REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011"

Transkript

1 REFERAT af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 Formand Robert Thorsen bød velkommen til repræsentanter, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, kandidater til udvalg og poster, ansatte fra administrationen, ejendomsfunktionærer, samarbejdspartnere fra bestyrelsen i Højbo og Bo83 samt revisorer. 1. Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet Forretningsorden blev enstemmigt vedtaget. 2. Valg af dirigent Michael Andersen blev valgt som dirigent efter indstilling fra bestyrelsen. Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter 8 stk. 1. Indkaldelsen var dateret den 23. august 2011 og således i overensstemmelse med vedtægterne. Fremmødt var 43 stemmeberettigede, så mødet var beslutningsdygtigt i enhver henseende. Dirigenten nedsatte et stemmeudvalg bestående af: Mette Kjær Larsson (administrationen), Karsten Jensen (revisor) og Michael Frederiksen (afdeling 8). 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Et omfattende materiale var udsendt til repræsentantskabet forud for mødet. Robert supplerede den skriftlige beretning med kommentarer omkring Danmarks almene boliger, BL-5. kreds, Boligkontoret Århus og Boligforeningen VesterBo: Begrebet Danmarks almene boliger er gennem året blevet brugt mere og mere. BL har og vil løbende indføre dette begreb i sin markedsføring og logoer. Med tiden kan det forventes, at flere organisationer tager begrebet til sig. Boligkontoret kunne jo fx tilføje begrebet så navnet blev: Boligkontoret Århus en del af Danmarks almene boliger. En klar og tydelig kommunikation Danmarks Almene boliger BL har via sin transformation til partiuafhængig linje, fået pressen meget mere i tale. Hermed har BL fået flere kommunikationsplatforme:

2 Pressen, egne blade, internettet, hvor både Web-TV og Facebook er under hastig udvikling. Politikkerne har været meget mere lydhøre, specielt ministeren og de Radikale. Hele boligforliget fra 2010 viser, hvor stor indflydelse BL har på den konkrete lovudformning. En enkelt malurt skal dog drysses i bægeret: Politikkerne har ikke hørt på os i forbindelse med fradragsretten for reparation og forbedringsarbejder i boligen. Her har folketinget tilgodeset ejerboligen igen. Den nye regering vil selvfølgelig også blive presset på dette spørgsmål, men om det vil hjælpe er nok tvivlsomt, da udgifterne for staten vil kunne blive temmelig store, hvis Danmarks almene boliger også kommer med i ordningen. BL mangler ressourcer og kompetencer. EU betyder mere og mere - også for vores område. Energiområdet efterspørges af mange medlemmer. Kommunikation behøver også flere ressourcer ligesom arbejdsgiverfunktionen, som har fået udvidet området fra 1 til 5 overenskomster. Der er kort sagt udsigt til en kontingentforhøjelse. Til december afholder BL repræsentantskabsmøde og en konference, hvor minister og folketingets boligudvalg vil være tilstede. Det bliver spændende at høre, hvad de nye politikere vil gøre for Danmarks almene boliger. Forhåbentligt vil vi kunne få penge til den sidste del af LBF venteliste. BL, 5. kreds Der ventes ikke længere på oplæg om dialogen. Den 4. oktober er der møde med Århus Kommune, og emner til mødet er bl.a. økonomi, drift og administration, ledelse og beboerdemokrati, udlejning, afdelinger, nybyggeri og renoveringer. Specielt renoveringen i afdeling 8 kapitaltilførsel og helhedsplaner m.m. vedrørende vandtårnsområdet. Fælles opnotering gik i luften 1. marts 2011, og hele Århus deltager. Det er en succes uden fortilfælde - ca unikke besøgende hver dag! VesterBo fremsatte i maj måned forslag på AARHUSboligs repræsentantskabsmøde om ændring af proceduren ved manglende svar på tilbud. Forslaget gav anledning til debat og tydeliggørelse af proceduren. Der venter spændende debatter om tilpasning af udlejningsreglerne til virkeligheden. Fællessekretariatet skal finansieres fra 2012 af boligorganisationerne og kommunen. Boligorganisationerne i Aarhus er villige til at ligge deres del - ca. 2,5 mio. kr. Kommunen har givet tilsagn om deltagelse med finansiering. Af andet materiale fremgår det, at vores del hæves fra kr til kr , som betales af dispositionsfonden. Beløbet svarer til 42 kr. pr. lejemål. VesterBo var på kvoteplanen for nybyggeri som reserve. Da planen skulle endelig godkendes, blev der desværre ikke plads til VesterBos projekt. Men sammenholdet i kredsen blev sat på en alvorlig prøve, idet Brabrand Boligforening forhandlede direkte med kommu-

3 nen uden om fordelingsudvalget. Resultatet blev opgjort på møde for formænd og direktører i august måned. 29 års virke i fordelingsudvalget for Torben Overgaard er forbi. Ved nyvalg til udvalget blev Morten Homann valgt tillykke med valget. Boligkontoret Århus Efter en lang proces (august 2010 februar 2011) blev Morten ansat. Ansættelsesprocessen blev besværliggjort af Fagbos utidige udtræden, hvorefter det kunne konstateres, at arbejdsopgaverne var væsentligt ændret, i forhold til dem der blev meldt ud i forbindelse med stillingsopslaget. Morten er dog, trods de hårde odds, kommet flyvende fra start. Robert takkede Morten for samarbejdet og udtrykte tryghed ved at have Morten ved roret. Boligkontoret fik ny formand ved repræsentantskabsmødet i maj. Roberts tilbagetrækning kom nok lidt tidligere end ventet, men en samlet bestyrelse valgte at tage situationen til efterretning og se fremad. Fagbos udtræden kom for formandens vedkomne ikke helt overraskende, men processen de har gennemgået fra udtræden til fusion forekommer formanden uplanlagt, totalt ustruktureret og uden omtanke for konsekvenserne. Fakta står dog ikke til at ændre, og beboerne i både Fagbo og Statsbo skal nok få det optimale ud af det nye projekt - held og lykke til Almenbo. Som en konsekvens af Fagbos udtræden er der foretaget en tilpasning af medarbejderstaben. Fire medarbejdere er virksomhedsoverdraget og to har desværre måttet afskediges. Heldigvis har den ene medarbejder efterfølgende fået nyt job og den anden medarbejder en tilbagetrækningsordning. Som man har kunnet læse på Portalen, blev et nyt visionsoplæg vedtaget på repræsentantskabsmødet i maj, og forvaltningsrevisionen er derfor tilpasset. VesterBo fremsatte på repræsentantskabsmødet i maj et forslag om ansættelse af en råderetsmedarbejder. Forslaget blev ændret til en henstilling, som vi nu kan konstatere er efterkommet. Råderetssagerne samles hos én medarbejder, som vil have den direkte dialog med råderetsudvalget. Boligforeningen VesterBo Året har klart stået i fusionstanker. Undersøgelsesudvalget fik en forrygende start med et stort engagement fra deltagerne, og resultatet blev meget flot. Faktisk kan der prales lidt med, at grundlaget for det udsendte beslutningsgrundlag i stor udstrækning stammer fra vores udvalgsarbejde en stor tak til medlemmerne af udvalget.

4 På årets formandskonference blev det klart, at der manglede information om, hvor man i afdelingerne går hen, hvis man vil vide mere om og bruge den frie råderet. Information blev derfor udsendt, og nu kommer der tillige en konkret medarbejder på BKÅ. Et blad blev lukket og et nyt opstod. Det er status på bladfronten. I forsommeren kom sidste udgave af VesterBo bladet, men her sidst i september er BKÅ s nye blad udkommet. Kan man ikke se forskel, er det helt bevidst. BKÅ bladet er opsat efter VesterBos layout og koncept. Husk nu stadig at indsende artikler om afdelingerne. Det næste nummer udkommer i december. Frydenlund har som den første afdeling fået fleksibel udlejning. Der er lavet en 2 årig forsøgsperiode for at kunne følge udviklingen meget præcist. Der er ligeledes taget hul på debatten om beboersammensætningen og afdelingerne i vandtårnsområdet. BKÅ har nedsat et boligsocialt forum, som kan følges på portalen. Det skulle være så godt, men faktisk er det gået rigtigt skidt med VesterBos nye afdeling i Sabro. Først kaos omkring indflytningen, fordi entreprenøren ikke kunne blive færdig, og så gik han konkurs. Der er dog lys forude. Garantien er frigivet, og det manglende arbejde kan komme i gang. Men alt i alt en uheldig start for en ny afdeling. Renoveringen i Nydamsparken ramte også muren i form af kommunen, som ikke ville give en kapitaltilførsel på kr. ud af en samlet pris på 140 mio. kr. Sagen afventer nu dialogmøde den 4. oktober. I Hammel ombygges ungdomsboliger til familieboliger. En tendens der nok også vil ses andre steder - fx. i Hjortshøj. Robert takkede bestyrelsen for samarbejdet i årets løb, ligesom en tak blev rettet til repræsentantskabet, medarbejdere og BKÅ for god sparring og samarbejdspartnere i det sidste års tid Herefter blev beretningen sat til debat. Johnny Eriksen, afdeling 9: Takkede for en god og gennemarbejdet beretning. Kommenterede BLs transformation til partiuafhængig linje. Håbede ikke, at de er gået væk fra lobbyisme, men at BL bliver ved at punke vores politikere. Men hensyn til tilskud til Fællessekretariatet: pengene er lejernes Kunne se mulighed for at ændre ungdomsboliger til seniorboliger i stedet for kun til familieboliger.

5 Robert svarer: Det skulle ikke forstås sådan, at man ikke vil gøre brug af lobbyisme i BL. Men man har meldt ud, at man ikke beskæftiger sig med partipolitik, så giver det måske en opfattelse af at man er mere troværdig ikke præget af det ene eller det andet politiske fora. Det overordnede problem omkring EU er deres indfaldsvinkel til almene boliger. De har været ved at kigge på, hvordan det er skruet sammen i Sverige og Holland. Der har de valgt 2 forskellige modeller med hensyn til konkurrenceevne m.v. Det kunne blive et problem for os på sigt, fordi de kunne komme til at betragte os som værende nogen der modtager statstilskud. Så der er helt klart et behov for at geare op på dette område, så man også kan klæde EU på til at have de rigtige holdninger. Seniorboliger ja, det kunne være en tanke. Torben Sørensen, afdeling 11 Spurgte til den nye organisationsstruktur i forbindelse med en eventuel fusion. Robert svarede Kommer under et senere punkt. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 4. Godkendelse af regnskab 2010/2011 og forelæggelse af budget 2011/2012 Regnskabet blev fremlagt af administrationschef Carl Danielsen. Der blev henvist til det udsendte materiale, hvoraf udvalgte poster blev kommenteret. Der har været et overskud på kr. mod kr. året før. Det lille overskud skyldes nye regler om forrentning af mellemregning med afdelingerne. I 2010/11 beholdt VesterBo 10,8 % af nettorenterne. Der var til gengæld underskud på administrationen. Der er en stor stigning i bidrag til dispositionsfonden. Det skyldes flere udamortiserede lån, men primært at indbetaling af A og G indskud (trækningsretten) nu indgår. Afkastet på obligationerne blev kun på 0,75% i gennemsnit mod 4,53% året før. Der er stor forskel i afkastet blandt de tre, der administrerer obligationerne. Carnegie har klaret sig markant dårligere set over 3 år. Det er derfor besluttet at udskifte Carnegie. Den samlede udgift til istandsættelse ved fraflytning steg ca. 2%. Der er betydelige udsving i udgiften set over 4 år. Det gør det svært at budgetlægge henlæggelserne. Overskuddet i afdelingerne faldt fra kr. til kr. Der var underskud i en afdeling i 2009/10, men 12 afdelinger i 2010/11 på i alt kr. I modsætning til tidligere overføres både overskud og underskud til en resultatkonto. Den budgetteres afviklet over

6 max. 3 år. Saldoen på resultatkontoen er kr. Overskuddet udgør 0,80% mod 3,71% året før. Inger Garde, afdeling 12: Spurgte til om de beboere der har lånt penge i afdelingens egne midler, også kun skal betale 0,83% i rente. Det er korrekt. Michael Frederiksen, afdeling 8: Ville gerne vide, hvorfor afdeling 8 har så høje udgifter til tab ved fraflytning. Det svinger meget fra afdeling til afdeling og også fra år til år. Det har blandt andet noget at gøre med beboersammensætningen og fraflytningsprocent i afdelingen. Udover at fremsende flytteopgørelse og herefter en rykker, hvis fraflytteren ikke betaler, tilbyder vi også en afdragsordning. Lykkedes det heller ikke, videregives sagen til advokat. Vesterbo har et samarbejde med et inkassofirma. Det er lykkes at få en del penge i sager der tidligere var afskrevet. Robert svarede: Det er her, vi kan se samfundsudviklingen. Der har dog endnu ikke som i København - været en tendens i Aarhus til at beboerne bliver smidt ud på grund af problemer med at betale huslejen. Carl supplerede: Har gennemgået antal lejere, der i august er blevet sendt til advokat grundet manglende huslejebetaling. Det drejer sig om 10 lejere ud af ca Det må siges at være billigt sluppet. Torben Sørensen, afdeling 11: I forhold til tab: Har man spekuleret i om vedligeholdelsesmodellen (A eller B ordning) har en indflydelse. Det er afdelingsmødet, der beslutter, hvilken vedligeholdelsesordning afdelingen ønsker. Vi kan ikke umiddelbart se nogen sammenhæng i vedligeholdelsesordning og tab. Robert supplerede: Pointen er ganske god. Det kunne være interessant at finde ud af, om det har en indflydelse. Det kommer dog an på, om det er på almindelig vedligeholdelse eller misligholdelse tabene ligger.

7 Frands Trabjerg, afdeling 12: Afdeling 27 har et overskud på kr. men på resultatkontoen er det kun kr. Sidste år havde afdelingen et underskud, som modregnes. Regnskaberne blev enstemmigt godkendt. Budget 2011/12 Carl gennemgik kort budgettet. Administrationsbidraget blev hævet fra kr. til kr. Det skyldes dels momsen, men især at VesterBo blev pålagt at modregne kr. i lønsum. Det svarer i gennemsnit til 968 kr. pr. lejemålsenhed - mere for de ældre afdelinger og mindre for de nye. Det var ekstra uheldigt, at det skete samtidig med indførelse af moms på administrationsbidraget. Inger Garde, afdeling 12: Spurgte til om beløbet til forretningsførelse bliver mindre, hvis vi fusionerer. Der er udarbejdet et budget for Det er medtaget i fusionsmaterialet. Den gennemsnitlige ændring for de 3 organisationer af administrationsbidraget ligger på 500 kr. Det er mindst for Højbo og mest for Bo Bemyndigelse til grundkøb Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 6. Bemyndigelse til at afslutte forhandlinger omkring fusion Bemyndigelse til at bestyrelsen kan indgå i forhandlinger med Højbo og Bo83 om et endeligt fusionsgrundlag. Robert startede med at oplyse den kommende møderække omkring fusion: 4. oktober fællesmøde for alle 3 organisationer 24. oktober møde i VesterBo regi 31. oktober fakta fællesmøde med deltagelse af Carl og Morten 15. november de 3 organisationer afholder repræsentantskabsmøde Herefter motiverede Robert forslaget.

8 Hans-Jørgen Krickhahn, afdeling 20 Med hensyn til det nye repræsentantskab. Det er nedskrevet, at stemmeret kun kan ske ved personlig fremmøde. Er der mulighed for at overdrage stemmeretten, hvis et repræsentantskabsmedlem ikke kan deltage? Henrik svarede: Stemmeretten er afdelingens og ligger ikke hos en enkelt person. Johnny Eriksen, afdeling 9 Har hørt at der i det nye beboerblad i en artikel er beskrevet, at starten på fusionen var i 2008, da administrationerne blev lagt sammen. Robert svarede: Tanken i 2008 var ikke båret af, at sammenlægningen af administrationerne skulle munde ud i en fusion. Robert kunne oplyse, at artiklen ikke er skrevet af VesterBo. En enkelt stemte imod forslaget. 7. Indkomne forslag Intet. 8. Valg af: a. 3 bestyrelsesmedlemmer (afgående efter tur: Lars Hansen, Kaj Nielsen og Berit Jørgensen) Lars Hansen genvalgt uden modkandidater Kaj Nielsen genvalgt uden modkandidater Berit Jørgensen genvalgt uden modkandidater b. 2 suppleanter (afgående efter tur: Peter Lykke Nielsen og Tom Thyrring) Tom ikke villig til genvalg. Opstillet kandidat: Johnny Eriksen Peter Lykke Nielsen (afd. 1-2) og Johnny Eriksen (afd. 9) valgt uden modkandidater. c. Valg af udvalgsposter: Råderetsudvalg 3 medlemmer (afgående: Tom Thyrring, Dan Hjorth Hansen og Malte Nielsen) Tom Thyrring (afd. 25), Dan Hjorth Hansen (afd. 6) og Malte Nielsen (afd. 15) valgt uden modkandidater Fritidsudvalg 3 medlemmer (afgående: Tom Thyrring, Inger Garde og Jakob Dahmlos) Jakob ikke villig til genvalg.

9 Tom Thyrring (afd. 25) Inger Garde (afd. 12) og Joan Christiansen (afd. 23) valgt uden modkandidater. Redaktionsudvalg 2 medlemmer (afgående: Luise Zielinski og Martin Westy Løvendahl) Luise ikke villig til genvalg. Martin Westy Løvendahl (afd. 3) valgt uden modkandidater. 1 vacant plads. Multimedieudvalg 2 medlemmer (afgående: Connie Olsen og Jakob Dahmlos) Connie og Jakob ikke villige til genvalg Anders Toft (afd. 14) og Torben Sørensen (afd. 11) valgt uden modkandidater. Værdiudvalg 2 medlemmer (afgående: Peter Lykke Nielsen og Tina Damgaard Madsen) Tina ikke villig til genvalg. Peter Lykke Nielsen (afd. 1-2) genvalgt uden modkandidater. 1 vacant plads. Kursusudvalg 2 medlemmer (afgående: Tina Damgaard Madsen og Inger Garde) Tina og Inger ikke villige til genvalg. Johnny Eriksen (afd. 9) og Peter Lykke Nielsen (afd. 1-2) valgt uden modkandidater. d. Revisionsinstituttet Genvalgt. 9. Eventuelt Jubilarer 5 års jubilæum i repræsentantskabet Kim Henningsen afdeling 1-2 Maja G. Espersen afdeling 1-2 Elsebeth Nielsen afdeling 3 Michael Frederiksen afdeling 8 Jørgen Østergaard afdeling 8 Lissy Fogh Kristiansen afdeling 8 Carina Halvorsen afdeling 9 Inge-Lise Andersen afdeling 13 Jette Møller afdeling 21

10 10 års jubilæum i repræsentantskabet Elsebeth Wolk afdeling 3 Tom Thyrring afdeling 25 Dan Kiil afdeling 25 Berit Jørgensen organisationsbestyrelsen 10 års jubilæum i organisationsbestyrelsen Kaj Nielsen organisationsbestyrelsen Alle jubilarer fik overrakt en vingave. Årets afdeling Årets afdeling blev Boligkontoret Århus med følgende begrundelse: har i løbet af 2010/11 gennemgået en væsentlig omstillingsproces har trods hårde ods formået at yde en ekstraordinær indsats har formået, uden leder, at arbejde selvstændigt og holde serviceniveauet højt fremstår i dag som et eksempel til efterlevelse, hvor engagement, indsats og vilje kan bruges i den videre udvikling Peter Lykke Nielsen, afdeling 1-2: Har man tænkt på at forsøge at løse problemerne, med folk der ikke betaler husleje, lidt før. Eventuelt i form at en ansat eller en ekstern konsulent, der kunne hjælpe folk i den situation. KAB har en sådan ordning. De har lejemålsenheder, så de har lidt nemmere ved at magte opgaven. Indtil videre er vi i Aarhus sluppet nådigt. Det kan dog blive aktuelt, hvis det skulle accelerere voldsomt. Vi følger udviklingen. Peter Lykke Nielsen, afdeling 1-2 Tænker mere sagen fra beboerens side og ikke fra foreningens. Vi har kontakt til det offentlige i nogle tilfælde. Det kræver dog, at folk beder om hjælp. Elisabeth Magnussen, afdeling 8 Kan man få en afdragsordning, hvis man ikke kan betale en flytteopgørelse? Det kan man. Man kan afdrage uden renter.

11 Karin Andersen, afdeling 27 Hvad sker der med ansøgernes anciennitet, hvis vi fusionerer. Robert svarede: Alle ansøgere i de 3 foreninger samles i én venteliste efter opnoteringsdato. Man får dermed også oprykningsretten i de andre foreninger. Martin Westy Løvendahl, afdeling 3: Der findes i Aarhus et par steder, hvor man kan få økonomisk rådgivning. Blandt andet Økonomicentret på Skelagervej i Aarhus N., hvor der gives råd om økonomi blandt andet: husk at betale din husleje og forsikringer. BKÅ kunne eventuelt henvise folk til disse steder. Morten Homann svarede: Takkede for input. Gode råd modtages gerne. Gunnar Thyrring, afdeling 9: Pokalen Årets afdeling skal den deles med de andre foreninger? Robert svarede: Traditionen er taget med i fusionsmaterialet. Lars Hansen, afdeling 15: Takkede for valget og meddelte, at dette er hans sidste periode. Lars håbede på et godt ægteskab med de to andre organisationer. Afslutning Dirigenten takkede for god ro og orden. Robert takkede Michael for sit hverv som dirigent ved åres repræsentantskabsmøde og udtrykte ønske om at alle deltager i de kommende fusionsmøder. Michael Andersen Robert Thorsen Mette Kjær Larsson Dirigent Formand Referent

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2013 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 25. oktober 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 1. november 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (kl. 17:15

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 8. marts 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. marts 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Byggeri (17.15-17.45) a.

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere