Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse. klagemønstret i udbudsklagesager"

Transkript

1 Analyse klagemønstret i udbudsklagesager 2012

2 Titel: Analyse af klagemønstret i udbudsklager Analysen er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet Grafisk produktion: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: Udbudsrådet Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: April 2012 Analyse af klagemønstret i udbudsklagesager 2

3 Indholdsfortegnelse Analyse af klagemønstret i udbudsklagesager 3 Kapitel 1 Analysens hovedkonklusioner Indledning Resumé og hovedkonklusioner Analysen set i forhold til Udbudsrådets øvrige analyser Metode Analysens struktur 14 Kapitel 2 Klagesystemet på udbudsområdet og overblik over klagerne Resumé og hovedkonklusioner Offentlige indkøb og udbud i Danmark Det danske klagesystem på udbudsområdet Klageadgang og sanktionsmuligheder Antallet af klager indgivet til Klagenævnet for Udbud Overblik over fordelingen af klager på baggrund af regelgrundlag og udbudsformer Overblik over EU-udbud og nationale annonceringer i Danmark, Norge og Sverige Omfanget af klagesager set i forhold til Norge og Sverige 23 Kapitel 3 Ordregivernes omkostninger til klagesager Resumé og hovedkonklusioner Regler for fordeling af sagsomkostninger Overblik over de sagsomkostninger, som ordregiverne pålægges af klagenævnet Tre udvalgte sager fra klagenævnets praksis, der eksemplificerer omkostningsniveauet for ordregiverne i klagesager Betragtninger om omkostninger i forbindelse med klagesager 29

4 Kapitel 4 Kortlægning af fællestræk ved tilbudsgivernes klagemønster Resumé og hovedkonklusioner Hovedtræk i tilbudsgivernes klagemønster Afdækning af klagemønstret de væsentlige overtrædelser Udbudsmaterialet er uklart Ukonditionsmæssige tilbud accepteres af ordregiverne Tilbudsvurderingen er uigennemsigtig og gennemført i strid med ligebehandlingsprincippet De mindre væsentlige overtrædelser Afdækning af klagemønstret sager hvor der ikke gives medhold Ordregiver har afvist leverandørens tilbud, fordi tilbuddet ikke opfylder de fastsatte mindstekrav Ordregivers skønsmæssige del af tilbudsvurderingen ønskes efterprøvet af Klagenævnet for Udbud Ordregiver ønskes pålagt en pligt til at kontrollere rigtigheden af oplysninger i modtagne tilbud Ordregivers annullation af et udbud ønskes omgjort Udbuddet har ikke skabt tilstrækkelig konkurrence. 52 Kapitel 5 Fokuspunkter Resumé og hovedkonklusioner Før udbuddet offentliggøres Den indledende vurdering af tilbuddene Evaluering af tilbuddene i forhold til de opstillede tildelingskriterier Særligt for tilbudsgivere 59 Analyse af klagemønstret i udbudsklagesager 4

5 Bilagsrapporten findes på og indeholder følgende bilag: Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Oversigt over alle de undersøgte klager, sorteret efter den afsagte kendelse og inddelt efter parametre Øvrige sager fra perioden 1. januar september 2011, der er undtaget analysen Overblik over statistik over klagesager fra Klagenævnet for Udbud Andelen af klager, der får medhold i Klagenævnet for Udbud, sammenlignet med andre klagenævn Oversigt over kendelser, der belyser de problemstillinger, der er gennemgået i analysen Analyse af klagemønstret i udbudsklagesager 5

6 Kapitel 1 Analysens hovedkonklusioner 1.1. Indledning Antallet af klagesager ved Klagenævnet for Udbud er i de seneste år steget betydeligt. I 2005 behandlede klagenævnet 28 klager, og i 2011 var antallet af klager steget til 111 klager. Der er altså tale om en firedobling af antallet af behandlede klager på få år. Lovgivningen om håndhævelsessystemet er samtidig blevet ændret flere gange med henblik på at imødekomme det stigende antal klager og sikre et mere effektivt klagesystem. Senest har erhvervs- og vækstministeren i vinteren 2012 nedsat en hurtigarbejdende arbejdsgruppe, der har til opgave bredt at analysere mulighederne for en generel forenkling og tilpasning af klagesystemet. Udbudsrådet har tidligere peget på, at mange af de offentlige aktører opfatter håndhævelsessystemet på udbudsområdet som en barriere for at gennemføre flere udbud. Flere af de offentlige aktører anser frygten for klagesager og det ressourcetræk, en klagesag medfører som en af største barrierer for at skabe konkurrence om de offentlige opgaver. 1 Senest har Udbudsrådet peget på, at frygten for aktindsigt og klagesager får transaktionsomkostningerne til at stige hos ordregiverne, fordi det medfører, at der benyttes unødigt store ressourcer på at dobbelttjekke og kvalitetssikre udbudsmaterialet. 2 Denne analyse har til formål at afdække tilbudsgivernes klagemønster og undersøge, om der kan peges på nogle fællestræk ved klagerne. Hensigten med analysen er samtidig at bidrage til at reducere antallet af klagesager ved Klagenævnet for Udbud. Det kan ske ved dels at skærpe ordregivernes opmærksomhed på, hvordan faldgruber i udbudsprocessen kan undgås, dels ved at bevidstgøre tilbudsgiverne om, hvornår det ikke kan svare sig at indgive en klage. På baggrund af analysen af klagenævnspraksis er der udarbejdet en række fokuspunkter rettet mod henholdsvis ordregivere og tilbudsgivere. Analysen kortlægger mønstret i udbudsklagesager. Det undersøges, hvilke overtrædelser tilbudsgiverne klager over, hvilken type udbud, der klages over, og om tilbudsgiverne får medhold i deres klager eller ej. Analysen forholder sig ikke til klagenævnets juridiske vurdering af de forelagte påstande i de enkelte sager, og der foretages ingen juridisk analyse af indholdet i kendelserne. 1 Udbudsrådet: Analyse af barrierer for konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor (Januar 2010) 2 Udbudsrådet: Analyse af transaktionsomkostninger ved udbud (December 2011) Analyse af klagemønstret i udbudsklagesager 6

7 Analysen suppleres med en oversigt over antallet af afholdte udbud i Danmark, Norge og Sverige og sammenligner antallet af udbudsklagesager i de tre lande. Endelig giver analysen også indblik i de sagsomkostninger, som ordregivere pålægges af Klagenævnet for Udbud i klager, hvor der er begået overtrædelser af udbudsreglerne, og i de samlede udgifter (fx advokatsalær og lønudgifter til medarbejdere), som myndighederne afholder i en konkret klagesag Resumé og hovedkonklusioner Der er kortlagt 185 kendelser afsagt af Klagenævnet for Udbud i perioden Antallet af klager er firedoblet fra 2005 til I 2010 blev der klaget over 2,2 pct. af alle udbud. De undersøgte kendelser falder i to nogenlunde lige store dele: Dels en halvdel, hvor der er begået overtrædelser af udbudsreglerne, som medfører, at tilbudsgiverne får helt eller delvist medhold, dels en halvdel, hvor der ikke er begået overtrædelser. I den halvdel af kendelserne, hvor der er tale om overtrædelser, skelnes mellem afgørelser, hvor der er konstateret væsentlige overtrædelser af udbudsreglerne, og afgørelser, hvor der er konstateret mindre væsentlige overtrædelser. Den anvendte sondring mellem væsentlige og mindre væsentlige overtrædelser baserer sig på Klagenævnet for Udbuds vurdering af overtrædelsens karakter i de konkrete sager. Sondringen tager udgangspunkt i klagenævnets terminologi. Den anvendte terminologi væsentlig og mindre væsentlig anvendes som en samlebetegnelse i kortlægningen med det formål at kategorisere de fejl, der er begået i udbudsprocessen, alt efter i hvilket omfang fejlene har betydet, at udbuddet ikke har kunnet danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning. Overtrædelser vil typisk blive anset som væsentlige, når de har betydet, at ordregiveren ikke har truffet en lovlig tildelingsbeslutning. Gennemgangen af kendelserne har vist, at langt de fleste af disse overtrædelser angår: Udbudsmaterialet er uklart Ukonditionsmæssige tilbud accepteres af ordregiverne Tilbudsvurderingen er uigennemsigtig og er sket i strid med ligebehandlingsprincippet Væsentlige overtrædelser udløser som udgangspunkt sanktioner oftest ved, at klagenævnet annullerer ordregiverens tildelingsbeslutning eller ved, at ordregiveren pålægges at betale erstatning. Analyse af klagemønstret i udbudsklagesager 7

8 I den anden halvdel af sagerne, hvor der ikke er begået overtrædelser, får tilbudsgiverne hverken helt eller delvist medhold. Andelen af klagesager, som ikke tages til følge, er stigende i perioden. Disse sager rummer typisk påstande om overtrædelser, som klagenævnet finder, at ordregiveren ikke har begået, eller påstande, der stort set aldrig imødekommes i klagenævnets praksis. Det kan fx dreje sig om, at ordregivernes skønsmæssige del af tildelingsbeslutningen ønskes efterprøvet. Analysen viser således, at Klagenævnet for Udbud i et vist omfang belastes af klagesager, der indeholder påstande, der ikke tages til følge. Sagerne udgør en ressourcemæssig belastning for både ordregiverne, Klagenævnet for Udbud og tilbudsgiverne selv. Analysen viser også, at antallet af klager i Danmark er lavt sammenlignet med Norge og Sverige. I Danmark blev der i 2010 klaget over 2,2 pct. af de gennemførte udbud. I Norge blev der i 2010 klaget over 3,8 pct. og det anslås, at der i Sverige klages over ca. 5 pct. af udbuddene. Antallet af klager kan synes lille i forhold til det samlede antal udbud. Imidlertid opfatter mange ordregivere klagesystemet og frygten for at blive indbragt for klagenævnet som en væsentlig barriere i forhold til at skabe konkurrence om de offentlige opgaver. Klagesager får generelt ordregivernes transaktionsomkostninger ved udbud til at stige betydeligt. Analysen viser, at klagesagerne medfører betydelige omkostninger for de ordregivende myndigheder. Ordregiverne pålægges gennemsnitligt at betale kr. i sagsomkostninger. Gennemsnittet dækker over et stort spænd i sagsomkostninger, som varierer fra 5000 kr. til kr. Hertil kommer omkostninger til bl.a. medarbejdertimer og advokatsalær. Klagernes økonomiske risiko ved at indbringe en sag for nævnet er derimod begrænset til betaling af klagegebyret og eventuelt egne omkostninger til advokat, hvis de taber sagen. Analyse af klagemønstret i udbudsklagesager 8

9 Boks 1.1: Hovedkonklusioner På baggrund af analysen kan det konkluderes, at: Siden 2005 er antallet af klager til substantiel behandling ved Klagenævnet for Udbud firedoblet. I 2010 blev der klaget over 2,2 pct. af de gennemførte udbud. I cirka halvdelen af kendelserne finder Klagenævnet for Udbud, at der er begået overtrædelser af udbudsreglerne. Overtrædelserne vedrører hovedsagelig uklarheder i udbudsmaterialet, vurderingen af tilbuddenes konditionsmæssighed og tilbudsevalueringen. Den anden halvdel af sagerne taber tilbudsgiverne. Langt de fleste overtrædelser, der begås, er væsentlige, og har typisk medført, at klagenævnet har annulleret tildelingsbeslutningen. Andelen af klager, der ikke tages til følge, er stigende i perioden. Klagenævnet for Udbud belastes i et vist omfang af klager, der ikke kan forventes at blive imødekommet af nævnet. Frygten for klagesager opfattes af ordregivere som en barriere for at skabe konkurrence om de offentlige opgaver. Sammenlignet med Norge og Sverige er antallet af klager i Danmark lavt. Ordregiverne har betydelige omkostninger til håndtering af klagesager. Tilbudsgivernes omkostninger begrænser sig til betaling af klagegebyr og udgifter til en eventuel advokat, hvis de taber sagen. Med udgangspunkt i klagenævnets praksis er der udarbejdet en række fokuspunkter, som kan bidrage til at reducere antallet af sager ved Klagenævnet for Udbud. Hovedparten af fokuspunkterne er henvendt til ordregiverne, fordi det er ordregivernes ansvar, at et udbud gennemføres i overensstemmelse med udbudsreglerne. I lyset af de samfundsøkonomiske omkostninger, der er ved at håndtere en klagesag, ligger der også et ansvar hos tilbudsgiverne. Klagesystemet skal anvendes med omhu, og tilbudsgiverne skal søge dialog med ordregiver og overveje, om omkostningerne ved en klagesag står mål med gevinsterne. Analyse af klagemønstret i udbudsklagesager 9

10 Boks 1.2: Fokuspunkter, der kan reducere antallet af sager ved Klagenævnet for Udbud Særligt for ordregivere Før udbuddet offentliggøres Beskriv opgaven klart og tydeligt Formuler mindstekravene, så tilbudsgiverne undgår tvivl om deres indhold Vær tydelig omkring, hvad der er krav til opgaven, der skal opfyldes, og hvad der er ønsker, dvs. konkurrenceparametre, der ikke nødvendigvis skal opfyldes Overvej nøje hvilke underkriterier, der er egnede til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud Kontrollér, at oplysningerne i udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne stemmer overens Den indledende vurdering af tilbuddene Afvis tilbud, der ikke lever op til de fastsatte mindstekrav Afvis tilbud, der indeholder forbehold for grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne Afvis tilbud, der indeholder forbehold, der strider mod angivelser i udbudsbetingelserne om, at der ikke må tages forbehold Evaluering af tilbuddene i forhold til de opstillede tildelingskriterier Foretag tilbudsvurderingen, så den stemmer overens med angivelserne i udbudsbetingelserne Vurder tilbuddene i forhold til det opstillede tildelingskriterium med evt. tilhørende underkriterier, og ikke i forhold til hinanden Særligt for tilbudsgivere Søg dialog med ordregiver Undgå at klage over tilfælde, hvor ordregiver ikke har begået væsentlige overtrædelser Overvej altid, om omkostningerne ved en klagesag står mål med gevinsterne Analyse af klagemønstret i udbudsklagesager 10

11 1.3. Analysen set i forhold til Udbudsrådets øvrige analyser Analysen af klagemønstret i udbudsklagesager viser, at der er sket en firedobling af klager til Klagenævnet for Udbud i perioden I 2010 blev der samlet set klaget over 2,2 pct. af de afholdte udbud. Selvom det synes som et lille tal, oplever mange ordregiverne, at risikoen for en klagesag ved Klagenævnet for Udbud er en væsentlig barriere i forhold til at skabe mere konkurrence om de offentlige opgaver. 3 Det skyldes, at alene frygten for at modtage en klagesag medfører en meget forsigtig tilgang blandt ordregiverne, og at de bruger unødigt store ressourcer på at udarbejde og kvalitetssikre udbudsmaterialet. En ny analyse af offentlig-privat samarbejde i Danmark og Sverige fra Udbudsrådet viser, at 40 pct. af de danske indkøbere oplever, at risikoen for omkostninger i forbindelse med en klagesag overstiger de gevinster, der er ved at gennemføre udbud. 4 Også anvendelsen af udbudsreglerne udgør en barriere for ordregiverne i forhold til at skabe konkurrence om de offentlige opgaver. Knap halvdelen af danske indkøbere finder, at reglerne i udbudsdirektivet er svære at anvende. Udbudsdirektivets procedureregler er komplekse, og risikoen for at begå fejl er stor. Det er et fællestræk for de klager, der indbringes for klagenævnet, at de hovedsageligt vedrører overtrædelser af udbudsdirektivet, og at hovedparten af de overtrædelser, der begås, er væsentlige og ofte fører til, at tildelingsbeslutningen annulleres. Udbudsrådet har i en analyse af transaktionsomkostninger ved udbud undersøgt de omkostningsdrivende elementer i en udbudsproces. Klagesager ved Klagenævnet for Udbud er omkostningstunge for ordregiverne, og får deres transaktionsomkostninger ved udbud til at stige betydeligt. 5 Det gælder, selvom klagenævnet vurderer, at ordregiver ikke har overtrådt udbudsreglerne. Også håndteringen af aktindsigtsbegæringer er forbundet med store transaktionsomkostninger. Transaktionsomkostninger i forbindelse med klagesager kan relateres til alle faser af udbudsprocessen både før udbuddet offentliggøres, fra offentliggørelsen til kontraktindgåelsen og efter kontrakten er indgået. 6 Allerede før udbuddet offentliggøres, medfører frygten for en klage, at ordregiver bruger unødigt store ressourcer på at dobbelttjekke og kvalitetssikre udbudsmaterialet. 3 Analyse af barrierer for konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor (Udbudsrådet 2010) 4 En sammenlignende analyse af offentlig-privat samarbejde i Danmark og Sverige (Udbudsrådet 2012) 5 Analyse af transaktionsomkostningerne ved udbud (Udbudsrådet 2011) 6 Analyse af transaktionsomkostningerne ved udbud (Udbudsrådet 2011) Analyse af klagemønstret i udbudsklagesager 11

12 Når udbuddet er offentliggjort og frem til kontrakttildeling, har ordregiverne omkostninger til håndtering af skriftlige spørgsmål fra potentielle tilbudsgivere og evt. afholdelse af dialogmøder. Når kontrakten er tildelt, har ordregiver omkostninger til håndtering af begæringer om aktindsigt i eksempelvis det vindende tilbud og til klagesager. Aktindsigten er et omkostningsdrivende element, da det er en tidskrævende opgave at gennemgå den pågældende sags dokumenter, så eksempelvis forretningshemmeligheder ikke offentliggøres. Når ordregiverne indbringes for Klagenævnet for Udbud, anvender de oftest advokatbistand, da de fleste ordregivere ikke besidder de nødvendige juridiske kompetencer til at løfte en klagesag. Klagesagen vil samtidigt medføre et træk på interne medarbejderressourcer. Hertil kommer de sagsomkostninger, som klagenævnet pålægger ordregiverne at betale, hvis tilbudsgiveren får helt eller delvist medhold. Der er dog store udsving i, hvor dyre de enkelte sager er for ordregiverne. Omkostningerne til advokatsalær og interne medarbejdertimer hos ordregiverne varierer således med udbuddets kompleksitet, karakteren af de fejl der er begået og ordregivers erfaring i at håndtere klagesager. Navnlig store og komplekse udbud trækker store udgifter, når en efterfølgende klagesag skal håndteres. En klagesag kan også have en række andre følgeeffekter. Et muligt udfald af en klage er, at tildelingsbeslutningen annulleres, hvilket kan indebære, at udbudsprocessen starter forfra. En anden følgeeffekt kan være, at ordregiveren i en periode står uden kontrakt med en leverandør, hvilket kan have konsekvenser for de fortsatte leverancer. Disse konsekvenser af klagesagerne påfører ordregiverne omkostninger til at udarbejde nyt udbudsmateriale og foretage en fornyet tilbudsevaluering. Endvidere skal ordregiverne forholde sig til, hvorledes forsyningssikkerheden over for borgerne opretholdes, når en kontrakt ikke længere kan gøres gældende. Også tilbudsgiverne oplever transaktionsomkostninger ved klagesager. En forbigået tilbudsgiver, der indbringer en sag for klagenævnet, skal betale et klagegebyr på kr. Såfremt tilbudsgiveren taber sagen, tilbagebetales gebyret ikke, og tilbudsgiveren må selv afholde omkostninger til en evt. advokat. For den tilbudsgiver, der har vundet den udbudte opgave, kan klagesagen medføre transaktionsomkostninger, fordi det tager længere tid, inden tildelingsprocessen er afsluttet, og tilbudsgiveren kan påbegynde løsningen af opgaven. Årsagen hertil er bl.a., at en klage indgivet i standstill-perioden automatisk fører til opsættende virkning af kontrakten. Klagenævnet for Udbud skal derefter inden udløbet af 30 kalenderdage vurdere, om der skal gives opsættende virkning, indtil der foreligger en endelig afgørelse af klagesagen. Analyse af klagemønstret i udbudsklagesager 12

13 Også for tilbudsgiverne kan klagesager således forsinke og fordyre udbudsprocessen og medføre et tidsmæssigt og økonomisk tab. Samlet set medfører klagesager særligt for ordregivere store transaktionsomkostninger ved udbud også i tilfælde, hvor tilbudsgiveren ikke får medhold i klagesagen Metode Analysen af klagemønstret i udbudsklagesager er udarbejdet af Udbudsrådets sekretariat og baserer sig på en gennemgang af 185 kendelser efter udbudsdirektivet og tilbudsloven afsagt af Klagenævnet for Udbud i perioden 2009 til 1. september Klagenævnets kendelser er tilgængelige på Kendelserne er undersøgt og sorteret efter en række parametre: Afgørelse, regelgrundlag, udbudsform, det materielle spørgsmål i klagesagen ( sagens problem ), tildelingskriterium, opgavetype, hvorvidt ordregiverne er blevet pålagt at betale sagsomkostninger og erstatning og evt. tilkendelse af opsættende virkning. På baggrund af den systematiske oversigt over klagerne er det blevet muligt at identificere en række overordnede iagttagelser om klagesagerne. Bilagene til analysen er samlet i en bilagsrapport, som er tilgængelig på Bilag 1 udgør en oversigt over alle de undersøgte klager inddelt på parametre og sorteret efter den afsagte kendelse. Sager, der vedrører erstatningspåstande, indgår ikke i opgørelsen. I bilag 2 findes en oversigt over øvrige klager fra den undersøgte periode, som af andre årsager ikke indgår i kortlægningen. Analysens statistiske materiale er dels genereret på baggrund af overstående sortering, dels gennem data om udbud fra TED-databasen og udbudsformidleren Mercell. Bilag 3 er et notat, der giver et overblik over forskellige måder at opgøre klagestatistik på. I bilag 4 sammenlignes andelen af sager, hvor der gives medhold i Klagenævnet for Udbud med en række andre klagenævn med henblik på at undersøge, om Klagenævnet for Udbud skiller sig ud. Endelig rummer bilag 5 en række eksempler på kendelser, der belyser de problemstillinger, der er identificeret i analysen. Udgiftsniveauet i klagesager er undersøgt på grundlag af tre konkrete klagesager vedrørende udbud, der er gennemført i tre myndigheder på henholdsvis lokalt, regionalt og statsligt niveau, og hvor klageren har fået helt eller delvist medhold. Der er gennemført interview med de tre ordregivere med henblik på at opnå indblik i det samlede ressourcetræk i en klagesag. Analyse af klagemønstret i udbudsklagesager 13

14 1.5. Analysens struktur Kapitel 2 giver et overblik over de danske offentlige indkøb og udbud, det danske klagesystem og antallet af klager fra 2009 til 2011, herunder klagernes fordeling på regelgrundlag og udbudsform. Desuden sammenlignes klagesystemet og antallet af klager i Danmark med Norge og Sverige. I kapitel 3 undersøges det, hvilke omkostninger klagersager medfører for ordregiverne. I kapitel 4 kortlægges fællestræk i de danske klagesager. Det undersøges bl.a., hvilke overtrædelser, der forekommer hyppigst og hvilke påstande, som tilbudsgivere ikke kan forvente, at klagenævnet tager til følge. Endelig opstilles der i kapitel 5 en række fokuspunkter til både ordregivere og tilbudsgivere, som skal bidrage til at nedbringe antallet af klagesager. Analyse af klagemønstret i udbudsklagesager 14

15 Kapitel 2 Klagesystemet på udbudsområdet og overblik over klagerne Resumé og hovedkonklusioner Hvert år indkøber den offentlige sektor varer og tjenesteydelser for 290 mia. kr., og udbyder mere end varekøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver i offentlig konkurrence. En effektiv håndhævelse af udbudsreglerne, dvs. udbudsdirektivet, tilbudsloven og forsvarsdirektivet, bidrager til at sikre en velfungerende konkurrence om de offentlige opgaver. Antallet af klager, der er indgivet til Klagenævn for Udbud til substantiel behandling er steget fra 28 klager i 2005 til 111 klager i 2011, hvilket svarer til en firedobling. For at imødegå det stigende antal klagesager og sikre en målrettet anvendelse af Klagenævnet for Udbuds ressourcer, er der senest medio 2011 gennemført en række ændringer af lov om håndhævelse af udbudsreglerne. Samtidig er der i 2012 nedsat en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, som har til opgave bredt at analysere mulighederne for en generel forenkling og tilpasning af klagesystemet. Kapitlet viser, at der indgives forholdsmæssigt flest klager over udbud gennemført efter udbudsdirektivet end udbud efter tilbudsloven. EU-udbud er komplekse at udarbejde, hvilket kan indebære, at der begås flere fejl i udbudsprocessen samtidig med, at de vedrører store kontraktsummer, som kan øge incitamentet til at klage. Kapitlet viser også, at der indgives forholdsvis flere klager over begrænsede udbud end over offentlige udbud, og at en vis andel af klagerne vedrører prækvalifikationsfasen. Sammenlignet med Norge og Sverige er antallet er klager i Danmark lavt. I Sverige er det gratis at indgive klager og i Norge meget billigt, hvilket kan øge incitamentet til at klage blandt fravalgte tilbudsgivere i Norge og Sverige Offentlige indkøb og udbud i Danmark Den danske offentlige sektor står for en væsentlig del af efterspørgslen på varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver hos private virksomheder. De offentlige myndigheder skal skabe konkurrence om opgaverne, hvis kontrakternes værdi oversiger en vis beløbsgrænse. Offentlige indkøb, der overstiger de aktuelle tærskelværdier i udbudsdirektivet, er underlagt EU s udbudsregler. Mindre nationale indkøb af varer og tjenesteydelser, hvis værdi overstiger kr., er underlagt tilbudslovens regler. 7 7 De vare- og tjenesteydelseskontrakter, der er omfattet af tilbudslovens annonceringspligt, fremgår af tilbudslovens 15 a. Analyse af klagemønstret i udbudsklagesager 15

16 Det primære formål med udbudsreglerne er at sikre en effektiv konkurrence ved tildelingen af offentlige kontrakter. Ordregivende myndigheder skal, når de udbyder opgaver, overholde principperne om ligebehandling og ikke-forskelsbehandling på grund af nationalitet, og de skal handle på en gennemsigtig måde. I staten er der udbudspligt. Det betyder, at statslige myndigheder har pligt til at udbyde udbudsegnede opgaver over tærskelværdierne med passende mellemrum. 8 Desuden er de statslige myndigheder forpligtede til at købe en række specificerede varer og tjenesteydelser via Statens Indkøb, som udbyder rammeaftaler. Kommuner og regioner kan beslutte, om de vil varetage opgaverne selv, eller om de vil udbyde opgaveløsningen. Kommuner og regioner er dog forpligtede til at udarbejde en udbudsstrategi hvert fjerde år Det danske klagesystem på udbudsområdet Når offentlige myndigheder køber ind, skal udbudsreglerne følges. Det følger af EU s kontroldirektiver, at medlemslandene er forpligtede til at have et håndhævelsessystem på udbudsområdet. Kontroldirektiverne fastsætter en række minimumskrav til medlemsstaternes håndhævelsessystemer. I Danmark varetages håndhævelsen af udbudsreglerne primært af Klagenævnet for Udbud, som trådte i funktion d. 1. januar Det danske klagesystem på udbudsområdet består i praksis af to parallelle systemer: Et formelt klagesystem ved Klagenævnet for Udbud, som er en uafhængig administrativ klageinstans. 10 Nævnet består af en formand og et antal næstformænd (formandskabet, som består af byrets- og landsdommere) samt et antal sagkyndige medlemmer. 11 Denne analyse undersøger de klager, der indgives til Klagenævnet for Udbud. En uformel klagesagsbehandling i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Styrelsen træffer ikke afgørelser, men kan udtale sig vejledende om udbudsretlige spørgsmål, inden kontrakten underskrives og dermed rette op på eventuelle fejl, der måtte være begået. De klager, som styrelsen behandler, indgår ikke i denne analyse af tilbudsgivernes klagemønster. Det danske klagesystem skal i foråret 2012 analyseres af en tværministeriel arbejdsgruppe, som har til opgave bredt at analysere mulighederne for en generel forenkling og tilpasning af klagesystemet. Arbejdsgruppen skal afrapportere til regeringen i sommeren Cirkulære om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver (Cirkulære nr. 2 af 13/01/2010). 9 En sag kan dog også indbringes direkte for domstolene. 10 Det formelle klagesystem er reguleret i lov om håndhævelse af udbudsreglerne og den tilhørende bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud. 11 Lov om håndhævelse af udbudsreglerne 9, stk. 1 Analyse af klagemønstret i udbudsklagesager 16

17 2.4. Klageadgang og sanktionsmuligheder Det formelle klagesystem ved Klagenævnet for Udbud træffer afgørelse om, hvorvidt en ordregiver har overtrådt udbudsreglerne. 12 Enhver, der har en retlig interesse, kan indgive klage til Klagenævnet for Udbud. Desuden er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen klageberettiget, ligesom de organisationer og offentlige myndigheder, som ministeren har tillagt klageadgang, er klageberettigede. 13 Klagenævnet for Udbud har følgende reaktionsmuligheder, hvis det konstaterer en overtrædelse af udbudsreglerne: Suspendere ordregiverens udbudsprocedure Annullere en ulovlig tildelingsbeslutning Påbyde en lovliggørelse af udbuddet Efter begæring, tillægge klagen opsættende virkning Efter påstand tilkende erstatning. Ved overtrædelser af udbudsdirektivet, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller forsvarsdirektivet kan nævnet under særlige forudsætninger desuden erklære visse kontrakter for uden virkning og pålægge offentlige ordregivere en økonomisk sanktion. I løbet af 2011 er håndhævelsesloven blevet ændret. Tidligere kunne klagenævnet tage påstande op af egen drift i forbindelse med behandlingen af en konkret klagesag. Som følge af lovændringerne er der bl.a. indført et justeret officialprincip, der indebærer, at klagenævnet kun skal tage stilling til de påstande, som parterne har nedlagt og kun tage hensyn til de forhold, som parterne har gjort gældende. 14 Med den ny bekendtgørelse er gebyret for at indgive en klage desuden hævet fra kr. til kr. 15 Ændringerne er indført for at sikre en mere effektiv og målrettet anvendelse af klagenævnets ressourcer til at håndhæve udbudsreglerne. Hensigten er samtidig at lette den administrative byrde, som hver enkelt klage medfører, og at reducere de omkostninger, som de offentlige ordregivere har i forbindelse med klager over udbud. Hvorvidt ændringerne har haft den ønskede effekt, er det endnu ikke muligt at vurdere. 12 Jf. lov om håndhævelse af udbudsreglerne 10, stk. 1, jf. 1, stk Lov om håndhævelse af udbudsreglerne 6, stk Klagenævnet kan dog stadig kræve alle oplysninger, som er nødvendige for, at nævnet kan træffe afgørelse i en sag. Klagenævnet har også fortsat kompetence til at stille spørgsmål og yde vejledning i nødvendigt omfang på samme måde som domstolene i civile sager. 15 Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 5, stk. 3 Analyse af klagemønstret i udbudsklagesager 17

18 2.5. Antallet af klager indgivet til Klagenævnet for Udbud Antallet af klager, der bliver indbragt til Klagenævnet for Udbud, er steget betydeligt igennem de seneste år. Antallet af indkomne klager er steget fra 33 klager i 2005 til 178 klager i I de tal er inkluderet klager, som efterfølgende tilbagekaldes af klageren og klager, der afvises af klagenævnet. Fratrækkes de tilbagekaldte og de afviste klager, fremgår det, at antallet af indkomne klager til substantiel behandling er steget fra 28 klager i 2005 til 111 klager i Substantiel behandling af en klage vil sige, at Klagenævnet for Udbud tager stilling til de påstande, der er indbragt. Disse klager er altså udtryk for den egentlige ressourcemæssige belastning af nævnet. Antallet af klager indgivet til substantiel behandling er firedoblet fra Antallet af afgjorte sager er fra 2005 til 2011 steget fra 27 til 92. Tabel 2.1: Antal indkomne, tilbagekaldte, afviste og afgjorte klager i Klagenævnet for Udbud Indkomne sager Klagen tilbagekaldt Klagen tilbagekaldt efter afgørelse om fumus Afviste klager Indkomne sager til substantiel behandling Afgjorte sager Anm.: Indkomne sager er alle de sager, Klagenævnet for Udbud får ind i løbet af et år. Indkomne sager til substantiel behandling betegner indkomne sager fratrukket sager, der trækkes tilbage og sager, der afvises. Klagerne inkluderer erstatningspåstande. Afgjorte sager betegner sager afgjort i realiteten, dvs. sager, der i det pågældende år afsluttes helt. Tallet inkluderer ikke afviste klager. Ikke alle sager behandles det år, hvor de modtages og antallet af afgjorte sager inkluderer derfor også sager, der er indkommet i foregående år. Derfor kan der i løbet af et år godt afgøres flere sager, end der kommer ind. Kilde: Klagenævnet for Udbud, Analyse af klagemønstret i udbudsklagesager 18

19 Det fremgår også af tabellen, at en stigende andel af klagerne tilbagekaldes af tilbudsgiverne. I 2011 blev 55 af de 178 indgivne klager eller knap en tredjedel af klagerne efterfølgende tilbagekaldt. Tilbagekaldte klager kan være udtryk for, at tilbudsgiveren har fortrudt sin klage. I 2010 begyndte klagenævnet at registrere antallet af klager, der tilbagekaldes efter afgørelse om fumus 16 vedrørende opsættende virkning. Disse klager betegner klager, som trækkes tilbage som følge af, at klagen ikke er blevet tilkendt opsættende virkning. Her er altså tale om klager, som er blevet vurderet i klagenævnet, og som derfor indgår i antallet af klager, som indgives til substantiel behandling. Antallet af klager skal ses i forhold til antallet af udbud. Som det fremgår af tabel 2.2, er der kun sket en lille stigning i antallet af gennemførte udbud, mens andelen af klager har været støt stigende siden 2007 fra 0,8 pct. i 2007 til 2,2 pct. i Tabel 2.2: Andel klager i forhold til gennemførte udbud Antal udbud Antal klager Andel klager 0,8 pct. 1,2 pct. 1,7 pct. 2,2 pct. Anm.: Antallet af udbud dækker over indgåede kontrakter i henhold til Udbudsdirektivet og annonceringer og licitationer i henhold til tilbudsloven. Annonceringer gennemført i henhold til tilbudsloven indeholder dermed ikke information om, hvor mange kontrakter, der er indgået. Note: Annonceringspligten for annonceringer og licitationer under EU s tærskelværdi blev først indført i 2007og tabellen går derfor kun tilbage til Kilde: TED-databasen, Mercell og Klagenævnet for Udbud, Der indgives altså klager over en forholdsvis lille andel af de udbud, der gennemføres i Danmark. Der henvises til bilag 3 for en uddybning af de forskellige måder, hvorpå klagesagsstatistik kan opgøres. 16 Fumus boni juris er en af tre kumulative betingelser for, at en klage kan tillægges opsættende virkning og betyder, at klagen skal have noget på sig. Analyse af klagemønstret i udbudsklagesager 19

20 2.6. Overblik over fordelingen af klager på baggrund af regelgrundlag og udbudsformer 17 De fleste klager vedrører udbud, der er gennemført i henhold til udbudsdirektivet, som det fremgår af tabel 2.3. Tabel 2.3: Kendelser fordelt på regelgrundlag Tilbudsloven Udbudsdirektivet Begge Ikke oplyst Kilde: Optælling foretaget af Udbudsrådets Sekretariat på baggrund af kendelser fra Klagenævnet for Udbud Opgøres antallet af klager over udbud gennemført efter hhv. tilbudsloven og udbudsdirektivet i forhold til det samlede antal udbud, ses det af tabel 2.4, at klagerne over udbud gennemført efter udbudsdirektivet også procentmæssigt udgør en større andel, cirka 3 pct. Tabel 2.4: Kendelser fordelt på regelgrundlag som pct. af udbudte kontrakter i henhold til udbudsdirektivet og tilbudsloven Tilbudsloven 0,3 pct. 2,5 pct. 0,6 pct. Udbudsdirektivet 2,9 pct. 2,7 pct. 3,1 pct. Kilde: Optælling foretaget af Udbudsrådets Sekretariat på baggrund af kendelser fra Klagenævnet for Udbud Der er flere mulige årsager til, at klager over udbud gennemført i henhold til udbudsdirektivet fylder mere end klager over udbud gennemført i henhold til tilbudsloven. Risikoen for at begå fejl er langt større ved EU-udbud på grund af udbudsdirektivets komplekse procedureregler. Dertil kommer, at opgaver, der er udbudt efter direktivet, typisk har en større kontraktværdi. Det kan øge incitamentet til at klage for fravalgte leverandører, fordi de har haft større omkostninger ved at udarbejde tilbuddet, og alt andet lige går glip af større indtjening. 17 I de følgende afsnit benyttes en opgørelse over de afsagte kendelser, som Udbudsrådets sekretariat har udarbejdet, og som baserer sig på data fra de enkelte klagenævnskendelser. Denne opgørelse inkluderer ikke erstatningssager, udbud gennemført efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet, sager hvor klagenævnet ikke har kompetence til at behandle sagen mv. Derfor afviger antallet af kendelser i de opgørelser, som fremgår i de kommende afsnit, fra antallet af klager i tabel 2.1. Der henvises til bilag 2 for en præcis oversigt over hvilke klager, der er inkluderet i den opgørelse, som Udbudsrådets sekretariat har foretaget. Analyse af klagemønstret i udbudsklagesager 20

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Agenda I. Baggrund arbejdsgruppen om serviceeftersyn af det danske klagesystem for udbud II.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras?

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Finns det andra modeller inom EU att fundera över end Upphandlingsutredningens förslag? Danske erfarenheter Stockholm, 30.1.2014 v/jens Fejø Copenhagen

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring.

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring. 27. november 2009 mqf Konkurrencestyrelsen Att.: Carina Risvig Hansen Nyropsgade 30 1780 København V Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler

Læs mere

Danske klagesager om udbud. Fra 1. juni 2013 til 30. juni 2016

Danske klagesager om udbud. Fra 1. juni 2013 til 30. juni 2016 Danske klagesager om udbud Fra 1. juni 2013 til 30. juni 2016 Februar 2018 Danske klagesager om udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2 Forslag lo. november 2009 til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse ved håndhævelsen af: l) Fællesskabsretten vedrørende indgåelse af

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Til lovforslag nr. L 110 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025749 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard) 23. januar 2012 K E N D E L S E Proffice A/S (selv) mod Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S (selv) Statens & Kommunernes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den xx. februar 2013 af erhvervs- og vækstminister (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5114 (Katja Høegh, Helle Carlsen) 3. november 2015 K E N D E L S E Flex Cap v/lars Henrik Hirsch og JV Bilen v/jørgen Vork (advokat Nikolaj Nikolajsen, Randers) mod Nordjyllands

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Nyheder i udbudsreglerne i henhold til Tilbudsloven og udbudsdirektivet

Nyheder i udbudsreglerne i henhold til Tilbudsloven og udbudsdirektivet Nyheder i udbudsreglerne i henhold til Tilbudsloven og udbudsdirektivet Tirsdag den 30. oktober 2012 Kl. 13.00 16.00 Trine Bøgelund-Kjær WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45)

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) LOV nr 492 af 12/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-8800-0020 Senere

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/01369 (Michael Ellehauge) 22. september 2017 K E N D E L S E Simonsen & Weel A/S (cand.jur. Martin Stæhr, Kgs. Lyngby) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Analyse. Udbudskulturen i Danmark

Analyse. Udbudskulturen i Danmark Analyse Udbudskulturen i Danmark 2014 KAPITEL 1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Analysen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025155 (Michael Ellehauge, Erik Hammer) 10. december 2012 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Aktuel udbudsretlig praksis

Aktuel udbudsretlig praksis Aktuel udbudsretlig praksis 1 Aktuel udbudsretlig praksis Udvalgte emner 1 Opsættende virkning 2 Udbudspligtige (tillægs-)kontrakter Anvendelse af profylakse-bekendtgørelse 3 Forudgående offentliggørelse

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Nr. 3 Juni 2010. Indhold. 1 Håndhævelse af udbudsreglerne

Nr. 3 Juni 2010. Indhold. 1 Håndhævelse af udbudsreglerne Indhold 1 Håndhævelse af udbudsreglerne 1 Håndhævelse af udbudsreglerne Af advokat Gitte Holtsø og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen Den 1. juli 2010 træder den nye lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-91.428 (H.P. Rosenmeier, Helle Bøjen Larsen, Christian Østrup) 6. april 2005 K E N D E L S E SK Tolkeservice ApS (advokat Nikolaj Linneballe, København) mod Københavns Amt

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

IKA leverandørjura. IKA Leverandørjura. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA leverandørjura. IKA Leverandørjura. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Leverandørjura Siden sidst Sune Troels Poulsen Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist 6. Manglende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 1

Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 1 LBK nr 593 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 16/04480 Senere

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026852 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 K E N D E L S E Rail & Road Protec GmbH (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod DSB Vedligehold A/S og DSB S-tog

Læs mere

DI og FRI (herefter benævnt organisationerne ) har følgende bemærkninger til h ø- ringen:

DI og FRI (herefter benævnt organisationerne ) har følgende bemærkninger til h ø- ringen: 21. januar 2013 MQF Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Pia Ziegler E-mail: pz@kfst.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 21. december 2012 sendt udkast til forslag om ændring af Lov om håndhævelse

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 4. juni Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud juni Nr. 593.

Lovtidende A Udgivet den 4. juni Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud juni Nr. 593. Lovtidende A 2016 Udgivet den 4. juni 2016 2. juni 2016. Nr. 593. Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 1 Herved bekendtgøres lov nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud med de ændringer

Læs mere

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge.

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge. Alternative tilbud o Alternative tilbud er hvis ordregiver i udbudsbekendtgørelsen har angivet, at der på nogle områder er frihed til, at tilbudsgiverne kan komme med løsninger, som afviger fra det ordregiveren

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten.

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. NYE REGLER OM OVERTRÆDELSER AF UDBUDSREGLERNE Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. Der er tale om en væsentlig stramning af udbudsreglerne, som har betydning for

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Foreløbige bemærkninger til den kommende danske implementering af kontroldirektivet (udbud)

Foreløbige bemærkninger til den kommende danske implementering af kontroldirektivet (udbud) Konkurrencestyrelsen Center for offentlig konkurrence Att. Kontorchef Pia Ziegler Nyropsgade 30 1780 København V 10. september 2009 Foreløbige bemærkninger til den kommende danske implementering af kontroldirektivet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - 2013 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-529-1 Analysen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK UDBUDSLOVEN EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK DELACOURs mini-guide om udbudsloven for ordregivere Side 2 HAR DU STYR PÅ UDBUDSLOVEN? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 14. september 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Indkøbsjura 8 Siden sidst Sune Troels Poulsen 15. Juni 2011 Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10257 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 7. maj 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand.merc.jur. Peter

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere