Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet"

Transkript

1 Medlemstilfredshedsundersøgelsen 12 Fokus på hvilke områder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet Rapport for Teknisk Landsforbund Hovedrapport Maj 12

2 Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet, anvendelse, undersøgelsen, repræsentativitet, MSImodellen mv. Sammenfatning af medlemstilfredshedsundersøgelsen Overordnede resultater og anbefalinger samt benchmarking Effekter på resultatvariablene Indsatsområdernes direkte og indirekte effekter på resultatvariablene Overordnet strategisk fokus af indsatsområder, effekten på tilfredshed samt prioritering af indsatser Analyse af specifikke indsatsområder Specifikke spørgsmål under hvert indsatsområde samt specifikke prioriteringskort 13 Baggrundsresultater Resultater opdelt i forhold til blandt andet køn, region og alder Kendskab, anvendelser og tilfredshed Analysetema med fokus på specifikke medlemstilbud og rådgivningsmuligheder Tema om medier og kurser Analysetema med fokus på TL s medier og udbudte kurser Appendiks Svarskala, indekspoint og prioriteringskort Forord I denne rapport gengives overordnede og strategisk centrale resultater fra Teknisk Landsforbunds medlemstilfredshedsundersøgelse, 12. Medlemstilfredshedsundersøgelsen inklusiv den bagvedliggende model samt de statistiske analyser er udarbejdet af MSI Research ved Aarhus Universitet. Medlemstilfredshedsundersøgelsen har til hensigt at bidrage til Teknisk Landsforbunds strategiske udviklingsproces ved at tilvejebringe pålidelig information om medlemmernes opfattelse af organisationen. Denne rapport præsenterer indledningsvist medlemmernes tilfredshed med og loyalitet over for Teknisk Landsforbund, samt medlemmernes vurdering af en række strategiske indsatsområder. Rapporten giver endvidere et nuanceret indblik i hvilke af disse indsatsområder der influerer på skabelsen af tilfredshed og loyalitet, samt hvorledes indsatsområderne bør prioriteres i den strategiske udviklingsproces og i det løbende arbejde med forbedringer af medlemsrelaterede forhold. Resultaterne er baseret på et gennemtestet modelapparat, der med mindre variationer, bliver anvendt over det meste af kloden til måling af kunde-, medlems- og brugertilfredshed. Resultaterne for medlemstilfredsheden er dermed sammenlignelige med andre nationale og internationale tilfredshedsmålinger. Udover det interne fokus på prioriteringen af de strategiske indsatsområder som er beskrevet ovenfor, vil rapporten sammenholde organisationens resultater med relevante benchmarkingresultater. Såfremt I ønsker yderligere benchmarking eller har spørgsmål med videre til rapportens indhold, er I velkomne til at kontakte MSI Researchs administrerende direktør Jacob Stammer Larsen eller finde yderligere information på vores hjemmeside. God læselyst! Jacob Stammer Larsen Jacob Kjær Eskildsen Kai Kristensen Adm. direktør, MSI Research Professor, Aarhus Universitet Professor, Aarhus Universitet MSI Research Aarhus Universitet Fuglesangs Allé 4 DK-821 Århus V T E W

3 Introduktion Formål Anvendelse Formålet med Teknisk Landsforbunds medlemstilfredshedsundersøgelse er at få medlemmernes vurdering af, hvor tilfredse de er med Teknisk Landsforbund, hvilke forhold medlemmerne tillægger størst værdi samt hvorledes disse forhold påvirker den overordnede tilfredshed og loyalitet. Ved at tilvejebringe pålidelig information om medlemmernes opfattelse af organisationen på tværs af en række strategisk centrale forhold, skabes der et vidensgrundlag for det strategiske arbejde i forhold til fastholdelse af eksisterende medlemmer samt tiltrækningen af nye. Med afsæt i medlemmernes vurdering af strategisk centrale indsatsområder, som er de forhold der påvirker skabelsen af tilfredshed og loyalitet, bidrager undersøgelsen med anvendelige og handlingsorienterede strategiske værktøjer, som kan inddrages i det løbende arbejde med at skabe forbedring for medlemmerne. Undersøgelsen muliggør endvidere, at I kan agere proaktivt i forhold til ændringer i medlemmernes præferencestruktur. Rapporten indeholder blandt andet: - Årets overordnede resultater - Benchmarking med relevante medlemsorganisationer - En gennemgang af de respektive indsatsområder og deres relative betydning for skabelsen af tilfredshed og loyalitet - Overordnede og specifikke prioriteringskort - Demografiske analyser på tværs af organisationens medlemssegmenter - Analyser af de medlemstilbud og servicer samt den rådgivning og vejledning Teknisk Landsforbund tilbyder sine medlemmer med henblik på anvendelse, tilfredshed og vigtighed Om undersøgelsen I alt blev medlemmer inviteret til at deltage i undersøgelsen, og af disse valgte at svare. Dette giver en samlet svarprocent på 19. Et datagrundlag af denne størrelse bevirker at usikkerheden i estimaterne er mindre end ±,6 indekspoint. Det vil sige, at usikkerheden i de præsenterede resultater er uden betydning. Respondenternes anonymitet er sikret ved, at der på intet tidspunkt bliver udleveret enkeltpersoners besvarelser, eller at det med afsæt i denne rapport vil være muligt at identificere enkeltpersoner. Repræsentativitet Undersøgelsens stikprøve er blevet kontrolleret for repræsentativitet på en række centrale baggrundsvariable. I de fleste sammenhænge forekommer der ingen eller mindre og uvæsentlige afvigelser, når stikprøven sammenholdes med Teknisk Landsforbunds samlede population. Der fremkommer dog væsentlige afvigelser mellem stikprøven og Teknisk Landsforbunds population på køn og alder, hvorfor der er blevet korrigeret herfor. MSI-modellen Medlemmernes kvalitetsvurderinger af, tilfredshed med og loyalitet over for Teknisk Landsforbund måles ud fra MSI-modellen (MSI: Membership Satisfaction Index), som er udviklet af forskere ved Aarhus Universitet. En overvejende del af nærværende rapports analyser vil tage afsæt i MSImodellens fem indsatsområder og to resultatområder samt de kausalt opstillede sammenhænge mellem områderne. Kombinationen af medlemmernes vurdering af områderne og effektsammenhængene mellem modellens indsats- og resultatområder, er afgørende for undersøgelsens konklusioner og bidrager med strategiske og handlingsorienterede værktøjer. Pilene i modellen på næste side illustrerer, hvorledes de fem indsatsområder; omdømme, forventninger, medlemstilbud, rådgivning og udbytte, influerer på medlemmernes vurdering af deres samlede tilfredshed og loyalitet. Med afsæt i de kausale sammenhænge mellem indsatsområderne og resultatområderne, vil en forbedring af medlemmernes vurdering af ét indsatsområde som udgangspunkt føre til en forbedring af medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at indsatsområdet forventninger kan have en negativ effekt på tilfredshed, hvilket kan skyldes en manglende opfyldelse af medlemmernes forventninger, samt at indsatsområdet udbytte kan påvirkes via de øvrige indsatsområder. (afsnittet fortsættes på næste side) [3]

4 Introduktion MSI-modellen Omdømme Indsatsområder Resultatområder Forventninger Udbytte Tilfredshed Loyalitet Medlemstilbud Rådgivning Begrebsafklaring Indsatsområder Hvert af MSI-modellens indsatsområder, beskriver en række forhold som påvirker medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Indsatsområdet er inddelt i følgende fem områder: Omdømme dækker over medlemmernes opfattelse af Teknisk Landsforbunds omdømme og fremtræden Forventninger dækker over medlemmernes forventninger til Teknisk Landsforbund herunder forventninger til indsatsområderne medlemstilbud, rådgivning og udbytte Medlemstilbud dækker over medlemmernes vurdering af Teknisk Landsforbunds medlemstilbud og ydelser. Dette omhandler både kollektive og individuelle tilbud og ydelser Rådgivning omhandler medlemmernes vurdering af den rådgivning og vejledning de har mulighed for at få fra Teknisk Landsforbund Indsatsområdet udbytte dækker over medlemmernes vurdering af det udbytte de får af Teknisk Landsforbunds medlemstilbud, rådgivning og af deres medlemskab generelt, set i forhold til hvad de betaler i kontingent Resultatområder MSI-modellens resultatområder er inddelt i følgende to områder: Medlemstilfredshed og loyalitet Resultatområdet tilfredshed er et udtryk for, hvor tilfredse medlemmerne er i målingsøjeblikket, og påvirkes af de fem indsatsområder. Tilfredshed er en tilstand, som er knyttet tæt sammen med medlemmernes adfærd (resultatområdet loyalitet). Resultatområder loyalitet, påvirkes af indsatsområderne omdømme og rådgivning samt i høj grad af resultatområdet tilfredshed. Sammen med tilfredshed er dette område det afgørende i forhold til fastholdelse og rekruttering af medlemmer. [4]

5 Introduktion Fra spørgeskema til resultater Samtlige syv områder i modellen afdækkes igennem en række spørgsmål, der skal opfattes som forskellige dimensioner af det pågældende område. Det er disse spørgsmål Teknisk Landsforbunds medlemmer har besvaret i spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en nøjagtig og nuanceret analyse og dermed mere anvendelige resultater. Nedenstående figur illustrerer fem eksempler på spørgsmål, som Teknisk Landsforbunds medlemmer har besvaret for at afdække indsatsområdet omdømme. Det er muligt at se hele spørgeskemaet i appendiks (side 45 og frem). Eksempler på spørgsmål Indsatsområde En troværdig fagforening? En fagforening, der tilbyder kvalificerede ydelser? Omdømme En fagforening, der er præget af nytænkning? En fagforening, hvor man er en del af et fagligt fælleskab? En fagforening, der samlet set har et godt omdømme? Eksempel på afrapportering Sondringen mellem MSI-modellens syv områder og de bagvedliggende spørgsmål, vil i rapporten blive synliggjort med en lodret stiplet linje. Figuren nedenfor illustrerer et eksempel på dette for indsatsområdet omdømme. 1 TL (12) TL (1) 77 [19] [21] 7 65 [23] 63 [24] Omdømme En troværdig fagforening? En fagforening, der tilbyder kvalificerede ydelser? En fagforening, der er præget af nytænkning? Ikke adspurgt En fagforening, hvor man er en del af et fagligt fælleskab? Få uddybende viden i rapporten og appendiks Samtlige indsats- og resultatområder fra Teknisk Landsforbunds medlemstilfredshedsundersøgelse behandles i detaljer i resten af rapporten. Her kan du få mere detaljeret viden om medlemmernes vurdering af de enkelte spørgsmål. Er du ikke bekendt med rapportens afrapportering (f.eks. hvorfor respondenternes svar angives som indekspoint fra til 1) anbefales det, at du læser appendiks bagerst i rapporten. [5]

6 Sammenfatning af medlemstilfredshedsundersøgelsen Indledningsvist i det følgende afsnit præsenteres undersøgelsens overordnede resultater og MSI Researchs anbefalinger til hvilke overordnede indsatsområder Teknisk Landsforbund bør prioritere for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet. For at skabe et tydeligere udgangspunkt for de opnåede resultater sammenholdes Teknisk Landsforbunds overordnede resultater efterfølgende med andre faglige organisationer/ fagforeninger, som har fået foretaget tilsvarende medlemstilfredshedsundersøgelser i samarbejde med MSI Research. Afslutningsvist i dette afsnit præsenteres indsatsområdernes effekt på resultatvariablene tilfredshed og loyalitet. [6]

7 Sammenfatning af medlemstilfredshedsundersøgelsen - Overordnede resultater og anbefalinger Medlemstilfredsheden I figuren ser du hovedresultatet for Teknisk Landsforbunds medlemstilfredshedsundersøgelse 12, samt udviklingen fra forrige medlemstilfredshedsundersøgelse. Tallet i [] indikerer standardafvigelsen på spørgsmålet. 1 TL (12) TL (1) Tolkning af resultatet - 1 Point Meget høj tilfredshed 7-79 Point Høj tilfredshed - Point Middel tilfredshed 5-59 Point Lav tilfredshed Under 5 Point Meget lav tilfredshed Tilfredshed Overordnet konklusion på undersøgelsen Prioriteringsområder Baggrundsresultater Temaer Med udgangspunkt i nærværende rapport kan det konkluderes, at medlemstilfredsheden blandt Teknisk Landsforbunds medlemmer ligger på indeks samt at medlemsloyaliteten ligger på indeks 7. I forhold til medlemstilfredsheden kan dette niveau karakteriseres som værende middel (jævnfør figuren ovenfor). Sammenholdes niveauet med medlemsundersøgelsen fra 1, ligger Teknisk Landsforbund to indekspoint højere i forhold til medlemstilfredshed og på samme niveau i forhold til medlemsloyalitet. Sammenholdes niveauerne med gennemsnittet for andre fagforbund/fagforeninger, der har foretaget tilsvarende undersøgelser, ligger Teknisk Landsforbund fire indekspoint højere i forhold til medlems-tilfredshed og tre indekspoint lavere i forhold til medlemsloyalitet. Teknisk Landsforbund har bibeholdt de fleste af undersøgelsens hovedområder på et konsistent niveau med mindre udsving herunder en vis forbedring på resultatområdet tilfredshed samt indsatsområderne omdømme og rådgivning. Nedenstående angiver, hvordan Teknisk Landsforbund kan prioritere sine indsatser for at forbedre tilfredsheden og loyaliteten blandt sine medlemmer 1. Det anbefales, at Teknisk Landsforbund arbejder målrettet på at forbedre indsatsområdet medlemstilbud, da dette område vurderes relativt lavt af medlemmerne (65 indekspoint). Området har desuden en anselig effekt på tilfredshed (25 procent) og i særdeleshed også på det udbytte, medlemmerne føler, at de får som følge af deres medlemskab hos Teknisk Lands-forbund ( procent). Ligeledes anbefales det, at Teknisk Landsforbund fokuserer på at fortsætte udviklingen af indsatsområdet omdømme, da dette har en betydelig effekt på tilfredshed (34 procent) og derved også en implicit effekt på skabelsen af loyalitet blandt medlemmerne. I arbejdet med at forbedre medlemstilbud og omdømme bør Teknisk Landsforbund tydeliggøre, hvordan de varetager medlemmernes individuelle såvel som kollektive interesser og derved markere sig som en mere aktiv del af medlemmets arbejdsliv. Tilfredsheden varierer også på tværs af de tilgængelige baggrundsinformationer og demografiske grupper, og følgende forskelle er observeret, hvilket stemmer godt overens med erfaringer fra lignende medlemstilfredshedsundersøgelser: Kvinder er generelt mere tilfredse end mænd De unge (under 3 år) og de ældre ( år eller over) er de mest tilfredse Tilfredsheden er størst umiddelbart efter personlig kontakt Tilfredsheden varierer over Teknisk Landsforbunds afdelinger, hvor den højeste vurdering er at finde hos TL Sydvest. Sammenholdes resultaterne med undersøgelsen fra 1, ses mindre forbedringer hos de fleste af afdelingerne og større forbedringer hos TL Fyn og TL Sydøst, der begge er steget med 6 indekspoint. Af temaet om kendskab, anvendelse og tilfredshed fremgår det, at kendskabsgraden stiger med medlemmernes alder, samt at kendskab har en markant positiv effekt på skabelsen af tilfredshed og loyalitet. Af temaet om Teknisk Landsforbunds medier og kurser ses det, at deltagelse i kurser højner såvel tilfredshed som loyalitet. 1 Uddybende information om prioriteringskort se side 11 og 46 [7]

8 Sammenfatning af medlemstilfredshedsundersøgelsen - Benchmarking Tilfredshed I figuren til højre sammenholdes medlemmernes vurdering af resultatområdet tilfredshed inklusiv de bagvedliggende spørgsmål med medlemstilfredshedsundersøgelsen fra 1, MSI best-practice samt MSI-average TL (12) TL (1) MSI Best Practice MSI Average Tilfredshed På baggrund af dine samlede erfaringer med TL, hvor tilfreds er du så alt i alt? Synes du, at TL lever op til dine forventninger? Forestil dig den perfekte fagforening. Hvor langt fra eller tæt på dette ideal er TL? Loyalitet I figuren til højre sammenholdes medlemmernes vurdering af resultatområdet loyalitet inklusiv de bagvedliggende spørgsmål med medlemstilfredshedsundersøgelsen fra 1, MSI best-practice samt MSI-average TL (12) TL (1) MSI Best Practice MSI Average 75 7 Loyalitet Jeg kan se mange gode grunde til at være medlem af TL og kun få grunde til at skifte til en anden fagforening eller være uorganiseret. Vil du anbefale TL til kollegaer eller andre, hvis det er relevant? af Indsatsområder 1 TL (12) TL (1) MSI Best Practice MSI Average Figuren til højre viser medlemmernes vurdering af de fem indsatsområder, som påvirker resultatområderne tilfredshed og loyalitet. Ydermere sammenholdes de med medlemstilfredshedsundersøgelsen fra 1, MSI best-practice samt MSI-average Omdømme Forventninger Medlemstilbud Rådgivning Udbytte [8]

9 Indsatsområdernes direkte og indirekte effekter på resultatvariablene Indsatsområdernes påvirkning på resultatområderne Omdømme I MSI-modellen til højre fremgår det, hvilken direkte effekt en forbedring af et givent indsatsområde har på ét af de to resultatområder. Modellen illustrerer desuden hvilke kausale sammenhænge der eksisterer i modellen. Forventninger,22,,,,36 -,3 Udbytte,17,22 Tilfredshed,99 Loyalitet Medlemstilbud,23,22,1 Rådgivning Relativ effekt på medlemstilfredshed I effekthjulet fremgår det, hvilke områder der ved ændringer har størst effekt på medlemmernes samlede tilfredshed. Disse effekter er beregnet som relative effekter og inkluderer både direkte og indirekte påvirkninger (jf. modellen ovenfor) 34% Omdømme % Forventninger 25% Medlemstilbud 23% Rådgivning 18% Udbytte Relativ effekt på medlemsloyalitet I effekthjulet fremgår det, hvilke områder der ved ændringer har størst effekt på medlemmernes samlede loyalitet. Disse effekter er beregnet som relative effekter og inkluderer både direkte og indirekte påvirkninger (jf. modellen ovenfor) 31% Omdømme % Forventninger 23% Medlemstilbud 28% Rådgivning 17% Udbytte [9]

10 Overordnet strategisk fokus Rapporten har indtil nu behandlet tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne i Teknisk Landsforbund på et overordnet niveau. Den følgende del af rapporten skal hjælpe med at udpege de områder Teknisk Landsforbund bør fokusere på i deres arbejde med at skabe tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne. De inkluderede prioriteringskort udgør en central rolle i MSI Researchs anbefalinger. I det følgende afsnit præsenteres indledningsvist en fortolkningsvejledning og illustration af de anvendte prioriteringskort, samt en beskrivelse af sammenhængen mellem det overordnede og de specifikke prioriteringskort. [1]

11 Overordnet strategisk fokus - Hvordan skaber I større medlemstilfredshed? Prioriteringskortene viser vejen Rapporten har indtil nu behandlet tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne i Teknisk Landsforbund på et overordnet niveau. De følgende sider skal hjælpe med at udpege de områder der, såfremt de forbedres, vil have den største effekt på medlemmernes tilfredshed. Prioriteringskortene som vises i resten af rapporten, fortæller hvilke områder man med størst fordel kan prioritere for at forbedre tilfredsheden. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af områderne. Det er også nødvendigt at sammenholde vurderingen med, hvilken effekt de enkelte områder har på medlemmernes tilfredshed. Lav VURDERING Høj TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj Sådan tolker du prioriteringskortene PRIORITER Høj betydning + Lav vurdering: Indsatsområder som ligger i dette felt i prioriteringskortet skal forbedres, idet den lave vurdering ikke modsvarer den høje betydning, som medlemmerne tillægger disse områder. En forbedring af et område vil have stor effekt på den samlede tilfredshed. I bør HÆVE NIVEAUET! VEDLIGEHOLD Høj betydning + Høj vurdering: I opnår høje vurderinger på indsatsområder i dette felt, og da betydningen for tilfredsheden også er høj, bør I BEVARE FOKUS på disse områder. Som minimum skal områdets vurdering fastholdes, men enhver forbedring vil have stor effekt på tilfredsheden pga. områdets høje betydning. TILPAS OBSERVER Lav betydning + Høj vurdering: I bliver vurderet højt på disse indsatsområder, og det kan udnyttes. Indsatsområder, som ligger i dette felt, tillægges ikke en særlig stor betydning af medlemmerne, men som faglig organisation kan I udnytte de gode vurderinger til at skabe positiv omtale. I sig selv kan positiv omtale af de gode vurderinger betyde, at området på sigt kan få en større plads i medlemmernes bevidsthed, og således få en øget betydning for medlemmernes tilfredshed. BRUG SUCCESSERNE aktivt. Lav betydning + Lav vurdering: HOLD ØJE med indsatsområder i dette felt. Områderne her vurderes lavt, og selv om de ikke tillægges en særlig stor betydning, kan vurderingen alligevel blive FOR lav. Som hovedregel kan områder under 5 betragtes som meget lave. I kan med fordel også udnytte muligheden for hurtige sejre - altså områder, som meget nemt kan forbedres. Få uddybende viden om prioriteringskort Se appendiks side 46 for en nærmere beskrivelse af de forskellige typer prioriteringskort (henholdsvis det overordnede og de specifikke) samt en eksemplificering heraf. [11]

12 Overordnet fokus - Hvor skal der sættes ind for at forbedre medlemmernes tilfredshed? Fra overordnet prioriteringskort til prioriteringskort for de enkelte indsatsområder Nedenfor er det overordnede prioriteringskort præsenteret. Kortet illustrerer de fem indsatsområder og identificerer hvilke Teknisk Landsforbund med fordel kan fokusere på for at forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet. På de følgende sider præsenteres de specifikke prioriteringskort som illustrerer hvilke specifikke forhold der bør prioriteres for at forbedre de respektive indsatsområder. De specifikke prioriteringskort er dannet ved at sammenholde medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål med hvilken effekt de har på det pågældende område. For at skabe en kobling til det overordnede prioriteringskort samt for at lette flowet i følgende gennemgang, er der for hver analyse af de respektive indsatsområder placeret en figur øverst til højre på siden. Denne figur illustrerer placeringen af det givne indsatsområde i det overordnede prioriteringskort (jævnfør følgende eksempel). NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort som afgør, hvilket område som bør prioriteres højest i det videre udviklingsarbejde. Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort viser medlemmernes vurdering af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have for medlemmernes tilfredshed. Når I skal udvælge indsatsområder, hjælper prioriteringskortene med at vise jer, hvor der skal ske forbedringer. Prioriteringskortet er et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD 75 Forventninger Rådgivning Omdømme 7 65 Medlemstilbud Udbytte OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj [12]

13 Analyse af specifikke indsatsområder I de følgende afsnit af rapporten præsenteres prioriteringskortene for de enkelte indsatsområder inklusiv de bagvedliggende spørgsmål. De fem operationelle prioriteringskort er en nuancering af det overordnede kort, som blev behandlet i forrige afsnit. [13]

14 Specifikke indsatsområder - Omdømme Omdømme Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet omdømme. Tallet i [] indikerer standardafvigelsen på spørgsmålet [19] [21] 7 65 [23] 63 [24] TL (12) TL (1) Omdømme En troværdig fagforening? En fagforening, der tilbyder kvalificerede ydelser? En fagforening, der er præget af nytænkning? Ikke adspurgt En fagforening, hvor man er en del af et fagligt fælleskab? 1 TL (12) TL (1) [24] [24] [21] [25] [26] 76 [] Ikke adspurgt En fagforening, der er god til at kommunikere til medlemmerne? Ikke adspurgt En fagforening, der er serviceorienteret over for sine medlemmer? En kompetent fagforening? En fagforening, der henvender sig til mig? En fagforening, der kæmper for mine interesser? En fagforening, der samlet set har et godt omdømme? [14]

15 Specifikke indsatsområder - Omdømme Prioriteringskort for omdømme Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under omdømme, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af omdømme. VURDERING TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 2.5 En fagforening, der er god til at kommunikere til medlemmerne? 2.9 En fagforening, der kæmper for mine interesser? VEDLIGEHOLD 2.2 En fagforening, der tilbyder kvalificerede ydelser? 2.6 En fagforening, der er serviceorienteret over for sine medlemmer? 2.7 En kompetent fagforening? 2.1 En fagforening, der samlet set har et godt omdømme? TILPAS 2.1 En troværdig fagforening? OBSERVER 2.3 En fagforening, der er præget af nytænkning? 2.4 En fagforening, hvor man er en del af et fagligt fælleskab? 2.8 En fagforening, der henvender sig til mig? [15]

16 Specifikke indsatsområder - Forventninger Forventninger Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet forventninger. Tallet i [] indikerer standardafvigelsen på spørgsmålet. 1 [22] 76 [] TL (12) TL (1) 78 NB: Indsatsområdet forventninger er oftest ét af de højst scorende indsatsområder. Såfremt Teknisk Landsforbund indfrier medlemmernes forventninger har indsatsområdet sjældent nogen anselig effekt på medlemmernes tilfredshed. Omvendt kan forventninger have en betragtelig negativ effekt på tilfredsheden, såfremt Teknisk Landsforbund ikke formår at indfri medlemmernes forventninger. 1 Forventninger Dine forventninger til TL's tilbud i form af kurser, publikationer, hjemmeside, rabatordninger, forsikringer mv.? [21] [23] [24] Dine forventninger til muligheden for at komme i kontakt med TL (åbningstider, hvor let er det at komme til at tale med en ansat mv.) 76 [21] TL (12) TL (1) Dine forventninger til TL's individuelle rådgivning og vejledning? Dine forventninger til TL's indsats for at sikre medlemmernes gode løn- og ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler? Dine forventninger til TL's medvirken til at sætte dagsordenen på de områder, der betyder noget for dit arbejdsliv? Ikke adspurgt Dine samlede forventninger til TL? [16]

17 Specifikke indsatsområder - Forventninger Prioriteringskort for forventninger Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under forventninger, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af forventninger. VURDERING 78 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 3.5. Dine forventninger til TL's medvirken til at sætte dagsordenen på de områder, der betyder noget for dit arbejdsliv? VEDLIGEHOLD 3.3. Dine forventninger til TL's individuelle rådgivning og vejledning? 3.4. Dine forventninger til TL's indsats for at sikre medlemmernes gode lønog ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler? 3.6. Dine samlede forventninger til TL? TILPAS 3.2. Dine forventninger til muligheden for at komme i kontakt med TL (åbningstider, hvor let er det at komme til at tale med en ansat mv.) OBSERVER 3.1. Dine forventninger til TL's tilbud i form af kurser, publikationer, hjemmeside, rabatordninger, forsikringer mv.? [17]

18 Specifikke indsatsområder - Medlemstilbud Medlemstilbud Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet medlemstilbud. 1 TL (12) TL (1) Tallet i [] indikerer standardafvigelsen på spørgsmålet [22] [23] 62 [24] 64 [21] Medlemstilbud Kvaliteten af TL's tilbud i form af kurser, publikationer, hjemmeside, rabatordninger og forsikringer? Kvaliteten af TL's indsats for at sikre medlemmernes gode lønog ansættelsesforhold gennem overenskomster og aftaler? Kvaliteten af TL's medvirken til at sætte dagsordenen på de områder, der betyder noget for dit arbejdsliv? Den samlede kvalitet af TL's ydelser og service mv.? Prioriteringskort for medlemstilbud 7 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under indsatsområdet medlemstilbud, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af medlemstilbud. VURDERING OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 4.2. Kvaliteten af TL's indsats for at sikre medlemmernes gode løn- og ansættelsesforhold gennem overenskomster og aftaler? 4.3. Kvaliteten af TL's medvirken til at sætte dagsordenen på de områder, der betyder noget for dit arbejdsliv? VEDLIGEHOLD 4.4. Den samlede kvalitet af TL's ydelser og service mv.? TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 4.1. Kvaliteten af TL's tilbud i form af kurser, publikationer, hjemmeside, rabatordninger og forsikringer? [18]

19 Specifikke indsatsområder - Rådgivning Rådgivning Her ser du medlemmernes vurdering af de specifikke spørgsmål vedrørende indsatsområdet rådgivning. Tallet i [] indikerer standardafvigelsen på spørgsmålet [] 72 [19] [21] TL (12) TL (1) Bemærk at spørgsmål markeret med * ikke er inkluderet i beregningen af indsatsområdet rådgivning, idet andelen af medlemmer der har besvaret spørgsmålene med Ved ikke har været for stor. Rådgivning Muligheden for at komme i telefonisk kontakt med TL (åbningstider, ventetider, omstilling mv.)? Ikke adspurgt Mulighed for at komme i kontakt med TL via ? Ikke adspurgt Rådgivningen er generelt faglig kompetent? 1 TL (12) TL (1) 72 [22] [23] [22] 81 [21] Ikke adspurgt Rådgivningen giver mig generelt god hjælp/inspiration til den problemstilling, jeg henvender mig omkring? Ikke adspurgt Medarbejdere fra TL er generelt gode til at sætte sig ind i min situation? Generelt er rådgivningen fra TL af høj kvalitet? Ikke adspurgt Mulighed for at komme i kontakt med din tillidsrepræsentant?* [19]

20 Specifikke indsatsområder - Rådgivning Prioriteringskort for rådgivning Prioriteringskortet viser medlemmernes vurdering af de specifikke forhold under rådgivning, og den effekt en forbedring vil have på medlemmernes samlede vurdering af rådgivning. VURDERING 82 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 5.3. Rådgivningen er generelt faglig kompetent? 5.4. Rådgivningen giver mig generelt god hjælp/inspiration til den problemstilling, jeg henvender mig omkring? 5.5. Medarbejdere fra TL er generelt gode til at sætte sig ind i min situation? 5.6. Generelt er rådgivningen fra TL af høj kvalitet? VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 5.1. Muligheden for at komme i telefonisk kontakt med TL (åbningstider, ventetider, omstilling mv.)? 5.2. Mulighed for at komme i kontakt med TL via ? OBSERVER [Ingen punkter] []

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv.

Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. Indhold og forord Indholdsfortegnelse Introduktion Information om formålet med medlemsundersøgelsen, anvendelse, selve undersøgelsen, repræsentativitet, MSI-modellen mv. 3 Sammenfatning af medlemsundersøgelsen

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret

Erhvervsskoler samlet Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 Svarprocent: 84% (4159/4937) Benchmarking rapport - anonymiseret Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen, samt svarprocenter

Læs mere

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen

Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Svarprocent: 56% (61 besvarelser ud af 18 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning,

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 27% (98 besvarelser ud af 365 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole VTU 1 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: % (212 besvarelser ud af 137 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning Indledning, datagrundlag og konklusion

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige)

Elektriker. Svarprocent: 30% (205 besvarelser ud af 674 mulige) VTU 8 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Elektriker Svarprocent: 3% (5 besvarelser ud af 674 mulige) Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning, datagrundlag og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede

Læs mere

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse EUD/HTX/HHX / samlet Svarprocent: 7% (26.343 besvarelser ud af 37.55 mulige) Netværksrapport Introduktion Indhold Indledning Formål 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT

ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT Bilag 2 18.06.2013 ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT PERIODEREGNSKAB 1. JANUAR 31. MARTS 2013 14. MAJ 2013 1. Opsummering 1. kvartals aktivitetsniveau svarer nøje til budgettet, og det samlede resultat er et

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Matilde Høybye-Mortensen, Kenneth Lykke Sørensen og Lotte Bøgh Andersen Døgnarbejde i kommuner En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Døgnarbejde

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere