Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svanninge Bakker De fynske alper. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13"

Transkript

1 Svanninge Bakker De fynske alper Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 13

2 Svanninge Bakker 2

3 Svanninge Bakker Nøglekarakter Bakket terræn, tætte hegn, spredtliggende gårde og husmandsbebyggelse, syrenhegn (især i V), store sammenhængende skovområder, markante skovbryn og udsigtsmuligheder. Beliggenhed og afgrænsning Området dækker et areal på ca ha og afgrænses mod NV af Haarby Smeltevandsdal, mod NØ af Sallinge Dødislandskab, mod øst af Korinth Dødislandskab, mod syd af Faaborg Moræneflade og mod vest af Millinge Smeltevandslette og Håstrup Moræneflade. Området har en NV-SØ udstrækning på ca. 19 km og en NØ-SV udstrækning på mellem ca. 4 og 5,5 km. Karakterområdet er beliggende i Assens og Faaborg-Midtfyn kommuner. Landskabstype Randmorænelandskab/dyrket/klasse 3 Naturgrundlag Bogstavkode: E[g/f/h/b]eb (Randmoræne bestående af en blanding af moræneler, morænesand- og grus, smeltevandssand og grus og ferskvandsdannelser i storbakket terræn og med stor kompleksitet) Geomorfologi Svanninge Bakker og De Fynske Alper er dannet som et randmorænestrøg under sidste istid - Weichsel. Svanninge Bakker som udgør den SV halvdel af karakterområdet er dannet af den sydfra kommende Lillebæltsgletscher, mens De Fynske Alper, som udgør den NØ halvdel af karakterområdet, er dannet under et af Nordøstisens fremstød. Jordtype Jordtypen i området er sammensat af ca ha smeltevandssand med spredte små forekomster af moræne- og smeltevandsgrus, ferskvandstørv og moræneler, ca ha moræneler med spredte små forekomster af smeltevandssand og ferskvandstørv mens det SØ hjørne, som udgøres af et ca ha stort område, udgøres af en blanding af mindre forekomster af smeltevandssand, moræneler, morænesand og grus, smeltevandsler og ferskvandstørv. Terræn Terrænet er bakket med en gennemsnitshøjde som ligger mellem m.o.h.. Mange bakker har en højde på omkring 120 m og områdets højeste punkt er på 128 m (Trebjerg umiddelbart øst for Håstrup). Dette punkt er Landskabskarakteren Landskabskarakteren er betinget af et bakket randmorænelandskab, som har været grundlaget for udbredelsen af store sammenhængende skovområder, intensivt dyrkede jordbrug drevet af middelstore gårde, tætte levende hegn og bevoksede diger samt udsigter over terrænformer og tilstødende karakterområder. Landskabskarakteren har sin kulturhistoriske oprindelse i tiden omkring udskiftningen. Skovene og det bakkede terræn afgrænser de overordnede landskabsrum. Disse underinddeles af de tætte levende hegn og bevoksede diger i mindre lukket afgrænsede rum, som betinger et lille- til middelskala landskab. Karakterområdet fremstår med en sammensat kompleksitet og uden noget bestemt mønster. Strukturen udgøres primært af flader som brydes af linier i form af den tætte hegnsstruktur. NV for Jordløse findes et mindre delområde, hvor de rumskabende elementer afviger fra resten af karakterområdet. På Trebjerg, i Jordløse Bakker og i Svanninge Bakker findes visuelle oplevelsesmuligheder. Ligeledes omkring Østrupgård og Holstenshus. Antallet af skove er blevet forøget, en del nybebygge er kommet til siden udskiftningen, byerne er vokset i størrelse men ikke markant, mange hegn og diger blevet sløjfet og vejnettet står stort set intakt. Bebyggelsen er velholdt, de levende hegn og bevoksede diger klippede og ensartede og mange skovbryn er klippede og plejede. De yngre skovområder domineres af manglende vedligeholdelse. Vedligeholdelsen af terrænformerne er god men i en stor del af området skjult af den udbredte skovbevoksning. Vindmøllerne i nabokarakterområderne NV for området over mod Haarby skaber visuel uro i de udsigter, som findes i det NV hjørne af karakterområdet. Fyns næsthøjeste. Langs en stor del af karakterområdets grænser skråner terrænet nedad mod de omkringliggende karakterområder. Kompleksitet Der er markant variation mht. jordtyper og terræn. 3

