Bestyrelsens forlag til vedtægtsændringer for Antenneforeningen Aarhus. Generalforsamling: 20. marts , 6, 7, 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens forlag til vedtægtsændringer for Antenneforeningen Aarhus. Generalforsamling: 20. marts 2012 5, 6, 7, 10"

Transkript

1 Bestyrelsens forlag til vedtægtsændringer for Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling: 20. marts , 6, 7, 10

2 5 Nuværende formulering: 5 1) Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 2) Ordinær generalforsamling afholdes i Aarhus hvert år i marts efter forudgående indkaldelse med 14 dages varsel i den lokale dagspresse, der distribueres inden for foreningens område. 3) Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når medlemmer med mindst 10 % af tilslutningerne ønsker dette. Om varsel, indkaldelse, form og sted gælder samme regler som for ordinære generalforsamlinger. Bestyrelsen skal efter modtagelse af begæring om ekstraordinær generalforsamling indkalde denne hurtigst muligt, dog senest 1 måned efter begæringens modtagelse. 4) Adgang til generalforsamlingen har bestyrelsen og alle medlemmer, der som enkeltpersoner er indmeldt i foreningen og har betalt medlemsbidrag, samt højst 2 repræsentanter per boligafdeling, boligforening, -selskab og organisation, som afregner kollektivt. 5) Bestyrelsen kan i indkaldelsen bestemme, at adgang til generalforsamlingen er betinget af, at medlemmerne inden udløbet af en af bestyrelsen angivet frist har rettet henvendelse til foreningens adresse og fået et adgangskort. 6) Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal angive dagsorden, der mindst skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse 6. Valg af revisor 7. Valg af suppleanter for bestyrelse og revisor 8. Eventuelt 7) Forslag fra medlemmer må for at blive behandlet på generalforsamlingen være indgivet i skriftlig form til bestyrelsen inden 1. februar. Alene de på dagsordenen optagne forhandlingsemner kan sættes under afstemning på generalforsamlingen. 8) Alle beslutninger, herunder om lovændringer (jvf. dog stk. 13), træffes ved almindelig stemmeflerhed af de afgivne stemmer, dog med undtagelse af de nedenfor i stk. 9 og 10 nævnte beslutninger. 9) Til gennemførelse af foreningens opløsning kræves vedtagelse på 2 generalforsamlinger med 2/3 s majoritet af de afgivne stemmer. Ved foreningens opløsning skal der hengå mindst 1 og højst 3 måneder mellem de to general-forsamlinger. På den sidste generalforsamling vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå foreningens afvikling. Foreningens formue anvendes til et sådant offentligt eller velgørende formål, som på den sidste generalforsamling opnår mindste 2/3 af de afgivne stemmer. Kan sådan majoritet ikke opnås, vil der være at indkalde til ny generalforsamling, hvor anvendelse til formål som de angivne kan vedtages med simpel majoritet.

3 10) Til beslutning om udførelse af udvidelser, ændringer og forbedringer i den del af det totale anlæg, som tilhører Antenneforeningen Aarhus, herunder også arbejder, som medfører udvidede modtagemuligheder, som kollektivt vil påføre foreningen og/eller medlemmerne forøgede udgifter, gælder samme vedtagelsesprocedure, majoritet som til vedtagelse af foreningens opløsning, jvf. stk. 9. Samme regler finder anvendelse for så vidt angår beslutning om udøvelse af eventuel køberet til etablerede anlæg. 11) Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og underskriver forhandlingsprotokollen, der autoriseres af bestyrelsen. Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning. Stemmeafgivning ved valg og de i stk. 9 og 10 nævnte situationer sker dog skriftligt, såfremt det forlanges. 12) Medlemmerne har 1 stemme for hver tilslutning, der er betalt medlemsbidrag for. Stemmeafgivning kan ske ved ægtefælle eller ved fuldmagt til et andet medlem. Boligafdelinger, boligforeninger, selskaber og organisationer, som afregner kollektivt, afgør selv, hvilken eller hvilke person(er), der kan stemme for dem. 13) Ved indgåelse af aftale med leverandør af antenneanlæg kan bestyrelsen tiltræde, at det som led i aftalen bestemmes, at 2, stk. 2 og 4, 3, stk. 2 og 3, 5 stk. 10 og 13 og 8 stk. 1 og 2 af nærværende vedtægter kun kan ændres med leverandørens samtykke. Sådanne bestemmelser vil herefter være at betragte som en del af foreningens vedtægter. Forslag til ændring: 5 1) Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 2) Ordinær generalforsamling afholdes i Aarhus hvert år i marts maj efter forudgående indkaldelse med 14 dages varsel i den lokale dagspresse, der distribueres inden for foreningens område. 3) Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når medlemmer med mindst 10 % af tilslutningerne ønsker dette. Om varsel, indkaldelse, form og sted gælder samme regler som for ordinære generalforsamlinger. Bestyrelsen skal efter modtagelse af begæring om ekstraordinær generalforsamling indkalde denne hurtigst muligt, dog senest 1 måned efter begæringens modtagelse. 4) Adgang til generalforsamlingen har bestyrelsen og alle medlemmer, der som enkeltpersoner er indmeldt i foreningen og har betalt medlemsbidrag, samt højst 2 repræsentanter per boligafdeling, boligforening, -selskab og organisation, som afregner kollektivt. 5) Bestyrelsen kan i indkaldelsen bestemme, at adgang til generalforsamlingen er betinget af, at medlemmerne inden udløbet af en af bestyrelsen angivet frist har rettet henvendelse til foreningens adresse og fået et adgangskort. 6) Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal angive dagsorden, der mindst skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse 6. Valg af revisor

4 7. Valg af suppleanter for bestyrelse og revisor 8. Eventuelt 7) Forslag fra medlemmer må for at blive behandlet på generalforsamlingen være indgivet i skriftlig form til bestyrelsen inden 1. februar 1. april. Alene de på dagsordenen optagne forhandlingsemner kan sættes under afstemning på generalforsamlingen. 8) Alle beslutninger, herunder om lovændringer (jvf. dog stk. 13), træffes ved almindelig stemmeflerhed af de afgivne stemmer, dog med undtagelse af de nedenfor i stk. 9 og 10 nævnte beslutninger. 9) Til gennemførelse af foreningens opløsning kræves vedtagelse på 2 generalforsamlinger med 2/3 s majoritet af de afgivne stemmer. Ved foreningens opløsning skal der hengå mindst 1 og højst 3 måneder mellem de to generalforsamlinger. På den sidste generalforsamling vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå foreningens afvikling. Foreningens formue anvendes til et sådant offentligt eller velgørende formål, som på den sidste generalforsamling opnår mindste 2/3 af de afgivne stemmer. Kan sådan majoritet ikke opnås, vil der være at indkalde til ny generalforsamling, hvor anvendelse til formål som de angivne kan vedtages med simpel majoritet. 10) Til beslutning om udførelse af udvidelser, ændringer og forbedringer i den del af det totale anlæg, som tilhører Antenneforeningen Aarhus, herunder også arbejder, som medfører udvidede modtagemuligheder, som kollektivt vil påføre foreningen og/eller medlemmerne forøgede udgifter, gælder samme vedtagelsesprocedure, majoritet som til vedtagelse af foreningens opløsning, jvf. stk. 9. Samme regler finder anvendelse for så vidt angår beslutning om udøvelse af eventuel køberet til etablerede anlæg. 11) Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og underskriver forhandlingsprotokollen, der autoriseres af bestyrelsen. Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning. Stemmeafgivning ved valg og de i stk. 9 og 10 nævnte situationer sker dog skriftligt, såfremt det forlanges. 12) Medlemmerne har 1 stemme for hver tilslutning, der er betalt medlemsbidrag for. Stemmeafgivning kan ske ved ægtefælle eller ved fuldmagt til et andet medlem. Boligafdelinger, boligforeninger, selskaber og organisationer, som afregner kollektivt, afgør selv, hvilken eller hvilke person(er), der kan stemme for dem. 13) Ved indgåelse af aftale med leverandør af antenneanlæg kan bestyrelsen tiltræde, at det som led i aftalen bestemmes, at 2, stk. 2 og 4, 3, stk. 2 og 3, 5 stk. 10 og 13 og 8 stk. 1 og 2 af nærværende vedtægter kun kan ændres med leverandørens samtykke. Sådanne bestemmelser vil herefter være at betragte som en del af foreningens vedtægter. Ny formulering: 5 1) Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 2) Ordinær generalforsamling afholdes i Aarhus hvert år i maj efter forudgående indkaldelse med 14 dages varsel i den lokale dagspresse, der distribueres inden for foreningens område. 3) Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når medlemmer med mindst 10 % af tilslutningerne ønsker dette. Om varsel, indkaldelse, form og sted gælder samme regler som for ordinære generalforsamlinger. Bestyrelsen skal efter modtagelse af begæring om ekstraordinær generalforsamling indkalde denne hurtigst muligt, dog senest 1 måned efter begæringens modtagelse.

5 4) Adgang til generalforsamlingen har bestyrelsen og alle medlemmer, der som enkeltpersoner er indmeldt i foreningen og har betalt medlemsbidrag, samt højst 2 repræsentanter per boligafdeling, boligforening, -selskab og organisation, som afregner kollektivt. 5) Bestyrelsen kan i indkaldelsen bestemme, at adgang til generalforsamlingen er betinget af, at medlemmerne inden udløbet af en af bestyrelsen angivet frist har rettet henvendelse til foreningens adresse og fået et adgangskort. 6) Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal angive dagsorden, der mindst skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse 6. Valg af revisor 7. Valg af suppleanter for bestyrelse og revisor 8. Eventuelt 7) Forslag fra medlemmer må for at blive behandlet på generalforsamlingen være indgivet i skriftlig form til bestyrelsen inden 1. april. Alene de på dagsordenen optagne forhandlingsemner kan sættes under afstemning på generalforsamlingen. 8) Alle beslutninger, herunder om lovændringer (jvf. dog stk. 13), træffes ved almindelig stemmeflerhed af de afgivne stemmer, dog med undtagelse af de nedenfor i stk. 9 og 10 nævnte beslutninger. 9) Til gennemførelse af foreningens opløsning kræves vedtagelse på 2 generalforsamlinger med 2/3 s majoritet af de afgivne stemmer. Ved foreningens opløsning skal der hengå mindst 1 og højst 3 måneder mellem de to generalforsamlinger. På den sidste generalforsamling vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå foreningens afvikling. Foreningens formue anvendes til et sådant offentligt eller velgørende formål, som på den sidste generalforsamling opnår mindste 2/3 af de afgivne stemmer. Kan sådan majoritet ikke opnås, vil der være at indkalde til ny generalforsamling, hvor anvendelse til formål som de angivne kan vedtages med simpel majoritet. 10) Til beslutning om udførelse af udvidelser, ændringer og forbedringer i den del af det totale anlæg, som tilhører Antenneforeningen Aarhus, herunder også arbejder, som medfører udvidede modtagemuligheder, som kollektivt vil påføre foreningen og/eller medlemmerne forøgede udgifter, gælder samme vedtagelsesprocedure, majoritet som til vedtagelse af foreningens opløsning, jvf. stk. 9. Samme regler finder anvendelse for så vidt angår beslutning om udøvelse af eventuel køberet til etablerede anlæg. 11) Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og underskriver forhandlingsprotokollen, der autoriseres af bestyrelsen. Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning. Stemmeafgivning ved valg og de i stk. 9 og 10 nævnte situationer sker dog skriftligt, såfremt det forlanges. 12) Medlemmerne har 1 stemme for hver tilslutning, der er betalt medlemsbidrag for. Stemmeafgivning kan ske ved ægtefælle eller ved fuldmagt til et andet medlem. Boligafdelinger, boligforeninger, selskaber og organisationer, som afregner kollektivt, afgør selv, hvilken eller hvilke person(er), der kan stemme for dem.

6 13) Ved indgåelse af aftale med leverandør af antenneanlæg kan bestyrelsen tiltræde, at det som led i aftalen bestemmes, at 2, stk. 2 og 4, 3, stk. 2 og 3, 5 stk. 10 og 13 og 8 stk. 1 og 2 af nærværende vedtægter kun kan ændres med leverandørens samtykke. Sådanne bestemmelser vil herefter være at betragte som en del af foreningens vedtægter.

7 6 Nuværende formulering: 6 1) Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf formanden og kassereren vælges særskilt. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. 2) Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal, kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal. Hvert år vælges desuden 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. Alle valg foregår ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. 3) Bestyrelsen har ledelsen af alle foreningens anliggender og repræsenterer foreningen i alle forhold. Foreningen tegnes af formanden (eller i dennes forfald næstformanden) og yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har myndighed til at ansætte den for foreningens drift nødvendige arbejdskraft og/eller udbetale honorar til bestyrelsesmedlemmer for udført arbejdsindsats. 4) Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 5) Bestyrelsen holder møde så ofte som formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Enhver beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed udsættes beslutningen. 6) Formanden leder forhandlingerne, og alle bestyrelsesbeslutninger indføres i forhandlingsprotokollen. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 7) Bestyrelsen er pligtig snarest gørligt at gennemføre de af generalforsamlingen tagne beslutninger. 8) Er formanden forhindret, træder næstformanden i dennes sted, indtil hindringen ophører eller ny formand vælges. 9) Sekretæren fører protokollen over generalforsamlingen og bestyrelsens møder. 10) Kassereren skal føre et nøjagtigt og omhyggeligt regnskab over foreningens udgifter og indtægter. Desuden udfærdiger han til den årlige generalforsamling et af revisorerne revideret regnskab. Forslag til ændring: 6 1) Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf formanden og kassereren vælges særskilt. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. 2) Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige ulige årstal, kassereren og 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige lige årstal. Hvert år vælges desuden 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. Alle valg foregår ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. 3) Bestyrelsen har ledelsen af alle foreningens anliggender og repræsenterer foreningen i alle forhold. Foreningen tegnes af formanden (eller i dennes forfald næstformanden) og yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har myndighed til at ansætte den for foreningens drift nødvendige arbejdskraft og/eller udbetale honorar til bestyrelsesmedlemmer for udført arbejdsindsats. 4) Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 5) Bestyrelsen holder møde så ofte som formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Enhver beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed udsættes beslutningen. 6) Formanden leder forhandlingerne, og alle bestyrelsesbeslutninger indføres i forhandlingsprotokollen. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 7) Bestyrelsen er pligtig snarest gørligt at gennemføre de af generalforsamlingen tagne beslutninger. 8) Er formanden forhindret, træder næstformanden i dennes sted, indtil hindringen ophører eller ny formand vælges. 9) Sekretæren fører protokollen over generalforsamlingen og bestyrelsens møder.

8 10) Kassereren skal sikre, at der føres et nøjagtigt og omhyggeligt regnskab over foreningens udgifter og indtægter. Desuden udfærdiger han til den årlige generalforsamling et af revisorerne revideret regnskab. 10) Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres et nøjagtigt og omhyggeligt regnskab over foreningens udgifter og indtægter. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udfærdiges et af revisorerne revideret regnskab til den årlige generalforsamling. Ny formulering: 6 1) Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf formanden vælges særskilt. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. 2) Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal, kassereren og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal. Hvert år vælges desuden 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. Alle valg foregår ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. 3) Bestyrelsen har ledelsen af alle foreningens anliggender og repræsenterer foreningen i alle forhold. Foreningen tegnes af formanden (eller i dennes forfald næstformanden) og yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har myndighed til at ansætte den for foreningens drift nødvendige arbejdskraft og/eller udbetale honorar til bestyrelsesmedlemmer for udført arbejdsindsats. 4) Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 5) Bestyrelsen holder møde så ofte som formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Enhver beslutning træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed udsættes beslutningen. 6) Formanden leder forhandlingerne, og alle bestyrelsesbeslutninger indføres i forhandlingsprotokollen. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 7) Bestyrelsen er pligtig snarest gørligt at gennemføre de af generalforsamlingen tagne beslutninger. 8) Er formanden forhindret, træder næstformanden i dennes sted, indtil hindringen ophører eller ny formand vælges. 9) Sekretæren fører protokollen over generalforsamlingen og bestyrelsens møder. 10) Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres et nøjagtigt og omhyggeligt regnskab over foreningens udgifter og indtægter. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udfærdiges et af revisorerne revideret regnskab til den årlige generalforsamling.

9 7 Nuværende formulering: 7 1) Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra 1. september 2010 til 31. december ) Generalforsamlingen vælger blandt medlemmerne 2 revisorer for 2 år ad gangen, således at 1 revisor afgår hvert år, første gang ved lodtrækning. Desuden vælger generalforsamlingen 1 revisorsuppleant. Revisorerne reviderer det af kassereren udfærdigede og af bestyrelsen underskrevne årsregnskab. 3) Eventuelle revisionsanmærkninger indføres i foreningens protokol. Forslag til ændring: 7 1) Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra 1. september 2010 til 31. december ) Generalforsamlingen vælger blandt medlemmerne 2 revisorer for 2 år ad gangen, således at 1 revisor afgår hvert år, første gang ved lodtrækning. Desuden vælger generalforsamlingen 1 revisorsuppleant. Revisorerne reviderer det af kassereren udfærdigede og af bestyrelsen underskrevne årsregnskab. 3) Eventuelle revisionsanmærkninger indføres i foreningens protokol. Ny formulering: 7 1) Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra 1. september 2010 til 31. december ) Generalforsamlingen vælger blandt medlemmerne 2 revisorer for 2 år ad gangen, således at 1 revisor afgår hvert år, første gang ved lodtrækning. Desuden vælger generalforsamlingen 1 revisorsuppleant. Revisorerne reviderer det af bestyrelsen underskrevne årsregnskab. 3) Eventuelle revisionsanmærkninger indføres i foreningens protokol.

10 10 Nuværende formulering: 10 1) Vedtægter kan kun ændres på den ordinære generalforsamling, hvis forslag herom er bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Dog kan forslag til vedtægtsændring fremsat af bestyrelsen behandles og vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. 2) Ændringsforsalg skal optages på dagsordenen. 3) Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende, afgivne stemmer. Ændringsforslag: 10 1) Vedtægter kan kun ændres på den ordinære generalforsamling, hvis forslag herom er bestyrelsen i hænde senest 1. februar 1. april. Dog kan forslag til vedtægtsændring fremsat af bestyrelsen behandles og vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. 2) Ændringsforsalg skal optages på dagsordenen. 3) Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende, afgivne stemmer. Ny formulering: 10 1) Vedtægter kan kun ændres på den ordinære generalforsamling, hvis forslag herom er bestyrelsen i hænde senest 1. april. Dog kan forslag til vedtægtsændring fremsat af bestyrelsen behandles og vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. 2) Ændringsforsalg skal optages på dagsordenen. 3) Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende, afgivne stemmer.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer for Antenneforeningen Aarhus. Ekstraordinær generalforsamling: 24. januar 2018

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer for Antenneforeningen Aarhus. Ekstraordinær generalforsamling: 24. januar 2018 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer for Antenneforeningen Aarhus Ekstraordinær generalforsamling: 24. januar 2018 1 - ingen ændringer 1) Foreningens navn er Antenneforeningen Aarhus. 2) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Uldum Antenneforening, stiftet den 2. august Foreningens navn er Uldum Antenneforening. Foreningens hjemsted er Uldum

Vedtægter for. Uldum Antenneforening, stiftet den 2. august Foreningens navn er Uldum Antenneforening. Foreningens hjemsted er Uldum Vedtægter for Uldum Antenneforening, stiftet den 2. august 1971. 1. Foreningens navn er Uldum Antenneforening. Foreningens hjemsted er Uldum 2. Foreningens formål er, at etablere fællesantenneanlæg med

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

VEDTÆGTER Antenneforeningen Aarhus

VEDTÆGTER Antenneforeningen Aarhus VEDTÆGTER Antenneforeningen Aarhus 1 1) Foreningens navn er Antenneforeningen Aarhus. 2) Foreningens hjemsted er Aarhus. 2 1) Foreningens primære formål er selv eller i fællesskab med en eller flere ekstern(e)

Læs mere

Vedtægter. for DANSKE BILUDLEJERE

Vedtægter. for DANSKE BILUDLEJERE Vedtægter for DANSKE BILUDLEJERE 2013 Revideret april 2013 Side 1 af 6 NAVN OG HJEMSTED. 1 Foreningens navn er "DANSKE BILUDLEJERE". Dens hjemsted er København. FORMÅL 2 Foreningen for erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen 1 Foreningens navn er: Teleforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 3 Foreningens formål er efter ansøgning til bestyrelsen at: Støtte

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden

vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN Præstelodden Vedtægter for Grundejerforeningen Præstelodden 1. Navn Grundejerforeningens navn er Præstelodden, dens hjemsted er Melby, og dens område er de grunde der

Læs mere

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er København Karateklub. Foreningen er hjemmehørende i Frederiksberg Kommune. 2 Foreningens formål. Formålet er at fremme udbredelsen af læren (teknik og

Læs mere

Vedtægter for Faaborg By s Antenneforening

Vedtægter for Faaborg By s Antenneforening Vedtægter for Faaborg By s Antenneforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Faaborg By s Antenneforening. Foreningens hjemsted er formandens adresse. at være medlemmernes talerør i alle forhold vedrører

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Navn og Hjemsted: 1 Foreningens navn er Radio MS. Formål: Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er drift af netradioen og domænet RadioMS.dk. Netradioen skal virke som nyhedsformidler

Læs mere

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Navn, formål og hjemsted... 3 2. Medlemsforhold.... 3 3. Kontingent... 4 4. Foreningens ledelse... 4 5. Generalforsamling...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Vandski Klub, i det følgende kaldet KHVK. Foreningen er medlem af Dansk Vandski Forbund. Dens

Læs mere

Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening

Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Grenaa Kunst- og Musikforening. Dens hjemsted er Norddjurs Kommune. Foreningens formål er i tæt samarbejde

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Château d Azans A/S. CVR. Nr: 10299683

VEDTÆGTER. for. Château d Azans A/S. CVR. Nr: 10299683 VEDTÆGTER for Château d Azans A/S CVR. Nr: 10299683 1. Selskabets navn er: Château d'azans A/S. Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 2 Selskabets formål er drift af ejendommen Château d Azans, 2

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB 2 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er FREDERICIA SEJLKLUB med hjemsted i Fredericia. Foreningen er stiftet den 19. maj 1900. Foreningens stander er hvid med tre blå

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely

Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely Vedtægter for Grundejerforeningen Hedely 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hedely. 2 Foreningens formål er at varetage grundejerforeningens fællesinteresser, herunder at drage omsorg for Udførelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken.

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Rytterdamsparken Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. 1.2. Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune og adressen er den til

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer: Ændringerne til vedtægterne er fremhævet med fede typer. Den nuværende tekst står i parentesen bagved ændringen.

Forslag til vedtægtsændringer: Ændringerne til vedtægterne er fremhævet med fede typer. Den nuværende tekst står i parentesen bagved ændringen. Forslag til vedtægtsændringer: Ændringerne til vedtægterne er fremhævet med fede typer. Den nuværende tekst står i parentesen bagved ændringen. V E D T Æ G T FOR Egå Vandværk a.m.b.a. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune.

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune. Vedtægter 1. Navn og Hjemsted Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub Forkortelse BORK Klubbens hjemsted er Ikast kommune. 2. Formål Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle

Læs mere

http://www.klejtrup-vand.dk/vedtegter.html

http://www.klejtrup-vand.dk/vedtegter.html Side 1 af 5 Vedtægter for KLEJTRUP VANDVÆRK An/S Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 21. November 1934, er et andelsselskab, hvis navn er Klejtrup Vandværk An/S Selskabet har hjemsted i Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 1 VEDTÆGTER Navn hjemsted og formål 1 Forenings navn er Niverød Tennis forkortet til NT og i det følgende kaldt NT. Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune. 2

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15

VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING GS Hovedkontor: Viby Ringvej 4B, 8, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab. Dets

Læs mere

Vedtægter for Optikerforeningen

Vedtægter for Optikerforeningen D.O. I \ Maj 2016 1.1 Vedtægter for Optikerforeningen 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Optikerforeningen". Foreningens hjemsted er administrationskontorets adresse. 2 FORMÅL Foreningens formål er:

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

1 Navn og hjemsted Laugets navn er "KRAGSBJERG ANTENNELAUG". Laugets hjemsted er Odense Kommune.

1 Navn og hjemsted Laugets navn er KRAGSBJERG ANTENNELAUG. Laugets hjemsted er Odense Kommune. VEDTÆGTER for 1 Navn og hjemsted Laugets navn er "KRAGSBJERG ANTENNELAUG". Laugets hjemsted er Odense Kommune. 2 Formål Laugets formål er at formidle såvel inden- som udenlandske radio- og fjernsynsprogrammer

Læs mere

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening.

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Vedtægter for Dansk Træforening NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Dansk Træforening. 1 Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar 1. ANDELSSELSKAB, NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2. Navnet

Læs mere

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Medlemmernes rettigheder... 2 5 Medlemmernes forpligtigelser... 2 6 Udtræden af selskabet...

Læs mere

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A.

Vedtægter. for Helsinge vandværk S.M.B.A. Vedtægter for Helsinge vandværk S.M.B.A. Side 1 af 11 1. 1.1 Selskabets navn er Helsinge Vandværk s.m.b.a. 1.2 Selskabet er et selskab med begrænset ansvar. 2. 2.1 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune.

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål.

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål. LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

Ølstykke Skytteforening

Ølstykke Skytteforening VEDTÆGTER FOR ØLSTYKKE SKYTTEFORENING, KREDS 11 Stiftet den 13. februar 1971. Medlem af DDS Nordsjælland under De Danske Skytteforeninger (DDS). Medlem af Dansk Skytte Union under Dansk Idræts Forbund

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S

V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter. for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB

Vedtægter. for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB Vedtægter for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB STIFTET DEN 22. MARTS 1987 Vedtægter for NYSKOVENS SPORTSRIDEKLUB Stk.1 1. Klubbens navn er NYSKOVENS SPORTSRIDEKLUB, NSRK, og dens hjemsted er Solrød Kommune. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Kerteminde Sejlklub.

Vedtægter for Kerteminde Sejlklub. Vedtægter for Kerteminde Sejlklub. 1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 2.. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til sejlsporten og dens forsvarlige

Læs mere

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 13.- 2.- 2009 1. NAVN OG HJEMSTED. Dykkerklubben, Skagen Sportsdykkerklub Skawdyk, der har hjemsted i Skagen, Frederikshavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Østbirk Antenneforening

Vedtægter for Østbirk Antenneforening Vedtægter for Østbirk Antenneforening 1 Foreningens navn er Østbirk Antenneforening. 2 Foreningens interesseområde er Østbirk by og nærmeste omegn. Nærmeste omegn defineres ud fra foreningens økonomiske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklubben Aapakaaq. Dens hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening

Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening Midtfyns Erhvervsforening Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening 1 Foreningens navn er Midtfyns Erhvervsforening. 2 Foreningens hjemsted er Midtfyn. 3 Foreningen har til formål at: a b c d samordne det

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 1. Foreningens navn er Svendborg Svømme Klub i daglig tale SSK. Klubbens hjemsted er Svendborg kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

for NK-Spildevand A/S

for NK-Spildevand A/S VE D T Æ G T E R for NK-Spildevand A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er NK-Spildevand A/S. Selskabets binavn er Næstved Kommunes Forsyningsvirksomheder Spildevand A/S (NK- Spildevand

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012. Masaibarn c/o Kasper Birch Fredensgade 14,st,1 8000 Aarhus C Vedtægter gældende per 8. november 2015 info@masaibarn.dk www.masaibarn.dk MobilePay/Swipp 93 40 60 60 Registreringsnr. 5479 Kontonr. 2939077

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite.

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite. Vedtægter for Farsø Tri & Trim Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 12. april 2015. 1. Foreningen navn og hjemsted: Stk. 1: Foreningens navn er FARSØ TRI & TRIM. Foreningen er stiftet 21. marts

Læs mere

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD

VEDTÆGTER. for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Udkast til omskrevne VEDTÆGTER for TRAPPELAUGET OREHØJGÅRD Navn og formål 1 Laugets navn er Trappelauget Orehøjgård med hjemsted i Tollerup, Halsnæs Kommune. Laugets formål er at opretholde og vedligeholde

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Picnickoncerter i Slagelse Lystanlæg

Picnickoncerter i Slagelse Lystanlæg Picnickoncerter i Slagelse Lystanlæg Foreningens vedtægter ser efter vedtagelse på ekstraordinær generalforsamling den 10. marts 2014 således ud: 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Picnickoncerter

Læs mere

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Julsøvej af 2010

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Julsøvej af 2010 Vedtægter For Grundejerforeningen Julsøvej af 2010 Side 1 af 6 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Julsøvej af 2010 og har hjemsted i området inden for lokalplan

Læs mere

med kommentarer Ingen ændringer 2 Formål

med kommentarer Ingen ændringer 2 Formål Bilag 4 Kolonne 1 er de bestående vedtægter 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Egedal Kommune. Kolonne 2 er bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F.

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F. 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Løve/Høng Håndbold forkortet L/H, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Side 1-2 Foreningens navn og hjemsted 3 3-5 Foreningens område og medlemskreds 3 6-7 Forenings formål og opgaver 4 8-12 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Frederiksberg Badminton Klub

Vedtægter for. Frederiksberg Badminton Klub Vedtægter for Frederiksberg Badminton Klub Medlem af: Badminton København Badminton Danmark Danmarks Idrætsforbund The International Badminton Federation STIFTET 5. OKTOBER 1932 1. Navn, hjemsted og adresse

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 Vedtægter / klublove For Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 1. Klubbens navn er Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. 3. Medlemskab af Dansk Ride Forbund Storkøbenhavns

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S). 2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Privatskoleforening, og den har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningen har til formål

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt.

VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt. VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold Stk. 1. Navnet er Tølløse Lokalforum. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt.

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi. Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi. Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi Side 1 af 6 sider 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. Klubben er hjemmehørende i Holbæk

Læs mere

V E D T Æ G T E R N U N A O I L A / S

V E D T Æ G T E R N U N A O I L A / S V E D T Æ G T E R for N U N A O I L A / S (A/S 68.116) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er NUNAOIL A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq. 1.3 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen GRØNHØJHUSE Karensvej, Grønhøj 9480 Løkken

Vedtægter for grundejerforeningen GRØNHØJHUSE Karensvej, Grønhøj 9480 Løkken Vedtægter for grundejerforeningen GRØNHØJHUSE Karensvej, Grønhøj 9480 Løkken 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Grønhøjhuse, Karensvej, Grønhøj, 9480 Løkken. Foreningens formål er at varetage grundejernes

Læs mere

18 SEP 2013 VEDTÆGTER FOR RC TRUCKTEAM. Vedtægter

18 SEP 2013 VEDTÆGTER FOR RC TRUCKTEAM. Vedtægter Vedtægter 1. Foreningens navn Foreningens navn er RC TruckTeam 2. Hjemsted Foreningen har hjemsted i Roskilde Kommune. 3. Formål Foreningens formål er: At være samlingsstedet for børn og voksne, der har

Læs mere

VEDTÆGTER for FREDERIKSHAVN KAJAKKLUB (Revideret ) 1 Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER for FREDERIKSHAVN KAJAKKLUB (Revideret ) 1 Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for FREDERIKSHAVN KAJAKKLUB (Revideret 25.02.2019) 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Frederikshavn Kajakklub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 5. marts

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Vedtægter for Vestlollands Bridge Klub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Vestlollands Bridge Klub og klubben er hjemmehørende i Lolland kommune. Klubben er stiftet den 15 maj 1963 2. Formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Vedtægter for Jerslev Antenneforening 2014

Vedtægter for Jerslev Antenneforening 2014 Vedtægter for Jerslev Antenneforening 2014 1 Vedtægter 2014 1 Foreningens navn er, JERSLEV ANTENNEFORENING. Foreningens hjemsted er formandens adresse. 2 Formål Foreningens formål er at eje og drive et

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Dets hjemsted er Albertslund

Læs mere

VEDTÆGTER Antenneforeningen Aarhus

VEDTÆGTER Antenneforeningen Aarhus VEDTÆGTER Antenneforeningen Aarhus 1 1) Foreningens navn er Antenneforeningen Aarhus. 2) Foreningens hjemsted er Aarhus. 2 1) Foreningens formål er at eje og drive fællesantenneanlæg samt under overholdelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER 1 NAVN OG OMRÅDE. Foreningens navn er: Beboerforeningen Christianshaven, Odder. Dens område udgør. Matr. Nr. 12 bk. inkl..,1 hb., - 1 im. Inkl. samt

Læs mere

Vedtægter for Taastrup Fægteklub

Vedtægter for Taastrup Fægteklub Vedtægter for Taastrup Fægteklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Taastrup Fægteklub. Klubben er stiftet 20. november 2015 og har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. 2. Foreningens formål Klubbens formål

Læs mere

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde

Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde Vedtægter for Foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards Jorde 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: foreningen mod kæmpemøller på Abildgaards jorde i daglig tale FMK. Stk. 2: Foreningens hjemsted

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER. Indhold: for medlemmer af. DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY. Klubvedtægter. Forretningsorden for generalforsamling

KLUBVEDTÆGTER. Indhold: for medlemmer af. DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY. Klubvedtægter. Forretningsorden for generalforsamling KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af DANSK EL-FORBUND i EL-KLUB UGGERLY Indhold: Klubvedtægter Forretningsorden for generalforsamling Forretningsorden for bestyrelsen 1 Klubbens formål og virke Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug

Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug Vedtægter for foreningen Nees Kirsebærlaug 10 1: Foreningens navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Nees Kirsebærlaug. Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Lemvig Kommune. 2: Foreningens formål og virke

Læs mere