Kystnære områder ved Køge Havn. Køge Kommuneplan Plandokument 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kystnære områder ved Køge Havn. Køge Kommuneplan 2005-2017 - Plandokument 1"

Transkript

1 Kystnære områder ved Køge Havn Køge Kommuneplan Plandokument 1

2 Indhold 3 Forord 4 Redegørelse 6 Hovedstruktur 8 Luftperspektiv 12 Rammer for lokalplanlægningen Køge Kommuneplan Plandokument 1 Kystnære områder ved Køge Havn Endeligt vedtaget den Køge Kommune Teknisk Forvaltning Torvet Køge Tlf: Fax: Redaktion og grafisk tilrettelæggelse: Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S i samarbejde med Teknisk Forvaltning, Køge Kommune Fotos: Køge Kommune, Teknisk Forvaltning 2

3 Forord Plandokument 1, Kystnære områder ved Køge Havn er første del af Køge Kommuneplan Planens formål er: at skabe mulighed for at udvide Køge Havn, at skabe plads til et depot for forurenet jord fra hele Hovedstadsregionen, at igangsætte en byomdannelse i Søndre Havn og at forbedre de rekreative områder ved kysten nord og syd for Køge Havn. Køge Havn er i stærk udvikling både som trafikhavn, som udskibningssted og som fiskerihavn. Samtidig er der stor efterspørgsel efter arealer til erhvervsvirksomheder. Derfor er det af vital betydning for Køge at sikre mulighed for udvidelse af både erhvervs- og havnearealer. I Hovedstadsregionen er de hidtidige muligheder for at deponere forurenet jord på en sikker og miljømæssig forsvarlig måde ved at være brugt op. Det er derfor nødvendigt - ikke blot for Køge, men for hele regionen - at fremskaffe et nyt jorddepot. I Søndre Havn er en byomdannelse i gang, og den skal styres. Virksomheder flytter ud, og områdets beliggendhed giver store muligheder for en byudvikling med kulturelle aktiviteter, boliger, kontor- og serviceerhverv. Udviklingen er allerede startet omkring Åbassinet og Vestre Havnevej og med planerne om en ny strandallé til Søndre Strand. Der er brug for at forbedre og forskønne de rekreative områder ved kysten. Samtidig er der brug for bedre adgang for borgerne til de rekreative områder og til naturområderne ved kysten, og der er brug for bedre stiforbindelser langs kysten. Planen er baseret på Kommuneplanstrategi 2005 og den offentlige debat om denne strategi. Planen er vedtaget i Køge Byråd den 21. juni 2005 og er efter offentlighedsperioden fra 25. februar til 9. maj 2005 bl.a. ændret sådan, at byggeri på havnen, nærmest Køge Marina, kan opføres i 12,5 meters højde og ikke i 20 meters højde, som angivet i planforslaget. Venlig hilsen Torben Hansen Borgmester 3

4 Redegørelse Bornholmerfærgen ved den nye terminal Plandokumentets formål Dette kommuneplandokument for kystnære områder ved Køge Havn er første del af Kommuneplan for Køge Kommune. Formålet med plandokumentet er at muliggøre etablering af et depot for forurenet jord, at give mulighed for en udvidelse af erhvervs- og havnearealerne i Køge Havn, at give mulighed for at påbegynde en byomdannelse i Søndre Havn og at udbygge og forbedre de kystnære rekreative arealer nord og syd for havnen. Samtidig er målet at forbedre den landskabelige sammenhæng og tilgængeligheden mellem byen og vandet og på langs af kysten. Idegrundlag Der etableres et endeligt depot for forurenet jord ved en opfyldning på ca. 40 ha ud for Junckers Industrier mellem Køge Havn og Køge Marina. Det opfyldte areal anvendes til en udvidelse af erhvervs- og havnearealerne, og der anlægges nye kajer, bassiner og dækmoler. Køge Marina udvides umiddelbart nord for jorddepotet, og der anlægges en ny dækmole. Dele af de eksisterende erhvervsog havnearealer i Søndre Havn ændres til et byomdannelsesområde til boliger, service samt offentlige og kulturelle formål. Byomdannelsen forventes at ske i flere etaper og over en længere årrække. De naturprægede rekreative områder nord og syd for havnen forbedres bl.a. ved en påfyldning af sand på badestrandene. Udvikling og forandring Køge Havns rolle som trafikknudepunkt er under udvikling med havnens udvikling som trafikhavn, udskibningssted og fiskerihavn og med etableringen af Skandinavisk Transportcenter Køge (STC) i STC forventes at blive sporbetjent i Person- og godstrafikken til og fra Bornholm er fra 2004 flyttet til Køge, og der er opført en ny færgeterminal til ruten. I Køge Havn er der et øget behov for arealer til placering af havnerelateret erhverv. Samtidig er der i andre dele af havnen - i Søndre Havn - ledige arealer og bygninger. Her er der mindre interesse for at placere nye virksomheder bl.a. på grund af miljømæssige og trafikale konflikter til de tilstødende boligområder. Planlægning Regionplanlægning Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) har den 17. december 2003 vedtaget et regionplantillæg for deponering af forurenet jord. Regionplantillægget muliggør, at der i Køge Havn kan ske opfyldning med letog middelforurenet jord inden for et område på ca. 40 ha på søterritoriet umiddelbart øst for Junckers Industrier A/S. Debatoplæg fra Køge Kommune og HUR om den kommende planlægning for de kystnære områder ved Køge Havn, udsendt december 2003 Kommuneplanstrategi 2005 blev vedtaget af Byrådet i maj 2004 Projektet er omfattet af reglerne om Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM), og Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) har derfor udarbejdet et tillæg til regionplanen med VVM-redegørelse. Kystdirektoratet er VVM-myndighed for havneudvidelsen på søterritoriet. Roskilde Amt har udarbejdet en miljøgodkendelse for jorddepotet. Kommuneplan Køge Havn og de allerede udførte opfyldninger er omfattet af Køge Kommuneplan og plandokumenterne nr. 2, Bymidten og Havnen, nr. 5, Køge Nordhavn, nr. 8, Kystområder og nr. 10, Erhverv. Kommuneplanstrategi 2005 Byrådet vedtog i maj 2004 Kommuneplanstrategi 2005 for den forestående revision af kommuneplanen. Nærværende plandokument er den første del af denne revision. Byrådet har ønsket at fremskynde planprocessen for de kystnære 4

5 Helsingør Helsingør Hillerød Helsingborg/Stockholm Hillerød Helsingborg/Stockholm Frederikssund Frederikssund Ring 5 Holbæk Holbæk Ring 4 Ring 3 Tølløse Jylland/Fyn Ringsted Roskilde Viby Borup Høje-Tåstrup København/City Ishøj Hundige Greve Ørestad Malmø/Stockholm Køge Jernbaner Roskilde Tølløse Viby Borup Jylland/Fyn Ringsted Høje-Tåstrup København/City Ørestad Hundige Malmø/Stockholm Greve Køge Overordnede veje Næstved Femern Haslev Fakse Hårlev St. Heddinge S-tog Regionaltog Lokalbane Planlagte baner Næstved Haslev Hårlev St. Heddinge Fakse Motorvej Anden overordn. vej Planlagt vej Femern områder ved Køge Havn. Den offentlige indkaldelse af ideer og forslag til den forestående planlægning af havnens udvikling blev derfor igangsat ved det fælles debatoplæg Køge Havn - jorddepot, havneudvidelse og rekreative områder, som Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og Køge Kommune udsendte ved årsskiftet 2003/2004, og som blev drøftet på borgermøde på Køge Rådhus den 5. januar Konklusionerne på denne debat indgår såvel i regionplantillæg med VVM-redegørelse som i nærværende plandokument. LP LP 3-01 LP LP LP 2-20 N Kystnærhedszonen Projektet er omfattet af VVM-pligt. Derfor erstattes kommunens redegørelse for de visuelle påvirkninger af kystlandskabet af de tilsvarende visualiseringer m.v., der indgår i VVM-redegørelsen. Visualiseringerne gengives endvidere i uddrag i kommende lokalplaner for området. LP 3-36 LP 3-38 Naturbeskyttelse Arealerne omkring Køge Marina og skovområdet samt arealerne på Søndre Strand er omfattet af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinie. Strandengene på Søndre Strand er beskyttet naturtype efter naturbeskyttelsesloven. Arealer omkring Køge Marina er omfattet af skovbeskyttelseslinie og af åbeskyttelseslinie. Lokalplanlægning Det meste af planområdet er omfattet af gældende lokalplaner, dels rammelokalplaner og dels detaljerede lokalplaner. LP 3-30 LP 3-11 LP 3-30 LP 3-39 LP 3-41 LP 3-22 LP 3-07 LP 3-16 LP LP 3-36 LP 3-30 Hidtidig planlægning Gældende lokalplan Strandbeskyttelseslinie Skovbeskyttelseslinie Beskyttet strandeng Byzone 0 500m 5

6 Hovedstruktur Junckers Industrier A/S Mål fra kommuneplanstrategien I Kommuneplanstrategi 2005 indgår også planlægningsmulighederne for Køge Havn og for de kystnære områder nord og syd for havnen med bl.a. følgende visioner: fastholde og fremme Køges placering som et trafikknudepunkt for både land- og søtrafikken, en grøn hovedstruktur, der genskaber forbindelsen mellem det åbne land, byen og kysten (grønne strøg), planlægning for bynære fritidsområder omkring Køge Marina og Søndre Strand og forbedring af strandområder og naturværdier, en rekreativ passage langs kysten i en attraktiv udformning (en blå/grøn stiforbindelse), byvækst ved udvidelse af havnearealerne, hvor Nordhavnen udvides med ca. 40 ha til havnerelaterede funktioner og virksomheder med særlige beliggenhedskrav, byomdannelse i den sydlige del af havnen til handel, kultur og service som en fortsættelse af bykernens herlighedsværdier, en kulturel trekant af aktiviteter fra bymidten til Søndre Strand, bedre forbindelse mellem bymidte, stationsområde og havn, løsning af barriereproblemet i bymidten fra jernbane og bomme, aflastning af Strandvejen. Fokusområde Nordhavnen Udvidelse af Nordhavnen, herunder omformningen af Nordstranden og Sydstranden udpeges som ét af tre fokusområder for kommuneplanrevision

7 Helsingør Hillerød Frederikssund Helsingborg/ Oslo/ Stockholm Roskilde København/ City Fyn/Jylland Malmø/ Stockholm Køge Femern/Hamburg Bornholm/Østersøen Strukturplan for havnen I dette kommuneplandokument fastlægges følgende ny hovedstruktur for de kystnære områder ved Køge Havn: N Opfyldning og jorddepot Der kan etableres et endeligt depot for let og middel forurenet jord (klasse 2 og 3) med en udstrækning af ca. 40 ha øst for Junckers Industrier og Nordhavnen. Efter opfyldning kan arealet anvendes til erhvervs- og havneformål. Ved Nordstranden, Køge Marina og Søndre Strand kan arealer opfyldes med uforurenet jord til brug for lystbådehavnen og for tilknyttede fritids- og ferieformål. Stiforbindelse til bymidten Rekreativt område Ny vejadgang Fritids- og ferieformål Anvendelse De eksisterende og nye havnearealer i Nordhavnen kan anvendes til havneformål og til havnerelaterede erhvervsformål. Området omkring Køge Marina kan anvendes til lystbådehavn, herunder udvidelse af den eksisterende, til rekreative anlæg og bebyggelse herunder campingplads, og til naturprægede fritidsformål. Der kan ske en sandopfyldning og forbedring af badestranden nord for. Området i Søndre Havn umiddelbart syd for det gamle havnebassin kan fortsat anvendes til erhvervsog havneformål. På langt sigt forventes der gennemført en byomdannelse af området i takt med udflytning af eksisterende virksomheder. Området syd for Søndre Molevej inkl. den tidligere BP-grund udlægges til frivillig byomdannelse til boliger, udvalgsvarebutikker, publikumsorienterede fritidsformål og kulturelle aktiviteter samt serviceog kontorerhverv og lignende. Mil- Blå/grøn stiforbindelse Byomdannelse Erhvervs- og havneområde Rekreativt område Eks. vejadgang Byomdannelse på langt sigt Ny strandallé 0 500m 7

8 Udsigtspunk Luftperspektiv Ny vej Strandallé Ny byfront Promenade langs strandengen Strandsti Strandeng Luftperspektiv set fra syd mod nord over Køge. Luftperspektivet viser, hvordan Køge Havn og de kystnære områder kan se ud, når der er gennemført en byomdannelse af hele området. Forrest ses det nye opfyldte strandområde og naturområdet ved Søndre Strand. Søndre Havn ses omdannet til en helt ny bydel med boliger, kulturelle og rekreative aktiviteter og kontorerhverv. Den nye bysti - strandalléen - forsætter som en grøn sti helt ud til den nye sydlige dækmole. Attraktive boliger med havudsigt danner en ny byfront mod syd-øst. Yderst på Søndre 8

9 Ny strandopfyldning nord for Køge Marina Nyt havneområde Nye dækmoler Nye dækmoler Ny strandopfyldning t Mole ligger klubhuse m.v. for de aktive brugere af strand og vand. Midtfor ses den nye erhvervshavn på de opfyldte arealer med nye veje og virksomheder. Udenfor ses det nye havnebassin og de nye dækmoler. Længst mod nord anes de nye rekreative områder omkring Køge Marina med udvidet lystbådehavn og anlæg til ferie- og fritidsformål og med plads til en ny campingplads ved Nordstranden. 9

10 Søndre Strand og Søndre Havn jøbelastende erhverv søges afviklet over en årrække. Området i Søndre Havn fra klapbroen ud mod Søndre Badevej udgør 1. etape i denne byomdannelse. Den nye strandallé forlænges fra krydsningen med Carlsensvej mod Søndre Badevej. I området langs strandalléen skabes et attraktivt centerområde i de kommende år. Der kan indpasses boliger, udvalgsvarebutikker og publikumsorienterede fritidsformål og kulturelle aktiviteter. Områderne nærmest Søndre Strand kan anvendes til rekreative formål og til naturprægede friarealer, og der kan ske en sandopfyldning og forbedring af badestranden. Der anlægges nye kajer og nye dækmoler (bølgeskærme) omkring de nye havnebassiner. Der udpeges ikke arealer til vindmøller i havneområdet. Bebyggelse I Køge Havn kan bebyggelse i den sydligste del og nærmest Køge Marina opføres i en højde på op til 12,5 m og i resten af området i op til 20 m. Bebyggelsesprocenten må som hidtil højst være 70. I byomdannelsesområdet i Søndre Havn kan bebyggelse efter en lokalplanlægning opføres i en højde på 3 etager og 12,5 m inden for en bebyggelsesprocent på 90. I det meste af Søndre Havn kan der fortsat opføres bebyggelse i op til 2 etager og i en højde på op til 12,5 m, og inden for en bebyggelsesprocent på 70. I de rekreative områder nord for Køge Havn må bebyggelse opføres i en højde på 2 etager og 10 m og inden for en bebyggelsesprocent på 15. Eventuelt kan bebyggelse til fritids- og ferieformål opføres med en større tæthed. Landskabelig sammenhæng og byarkitektur Der skal tilstræbes en landskabelig og byarkitektonisk sammenhæng mellem bymidten, havnen og kysten ved en stillingtagen til byprofil, arkitektur og bygningshøjder på de fremtidige erhvervs- og havnearealer forbedring af udsynet fra byen over jernbaneoverskæringen ved Teaterbygningen til det gamle havnebassin og forskønnelse af denne forbindelse etablering af en arkitektonisk markant udformning af en ny bysti som en strandallé til Søndre Strand forbedring af stiforbindelsen fra bymidten til Køge Marina forskønnelse bl.a. ved træplantning af Værftsvej, Bådehavnen og af de nye vejanlæg. Trafik Der kan anlægges en ny nordlig direkte adgangsvej fra Værftsvej til Køge Havn og til opfyldningsområderne. Vejstrukturen omkring Køge Marina og i byomdannelsesområdet i Søndre Havn skal fastlægges i de kommende lokalplaner. Der skal søges sikret arealer til besporing af havne- og erhvervsarealerne med godsbanespor. Der kan anlægges en ny bymæssig sti i form af en strandallé med allébeplantning fra bymidten via klapbroen og det nye byomdannelsesområde til Søndre Strand. Stiforbindelsen fra bymidten via Græsmarksvej til de rekreative områder omkring Køge Marina søges forbedret ved niveaufri skæringer. Stiforbindelserne langs kysten søges forbedret. 10

11 I byomdannelsesområder og rekreative områder, herunder de nye arealer til fritids- og ferieformål kan der planlægges for offentlig adgang ad promenader langs alle kajer og på dækmolerne. I de nye havne- og erhvervsarealer søges sikret offentlig adgang til veje og kajer, dog med mulighed for afspærring af kajarealer af sikkerhedshensyn. Byomdannelse Der forventes gennemført en byomdannelse i Søndre Havn i området syd for Søndre Molevej og omkring Dantamvej. Eksisterende virksomheder i området kan fortsat drives som hidtil, inden for de vilkår miljølovgivningen giver. 1. etape af byomdannelsen omfatter et område langs den ny strandallé fra bymidten via klapbroen til Søndre Strand overvejende til publikumsorienterede fritids- og kulturformål, udvalgsvarebutikker og service- og kontorerhverv. 1. etape af byomdannelsen forventes gennemført inden for de kommende år. 2. etape af byomdannelsen vil omfatte området omkring Søndre Badevej og Dantamvej. Perspektiver for Søndre Havn På langt sigt er perspektivet for de resterende havne- og erhvervsarealer i Søndre Havn en gradvis omdannelse til boliger og service- og kontorerhverv. Denne udvikling forventes gennemført over en længere årrække, efterhånden som det er muligt at nedbringe støjbelastningen og andre miljøgener, eller miljøbelastende virksomheder flytter til andre erhvervs- eller havneområder. Omdannelsen vil ske ad frivillighedens vej i en dialog med de berørte virksomheder. Ved udformningen af bydelen skal der lægges vægt på at udnytte områdets særlige landskabelige beliggenhed og på at skabe en god byarkitektonisk sammenhæng mellem bymidten, havnen og strandområderne. Zonestatus De nyopfyldte havne- og erhvervsarealer og de nyopfyldte arealer til fritids- og ferieformål mellem Køge Marina og Køge Havn inddrages i byzone. De rekreative områder og de nye sandopfyldninger af badestranden syd for havnen forbliver i landzone. Ved en justering af byzonegrænsen inddrages et mindre areal af det rekreative område ved Søndre Strand i byomdannelsesområdet for at skabe en ny byfront mod kysten for enden af den nye strandallé. Køge Roklub Luftperspektiv Der er udarbejdet et luftperspektiv, der illustrerer, hvordan havneområdet kan komme til at tage sig ud. Luftperspektivet gengives på midtersiderne i dette kommuneplantillæg. Luftperspektivet viser et bud på hovedprincipperne i en eventuel fremtidig masterplan for havneområdet. Nye boliger ved Carlsensvej 11

12 Rammer for lokalplanlægningen Indledning Rammerne for lokalplanlægningen fastlægger, hvordan de enkelte områder i kommunen kan anvendes, og danner grundlag for den fremtidige lokalplanlægning, for behandling af byggesager og for anden administration, der vedrører anvendelsen af bebyggelse og arealer. 3C12 Ny Søndre Havneby Byomdannelsesområde til centerformål og publikumsorienterede fritids- og kulturformål Anvendelse Områdets anvendelse er fastlagt til centerformål, så som udvalgsvarebutikker, publikumsorienterede anvendelser inden for fritids- og kulturformål og inden for service- og kontorerhverv og friarealer, samt til boliger. Der må ikke indrettes eller opføres butikker med et større bruttoetageareal end 400 m 2. Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocenten må for hver enkelt ejendom ikke overstige 90. Bebyggelsens højde må normalt ikke overstige 3 etager og 12,5 m. Særlige muligheder i lokalplan Området kan anvendes som hidtil af eksisterende virksomheder. Når der udarbejdes en ny lokalplan i overensstemmelse med disse nye rammebestemmelser, skal denne plan sikre den fremtidige støjfølsomme anvendelse mod støjgener. Ubebyggede arealer Der skal sikres opholdsarealer på den enkelte ejendom svarende til mindst 100% af boligetagearealet og 10% af erhvervsetagearealet. Der skal sikres udlæg af arealer til parkeringspladser efter kommunens generelle normer, således: Boliger: 1 pr. 100 m 2 etageareal. Serviceerhverv, butik mv.: 1 pr. 25 m 2 etageareal. Kontor og håndværk: 1 pr. 50 m 2 etageareal. Forsamlingslokale, restaurant mv.: 1 pr. 25 m 2 etageareal. Støjgener En lokalplan for området skal sikre en afhjælpning af støjgener fra virksomheder i området. Zoneforhold Området forbliver i byzone. 3E12 Nordre Havn og havneudvidelse Område til havneerhverv Anvendelse Områdets anvendelse er fastlagt til havnerelaterede erhvervsformål så som fremstillings-, transport-, oplagsvirksomhed, engroshandel, administration og lignende virksomhed med driftsmæssig tilknytning til havnen. Servicefunktioner og fællesanlæg kan endvidere tillades indpasset i området. Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocenten må for hver enkelt ejendom ikke overstige 70. Bebyggelsens højde må i den sydligste del ikke overstige 12,5 m. På arealerne vest og nord for det nordre havnebassin kan bebyggelse gives en højde på op til 20 m. På de nordligste arealer langs afskærmningen mod Køge Marina må byggeri dog ikke opføres i større højde end 12,5 m. Byrådet kan dog tillade at enkelte bygningsdele, der er nødvendige for virksomhedens drift, etableres i større højde. Åbassinet 12

13 Pillefabrikken i Nordre Havn Særlige muligheder i lokalplan En lokalplan kan uanset ovenstående bestemmelser muliggøre, at der inden for området indpasses anden anvendelse end nævnt ovenfor, såfremt områdets karakter af havneområde ikke brydes, og såfremt det ikke medfører væsentlige gener for omgivelserne, og en højere maksimal bebyggelsesprocent for dele af området. 2F10 3F01 Strandopfyldning Ny indsejling N Ubebyggede arealer Der skal sikres udlæg af arealer til parkering efter Byrådets nærmere skøn. 3E12 Afskærmning Kanal Zoneforhold En lokalplan for området skal sikre, at arealer, der opstår ved opfyldning af vandarealer, får status af byzone. 3E03 Depot/havneareal Ydre dækværk 3E12 Nyt havnebassin Ny sejlrende Østsjællands Andel 3E06 Ny indsejling 3C12 Strandopfyldning 3F m 13

14 3E06 Søndre Havn Område til havneerhverv Anvendelse Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål så som fremstilling, transport, oplagsvirksomhed, engroshandel, administration og lignende virksomhed med driftsmæssig tilknytning til havnen. Ved lokalisering af virksomheder i området skal anvendelser, som miljøog trafikmæssigt er tilpasset den bynære beliggenhed, prioriteres. Servicefunktiner og fællesanlæg tillades indpasset i området. Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocenten må for hver enkelt ejendom ikke overstige 70. Bebyggelsens højde må ikke overstige 2 etager med udnyttet tagetage og 12,5 m. Hvis hensynet til virksomhedens eller anlæggets drift taler for det, kan enkelte bygninger eller bygningsdele tillades opført i større højde, såfremt disse ikke bryder byprofilen og opfattelsen af kystlandskabet. Køge Marina Særlige muligheder i lokalplan En lokalplan kan uanset ovenstående bestemmelser muliggøre, at der inden for området indpasses anden anvendelse end nævnt ovenfor, så som liberale erhverv, kontorformål og offentlige og publikumsorienterede funktioner, når dette kan fremme fornyelsen af området, jf. hovedstrukturens afsnit om fornyelse og byomdannelse, en højere maksimal bebyggelsesprocent for dele af området, såfremt bebyggelsesprocenten for hele området ikke derved kan overstige 70. Ubebyggede arealer Der skal sikres udlæg af arealer til parkering efter Byrådets nærmere skøn. Strandengene ved Søndre Strand 3F01 Lystbådehavnen og Nordstranden Fritidsområde, lystbådehavn og ferie- og fritidsformål Anvendelse Områdets anvendelse er fastlagt til offentlige formål, såsom lystbådehavn med tilhørende anlæg og bebyggelse til rekreative formål i den sydlige del, og naturprægede områder - skov og strand -, campingplads og festplads i den vestlige og nordlige del. Servicefunktioner og fællesanlæg og offentlige institutioner med tilknytning til kysten eller af kulturel art kan endvidere tillades indpasset i området. Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocenten må for hver enkelt ejendom ikke overstige 10. Bebyggelsens højde må ikke overstige 2 etager og 10 m. Hvis hensynet til områdets eller anlæggets drift taler for det, kan enkelte bygninger eller bygningsdele tillades opført i større højde. Særlige muligheder i lokalplan En lokalplan kan uanset ovenstående bestemmelser muliggøre, at der inden for området indpasses anden anvendelse end nævnt ovenfor, såfremt områdets karakter af fritidsområde ikke brydes, og såfremt det ikke medfører væsentlige gener for omgivelserne, en højere maksimal bebyggelsesprocent for dele af området, så fremt bebyggelsesprocenten for hele området under ét ikke derved kan overstige 10, at der på de opfyldte arealer syd for Køge Marina kan opføres bebyggelse med en bygningshøjde på maksimalt 2 etager med udnyttelig tagetage og 12,5 m. 14

15 Kajakklubben og vinterbadernes klubhus Ubebyggede arealer Der skal sikres udlæg af arealer til parkering efter Byrådets nærmere skøn. Zoneforhold En lokalplan for området skal sikre, at arealer, der opstår ved opfyldning af vandarealer, får status af byzone. 3F06 Søndre Strand Arealer og anlæg til ferie- og fritidsformål Anvendelse Områdets anvendelse er fastlagt til offentlige formål såsom ferieog fritidsformål og naturprægede områder, herunder strand. Servicefunktioner og fællesanlæg og offentlige institutioner med tilknytning til kysten eller af kulturel art kan endvidere indpasses. Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocenten må for hver enkelt ejendom ikke overstige 10. Bebyggelsens højde må ikke overstige 1 etage med udnyttelig tagetage og 8,5 m. Særlige muligheder i lokalplan En lokalplan kan uanset ovenstående bestemmelser muliggøre, at der inden for området indpasses anden anvendelse end nævnt ovenfor, såfremt områdets karakter af fritidsområde ikke brydes, og såfremt det ikke medfører væsentlige gener for omgivelserne. Ubebyggede arealer Der skal sikres udlæg af arealer til parkering efter Byrådets nærmere skøn. En lokalplan skal indeholde retningslinier for afskærmning af området mod naboområder i form af beplantning eller lignende. Zoneforhold Området skal fortsat have landzonestatus. Dog kan zonegrænsen justeres i en lokalplan ved overførsel af cirkuspladsen med et areal på ca m 2 til byzone. En lokalplan for området skal sikre, at arealer, der opstår ved opfyldning af vandarealer, får status af landzone. 2F10 Opfyldning ved Ølby Lyng Rammeområdets grænse ændres som vist på side 13. Rammebestemmelserne er uændrede. 3E03 Junckers Industrier Rammeområdets grænse ændres som vist på side 13. Rammebestemmelserne er uændrede. 15

16 Køge Kommune Rådhuset Torvet Køge Tlf Fax

Kystnære områder ved Køge Havn. Køge Kommuneplan 2005-2017 - Plandokument 1

Kystnære områder ved Køge Havn. Køge Kommuneplan 2005-2017 - Plandokument 1 Kystnære områder ved Køge Havn Køge Kommuneplan 2005-2017 - Plandokument 1 Indhold 3 Forord 4 Redegørelse 6 Hovedstruktur 8 Luftperspektiv 12 Rammer for lokalplanlægningen Køge Kommuneplan 2005-2017 Plandokument

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 062 Tillæg 006 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 062 Tillæg 006 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 062 Tillæg 006 til kommuneplan 2009 For et område på den sydlige del af Hasle Havn April 2012 Lokalplanforslag 062 og kommuneplantillæg 006 blev endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025

Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025 Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025 Logbog: udførte ændring af rammer i gis modul Rammerne er opdelt i 4 byområder og 1 landområde: 1 Hundige Bydel

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 8 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. november 2013-8. januar 2014 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE PROMENADEBYEN / TOLDBODGADE ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I

Læs mere

Kommuneplantillæg. Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009-2021 N.B.10 N.R.1 N.R.1. Kort over nye rammer - kommuneplantillæg nr.

Kommuneplantillæg. Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009-2021 N.B.10 N.R.1 N.R.1. Kort over nye rammer - kommuneplantillæg nr. Kommuneplantillæg Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009-2021 N.O.3 N.L.1 T.L.1 N.R.1 N.B.10 N.B.2 N.R.1 N.B.1 Kommuneplanrammer Signaturer: N.B.1 Kommuneplan ramme Område der overgår til N.R.1 Kort over nye

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 10.013 for nedlagt sygehus i Nibe K O M M U N E P L A N Den 23. februar 2015 er kommuneplantillæg 10.013

Læs mere

LOKALPLAN 3-16 Søndre Strand

LOKALPLAN 3-16 Søndre Strand LOKALPLAN 3-16 Søndre Strand KØGE KOMMUNE 1984 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-16 SØNDRE STRAND LOKALPLANOMRÅDET. Søndre strand er et værdifuldt rekreativt område for hele Køge by, og som strand er den besøgt

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone

Zonestatus. Butiksforsyning. Lokalplaner. Strandparken. B: Transportsti C: Mulighed for Camping D: Rekreativ sti. By- og landzone Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 1B5, NORDLIGE DEL AF HUNDIGE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested HJØRRING KOMMUNE Teknik- & Miljøområdet Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 er udarbejdet som forslag i henhold

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.025 for Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg Byrådet godkendte den 16. juni 2014

Læs mere

Kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk December 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.

Kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk December 2015 Morsø Kommune - www.morsoe. Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk December 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre kommuneplanen? kan

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2000-2012 Industri Øst - Lettere erhvervsområde med mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper

Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2000-2012 Industri Øst - Lettere erhvervsområde med mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2000-2012 Industri Øst - Lettere erhvervsområde med mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning Juni 2007 Kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.004 for Østre Havn Den 26. marts 2012 er kommuneplantillæg 1.004 for en ændring

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7 Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER Indholdsfortegnelse Lokale forhold og rammer introduktion Rammer -Rammer for Høng planområde -Høng by (H1) - rammer

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade Aalborg

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,-

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,- VORDINGBORG KOMMUNE BOR N CHS VEJ E T OLE G O N R Æ E V V E S U N D V E J N Y V E J T JØ R N E J LOKALPLAN NR. B - 15.2 Plejecenter Solvang, Ore Vordingborg april 2002 Pris kr. 20,- Om kommune- og lokalplaner

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 5.13 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Vej- og stiforhold... 5 Parkeringsforhold...

Læs mere

TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose

Læs mere

Tillæg nr. 42. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej,

Tillæg nr. 42. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej, Tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej, Ringkøbing Ringkøbing- 21. april 2015 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 omfatter følgende ændringer af Kommuneplan 2009-2020:

Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 omfatter følgende ændringer af Kommuneplan 2009-2020: TILLÆG 18 Baggrund og formål Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i tilknytning til lokalplan 10-012. Tillægget omfatter hele Østerportkarréen. Tillægget giver mulighed for at der

Læs mere

Kommuneplan for Langeland Kommune

Kommuneplan for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Havneområder 1.H.1 Lystbådehavnen 1.H.2 Trafikhavnen Fremtidig anvendelse Bebyggelsens art og ydre fremtræden Lystbåde og fiskerihavn med faciliteter

Læs mere

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Lokalplan 1.49 Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.49... 3 Lokalplanområdet... 3 Veje...

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus Aalborg Byråd godkendte den 6. oktober 2014

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 28. marts godkendt

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Forslag til ændring 2013.58 Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Marts 2014 Forslag til Ændring 2013.58 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2013.58 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Detailplan for Vestsiden af FTL-havnen Side 1 af 11 Baggrund for detailplanen Juni 2012 vedtog byrådet Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenaabanen og Skovvejen/

Læs mere

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 ,~- V, ( A 83 ) GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 / 57? GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål. Lokalplanen er udarbejdet i februar 1984.

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 28. april 2016 Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde E7 for et område til transport- og logostikerhverv Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Herning Kommune ønsker at skabe

Læs mere

Lokalplan nr. 02-E-05.01 (Vedtaget)

Lokalplan nr. 02-E-05.01 (Vedtaget) Kommuneplantillæg nr. 20 Baggrund og formål Kommuneplantillæg nr. 20 til kommuneplan 2013-25 er udarbejdet for at give mulighed for at etablere et nyt erhvervsområde ved Asåvej/Østre Ringgade i Dronninglund.

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 T I L L Æ G N R. 2 3 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Endelig vedtaget den

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET

NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET LOKALPLAN NR. 1.24 NY DAGLIGVAREBUTIK I SLOTSCENTRET KALUNDBORGVEJ SLOTSVEJ 9o VALDEMAR SEJRSVEJ SLOTSVOLDEN Slotscentret NORDRE BANEVEJ UDVIKLINGSENHEDEN APRIL 2005 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Regionplantillæg. TV-byens fremtidige anvendelse. Retningslinier og redegørelse

Regionplantillæg. TV-byens fremtidige anvendelse. Retningslinier og redegørelse Regionplantillæg TV-byens fremtidige anvendelse Retningslinier og redegørelse Januar 2004 TV-byens fremtidige anvendelse Retningslinier og redegørelse Regionplantillæg til Regionplan 2001 for Hovedstadsregionen

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 3. Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

T I L L Æ G N R. 2 3. Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 T I L L Æ G N R. 2 3 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Forslag godkendt

Læs mere

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening.

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening. Haderslev Kommune Plan Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 15 abog@haderslev.dk 29. februar 2016 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie Offentlig høring af planforslag for

Læs mere

Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals

Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals plannr Tillæg nr 34 Dato for

Læs mere

1.B.1 1.B.10 1.B.11 1.B.12 1.B.13 1.B.14 1.B.15 1.B.16 1.B.17 1.B.18 1.B.19 1.B.2 1.B.20 1.B.21 1.B.22 1.B.23 1.B.24 1.B.25 1.B.26 1.B.27 1.B.

1.B.1 1.B.10 1.B.11 1.B.12 1.B.13 1.B.14 1.B.15 1.B.16 1.B.17 1.B.18 1.B.19 1.B.2 1.B.20 1.B.21 1.B.22 1.B.23 1.B.24 1.B.25 1.B.26 1.B.27 1.B. 1.B.1 1.B.10 1.B.11 1.B.12 1.B.13 1.B.14 1.B.15 1.B.16 1.B.17 1.B.18 1.B.19 1.B.2 1.B.20 1.B.21 1.B.22 1.B.23 1.B.24 1.B.25 1.B.26 1.B.27 1.B.28 1.B.29 1.B.3 1.B.30 1.B.31 1.B.32 1.B.33 1.B.34 1.B.35 1.B.36

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 42 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 3. september 2015-30. oktober 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 42 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 17. maj 2016 - Kl. 7:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30980/16 Bilag:

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

Boligområde ved Tarp Byvej 81

Boligområde ved Tarp Byvej 81 Ændring 2005.34 i Kommuneplan 2006-2018 Boligområde ved Tarp Byvej 81 Marts 2008 Esbjerg Kommune Ændring 2005.34 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 31-10-2007 Forslag til Ændring 2005.34 i Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 143. For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 143 For nedrivning af Lyngby Hovedgade 36 i Kgs. Lyngby Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten Lokalplan nr. 199 Anvendelse af stueetager i bymidten februar 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokaiplan nr. 9-1. Lokalpian nr. 9-1

Lokaiplan nr. 9-1. Lokalpian nr. 9-1 Lokaiplan nr. 9-1 Lokalpian nr. 9-1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 9-1 Indhoidsfortegnelse lndhold side 2 Forholdet til den øvrige planlægning 2 Lokalpianens retsvirkninger 4 1. Formål~ 5 2. Område og zonestatus~

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag Tillæg nr. 53 til Rammeområde 41.BL1 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgadez, Herning Fremlægges fra 2. december 2015 til 27. januar 2016 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Aarhus Universitet. Visionsplan for den fysiske udbygning. Bilagshæfte kommunernes planlægning. Juni 2010

Aarhus Universitet. Visionsplan for den fysiske udbygning. Bilagshæfte kommunernes planlægning. Juni 2010 Aarhus Universitet Visionsplan for den fysiske udbygning Bilagshæfte kommunernes planlægning Juni 2010 Indhold 1 Forord 3 2 Omtale i kommuneplanernes hovedstruktur 5 3 Bestemmelser for rammeområderne 7

Læs mere

Afgørelse i sagen om Gladsaxe Kommunes tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2001

Afgørelse i sagen om Gladsaxe Kommunes tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2001 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. august 2004 J.nr.: 03-33/150-0195 ARS Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 71 til Rammeområde 61.E1 og 61.E3 område udlagt til erhverv Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle 1 FORORD Denne lokalplan omfter et område sydøst for Lejbølle, hvor der i en lang årrække har ligget en riffelskydebane, fortrinsvis

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 30. NOVEMBER 2011 KOMMUNEPLAN 09 2 EMNE: Ændring af rammeområde 30.E.08 Klank Ændring af afgrænsning udpeget

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til blandet bolig og erhverv Daler 231.21.1 TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning November 2011 Kommuneplantillæg nr. 03-231

Læs mere

Lokalplan nr. 035. Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010

Lokalplan nr. 035. Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010 Lokalplan for anvendelse af Amsterdamhusene 1 Vedtaget af Frederikssund Byråd den 26. maj 2010 Lokalplan nr. 035 Tillæg til Lokalplan nr. 80 for et boligområde på Østkajen, vedtaget af Frederikssund Byråd

Læs mere

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 I REDEGØRE LSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Området Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Hasseris Boligselskabs aktuelle planer om at opføre ca. 20 boliger

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 5.013 Område ved Bilgården Hostrup Byrådet godkendte den 8. juni 2015 kommuneplantillæg

Læs mere

Max. bruttoetagearel kvm. Max. butiksstørrelse 750 kvm.

Max. bruttoetagearel kvm. Max. butiksstørrelse 750 kvm. Greve Kommuneplan 2005-2017 Vis byzone opdater 2B12, SYDLIGE DEL AF GREVE STRANDOMRÅDE Åben/lav boligbebyggelse og grønne områder samt nærmere fastlagt butiks- og erhvervsformål. for delområde: 1: Butikker

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Tillæg nr. 12 til Tranekær Kommuneplan 2000 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 40.05

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 40.05 Silkeborg Kommune Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 40.05 Lokalplan nr. 40.05 for et omrade ved Lysbrogade. INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FO& OG INDHOLD.. 2 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 HØJER KOMMUNE Lokalplan 03.49.06 Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail: raadhuset@hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 51. For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 51 For Magasin/Fog-karreen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

10E 1.11. Bestemmelser. Status 2 / 395. Vedtaget. Plannummer 10E 1.11. Plannavn Lemvig Kommuneplan 2013-25. Anvendelse generelt.

10E 1.11. Bestemmelser. Status 2 / 395. Vedtaget. Plannummer 10E 1.11. Plannavn Lemvig Kommuneplan 2013-25. Anvendelse generelt. 10E 1.11 Plannummer 10E 1.11 Plannavn Lemvig Kommuneplan 2013-25 specifik Erhvervsområde Erhvervsområde Erhvervsområde Bebyggelsesprocent 50 Max. bygningshøjde 9,5 Forslag 2 / 395 10C 1.7 Plannummer 10C

Læs mere

Tillæg nr. 41 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune

Tillæg nr. 41 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune Tillæg nr. 41 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til teknisk formål (tankanlæg) ved Vardevej, Tarm Ortofoto Ringkøbing- eller Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing-

Læs mere

10 Brændkjær - Dalby - Tved. 1013 Højhusene. 1014 Brændkjærgård. 1015 Mariesminde SÆRLIGE ANVENDELSES- BESTEMMELSER

10 Brændkjær - Dalby - Tved. 1013 Højhusene. 1014 Brændkjærgård. 1015 Mariesminde SÆRLIGE ANVENDELSES- BESTEMMELSER Bydelen markerer sig med Brændkjærkirkens stejle tagform og højhusene ved fjorden. Herfra breder bebyggelsen sig op over terrænet til den højtliggende Agtrupvej og videre mod syd til Dalby Møllebæk. Bydelens

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere