Ansøgning om støtte. til projekt:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om støtte. til projekt:"

Transkript

1 Ansøgning om støtte til projekt: Netværksklubber for langtidsledige Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej Silkeborg E-post: Tlf Ansøgningen skal både sendes i underskrevet format pr. post og elektronisk pr. mail. Forbeholdt LBR: Dato: Godkendt af LBR: Ja XZ Nej XZ Dato: Initialer:

2 1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER 1.1 Navn på ansøger: LO Silkeborg-Favrskov 1.2 Navn på eventuelle samarbejdspartnere: Erhverv Silkeborg, Torben Vilsgaard 3F s A-kasse Silkeborg, Find Poulsen FOA s A-kasse Silkeborg, Berit Weitemeyer HK s A-kasse Silkeborg, Alice Løvquist Metals A-kasse, Silkeborg, Jacob Thisted FTF-A, Karsten Germann Jobcenter Silkeborg, Daniel Bomholt 1.3 Kontaktperson: Søren Larsen 1.4 Økonomiansvarlig: Ellen Stampe, LO Silkeborg-Favrskov 1.5 Revisor: Ikke fastsat 1.6 SE-nr. eller CVR Nr.: xxxx 1.7 Ansøgt beløb: (der kan kun gives støtte til det kr. (fordelt med ca i 2011 og ca i 2012) igangværende år) 1.8 Tidsrumsramme: Er der søgt eller modtaget støtte til projektet fra andre puljer? Nej 2. PROJEKTBESKRIVELSE 2.1 Projektnavn: Netværksklubber for langtidsledige 2.2 Formål med projektet: Formålet er at lave netværk, der styrker de langtidslediges muligheder for job på ordinære vilkår, åbne øjne for nødvendigheden af kompetenceløft og eventuelt brancheskift. Målet er at undgå, at ledige mister deres forsørgelsesgrundlag ved deres dagpengeperiodes udløb. 2.3 Baggrund for projektet: Det er et ledighedsparadoks, at restgrupper er fanget i en ledighedsfælde, hvor de har mere og mere brug for det arbejdsrelaterede netværk, som de har mistet eller aldrig haft. (citat fra bogen Ledighedsparadokset af Christian Albrekt Larsen og Jacob J. Pedersen, Aalborg universitet 2009) Job besættes i stor grad gennem netværk. Derfor etableres der med projektet 3 branchenetværksklubber en offentlig, en privat for

3 ufaglærte og en privat for faglærte. Deltagerne kan frit vælge, hvilket netværk de vil deltage i. Det vil også være muligt at skifte og besøge andre netværk efter eget behov. Der vil være åbent i de tre netværksklubber én gang ugentlig i 2 timer. Derudover vil der blive arrangeret virksomhedsbesøg, foredrag, udflugter eller andre jobrelaterede tiltag af længere varighed hver 14. dag for alle deltagere i de tre netværksklubber. Netværksklubbens tilbud: Oplæg fra private virksomheder med henblik på branchekendskab og jobåbninger Oplæg fra fagforeninger om jobåbninger Virksomhedsbesøg Individuel coaching Besøg af rollemodeller Almindeligt samvær og drøftelse af ens situation Aktiviteter i samarbejde med de ledige Fælles motion Tilbud besluttet af deltagerne (vigtigt at anvende de lediges egne resurser og ideer) 2.4 Målgruppe: Langtidsledige, der i risiko for helt at miste forsørgelsen som konsekvens af de ændrede dagpengeregler. Langtidsledige defineres i denne sammenhæng som borgere, der har været registrerede som ledige i sammenlagt 80 pct. af det forløbne år (brutto). Målgruppen begrænses til langtidsledige under 55 år, dog er gruppen over 55 år, der ikke har ret til efterløn, også i målgruppen. I løbet af projektperioden har projektet to delmålgrupper: Indtil juli 2012 er målgruppen de langtidsledige, der har været ledige i halvandet år eller mere. Begrundelsen er den pukkel af langtidsledige, der ventes at være, der er i konkret risiko for at miste forsørgelsesgrundlaget ved effekten af den nye lovgivning. Efter juli 2012 udvides målgruppen til at omfatte alle langtidsledige. Det overvejes at udvide målgruppen til også at omfatte profiler, jobcentret har kendskab til er i overhængende risiko for at blive langtidsledige. 2.5 Indhold og metode: Deltagelse i projektet er frivilligt og er et supplement til jobcentrets og a-kassernes tilbud. Projektet skal anvende målgruppens resurser og styrke dens kendskab til nye jobåbninger, virksomhedernes efterspørgsel af kompetencer, muligheder for uddannelse og kompetenceløft, brancheskift og arbejde med personlige barrierer for nye arbejdsveje. Som en udmøntning af dette styrkes de langtidslediges kendskab til virksomheder med jobperspektiv. A-kasser og jobcentret er sælgere af ideen til de ledige, som et tilbud udover den normale indsats. ErhvervSilkeborg, faglige organisationer o.a. indgår i arbejdet med oplæg og information i klubberne om forventede kompetencer, jobåbninger og muligheder for kompetenceløft. Som en særlig indsats tilbydes deltagere en rundbordssamtale med alle relevante parter et halvt år før dagpengestop. Målet er at vende alle sten og sikre, at den ledige har fået al den hjælp der er mulig og at sikre en intensiv hjælp inden forsørgelsen mistes. Der ansættes alene en projektleder der får ansvaret for opstart og

4 etablering af projektet, sikre kontakten til virksomheder og fagforeninger/a-kasser. Det forudsættes at projektlederen har kompetencer til at foretage individuel coaching, erfaring med rundbordssamtaler, samt at denne kan drive og være tovholdker på netværksklubberne. I etableringsfasen (1/10-31/12) forventes projektlederen at arbejde fuldtid, efter etableringen (1/1-31/12-12) forventes der anvendt ca. 25 timer i gennemsnit pr. uge Tidsplan: Etablering af projektet og forberedelse. Undersøgelsesfase af målgruppen og andre projekter og ideer for målgruppen i andre kommuner i Region Midtjylland, som eventuelt kan indgå i netværkslubbens tilbud. Planlægning af netværksklubber og fremstilling af folder og reklame for projektet. Pressedækning. Nedsættelse af styregruppe Kontakt til samarbejdspartnere Møder i A-kasser og jobcentret Etablering af virksomhedsmøder, klubmødeplan mm Folder og invitation til at deltage i netværkslubber er klar. Forsat etablering af projektet Netværksklubber forventes med opstart i januar 12. Løbende drift af netværksklubber Løbende arrangementer for de ledige Løbende afholdelse af rundbordssamtalet Løbende opfølgning og evaluering på 2.7 Resultatmål og effekt: At bidrage til at færrest mulige langtidsledige mister deres forsørgelsesgrundlag i forlængelse af de ændrede dagpengeregler. Sammenligning vil ske med omegnskommuner samt klyngekommunerne. Det anslås, at projektet kan tiltrække 30 pct. af målgruppen. Der er pr. april langtidsledige dagpengemodtagere i Silkeborg Kommune, heraf er ca. 581 i målgruppe 2. Antallet i målgruppe 1 forventes at være ca. 100 personer. Her er anvendt tal fra analysen fra AK Samvirke fra juni 2011, som siger at der vil være ca. 13 pct. af de ca ledige (maj 2011) der kan kategoriseres som risikoledige. Derfor vil der være tale om ca. 300 personer, der har været ledige mellem 1 ½ til 2 år. Der måles på hvor mange der kommer i ordinært arbejde eller uddannelse samt mister deres forsørgelse. Der måles på antal samtaler, samt der måles på tilfredshed på samtaler hos den ledige, hos a-kasse, hos jobcenter og anden aktør. Der udfærdiges en beskrivelse som arbejdsredskab, der senere kan anvendes af jobcenter, a-kasser og anden aktør ved projektets afslutning.

5 2.8 Formidling: A-kasserne og jobcentret står for formidling til de ledige evt. suppleret med kampagne. Projektleder koordinerer generelt formidlingen og er kontaktperson ift. virksomheder. 3. OPFØLGNING OG EVALUERING Der nedsættes en styregruppe bestående LBR, Jobcentret, A-kasser, 3.1 Opfølgning: FTF, LO og ErhvervSilkeborg. LBR-konsulenten er ansvarlig for den løbende opfølgning med projektet. 3.2 Evaluering: Projektleder sørger for løbende evaluering af brugertilfredshed, statistik over hvor mange der mister forsørgelse på trods af projektet, hvor mange der deltager, virksomhedsbesøg, aktiviteter samt tilfredshed blandt samarbejdsparterne. Til sidst i projektet sammenskrives resultaterne i en hvidbog sammen med en perspektivering i forhold til vidensdeling, ideer til fremtidige forslag der med fordel kan implementeres i den daglige drift. 4. UDGIFTSBUDGET (for indeværende år) (2011) 4.1 Løn: (2012) 4.2 Eksternt rekvireret undervisning og / eller konsulentbistand: 4.3 Formidling (informationsmateriale, konferencer m.v.): 4.4. Evalueringsudgifter Forventes omkostningsfrit, da det vil blive af virksomheder og faglige organisationer/a-kasser Administration og kontorhold: 4.6 Revision: Meget lavt sat, da kontor og mødefaciliteter forventes bevilget af samarbejdspartnerne uden beregning Moms: Der er ikke indregnet moms. 4.8 Andre udgifter: Rundbordsamtaler og individuel coaching (inkluderer projektleders timeforbrug, da det forventes at denne kan løse opgaven)

6 Virksomhedsbesøg, mødeudgifter i til klubaktiviteter, ekskursioner, aktiviteter planlagt i samarbejde med de ledige (inkluderer projektleders timeforbrug til aktivitetsdelen). Dato: Underskrift:

Ansøgning om støtte. til projekt: Nøglen 2008

Ansøgning om støtte. til projekt: Nøglen 2008 Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Århus og Samsø til projekt: Nøglen 2008 Ansøgning sendes til: Ellen Pedersen Projektkonsulent Sekretariatet for Det Lokale Beskæftigelsesråd for

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden

Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Regeringen DA KL Danske Regioner Aftale om akutjob 24. oktober 2012 Overgangen til den vedtagne dagpengereform, herunder den 2-årige dagpengeperiode, den midlertidige periodeforlængelse med FL12 samt de

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONS FORVALTNINGEN EVALUERING AF A-KASSESAMARBEJDET 2014 Side INDLEDNING Københavns Kommune har indgået partnerskabsaftaler med en række a-kasser om varetagelse af kontaktforløb

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN"

SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN" - EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT November 2003 SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT Udgives af: Distriktskontoret

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 11. maj 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Under punkt 1 deltager

Læs mere