ADVOKATUNDERSØGELSE af Social-, Børne- og Integrationsministeriets tildeling af kr. 1 million til Stemmer på Kanten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKATUNDERSØGELSE af Social-, Børne- og Integrationsministeriets tildeling af kr. 1 million til Stemmer på Kanten"

Transkript

1 ADVOKATUNDERSØGELSE af Social-, Børne- og Integrationsministeriets tildeling af kr. 1 million til Stemmer på Kanten Udarbejdet af advokat Pernille Backhausen den 8. maj

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING Baggrund for advokatundersøgelsen Kommissorium Afgrænsning Tidsmæssig afgrænsning Personmæssig afgrænsning Forbehold 8 2. FREMGANGSMÅDE VED UNDERSØGELSEN Modtaget materiale og oplysninger 9 3. RETSGRUNDLAG Indledning Forvaltningsakter og adgangen til at tilbagekalde eller annullere Ansøgningspuljer på SBIM s område og de overordnede regler om tildeling af tilskudsmidler Forvaltningsretlige grundsætninger og principper Habilitet Principperne om lighed og saglige hensyn Embedsmænds pligter Generelt Rådgivnings- og advarselspligt Pligten til at sige fra Vejledning og notatpligt Vurdering af tjenesteforseelser 17 2

3 4. SELVE UNDERSØGELSEN Beskrivelse af faktum Ministeriets organisation, Huset Zornig og de involverede personer Tiden frem til offentliggørelsen af puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse (indtil den 26. august 2013) Tiden fra den 27. august til den 2. september Beskrivelse af forløb vedrørende perioden den 2. til den 16. september 2013, herunder forhøjelsen af puljen Ansøgningsprocessen og SBIM s vejledning til ansøgerne Beslutningen om at give tilskud, henholdsvis afslag, til ansøgerne den 19. september Efterfølgende forhold VURDERING AF SOCIALMINISTERIETS HÅNDTERING AF TILDE- LING AF KR. 1 MILLION TIL STEMMER PÅ KANTEN Etablering og offentliggørelse af pulje til Fremme af udsattes valgdeltagelse på kr. 1 million besluttet den 13. august Forhøjelse af pulje til Fremme af udsattes valgdeltagelse fra kr. 1 million til kr. 2 millioner besluttet den 5. september Inddragelse af ministeren i puljeforhøjelsen Habilitet Notatpligt Udmøntning af puljen på kr. 2 millioner til Fremme af udsattes valgdeltagelse Tilrettelæggelse af regler om tildeling af puljemidler VURDERING AF GRUNDLAGET FOR INDLEDNING AF SAGER OM DISCIPLINÆRT ELLER ANSÆTTELSESRETLIGT ANSVAR MOD EM- BEDSMÆND Indledende bemærkninger Mulige sanktioner over for embedsmændene 61 3

4 6.3 Vurdering af de involverede embedsmænd Jesper Zwisler, Departementschef Jesper Brask Fischer, Koncerndirektør, Koncernstyring Henrik Thorning, Kontorchef, Puljekontoret Anne Katrine Tholstrup Bertelsen, Souschef, Puljekontoret Mikkel Boje Nielsen, Kontorchef, Ministersekretariat Jan Alder, Særlig Rådgiver for ministeren Øvrige medarbejdere Det videre forløb over for de embedsmænd, hvor jeg har vurderet, at der er grundlag for at indlede sag om muligt disciplinært eller ansættelsesretligt ansvar BILAG Bilag 1 Kommissorium Bilag 2 Endelig indstilling vedrørende Forslag til udmøntningsmodel for tilskud til Stemmer på Kanten, akt 129 Bilag 3 Endelig indstilling vedrørende Udmøntning af puljen til Fremme af udsattes valgdeltagelse, akt 215 4

5 1. INDLEDNING 1.1 Baggrund for advokatundersøgelsen I sommeren 2013 overvejede det daværende Social-, Børne- og Integrationsministerie mulighederne for at give støtte til projekter vedrørende særlige udsatte persongruppers valgdeltagelse til kommunalvalget den 19. november Social-, Børne- og Integrationsministeriet var i den forbindelse inspireret af de oplysninger, som de havde om kampagnen Stemmer på Kanten. Denne kampagne blev ført af Huset Zornig. Ministeriet har siden skiftet navn til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. I undersøgelsen anvendes ministeriet eller SBIM som forkortelse. Den 9. august 2013 tiltrådte Annette Vilhelmsen (herefter Annette Vilhelmsen eller ministeren ) som minister for SBIM. Ligeledes i august 2013 udarbejdede SBIM et beslutningsgrundlag om at afsætte midler til en ansøgningspulje til Fremme af udsattes valgdeltagelse, som skulle medvirke til at fremme socialt udsatte borgeres valgdeltagelse ved kommunalvalget den 19. november Den 13. august 2013 besluttede ministeren at afsætte midler til denne ansøgningspulje. Den 26. august 2013 offentliggjorde SBIM, at der var afsat en pulje på kr. 1 million, som kunne søges af organisationer, kommuner m.fl. til aktiviteter, der faldt inden for puljens formål. Den 29. august 2013 deltog ministeren i arrangementet Brugernes Bazar i Odense. Ministeren holdt tale ved arrangementet og nævnte i talen, at der var afsat midler til at støtte aktiviteter, som ville gøre det lettere for udsatte grupper at deltage i det efterfølgende kommunalvalg. Efter talen tilkendegav ministeren over for en journalist fra Fyens Stiftstidende, at der var afsat midler til Stemmer på Kanten, og senere samme dag bekræftede Annette Vilhelmsen over for Lisbeth Zornig Andersen, at der var afsat kr. 1 million til Stemmer på Kanten. I dagene efter den 29. august 2013 var SBIM s embedsmænd i kontakt med Lisbeth Zornig Andersen samt en medarbejder fra Huset Zornig. Der var i denne forbindelse drøftelser, mails og sms-korrespondance om ministerens tilkendegivelse, og hvordan ministeriet ville håndtere denne tilkendegivelse og den Fremme af udsattes valgdeltagelse der var udmeldt. ansøgningspulje Den 5. september 2013 forhøjede SBIM beløbet i ansøgningspuljen Fremme af udsattes valgdeltagelse fra kr. 1 million til kr. 2 millioner. På tidspunktet for puljens forhøjelse var der indkommet 5 ansøgninger med en samlet ansøgningssum på kr I perioden fra den 26. august 2013 til den 16. september 2013 (hvor der var frist for ansøgning om støttemidler fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse ) modtog SBIM i alt 36 ansøgninger til en samlet sum af ca. kr. 4 millioner. Den 14. 5

6 september 2013 modtog SBIM ansøgning fra Huset Zornig om støtte til kampagnen Stemmer på Kanten med kr. 1 million. Den 18. september 2013 deltog Lisbeth Zornig Andersen i et hilse-på-møde med ministeren. Den 19. september 2013 traf ministeren beslutning om at tildele i alt 17 projekter støtte fra puljen, herunder fik Stemmer på Kanten tildelt kr. 1 million. De pågældende ansøgere fik ved brev af 20. september 2013 besked, om de havde fået tilskud eller afslag, og den 23. september 2013 blev der udsendt en pressemeddelelse om udmøntning af puljen. Den 11. december 2013 og den 22. januar 2014 besvarede ministeren samrådsspørgsmål om den beskrevne sag vedrørende udmøntning af puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse. Den 11. december 2013 meddelte ministeren, at hun ville iværksætte en uvildig advokatundersøgelse af forholdene vedrørende udmøntningen af puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse. 1.2 Kommissorium Den 7. februar 2014 bad SBIM mig om at undersøge forløbet i sagen vedrørende bevillingen til Stemmer på Kanten. Samme dag modtog jeg fra SBIM det skriftlige materiale i sagen. Advokat Mona Pedersen og advokat Helle Nøhr Larsen har medvirket ved undersøgelsen og ved udarbejdelse af undersøgelsesrapporten. Rammerne for undersøgelsen blev fastlagt i kommissorium af den 16. januar 2014, hvoraf det bl.a. fremgår: 3. På samrådet den 11. december 2013 oplyste social-, børne- og integrationsministeren, at hun ville iværksætte en uvildig advokatundersøgelse af sagen. På den baggrund ønskes gennemført en uvildig advokatundersøgelse af det faktiske begivenhedsforløb i forbindelse med Social-, Børne- og Integrationsministeriets beslutning den 19. september 2013 om fordelingen af puljen, Fremme af udsattes valgdeltagelse, der skulle medvirke til at fremme socialt udsatte borgeres valgdeltagelse ved kommunal- og regionsvalget den 19. november Undersøgelsen skal omfatte hele forløbet i sagen og optakten til denne vedrørende udmøntningen af puljen fra den 12. august 2013, hvor beslutningsgrundlaget udarbejdes, til beslutning træffes om udmøntningen af puljen til fremme af udsattes valgdeltagelse den 19. september

7 Undersøgelsen skal omfatte en redegørelse for, om fordelingen af puljen og sagsbehandlingen i den forbindelse har været i overensstemmelse med de gældende regler og principper samt vejledninger og retningslinjer mv. Social-, Børne- og Integrationsministeriet skal anmode Dem om at forestå undersøgelsen. Advokatundersøgelsen skal bygge på en gennemgang af alt foreliggende materiale i Social-, Børne- og Integrationsministeriet vedrørende de forhold og den periode, der er genstand for undersøgelsen, herunder sagens dokumenter, s, sms er og øvrigt skriftligt materiale. Materiale udarbejdet til brug for ministerens efterfølgende mundtlige besvarelse af folketingsspørgsmål såvel som skriftlige svar til Folketinget indgår heri. Skriftligt materiale fra Huset Zornig, som er tilgængeligt, vil kunne inddrages i undersøgelsen, i det omfang dette er relevant. På baggrund af den nævnte gennemgang af sagsmaterialet anmodes De om at foretage en vurdering af, om der i Social-, Børne- og Integrationsministeriet er begået fejl og forsømmelser, og i så fald om der er grundlag for at indlede sager om disciplinært eller ansættelsesretligt ansvar mod bestemte embedsmænd. I givet fald anmodes De om at udarbejde udkast til tjenstlig indberetning vedrørende den eller de pågældende personer. Der kan ikke foretages afhøringer af eller indhentes udtalelser eller lignende fra implicerede embedsmænd eller andre. Som led i vurderingen af embedsmændenes forhold skal det på baggrund af ovennævnte undersøgelse af det faktiske begivenhedsforløb undersøges og beskrives, i hvilket omfang ministeren har været inddraget i sagen. Hvis Deres gennemgang af sagen giver anledning hertil, bedes De komme med et forslag til, hvorledes sagsbehandlingen i sager som den foreliggende om tildeling af puljemidler mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges. 4. Resultatet af undersøgelsen vil blive offentliggjort. Advokatundersøgelsen skal afsluttes snarest muligt og så vidt muligt senest den 1. april Det blev i forbindelse med min udpegning aftalt, at undersøgelsesrapporten skulle foreligge primo maj

8 1.3 Afgrænsning Tidsmæssig afgrænsning Det fremgår af kommissoriet, at advokatundersøgelsen skal omfatte hele forløbet i sagen og optakten til denne vedrørende udmøntning af puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse fra den 12. august 2013, hvor beslutningsgrundlaget vedrørende puljen blev udarbejdet, til beslutningen om udmøntning af puljen blev truffet den 19. september For at dække hele forløbet i sagen (herunder optakten til denne) vil der også være enkelte bemærkninger knyttet til både tiden før og efter den anførte periode Personmæssig afgrænsning Undersøgelsen af forløbet i sagen vedrørende tilskuddet til kampagnen Stemmer på Kanten og optakten til denne, omfatter i henhold til kommissoriet en vurdering af, om der findes grundlag for at indlede sager om disciplinært eller ansættelsesretligt ansvar mod bestemte embedsmænd. Kommissoriet omfatter endvidere en undersøgelse og beskrivelse af, i hvilket omfang ministeren har været inddraget i sagen. Til brug for en vurdering af om der er grundlag for disciplinært eller ansættelsesretligt ansvar mod bestemte embedsmænd, har jeg modtaget yderligere oplysninger om de involverede medarbejderes ansættelsesretlige status, herunder om der er tale om tjenestemandsansættelse eller overenskomstansættelse samt oplysninger om de involverede embedsmænds anciennitet i ministeriet samt deres uddannelsesmæssige baggrund. 1.4 Forbehold Undersøgelsen er foretaget på baggrund af det i pkt. 1.2 anførte skriftlige materiale, herunder telefonnotater, mails, udskrifter af sms-beskeder m.v. Af hensyn til principperne om selvinkriminering og under hensyntagen til, at mit kommissorium alene baserer sig på det modtagne skriftlige materiale, har jeg ikke rettet hverken skriftlig eller mundtlig henvendelse til den personkreds, som denne undersøgelse vedrører. De pågældende personer har således ikke haft lejlighed til at udtale sig. Det forhold, at undersøgelsen som udgangspunkt alene hviler på skriftligt grundlag, uden at de involverede parter har haft lejlighed til at udtale sig om konkrete forhold eller mine vurderinger, medfører et generelt forbehold om, at mine konklusioner er behæftet med usikkerhed. Jeg tager endvidere forbehold vedrørende oplysninger, der måtte hvile på mundtligt grundlag, og som ikke er nedfældet i notater, referater eller lignende. Det gælder blandt andet: 8

9 1. Jan Alders (Særlig Rådgiver for ministeren) samtale med Lisbeth Zornig Andersen den 30. august 2013 (akt 103). 2. Jan Alders og/eller Jesper Zwislers (Departementschef) orientering til ministeren, herunder om de risici, der var forbundet med beslutningen om at gennemføre ansøgningsprocessen som det skete, rådgivning om muligheden for over for Lisbeth Zornig Andersen at fastholde, at SBIM ikke var bundet af den fejlbehæftede tilkendegivelse fra ministeren. 3. Hvilken beslutning der blev truffet om det videre sagsforløb den 30. august 2013 (jf. akt 101), hvem der traf beslutningen, og hvilke overvejelser, der nærmere lå bag. 4. Indholdet af vejledningsmøder den 5. og 10. september 2013 mellem embedsmænd i SBIM og medarbejdere fra Huset Zornig. Afslutningsvis tages der forbehold for, at Lisbeth Zornig Andersen kan være i besiddelse af yderligere oplysninger af betydning for vurdering af sagen, jf. brev af den 10. februar 2014 fra Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, hvor Ombudsmanden henviser til en samtale, han har haft med Lisbeth Zornig Andersen den 22. december Den 4. marts 2014 i forlængelse af en omtale i Politiken samme dag skrev Mikael Lindholm ( gift med Lisbeth Zornig Andersen og medarbejder i Huset Zornig) pr. mail til mig, at Huset Zornig ikke tidligere har kontaktet mig eller tilstillet mig yderligere informationer. På den baggrund skrev jeg den 10. marts 2014 til Mikael Lindholm med præcisering af mit kommissorium, herunder at jeg alene gennemgår skriftlig information i relation til sagen, og jeg meddelte, at yderligere informationer af relevans for undersøgelsen kunne sendes til mig. Jeg blev den 24. marts 2014 kontaktet telefonisk af Mikael Lindholm, der ikke under samtalen kom med nye oplysninger, ligesom jeg ikke har modtaget yderligere skriftligt materiale. 2. FREMGANGSMÅDE VED UNDERSØGELSEN 2.1 Modtaget materiale og oplysninger Til brug for undersøgelsen har jeg modtaget det i pkt. 1.2 anførte fuldstændige skriftlige materiale fra SBIM. Jeg har modtaget materialet i form af 4 A4 ringbind og har sammen med materialet modtaget indholdsfortegnelse vedrørende dette. I min henvisning til materialet anvender jeg samme nummerering og betegnelsen akt, som er anvendt ved overlevering af materialet fra SBIM til mig. Jeg har i undersøgelsens forløb haft adgang til at stille spørgsmål til Dorte Bech Vizard, Juridisk Chef i SBIM. Der har været tale om spørgsmål af afklarende generel karakter og ikke af indholdsmæssig konkret karakter. 9

10 Endvidere har jeg på forespørgsel haft adgang til supplerende materiale af mere generel karakter, samt adgang til SBIM s elektroniske sagsbehandlingssystem (også kaldet F2). Undersøgelsen relaterer sig til en kort periode og må betegnes som afgrænset. 3. RETSGRUNDLAG 3.1 Indledning I dette afsnit gennemgås de retsregler og principper, som indgår i vurderingerne i denne undersøgelse. Der er ikke tiltænkt en fuldstændig gennemgang af reglerne - men derimod alene at få skabt et overblik over den overordnede juridiske ramme for de emner, som advokatundersøgelsen omfatter. 3.2 Forvaltningsakter og adgangen til at tilbagekalde eller annullere For at en disposition foretaget af en offentlig myndighed kan anses for at være en afgørelse og dermed som en forvaltningsakt, er der en række kriterier, der skal være opfyldt: - der skal være tale om en sproglig tilkendegivelse af en beslutning hidrørende fra en offentlig myndighed (kan altså være mundtlig), - denne tilkendegivelse skal ensidigt fastsætte, hvad der er eller skal være ret, - tilkendegivelsen skal være eksternt rettet mod borgerne/juridiske personer i modsætning til internt mod forvaltningen selv, - den tilkendegivne beslutning skal være truffet på offentligretligt grundlag i modsætning til privatretligt grundlag, som for eksempel en aftale eller erstatning uden for kontrakt. Det er almindeligt antaget, at blotte udtalelser, indstillinger og andre ikke bindende tilkendegivelser ikke er omfattet af afgørelsesbegrebet. Der er mulighed for, at forvaltningsakter, også begunstigende forvaltningsakter, kan annulleres eller tilbagekaldes. Ved vurderingen af om der kan ske annullering eller tilbagekaldelse af en forvaltningsakt, vil der ske en afvejning af samtlige sagens forhold, de involverede interesser m.v. I denne vurdering indgår også forhold som afgørelsens lovlighed, om der er sket tilsidesættelse af forvaltningsretlige grundsætninger, om der er tale om en begunstigende forvaltningsakt, om borgeren har nået at indrette sig på afgørelsen, om borgeren kender eller burde kende til de forhold, der kan begrunde annullering eller tilbagekaldelse m.v. 10

11 3.3 Ansøgningspuljer på SBIM s område og de overordnede regler om tildeling af tilskudsmidler Tildeling af midler eller etablering af ansøgningspuljer indenfor det offentlige område er underlagt en række regler. Overordnet gælder, at tildeling af ydelser kræver hjemmel. Hjemlen til at tildele et tilskud skal have sit udgangspunkt i en bevilling på finansloven, en tillægsbevillingslov eller en midlertidig bevillingslov, jf. grundloven 46, stk. 2. Finanslovens beskrivelse af bevillingen kan være mere eller mindre specifik i forhold til beskrivelsen af, hvordan midlerne skal anvendes. Hvis anvendelsesmulighederne er bredt formuleret vil det i større omfang være overladt til den enkelte minister at fastsætte nærmere regler for, hvordan midlerne skal anvendes. SBIM s bevilling for finansåret for 2013 fremgår af finansloven 15. Det fremgår herunder af , at der for 2013 var afsat kr. 15,8 millioner til omstillingsinitiativer. Denne konto på finansloven benævnes af SBIM Omstillingspuljen, og denne betegnelse vil også i det følgende blive anvendt for denne finanslovskonto. Det fremgår af teksten til finansloven , at bevillingen anvendes til omstillingsformål, herunder til forskning, således at der kan gås dybere ind på områder af særlig interesse. Midlerne kan desuden anvendes til informations- og analyseaktiviteter, konsulenter, konferencer mv. Endvidere kan kontoen anvendes til at støtte forsøgs- og udviklingsinitiativer centralt og i kommuner, i regioner, i frivilligt arbejde og i partnerskaber for dermed at skabe grundlag for den bedst mulige effekt af indsatsen. Derudover fremgår det af tekstanmærkning nr. 111 til finansloven for 2013, at socialministeren er bemyndiget til at fastsætte regler for anvendelsen af bl.a. bevillingen under , herunder regler om ydelse af tilskud, for regnskab og revision samt tilbagebetaling, endelighed og afvisning af ansøgninger. SBIM har endvidere udarbejdet Puljeinstruks oktober 2012 samt Puljestrategi december Puljeinstruks oktober 2012 beskriver i pkt. 8.1 omstillingspuljen. Det fremgår her, at omstillingspuljens formål er bredt defineret, og derfor kan puljen anvendes bredt inden for ministeriets fagområde. Der er således i puljeinstruksen fastsat andre begrænsninger for midlernes anvendelse end ministeriets fagområde. Det er endvidere anført i pkt at maksimalt kr. 7 millioner afsættes inden årets begyndelse til fremadrettede og strategiske tiltag. Der friholdes minimum kr. 7 millioner til eventuel udmøntning i løbet af året. Dette beløb er forbeholdt uforudsete og uomgængelige udgifter samt til initiativer med et overordnet strategisk sigte. I instruksens pkt er det yderligere anført, at initiativer, der kan finansieres af andre kilder, ikke kan søges finansieret via omstillingspuljen. Det er yderligere 11

12 anført, at for at opnå midler fra omstillingspuljen skal der sendes en ansøgning til Koncernøkonomi. Materialet skal forinden være godkendt af kontorchefen for det kontor, der skal bruge midler til et initiativ. Koncernøkonomi giver besked til det enkelte kontor og til Puljestyring om, at ansøgningen er godkendt. De generelle regler om forvaltning af tilskudsordninger er sammenfattet i Økonomistyrelsens Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning juni I pkt. 2.1 i Vejledning om effektiv tilskudsforvaltning fremgår: Tilskudsgiver skal være opmærksom på, at den offentlige myndighed har et selvstændigt ansvar for at overholde de forvaltningsretlige regler og principper, herunder reglerne i forvaltningsloven. Det indebærer blandt andet, at tilskudsgiver sikrer, at tilskudsmodtagerne, herunder potentielle tilskudsmodtagere, behandles ens. Det kan evt. sikres vha.: At alle potentielle tilskudsmodtagere har lige mulighed for at blive bekendt med tilskudsmuligheden, At kravene til ansøgningen er gennemskuelige, fx via et ansøgningsskema, At administrationen af tilskudsordningen er dækket af en sagsbehandlervejledning, At tildelingskriterierne operationaliseres i overensstemmelse med ordningens formål, jf. tilskudsloven eller finanslovens anmærkninger, og at de fx fremgår af den interne sagsbehandlervejledning, At afslag begrundes, At habilitetsreglerne er overholdt, hvilket kan stille særlige krav til den organisatoriske tilrettelæggelse af tilskudsforvaltningen. Det følger af det anførte, at et ministerium ikke må give tilskud til en enkelt borger eller organisation, hvis andre borgere eller organisationer udøver samme type virksomhed. I sådan en situation vil en tildeling af tilskud til en enkelt aktør være udtryk for forskelsbehandling i forhold til de andre, der ikke får tilskud eller alene et mindre tilskud. Er der flere borgere eller organisationer, som udøver samme type virksomhed/aktivitet er eneste mulighed for at støtte den pågældende aktivitet, at der oprettes en ansøgningspulje, som alle aktører frit kan søge. Derudover findes en række interne retningslinjer i form af intern vejledning om Puljestyrings administration af puljer, samt bilagsoversigter vedrørende reglerne. Dette materiale indeholder ikke forhold af særskilt betydning for denne undersøgelse. 12

13 3.4 Forvaltningsretlige grundsætninger og principper Habilitet Reglerne om speciel habilitet det vil sige, at en embedsmand ikke må have uvedkommende tilknytning til eller interesse i en sag - findes i kapitel 2 i forvaltningsloven. Baggrunden for reglerne er at forebygge, at uvedkommende hensyn påvirker behandlingen af den enkelte sag, ligesom reglerne også skal medvirke til at undgå, at der skabes mistillid til den offentlige forvaltning. Der er således tale om en retssikkerhedsgaranti, og vurderingen hviler på objektivt og formelt grundlag. Det vil med andre ord sige uden hensyn til, om den pågældende person rent faktisk ville lade sig påvirke af uvedkommende interesser eller ej i den pågældende sag. I medfør af forvaltningsloven 3, stk. 1, nr. 5, er en person inhabil, hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Bestemmelsen kan både omfatte minister og embedsmænd. Som et eksempel på speciel habilitet nævnes i litteraturen blandt andet den situation, hvor en politiker offentligt markerer sig som modstander i forhold til en konkret sag på en så kategorisk måde, at medlemmet politisk vil være bundet til bestemte standpunkter og dermed være inhabil ved en efterfølgende behandling af sagen. Hvis den øverste ansvarlige for en myndighed, for eksempel en minister, er personligt inhabil i forhold til en sag, antages det i teori og praksis, at selve myndigheden bliver inhabil. I FOB mente Ombudsmanden således, at Kirkeministeriet var inhabil i forhold til at rykke kirkeministerens ægtefælle og 5 andre præster op i en højere lønramme. Ministeriet burde derfor have foranlediget, at statsministeren overførte sagen til en anden minister, for eksempel finansministeren. I U 2005B.205 behandler Jørgen Steen Sørensen spørgsmålet om forskellige habilitetsforhold, herunder myndighedsinhabilitet og ministres personlige inhabilitet. Det fastslås i artiklen, at Forvaltningslovens regler omfatter spørgsmålet om personlig inhabilitet, men ikke regler om såkaldt myndighedsinhabilitet, hvorved forstås tilfælde, hvor myndigheden som helhed, og ikke kun enkelte ansatte i myndigheden, er inhabil. Jørgen Steen Sørensen redegør videre for, at der kan foreligge personlig inhabilitet for en minister, hvis en minister på forhånd offentligt har tilkendegivet sin holdning til en sag på en sådan måde, at der opstår spørgsmål om, hvorvidt ministeren nu vil kunne vurdere sagen med den fornødne upartiskhed, jf. lovens 3, stk. 1, nr. 5, og John Vogter, anførte sted [Forvaltningsloven 3. udgave, 2001], side 195. Efter forvaltningsloven 6, stk. 1, skal den, der er bekendt med, at der for pågældendes vedkommende foreligger risiko for inhabilitet, snarest underrette sin foresatte inden for myndigheden om dette. Efter 6, stk. 2, afgøres spørgsmålet om, hvorvidt en person er inhabil af den pågældende myndighed selv. På trods af forvaltningsloven 6, stk. 1 og 2, antages det, at selvom statsministeren ikke formelt er den enkelte fagministers foresatte i forvaltningsloven 6 s forstand, så udøver statsministeren en tilsynslignende funktion, og det antages, at spørgsmålet om 13

14 eventuel inhabilitet hos en fagminister, skal forelægges statsministeren, jf. forvaltningsloven 6, stk. 1. Jørgen Steen Sørensen konkluderer, at Ordningen.. således fremover [er], at der i tilfælde som nævnt i forvaltningslovens 6, stk. 1 det vil sige i tilfælde, hvor det efter Ombudsmandens udtalelse skulle overlades til statsministeren at træffe afgørelse om, hvorvidt der foreligger inhabilitet ved statsministerens foranstaltning skal ske overførsel af sagen til en anden minister. Det betyder, at den enkelte fagminister skal anses for inhabil i alle tilfælde, hvor der foreligger omstændigheder, som kan rejse spørgsmål herom (også selvom en nærmere retlig vurdering måtte vise, at der faktisk ikke foreligger inhabilitet). Såfremt der foreligger myndighedsinhabilitet, kan den videre sagsbehandling foregå på den måde, at den sag, hvor ministeren er inhabil, overføres til en anden minister, men at den videre sagsbehandling varetages af den inhabile ministers embedsværk. Der kan også ske fuld overførsel også til nye embedsmænd vedrørende selve sagsbehandlingen men dette vil være mere usædvanligt, og vil typisk give udfordringer i forhold til at sikre fagligheden ved behandling af sagen. SBIM har i forbindelse med advokatundersøgelsen udleveret Redegørelse af 17. februar 2004 om regler for tilskudspuljer, som er udarbejdet af Finansministeriet på baggrund af en diskussion om administration af velfærdspuljen under Skov- og Naturstyrelsen. Redegørelsen er sendt til samtlige departementschefer den 5. marts Redegørelsen er genfremsendt til SBIM i december Redegørelsen har fokus på det forhold, at ministre helt generelt bør være varsomme med at deltage i behandlingen af sager i tilfælde, hvor der kan rejses spørgsmål om ministerens habilitet. Videre anføres det, at Vedkommende ministerium bør derfor i alle tilfælde, hvor der kan rejses spørgsmål om en ministers habilitet, rette henvendelse til Statsministeriet med henblik på ved kgl. resolution at få overført den omhandlede sag til en anden minister, medmindre det er åbenbart, at de foreliggende forhold ikke kan medføre, at ministeren er inhabil, jf. side 5. Redegørelsen henviser i øvrigt til Ombudsmand Hans Gammeltoft Hansens redegørelse af 17. december 2003 vedrørende daværende miljøminister Hans Christian Schmidts habilitet i forbindelse med en sag om tildeling af tilskud til Sommersted Skole. Folketingets Ombudsmand konkluderer i den omtalte redegørelse for det første, at det er mest nærliggende at opfatte statsministeren som den, ministre bør underrette i overensstemmelse med principperne i forvaltningsloven 6, stk. 1, hvis der foreligger forhold, som kan rejse spørgsmål om den pågældende ministers habilitet. Ombudsmanden peger for det andet på den mulighed, at en minister i de nævnte tilfælde i stedet når det drejer sig om sager, der ikke påkalder sig ministerens særlige politiske interesse vil kunne vælge at overlade sagens reelle afgørelse til sin administration i nøje overensstemmelse med sædvanlig praksis eller fremgangsmåde på det pågældende område. Dette kan ske, hvis ministeren i samråd med sine embedsmænd efter nøje overvejelse er nået frem til, at der trods de foreliggende forhold ikke er tale om egentlig inhabilitet. 14

15 Hvis en vurdering af en ministers forhold fører til, at der i en konkret sag foreligger inhabilitet, bør det pågældende ministerium således rette henvendelse til Statsministeriet med henblik på, at sagen overføres til en anden minister. Begrundelsespligten skærpes i de tilfælde, hvor en myndighed som sådan, eller en eller flere af de involverede sagsbehandlere, er inhabile, men alligevel har truffet afgørelse, fordi der ikke har været substitutionsmulighed. I sådanne tilfælde må der udvises særlig omhu for at kunne påvise, at afgørelsen er i fuld overensstemmelse med sædvanlig praksis på området, ligesom myndigheden udtrykkeligt skal anføre, at der har foreligget myndighedsinhabilitet, men at substitution ikke har været anset for mulig. Det må antages, at der i den beskrevne situation også vil være tale om, at kravene til eksempelvis notatpligt skærpes, jf. tillige pkt I alle sager, hvor det er overvejet, om der foreligger forhold, som efter forvaltningsloven 3 kan begrunde, at ministeren er inhabil, bør dette fremgå af sagen Principperne om lighed og saglige hensyn De i praksis udviklede grundsætninger om, at der ikke må udøves forskelsbehandling, og at der skal ligge saglige hensyn til grund for den offentlige forvaltning, indebærer et krav til forvaltningsafgørelsens materielle rigtighed og lovlighed. Hvis den pågældende forvaltningsafgørelse er båret af uvedkommende eller usaglige hensyn eller præmisser, er udgangspunktet, at afgørelsen er ulovlig. Det fremgår af Forvaltningsret Almindelige Emner, 5. udgave, side 224, at Hvor der foreligger usaglige hensyn, vil der i almindelighed være en formodning imod, at forvaltningsafgørelsen er materielt lovlig, dvs. bevisbyrden vil blive vendt om, således at det nu påhviler forvaltningen at bevise, at afgørelsen alligevel kan bæres af saglige grunde. Myndighederne er forpligtet til at sørge for, at der ikke træffes afgørelser, der er båret af usaglige, ulovlige eller uvedkommende hensyn. Grundsætningen om saglighed har en nær tilknytning til lighedsgrundsætningen, som indebærer, at lige forhold i det væsentlige skal behandles lige. 3.5 Embedsmænds pligter Generelt For så vidt angår embedsmændenes ansvar, er udgangspunktet, at den overordnede embedsmand instruerer, og den underordnede embedsmand følger de givne anvisninger og ordrer. Når en ordre er lovlig, har embedsmanden pligt til at efterkomme ordren. Det er i henhold til straffeloven 156 strafbehæftet, hvis ikke en lovlig ordre efterkommes. 15

16 Over for kravet om lydighedspligt står kravet om lovmæssig forvaltning Rådgivnings- og advarselspligt En af de helt centrale pligter for en embedsmand er, at afgørelser skal træffes på et oplyst og lovmæssigt korrekt grundlag. Når en embedsmands overordnede herunder ministeren skal involveres i en afgørelse, skal embedsmanden rådgive den overordnede korrekt og fyldestgørende om de faktiske og juridiske forhold. Har den overordnede truffet en afgørelse, der muligvis er ulovlig, er det som udgangspunkt den underordnedes pligt at gøre den overordnede opmærksom på det mulige problem. Som en del af den almindelige informations- og rådgivningspligt, har embedsmændene pligt til at informere deres minister i tilfælde, hvor det retlige eller faktiske grundlag for ministerens politik forekommer tvivlsomt. Embedsmændene har også pligt til at advare ministeren, selvom embedsmændene må formode, at ministeren allerede er bekendt med, hvorledes tingene forholder sig. Det antages, at der er tale om en ubetinget pligt til at advare ministeren, hvilket har været fastslået siden slutningen af 50 erne (med Kjærbøl -sagen). Dette blev også konkluderet i Tamil-sagen, hvor det blev lagt til grund, at to departementschefer havde haft pligt til at advare statsministeren mod at fastholde Gulvtæppetalen i den foreliggende udformning. Det blev slået fast, at denne pligt til at advare måtte antages at bestå også selv om det bevismæssigt måtte lægges til grund, at Statsministeren havde samme viden som de to departementschefer om, at talen indeholdt ikke fyldestgørende oplysninger Pligten til at sige fra Hvis en ordre er klart ulovlig, har embedsmanden en ret og en pligt til at sige fra. Dette er almindeligt antaget og fastslået flere gange. Jens Peter Christensen beskriver således i Undersøgelseskommissioner, Embedsmandsansvaret & Folketingets rolle, med kommentarer (1. udgave 2002, s. 296), at en tjenestemand (e m- bedsmand) generelt må være forpligtet til utvetydigt at gøre den overordnede bekendt med de faktiske og retlige omstændigheder, der bevirker den ulovlige situation. En medarbejder skal derfor som udgangspunkt utvetydigt gøre den overordnede bekendt med, hvorledes et forhold juridisk må bedømmes, hvis der er tale om et klart ulovligt forhold. Dette gælder også, hvor embedsmanden mener, at den overordnede er bekendt med alle relevante forhold, og selv om embedsmanden har en forventning om, at den ulovlige ordre vil blive fastholdt. En mundtlig redegørelse bør følges op med en skriftlig, hvis den overordnede fastholder den klart ulovlige ordre. 16

17 En særlig problemstilling i forhold til pligten til at sige fra er, at det ikke altid er åbenbart, hvornår der foreligger en ordre, idet ordrer kan afgives mere indirekte samt være underforstået i situationen Vejledning og notatpligt Der stilles ikke særlige krav, herunder formkrav, til embedsmændenes vejledning, herunder vejledningsform. Følgende anføres eksempelvis i Forvaltningsloven med kommentarer, side 277: For så vidt angår mundtlig vejledning kan denne gives såvel under et møde med den pågældende som telefonisk. Fremtræder vejledningen som et væsentligt sagsbehandlingsskridt i forhold til den sag, som har givet anledning til vejledningen, kan der være pligt til at gøre notat herom med nærmere angivelse af vejledningens indhold og omfang, samt hvornår den fandt sted og i hvilken form vejledningen blev givet. Se hertil offentlighedslovens 13, stk. 2, FOB og pkt. 3.2 i indledningen til kapitel 4. I forhold til notatpligten generelt, fremgår det af side 325 i Forvaltningsloven med kommentarer, 1. udgave, at efter offentlighedslovens 13, stk. 2 gælder notatpligten tillige i forhold til væsentlige sagsekspeditionsskridt, der ikke i øvrigt fremgår af sagens dokumenter. Den viderefører imidlertid den hidtil gældende retstilstand, idet der længe har eksisteret en almindelig retsgrundsætning, hvorefter offentlige myndigheder har pligt til at gøre notat om alle væsentlige ekspeditioner i en sag, herunder telefonsamtaler, som ikke fremgår af brevvekslingen i sagen eller af sagens øvrige dokumenter. Notatpligten må således også i visse situationer kunne omfatte interne møder, hvor der træffes afgørende beslutning omkring sagsbehandlingen af en sag. Der kan endvidere være tale om et skærpet krav til opfyldelse af notatpligt, hvis sagen eller forholdene i øvrigt tilsiger dette, eksempelvis i forbindelse med inhabilitetsovervejelser, jf. punkt Vurdering af tjenesteforseelser Grundlaget for vurderingen af embedsmænds ansvar er blandt andet straffeloven 156 og 157. Disse bestemmelser anses dog ikke relevante i denne undersøgelse og medtages derfor ikke. Reglerne for vurdering af eventuelle tjenesteforseelser for embedsmænd, som er tjenestemandsansatte, fremgår af følgende bestemmelser og regler: - Tjenestemandsloven 10: Tjenestemanden skal samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for hans stilling, og såvel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. 17

18 - Tjenestemandsloven 24: Som disciplinær straf for tjenstlig forseelse kan anvendes advarsel eller irettesættelse, bøde, der dog ikke må overstige 1/2 måneds løn, overførelse til andet arbejde eller andet arbejdssted eller til anden stilling inden eller uden for ansættelsesområdet, degradation herunder helt eller delvis bortfald af anciennitetsbestemte løndele eller afsked. Bøde over 1/25 af månedslønnen og overførelse til andet arbejde kan ikke anvendes, inden forhør er afholdt i overensstemmelse med 20-22, medmindre der foreligger en uforbeholden skriftlig tilståelse, i hvilken tjenestemanden vedgår de faktiske omstændigheder i det påsigtede forhold og erkender sig skyldig i en tjenesteforseelse. Overførelse til andet arbejdssted eller til anden stilling inden eller uden for ansættelsesområdet, degradation eller afsked som straf for tjenesteforseelser kan, når forholdet ikke er fastslået ved dom, aldrig finde sted uden efter afholdt tjenstligt forhør. Ikendte bøder kan indeholdes i lønnen. Når ikke-tjenestemænd (overenskomstansatte) begår fejl og forsømmelser gælder de almindelige ansættelsesretlige regler om sanktioner i form af påtale, advarsel og i grovere tilfælde opsigelse m.v. Det lægges til grund, at det er en forudsætning for, at der foreligger en ansvarspådragende tjenesteforseelse eller et brud på de ansættelsesretlige pligter, at tjenestemanden eller den overenskomstansatte embedsmand objektivt set har tilsidesat de normer (pligter), der følger af stillingens beskaffenhed. Det lægges også til grund, at embedsmanden kun stilles til ansvar for en tilsidesættelse af sine pligter, der subjektivt kan tilregnes embedsmanden som forsætlig eller uagtsom, og at der foreligger en tjenesteforseelse eller en pligttilsidesættelse, som har den fornødne grovhed. Jens Peter Christensen, skriver i Undersøgelseskommissioner, Embedsmandsansvaret og Folketingets Rolle, side 259, at disciplinært ansvar, forudsætter et pligtstridigt forhold. Pligtforsømmelsen kan bestå i tilsidesættelse af udtrykkelige retsforskrifter. Dette er imidlertid ingen betingelse for pålæggelse af disciplinært ansvar. Efter gældende ret kan en tjenestemand således utvivlsomt drages disciplinært til ansvar for tilsidesættelse af uskrevne retsgrundsætninger med hensyn til tjenstlige handle- og undladelsespligter, hvis indholdet heraf kan fastlægges med rimelig sikkerhed. Et pligtstridigt forhold antages normalt kun at burde give anledning til tjenstlige reaktioner, hvis det er af en vis grovhed. Ved vurderingen af om et givent forhold blot er et fejlskøn og dermed ansvarsfri, eller må betegnes som en ansvarspådragende fejl, indgår et betydeligt element af skøn, og der er ikke nogen skarp afgrænsning. Vurderingen vil afhænge af, om der er tale om en bevidst tilsidesættelse af gældende regler, herunder om afgørelsen er truffet på et område med betydelig retlig usikkerhed. Selv om en tjenesteforseelse ikke kan tilregnes en embedsmand som forsætlig, kan embedsmanden alligevel være ansvarlig for forseelsen, hvis der foreligger uagtsomhed vedrørende denne. 18

19 Udgangspunktet er, at den overordnedes ansvar indskrænker sig til et ansvar for, at opgaven tilrettelægges og varetages af kvalificerede medarbejdere. I de tilfælde, hvor den øverste ansvarlige selv tager del i sagsbehandlingen, har denne også et ansvar for, at sagen behandles korrekt. I sidstnævnte situation lægges det til grund, at den overordnede som udgangspunkt fritager de underordnede medarbejdere for ansvar, med mindre der foreligger et klart ulovligt forhold, som de underordnede medarbejdere selv skal sige fra over for. Foreligger der ikke et sådant klart ulovligt forhold, vil de underordnede embedsmænd i den nævnte situation være underlagt deres loyalitets- og lydighedspligt, og er dermed forpligtet til at gennemføre de mere eller mindre direkte pålagte sagsbehandlingsskridt. 4. SELVE UNDERSØGELSEN 4.1 Beskrivelse af faktum Jeg har til brug for undersøgelsen haft adgang til skriftligt materiale modtaget fra SBIM vedrørende de forhold og den periode, der er genstand for undersøgelsen, herunder sagens dokumenter, mails, sms er og øvrigt skriftligt materiale. Endvidere har jeg haft adgang til materiale udarbejdet til brug for ministerens efterfølgende mundtlige besvarelse af folketingsspørgsmål såvel som skriftlige svar til Folketinget. Det fremgår af kommissoriet, at skriftligt materiale fra Huset Zornig, som er tilgængeligt, vil kunne inddrages i undersøgelsen, i det omfang dette er relevant, jf. ovenfor. På baggrund af det modtagne materiale vil jeg i det følgende beskrive sagens faktum, idet jeg har inddelt forløbet i kortere tidsmæssige perioder. I min beskrivelse af faktum citerer jeg som udgangspunkt kronologisk de dokumenter, som jeg har modtaget, og som jeg anser for relevante for de problemstillinger, sagen rejser. Til gengæld undlader jeg som udgangspunkt at citere direkte fra de dokumenter, som har været relevante for ministeriets behandling, men som jeg ikke anser som havende betydning for mine konklusioner og vurderinger Ministeriets organisation, Huset Zornig og de involverede personer De involverede afdelinger fra SBIM i denne sag er Ministersekretariatet, Ledelsessekretariatet, Puljekontoret, Socialpolitik, Koncernstyring, Kontoret for udsatte og Presseenheden. I de akter, som er udleveret fra SBIM, optræder en lang række navne fra ovennævnte afdelinger. Det er dog relativt få medarbejdere, som konkret har haft med sagen at gøre på de for undersøgelsen relevante tidspunkter. Fra Huset Zornig optræder Lisbeth Zornig Andersen, hendes ægtefælle og medarbejder i Huset Zornig, Mikael Lindholm samt pressemedarbejderne Therese Evald 19

20 og Tine Jørgensen i sagens akter. Derudover nævnes en frivillig medarbejder fra Huset Zornig, som tillige er ansat som student i SBIM Tiden frem til offentliggørelsen af puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse (indtil den 26. august 2013) Den 16. maj 2013 modtager SBIM en henvendelse fra DR2, der ønsker at lave en programserie med fokus på socialt udsatte og deres deltagelse ved kommunal- og regionsvalget i november Det fremgår af telefonnotat af den 17. maj 2013 vedrørende samtale mellem Peter Engel ( DR 2) og Morten Spies (Integrationsko n- toret), at de drøfter et eventuelt samarbejde og støtte til dokumentarfilmen, som udarbejdes af produktionsselskabet Wingman i samarbejde med Lisbeth Zornig Andersen og Huset Zornig. I maj og starten af juni 2013 er der dialog mellem SBIM og DR2 om eventuel støtte til programserien. Konklusionen er dog, at SBIM ikke ønsker at støtte programmet, idet SBIM ønsker at bruge de kampagnemidler, der er afsat til kampagnen Alles valg, så de rammer målgruppen mest direkte. Det bliver vurderet at skulle ske ved støtte til samarbejdsorganisationer, således at midlerne kunne bruges lokalt og tæt på borgerne. Det fremgår af en mail af den 9. juni 2013 fra Jesper Zwisler til Henrik Lund (Direktør for Integration, Familieret og tværgående koordination, Ministersekretariatet), Nina Eg Hansen (Direktør for Socialpolitik) og Mikkel Boje Nielsen (Kontorchef i Ministersekretariatet) cc Maria Heickendorff (ledelsessekretær, Ledelsessekretariatet), at Jesper Zwisler overvejer, om SBIM kan samarbejde med Lisbeth Zornig Andersen/Huset Zornig på projektet med at styrke de svages valgdeltagelse ved kommunal- og regionsvalget. Følgende fremgår af mailen (akt 7) med emne Delt artikel på dr.dk : Kære Alle. Hermed en bekræftelse på at Lisbeth arbejder på at styrke de svages valgdeltagelse måske kan vi hænge os på den sag!? Jesper. I en efterfølgende mailkorrespondance, blandt andre mellem Nina Eg Hansen og Anders Møller Jakobsen (Kontorchef, Kontoret for Udsatte) og mellem Anders Møller Jakobsen og Henrik Thorning (Kontorchef Puljekontoret), jf. blandt andet akt 7 og 8, drøftes det, at det vil være i tråd med ministeriets kampagne at støtte et initiativ, som skal hjælpe udsatte danskere til en bedre valgdeltagelse. På et tidspunkt overvejes det også, om der kan gives støtte direkte til initiativet. Det overvejes om direkte støtte kan finansieres fra omstillingspuljen, som er en pulje, der ikke er reserveret på forhånd, og som SBIM og ministeren løbende kan disponere over inden for SBIM s område i overensstemmelse med puljens brede formål og i henhold til de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke ansøges om midler fra omstillingspuljen. Den 3. juli 2013 skriver Anne Katrine Tholstrup Bertelsen (Souschef, Puljekontoret) en mail til Henrik Thorning. Anne Katrine Tholstrup Bertelsen foreslår, at der kan findes midler til finansiering af Huset Zornigs kommunalvalgskampagne og henviser 20

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der 7. God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Nedenfor har jeg overordnet redegjort for baggrunden for min beslutning.

Nedenfor har jeg overordnet redegjort for baggrunden for min beslutning. Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Postboks 1037 3900 Nuuk 30. juni 2014 Nal. nr./j.nr.: 2013-905-0020 All. nr./brevnr.: 33261 Sull./sagsbeh.: MLM/AJ Departementets sagsnr. 2013-090859

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 18. februar 2013 Sag 167/2012 (1. afdeling) Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Hovedorganisationen af Officerer i Danmark som mandatar for

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. Statsforvaltningens

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

CASE N o 1 UDARBEJDELSE AF NYE POLITISKE FORSLAG

CASE N o 1 UDARBEJDELSE AF NYE POLITISKE FORSLAG UDARBEJDELSE AF NYE POLITISKE FORSLAG CASE N o 1 Du er fuldmægtig i et kontor i en styrelse, og du arbejder med erhvervsfremme. Din minister har netop været ude i pressen for at annoncere et nyt lovforslag,

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere