Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns"

Transkript

1 Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Eksisterende plangrundlag Tillæg 5 i forhold til Stevns Kommunes dynamiske spildevandsplan Spildevandsrensning i det åbne land Gl. Stevns, Privat renseløsning Vandplan : Ændringer til rensekrav for udvalgte område Status: Etablerede kloakoplande Tilføjelse til Kloakopland Store Heddinge A4 (Jernbane Alle) Kloakopland Store Heddinge A31 (Skovvænget) Kloakopland Store Heddinge A32 (Trommeslagervej) Tilføjelse til Kloakopland Store Heddinge SØ17 (Godthåbsvej og Sortevej) Tilføjelse til Kloakopland Bjælkerup V86 (Erikstrup Mark/Kirkeskovvej) Tilføjelse til Kloakopland Sigerslev C (Sigerslevvej) Tilføjelse til Kloakopland Klippinge F Tilføjelse til Kloakopland Klippinge F3 (Stationsvej) Kloakopland Klippinge F13 (Strøby Ladeplads Renseanlæg) Tilføjelse til kloakopland Klippinge Ø80 (Lykkebrovej) Kloakopland Hellested H3 (Broager) Tilføjelse til Kloakopland Hellested Ø 05 (Tåstrupvej/Kirkeskovvej) Tilføjelse til kloakopland Rødvig M7.9 (Thorsvænge) Kloakopland Rødvig M9 (Rødvig Renseanlæg) Tilføjelse til Kloakopland Skørpinge O1 (Skørpinge Mark og Skørpingevej 1) Tilføjelse til Kloakopland Skørpinge S28 (Skørpinge Mark 19) Tilføjelse til Kloakopland Boestofte Q (Boestoftevej) Tilføjelse til Kloakopland Boestofte N27 (Møllehøjvej) Tilføjelse til Kloakopland Lyderslev/Gevnø R3 (Orehøjvej) Udtagelse af Kloakopland Lyderslev N84 (Lejerstoftevej 1) Tilføjelse til Kloakopland Frøslev NV58 (Møllehøjvej) Tilføjelse til Kloakopland Lund Ø88 (Højstrupvej) Udtagelse af Kloakopland Korsnæbsvej/Stevns Fortet Æ1 (Korsnæbsvej 62) Udtagelse af Kloakopland Magleby V39 (Maglebyvej 23 og 28) Ændringer til Kloakopland Barup NNØ Tilføjelse til kloakopland Barup NNØ07 (Leret) Udtagelse af Kloakopland Barup NNØ07 (Leret 5) Kloakopland Varpelev (Bækkemosevej 1) (tidligere Vallø Kommune)

3 3.27 Privat opland, Fællesprivat Spildevandslaug P6 (Pilelauget omkring Skovgårdsvej m.fl.) Privat opland, Fællesprivat Spildevandslaug P7 (Spildevandslauget Sibirien) Privat opland, Fællesprivat Spildevandslaug P8 (Trommeslagervejens Pilelaug) Privat opland, Fællesprivat Spildevandslaug P9 (Foreningen Slågårdsvej private ) Plan: planlagte kloakoplande Tilføjelse til kloakopland Rødvig M7.3 (Projektnavn: Strandgabsvej) Tilføjelse til kloakopland Barup Ø56 (Barupvejen) Tilføjelse til privat opland, Fællesprivat Spildevandslaug P3 (Arnøje Pilelaug) Privat opland, Fællesprivat Spildevandslaug P5 (Spildevandslauget Skovmarken) Ændret tidsplan for gennemførsel af vedtagne kloakeringsprojekter projekter Kloakopland Holtug X (Bøgeskoven) - udsættes fra 2015 til Betydning for berørte ejendomme Økonomi og tidsplan Miljøvurdering Lovgivning Bilag Bilag 1: Lister over berørte ejendomme (3 lister) Bilag 2: Oversigtskort med angivelse af placering af berørte kloakoplande og fællesprivate

4 1 Indledning Formålet med dette tillæg til Stevns Kommunes Spildevandsplan er: at udpege en række fællesprivate, i forbindelse med opdateringen af de faktiske forhold. At udpege ejendomme i forbindelse med en opdatering af oplandsgrænser for eksisterende kloakoplande i det tidligere Stevns Kommune. At tage ejendomme ud af kloakopland i forbindelse med en opdatering af oplandsgrænser for eksisterende kloakoplande i det tidligere Stevns Kommune. Ejendomme tages ud på baggrund af tidligere afgørelser. At opdatere tidsplanen for hvornår der planlagte kloakoplande skal udføres Desuden opdateres oplysninger om spildevandsforhold på enkelt ejendomme i det åbne land i det tidligere Stevns Kommune. På baggrund af et høringssvar, er der medtaget en ejendom i det tidligere Vallø Kommune. Ejendommen er udpeget til at være med i et kloakopland, da grundejeren har indgået en frivillig aftale med spildevandsforsyningen. Tilslutningsmuligheden er etableret. Baggrund for udpegning af kloakoplande Der inddrages yderligere ejendomme i kloakoplande i Gl. stevns, på baggrund af: nyudstykning, direkte ønske fra grundejer eller på baggrunden af opdatering af oplandgrænser for kloakoplande (bl.a.frivilige aftaler). Ligeledes udtages specifikke ejendomme af kloakoplande på baggrund af tidligere afgørelser. I forbindelse med etableringen af planlagte kloakoplande, indgår forsyningen i nogle tilfælde en frivillig aftale om yderligere tilslutning af nærtliggende ejendomme med de respektive grundejere. Forsyningen har også indgået frivillige aftaler med grundejere om kloakering, som alternativ til et kontraktligt medlemskab i forbindelse med at grundejeren har modtaget et påbud om forbedret spildevandsrensning. Desuden ændres tidshorisonten for etableringen af kloakoplande besluttet ved tidligere spildevandsplan og tilhørende tillæg. 1.1 Eksisterende plangrundlag Spildevandsplan fastlægger, at der skal ske en forbedret rensning af spildevandet i de udpegede områder i planperioden. Den vedtagne Spildevandsplan udgør således det statusgrundlag som dette tillæg hviler på, ligesom den allerede vedtagne spildevandsplan i en miljømæssig henseende må betragtes som det eksisterende 0-alternativ (et 0-alternativ er et udtryk for hvordan spildevands- og regnvandssituationen vil udvikle sig, hvis tillægget ikke gennemføres). 0-alternativer er således opfyldelse af områdets rensekrav for den enkelte ejendom. 1.2 Tillæg 5 i forhold til Stevns Kommunes dynamiske spildevandsplan Dette tillæg skal ses i forlængelse af Stevns Kommunes elektroniske spildevandsplan. Tillægget indeholder en angivelse af hvilke ejendomme der berøres af dette tillæg, investeringsplanerne og en kort beskrivelse af betydningen for de berørte ejendomme. 4

5 Der henvises til Stevns Kommunes Spildevandsplan for en uddybende beskrivelse af betydningen af rensekrav, kloakeringstyper, overordnede betragtninger i spildevandsplanen, samt ordforklaring mm. Stevns Kommune spildevandsplan findes på hhtp://stevns.rameplan.dk/. Efter vedtagelsen af tillægget er det planen, at tillægget indarbejdes det i den dynamiske spildevandsplan, under de relevante afsnit. 2 Spildevandsrensning i det åbne land Gl. Stevns, Privat renseløsning Spildevandsplan fastlægger, at der skal ske en forbedret en rensning af spildevandet for ejendommene i de områder i Gl. Stevns med krav om rensning af spildevandet i planperioden (2012). De fleste ejendomme har modtaget påbud om forbedret spildevandsrensning. Oplysninger om afløbsforholdene er gennemgået for en del af ejendommene som ikke allerede har modtaget et påbud, for at afgøre om de leder deres spildevand til recipienter, hvor der er krav til rensning af spildevandet. Oplysningerne opdateres med dette tillæg. Forholdene skal stadig undersøges på konkrete enkeltejendomme. Afhængig af resultatet af undersøgelserne vil disse også modtage et påbud om forbedret spildevandsrensning. Der er med dette tillæg medtaget 13 yderligere ejendomme i Gl. Stevns, som ikke specifikt er nævnt i spildevandsplan , og som ikke opfylder rensekravet til det pågældende område. Disse er inkluderet på listen over berørte ejendomme. De resterende påbud om forbedret spildevandsrensning i Gl. Stevns planlægges gennemført i

6 2.1 Vandplan : Ændringer til rensekrav for udvalgte område. De statslige vandplaner er blevet vedtaget i oktober Kravene til forbedret spildevandsrensning er ikke fuldstændigt overført fra Regionplanerne til vandplanerne. Ændringerne til rensekrav, som fremgik af de tilbagetrukne vandplaner fra 2012, er allerede indarbejdet i spildevandsplan Med vedtagelsen af vandplan i 2014 er kravet om forbedret spildevandsrensning fjernet for yderligere fem afstrømningsoplande til recipienter, såsom vandløb og søer. Rensekravet er fjernet i forhold til kravene i Regionplanerne. Det drejer sig om oplandene til t.t. Møllerende, Sigerslev Mose, Storedalsvandløb, Gevnø Mose samt Mejerirenden og Skørpingerenden. Derudover er rensekravet blevet ændret for afstrømningsoplandet til den nederste strækning af Lejdebækken. Rensekravet er ændret reduceret til O (Rensning for organisk materiale). De enkelte ejendomme, som er berørt af ændringerne, er inkluderet på listerne over berørte ejendomme i bilag 1. Ændringer berører i alt 37 ejendomme, heraf er rensekravet bortfaldet for 31 ejendomme. Dette inkluderer ikke ejendomme som er udlagt til kloakering. Rensekravet bortfalder for 31 ejendomme. Herudover er 10 ejendomme udlagt til kloakering med dette tillæg. Signaturforklaring Ingen rensekrav (udtaget fra vandplan) Rensekrav ændret til O (organiske) Kort 1: Oversigtskort over ændringer til krav om forbedret spildevandsrensning på baggrund af vedtagelsen af vandplan Ændringer som er indarbejdet i Spildevandsplan er ikke vist på kortet. 6

7 3 Status: Etablerede kloakoplande Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de nye kloakoplande samt ændringer til eksisterende kloakoplande, hvor der er etableret tilslutningsmulighed til spildevands forsyningens ledningsnet. Bilag 2 indeholder et oversigtskort, der samlet viser, hvor de omtalte kloakoplande er lokaliseret i Stevns Kommune. Signaturforklaring Kloakopland ifølge vedtaget plan Kloakopland, ifølge tillæg 5 Spildevandskloakering, Status Spildevandskloakering, Status Fælleskloakering, Status Fællesprivat Spildevandslaug Udtages af kloakopland 3.1 Tilføjelse til Kloakopland Store Heddinge A4 (Jernbane Alle) Det eksisterende kloakopland udvides med et område omkring Jernbane Allé. Området inkluderer en ejendom (toiletbygning). Oplandet er fælleskloakeret. Ejendommene ligger i et opland til Bækken, hvor der via regionplanerne og vandplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er SO. Der er etableret en stikledning til ejendommene. Spildevandet fra ejendommene pumpes til rensning på Store Heddinge Renseanlæg. De ekstra spildevandsmængder kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Kort 2: Oversigtskort over kloakopland Store Heddinge A4 Området er markeret med brunfarve med fed pink kant. 7

8 3.2 Kloakopland Store Heddinge A31 (Skovvænget) Der er udpeget et kloakopland der omfatter en ejendom på Skovvænget. Oplandet er spildevandskloakeret. Ejendommene ligger i et opland til Bækken, hvor der via regionplanerne og vandplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er SO. Der er etableret en stikledning til ejendommene. Spildevandet fra ejendommene pumpes til rensning på Store Heddinge Renseanlæg. De ekstra spildevandsmængder kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Kort 3: Oversigtskort over kloakopland Store Heddinge A31 Området er markeret med rød farve med fed pink kant. 8

9 3.3 Kloakopland Store Heddinge A32 (Trommeslagervej) Der er udpeget et kloakopland der omfatter en enkelt ejendom på Trommeslagervej. Oplandet er spildevandskloakeret. Ejendommene ligger i et opland til Bækken, hvor der via regionplanerne og vandplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er SO. Der er etableret en stikledning til ejendommene. Spildevandet fra ejendommene pumpes til rensning på Store Heddinge Renseanlæg. De ekstra spildevandsmængder kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Kort 4: Oversigtskort over kloakopland Store Heddinge A32 Området er markeret med rød farve med fed pink kant. 9

10 3.4 Tilføjelse til Kloakopland Store Heddinge SØ17 (Godthåbsvej og Sortevej) Det eksisterende kloakopland udvides, med en ejendom på Godthåbsvej og en ejendom på Sortevej. Oplandet er spildevandskloakeret. Ejendommene ligger i et opland til Ellebæk, hvor der via regionplanerne og vandplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er O. Der er etableret en stikledning til ejendommene. Spildevandet fra ejendommene pumpes til rensning på Store Heddinge Renseanlæg. Den ekstra spildevandsmængde kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Kort 5: Oversigtskort over tilføjelse til kloakopland Store Heddinge SØ17 (Godthåbsvej og Sortevej). Området er markeret med rød med fed pink kant. 10

11 3.5 Tilføjelse til Kloakopland Bjælkerup V86 (Erikstrup Mark/Kirkeskovvej) Det eksisterende kloakopland udvides, med en ejendom langs Erikstrup Mark. Oplandet er spildevandskloakeret. Derudover opdateres planen således, at kloakoplandet på Store Heddinge renseanlæg via oplandet Store Heddinge AB. Ejendommene ligger i et opland til Bækken, hvor der via regionplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er O. Der er etableret en stikledning til ejendommene. Spildevandet fra ejendommene pumpes til rensning på Store Heddinge Renseanlæg. Den ekstra spildevandsmængde kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Kort 6: Oversigtskort over tilføjelse til kloakopland Bjælkerup V86 (Erikstrup Mark/Kirkeskovvej). Området er markeret med rød med fed pink kant. 11

12 3.6 Tilføjelse til Kloakopland Sigerslev C (Sigerslevvej) Det eksisterende kloakopland udvides med fem ejendomme langs Sigerslevvej. Oplandet er Spildevandskloakeret. Ejendommene ligger i et opland til Sigerslev Gadekær, hvor der via regionplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er SOP. Der er etableret en stikledning til ejendommene. Spildevandet fra ejendommene pumpes til rensning på Store Heddinge Renseanlæg. De ekstra spildevandsmængder kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Sigerslev Kort 7: Oversigtskort over tilføjelse til kloakopland Sigerslev C. Området er markeret med rød med fed pink kant. 12

13 3.7 Tilføjelse til Kloakopland Klippinge F1 Det eksisterende kloakopland udvides således, at kloakoplandsgrænsen er sammenfaldende, men nabokloakoplandet. Oplandet udvides i den forbindelse med en ejendom på Lindencronevej i Klippinge, som teknisk har været placeret mellem to oplande. Oplandet er separatkloakeret. Ejendommene ligger i et opland til Skelbækken, hvor der via regionplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er SO. Der er etableret en stikledning til ejendommene. Spildevandet fra ejendommene pumpes til rensning på Klippinge Renseanlæg. Den ekstra spildevandsmængde kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Klippinge Kort 8: Oversigtskort over tilføjelse til kloakopland Klippinge F1. Området er markeret med blå med fed pink kant. 13

14 3.8 Tilføjelse til Kloakopland Klippinge F3 (Stationsvej) Det eksisterende kloakopland udvides således, at kloakoplandsgrænsen er sammenfaldende med byområdet. Oplandet udvides i den forbindelse med en ejendom på Stationsvej i Klippinge, som teknisk har været placeret udenfor oplandet. Oplandet er separatkloakeret. Ejendommene ligger i et opland til Skelbækken, hvor der via regionplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er SO. Der er etableret en stikledning til ejendommene. Spildevandet fra ejendommene pumpes til rensning på Klippinge Renseanlæg. Den ekstra spildevandsmængde kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Klippinge Kort 9: Oversigtskort over tilføjelse til kloakopland Klippinge F3. Området er markeret med blå med fed pink kant. 14

15 3.9 Kloakopland Klippinge F13 (Strøby Ladeplads Renseanlæg) Der er udpeget et kloakopland der omfatter en enkelt ejendom på Kirkevej. Oplandet er separatkloakeret. Ejendommene ligger i et opland til Skelbæk, hvor der via regionplanerne og vandplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er SO. Der er etableret en stikledning til ejendommene. Spildevandet fra ejendommene pumpes til rensning på Store Heddinge Renseanlæg. De ekstra spildevandsmængder kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Kort 10: Oversigtskort over kloakopland Klippinge F13 (Strøby Ladeplads Renseanlæg). Området er markeret med blå farve med fed pink kant. 15

16 3.10 Tilføjelse til kloakopland Klippinge Ø80 (Lykkebrovej) Det eksisterende kloakopland udvides, med en ejendom på Lykkebrovej. Oplandet er spildevandskloakeret. Regnvandet skal fortsat håndteres ved privat foranstaltning. Ejendommene ligger i et opland til tilløb til Møllerende, hvor der via regionplanerne og vandplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er O. Der er etableret en stikledning til ejendommene. Spildevandet fra ejendommene pumpes til rensning på Klippinge Renseanlæg. Den ekstra spildevandsmængde kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Kort 11: Oversigtskort over kloakopland Klippinge Ø80 (Lykkebrovej). Området er markeret med rød farve med fed pink kant. 16

17 3.11 Kloakopland Hellested H3 (Broager). Det eksisterende kloakopland udvides således, at kloakoplandsgrænsen er sammenfaldende med byområdet. Oplandet udvides på med en ejendom og 5 ubebyggede adresser langs Broager og Maglehøjvej. Oplandet er separatkloakeret. Ejendommene ligger i et opland til Stevns Å, hvor der via regionplanerne og vandplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er SO. Der er etableret en stikledning til ejendommene. Spildevandet fra ejendommene pumpes til rensning på Klippinge Renseanlæg. De ekstra spildevandsmængder kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Kort 12: Oversigtskort over kloakopland Hellested H3 (Broager). Området er markeret med blå farve med fed pink kant. 17

18 3.12 Tilføjelse til Kloakopland Hellested Ø 05 (Tåstrupvej/Kirkeskovvej). Det eksisterende kloakopland udvides med en ejendom: Tåstrupvej 35. Oplandet er spildevandskloakeret. Regnvandet skal fortsat håndteres ved privat foranstaltning. Ejendommen ligger i et opland til tilløb til Krogsbæk/Storkebæk, hvor der via regionplanerne og vandplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Ejendommen har modtaget påbud om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er SO. Der er etableret en stikledning til ejendommene. Spildevandet fra ejendommene pumpes til rensning på Klippinge Renseanlæg. De ekstra spildevandsmængder kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Kort 13: Oversigtskort over tilføjelse til kloakopland Hellested Ø 05 (Tåstrupvej/Kirkeskovvej). Området er markeret med rød farve med fed sort kant. 18

19 3.13 Tilføjelse til kloakopland Rødvig M7.9 (Thorsvænge) Der er udpeget en tilføjelse til kloakopland Rødvig M7.9, der omfatter en hidtil ubebygget ejendom langs Thorsvænge. Oplandet separatkloakeres. Ejendommene ligger i et opland til Lejdebæk, hvor der via regionplanerne og vandplanerne er et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er SO. Spildevandet fra ejendommene vil i fremtiden blive pumpet til rensning på Rødvig Renseanlæg. Den ekstra spildevandsmængde kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Endeslev Rødvig Kort 14: Oversigtskort over kloakopland Rødvig M7.9 (Thorsvænge). Området er markeret med blå farve med fed pink kant. 19

20 3.14 Kloakopland Rødvig M9 (Rødvig Renseanlæg) Der er udpeget et kloakopland der omfatter en enkelt ejendom på Højstrupvej. Oplandet er spildevandskloakeret. Regnvandet skal håndteres ved privat foranstaltning. Ejendommene ligger i et opland til Havnelevrende, hvor der via regionplanerne og vandplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er SO. Der er etableret en stikledning til ejendommene. Spildevandet fra ejendommene ledes til rensning på Rødvig Renseanlæg. De ekstra spildevandsmængder kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Kort 15: Oversigtskort over kloakopland Rødvig M9 (Rødvig Renseanlæg). Området er markeret med rød farve med fed pink kant. 20

21 3.15 Tilføjelse til Kloakopland Skørpinge O1 (Skørpinge Mark og Skørpingevej 1) Det eksisterende kloakopland udvides, med to ejendomme langs Skørpinge Mark og en ejendom lang Skørpingevej. Oplandet er spildevandskloakeret. Ejendommen på Skørpingevej ligger i et opland til Lejdebæk, hvor der via regionplanerne og vandplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er O. Ejendommene på Skørpinge Mark ligger i et opland til Skørpingerenden, hvor der via regionplanerne var fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er fjernet i med vedtagelsen af vandplan i Der er etableret en stikledning til ejendommene. Spildevandet fra ejendommene pumpes til rensning på Rødvig Renseanlæg. Den ekstra spildevandsmængde kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Kort 16: Oversigtskort over tilføjelse til kloakopland Skørpinge O1 (Henholdsvis Skørpinge Mark og Skørpingevej). Områderne er markeret med rød med fed pink kant. 21

22 3.16 Tilføjelse til Kloakopland Skørpinge S28 (Skørpinge Mark 19) Det eksisterende kloakopland udvides, med en ejendom langs Skørpinge Mark. Oplandet er spildevandskloakeret. Ejendommene på Skørpinge Mark ligger i et opland til Skørpingerenden, hvor der via regionplanerne var fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er fjernet i med vedtagelsen af vandplan i Der er etableret en stikledning til ejendommene. Spildevandet fra ejendommene pumpes til rensning på Rødvig Renseanlæg. Den ekstra spildevandsmængde kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Rødvig Kort 17: Oversigtskort over tilføjelse til kloakopland Skørpinge S28 (Skørpinge Mark). Området er markeret med rød med fed pink kant. 22

23 3.17 Tilføjelse til Kloakopland Boestofte Q (Boestoftevej) Det eksisterende kloakopland udvides, med en ejendom langs Boestoftevej. Ligeledes udvides oplandet med ubebygget areal samt resten af skolen areal, således at oplandet følger det øvrige plangrundlag. Oplandet er spildevandskloakeret. Ejendommene ligger i et opland til Spangsbæk, hvor der via regionplanerne og vandplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er SO. Der er etableret en stikledning til ejendommene. Spildevandet fra ejendommene pumpes til rensning på Rødvig Renseanlæg. Den ekstra spildevandsmængde kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Boestofte Kort 18: Oversigtskort over tilføjelse til kloakopland Boestofte Q (Boestoftevej). Området er markeret med rød med fed pink kant. 23

24 3.18 Tilføjelse til Kloakopland Boestofte N27 (Møllehøjvej) Det eksisterende kloakopland udvides, med to ejendomme langs Møllehøjvej. Oplandet er spildevandskloakeret. Ejendommene ligger i et opland til Spangsbæk, hvor der via regionplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er SO. Der er etableret en stikledning til ejendommene. Spildevandet fra ejendommene pumpes til rensning på Rødvig Renseanlæg. Den ekstra spildevandsmængde kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Kort 19: Oversigtskort over tilføjelse til kloakopland Boestofte N27 (Møllehøjvej). Området er markeret med rød med fed pink kant. 24

25 3.19 Tilføjelse til Kloakopland Lyderslev/Gevnø R3 (Orehøjvej) Det eksisterende kloakopland udvides, med en ejendom langs Orehøjvej. Oplandet er spildevandskloakeret. Ejendommene ligger i et opland til Spangsbæk, hvor der via regionplanerne og vandplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er O. Der er etableret en stikledning til ejendommene. Spildevandet fra ejendommene pumpes til rensning på Rødvig Renseanlæg. Den ekstra spildevandsmængde kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Boestofte Kort 20: Oversigtskort over tilføjelse til kloakopland Lyderslev/Gevnø R (Orehøjvej). Området er markeret med rød med fed pink kant. 25

26 3.20 Udtagelse af Kloakopland Lyderslev N84 (Lejerstoftevej 1) En ejendom, Lejerstoftevej 1, udtages af eksisterende kloakopland Lyderslev N84. En manglende opdatering i forbindelse med udarbejdelsen af Stevns Kommunes spildevandsplan , gør at ejendommen ligger i det eksisterende kloakopland. Ejendommens nuværende afløbsforhold skal undersøges nærmere. Ejendommen ligger i et opland med til tilløb til Gevnø Mose, hvor der via regionplanerne var fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er udtaget i Vandplan Lyderslev Kort 21: Oversigtskort over ændring til kloakopland Boestofte N27. Udtagningen af Lejerstoftevej 1 markeret med gul/rød tern og fed pink kant. 26

27 3.21 Tilføjelse til Kloakopland Frøslev NV58 (Møllehøjvej) Det eksisterende kloakopland udvides, med en ejendom langs Morreskovvej. Oplandet er spildevandskloakeret. Ejendommene ligger i et opland til Spangsbæk, hvor der via regionplanerne og vandplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er SO. Der er etableret en stikledning til ejendommene. Spildevandet fra ejendommene pumpes til rensning på Rødvig Renseanlæg. Den ekstra spildevandsmængde kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Kort 22: Oversigtskort over tilføjelse til kloakopland Frøslev NV58 (Morreskovvej). Området er markeret med rød med fed pink kant. 27

28 3.22 Tilføjelse til Kloakopland Lund Ø88 (Højstrupvej) Det eksisterende kloakopland udvides således, at kloakoplandsgrænsen er sammenfaldende med matrikelgrænsen. Oplandet udvides i den forbindelse, med en ejendom på Højstrupvej, som teknisk har været placeret mellem udenfor oplandet. Oplandet er spildevandskloakeret. Ejendommene ligger i et opland til Spangsbæk, hvor der via regionplanerne og vandplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er SO. Der er etableret en stikledning til ejendommene. Spildevandet fra ejendommene pumpes til rensning på Rødvig Renseanlæg. Den ekstra spildevandsmængde kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Kort 23: Oversigtskort over tilføjelse til kloakopland Lund Ø88 (Højstrupvej). Området er markeret med rød med fed pink kant. 28

29 3.23 Udtagelse af Kloakopland Korsnæbsvej/Stevns Fortet Æ1 (Korsnæbsvej 62) En ejendom, Korsnæbsvej 62, tages ud af det eksisterende kloakopland Korsnæbsvej/Stevns Fortet Æ1. En manglende opdatering i forbindelse med udarbejdelsen af Stevns Kommunes spildevandsplan gør, at ejendommen ligger i det eksisterende kloakopland. Ejendommen ligger i et opland med til tilløb til Kysten, hvor der ikke er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Stevns Fortet Kort 24: Oversigtskort over ændringen til kloakopland Korsnæbsvej/Stevns Fortet Æ1. Udtagningen af Korsnæbsvej 62 markeret med gul/rød tern og fed pink kant. 29

30 3.24 Udtagelse af Kloakopland Magleby V39 (Maglebyvej 23 og 28) To ejendomme, Maglebyvej 23 og 28, tages ud af eksisterende kloakopland Magleby V39. En manglende opdatering i forbindelse med udarbejdelsen af Stevns Kommunes spildevandsplan gør, at Maglebyvej 23 ligger i det eksisterende kloakopland. Maglebyvej 23 ligger i et opland med til tilløb til Tryggevælde Å, hvor der er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er SO. Ejendommen har etableret en renseløsning, der opfylder rensekravet. Maglebyvej 28 ligger i et opland med til tilløb til Tryggevælde Å, hvor der ikke er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Magleby Kort 25: Oversigtskort over ændringen til kloakopland Magleby V39. Udtagningen af Maglebyvej 23 og 28 markeret med gul/rød tern og fed pink kant. 30

31 3.25 Ændringer til Kloakopland Barup NNØ Tilføjelse til kloakopland Barup NNØ07 (Leret) En ejendom, Leret 4, inddrages i eksisterende kloakopland Barup NNØ07. Oplandet er spildevandskloakeret. Regnvandet skal fortsat håndteres ved privat foranstaltning. Ejendommen ligger i et opland til tilløb til Stevns Å, hvor der via regionplanerne og vandplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er SO. Der er etableret en stikledning til ejendommene i projektperioden 2013/2014. Spildevandet fra ejendommene pumpes til rensning på Klippinge Renseanlæg. De ekstra spildevandsmængder kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Der henvises til kort i afsnit Udtagelse af Kloakopland Barup NNØ07 (Leret 5) Leret 5 tages ud af eksisterende kloakopland Barup NNØ07. En manglende opdatering i forbindelse med udarbejdelsen af Stevns Kommunes spildevandsplan gør, at ejendommen ligger i det eksisterende kloakopland. Ejendommen ligger i et opland til tilløb til Stevns Å, hvor der via regionplanerne og vandplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er SO. Ejendommen har etableret en renseløsning, der opfylder rensekravet. Kort 26: Oversigtskort over ændring til kloakopland Barup NNØ07. Tilføjelsen af Leret 4 er markeret med rød farve med fed pink kant. Udtagningen af Leret 5 markeret med gul/rød tern og fed pink kant. 31

32 3.26 Kloakopland Varpelev (Bækkemosevej 1) (tidligere Vallø Kommune) Der er udpeget et kloakopland, der omfatter en enkelt ejendom på Bækkemosevej 1. Oplandet er spildevandskloakeret. Regnvandet skal håndteres ved privat foranstaltning. Ejendommene ligger i et opland til Tryggevælde Å, hvor der ikke er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning i vandplanerne. Der er etableret en stikledning til ejendommene. Spildevandet fra ejendommene ledes til rensning på Strøby Ladeplads Renseanlæg. De ekstra spildevandsmængder kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Varpelev Kort 27: Oversigtskort over tilføjelse til kloakopland Varpelev (Bækkemosevej 1). Området i det tidligere Vallø Kommune. Området er markeret med rød med fed pink kant. 32

33 3.27 Privat opland, Fællesprivat Spildevandslaug P6 (Pilelauget omkring Skovgårdsvej m.fl.) Der er udpeget et opland, der omfatter fem ejendomme langs Skovgårdsvej og Bjælkerupvej. Grundejerne er gået sammen om at oprette et fællesprivat. Spildevandet renses ved et pileanlæg. Ejendommene ligger i det åbne land udenfor eksisterende kloakopland. Ejendommene har modtaget et påbud om forbedret spildevandsrensning. Ejendommene ligger i et opland til Skelbækken, hvor der via regionplanerne og vandplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er SO. Regnvandet skal fortsat håndteres ved privat foranstaltning. Kort 28: Oversigtskort over privat opland P6 (Pilelauget omkring Skovgårdsvej m.fl.). Området er markeret med grøn farve med fed pink kant. 33

34 3.28 Privat opland, Fællesprivat Spildevandslaug P7 (Spildevandslauget Sibirien) Der er udpeget et opland, der omfatter 12 ejendomme langs Bjergvej, Hesteskovej, Kildevej og Sibirien. Grundejerne er gået sammen om at oprette et fællesprivat. Spildevandet renses ved et minibiologisk renseanlæg. Ejendommene ligger i det åbne land udenfor eksisterende kloakopland. Ejendommene har modtaget et påbud om forbedret spildevandsrensning. Ejendommene ligger henholdsvis i et opland til Krogbæk/Storkebæk eller Skelbækken, hvor der via regionplanerne og vandplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er SO. Regnvandet skal fortsat håndteres ved privat foranstaltning. Klippinge Kort 29: Oversigtskort over privat opland P7 (Spildevandslauget Sibirien). Området er markeret med grøn farve med fed pink kant. 34

35 3.29 Privat opland, Fællesprivat Spildevandslaug P8 (Trommeslagervejens Pilelaug) Der er udpeget et opland, der omfatter 11 ejendomme langs Trommeslagervej. Grundejerne er gået sammen om at oprette et fællesprivat. Spildevandet renses ved et pileanlæg. Tre af ejendommene er i spildevandsplan medtaget i det eksisterende kloakopland V16 Sigerslev V. Disse ejendomme udtages med tillæg 5 af kloakoplandet og medtages i stedet i det fællesprivat P8. En manglende opdatering i forbindelse med udarbejdelsen af Stevns Kommunes spildevandsplan gør, at de tre af ejendommene ligger i det eksisterende kloakopland. De øvrige ejendomme ligger i det åbne land udenfor eksisterende kloakopland. Ejendommene ligger i et opland til Bækken, hvor der via regionplanerne og vandplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er SO. Regnvandet skal fortsat håndteres ved privat foranstaltning. A B Kort 30: Oversigtskort over privat opland P8 (Trommeslagervejens Pilelaug). Området er markeret med grøn farve med fed pink kant. På Kort B er de tre ejendomme, som udtages af kloakopland V16 Sigerslev V, angivet med gul/rød tern og fed pink kant. Omridset af pilelaugets opland er stadig svagt indtegnet. 35

36 3.30 Privat opland, Fællesprivat Spildevandslaug P9 (Foreningen Slågårdsvej private ) Der er udpeget et opland, der omfatter seks ejendomme langs Slågårdsvej og Grønstræde. Grundejerne er gået sammen om at oprette et fællesprivat. Spildevandet renses ved et minibiologisk renseanlæg. Ejendommene ligger i et opland til henholdsvis Sandbækken eller Spangsbæk, hvor der via regionplanen og delvist via vandplanen er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning til rensekravet O/SO. To af ejendommene har modtaget et påbud om forbedret spildevandsrensning. Regnvandet skal fortsat håndteres ved privat foranstaltning. Kort 31: Oversigtskort over privat opland P9 (Foreningen Slågårdsvej private ). Området er markeret med grøn farve med fed pink kant. 36

37 4 Plan: planlagte kloakoplande Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de nye planlagte kloakoplande, samt ændringer til eksisterende planer om kloakering eller separatkloakering. Der er i beskrivelsen angivet, hvornår planerne skal gennemføres, og om alle ejendommene i det enkelte opland allerede er omfattet af krav om spildevandsrensning ifølge Spildevandsplan Bilag 2 indeholder et oversigtskort, der samlet viser hvor de omtalte kloakoplande er lokaliseret i Stevns Kommune. Signaturforklaring Kloakopland i vedtaget plan Kloakopland, ifølge tillæg 5 Spildevandskloakering, Status Spildevandskloakering, Status Separatkloakering, Status Fælleskloakering, Status Spildevandskloakering, Plan Separatkloakering, Plan Spildevandskloakering, Plan Separatkloakering, Plan Udtages af planen 37

38 4.1 Tilføjelse til kloakopland Rødvig M7.3 (Projektnavn: Strandgabsvej) Der er udpeget en tilføjelse til kloakopland Rødvig M7.3, der omfatter tre ejendomme langs Strandgabsvej, lige udenfor Rødvig. Oplandet spildevandskloakeres. Regnvandet skal fortsat håndteres ved privat foranstaltning. Oplandet er udpeget på baggrund en aftale mellem de relevante borgere og spildevandsforsyningen. Ejendommene ligger i et opland til Mejerirenden, hvor der via regionplanerne var fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet var O. Spildevandet fra ejendommene vil i fremtiden blive pumpet til rensning på Rødvig Renseanlæg. Den ekstra spildevandsmængde kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Projektet er gennemført i 2014 og stikledningerne er etableret. En enkelt ejendom er tilsluttet på tidspunktet for udarbejdelsen af tillægget. Planperioden angives derfor til 2014/2015. Rødvig Kort 32: Oversigtskort over kloakopland Rødvig M7.3 (Projektnavn: Strandgabsvej). Området er markeret med skraveret rød farve med fed pink kant. 38

39 4.2 Tilføjelse til kloakopland Barup Ø56 (Barupvejen) Der er udpeget en tilføjelse til kloakopland Barup Ø56, der omfatter tre ejendomme langs Barupvejen. Oplandet spildevandskloakeres. Regnvandet skal fortsat håndteres ved privat foranstaltning. Oplandet er udpeget på baggrund en aftale mellem de relevante borgere og spildevandsforsyningen. Ejendommene ligger i et opland til Juellingevandløbet, hvor der via regionplanerne og vandplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er SO. Spildevandet fra ejendommene vil i fremtiden blive pumpet til rensning på Klippinge Renseanlæg. Den ekstra spildevandsmængde kan håndteres indenfor renseanlæggets eksisterende kapacitet og udledningstilladelse. Projektet er gennemført i 2014 og stikledningerne er etableret. En enkelt ejendom er tilsluttet på tidspunktet for udarbejdelsen af tillægget. Planperioden angives derfor til 2014/2015. Kort 33: Oversigtskort over kloakopland Barup Ø56 (Barupvejen). Området er markeret med skraveret rød farve med fed pink kant. 39

40 4.3 Tilføjelse til privat opland, Fællesprivat Spildevandslaug P3 (Arnøje Pilelaug) Det fællesprivate Arnøje Pilelaug udvides med fire ejendomme langs Arnøjevej. Grundejerne er gået sammen om at oprette et fællesprivat. Spildevandet renses ved et pileanlæg. Ejendommene ligger i det åbne land udenfor eksisterende kloakopland. Ejendommene ligger i et opland til henholdsvis Sandbækken og Ellebækken, hvor der via regionplanerne og vandplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er SO og O for henholdsvis Sandbækken og Ellebækken. Regnvandet skal fortsat håndteres ved privat foranstaltning. Tilslutningen til anlægget sker i alt i tre etaper. Ejendommen tilsluttes i etape 3. Kort 34: Oversigtskort over tilføjelse til privat opland P3 (Arnøje Pilelaug). Området er markeret med skraveret grøn farve med fed pink kant. 40

41 4.4 Privat opland, Fællesprivat Spildevandslaug P5 (Spildevandslauget Skovmarken) Der er udpeget et opland, der omfatter fire ejendomme langs Skovmarksvej og Nørregårdsvej. Grundejerne er gået sammen om at oprette et fællesprivat. Spildevandet renses ved et pileanlæg med membran. Ejendommene ligger i det åbne land udenfor eksisterende kloakopland. Ejendommene har modtaget et påbud om forbedret spildevandsrensning. Ejendommene ligger i et opland til Kilderenden, hvor der via regionplanerne og vandplanerne er fastsat et krav om forbedret spildevandsrensning. Rensekravet er O. Regnvandet skal fortsat håndteres ved privat foranstaltning. Tilslutningen til anlægget sker i to etaper. Projektet planlægges gennemført i 2014 og Kort 35: Oversigtskort over privat opland P5 (Spildevandslauget Skovmarken). Området er markeret med skraveret grøn farve med fed pink kant. 41

42 4.5 Ændret tidsplan for gennemførsel af vedtagne kloakeringsprojekter projekter Kloakopland Holtug X (Bøgeskoven) - udsættes fra 2015 til Det planlagte kloakopland Holtug X er i Spildevandsplan overført fra spildevandsplanen for det tidligere Stevns Kommune. Projektet er med spildevandsplan udsat til Med tillæg 5 til spildevandsplanen udsættes projektet til. Projektet skal ses i sammenhæng med kloakopland Holtug N54A, som fremgår af tillæg 1. Ændringen påvirker 33 ejendomme. Der henvises til bilag 1 for den specifikke liste over berørte ejendomme. 5 Betydning for berørte ejendomme Betydningen for den enkelte ejendom afhænger af om ejendommen skal kloakeres, ændres fra en fælleskloakering til separatkloakering, eller om grundejere selv skal etablere en egen renseløsning. Forholdene er derfor kort beskrevet for hver type. Der henvises i øvrigt til mere uddybende materiale i spildevandsplanen og på Kommunens hjemmeside. Påbud om forbedret spildevandsrensning Ejendomme der ligger i et område hvor der er krav til rensningen af spildevandet, og hvor ejendommen ikke opfylder det pågældende krav, vil modtage et påbud om forbedret spildevandsrensning fra Stevns Kommune. Ejendomme, der modtager kommunens krav, skal selv etablere en privat enkeltstående renseløsning til rensningen af spildevandet. Der findes forskellige renseløsninger, der opfylder de forskellige krav til rensningen. Det skal bemærkes, at ikke alle renseløsningerne, kan leve op til alle renseklasser/rensekrav. Regnvand skal enten håndteres på egen grund, eller den eksisterende bortledningen af regnvand til dræn mv. kan bibeholdes. Der må ikke ledes mere regnvand til dræn, uden at der søges om tilladelse. For helårsbeboelsesejendomme, er det også muligt at indgå kontraktligt medlemskab af Stevns Spildevand A/S således, at de står for driften af et enkeltstående anlæg. Der henvises til spildevandsplanen og Kommunens hjemmeside for oplysninger om krav og vilkår for betaling og indgåelse af aftalen. Alle udgifter til etablering og drift af egne renseløsningen og kloakarbejde påhviler grundejeren. Fællesprivate Ejendomme, hvor ejerne er gået sammen om at etablere og drive et privat anlæg til rensning af spildevandet, skal medtages i spildevandsplanen som et fællesprivate. Inden området kan medtages i planen, skal de berørte bolig- og grundejere oprette et, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse. Spildevandslaugets endelige vedtægter, herunder laugets forpligtelser, tinglyses på hver enkelt af de berørte ejendomme, når det fælles spildevandsanlæg er optaget i spildevandsplanen. Spildevandslauget søger selv for tinglysningen. 42

43 For ejendomme der træder ud af et, gælder det, at der skal etableres renseløsning der opfylder områdets rensekrav. Medlemmerne fraskriver sig, med dette tillæg, retten til kontraktligt medlemskab med forsyningen ved udtrædelse af et. Når anlægget og tilslutningsmuligheden er klar, skal grundejerne tilslutte spildevand til anlægget. Dette vil eventuelt først kræve en adskillelse af regn- og spildevand på grunden. Regnvand skal enten håndteres internt på grunden, eller via den eksisterende bortledningen af regnvand til dræn mv. Der må ikke ledes mere regnvand til dræn, uden at der søges om tilladelse. Regnvand kan efter tilladelse fra Stevns Kommune håndteres internt på ejendommen. Det vil imidlertid kræve, at forholdene internt på ejendommen er egnede til regnvandshåndtering (f.eks. vil nedsivning af overfladevandet kræve egnede jordbundsforhold). Alle udgifter til anlæg og ledningers etablering, drift og vedligeholdelse påhviler grundejerne. Alle udgifter til internt kloakarbejde på ejendommen påhviler også grundejeren. Økonomien for anlæg, drift og vedligehold, skal fremgå af ets vedtægter. Spildevandskloakering Ejendomme omfattet af en, skal tilslutte spildevandet til spildevandsforsynings ledningssystem i vej. Når tilslutningsmuligheden er klar, vil grundejerne modtage et påbud fra kommunen om tilslutning af spildevand til spildevandsledningen. Dette vil eventuelt først kræve en adskillelse af regn- og spildevand på grunden. Regnvand skal enten håndteres internt på grunden, eller via den eksisterende bortledningen af regnvand til dræn mv. Der må ikke ledes mere regnvand til dræn, uden at der søges om tilladelse. Regnvand kan efter tilladelse fra Stevns Kommune håndteres internt på ejendommen. Det vil imidlertid kræve at forholdene internt på ejendommen er egnede til regnvandshåndtering (f.eks. vil nedsivning af overfladevandet kræve egnede jordbundsforhold). Alle udgifter til internt kloakarbejde på ejendommen påhviler grundejer. Grundejer skal også betale et tilslutningsbidrag til Stevns Spildevand A/S. Separatkloakering (gælder for ejendomme som allerede er tilsluttet en fælleskloakledning) Ejendomme omfattet af et kloaksepareringsprojekt vil få tilslutningsmulighed til to adskilte ledningssystemer i vejareal, et til spildevand og et til regnvand. Når tilslutningsmuligheden er klar, vil grundejerne modtage et påbud fra kommunen om adskillelse af regn- og spildevand og tilslutning af dette til de respektive ledningssystemer. Regnvand kan efter tilladelse fra Stevns Kommune håndteres internt på ejendommen, hvorved tilslutning til regnvandssystemet kan undgås. Det vil imidlertid kræve at forholdene internt på ejendommen er egnede til regnvandshåndtering (f.eks. vil nedsivning af overfladevandet kræve egnede jordbundsforhold). Alle udgifter til internt kloakarbejde på ejendommen påhviler grundejer. 43

44 6 Økonomi og tidsplan Nedenstående tids- og investeringsplan beskriver Stevns Spildevand A/S planlagte investeringer til projekternes gennemførelse fra 2014 til Tabellen indeholder kun poster der vedrører dette tillæg. Dog gælder posten for det åbne land hele Stevns Kommune, ikke kun gl. Stevns. Priser angivet i kr. (angivet i 2011 tal) Opland Bemærkninger Kloakeringsprojekter, Ændret tidsplan Kloakopland Holtug X (Bøgeskoven) Tilslutningsbidrag Spildevandsrensning i det åbne land Åben land, samlet Stevns Kommune i.r (evt. tilslutninger via kontraktligt medlemskab) Tilslutningsbidrag I alt I alt Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (ifølge LBK. 939 af 3. juli 2013) skal der foretages en miljøvurdering af planer, som medfører en væsentlig indvirkning på miljøet, og som angiver rammerne for fremtidige anlægsprojekter. Tillæg 5 til spildevandsplanen er screenet med udgangspunkt i bilag 2 til loven. Screeningen er foretaget med udgangspunkt i de planmæssige ændringer i forhold til den gældende Spildevandsplan Stevns Kommune vurderer på baggrund af screeningen, at det må antages at tillæg 5 ikke at kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. 8 Lovgivning Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af tillægget til spildevandsplanen er miljøbeskyttelseslovens 32, stk. 1, hvor det fremgår at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. I bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, er det præciseret, at byrådet skal ajourføre planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen. Det er desuden anført, at spildevandsplanen skal indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte fælles spildevandsanlæg i kommunen, herunder afgrænsning af de enkelte kloakoplande og angivelse af om anlægget er privat eller offentligt ejet. Forslaget skal offentliggøres med en høringsperiode på 8 uger, hvorefter byrådet kan vedtage tillægget. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af spildevandsplantillægget kan ikke påklages til anden administrativ myndighed 44

45 I Lov om miljøvurdering af planer og programmer, er der fastlagt kriterier, som skal anvendes ved vurdering af om en plan eller et programs indvirkning på miljøet er væsentlig. Proceduren er yderligere uddybet i vejledningen til loven. Stevns Kommune er myndighed, hvorfor kommunen er ansvarlig for gennemførelsen af screeningen. EU s vandrammedirektiv er implementeret i dansk lovgivning via Miljømålsloven fra Miljømålsloven beskriver den arbejds- og planlægningsproces, som skal gennemføres for at nå målet. Det overordnede mål med EU s vandrammedirektiv er, at alle vandområder i Europa generelt skal opnå god økologisk tilstand i år 2015, hvilket betyder, at vandløbene, søerne og den kystnære del af havet skal rumme gode livsbetingelser for dyr og planter. Menneskelige påvirkninger må kun føre til mindre afvigelser i forhold til, hvad man kan finde ved uberørte forhold. Opfyldelse af krav om renseklasser i det åbne land er en basisforudsætning for opfyldelsen af målene i vandrammedirektivet. 45

46 Bilag Bilag 1: Lister over berørte ejendomme (3 lister) Bilaget indeholder 3 lister. Tabel 1: Udtagne ejendomme. Liste over ejendomme hvor der med dette tillæg ikke længere krav om kloakering eller forbedret spildevandsrensning. Tabel 2: Ejendomme i nye kloakoplande eller med krav om forbedret spildevandsrensning. Liste over ejendomme, som med tillæg 5 inddrages i kloakopland eller hvor der fastsættes en tidsfrist for hvornår der skal ske en forbedret spildevandsrensning. Tabel 3: Ændret tidshorisont. Liste over ejendommen, hvor tidshorisonten for den allerede vedtagne kloakering ændres. Der er tale om en udsættelse i forhold til den vedtagne spildevandsplan eller tillæg. Tabel 1: Udtagne ejendomme. Liste over ejendomme hvor der med dette tillæg ikke længere krav om kloakering eller forbedret spildevandsrensning. Adresse Eksisterende plangrundlag, Hvad sker for mig i Opland eller (Tabel 2) tidshorisont planperioden Rensekrav Dyrehavevej 2 Påbud om forbedret Ingen planlagt indsats Rensning OK - spildevandsrensning, 2012 Gjorslevvej 13 - Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - Gjorslevvej 14 - Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - Gjorslevvej 15 - Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - Gjorslevvej 17 - Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - Gjorslevvej 18 - Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - Gjorslevvej 19 - Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - Gjorslevvej 20A - Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - Gjorslevvej 20B - Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - Gjorslevvej 20C - Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - Gjorslevvej 20D - Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - Gjorslevvej 20E - Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - Gjorslevvej 20F - Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - Gjorslevvej 21 - Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - Gjorslevvej 23 - Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - Gjorslevvej 25 - Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - Gydevej 6 Påbud om forbedret Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - spildevandsrensning, 2012 Gydevej 7 Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - Gydevej 9 Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - Hærvejen 53 Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - Årstal 46

47 Adresse Eksisterende plangrundlag, Hvad sker for mig i Opland eller (Tabel 2) tidshorisont planperioden Rensekrav Højerupvej 36 Påbud om forbedret Ingen planlagt indsats Rensning OK - spildevandsrensning, 2012 Kobbelskovvej 3 Ingen planlagt indsats Rensning OK - Årstal Korsnæbsvej 62 - Udgår af kloakopland - - Æ1 Lejerstoftevej 1 Spildevandskloakeret, Ingen planlagt indsats Udgår af kloakopland - N84. Skal undersøges nærmere Lejerstoftevej 1 Spildevandskloakeret Udgår af kloakopland - - N84 Leret 5 Spildevandskloakeret Udgår af kloakopland Rensekrav SO - NNØ07. Rensning OK Maglebyvej 23 Kloakeres i planperioden, 2013 Udgår af kloakoplan Rensekrav SO 2013 V39. Rensning OK Maglebyvej 28 Kloakeres i planperioden, 2013 Udgår af kloakopland V39. Maglebyvej 28A Opføres og/eller kloakeres i Udgår af kloakopland planperioden, 2013 V39. Maglebyvej 28B Opføres og/eller kloakeres i Udgår af kloakopland planperioden, 2013 V39. Mindehøjvej 5 Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - Mindehøjvej 7 Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - Møllegårdsvej 2 Påbud om forbedret Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - spildevandsrensning, 2012 Møllegårdsvej 5 - Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - Møllekærvej 2 Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - Møllekærvej 4 - Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - Nordvangen 1 Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - Nørregårdsvej 4 Påbud om forbedret Ingen planlagt indsats Rensning OK - spildevandsrensning, 2012 Nørregårdsvej 7 Påbud om forbedret Ingen planlagt indsats Rensning OK - spildevandsrensning, 2012 Skørpinge Mark Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - 15 Skørpinge Mark Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - 16 Skørpingevej 37 Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - Strandgabsvej 30 Ingen planlagt indsats Rensekrav bortfalder - Tabel 2: Ejendomme i nye kloakoplande eller med krav om forbedret spildevandsrensning. Liste over ejendomme, som med tillæg 5 inddrages i kloakopland eller hvor der fastsættes en tidsfrist for hvornår der skal ske en forbedret spildevandsrensning. Adresse (Tabel 2) Skovvænget 5 Trommeslagervej 20 Jernbanegade 12 Sigerslevvej 92 Sigerslevvej 93 Eksisterende plangrundlag, tidshorisont Hvad sker for mig i Kloakopland eller Årstal planperioden Rensekrav Medtaget i kloakopland A31 - Skovvænget Status Medtaget i kloakopland A32 - Status Trommeslagervej Medtaget i kloakopland A4 - Jernbane Alle Status Medtaget i kloakopland C - Sigerslevvej Status Medtaget i kloakopland C - Sigerslevvej Status 47

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Bjælkerup (Bjælkerup B1) etapeinddeling og bassinplacering Vedtaget af Stevns Kommunes Kommunal Bestyrelse d. 27. februar 2014. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Strøby Egede (940.1, 940,2, 940.7, 940.8 og 940.9.) ændret etapeinddeling og bassinplacering 1 1. Indledning... 3 2. Status... 3 3. Plan...

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen Tønder Kommune Udkast til: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen August 2014 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 05.11.2012 udkast Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Foreløbig version Natur- og Miljøafdelingen februar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

BILAG 3: EJENDOMSLISTER

BILAG 3: EJENDOMSLISTER Guldborgsund Kommune Spildevandsplan 2014-2020 Bilag 3: Ejendomslister BILAG 3: EJENDOMSLISTER Bilaget indeholder lister over de ejendomme, hvor der som følge af spildevandsplanen kan forventes påbud om

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

STEVNS SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 MILJØVURDERING

STEVNS SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 MILJØVURDERING Til Stevns Kommune Dokumenttype Miljøvurdering Dato September 2012 STEVNS SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 MILJØVURDERING STEVNS SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 MILJØVURDERING Revision 7 Dato 2012-09-19 Udarbejdet

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen.

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen. Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019 Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12 By- og Udviklingsforvaltningen Miljø Sagsnr. 14/17738 September 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Sagsbehandler: Peter Müller

Sagsbehandler: Peter Müller Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato: 22. august 2014 Sagsident: 14/14629 Sagsbehandler: Peter Müller Dir. tlf.

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 For separatkloakering af Rørby og Kærby Forslaget er fremlagt fra den 9. december 2009 til den 3. februar

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 20112020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Grundlag... 3 3 Eksisterende forhold... 3 4 Dimensioneringsforudsætninger...

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 TEKNIK OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For boligområder i Høng, Svebølle og Kalundborg Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For boligområder i Høng,

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn. Udarbejdet for Sønderborg Kommune Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2009-2016 Østerholm og omegn Udarbejdet for Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold til lovgivning og

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

Sag Tillæg 1 til spildevandsplan åbenland gl. Vallø mm - oplæg til nye kloakoplande Sagsnr. 12/3313 Initialer Heidkjae. Åben sag

Sag Tillæg 1 til spildevandsplan åbenland gl. Vallø mm - oplæg til nye kloakoplande Sagsnr. 12/3313 Initialer Heidkjae. Åben sag Sag Tillæg 1 til spildevandsplan åbenland gl. Vallø mm - oplæg til nye kloakoplande Sagsnr. 12/3313 Initialer Heidkjae Åben sag Resumé I forbindelse med udarbejdelsen og vedtagelsen af Spildevandsplan

Læs mere

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området.

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området. Opsummering fra mødet den 29. januar 2013 med grundejerforeninger i sommerhusområderne Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Velkomst og introduktion Bjarke Jensen fra Mariagerfjord

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022

SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022 NÆSTVED KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022 April 2013 INDHOLD 1 Generelle forhold, der gælder for hele planen... 1 1.1 Resume... 2 1.2 Procedure for planens vedtagelse... 4 1.3 Sammenfattende

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

FORSLAG Faxe Kommune

FORSLAG Faxe Kommune FORSLAG TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN 2012-2015 (HØRINGSFORSLAG) Kloakering i det åbne land: Køgevej/Sanderhusvej, Teestrup Nedenvej og enkeltejendomme tæt på eksisterende kloakledning. April 2014. INDHOLD

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Informationsmøde om spildevandskloakering i 2013. Endeslev Forsamlingshus 7. februar 2013

Informationsmøde om spildevandskloakering i 2013. Endeslev Forsamlingshus 7. februar 2013 Informationsmøde om spildevandskloakering i 2013 Endeslev Forsamlingshus 7. februar 2013 Dagens program: Velkomst og indledning, ved direktør Jesper Koziara, Stevns Forsyning Præsentation af projektgruppe

Læs mere

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Fuglsevej og Møllevej Program: 1. Indledning om Lolland Forsyning

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune

Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune Forslag til Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune Kloakering af Ll. Egebjerg, samt mulighed for ekspropriation i forbindelse med kloakering af Uglekilde Erhvervsområde Juni 2016 Offentliggørelse

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Tillæg 11 til Spildevandsplan

Tillæg 11 til Spildevandsplan Tillæg 11 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Udvidelse af eksisterende regnvandsbassin, samt opdeling af kloakopland HS32 i to kloakoplande 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Lovgrundlag...1

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015 Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 3 5. Anvendelse... 4 6. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 2 3 Lovgrundlag 4 Plangrundlag 5 Fordebat 7 Spildevandsanlæg 8 Miljømæssige konsekvenser 12 Økonomi 17 Miljø- og servicemål 18 Tidsplan 20 Berørte matrikler og arealbehov

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen

Tillæg 3 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen Tønder Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen Januar 2016 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej 57 6720 Tønder

Læs mere

Temadag om separering af afløbssystemer

Temadag om separering af afløbssystemer Temadag om separering af afløbssystemer Jura og økonomi ved separering 1 Problemstillinger ved separat kloakering Egne erfaringer et udpluk Kommunen laver tillæg til spildevandsplanen for et byomdannelsesområde,

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2011-2022 Område ved FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN 1 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning... 3 2.1 Offentlig høring... 3

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Kort over kloakopland 1A34 (rød streg) og området hvor regnvandsbassinet placeres

Læs mere

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området.

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området. Bilag 3.A Udenfor kravopland Området ligger uden for rensekravopland. Det betyder at der ved etablering af nyanlæg skal vælges en tidsvarende løsning, hvilket som minimum er en godkendt bundfældningstank.

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Tillæg til Spildevandsplan 2004 Maj 2006 Holstebro Kommune Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager Tillægget har været fremlagt til offentligt

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør vi bl.a.

Læs mere

Borgermøde om Spildevandsplanen tillæg

Borgermøde om Spildevandsplanen tillæg Borgermøde om Spildevandsplanen tillæg Nr. 8 Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg separatkloakering og tilslutning af ejendomme langs Store Valbyvej Nr. 9 Lille Valby Nyt Kloakopland Plan- og Projektchef Kirsten

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Lolland Forsyning A/S

Lolland Forsyning A/S Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering og spildevandskloakering af Fuglse Bøsserup 18. januar 2016 Lolland Kommune, Rødby Fuglse Bøsserup Program: 1. Indledning om

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016 Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer Miljø 14-10-2014 2014-137352 2012-25278 Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan

Læs mere

Spildevandsplanens statusdel

Spildevandsplanens statusdel Spildevandsplanens statusdel Spildevandsforholdene på ejendomme i det åbne land. Forberedelse af spildevandsplanen for det åbne land Udgangspunktet har været data i BBR. BBR kode Forklaring Anlægskode

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. 2011-45872. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Spildevandsplan 2007 2013. Tillæg nr. 21. Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand.

Spildevandsplan 2007 2013. Tillæg nr. 21. Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Spildevandsplan 2007 2013 Tillæg nr. 21 Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Juni 2012 Spildevandsplan Spildevandsplanen og tillægget til spildevandsplanen

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Håndhævelse og lånemuligheder i forbindelse med separatkloakering og spildevandskloakering af mindre byer i det åbne land

Håndhævelse og lånemuligheder i forbindelse med separatkloakering og spildevandskloakering af mindre byer i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 15. august 2014 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 14/9850 Notat Håndhævelse og lånemuligheder i forbindelse med separatkloakering og

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Velkommen til. borgermøde i. Bryggergården 28-04 2011

Velkommen til. borgermøde i. Bryggergården 28-04 2011 og opland Velkommen til borgermøde i Bryggergården 28-04 2011 1 Program: 1. Velkommen 2. Baggrund for kloakeringen 3. Hvad går projektet ud på? 4. Hvad skal der ske ved de enkelte ejendomme? 5. Tidsplan

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s. Administrativ praksis

Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s. Administrativ praksis Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Administrativ praksis Den administrative praksis refererer til den gældende betalingsvedtægts kapitalnumre, og der henvises hertil.

Læs mere

Håndhævelse af spildevandspåbud

Håndhævelse af spildevandspåbud Håndhævelse af spildevandspåbud Acadresag 13/1539 - Heidkjae Resumé Der er tale om en genoptagelse af sag, der oprindeligt var på NFK d. 3. april 2014. Sagen blev hjemsendt til fornyet behandling af ØU,

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 7 Boliger på Benløse Fælled Februar 2008 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold....2 2.1 Lednings- og renseanlæg.... 2 2.2 Recipienter... 2 2.3 Gældende spildevandsplan...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Baggrund

Baggrund Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2019 Kloakering af Haveforeningen Islegaard 1. august 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. KLOAKERING AF H/F ISLEGAARD 5 4. TIDSPLAN 6 5. ØKONOMI

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene. Delopland 274.1

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene. Delopland 274.1 Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene Delopland 274.1 Forslaget er behandlet i Teknisk Udvalg den 19.08.2015. Forslaget er vedtaget af Byrådet til 8 ugers offentlig

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders

Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders Beskrivelse af de konkrete ændringer Spildevandsplanen ændres, således at den fælleskloakerede del af K-område 0.4.40 angives som separatkloakeret

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Vedtaget. Kloakering i det åbne land

Vedtaget. Kloakering i det åbne land 02 T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n Vedtaget 24.09 2014 Kloakering i det åbne land Indholdfortegnelse 1 Indledning 1 Nye kloakeringer 2 Bastbjergvej 39, 40 og 41, Ganløse 4 Blomstervej 23,

Læs mere