4 Hydrologi Området er generelt præget af mindre søer og afløbsløse lavninger. Denne tendens er dog en anelse mindre udpræget i det NV hjørne. Arealanvendelse og landskabselementer Bevoksningsmønster Bevoksningsmønsteret i området udgøres af mindre til middelstore samt store sammenhængende skovområder, småplantninger omkring bebyggelse, sumpskov og krat omkring søer og moser, tætte levende hegn og bevoksede diger langs veje og på marker samt vejtræer spredt i området. Arealet af skovområderne varierer mellem ca. 2,5 ha og ca. 700 ha og træartene udgøres af blandet løv (eg, ahorn og især bøg) og nål. Mindre til middelstore skovområder findes spredt i den NV del, mens de store sammenhængende skovområder findes i den centrale og SØ del. Skovbræmmen som strækker sig fra NØ til SØ for Jordløse, samt skovbræmmen som strækker sig fra SV for Vester Hæsinge til SØ for Gammel Stenderup, er relativt nye (< 100 år). Disse skovområder er usammenhængende mht. artssammensætning, og der er meget kratbevoksning i skovbunden. Dette hænger formegentlig sammen med, at størstedelen af disse områder oprindeligt har været nåleskov, som er opstået omkring år , og at disse efterhånden er groet til med andre arter. De levende hegn og bevoksede diger består af tæt løvtræsbevoksning (bl.a. røn, hyld, navr, tjørn, seljerøn og syren) med lav intern artsvariation. Artsvariationen hegnene og digerne i mellem er dog høj. Syren er en art, som er særlig karakteristisk for områdets vestlige del. Specielt langs vejene. Idet karakterområdet er relativt stort, er der ikke et stringent mønster i hegnenes og digernes orientering. Markfelternes udformning er overvejende rektangulære og trapezformede. Småplantninger omkring husmandssteder, gårde og landsbyhuse er karakteristisk for området. Denne består af blandede arter, og får byrande til at fremstå grønt i landskabet. Dyrkningsform Intensivt dyrket fuldtidsjordbrug er den dominerende dyrkningsform. Husdyrbrug er udbredt især svinedrift. Spredt i området forekommer deltids- og fritidsbrug. Det er karakteristisk at afgrødetypen varierer gennem området. Dette formodes at hænge sammen med den store variation i jordbundstyperne. Frugt- og bærplantager findes langs karakterområdets grænse til naboområderne mod NØ. Nåleplantager forekommer hyppigt fordelt i området. Dele af Jordløse Bakker og Svanninge Bakker fremstår som halvkulturer, idet de er naturområder, som vedligeholdes ved naturpleje i form af græssende får og kreaturer. Bebyggelsesstruktur Bebyggelsesstrukturen i området udgøres af mellemstore spredtliggende gårde fordelt jævnt i hele området samt enkelte landsbyer. Derudover findes et antal mindre gårde og statshusmandssteder fra omkring år 1900 samt en del husmandssteder fra udskiftningen. Disse ligger primært langs vejene (hoved- som biveje). Trunderup, Jordløse (kirkeby), Håstrup (kirkeby), Gammel Stenderup, Ny Stenderup og Diernæs (kirkeby) er de landsbyer, som findes i området. Byerne ligger med en indbyrdes afstand på mellem 1 og 4 km. Diernæs, som er placeret i det SØ hjørne, ligger dog isoleret fra de andre landsbyer af de store skovområder. I Svanninge Bakker ligger et mindre område med sommerhuse samt en større golfbane. Nord for Diernæs ligger en campingplads. Kulturhistoriske mønstre og anlæg I karakterområdet findes to hovedgårde - Holstenshus og Østrupgård. Holstenshus hovedbygning er oprindeligt opført i Den nyværende hovedbygning er fra 1908 og består af tre fløje. Driftsbygningerne er opført i Holstenshus har tilhørende have og skovarealer. Finstrup kirkeruin (Fyns eneste) ligger ved Holstenshus. Østrupgård hovedbygning er trefløjet og delvist omgivet af et voldanlæg. En del af hovedhuset er opført i sten omkring år Fløjene, som er opført i bindingsværk, er bygget i Driftsbygningerne er opført i 1742 og mejeribygningen opført i Hele gårdanlægget er renoveret i Til hovedgården hører skovområder omkranset af stengærder. Et antal gravhøje, dysser og jættestuer findes spredt i området. Som hovedregel er de beliggende inde i skovene. Nord for Ny Stenderup findes en gammel vindmølle fra omkring år 1600 Trente Mølle. Før udskiftningen var der stort set ingen skov i området. Dengang var karakterområdet domineret af lyngklædte bakker. Tekniske anlæg To højspændingsledninger gennemskærer området fra nord til syd i den NV del af området ved Skallebjerg og SØ for Jordløse. Spredt i området findes enkeltstående vindmøller. 4

5 Svanninge Bakker Landskabskarakterens oprindelse Landskabskarakteren har sin kulturhistoriske oprindelse i tiden omkring og efter udskiftningen, hvor jorden blev omfordelt og afgrænsningen af markerne markeret ved etablering af en række levende hegn og bevoksede diger. Jordløse Bakker og Svanninge Bakker er dog fra før udskiftningstiden. Rumlige og visuelle forhold Skovområderne og det bakkede terræn samt de tætte levende hegn og bevoksede diger danner et lille til middelskala landskab. Middel skala optræder stedvist hvor bakkerne betinger udsigter over terrænformer og karakterområdet. Skovene, ofte med markante skovbryn, og det bølgede terræn opdeler landskabet i overordnede landskabsrum, som underopdeles af lukkede afgrænsninger i form af de tætte bevoksede diger og levende hegn. Sammensætningen af landskabselementer er relativ kompleks, idet området præges af forskellige bevoksningstyper, bebyggelsestyper (gårde - små som store med udbygninger, husmandssteder, landsbyer af varierende størrelse) og tekniske anlæg (vindmøller og højspændingsledninger). Sammensætningen er dog ens for hele karakterområdet, som derfor opleves som homogen. Strukturen består primært af flader som brydes af linier i form af de tætte levende hegn og bevoksede diger. De tekniske anlæg, i form af højspændingsledninger og vindmøller, som findes i karakterområdet forstyrrer ikke landskabet, som derfor opfattes som visuel rolig. Støjniveauet er afdæmpet. Fra det NV hjørne af karakterområdet er der vid udsigt over nabokarakterområderne NV for De Fynske Alper. Denne udsigt forstyrres dog af et større antal vindmøller, som findes i disse naboområder over mod Haarby, og som skaber stor visuel uro. Langs en stor del af karakterområdets grænser skråner terrænet nedad mod de omkringliggende karakterområder. Dette betinger en mere åben afgrænsning og større skala med mulighed for udsigter til de omkringliggende karakterområder. Et mindre delområde, hvor afgrænsningen og skalaen af landskabsrummene er forskellig fra resten af karakterområdet, findes N-NV for Jordløse. I dette område er terrænet jævnt faldende ned mod nabokarakterområderne og terrænet har derfor ikke den samme rumskabende funktion som i resten af karakterområdet. Udbredelsen af skove som rumskabende element mangler også og terrænet er desuden ikke bakket men bølget, hvilket sammen med det jævnt faldende terræn betinger en mere åben afgrænsning og større skala end den øvrige del af karakterområdet. Det bakkede terræn både betinger og begrænser udsynet og udsigter. Fra en stor del af bakketoppene i området er der vide udsigter ud over karakterområdet og naboområderne. Fra bakketoppe langs den nordlige grænse i det sydlige område er der mulighed for udsigt over Arreskov Sø. Fra nogle af de højeste bakketoppe i området er der udsigt til Faaborg Fjord, Nørrefjord, Helnæs Bugt samt Sønderfjord. Fra Trebjerg er der vid udsigt over karakterområdet og alle landskabselementerne, nabokarakterområderne, Helnæs Bugten, Lillebælt og øerne mellem Faaborg og Als. I klart vejr er der udsigt til Als og Jylland. Dele af Svanninge Bakker og Jordløse Bakker fremstår som halvkulturer, der vedligeholdes ved naturpleje. Randmorænelandskabets terrænformer er her meget tydelige pga. friholdelsen af skov og pga. naturpleje vha. afgræsning med kreaturer og får. Dette er desuden grundlaget for opretholdelse af enge og overdrevsarealer hvor særlig flora og fauna findes. Derudover er der vide udsigter over terrænformer og karakterområdet fra disse områder. I Svanninge Bakker er der anlagt en golfbane og et mindre sommerhusområde. Golfbanen virker forstyrrende, idet vegetationen er markant anderledes end resten af Svanninge Bakker. På golfbanens arealer er der desuden plantet et større antal seljerøn, som enkeltstående træer, hvilket ikke harmonerer med den øvrige bevoksning i og omkring Svanninge Bakker. Sommerhusområdet er afskærmet af bevoksning og kan ikke ses som sådan i Svanninge Bakker. Det virker dog som et element som skjuler terrænformerne i et område, som i øvrigt er karakteriseret ved markante og tydelige terrænformer. Holstenshus fremstår som et markant landskabselement med sin karakteristiske hovedbygning og driftsbygninger, som er i god vedligeholdelsesmæssig stand, samt de mange alléer (lind og kastanje) og stengærder langs vejene. Driftsbygningerne, som er bygget i røde mursten, er meget detaljerige i både murværk og udsmykninger. Udsmykningen består bl.a. af monogrammer i metal. Ejerlavet til Holstenshus er ikke blevet bebygget gennem tiden, som derfor står stort set intakt. Østrupgård fremstår med sine bygninger, som alle er i bindingsværk med undtagelse af hovedhusets centrale del, i sin oprindelige struktur og med høj oprindelighed. Avlsbygningerne er beliggende helt ud til vejkanten og opleves derved som meget markante. Murværket er vedligeholdt, men trænger til at blive rettet op. Bevoksning slører hovedbygningen en smule. Antallet af skove er blevet væsentligt forøget. De oprinde- 5

6 lige store skovområder i den centrale og SØ del er dog ikke ændret væsentligt mht. til størrelse et par udvidelser findes stedvist. Mht. bebyggelsen i området er der kommet en del til siden udskiftningen primært i forbindelse med jordreformen af Mange gårde har omlagt deres landbrug til husdyrbrug og har således fået opført en del tilbygninger. Byerne har stort set mistet deres oprindelige struktur som gårdsamfund pga. senere nybebyggelse. Mht. hegnsstrukturen er mange hegn og diger blevet sløjfet. Dette har medført at skalaen er blevet en smule større og de mange blok- og kamudskiftningsmønstre blevet udvisket. Vejnettet står stort set intakt. Bebyggelsen er velholdt, de levende hegn og bevoksede diger klippede og ensartede og mange skovbryn er klippede og plejede. De yngre skovområder domineres af manglende vedligeholdelse, som ses af den udbredte kratbevoksning samt den manglende udbredelse af stisystemer. Vedligeholdelsen af terrænformerne er god, på trods af at jordbunden mange steder udgøres af grus og sand, som kunne opfordre til grusgravning. Dog er terrænformerne i en stor del af området skjult af den udbredte skovbevoksning. Østrupgårds ejerlav er blevet bebygget langs vejen efter år 1900, hvilket har medført, at dette har mistet sit hovedgårdspræg. Landskabskarakterens nøglefunktioner og udviklingstendenser Nøglefunktioner til opretholdelse/styrkelse/genopretning af landskabskarakteren Opretholdelsen af landskabskarakteren er betinget af den fortsatte landbrugsdrift, både fuldtid, deltid og fritid samt bibeholdelsen af den tætte hegnsstruktur og de store sammenhængende skovområder og pleje af de markante skovbryn. For at bevare oplevelsen af terrænformerne i et randmorænelandskab er det vigtigt at friholde kuperet terræn for skov. Sløjfning af de mindre skovområder og de uplejede skove, samt omlæggelse af disse til arealer til naturarealer plejet ved naturpleje, vil styrke oplevelsen af randmorænelandskabet og dermed landskabskarakteren. Terrænformerne vil derved blive fremhævet, og den oprindelige vegetation tilbageført. Planmæssige og retlige forhold I henhold til Regionplan 2005 er følgende forhold, som har indflydelse på landskabskarakteren, fundet. Særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder Fortidsminderne i den sydlige del af Enemærket. Ny udvidelsesmulighed for eksisterende campingplads Nord for Søholm Camping. Planlagt fremtidig vej Langs den NV grænse vest for Jordløse 3 beskyttede naturtyper Alle vandløb, åer, søer, moser, enge og overdrev. Potentielle vådområder jf. VMP II Omkring Hammerdam i Svanninge Bakker 150 m beskyttelseslinie om søer Omkring Store Øresø i den sydlige del af Munkebjerg Skov Skovbyggelinie, 300 m byggelinie Omkring alle middelstore til store skovområder Fredede områder > ½ ha Omkring Østrupgård, Trente Mølle, Jordløse Kirke, udsigtstårnet ved Tyveknap i Svanninge Bakker og Diernæs Kirke Kirkebeskyttelsesområder Omkring Jordløse Kirke, Håstrup Kirke og Diernæs Kirke Områder hvor skovrejsning er uønsket Et bredt bælte centralt i den nordlige halvdel, langs den planlagte vej jf. tidligere, Jordløse Bakker, Svanninge Bakker samt flere steder langs den SV-lige grænse. Skovrejsningsområde Den vestlige del af Ellebjerg skov samt området SV for Munkebjerg Skov Fremtidig byvækstområde Omkring Jordløse. Boliger vest for og erhverv øst for. Overskrider kirkebeskyttelsesområde og fredede områder >½ ha ved Jordløse Kirke Landskabskvalitetsvurdering Vurdering af karakterstyrke Karakteristisk Hele karakterområdet med undtagelse af området NV for Jordløse De karakteristika, som er beskrevet som nøglekarakterer, fremstår tydeligt i stort set hele karakterområdet. Det bakkede terræn, beliggenheden af gårdene og husmandsstederne samt de dyrkede landbrugsflader, afspejler tydeligt samspillet mellem natur- og kulturgrundlaget. Variationen i afgrødevalg afspejler de varierende jordbundsforhold og understreger dermed den tydelige sammenhæng mellem natur- og kulturgrundlaget. På baggrund af disse forhold vurderes området som karakteristisk. 6

7 Svanninge Bakker Karaktersvagt Området NV for Jordløse Området NV for Jordløse fremstår med en mere åben afgrænsning og større skala end i resten af karakterområdet. Desuden er der vid udsigt til de lavere liggende karakterområder. Dette skyldes at de rumskabende elementer ikke, som i resten af karakterområdet, udgøres af terrænet og skovområderne. Terrænet er ikke bakket men let bølget og jævnt faldende og der er ingen skovområder i denne del af karakterområdet. På baggrund af disse forhold vurderes område som karaktersvagt. Forekomsten og styrken af visuelle oplevelsesmuligheder Områder med særlige visuelle oplevelsesmuligheder Trebjerg Trebjerg fremstår pga. de vide udsigter over karakterområdet og alle landskabselementerne, nabokarakterområderne, Helnæs Bugten, Lillebælt, øerne mellem Faaborg og Als samt i klart vejr udsigt til Als og Jylland, som et udsigtspunkt med særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Svanninge Bakker og Jordløse Bakker Svanninge Bakker og Jordløse Bakker fremstår som områder med særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Randmorænelandskabets terrænformer er meget tydelige pga. friholdelsen af skov og pga. naturpleje vha. afgræsning med kreaturer og får. Dette er desuden grundlaget for opretholdelse af enge og overdrevsarealer hvor særlig flora og fauna findes. Derudover er der vide udsigter over terrænformer og karakterområdet fra disse områder. Områder med visuelle oplevelsesmuligheder Kulturmiljøer med visuelle oplevelsesmuligheder Østrupgård Østrupgård fremstår med sine bygninger, som alle er i bindingsværk med undtagelse af hovedhusets centrale del, i sin oprindelige struktur og med høj oprindelighed. Hovedgården bærer præg af løbene vedligeholdelse, dog ses det at murværket trænger til vedligeholdelse og bevoksning slører hovedbygningen en smule. Samlet set fremtræder Østrupgård som et kulturmiljø med visuelle oplevelsesmuligheder. Holstenshus Holstenshus fremstår med sin karakteristiske hovedbygning og driftsbygninger, som er i god vedligeholdelsesmæssig stand, samt de mange alléer (lind og kastanje) og stengærder langs vejene som et kulturmiljø med visuelle oplevelsesmuligheder. Driftsbygningerne, som er bygget i røde mursten, er meget detaljerige i både murværk og udsmykninger. Udsmykningen består bl.a. af monogrammer i metal. Ejerlavet til Holstenshus er ikke blevet bebygget gennem tiden, som derfor står stort set intakt. Vurdering af tilstand God Størstedelen af karakterområdet Landskabskarakterens intakthed i forhold til den kulturhistoriske oprindelse vurderes som middel. Denne vurdering er foretaget på baggrund af at antallet af skove er blevet væsentligt forøget, der er kommet en del bebyggelse til området siden udskiftningen, mange gårde har omlagt deres landbrug til husdyrbrug, mange hegn og diger er blevet sløjfet, skalaen er blevet en smule større og de mange blok- og kamudskiftningsmønstre blevet udvisket. Den vedligeholdelsesmæssige tilstand af de karaktergivende landskabselementer er overordnet set god. Bebyggelsen er vedligeholdt, de levende hegn og bevoksede diger klippede og ensartede og mange skovbryn er klippede og plejede. Dog domineres de yngre skovområder af manglende vedligeholdelse, som ses af den udbredte kratbevoksning samt den manglende udbredelse af stisystemer. Vedligeholdelsen af terrænformerne er god, på trods af at jordbunden mange steder udgøres af grus og sand. Dog er terrænformerne i en stor del af området skjult af den udbredte skovbevoksning. Landskabskarakteren fremstår generelt uforstyrret. På baggrund af disse betragtninger vurderes den samlede tilstand som god. Middel Langs den NØ grænse ved Vester Hæsinge og Gammel Stenderup I området langs den NØ grænse ved Vester Hæsinge og Gammel Stenderup er der opstået nye skovområder og arealanvendelsen præges af plantagedrift. Arealanvendelsen er dermed ændret og landskabets oprindelse sløret. Samtidig præges skovområderne af manglende vedligeholdelse og udpræget kratbevoksning. Nogle af de store gårdes nyere tilbygninger fremstår meget tydeligt i landskabet, idet disse ikke er afskærmet af beplantninger. På baggrund af disse betragtninger vurderes den samlede tilstand som middel. Middel Svanninge Bakker Intaktheden af Svanninge Bakker er god, idet dette område udgøres af et terrænmæssigt særligt karakteristisk randmorænelandskab, som står intakt. Vedligeholdelsen af dette område vurderes som dårlig. Ny skov er kommet til siden udskiftningen og sammen med sommerhusområdet, som er omkranset af bevoksning, slører disse elementer de karakteristiske terrænformer og forringer dermed oplevelsen af Svanninge Bakker. Den anlagte golfbane virker som et forstyrrende element i Svanninge Bakker idet bevoksningen i denne er markant anderledes en i resten af områ- 7

8 Svanninge Bakker det. Ligesom Jordløse Bakker er Svanninge Bakker præget af flora og fauna som knytter sig til overdrevsarealer. Hvorledes golfbanens brug af sprøjtemidler påvirker den omkringliggende flora og fauna er usikker. På baggrund af disse betragtninger vurderes den samlede tilstand i Svanninge Bakker som middel. skov og gennemførelse af naturpleje i disse områder tillægge områderne en vis oplevelsesmæssig værdi f.eks. som Jordløse Bakker og Svanninge Bakker. Middel Det NV hjørne af karakterområdet Afgrænsningen i det NV hjørne af karakterområdet er mere åben end i resten af karakterområder, hvilket betinger vide udsigter over nabokarakterområderne NV for De Fynske Alper. Denne udsigt forstyrres af et større antal vindmøller, som findes i disse naboområder over mod Haarby, og som skaber stor visuel uro. På baggrund af dette vurderes tilstanden i NV hjørne af karakterområdet som middel. Sårbarhedsvurdering Pga. at landskabskarakteren bl.a. udgøres af et karakteristisk bakket terræn, store sammenhængende skovområder, en tæt velplejet hegnsstruktur og fremstår uforstyrret, er karakteren sårbar over for opførelsen af større tekniske anlæg, som vil virke forstyrrende, skovrejsning som vil sløre terrænformerne og sløjfning eller manglende vedligeholdelse af hegnsstrukturen, som vil ændre skalaen eller hegnenes markante fremtræden, som skyldes vedligeholdelsesgraden. Kapacitetsvurdering På baggrund af sårbarhedsvurderingen er områdets kapacitet i forhold til relevante planlægningstemaer i Regionplan 2005 vurderet. Udvidelsesmuligheden for den eksisterende campingplads nord for Søholm Camping, vurderes til ikke at have indflydelse på landskabskarakteren, da det drejer sig om et lille område, som afskærmes af skov. Den planlagte fremtidige vej langs den NV grænse vest for Jordløse vurderes til at have en indflydelse på landskabskarakteren i dette område, i og med at dette er et område som har vide udsigter. Vejen bliver sandsynligvis et visuelt uroligt og støjende element. Det planlagte potentielle vådområde, jf. VMP II, omkring Hammerdam i Svanninge Bakker vurderes til at styrke landskabskarakteren i dette område, idet det kommer til at ligge i forbindelse med et område som i forvejen er under naturpleje. Skovrejsningsområderne i den vestlige del af Ellebjerg skov samt området SV for Munkebjerg Skov vil ikke have indflydelse på landskabskarakteren, idet denne i forvejen er præget af mange skovområder. Dog vil en friholdelse af Registreringspunkt: Nr. 1. UTM 32 U E , N Besigtelsesdato: Niveau: Regionalt - Fyn Besigtelsesteam: SGJ/BMT 8

9 Tårup Bakkelandskab Vurdering af karakterstyrke lemløse Ølsted Heden Voldtofte Akkerup kårup Strærup Hårby Trunderup Sallinge Sarup Lyndelse Hillerslev Strandby Jordløse Nældemose Gammel Stenderup Øster Hæsinge Håstrup Ny Stenderup Hågerup Faldsled Tornehøj Diernæs Horne Land Bjerne Egsmarken Katterød 0 2,5 5 kilometer Dyreborg Særligt karakteristisk Karakteristisk Karaktersvagt Kontrasterende Byflade 9

10 Tårup Bakkelandskab Forekomsten og styrken af visuelle oplevelsesmuligheder øse Ølsted Heden Voldtofte Akkerup Van p Strærup Hårby Trunderup Sallinge Sarup Lyndelse Hillerslev Strandby Jordløse Nældemose Gammel Stenderup Øster Hæsinge Håstrup Ny Stenderup Hågerup Faldsled Tornehøj Diernæs Horne Land Bjerne Egsmarken Katterød 0 2,5 5 kilometer Dyreborg S Særlige visuelle oplevelser Visuelle oplevelser Byflade 10

11 Tårup Bakkelandskab Vurdering af tilstand mløse Ølsted Hede Voldtofte Akkerup Va up Strærup Hårby Trunderup Sallinge Sarup Lyndelse Hillerslev Strandby Jordløse Nældemose Gammel Stenderup Øster Hæsinge Håstrup Ny Stenderup Hågerup Faldsled Tornehøj Diernæs Horne Land Bjerne Egsmarken Katterød 0 2,5 kilometer 5 Dyreborg S God tilstand Middel tilstand Dårlig tilstand Byflade 11

12 Tårup Bakkelandskab Vurdering af sårbarhed emløse Voldtofte Ølsted Hede Akkerup kårup Strærup Hårby Trunderup Sallinge Sarup Lyndelse Hillerslev Strandby Jordløse Nældemose Gammel Stenderup Øster Hæsinge Håstrup Ny Stenderup Hågerup Faldsled Tornehøj Diernæs Horne Land Bjerne Egsmarken Katterød 0 2,5 5 kilometer Dyreborg Sårbart område Byflade Udgivet af Fyns Amt 2006 Grundmateriale: Kort- og Matrikelstyrelsen 1992 KD

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45

Korinth Dødislandskab. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Korinth Dødislandskab Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 45 Fra registreringspunkt set mod nordøst. Fra registreringspunkt set mod øst. Fra registreringspunkt set mod sydøst. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03

Kongshøj Å Tunneldalssystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 03 Kongshøj Å Tunneldalssystem LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Foto fra registreringspunkt over Kongshøj Å Tunneldalssystem

Læs mere

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06

Nakkebølle Fjordområde. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 Nakkebølle Fjordområde Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 06 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Panoramaudsyn over lavbundsarealerne, som er tidligere inddæmmet fjordbund, set fra registreringspunktet

Læs mere

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21

Øksendrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 21 Levende hegn langs bivejene er karakteristisk for området. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nordvest.

Læs mere

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27

Ullerslev Issø. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Issø Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 27 Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Fladt til let bølget terræn præget af vådbundsområder som veksler mellem

Læs mere

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38

Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Vejle-Egeskov Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 38 Billedet er taget fra registreringspunktet sydøst for Heden, og viser intensivt dyrkede landbrugsflader, som inddeles

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23

Bovense-Kertinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 Bovense-Kertinge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 23 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Landbrugsland i fladt til jævnt bølget terræn

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119

Kværndrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Kværndrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 119 Fotos fra registreringspunkt. Foto af bebyggelse. 2 Nøglekarakter Tætte hegn, opdyrket flad til let bølget moræneflade, mange

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen MIDTMORS SYD Midtmors syd Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området Midtmors Syd ligger i den centrale

Læs mere

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke

Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Landskabskarakterområde 12, Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Sømarke Foto 1: Den nordlige del af karakterområdet set fra Strivelsehøj mod øst. Foto 2: Den sydlige del af karakterområdet set fra

Læs mere

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39

Kastel Å Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Kastel Å Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 39 Fra registreringspunkt set ned set ned gennem dalen med modstående dalside. Fra registreringspunktet med kirke i baggrunden t.h.

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE LANDSKABSKARAKTER Karakterområdet er et højtliggende landbrugslandskab som fremstår åbent og let bølget med mellemstore

Læs mere

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07

Lundeborg Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 07 Smeltevandsdal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fotos fra registreringspunktet. Skovområderne og høje tætte hegn på det bølgende og skrånende

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40

Ullerslev Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Ullerslev Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 40 Registreringspunkt 1 i den nordlige del af karakterområdet. Fotostandpunkt syd for Bremerskov, retning mod sydvest. Registreringspunkt

Læs mere

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33

Bregninge Bakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Bregninge Bakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 33 Registreringspunktet nord for Bjernemark, fotoretning sydøst. Bregninge Bakke med Bregninge Kirke set fra sydvest. Bregninge Bakke

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

Hindsholm Nord/Fyns Hoved

Hindsholm Nord/Fyns Hoved Hindsholm Nord/Fyns Hoved Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 56 Hindsholm Nord med Fyns Hoved Registreringspunkt 1, Bogensø: Udsyn mod nordvest over havet med megen bevoksning om-kring

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 22 SALLINGE DØDIS- OG ÅSLANDSKAB Sallinge dødis- og åslandskab ligger i den vestlige del af Faaborg- Midtfyn Kommune. Området strækker sig fra kommunens vestlige grænse ved

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 45 KORINTH DØDISLANDSKAB Korinth Dødislandskab ligger nordøst for Faaborg i den sydøstlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Området afgrænses mod vest af Svanninge Bakker og

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Lavtliggende og let bølget landbrugsflade med intensivt dyrkede marker, opdelt i et middelskalalandskab af fragmenterede levende hegn, enkelte store gårde, middelstore

Læs mere

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20

Gudbjerg Morænebakke. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Morænebakke Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 20 Fra registreringspunktet set mod nord. Bakkelandskabet set fra registreringspunktet. Områdets karakteristiske tætte hegn langs vejene.

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 12 HÅSTRUP MORÆNEFALDE Håstrup Moræneflade ligger langs kysten ud mod Helnæs bugt og strækker sig fra den nordvestlige rand af Faaborg til hovedgården Damsbo mod nordvest, som

Læs mere

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 18 Aggersvold. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 18 Aggersvold Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53

Hindsholm Morænefl ade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Hindsholm Morænefl ade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 53 Registreringspunkt 2: Åbent til transparent afgrænset moræneflade nord for Tårup, set mod øst. I baggrund til venstre ses

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab

Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering. Tybrind Hovedgårdslandskab 30.09.08 Landskabskarakterbeskrivelse og vurdering Tybrind Hovedgårdslandskab Forord I forbindelse med ansøgning om etablering af en svineproduktion er der opstået et konkret behov for vurdering af de

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Morsø Kommune www.morsoe.dk

Morsø Kommune www.morsoe.dk LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse Landskabet i Sydvestmors-området er en bølget landbrugsflade, hvor sparsom bevoksning i form af fragmenterede levende hegn og spredtliggende gårde delvist omkranset

Læs mere

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 Møborg Bakkeø L A N D S K A B S K A R A K T E R O M R Å D E L Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 187 Landskabets nøglekarakter Møborg

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

Svindinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19

Svindinge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19 Svindinge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 19 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet. Fra registreringspunktet. Nøglekarakter Store sammenhængende skove,

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Området udgøres af en langstrakt dal med flad bund og dyrkede dalsider. Vandet snor sig igennem området som det centrale landskabselement både i åen og som vilkår for

Læs mere

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29

Vester Skerninge Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Vester Skerninge Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 29 Registreringspunktet, åbne markflader afgrænset af lange lige hegn i området syd for Vester Skerninge, vest for Sønder

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04

Billede mangler. Hvidkilde Tunneldal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Billede mangler Hvidkilde Tunneldal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 04 Hvidkilde Tunneldal LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, Hvidkilde Sø fra nordsiden. Hvidkilde

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune.

LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. LANDSAKBSKARAKTEROMRÅDE NR. 141 ODENSE SMELTEVANDSDAL Odense Smeltevandsdal ligger ved den nordvestlige grænse af Faaborg Midtfyn Kommune. Kommunegrænsen gennemskærer selve dalstrøget i nordøst/sydvestgående

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden

Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Rumlig visuel analyse i Landskabskaraktermetoden Kolding 19.01.2010 Vibeke Nellemann 1 Rumlig visuel analyse, feltarbejde Feltarbejde Feltarbejde Foreløbige karakterområder 2 Formål og anvendelsesmuligheder

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Gislev Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 43

Gislev Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 43 Gislev Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 43 Foto fra registreringspunkt. Foto fra Registreringspunkt. Øst for Ringe. Vest for Ryslinge. 2 Ekstensivt udnyttet areal Nøglekarakter

Læs mere

Landskabskarakterkortlægning

Landskabskarakterkortlægning Landskabskarakterkortlægning Bilag til rapporten: De bynære landskaber i Viborg og Møldrup 1 Indhold Områdebeskrivelser: 2 Landskabskarakterområde I - Viborg by- og sølandskaber 11 Landskabskarakterområde

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 9 - HILLERØDS SKOVE HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Området indeholder en større og markant randmoræne, der går fra området ved Ny Hammersholt og op langs Skansebakken og

Læs mere

Kuperet skovnært landskab

Kuperet skovnært landskab Nøglekarakter Nørreskov Skovnært bakkeland med afvekslende terræn og bebyggelse som spredte punkter i landskabet. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Østerholm Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Faaborg Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44

Faaborg Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44 Faaborg Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 44 Fra registreringspunkt set mod nord. Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod øst. Udsigt over

Læs mere

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Vallø Dødislandskab. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Det dyrkede landskab er blødt bakket. Dødishullerne træder tydeligt frem fordi de ligger udyrkede hen og lejlighedsvist fyldes nogle af dem med vand. Gårde og huse er

Læs mere

500 meter øst på. Diger og levende hegn skal bevares i vides muligt omfang. Hop Sø

500 meter øst på. Diger og levende hegn skal bevares i vides muligt omfang. Hop Sø Sønderballe landdistrikt - Topografi & natur En af de største ressourcer i Sønderballe Landdistrikt er landskabet, som udgøres af topografi, kultur og natur. I det følgende ses nærmere på topografien og

Læs mere

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17

Hesselager Smeltevandsdal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Hesselager Smeltevandsdal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 17 Fra registreringspunkt mod nordvest. Fra registreringspunkt mod vest. Billede af husdyrhold i dalstrøget. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Synebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49

Synebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49 Synebjerg Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 49 Fra registreringspunktet set mod øst. Fra registreringspunktet set mod nordøst. Fra registreringspunktet set mod syd. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59

Billede mangler. Egense Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Billede mangler Egense Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 59 Egense Moræneflade set fra registreringspunktet mod øst. Det kontrasterende delområde Egense Ås set fra nord.

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen AGERØ Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen AGERØ Agerø Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Agerø ligger ud for sydkysten af Mors og forbindes til

Læs mere

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor.

Kystnær skov. Kystnær skov. 1. Landskabskarakterbeskrivelse. Kystnær skov. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Nøglekarakter Langstrakt kystskov med mange kulturhistoriske spor. Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende på den midterste og østligste del af Als. Området er afgrænset af kysten/fynshav mod

Læs mere

Horne Land. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 47

Horne Land. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 47 Horne Land Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 47 Fra registreringspunktet set mod syd. Fra registreringspunktet set mod nord. Udsigt fra den sydlige kyststrækning ud over Øhavet. 2 Nøglekarakter

Læs mere

Dongs Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18

Dongs Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18 Dongs Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 18 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Fra registreringspunktet set mod syd. Udsigt fra Højbjerg A Udsigt fra Højbjerg B 2 Nøglekarakter Store

Læs mere

Håstrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 12

Håstrup Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 12 Håstrup Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 12 Håstrup Moræneflade set fra registreringspunktet mod nordøst. Håstrup Moræneflade, sydligt kontrasterende delområde med udkik

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700) ENFAMILIEHUS, GARAGE OG STALD

Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700) ENFAMILIEHUS, GARAGE OG STALD Martin Rasmussen Strammelse Gade 62 Tåsinge 5700 Svendborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 byg@svendborg.dk www.svendborg.dk LANDZONETILLADELSE STRAMMELSE GADE 62 (5700)

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Odense Tunneldalsystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 141

Odense Tunneldalsystem. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 141 Odense Tunneldalsystem Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 141 Fotos fra registreringspunktet Foto fra kontrasterende delområde omkring Fangel Hede 2 Foto fra kontrasterende delområde

Læs mere

Morsø Kommune

Morsø Kommune LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Beskrivelse En lille ø, hvor terrænet skråner jævnt ud mod kysterne fra en central akse, langs hvilken øens smågårde ligger som perler på en snor. Fra denne akse strækker fragmenteret

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Hede i Holstebro Hedeområderne er koncentreret i klitområderne langs Vesterhavet, på Skovbjerg Bakkeø mod S og omkring Flynder Sø i NØ.

Hede i Holstebro Hedeområderne er koncentreret i klitområderne langs Vesterhavet, på Skovbjerg Bakkeø mod S og omkring Flynder Sø i NØ. Bilag Detaljer i sammenligningen af 3 beskyttet natur og FOT i Vordingborg og Holstebro kommuner Udarbejdet af Åge Nielsen, Miljøministeriet, september 2012. Hede i Holstebro Hedeområderne er koncentreret

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 4 - FREERSLEV/HARLØSE LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE 2012 LANDSKABSKARAKTER Særligt karakteristisk for karakterområdet umiddelbart sydvest for Hillerød by, er det bølgede, dyrkede

Læs mere

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn Biersted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn 3 > > > Kortet viser Biersted Kirke, markeret med rødt samt fotovinkler. 1 2 Beliggenhed Biersted Kirke ligger ca.

Læs mere

Egebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15

Egebjerg Bakker. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15 Egebjerg Bakker Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 15 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt 1, sydskråningen af Egebjerg Bakker. Fotostandpunkt nord for Skovmark, fotoretning

Læs mere

Område 26 Undløse Nord

Område 26 Undløse Nord Område 26 Undløse Nord Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Mosaik af værdifulde naturtyper. Mosaik af værdifulde naturtyper. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Søgaards Mark Kværs Løkke Tørsbøl Gejl Å Nøglekarakter Området er kendetegnet ved at være sammensat af flere værdifulde naturtyper, eng, mose, sø, skov, hede, overdrev, vandløb samt brakarealer og dyrkede

Læs mere

TUNNELDALENE. landskabet i rum. Området byder på mange smukke kig, åbne udsigter og store naturværdier. Hillerødvej. Slangerupvej

TUNNELDALENE. landskabet i rum. Området byder på mange smukke kig, åbne udsigter og store naturværdier. Hillerødvej. Slangerupvej 36 TUNNELDALENE LANDSKABETS KENDETEGN Tunneldalene er kendetegnet ved et overvejende åbent landskab præget af store øst-vestgående tunneldalstrøg, højtliggende moræneplateauer og store skovområder. I dalene

Læs mere

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området Notat Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering 28. maj 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af I Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred udlægges der et nyt centerområde 2C2 i Lumsås

Læs mere

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser Side 1 Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Arealerne ved Mariager Fjord består af

Læs mere

Landskabskaraktermetoden

Landskabskaraktermetoden Baggrunden for udviklingen af landskabskaraktermetoden Præsentation af metoden Præsentation af eksempler på anvendelse af landskabskaraktermetoden Findes på internettet: www.blst.dk Baggrund for udvikling

Læs mere

Område 9 Svinninge Vejle

Område 9 Svinninge Vejle Område 9 Svinninge Vejle Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01285 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Ringvej 46

Læs mere

Vallø Skov- og Herregårdslandskab

Vallø Skov- og Herregårdslandskab Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse De store skovområder og enkelte store marker giver sammen med de gamle alléer et karakteristisk område. Der er få bygninger som alle indgår i bygningskomplekset omkring

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha. Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled Naturstyrelsen, Østsjælland Ref. nakpe Den 1. maj 2014 Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

AFD. FR.NR. SB.NR. BESKRIVELSE BEMÆRKNINGER BILLEDE

AFD. FR.NR. SB.NR. BESKRIVELSE BEMÆRKNINGER BILLEDE 1 På alle enhedens arealer gælder: At sten- og jorddiger skal betragtes som fredede fortidsminder. Det er tilstræbt at få indtegnet samtlige sten- og jorddiger på skovkortene, men der findes uden tvivl

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG

Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SKALLERUP-SOLBJERG Skallerup-Solbjerg Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Skallerup-Solbjergområdet ligger

Læs mere

Faaborg Kommune. Horne Sommerland.

Faaborg Kommune. Horne Sommerland. Faaborg Kommune Horne Sommerland. 1 Horne Sommerland Udvidelsesområdet ligger i Faaborg Kommune på den sydlige side af halvøen Horne Land umiddelbart bag ved det nuværende Horne Sommerland. Horne Sommerland

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere