodningfra forskningsministeren permanente eller tidsbegrænsede udvalg med særlige opgaver. Ministeren kan fastsætte regler for udvalg, der oprettes efter anmodningfra denne." Side 5/15

6 Med hjemmel i denne bestemmelse blev UVVU ved bekendtgørelse nr. 933 af I 5. december l 998 oprettet med det formål at efterprøve den videnskabelige redelighed i dansk forskning. Bekendtgørelsens 8, stk. 4, om beskikkelse af UVVU's medlemmer lød således: "Medlemmerne og suppleanterne beskiklæs for en periode på 4 år og kan genbeskikkes i 2 år. Hvis et medlem afgår i en beskikkelsesperiode, kan det medlem, der beskikkes i stedet, beskikkes i mindre end 4 år." Bekendtgørelsen, herunder bestemmelsen i 8, stk. 4, blev inden ikrafttrædelsen sendt til Folketingets Forskningsudvalg til orientering (bilag la). l 2003 blev nogle af bestemmelserne om UVVU i I 998-bekendtgørelsen ophævet og i stedet indføjet i lov nr. 405 af 28. maj 2003 om forskningsrådgivning m.v. Hovedloven er senere ændret, og i dag fremgår reguleringen af lovbekendtgørelse nr. I 064 af 6. september 2010 om forskningsrådgivning m.v. Lovens l, stk. 2, lyder således: "Til efterprøvelse af den videnskabelige redelighed i dansk forskning nedsætter ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, jf 31." Bestemmelsen blev indsat med hovedloven fra Af lovbemærkningerne fremgår følgende: "Da UVVU i dag har en permanent karakter, og udvalgene i øvrigt er tillagt en række sanktionskompetencer, der kan have store konsekvenser for den enkelte forsker, foreslås det derfor af ordensmæssige grunde, at der tilvejebringes en udtrykkelig lovhjemmel for nedsættelse af disse udvalg. Der henvises desuden til bemærkninger'!e til "(min understregning) Bestemmelserne om beskikkelse og genudpegning af medlemmer til UVVU fremgår af den nugældende lovs 32, stk. 4, der lyder således: "F ormanden udpeges af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter indstilling fra domstolene. Medlemmerne og suppleanterne udpeges af ministeren i deres personlige egenskab efter høring af Det Frie Forskningsråd. Formanden, de øvrige medlemmer og suppleanterne udpeges for en periode på 4 år. Genudpegning kan ske Side 6/15

7 fol 2 år. Hvis et medlem eller en suppleant udtræder i utide, kan et nyt medlem eller en ny suppleant udpeges for mindre end 4 år. " Også denne bestemmelse stammer med visse redaktionelle ændringer tilbage fra hovedloven fra Af lovbemærkningerne til bestemmelsen fremgår følgende: "l stk. 4 foreslås 8, stk. 2, 3. pkt. og stk. 3 og 4, i den nuværende bekendtgørelse videreført. Det Frie Forskningsråd vil også fremover forinden udpegning blive hørt over den foreslåede sammensætning. Hensigten er at sikre, at medlemmernes og suppleanternes individuelle kompetencer samt det samlede kompetencefelt er dækket, jf stk. l." Lovens 33 indeholder en vid bemyndigelse for ministeren til at fastsætte nærmere regler om UVVU's virke: "Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte nærmere regler for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredeligheds virke " Denne bestemmelse stammer ligeledes fra hovedloven fra Af lovbemærkningerne til bestemmelsen fremgår følgende: "I den nuværende bekendtgørelse er der fastsat en række regler for UVVUs virke m. v. Som følge af at udvalgene foreslås oprettet direkte med hjemmel i dette lovforslag, jf forslagets l, stk. 2, foreslås det at bemyndige videnskabsministeren til i bekendtgø-. retsesform at fastlægge sådanne nærmere regler. " 2.2 Bekendtgørelse om udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed Bemyndigelsesbestemmelsen i 33 i lov om forskningsrådgivning m.v. er udmøntet ved bekendtgørelse nr. 306 af 20. april 2009 (UVVU-bekendtgørelsen). UVVU bekendtgørelsens 7, stk. 1, lyder således: "Hvert udvalg består ud over formanden, jf 32, stk. 2, i lov om forskningsrådgivning m. v., af 6 medlemmer samt et tilsvarende antal. suppleanter, der kun kan indtræde ved medlemmernes forfald og for hele behandlingen af en sag. Medlemmer og suppleanter skal alle være anerkendte forskere, der tilsammen dækker alle videnskabelige forskningsområder, jf 32, stk. 3, i lov om forskningsrådgivning m. v." Ved en ændring af UVVU-bekendtgørelsen i 2012 (bekendtgørelse nr. 144 af 20. februar 20 12) blev bestemmelserne i 7, stk. 2, og 3, indføjet. Bestemmelserne lyder således: Side 7/15

8 "Stk.2. Ministeren beskikker og a.fbeskikker medlemmer og suppleanter, Jf 32, stk. 4, i lov om forskningsrådgivning m. v. Stk.3. Samtidig med beskikkelse a.f nye m_edlemmer og suppleanter af et udvalg kan ministeren undtagelsesvis forlænge beskikkelsesperioden for medlemmer og suppleanter a.f samme udvalg med henblik på disses færdiggørelse af sager, der efter afslutning a.f sædvanlig høringsprocedure er under behandling i udvalget. Nye medlemmer og suppleanter deltager ikke (færdiggørelse af de pågældende sager." 2.3 Afbeskikkelse af den tidligere formand for UVVU Poul Lodberg Med virkning fra den l. september 2008 blev landsdommer Poul Lodberg afbeskikket som formand for UVVU, og med virkning fra samme dato blev den nuværende formand, landsdommer Henrik Gunst Andersen udpeget som ny formand for UVVU. Breve af 18. august 2008 til Poul Lodberg og Henrik Gunst Andersen om atbeskikkelse og udpegning fremlægges som bilag IB. Det fremgår, at Poul Lodberg trods atbeskikkelsen skulle færdiggøre en verserende klagesag, som var nær sin afslutning. 2.4 Orientering af Folketinget om administrativ forlængelse af udpegningsperioden for medlemmer af faglige udvalg blev lov om forskningsrådgivning m.v. ændret ved lov nr. 729 af 25. juni Ændringen havde blandt andet til formål at styrke Danmarks Forskningspolitiske Råd og nedlægge det såkaldte Koordinationsudvalg. l forbindelse med behandlingen af lovforslaget opstod spørgsmålet om adgangen til genudpegning af medlemmer af de faglige råd og udvalg, såfremt udpegningsperioden, der var reguleret i loven, udløb i perioden mellem lovens kundgørelse og ikrafttræden. Ministeren orienterede i den forbindelse Folketinget om, at ministeren anså sig for kompetent til i denne situation at forlænge udpegningsperioden administrativt, jf. Udvalget for Videnskab og Teknologis betænkning af 20. maj 2010 (bilag IC): "/ det omfang formandens henholdsvis medlemmernes udpegningsperiode udløber i perioden mellem lovens kundgørelse og ikrafttræden. kan ministeren for videnskab, teknologi og udvikling for at undgå omstændelige og uhensigtsmæssigt kortvarige udpegningsperioder efter almindelig forvaltningsretlig praksis administrativt forlænge beskikkelsen til og med den 31. december Herefter kan ministeren foretage ny- og genudpegninger pr. J. januar 2011." Side 8/15

9 17. JAN AR Retsplejelovens regler om midlertidigt beskikkede dommere Efter retsplejelovens 44 c, kan justitsministeren meddele advokater midlertidig beskikkelse som bl.a. landsdommere for en periode på 3 måneder. Bestemmelsen blev indsat ved lov nr. 402 af 26. juni 1998 og lyder således: ''Justitsministeren kan meddele advokater midlertidig beskikkelse som landsdommer eller byretsdommer ud over det antal dommere, der i 5 og 9 er fastsat for landsretterne og byretterne. Stk.2. Beskikkelsen meddeles for en periode på 3 måneder." Ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (politi- og domstolsreformen) blev der indsat en ny bestemmelse i retsplejelovens 44, stk. 5, der lød således: "Stk. 5. Midlertidigt beskikkede dommere kan efter beskikkelsens ophør færdigbehandle sager, i hvilke mundtlig forhandling er påbegyndt inden beskikkelsens ophør. Beføjelsen til i medfør af l. pkt. at færdigbehandle påbegyndte sager ophører ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år." Af lovbemærkningerne til bestemmelsen fremgår følgende: "Det foreslås at præcisere i loven, at midlertidigt beskikkede dommere efter udløbet af beskikkelsesperioden kan færdigbehandle sager, der er påbegyndt inden for beskikkelsesperioden. Det foreslås i l. pkt., at en midlertidigt beskikket dommer efter udløbet af beskikkelsesperioden skal kunne færdigbehandle sager, i hvilke mundtlig forhandling er påbegyndt inden for beskikkelsesperioden Det gælder dog længst indtil udløbet af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år, jf 2. pkt. Særligt med hensyn til advokater, der midlertidigt beskikkes som landsdommere i medfør af ret plejelovens 44 c, gælder efter ret plejelovens 122, stk. l, hvorefter udøvelse af advokatvirksomhed ikke kan forenes med en juridisk stilling ved bl.a. domstolene, og en advokat, der beskikkes som midlertidig dommer i medfør af retsplejelovens 44 c, forudsættes derfor at deponere sin advokatbeskikkelse i Justitsministeriet i den 3-måneders periode, som beskikkelsen som dommer omfatter. Efter gældende praksis anses bestemmelsen i retsplejelovens 122, stk. l, ikke for at udelukke, at en advokat efter udløbet af en advokatkonstitution og efter at have fået genudleveret sin advokatbeskikkelse fra Justitsministeriet, i begrænset omfang færdigbehandler påbegyndte sager, f eks. ved deltagelse i en udsat hovedforhandling af begrænset længde eller ved deltagelse i voteringen og vedtagelsen af domme i sager, Side 9/15

10 som er hovedforhandlet i konstitutionsperioden, idet dette ikke anses som varetagelse af»en juridisk stilling ved domstolene«i 122, stk. l 's forstand. Der er ikke med lovforslaget tilsigtet nogen ændringer heri." (min understregning) 2.6 Udpegningsperioden for medlemmer af forskellige nævn Klagenævnet for Udbud Efter 9, stk. 2, i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. består Klagenævnet for Udbud af en formand, der skal være dommer, og et antal sagkyndige medlemmer. Formanden og nævnets medlemmer udpeges "for en periode på op til 4 år". Der er ikke i lovbemærkningerne taget stilling til, om der kan ske genudpegning, men i bekendtgørelse nr af Il. august 20 Il om Klagenævnet for Udbud fremgår det af l, stk. 6, at formanden og de sagkyndige medlemmer kan genudpeges. Erhvervsankenævnet Efter 2, stk. l og 2, i erhvervsankenævnsloven, lov nr. 858 af 23. december 198 7, består Erhvervsankenævnet af en formand, der skal opfylde betingelserne for at blive udnævnt til landsdommer, og et antal sagkyndige medlemmer. Formanden og nævnets medlemmer udpeges "for en periode af 4 år". Der er ikke i lovbemærkningerne taget stilling til, om der kan ske genudpegning, men i bek ndtgørelse nr af 18. december 1994 om Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn fremgår det af 2, stk. 3, at formandskabet og nævnets øvrige medlemmer kan genbeskikkes. Anbringender l. UVVU-BEKENDTGØRELSENS 7, STK. 3, HAR FORNØDEN HJEMMEL I LOV OM FORSKNINGSRÅD M.V. Spørgsmålet i denne sag er, om bestemmelsen i 32, stk. 4, i lov om forskningsrådgivning m.v. må forstås sådan, at udpegningsperioden for UVVU-medlemmer på 4 plus 2 år udelukker genudpegning af udvalgsmedlemmer i en afløbsperiode. Hvis det er tilfældet, har 7, stk. 3, i UVVU-bekendtgørelsen om udpegning af UVVU-medlemmer i en afløbsperiode ikke hjemmel i loven. Reglerne om UVVU's virksomhed fremgik oprindeligt af 1998-bekendtgørelsen. Ministeren kunne udpege medlemmer for en 4-årig periode og herefter genudpege medlemmerne for en yderligere 2-årig periode. Bekendtgørelsen var udstedt med hjemmel i den vide bemyndigelsesbestemmelse i 4 e, stk. 4, i daværende lov om forskningsrådgivning. Det er utvivlsomt, at ministeren inden for denne hjemmelsmæssige ramme også kunne have fastsat en bestemmelse om udpegning af medlemmer i en afløbsperiode. Det er også utvivlsomt, at ministeren, selv om en sådan bestemmelse ikke blev fastsat, havde adgang til at Side 10/15

11 17. JANliAR 2014 dispensere fra bekendtgørelsen, herunder fra reglerne om udpegning af medlemmer til udvalgene, med den virkning, at UVVU-medlemmer kunne genudpeges i en atløbsperiode. Retstilstanden var med andre ord den, at ministeren kunne genudpege medlemmer i en afløbsperiode, selv om de allerede havde siddet i en periode på 4 plus 2 år. l 2003 blev reglerne om UVVU videreført i lov om forskningsrådgivning m.v. Der blev ikke i den forbindelse foretaget indholdsmæssige ændringer i reglerne om udpegning af UVVU-medlemmer, og det fremgik af forarbejderne til loven, at optagelsen af reglerne i loven skyldtes "ordensmæssige grunde". Der er intet i forarbejderne til 2003-loven, som indikerer, at udpegningsperioderne på 4 plus 2 år var genstand for Folketingets nærmere overvejelser. Det må antages, at Folketingets hensigt med videreførelsen af udpegningsbestemmelserne i loven var at videreføre den hidtidige ordning om udpegning af U VY U-medlemmerne således, som den var blevet reguleret og administreret af ministeren. l overensstemmelse hermed blev det anført i lovbemærkningerne til hovedloven, at bemyndigelsen for ministeren til at fastsætte nærmere regler om UVVU's virke skyldtes, at reglerne ikke længere skulle fremgå af en bekendtgørelse, men derimod direkte af loven. Ministeren var med bemyndigelsen sikret, at ministeren kunne regulere UVVU's virke på samme måde, som ministeren hidtil havde været kompetent til. Det skulle loven ikke lave om på. Det har således aldrig været formålet med optagelsen af bestemmelserne om en udpegningsperiode på 4 plus 2 år i lov om forskningsrådgivning m.v. at afskære ministeren fra at kunne genudpege udvalgsmedlemmer i en afløbsperiode. l forbindelse med afbeskikkelsen af UVVU's tidligere formand, landsdommer Poul Lodberg, blev Poul Lodberg bedt om at færdiggøre en verserende klagesag, som var nær sin afslutning, og han færdiggjorde herefter denne sag, selv om han ikke længere var formand for UVVU: Folketinget er ved i hvert fald en lejlighed blevet orienteret om, at medlemmer af de faglige udvalg inden for ministeriets område om nødvendigt ville blive udpeget administrativt. Det skete i forbindelse med behandlingen af forslaget til ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. i Her orienterede ministeren Folketinget om, at ministeren anså sig for kompetent til administrativt at genudpege medlemmer af de faglige udvalg inden for ministeriets område i en periode frem til lovens ikrafttræden, selv om den lovbestemte udpegningsperiode var udløbet. Folketinget tog her til efterretning, at ministeren anså sig for kompetent til administrativt at genudpege medlemmer. Side 11/15

12 17. JAN AR 2014 Bestemmelsen om udpegningsperiodens længde på 4 plus 2 år er begrundet i ordensmæssige hensyn. Eksempelvis ville pligten for ministeriet efter 8-1 O i lovbekendtgørelse nr af 19. december 2013 om ligestilling af kvinder og mænd til at sikre, at der i nævn, udvalg m.v. er ligelig repræsentation af mænd og kvinder, være vanskelig at opfylde, hvis der ikke gjaldt faste beskikkelsesperioder. For advokatkonstitutioner i landsretterne gælder det, at konstitutionsperioden er 3 måneder. Efter ordlyden af retsplejelovens 44 c er dette en absolut udpegningsperiode. Men hverken Justitsministeriet eller Folketinget har fundet, at de i praksis forekommende tilfælde, hvor advokaten på ulovbestemt grundlag efter udløbet af konstitutionen færdigbehandler påbegyndte sager, giver anledning til hjemmelsmæssige problemer. Denne praksis vedrørende konstituerede dommeres virke i en afløbsperiode blev fulgt i flere år forud for lovændringen i 2006, der på dette punkt kun var af præciserende karakter. Dette støtter, at noget tilsvarende så meget desto mere må anerkendes vedrørende administrative nævn. Der henvises herved til, at der gælder et skærpet hjemmelskrav ved regulering af dommeres forhold i modsætning til reguleringen af administrative udvalg, jf. grundlovens 61. Reglerne om udpegning af medlemmer til Klagenævnet for Udbud og Erhvervsankenævnet ligner reglerne om udpegning af medlemmer til UVVU. Medlemmerne af nævnene udpeges for en 4-årig periode, og der er ikke efter lovbestemmelsernes ordlyd mulighed for genudpegning. Ikke desto mindre er der for disse nævn i bekendtgørelser fastsat regler om, at medlemmerne kan genudpeges. Udpegningsperioden på 4 år er altså ikke blevet fortolket som absolut og dermed til hinder for bestemmelser om genudpegning. Sagsøgte t gør på denne baggrund gældende, at såvel UVVU-reglernes baggrund som oplysningerne om regeringens og Folketingets retsopfattelse på beslægtede områder viser, at 32, stk. 4, i lov om forskningsråd m.v. ikke er til hinder for, at ministeren har indføjet 7, stk. 3, i UVVU-bekendtgørelsen. Det har i den forbindelse også betydning, at 7, stk. 3, utvivlsomt er båret af saglige hensyn, nemlig hensynet til færdiggørelse af behandlingen af komplicerede og længerevarende sager, hvor den sædvanlige parthøringsproces var gennemført, og hvor de involverede parter derfor havde et rimeligt krav på en snarlig afgørelse. Hvis medlemmerne ikke var blevet genudpeget, skulle nye medlemmer starte forfra med at behandle de 6 sager. Sagsøger er da heller ikke fremkommet med et eneste argument til støtte for, at genudpegning af medlemmerne i en afløbsperiode svækker Bente Klarlund Pedersens retssikkerhed. Der er nemlig ingen grund til at antage, at de genudpegede medlemmer skulle være mindre egnede til at træffe en saglig og korrekt afgørelse i sagen, end hvis man havde udpeget helt nye medlemmer. Tværtimod forekommer det at være en styrkelse af Bente Klarlund Peder- Side 12/15

13 17. JANllA.R 2014 sens retssikkerhed, at der ikke sent i sagsbehandlingsforløbet sker udskiftning af størstedelen af udvalgsmedlemmerne med den konsekvens, at en betydelig indsigt i problemstillingerne går tabt. 2. BEMÆRKNINGER TIL STÆVNINGEN Det anføres i stævningen, side 6, at sagsøgte l i indstillingen til ministeren af 20. februar (bilag l) har udtrykt den opfattelse, at der ikke i loven var hjemmel til genudpegning af udvalgsmedlemmerne i en afløbs periode. Det er ikke korrekt. Det, sagsøgte l giver udtryk for i indstillingen, er, at det ikke direkte af 32, stk. 4, i lov om forskningsrådgivning m.v. fremgår, at medlemmerne kan genudpeges i en afløbsperiode, og at der for at opnå en "klar og gennemsigtig beskrivelse" af genudpegningsproceduren bør optages bestemmelse herom i UVVU-bekendtgørelsen. Det fremgår også af indstillingen, at der "bør ved lejlighed foreslås indsat en egentlig hjemmel i lov om forskningsrådgivning m.v. til forlængelse af beskikkelsesperioder ud over 6 år". Denne anbefaling til ministeren skyldtes, at bestemmelserne om udvalgsmedlemmernes udpegningsperiode i øvrigt fremgik af loven (og ikke af bekendtgørelsen), og det var derfor mest naturligt, at også en bestemmelse om genudpegning i en afløbsperiode med tiden kom til at fremgå af loven. Ministeren har i overensstemmelse hermed den 15. januar fremsat lovforslag L l 09 om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. Efter lovforslaget foreslås indsat hjemmel i en ny 40 til at ministeren ka udpege medlemmer af de af loven omfattede organer, herunder UVVU, i en afløbsperiode. Af lovbemærkningerne til bestemmelsen fremgår, at det med bestemmelsen foreslås, at "præcisere den gældende administrative praksis, hvorefter ministeren undtagelsesvist kan forlænge udpegningsperioden for medlemmer og suppleanter af de af loven omfattede organer for en begrænset periode ud over den normale udpegningsperiode." J Sagsøger anfører i stævningen, side 7, 3. afsnit, at der ikke kan antages at have foreligget tugtvejende hensigtsmæssighedshensyn bag genudpegningen, når henses til, at der gik næsten halvandet år fra genudpegningen i en afløbsperiode, til der forelå et udkast til afgørelse. Det er ikke korrekt. Genudpegningen i en afløbsperiode skyldtes, at de pågældende udvalgsmedlemmer havde varetaget sagsbehandlingen helt frem til færdiggørelsen af den sædvanlige høringsprocedure og derfor havde et indgående kendskab til de 6 sager. Det var hensigtsmæssigt, at disse personer kunne færdigbehandle de 6 komplicerede og indbyrdes sammenhængende sager. Hvis helt nye udvalgsmedlemmer skulle sætte sig ind i sagsmaterialet på ny, ville det forsinke sagsbehandlingen, og betydelig indsigt i de pågældende problemstillinger ville gå tabt. Side 13 /15

14 Det var forventningen, at sagerne kunne færdigbehandles inden udgangen af Når det ikke kom til at holde stik, var det ikke fordi forventningen på tidspunktet for genudpegningen var for optimistisk. Det var fordi, at der dukkede yderligere materiale op i sagerne (prøverne i en fryser på Panum Instituttet), at parterne indsendte yderligere indlæg til udvalget, efter at den sædvanlige høringsproces var overstået, og at sag nr. 5 og 6 viste sig at være mere komplicerede, end først antaget. Dette var ikke forhold, som kunne have været forudset ved genudpegningen. Sagsøger anfører i stævningen, side 8, l. afsnit, at der må gælde et strengt hjemmelskrav ved udpegning af medlemmer til råd og nævn, fordi medlemmerne træffer afgørelser, der kan være særdeles indgribende over for enkeltpersoner. Dette har karakter af et abstrakt udsagn, som ikke har værdi uden en konkret begrundelse for, hvad det er for beskyttelsesværdige interesser, der i nærværende sag gør det påkrævet at stille så strengt et hjemmelkrav, at den utvivlsomt sagligt begrundede genudpegning i en afløbsperiode må anses for uhjemlet. Sagsøger henviser i den forbindelse til Højesterets dom af 16. september 2005 (trykt i UfR 2005, side 3414/ l H), hvor to sagkyndige medlemmer af Sø- og Handelsretten deltog i votering og domsafsigelse, efter at de var fyldt 70 år. Omstændighederne i sagen adskiller sig imidlertid på afgørende punkter fra omstændighederne i den foreliggende sag. For det første angik sagen sagkyndige medlemmer af en domstol og ikke medlemmer af et udvalg. Domstolenes vidtgående sanktionskompetencer og grundlovens 61 gør det nærliggende at anlægge en streng ordlydsfortolkning af retsplejelovens bestemmelser om krav til domstolenes medlemmer. Af samme grund stilles der også strengere krav til dommeres habilitet end til udvalgsmedlemmers habilitet, idet habilitetskravene i retsplejeloven er strengere end dem, der følger af forvaltningsloven. For det andet angik dommen overtrædelse af aldersgræn en på 70 år i retsplejeloven og ikke forlængelse af udpegningsperioden for medlemmer af et udvalg. l en dom fra 1935, trykt i U fr. 1935, side l, tog Højesteret stilling til, om indførelsen af en aldersgrænse på 70 år for dommere var i strid med den dagældende grundlov. Højesteret fandt, at grundloven "må antages at åbne plads for, at det ved lov bestemmes, at dommere ubetinget skal afgå ved en bestemt alder, når aldersgrænsen fastsættes således, at dommerne ved denne alder ikke længere kan anses fuldt egnede til at bestride deres embedsforretninger, hvilketfindes at være tilfældet med den aldersgrænse, der er indført... " Højesterets udtalelse om, at aldersgrænsen på 70 år for dommere gælder ubetinget og er fastsat ud fra saglige hensyn om dommeres egnethed til at bestride hvervet, gør det nærlig- Side 14/15

15 17. JAN l AR 2014 gende at kræve en særskilt lovhjemmel, hvis dommere skal bestride hvervet efter, at de er fyldt 70 år. Lignende betragtninger gør sig ikke gældende i forhold til medlemmer af råd og nævn. Bevisførelse Ud over de i sagen påberåbte dokumenter forventer sagsøgte l, at indkalde chefkonsulent Jesper Schaumburg-Muller fra Ministeriet for Forskning Innovation og Videregående Uddannelser til at afgive forklaring under hovedforhandl ingen. Processuelle meddelelser til sagsøgte l kan stiles til Kammeradvokaten v/advokat Jesper Nørøxe, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V U.nr jno). Momsregistrering Sagsøgte l er ikke momsregistreret. Dokumenter, som påberåbes: Bilag la: Orientering til Folketingets Forskningsudvalg om bekendtgørelse af 15. december 1998 om udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed Bilag IB: Breve af 18. august 2008 til Poul Lodberg og Henrik Gunst Andersen om afbeskikkelse og udpegning Bilag IC: Udvalget for Videnskab og Teknologis betænkning af 20. maj 201 O København, den 17. januar Kammeradvokaten Side 15/15

2. Spørgsmålet om videnskabelig uredelighed, herunder forsæt og grov uagtsomhed

2. Spørgsmålet om videnskabelig uredelighed, herunder forsæt og grov uagtsomhed - 90 - get ved 3. behandlingen den 25. marts 2014 og indsat i lov om forskningsrådgivning ved lov nr. 310 af 29. marts 2014 om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. Landsretten lægger herefter til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Gældende formulering. Forslag til ny bekendtgørelse

Gældende formulering. Forslag til ny bekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 668 af 28. juni 2005 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed sammenholdt med revideret forslag af 23. juli 2008 til ny bekendtgørelse Gældende formulering Forslag til ny bekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Lov om videnskabelig uredelighed m.v.

Lov om videnskabelig uredelighed m.v. LOV nr 383 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. oktober 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/010164 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forskningsrådgivning m.v.

Bekendtgørelse af lov om forskningsrådgivning m.v. LBK nr 365 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011. København, den 24. april 2012 Sagsnr. 2011 3838/MKJ/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X har klaget over, at advokat A har tilsidesat

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet Bekendtgørelse nr. 192 af 15. marts 2006 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet I medfør af 56, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og efter drøftelse

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 Sag 262/2014 Anne Lyngbye Melsen (advokat Rasmus Mangor Andersen) mod Fredensborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Oprettelse af et procesbevillingsnævn m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV Side 1 Stævning Som advokat for Zsolt Krausz Thoravej 4, st.1 Sólveig Björk Thoravej 4A Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 Simon Bullinger Thoravej 4, 1. indstævner jeg hermed E/F Rentemestergården c/o formand

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Duplik. Kammeradvokaten. I j.nr. 4. afd. B-3159-11: mod. Til Østre Landsret

Duplik. Kammeradvokaten. I j.nr. 4. afd. B-3159-11: mod. Til Østre Landsret 7501978 SFS/JNO Duplik Til Østre Landsret I j.nr. 4. afd. B-3159-11: Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens BOulevard 45 1553 København V (v/advokat Morten Samuelsson) mod Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 213/2011 Lars-Emil Johansen (advokat Ole Spiermann, beskikket) for Puisi A/S under konkurs Sag 216/2011 Nikolaj Ludvigsen (advokat Claus V. Seidelin-Prip,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 6. august 2015 Sag 139/2015 Advokat Mogens Olesen kærer Vestre Landsrets kendelse i sagen: A (advokat Mogens Olesen) mod B (advokat Hanne Louise Mikkelsen) I tidligere

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0188 Klager: Det Danske Advokatsamfund Kronprinsessegade 28 1306 København K Indklagede: Ole Torben Larsen Køgevejen 189 4621 Gadstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 1 Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 4. oktober 2017 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun 2 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 8. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 8. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024530 (Erik P. Bentzen, Lars Tolstrup, Allan Åge Christensen) 8. maj 2012 K E N D E L S E PH-Byg Faaborg A/S (advokat Jan Hollmén Olesen, Odense) mod Faaborg Menighedsråd

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 93/2016 Ekona A/S (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Finland Plc. (advokat John Sommer Schmidt) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. december 2015 Sag 179/2015 A (advokat Charlotte Løfberg) mod Jyske Finans A/S (advokat Tanja Lykke Stougaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 20. marts 2006 har K klaget over

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

AFSKRIFT. Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret

AFSKRIFT. Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Januar 2001 J.nr. APV2119-38990 AFSKRIFT Bekendtgørelse af lov om en kommunal tjenestemandsret Side 2 Indholdsfortegnelse 1... 3 1

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. februar 2016 Sag 22/2016 Norvegus Fonden, Inigocenter ApS, A B og C (advokat Eigil Lego Andersen for alle) mod Jesuiterordenen og Niels Steensens Kollegium (advokat

Læs mere

januar 2014

januar 2014 2014-1 Afgørelser med kritik af sundhedspersoner blev offentliggjort, op til halvandet år efter at de var truffet. Offentlighedsperioden på to år kunne ikke forkortes. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere