ADVOKATUNDERSØGELSE af Social-, Børne- og Integrationsministeriets tildeling af kr. 1 million til Stemmer på Kanten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATUNDERSØGELSE af Social-, Børne- og Integrationsministeriets tildeling af kr. 1 million til Stemmer på Kanten"

Transkript

1 ADVOKATUNDERSØGELSE af Social-, Børne- og Integrationsministeriets tildeling af kr. 1 million til Stemmer på Kanten Udarbejdet af advokat Pernille Backhausen den 8. maj

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING Baggrund for advokatundersøgelsen Kommissorium Afgrænsning Tidsmæssig afgrænsning Personmæssig afgrænsning Forbehold 8 2. FREMGANGSMÅDE VED UNDERSØGELSEN Modtaget materiale og oplysninger 9 3. RETSGRUNDLAG Indledning Forvaltningsakter og adgangen til at tilbagekalde eller annullere Ansøgningspuljer på SBIM s område og de overordnede regler om tildeling af tilskudsmidler Forvaltningsretlige grundsætninger og principper Habilitet Principperne om lighed og saglige hensyn Embedsmænds pligter Generelt Rådgivnings- og advarselspligt Pligten til at sige fra Vejledning og notatpligt Vurdering af tjenesteforseelser 17 2

3 4. SELVE UNDERSØGELSEN Beskrivelse af faktum Ministeriets organisation, Huset Zornig og de involverede personer Tiden frem til offentliggørelsen af puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse (indtil den 26. august 2013) Tiden fra den 27. august til den 2. september Beskrivelse af forløb vedrørende perioden den 2. til den 16. september 2013, herunder forhøjelsen af puljen Ansøgningsprocessen og SBIM s vejledning til ansøgerne Beslutningen om at give tilskud, henholdsvis afslag, til ansøgerne den 19. september Efterfølgende forhold VURDERING AF SOCIALMINISTERIETS HÅNDTERING AF TILDE- LING AF KR. 1 MILLION TIL STEMMER PÅ KANTEN Etablering og offentliggørelse af pulje til Fremme af udsattes valgdeltagelse på kr. 1 million besluttet den 13. august Forhøjelse af pulje til Fremme af udsattes valgdeltagelse fra kr. 1 million til kr. 2 millioner besluttet den 5. september Inddragelse af ministeren i puljeforhøjelsen Habilitet Notatpligt Udmøntning af puljen på kr. 2 millioner til Fremme af udsattes valgdeltagelse Tilrettelæggelse af regler om tildeling af puljemidler VURDERING AF GRUNDLAGET FOR INDLEDNING AF SAGER OM DISCIPLINÆRT ELLER ANSÆTTELSESRETLIGT ANSVAR MOD EM- BEDSMÆND Indledende bemærkninger Mulige sanktioner over for embedsmændene 61 3

4 6.3 Vurdering af de involverede embedsmænd Jesper Zwisler, Departementschef Jesper Brask Fischer, Koncerndirektør, Koncernstyring Henrik Thorning, Kontorchef, Puljekontoret Anne Katrine Tholstrup Bertelsen, Souschef, Puljekontoret Mikkel Boje Nielsen, Kontorchef, Ministersekretariat Jan Alder, Særlig Rådgiver for ministeren Øvrige medarbejdere Det videre forløb over for de embedsmænd, hvor jeg har vurderet, at der er grundlag for at indlede sag om muligt disciplinært eller ansættelsesretligt ansvar BILAG Bilag 1 Kommissorium Bilag 2 Endelig indstilling vedrørende Forslag til udmøntningsmodel for tilskud til Stemmer på Kanten, akt 129 Bilag 3 Endelig indstilling vedrørende Udmøntning af puljen til Fremme af udsattes valgdeltagelse, akt 215 4

5 1. INDLEDNING 1.1 Baggrund for advokatundersøgelsen I sommeren 2013 overvejede det daværende Social-, Børne- og Integrationsministerie mulighederne for at give støtte til projekter vedrørende særlige udsatte persongruppers valgdeltagelse til kommunalvalget den 19. november Social-, Børne- og Integrationsministeriet var i den forbindelse inspireret af de oplysninger, som de havde om kampagnen Stemmer på Kanten. Denne kampagne blev ført af Huset Zornig. Ministeriet har siden skiftet navn til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. I undersøgelsen anvendes ministeriet eller SBIM som forkortelse. Den 9. august 2013 tiltrådte Annette Vilhelmsen (herefter Annette Vilhelmsen eller ministeren ) som minister for SBIM. Ligeledes i august 2013 udarbejdede SBIM et beslutningsgrundlag om at afsætte midler til en ansøgningspulje til Fremme af udsattes valgdeltagelse, som skulle medvirke til at fremme socialt udsatte borgeres valgdeltagelse ved kommunalvalget den 19. november Den 13. august 2013 besluttede ministeren at afsætte midler til denne ansøgningspulje. Den 26. august 2013 offentliggjorde SBIM, at der var afsat en pulje på kr. 1 million, som kunne søges af organisationer, kommuner m.fl. til aktiviteter, der faldt inden for puljens formål. Den 29. august 2013 deltog ministeren i arrangementet Brugernes Bazar i Odense. Ministeren holdt tale ved arrangementet og nævnte i talen, at der var afsat midler til at støtte aktiviteter, som ville gøre det lettere for udsatte grupper at deltage i det efterfølgende kommunalvalg. Efter talen tilkendegav ministeren over for en journalist fra Fyens Stiftstidende, at der var afsat midler til Stemmer på Kanten, og senere samme dag bekræftede Annette Vilhelmsen over for Lisbeth Zornig Andersen, at der var afsat kr. 1 million til Stemmer på Kanten. I dagene efter den 29. august 2013 var SBIM s embedsmænd i kontakt med Lisbeth Zornig Andersen samt en medarbejder fra Huset Zornig. Der var i denne forbindelse drøftelser, mails og sms-korrespondance om ministerens tilkendegivelse, og hvordan ministeriet ville håndtere denne tilkendegivelse og den Fremme af udsattes valgdeltagelse der var udmeldt. ansøgningspulje Den 5. september 2013 forhøjede SBIM beløbet i ansøgningspuljen Fremme af udsattes valgdeltagelse fra kr. 1 million til kr. 2 millioner. På tidspunktet for puljens forhøjelse var der indkommet 5 ansøgninger med en samlet ansøgningssum på kr I perioden fra den 26. august 2013 til den 16. september 2013 (hvor der var frist for ansøgning om støttemidler fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse ) modtog SBIM i alt 36 ansøgninger til en samlet sum af ca. kr. 4 millioner. Den 14. 5

6 september 2013 modtog SBIM ansøgning fra Huset Zornig om støtte til kampagnen Stemmer på Kanten med kr. 1 million. Den 18. september 2013 deltog Lisbeth Zornig Andersen i et hilse-på-møde med ministeren. Den 19. september 2013 traf ministeren beslutning om at tildele i alt 17 projekter støtte fra puljen, herunder fik Stemmer på Kanten tildelt kr. 1 million. De pågældende ansøgere fik ved brev af 20. september 2013 besked, om de havde fået tilskud eller afslag, og den 23. september 2013 blev der udsendt en pressemeddelelse om udmøntning af puljen. Den 11. december 2013 og den 22. januar 2014 besvarede ministeren samrådsspørgsmål om den beskrevne sag vedrørende udmøntning af puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse. Den 11. december 2013 meddelte ministeren, at hun ville iværksætte en uvildig advokatundersøgelse af forholdene vedrørende udmøntningen af puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse. 1.2 Kommissorium Den 7. februar 2014 bad SBIM mig om at undersøge forløbet i sagen vedrørende bevillingen til Stemmer på Kanten. Samme dag modtog jeg fra SBIM det skriftlige materiale i sagen. Advokat Mona Pedersen og advokat Helle Nøhr Larsen har medvirket ved undersøgelsen og ved udarbejdelse af undersøgelsesrapporten. Rammerne for undersøgelsen blev fastlagt i kommissorium af den 16. januar 2014, hvoraf det bl.a. fremgår: 3. På samrådet den 11. december 2013 oplyste social-, børne- og integrationsministeren, at hun ville iværksætte en uvildig advokatundersøgelse af sagen. På den baggrund ønskes gennemført en uvildig advokatundersøgelse af det faktiske begivenhedsforløb i forbindelse med Social-, Børne- og Integrationsministeriets beslutning den 19. september 2013 om fordelingen af puljen, Fremme af udsattes valgdeltagelse, der skulle medvirke til at fremme socialt udsatte borgeres valgdeltagelse ved kommunal- og regionsvalget den 19. november Undersøgelsen skal omfatte hele forløbet i sagen og optakten til denne vedrørende udmøntningen af puljen fra den 12. august 2013, hvor beslutningsgrundlaget udarbejdes, til beslutning træffes om udmøntningen af puljen til fremme af udsattes valgdeltagelse den 19. september

7 Undersøgelsen skal omfatte en redegørelse for, om fordelingen af puljen og sagsbehandlingen i den forbindelse har været i overensstemmelse med de gældende regler og principper samt vejledninger og retningslinjer mv. Social-, Børne- og Integrationsministeriet skal anmode Dem om at forestå undersøgelsen. Advokatundersøgelsen skal bygge på en gennemgang af alt foreliggende materiale i Social-, Børne- og Integrationsministeriet vedrørende de forhold og den periode, der er genstand for undersøgelsen, herunder sagens dokumenter, s, sms er og øvrigt skriftligt materiale. Materiale udarbejdet til brug for ministerens efterfølgende mundtlige besvarelse af folketingsspørgsmål såvel som skriftlige svar til Folketinget indgår heri. Skriftligt materiale fra Huset Zornig, som er tilgængeligt, vil kunne inddrages i undersøgelsen, i det omfang dette er relevant. På baggrund af den nævnte gennemgang af sagsmaterialet anmodes De om at foretage en vurdering af, om der i Social-, Børne- og Integrationsministeriet er begået fejl og forsømmelser, og i så fald om der er grundlag for at indlede sager om disciplinært eller ansættelsesretligt ansvar mod bestemte embedsmænd. I givet fald anmodes De om at udarbejde udkast til tjenstlig indberetning vedrørende den eller de pågældende personer. Der kan ikke foretages afhøringer af eller indhentes udtalelser eller lignende fra implicerede embedsmænd eller andre. Som led i vurderingen af embedsmændenes forhold skal det på baggrund af ovennævnte undersøgelse af det faktiske begivenhedsforløb undersøges og beskrives, i hvilket omfang ministeren har været inddraget i sagen. Hvis Deres gennemgang af sagen giver anledning hertil, bedes De komme med et forslag til, hvorledes sagsbehandlingen i sager som den foreliggende om tildeling af puljemidler mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges. 4. Resultatet af undersøgelsen vil blive offentliggjort. Advokatundersøgelsen skal afsluttes snarest muligt og så vidt muligt senest den 1. april Det blev i forbindelse med min udpegning aftalt, at undersøgelsesrapporten skulle foreligge primo maj

8 1.3 Afgrænsning Tidsmæssig afgrænsning Det fremgår af kommissoriet, at advokatundersøgelsen skal omfatte hele forløbet i sagen og optakten til denne vedrørende udmøntning af puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse fra den 12. august 2013, hvor beslutningsgrundlaget vedrørende puljen blev udarbejdet, til beslutningen om udmøntning af puljen blev truffet den 19. september For at dække hele forløbet i sagen (herunder optakten til denne) vil der også være enkelte bemærkninger knyttet til både tiden før og efter den anførte periode Personmæssig afgrænsning Undersøgelsen af forløbet i sagen vedrørende tilskuddet til kampagnen Stemmer på Kanten og optakten til denne, omfatter i henhold til kommissoriet en vurdering af, om der findes grundlag for at indlede sager om disciplinært eller ansættelsesretligt ansvar mod bestemte embedsmænd. Kommissoriet omfatter endvidere en undersøgelse og beskrivelse af, i hvilket omfang ministeren har været inddraget i sagen. Til brug for en vurdering af om der er grundlag for disciplinært eller ansættelsesretligt ansvar mod bestemte embedsmænd, har jeg modtaget yderligere oplysninger om de involverede medarbejderes ansættelsesretlige status, herunder om der er tale om tjenestemandsansættelse eller overenskomstansættelse samt oplysninger om de involverede embedsmænds anciennitet i ministeriet samt deres uddannelsesmæssige baggrund. 1.4 Forbehold Undersøgelsen er foretaget på baggrund af det i pkt. 1.2 anførte skriftlige materiale, herunder telefonnotater, mails, udskrifter af sms-beskeder m.v. Af hensyn til principperne om selvinkriminering og under hensyntagen til, at mit kommissorium alene baserer sig på det modtagne skriftlige materiale, har jeg ikke rettet hverken skriftlig eller mundtlig henvendelse til den personkreds, som denne undersøgelse vedrører. De pågældende personer har således ikke haft lejlighed til at udtale sig. Det forhold, at undersøgelsen som udgangspunkt alene hviler på skriftligt grundlag, uden at de involverede parter har haft lejlighed til at udtale sig om konkrete forhold eller mine vurderinger, medfører et generelt forbehold om, at mine konklusioner er behæftet med usikkerhed. Jeg tager endvidere forbehold vedrørende oplysninger, der måtte hvile på mundtligt grundlag, og som ikke er nedfældet i notater, referater eller lignende. Det gælder blandt andet: 8

9 1. Jan Alders (Særlig Rådgiver for ministeren) samtale med Lisbeth Zornig Andersen den 30. august 2013 (akt 103). 2. Jan Alders og/eller Jesper Zwislers (Departementschef) orientering til ministeren, herunder om de risici, der var forbundet med beslutningen om at gennemføre ansøgningsprocessen som det skete, rådgivning om muligheden for over for Lisbeth Zornig Andersen at fastholde, at SBIM ikke var bundet af den fejlbehæftede tilkendegivelse fra ministeren. 3. Hvilken beslutning der blev truffet om det videre sagsforløb den 30. august 2013 (jf. akt 101), hvem der traf beslutningen, og hvilke overvejelser, der nærmere lå bag. 4. Indholdet af vejledningsmøder den 5. og 10. september 2013 mellem embedsmænd i SBIM og medarbejdere fra Huset Zornig. Afslutningsvis tages der forbehold for, at Lisbeth Zornig Andersen kan være i besiddelse af yderligere oplysninger af betydning for vurdering af sagen, jf. brev af den 10. februar 2014 fra Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, hvor Ombudsmanden henviser til en samtale, han har haft med Lisbeth Zornig Andersen den 22. december Den 4. marts 2014 i forlængelse af en omtale i Politiken samme dag skrev Mikael Lindholm ( gift med Lisbeth Zornig Andersen og medarbejder i Huset Zornig) pr. mail til mig, at Huset Zornig ikke tidligere har kontaktet mig eller tilstillet mig yderligere informationer. På den baggrund skrev jeg den 10. marts 2014 til Mikael Lindholm med præcisering af mit kommissorium, herunder at jeg alene gennemgår skriftlig information i relation til sagen, og jeg meddelte, at yderligere informationer af relevans for undersøgelsen kunne sendes til mig. Jeg blev den 24. marts 2014 kontaktet telefonisk af Mikael Lindholm, der ikke under samtalen kom med nye oplysninger, ligesom jeg ikke har modtaget yderligere skriftligt materiale. 2. FREMGANGSMÅDE VED UNDERSØGELSEN 2.1 Modtaget materiale og oplysninger Til brug for undersøgelsen har jeg modtaget det i pkt. 1.2 anførte fuldstændige skriftlige materiale fra SBIM. Jeg har modtaget materialet i form af 4 A4 ringbind og har sammen med materialet modtaget indholdsfortegnelse vedrørende dette. I min henvisning til materialet anvender jeg samme nummerering og betegnelsen akt, som er anvendt ved overlevering af materialet fra SBIM til mig. Jeg har i undersøgelsens forløb haft adgang til at stille spørgsmål til Dorte Bech Vizard, Juridisk Chef i SBIM. Der har været tale om spørgsmål af afklarende generel karakter og ikke af indholdsmæssig konkret karakter. 9

10 Endvidere har jeg på forespørgsel haft adgang til supplerende materiale af mere generel karakter, samt adgang til SBIM s elektroniske sagsbehandlingssystem (også kaldet F2). Undersøgelsen relaterer sig til en kort periode og må betegnes som afgrænset. 3. RETSGRUNDLAG 3.1 Indledning I dette afsnit gennemgås de retsregler og principper, som indgår i vurderingerne i denne undersøgelse. Der er ikke tiltænkt en fuldstændig gennemgang af reglerne - men derimod alene at få skabt et overblik over den overordnede juridiske ramme for de emner, som advokatundersøgelsen omfatter. 3.2 Forvaltningsakter og adgangen til at tilbagekalde eller annullere For at en disposition foretaget af en offentlig myndighed kan anses for at være en afgørelse og dermed som en forvaltningsakt, er der en række kriterier, der skal være opfyldt: - der skal være tale om en sproglig tilkendegivelse af en beslutning hidrørende fra en offentlig myndighed (kan altså være mundtlig), - denne tilkendegivelse skal ensidigt fastsætte, hvad der er eller skal være ret, - tilkendegivelsen skal være eksternt rettet mod borgerne/juridiske personer i modsætning til internt mod forvaltningen selv, - den tilkendegivne beslutning skal være truffet på offentligretligt grundlag i modsætning til privatretligt grundlag, som for eksempel en aftale eller erstatning uden for kontrakt. Det er almindeligt antaget, at blotte udtalelser, indstillinger og andre ikke bindende tilkendegivelser ikke er omfattet af afgørelsesbegrebet. Der er mulighed for, at forvaltningsakter, også begunstigende forvaltningsakter, kan annulleres eller tilbagekaldes. Ved vurderingen af om der kan ske annullering eller tilbagekaldelse af en forvaltningsakt, vil der ske en afvejning af samtlige sagens forhold, de involverede interesser m.v. I denne vurdering indgår også forhold som afgørelsens lovlighed, om der er sket tilsidesættelse af forvaltningsretlige grundsætninger, om der er tale om en begunstigende forvaltningsakt, om borgeren har nået at indrette sig på afgørelsen, om borgeren kender eller burde kende til de forhold, der kan begrunde annullering eller tilbagekaldelse m.v. 10

11 3.3 Ansøgningspuljer på SBIM s område og de overordnede regler om tildeling af tilskudsmidler Tildeling af midler eller etablering af ansøgningspuljer indenfor det offentlige område er underlagt en række regler. Overordnet gælder, at tildeling af ydelser kræver hjemmel. Hjemlen til at tildele et tilskud skal have sit udgangspunkt i en bevilling på finansloven, en tillægsbevillingslov eller en midlertidig bevillingslov, jf. grundloven 46, stk. 2. Finanslovens beskrivelse af bevillingen kan være mere eller mindre specifik i forhold til beskrivelsen af, hvordan midlerne skal anvendes. Hvis anvendelsesmulighederne er bredt formuleret vil det i større omfang være overladt til den enkelte minister at fastsætte nærmere regler for, hvordan midlerne skal anvendes. SBIM s bevilling for finansåret for 2013 fremgår af finansloven 15. Det fremgår herunder af , at der for 2013 var afsat kr. 15,8 millioner til omstillingsinitiativer. Denne konto på finansloven benævnes af SBIM Omstillingspuljen, og denne betegnelse vil også i det følgende blive anvendt for denne finanslovskonto. Det fremgår af teksten til finansloven , at bevillingen anvendes til omstillingsformål, herunder til forskning, således at der kan gås dybere ind på områder af særlig interesse. Midlerne kan desuden anvendes til informations- og analyseaktiviteter, konsulenter, konferencer mv. Endvidere kan kontoen anvendes til at støtte forsøgs- og udviklingsinitiativer centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i partnerskaber for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen. Derudover fremgår det af tekstanmærkning nr. 111 til finansloven for 2013, at socialministeren er bemyndiget til at fastsætte regler for anvendelsen af bl.a. bevillingen under , herunder regler om ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. SBIM har endvidere udarbejdet Puljeinstruks oktober 2012 samt Puljestrategi december Puljeinstruks oktober 2012 beskriver i pkt. 8.1 omstillingspuljen. Det fremgår her, at omstillingspuljens formål er bredt defineret, og derfor kan puljen anvendes bredt inden for ministeriets fagområde. Der er således i puljeinstruksen fastsat andre begrænsninger for midlernes anvendelse end ministeriets fagområde. Det er endvidere anført i pkt at maksimalt kr. 7 millioner afsættes inden årets begyndelse til fremadrettede og strategiske tiltag. Der friholdes minimum kr. 7 millioner til eventuel udmøntning i løbet af året. Dette beløb er forbeholdt uforudsete og uomgængelige udgifter samt til initiativer med et overordnet strategisk sigte. I instruksens pkt er det yderligere anført, at initiativer, der kan finansieres af andre kilder, ikke kan søges finansieret via omstillingspuljen. Det er yderligere 11

12 anført, at for at opnå midler fra omstillingspuljen skal der sendes en ansøgning til Koncernøkonomi. Materialet skal forinden være godkendt af kontorchefen for det kontor, der skal bruge midler til et initiativ. Koncernøkonomi giver besked til det enkelte kontor og til Puljestyring om, at ansøgningen er godkendt. De generelle regler om forvaltning af tilskudsordninger er sammenfattet i Økonomistyrelsens Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning juni I pkt. 2.1 i Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning fremgår: Tilskudsgiver skal være opmærksom på, at den offentlige myndighed har et selvstændigt ansvar for at overholde de forvaltningsretlige regler og principper, herunder reglerne i forvaltningsloven. Det indebærer blandt andet, at tilskudsgiver sikrer, at tilskudsmodtagerne, herunder potentielle tilskudsmodtagere, behandles ens. Det kan evt. sikres vha.: At alle potentielle tilskudsmodtagere har lige mulighed for at blive bekendt med tilskudsmuligheden, At kravene til ansøgningen er gennemskuelige, fx via et ansøgningsskema, At administrationen af tilskudsordningen er dækket af en sagsbehandlervejledning, At tildelingskriterierne operationaliseres i overensstemmelse med ordningens formål, jf. tilskudsloven eller finanslovens anmærkninger, og at de fx fremgår af den interne sagsbehandlervejledning, At afslag begrundes, At habilitetsreglerne er overholdt, hvilket kan stille særlige krav til den organisatoriske tilrettelæggelse af tilskudsforvaltningen. Det følger af det anførte, at et ministerium ikke må give tilskud til en enkelt borger eller organisation, hvis andre borgere eller organisationer udøver samme type virksomhed. I sådan en situation vil en tildeling af tilskud til en enkelt aktør være udtryk for forskelsbehandling i forhold til de andre, der ikke får tilskud eller alene et mindre tilskud. Er der flere borgere eller organisationer, som udøver samme type virksomhed/aktivitet er eneste mulighed for at støtte den pågældende aktivitet, at der oprettes en ansøgningspulje, som alle aktører frit kan søge. Derudover findes en række interne retningslinjer i form af intern vejledning om Puljestyrings administration af puljer, samt bilagsoversigter vedrørende reglerne. Dette materiale indeholder ikke forhold af særskilt betydning for denne undersøgelse. 12

13 3.4 Forvaltningsretlige grundsætninger og principper Habilitet Reglerne om speciel habilitet det vil sige, at en embedsmand ikke må have uvedkommende tilknytning til eller interesse i en sag - findes i kapitel 2 i forvaltningsloven. Baggrunden for reglerne er at forebygge, at uvedkommende hensyn påvirker behandlingen af den enkelte sag, ligesom reglerne også skal medvirke til at undgå, at der skabes mistillid til den offentlige forvaltning. Der er således tale om en retssikkerhedsgaranti, og vurderingen hviler på objektivt og formelt grundlag. Det vil med andre ord sige uden hensyn til, om den pågældende person rent faktisk ville lade sig påvirke af uvedkommende interesser eller ej i den pågældende sag. I medfør af forvaltningsloven 3, stk. 1, nr. 5, er en person inhabil, hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Bestemmelsen kan både omfatte minister og embedsmænd. Som et eksempel på speciel habilitet nævnes i litteraturen blandt andet den situation, hvor en politiker offentligt markerer sig som modstander i forhold til en konkret sag på en så kategorisk måde, at medlemmet politisk vil være bundet til bestemte standpunkter og dermed være inhabil ved en efterfølgende behandling af sagen. Hvis den øverste ansvarlige for en myndighed, for eksempel en minister, er personligt inhabil i forhold til en sag, antages det i teori og praksis, at selve myndigheden bliver inhabil. I FOB mente Ombudsmanden således, at Kirkeministeriet var inhabil i forhold til at rykke kirkeministerens ægtefælle og 5 andre præster op i en højere lønramme. Ministeriet burde derfor have foranlediget, at statsministeren overførte sagen til en anden minister, for eksempel finansministeren. I U 2005B.205 behandler Jørgen Steen Sørensen spørgsmålet om forskellige habilitetsforhold, herunder myndighedsinhabilitet og ministres personlige inhabilitet. Det fastslås i artiklen, at Forvaltningslovens regler omfatter spørgsmålet om personlig inhabilitet, men ikke regler om såkaldt myndighedsinhabilitet, hvorved forstås tilfælde, hvor myndigheden som helhed, og ikke kun enkelte ansatte i myndigheden, er inhabil. Jørgen Steen Sørensen redegør videre for, at der kan foreligge personlig inhabilitet for en minister, hvis en minister på forhånd offentligt har tilkendegivet sin holdning til en sag på en sådan måde, at der opstår spørgsmål om, hvorvidt ministeren nu vil kunne vurdere sagen med den fornødne upartiskhed, jf. lovens 3, stk. 1, nr. 5, og John Vogter, anførte sted [Forvaltningsloven 3. udgave, 2001], side 195. Efter forvaltningsloven 6, stk. 1, skal den, der er bekendt med, at der for pågældendes vedkommende foreligger risiko for inhabilitet, snarest underrette sin foresatte inden for myndigheden om dette. Efter 6, stk. 2, afgøres spørgsmålet om, hvorvidt en person er inhabil af den pågældende myndighed selv. På trods af forvaltningsloven 6, stk. 1 og 2, antages det, at selvom statsministeren ikke formelt er den enkelte fagministers foresatte i forvaltningsloven 6 s forstand, så udøver statsministeren en tilsynslignende funktion, og det antages, at spørgsmålet om 13

14 eventuel inhabilitet hos en fagminister, skal forelægges statsministeren, jf. forvaltningsloven 6, stk. 1. Jørgen Steen Sørensen konkluderer, at Ordningen.. således fremover [er], at der i tilfælde som nævnt i forvaltningslovens 6, stk. 1 det vil sige i tilfælde, hvor det efter Ombudsmandens udtalelse skulle overlades til statsministeren at træffe afgørelse om, hvorvidt der foreligger inhabilitet ved statsministerens foranstaltning skal ske overførsel af sagen til en anden minister. Det betyder, at den enkelte fagminister skal anses for inhabil i alle tilfælde, hvor der foreligger omstændigheder, som kan rejse spørgsmål herom (også selvom en nærmere retlig vurdering måtte vise, at der faktisk ikke foreligger inhabilitet). Såfremt der foreligger myndighedsinhabilitet, kan den videre sagsbehandling foregå på den måde, at den sag, hvor ministeren er inhabil, overføres til en anden minister, men at den videre sagsbehandling varetages af den inhabile ministers embedsværk. Der kan også ske fuld overførsel også til nye embedsmænd vedrørende selve sagsbehandlingen men dette vil være mere usædvanligt, og vil typisk give udfordringer i forhold til at sikre fagligheden ved behandling af sagen. SBIM har i forbindelse med advokatundersøgelsen udleveret Redegørelse af 17. februar 2004 om regler for tilskudspuljer, som er udarbejdet af Finansministeriet på baggrund af en diskussion om administration af velfærdspuljen under Skov- og Naturstyrelsen. Redegørelsen er sendt til samtlige departementschefer den 5. marts Redegørelsen er genfremsendt til SBIM i december Redegørelsen har fokus på det forhold, at ministre helt generelt bør være varsomme med at deltage i behandlingen af sager i tilfælde, hvor der kan rejses spørgsmål om ministerens habilitet. Videre anføres det, at Vedkommende ministerium bør derfor i alle tilfælde, hvor der kan rejses spørgsmål om en ministers habilitet, rette henvendelse til Statsministeriet med henblik på ved kgl. resolution at få overført den omhandlede sag til en anden minister, medmindre det er åbenbart, at de foreliggende forhold ikke kan medføre, at ministeren er inhabil, jf. side 5. Redegørelsen henviser i øvrigt til Ombudsmand Hans Gammeltoft Hansens redegørelse af 17. december 2003 vedrørende daværende miljøminister Hans Christian Schmidts habilitet i forbindelse med en sag om tildeling af tilskud til Sommersted Skole. Folketingets Ombudsmand konkluderer i den omtalte redegørelse for det første, at det er mest nærliggende at opfatte statsministeren som den, ministre bør underrette i overensstemmelse med principperne i forvaltningsloven 6, stk. 1, hvis der foreligger forhold, som kan rejse spørgsmål om den pågældende ministers habilitet. Ombudsmanden peger for det andet på den mulighed, at en minister i de nævnte tilfælde i stedet når det drejer sig om sager, der ikke påkalder sig ministerens særlige politiske interesse vil kunne vælge at overlade sagens reelle afgørelse til sin administration i nøje overensstemmelse med sædvanlig praksis eller fremgangsmåde på det pågældende område. Dette kan ske, hvis ministeren i samråd med sine embedsmænd efter nøje overvejelse er nået frem til, at der trods de foreliggende forhold ikke er tale om egentlig inhabilitet. 14

15 Hvis en vurdering af en ministers forhold fører til, at der i en konkret sag foreligger inhabilitet, bør det pågældende ministerium således rette henvendelse til Statsministeriet med henblik på, at sagen overføres til en anden minister. Begrundelsespligten skærpes i de tilfælde, hvor en myndighed som sådan, eller en eller flere af de involverede sagsbehandlere, er inhabile, men alligevel har truffet afgørelse, fordi der ikke har været substitutionsmulighed. I sådanne tilfælde må der udvises særlig omhu for at kunne påvise, at afgørelsen er i fuld overensstemmelse med sædvanlig praksis på området, ligesom myndigheden udtrykkeligt skal anføre, at der har foreligget myndighedsinhabilitet, men at substitution ikke har været anset for mulig. Det må antages, at der i den beskrevne situation også vil være tale om, at kravene til eksempelvis notatpligt skærpes, jf. tillige pkt I alle sager, hvor det er overvejet, om der foreligger forhold, som efter forvaltningsloven 3 kan begrunde, at ministeren er inhabil, bør dette fremgå af sagen Principperne om lighed og saglige hensyn De i praksis udviklede grundsætninger om, at der ikke må udøves forskelsbehandling, og at der skal ligge saglige hensyn til grund for den offentlige forvaltning, indebærer et krav til forvaltningsafgørelsens materielle rigtighed og lovlighed. Hvis den pågældende forvaltningsafgørelse er båret af uvedkommende eller usaglige hensyn eller præmisser, er udgangspunktet, at afgørelsen er ulovlig. Det fremgår af Forvaltningsret Almindelige Emner, 5. udgave, side 224, at Hvor der foreligger usaglige hensyn, vil der i almindelighed være en formodning imod, at forvaltningsafgørelsen er materielt lovlig, dvs. bevisbyrden vil blive vendt om, således at det nu påhviler forvaltningen at bevise, at afgørelsen alligevel kan bæres af saglige grunde. Myndighederne er forpligtet til at sørge for, at der ikke træffes afgørelser, der er båret af usaglige, ulovlige eller uvedkommende hensyn. Grundsætningen om saglighed har en nær tilknytning til lighedsgrundsætningen, som indebærer, at lige forhold i det væsentlige skal behandles lige. 3.5 Embedsmænds pligter Generelt For så vidt angår embedsmændenes ansvar, er udgangspunktet, at den overordnede embedsmand instruerer, og den underordnede embedsmand følger de givne anvisninger og ordrer. Når en ordre er lovlig, har embedsmanden pligt til at efterkomme ordren. Det er i henhold til straffeloven 156 strafbehæftet, hvis ikke en lovlig ordre efterkommes. 15

16 Over for kravet om lydighedspligt står kravet om lovmæssig forvaltning Rådgivnings- og advarselspligt En af de helt centrale pligter for en embedsmand er, at afgørelser skal træffes på et oplyst og lovmæssigt korrekt grundlag. Når en embedsmands overordnede herunder ministeren skal involveres i en afgørelse, skal embedsmanden rådgive den overordnede korrekt og fyldestgørende om de faktiske og juridiske forhold. Har den overordnede truffet en afgørelse, der muligvis er ulovlig, er det som udgangspunkt den underordnedes pligt at gøre den overordnede opmærksom på det mulige problem. Som en del af den almindelige informations- og rådgivningspligt, har embedsmændene pligt til at informere deres minister i tilfælde, hvor det retlige eller faktiske grundlag for ministerens politik forekommer tvivlsomt. Embedsmændene har også pligt til at advare ministeren, selvom embedsmændene må formode, at ministeren allerede er bekendt med, hvorledes tingene forholder sig. Det antages, at der er tale om en ubetinget pligt til at advare ministeren, hvilket har været fastslået siden slutningen af 50 erne (med Kjærbøl -sagen). Dette blev også konkluderet i Tamil-sagen, hvor det blev lagt til grund, at to departementschefer havde haft pligt til at advare statsministeren mod at fastholde Gulvtæppetalen i den foreliggende udformning. Det blev slået fast, at denne pligt til at advare måtte antages at bestå også selv om det bevismæssigt måtte lægges til grund, at Statsministeren havde samme viden som de to departementschefer om, at talen indeholdt ikke fyldestgørende oplysninger Pligten til at sige fra Hvis en ordre er klart ulovlig, har embedsmanden en ret og en pligt til at sige fra. Dette er almindeligt antaget og fastslået flere gange. Jens Peter Christensen beskriver således i Undersøgelseskommissioner, Embedsmandsansvaret & Folketingets rolle, med kommentarer (1. udgave 2002, s. 296), at en tjenestemand (e m- bedsmand) generelt må være forpligtet til utvetydigt at gøre den overordnede bekendt med de faktiske og retlige omstændigheder, der bevirker den ulovlige situation. En medarbejder skal derfor som udgangspunkt utvetydigt gøre den overordnede bekendt med, hvorledes et forhold juridisk må bedømmes, hvis der er tale om et klart ulovligt forhold. Dette gælder også, hvor embedsmanden mener, at den overordnede er bekendt med alle relevante forhold, og selv om embedsmanden har en forventning om, at den ulovlige ordre vil blive fastholdt. En mundtlig redegørelse bør følges op med en skriftlig, hvis den overordnede fastholder den klart ulovlige ordre. 16

17 En særlig problemstilling i forhold til pligten til at sige fra er, at det ikke altid er åbenbart, hvornår der foreligger en ordre, idet ordrer kan afgives mere indirekte samt være underforstået i situationen Vejledning og notatpligt Der stilles ikke særlige krav, herunder formkrav, til embedsmændenes vejledning, herunder vejledningsform. Følgende anføres eksempelvis i Forvaltningsloven med kommentarer, side 277: For så vidt angår mundtlig vejledning kan denne gives såvel under et møde med den pågældende som telefonisk. Fremtræder vejledningen som et væsentligt sagsbehandlingsskridt i forhold til den sag, som har givet anledning til vejledningen, kan der være pligt til at gøre notat herom med nærmere angivelse af vejledningens indhold og omfang, samt hvornår den fandt sted og i hvilken form vejledningen blev givet. Se hertil offentlighedslovens 13, stk. 2, FOB og pkt. 3.2 i indledningen til kapitel 4. I forhold til notatpligten generelt, fremgår det af side 325 i Forvaltningsloven med kommentarer, 1. udgave, at efter offentlighedslovens 13, stk. 2 gælder notatpligten tillige i forhold til væsentlige sagsekspeditionsskridt, der ikke i øvrigt fremgår af sagens dokumenter. Den viderefører imidlertid den hidtil gældende retstilstand, idet der længe har eksisteret en almindelig retsgrundsætning, hvorefter offentlige myndigheder har pligt til at gøre notat om alle væsentlige ekspeditioner i en sag, herunder telefonsamtaler, som ikke fremgår af brevvekslingen i sagen eller af sagens øvrige dokumenter. Notatpligten må således også i visse situationer kunne omfatte interne møder, hvor der træffes afgørende beslutning omkring sagsbehandlingen af en sag. Der kan endvidere være tale om et skærpet krav til opfyldelse af notatpligt, hvis sagen eller forholdene i øvrigt tilsiger dette, eksempelvis i forbindelse med inhabilitetsovervejelser, jf. punkt Vurdering af tjenesteforseelser Grundlaget for vurderingen af embedsmænds ansvar er blandt andet straffeloven 156 og 157. Disse bestemmelser anses dog ikke relevante i denne undersøgelse og medtages derfor ikke. Reglerne for vurdering af eventuelle tjenesteforseelser for embedsmænd, som er tjenestemandsansatte, fremgår af følgende bestemmelser og regler: - Tjenestemandsloven 10: Tjenestemanden skal samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for hans stilling, og såvel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. 17

18 - Tjenestemandsloven 24: Som disciplinær straf for tjenstlig forseelse kan anvendes advarsel eller irettesættelse, bøde, der dog ikke må overstige 1/2 måneds løn, overførelse til andet arbejde eller andet arbejdssted eller til anden stilling inden eller uden for ansættelsesområdet, degradation herunder helt eller delvis bortfald af anciennitetsbestemte løndele eller afsked. Bøde over 1/25 af månedslønnen og overførelse til andet arbejde kan ikke anvendes, inden forhør er afholdt i overensstemmelse med 20-22, medmindre der foreligger en uforbeholden skriftlig tilståelse, i hvilken tjenestemanden vedgår de faktiske omstændigheder i det påsigtede forhold og erkender sig skyldig i en tjenesteforseelse. Overførelse til andet arbejdssted eller til anden stilling inden eller uden for ansættelsesområdet, degradation eller afsked som straf for tjenesteforseelser kan, når forholdet ikke er fastslået ved dom, aldrig finde sted uden efter afholdt tjenstligt forhør. Ikendte bøder kan indeholdes i lønnen. Når ikke-tjenestemænd (overenskomstansatte) begår fejl og forsømmelser gælder de almindelige ansættelsesretlige regler om sanktioner i form af påtale, advarsel og i grovere tilfælde opsigelse m.v. Det lægges til grund, at det er en forudsætning for, at der foreligger en ansvarspådragende tjenesteforseelse eller et brud på de ansættelsesretlige pligter, at tjenestemanden eller den overenskomstansatte embedsmand objektivt set har tilsidesat de normer (pligter), der følger af stillingens beskaffenhed. Det lægges også til grund, at embedsmanden kun stilles til ansvar for en tilsidesættelse af sine pligter, der subjektivt kan tilregnes embedsmanden som forsætlig eller uagtsom, og at der foreligger en tjenesteforseelse eller en pligttilsidesættelse, som har den fornødne grovhed. Jens Peter Christensen, skriver i Undersøgelseskommissioner, Embedsmandsansvaret og Folketingets Rolle, side 259, at disciplinært ansvar, forudsætter et pligtstridigt forhold. Pligtforsømmelsen kan bestå i tilsidesættelse af udtrykkelige retsforskrifter. Dette er imidlertid ingen betingelse for pålæggelse af disciplinært ansvar. Efter gældende ret kan en tjenestemand således utvivlsomt drages disciplinært til ansvar for tilsidesættelse af uskrevne retsgrundsætninger med hensyn til tjenstlige handle- og undladelsespligter, hvis indholdet heraf kan fastlægges med rimelig sikkerhed. Et pligtstridigt forhold antages normalt kun at burde give anledning til tjenstlige reaktioner, hvis det er af en vis grovhed. Ved vurderingen af om et givent forhold blot er et fejlskøn og dermed ansvarsfri, eller må betegnes som en ansvarspådragende fejl, indgår et betydeligt element af skøn, og der er ikke nogen skarp afgrænsning. Vurderingen vil afhænge af, om der er tale om en bevidst tilsidesættelse af gældende regler, herunder om afgørelsen er truffet på et område med betydelig retlig usikkerhed. Selv om en tjenesteforseelse ikke kan tilregnes en embedsmand som forsætlig, kan embedsmanden alligevel være ansvarlig for forseelsen, hvis der foreligger uagtsomhed vedrørende denne. 18

19 Udgangspunktet er, at den overordnedes ansvar indskrænker sig til et ansvar for, at opgaven tilrettelægges og varetages af kvalificerede medarbejdere. I de tilfælde, hvor den øverste ansvarlige selv tager del i sagsbehandlingen, har denne også et ansvar for, at sagen behandles korrekt. I sidstnævnte situation lægges det til grund, at den overordnede som udgangspunkt fritager de underordnede medarbejdere for ansvar, med mindre der foreligger et klart ulovligt forhold, som de underordnede medarbejdere selv skal sige fra over for. Foreligger der ikke et sådant klart ulovligt forhold, vil de underordnede embedsmænd i den nævnte situation være underlagt deres loyalitets- og lydighedspligt, og er dermed forpligtet til at gennemføre de mere eller mindre direkte pålagte sagsbehandlingsskridt. 4. SELVE UNDERSØGELSEN 4.1 Beskrivelse af faktum Jeg har til brug for undersøgelsen haft adgang til skriftligt materiale modtaget fra SBIM vedrørende de forhold og den periode, der er genstand for undersøgelsen, herunder sagens dokumenter, mails, sms er og øvrigt skriftligt materiale. Endvidere har jeg haft adgang til materiale udarbejdet til brug for ministerens efterfølgende mundtlige besvarelse af folketingsspørgsmål såvel som skriftlige svar til Folketinget. Det fremgår af kommissoriet, at skriftligt materiale fra Huset Zornig, som er tilgængeligt, vil kunne inddrages i undersøgelsen, i det omfang dette er relevant, jf. ovenfor. På baggrund af det modtagne materiale vil jeg i det følgende beskrive sagens faktum, idet jeg har inddelt forløbet i kortere tidsmæssige perioder. I min beskrivelse af faktum citerer jeg som udgangspunkt kronologisk de dokumenter, som jeg har modtaget, og som jeg anser for relevante for de problemstillinger, sagen rejser. Til gengæld undlader jeg som udgangspunkt at citere direkte fra de dokumenter, som har været relevante for ministeriets behandling, men som jeg ikke anser som havende betydning for mine konklusioner og vurderinger Ministeriets organisation, Huset Zornig og de involverede personer De involverede afdelinger fra SBIM i denne sag er Ministersekretariatet, Ledelsessekretariatet, Puljekontoret, Socialpolitik, Koncernstyring, Kontoret for udsatte og Presseenheden. I de akter, som er udleveret fra SBIM, optræder en lang række navne fra ovennævnte afdelinger. Det er dog relativt få medarbejdere, som konkret har haft med sagen at gøre på de for undersøgelsen relevante tidspunkter. Fra Huset Zornig optræder Lisbeth Zornig Andersen, hendes ægtefælle og medarbejder i Huset Zornig, Mikael Lindholm samt pressemedarbejderne Therese Evald 19

20 og Tine Jørgensen i sagens akter. Derudover nævnes en frivillig medarbejder fra Huset Zornig, som tillige er ansat som student i SBIM Tiden frem til offentliggørelsen af puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse (indtil den 26. august 2013) Den 16. maj 2013 modtager SBIM en henvendelse fra DR2, der ønsker at lave en programserie med fokus på socialt udsatte og deres deltagelse ved kommunal- og regionsvalget i november Det fremgår af telefonnotat af den 17. maj 2013 vedrørende samtale mellem Peter Engel ( DR 2) og Morten Spies (Integrationsko n- toret), at de drøfter et eventuelt samarbejde og støtte til dokumentarfilmen, som udarbejdes af produktionsselskabet Wingman i samarbejde med Lisbeth Zornig Andersen og Huset Zornig. I maj og starten af juni 2013 er der dialog mellem SBIM og DR2 om eventuel støtte til programserien. Konklusionen er dog, at SBIM ikke ønsker at støtte programmet, idet SBIM ønsker at bruge de kampagnemidler, der er afsat til kampagnen Alles valg, så de rammer målgruppen mest direkte. Det bliver vurderet at skulle ske ved støtte til samarbejdsorganisationer, således at midlerne kunne bruges lokalt og tæt på borgerne. Det fremgår af en mail af den 9. juni 2013 fra Jesper Zwisler til Henrik Lund (Direktør for Integration, Familieret og tværgående koordination, Ministersekretariatet), Nina Eg Hansen (Direktør for Socialpolitik) og Mikkel Boje Nielsen (Kontorchef i Ministersekretariatet) cc Maria Heickendorff (ledelsessekretær, Ledelsessekretariatet), at Jesper Zwisler overvejer, om SBIM kan samarbejde med Lisbeth Zornig Andersen/Huset Zornig på projektet med at styrke de svages valgdeltagelse ved kommunal- og regionsvalget. Følgende fremgår af mailen (akt 7) med emne Delt artikel på dr.dk : Kære Alle. Hermed en bekræftelse på at Lisbeth arbejder på at styrke de svages valgdeltagelse måske kan vi hænge os på den sag!? Jesper. I en efterfølgende mailkorrespondance, blandt andre mellem Nina Eg Hansen og Anders Møller Jakobsen (Kontorchef, Kontoret for Udsatte) og mellem Anders Møller Jakobsen og Henrik Thorning (Kontorchef Puljekontoret), jf. blandt andet akt 7 og 8, drøftes det, at det vil være i tråd med ministeriets kampagne at støtte et initiativ, som skal hjælpe udsatte danskere til en bedre valgdeltagelse. På et tidspunkt overvejes det også, om der kan gives støtte direkte til initiativet. Det overvejes om direkte støtte kan finansieres fra omstillingspuljen, som er en pulje, der ikke er reserveret på forhånd, og som SBIM og ministeren løbende kan disponere over inden for SBIM s område i overensstemmelse med puljens brede formål og i henhold til de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke ansøges om midler fra omstillingspuljen. Den 3. juli 2013 skriver Anne Katrine Tholstrup Bertelsen (Souschef, Puljekontoret) en mail til Henrik Thorning. Anne Katrine Tholstrup Bertelsen foreslår, at der kan findes midler til finansiering af Huset Zornigs kommunalvalgskampagne og henviser 20

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. november 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 16. december 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse Ansøgningsfrist d. 16. september 2013

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse Ansøgningsfrist d. 16. september 2013 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse 15.13.11.10 Ansøgningsfrist d. 16. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

HABILITET I FORBINDELSE MED ANTAGELSE AF VI- KARER

HABILITET I FORBINDELSE MED ANTAGELSE AF VI- KARER Advokatpartnerselskab Michael Klöcker Advokat J.nr. 311656 7. december 2016 HABILITET I FORBINDELSE MED ANTAGELSE AF VI- KARER Socialforvaltningen i Københavns Kommune 1. Indledning Københavns Kommune

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne.

Stk. 4 Formanden skal sørge for, at medlemmerne får forelagt de nødvendige oplysninger til bedømmelse af sagerne. DEFF 15/334 Forretningsorden for DEFF s styregruppe Fastsat i henhold til vedtægter for DEFF af 15. august 2014. Ordinære og ekstraordinære møder, skriftlig behandling 1 Styregruppen udøver sin virksomhed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

2. Ministre har ingen almindelig pligt til videregive oplysninger til Folketinget herunder pligt til at besvare spørgsmål fra Folketinget

2. Ministre har ingen almindelig pligt til videregive oplysninger til Folketinget herunder pligt til at besvare spørgsmål fra Folketinget Retsudvalget REU alm. del - Bilag 198 Offentligt Folketingets administration Lovsekretariatet 14. december 2004 J.nr. 17 Notat om ministres oplysningspligt i forhold til Folketinget 1. Indledning Den 15.

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer

Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer Inhabilitet generelt Den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis vedkommende

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. > 2013 Dokumentets dato 13 feb 2013 Dato for 02 jul 2013 14:47 offentliggørelse SKM-nummer

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond

Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsorden for bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond Forretningsordenen har hjemmel i 20, stk. 1, i lov nr. 384 af 26. april 2017 om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Nedenfor har jeg overordnet redegjort for baggrunden for min beslutning.

Nedenfor har jeg overordnet redegjort for baggrunden for min beslutning. Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Postboks 1037 3900 Nuuk 30. juni 2014 Nal. nr./j.nr.: 2013-905-0020 All. nr./brevnr.: 33261 Sull./sagsbeh.: MLM/AJ Departementets sagsnr. 2013-090859

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Forespurgt socialministeriet, om ministeriet ville udsende en vejledning til kommunerne om, hvorledes kommunerne skulle forholde sig med hensyn til udmåling

Læs mere

IT- og Telestyrelsen: Forretningsgangsbeskrivelse puljeadministration

IT- og Telestyrelsen: Forretningsgangsbeskrivelse puljeadministration Notat : Forretningsgangsbeskrivelse puljeadministration Støtte til udvikling og præsentation af digitale tjenester på basis af offentlige data i forbindelse med konkurrencen Offentlige Data I Spil 1 Baggrund

Læs mere

HR-staben har behandlet begæringen efter offentlighedslovens 4, stk. 1 og stk. 3 samt 2, stk. 2 og stk. 3, 1. punktum.

HR-staben har behandlet begæringen efter offentlighedslovens 4, stk. 1 og stk. 3 samt 2, stk. 2 og stk. 3, 1. punktum. Sønderborg Kommune aktindsigt i personalesag 0 3-0 7-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 14. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i personalesag. Statsforvaltningen

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Udtalt, at et medlem af Miljøankenævnet, der var bestyrelsesmedlem i Ferrosan A/S, havde en mere end sædvanlig branchemæssig interesse i nævnets behandling

Læs mere

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn]

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] [borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] Tak for dit brev af 6. maj 2010 vedhæftet dine tidligere breve, hvori du klager over udtalelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden om aktindsigt i statsforvaltningens

Læs mere

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling.

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Anvendelse af embedsværket til oplysningskampagne om folkeafstemning om patentdomstol. 6. maj 2014

Anvendelse af embedsværket til oplysningskampagne om folkeafstemning om patentdomstol. 6. maj 2014 2014-13 Anvendelse af embedsværket til oplysningskampagne om folkeafstemning om patentdomstol Ombudsmanden modtog en klage fra et medlem af Europa-Parlamentet, som på vegne af organisationerne PROSA, NOAH

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt Retsudvalget 2010-11 L 90 Bilag 5 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Vanløse d. 31. december 2010 Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg I forbindelse med Folketingets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer December 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Statsforvaltningens brev til en borger 2016-34128 Dato: 21-12-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Den 22. april 2016 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen om åremålskontrakter

Læs mere

Skoleleder og tjenestemand. når dit. job er. i fare. så kontakt altid skolelederforeningen...

Skoleleder og tjenestemand. når dit. job er. i fare. så kontakt altid skolelederforeningen... Skoleleder og tjenestemand når dit job er i fare så kontakt altid skolelederforeningen... 1 når dit job er i fare Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere