I modsætningernes tegn Af forbundsformand Kim Simonsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I modsætningernes tegn Af forbundsformand Kim Simonsen"

Transkript

1 I modsætningernes tegn Af forbundsformand Kim Simonsen Det har været en kongresperiode med en rivende udvikling: Fra opgangstider til krise. Fra mangel på arbejdskraft til stigende arbejdsløshed. Fra et HK med 16 afdelinger til et nyt forbund med syv afdelinger. Kort sagt i modsætningernes tegn. Fra en blæsende samfundsøkonomi med lutter fremgang til krise, stigende ledighed og krakkende banker. Det har været fire år, der også har været præget af store forandringer på de indre linjer. Et nyt HK er opstået på rødderne af forbundets 109-årige historie. Et HK, der er rykket tættere sammen om medlemmerne. Et slankere HK, der mere effektivt kan levere de resultater, og den service medlemmerne forventer. Det er et nyt HK, der er godt rustet til at møde de udfordringer, HK-medlemmerne står over for i de næste fire år. Og et HK som er parat til at satse på at styrke den faglige fokus, som medlemmerne ønsker. Denne pjece giver et lille indblik i arbejdsopgaver og resultater gennem de sidste fire år. Har du lyst til at grave et spadestik dybere, kan du finde endnu mere information i årsberetningerne, som du finder på Denne pjece er baseret på årsberetningerne Har du lyst til at læse mere om forbundets resultater i kongresperioden, kan du downloade dem på

2 De indre linjer Strategiprojekt: Nyt HK Fra en top på over medlemmer er medlemstallet siden 2000 faldet til ved udgangen af Som en reaktion på medlemstilbagegangen satte HK s hovedbestyrelse allerede i 2006 gang i en række analyseprojekter, der skulle vise, hvordan et nyt HK kunne møde de strukturelle og økonomiske udfordringer, forbundet stod overfor. Gennem workshopper blev medarbejdere, ledere og politisk valgte inddraget i processen. Tillige blev der gennemført en omfattende medlemsundersøgelse, der blev døbt HK/Pulsen. Resultatet blev Strategiprojektet: Nyt HK. Som navnet antyder, var tanken at skabe et helt nyt HK-forbund. Et nyt forbund med en kraftigere fokus på medlemmerne og deres arbejdsliv. Og ikke mindst et slagkraftigt forbund, der langt mere effektivt kunne levere de resultater og service, som der var behov for. Målsætningen blev formuleret i HK s mission og vision for fremtiden: Mission: HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv. Vision: Vi vil være: Danmarks mest indflydelsesrige fagforening Arbejdspladsernes foretrukne valg Det ny HK er skarpere og mere fokuseret på at levere værdi til medlemmerne gennem fire grundlæggende faglige ydelser, nemlig: Overenskomster og aftaler Faglig og juridisk rådgivning og bistand Arbejdsmiljø Uddannelse og kompetenceudvikling For at kunne levere disse fire kerneopgaver til medlemmerne er der fra centralt hold skabt to tværgående kompetencecentre, nemlig Juridisk Kompetencecenter og Center for Arbejdsmiljø I praksis betød etableringen af Nyt HK: Ny organisation Nyt HK har ført til en række meget synlige nyskabelser i forbundets organisation. Først og fremmest er der gennemført en fusion af afdelingsnettet, hvor 16 afdelinger er blevet til syv nye, regionalt baserede afdelinger

3 Derudover er den politiske organisation blevet reformeret, hvor de vigtigste nyskabelser er et nyt forretningsudvalg, hvor afdelingernes fællesformænd har sæde. Herudover er de centrale sektorformænd og HK s formandskab medlemmer af forretningsudvalget. Forretningsudvalget mødes 10 gange årligt, mens den nye hovedbestyrelse kun mødes fire gange om året. Medlemskontaktcentre For at styrke medlemskontakten blev syv medlemskontaktcentre etableret. Et fælles landsdækkende telefonnummer, der bliver svaret døgnet rundt. Tanken med centrene er, at en lang række medlemshenvendelser kan løses allerede ved første telefonkontakt. Det skaber også mere ro til den tungere sagsbehandling, når medarbejdere i afdelingerne ikke bliver forstyrret af telefoniske henvendelser. FAC Administration1 Som led i bestræbelserne på at nedbringe forbundets samlede udgifter etableredes et nyt fælles administrationscenter. Fra starten 1. januar 2008 havde FAC til opgave at centralisere og effektivisere en lang række af de administrative opgaver i forbund, sektorer og afdelinger. Det handler eksempelvis om it og regnskab. Fra 2009 er centret blevet omdøbt til Administration1. Det sker samtidig med, at forretningsgrundlaget er udvidet, så administrationscentret også kan tilbyde sine tjenesteydelser til andre organisationer. A-kasse HK s a-kasse blev som et led i strategiprojektet udskilt som en selvstændig enhed. Samtidig blev de administrative opgaver samlet i to centre, der blev placeret i Århus og København. De medlemsrettede opgaver varetages rundt om i HK s afdelinger. Ekstraordinær kongres 07 Strategiprojektet blev endeligt vedtaget på en ekstraordinærkongres den juni Efter kongressen behandling af de mange forandringer, har resten af kongresperioden i høj grad handlet om at føre de mange beslutninger ud i livet. Ny forbundsformand I kølvandet på strategiprojektet valgte HK s forbundsformand gennem 14 år, John Dahl, i efteråret 2007 at søge nye udfordringer. To kandidater meldte sig på banen, hvorfor HK s kongres allerede i januar 2008 måtte samles for at vælge ny forbundsformand

4 Efteråret igennem kandiderede næstformand Karin Bancsi og s sektorformand Kim Simonsen til posten som ny forbundsformand. Kim Simonsen vandt forbundsvalget. Han lovede i sin tale forud for valget et stærkere og mere fokuseret HK. Et forbund som medlemmerne kan regne med. Markedsføring og kommunikation Et resultat af Strategiprojektet: Nyt HK er en ny fælles kommunikationsstrategi og et tættere samarbejde forbund og sektorer imellem om eksempelvis kampagner og markedsføring. I denne kongresperiode har forbundet taget fat på en mere langsigtet markedsføringsstrategi. HK har med held tiltaget sig en ledig position på meningsmarkedet. Nemlig den løsningsorienterede organisation. Det skete med det nye HK-slogan: Altid en del af løsningen. Efter en lanceringskampagne i efteråret 2008 fortsatte HK med en indsats for flere HK-ansatte i politi og domstole. En kampagne, der udløste et politisk løfte om flere administrative medarbejdere i politiet og domstolene. I 2009 har markedsføringsstrategien udmøntet sig i følgende kampagner: Bedre integration Løsningsforslag på finanskrisens udfordringer Hvervekampagne Ligeløn (efterår 2009) - 6 -

5 Det faglige Arbejdsmarkedet Begyndelsen af kongresperioden har især været præget af manglen på arbejdskraft og den stærkt faldende ledighed. Blandt HK s medlemmer faldt ledigheden i perioden fra ledige i december 2005 til blot ved udgangen af Landstallet dalede fra ledige til personer i Da samfundet generelt var præget af et højt aktivitetsniveau blev manglen på arbejdskraft stadig mere udtalt i flere brancher. Det fik i 2007 beskæftigelsesministeriet til at stramme dagpengereglerne. De fleste husker givetvis Claus Hjort Frederiksens beslutning om, at ledige skulle sende mindst fire jobansøgninger om ugen for at bevise, at de stod til rådighed for arbejdsmarkedet. Det udløste en heftig debat i medierne. Ikke mindst fra arbejdsgivere der blev oversvømmet af ligegyldige jobansøgninger. HK tilbød medlemmerne en automatisk jobansøgning, hvor den ledige via nettet kunne installere et lille program, der selv kunne skrive en ansøgning og afsende den til fire arbejdsgivere, der havde opslået ledige stillinger på jobnet. Tanken var enkel: Ved at lade computeren tage sig af arbejdet med pligt-ansøgningerne, kunne medlemmet koncentrere sig om at søge de stillinger, de virkelig brændte for. Allerede i foråret 2008 måtte beskæftigelsesministeriet trække i land og reglerne blev blødt op. Manglen på arbejdskraft blev allerede i slutningen af 2008 afløst af stigende arbejdsløshed. Finanskrisen lagde en gedigen dæmper på dansk økonomi. Og i løbet af det første halvår 2009 mere end fordobledes arbejdsløsheden. Heldigvis er HK-ledigheden ikke steget helt så meget. Bortset fra på et bestemt område: Ungdomsledigheden er på et enkelt år næsten firdoblet. Arbejdsmarkedspolitikken har i kongresperioden været præget af regeringens lyst til ideologiske betingede forandringer. Generelt har initiativerne været pakket ind i ønsker om en modernisering af arbejdsmarkedet for at skaffe flere hænder i arbejde. Det har ført til en række angreb på især lønmodtagernes rettigheder med den overordnede målsætning at få lukket et hul i statens finanser på 14 mia. kr. Ligeløn I perioden har HK s indsats for ligeløn været fokuseret for behovet for at skabe de rigtige redskaber til rådighed i form af en kønsopdelt lønstatistik. Derfor udviklede HK allerede i 2005 sin egen ligelønsstatistik, der i 2006 blev kombineret med indsamlingen af lønoplysninger fra tusinder af HK-medlemmer. Fra 2008 har virksomheder med mere end 10 ansatte gratis kunne hente en ligelønsstatistik med oplysninger om deres egen virksomhed

6 Og en analyse fra 2007 viste klart, at der fortsat er behov for en stærk indsats. For i gennemsnit afslørede analysen en forskel på mænds og kvinders løn på hele 13,2 procent. Kun cirka halvdelen af denne forskel kan forklares med sektortilhørsforhold, geografi eller erfaring. Men resten ca. 6,5 procent - kan være resultatet af uligeløn mellem kønnene. Den største forskel findes i og HK/Handel, hvor den uforklarede forskel mellem mænds og kvinder løn er på ca. otte procent. Endelig har regeringen som en udløber af overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i 2008 nedsat en lønkommission, der primært skal beskæftige sig med aflønningen i den offentlige sektor. Men kommissionen skal også inddrage ligelønproblematikken og undersøge forholdene på det private arbejdsmarked. HK og LO har sæde i kommissionen og presser på for at få ligelønsproblematikken sat højt på dagsordenen. HK igangsætter i 2009 en kampagne for ligeløn. Og krav om ligeløn kommer til at indgå i overenskomstforhandlingerne i Arbejdsmiljø Fra den 1. januar 2007 blev det nye Kompetencecenter for arbejdsmiljø en realitet. Selv om arbejdsmiljøindsatsen primært er en sektoropgave, er en lang række fælles opgaver nu lagt i kompetencecentret. Som nogle af de større opgaver kan nævnes: Arbejdsmiljøportalen til en fælles HK portal Forstærket fokus på sikkerhedsrepræsentanten Omfattende undersøgelse af medlemmernes psykiske arbejdsmiljø. En undersøgelse, der bliver offentliggjort umiddelbart inden kongressen. Overenskomsterne I kongresperioden er det især overenskomstfornyelsen på det offentlige område, der påkalder sig opmærksomhed. I 2008 betød strejker og demonstrationer, at der opstod en særlig politisk bevågenhed på de forestående overenskomstforhandlinger. Blandt andet havde Dansk Folkeparti markeret, at der var behov for lønforbedringer til de offentligt ansatte. Forhandlingsresultatet betød væsentlige forbedringer svarende til 12,8 pct. lønfremgang og eksempelvis ret stil barns 2. sygedag, seks ugers barsel til mænd og funktionsløn til tillidsrepræsentanter. Hele 83 procent stemte ja til resultatet, hvorfor HK-medlemmerne ikke deltog i den strejke, der lammede store dele af den offentlige sektor i foråret Også på statens område blev der indgået forlig uden at bringe strejkevåbenet i anvendelse

7 Det flotte overenskomstresultat på det offentlige område var ikke mindst muligt på baggrund af overenskomstfornyelsen på det private område året før. Mere barsel og uddannelse på det private område I 2007 førte overenskomstfornyelsen på det private område også til en række vigtige forbedringer. Eksempelvis fik medlemmerne flere uger med fuld løn under barsel. Desuden blev en del af perioden øremærket til fædrene. OK-resultatet rummede også en ret til to ugers selvvalgt uddannelse. Det juridiske område Kongresperioden har betydet en samling af forbundets juridiske kompetencer i et fælles center - JurKom. Det er en direkte udløber af Strategiprojektet: Nyt HK, der for det første har sat juridisk rådgivning og assistance til medlemmerne op som en af de vigtigste serviceydelser. Og det er en service, der giver kontantudbytte. For i kongresperioden er det lykkedes for HK at få ca. 1,3 milliard kroner i erstatninger, godtgørelser og løn til medlemmerne. Det er et totalt tal, der også dækker over feriegodtgørelser, udbetalinger fra Lønmodtagernes Garantifond og alle de sager, der forliges eller klares i mindelighed i HK s afdelinger eller ved det juridiske kompetencecenters mellemkomst. Gennem egentlige retssager har HK og forbundets advokater ført sager ved domstolene, der i gennemsnit har udløst erstatninger på ca. 26 mio. kr. Om året. Integration I 2006 godkendte HK s hovedbestyrelse HK s integrationsmanifest, der består af syv temaer, som er rammen for HK s fremtidige integrationsinitiativer. For at gøre de syv temaer kendt er de efterfølgende blevet præsenteret som syv go-cards med teksterne: HK: Unge nydanskere skal sikres en ordentlig skoleuddannelse HK: Flere nydanskere skal have en erhvervsuddannelse HK: Også nydanskere har ret til en praktikplads HK: Den bedste fagforening også for nydanskere HK: Engagement og netværk også for nydanske medlemmer HK: Job til alle også nydanskere HK: Bedste fagforening når det gælder integration De syv budskaber er blandt andet blevet præsenteret som go-cards, plakat og på nettet. I februar 2007 fik HK og konsulentfirmaet MindLift en bevilling på knap kr. til at uddanne 73 arbejdspladsmentorer og udvikle et mentorkoncept, som andre kan drage nytte af. Arbejdspladsmentorernes rolle er at være med til at hjælpe nydanskere ind i dagligdagen på en arbejdsplads og være med til at sikre dem kendskab til arbejdspladsens kultur og normer

8 Arbejdet med Kommissionerne Siden 2001 har regeringsmagten i Danmark været i VK-hænder. Det har ført til en række kommissioner, som har haft til hensigt at forandre det danske velfærdssystem. Nogle kommissioner har haft karakter af rene syltekrukker, mens andre har haft et mere ideologisk sigte. Eksempelvis nedsatte regeringen en Velfærdskommission, hvis anbefalinger som HK et langt stykke hen ad vejen støttede blev skudt ned, da de ellers ville have været i modstrid med regeringens skattestop. Andre kommissioner eksempelvis Arbejdsmarkedskommissionen måtte se sine anbefalinger afvist, allerede inden slutrapporten blev offentliggjort, da de angreb politisk farlige emner så som efterlønnen og dagpengelængden. Hertil kommer at finanskrisen effektivt satte en stopper for regeringens lyst til forandringer. Skattekommissionen kom med en række forslag, der blev snigløbet af regeringens egen skattereform. HK har løbende kritiseret regeringen for at udelukke organisationerne fra at deltage i arbejdet. Holdningen har været, at det ikke nytter noget at gennemføre store forandringer af det danske velfærdsystem, uden at tale med dem, der ved, hvor skoen trykker. På arbejdsmarkedet har trepartsforhandlinger mellem regering og arbejdsmarkedets parter tidligere vist, hvordan det er muligt at gennemføre forandringer, der holder i virkelighedens verden. HK har deltaget i arbejdet, hvor det er muligt. Enten direkte som leverandør af data og input til kommissionerne eller via LO. Ungdom, uddannelse, Investering i mennesker Siden VK-regeringen tiltrådte har HK forsøgt at fastholde den på løfter og målsætningerne om bedre uddannelse til de unge. Regeringen har en målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det går skidt med denne målsætning. Og finanskrisen i 2009 gør det ikke lettere. Ungdomsarbejdsløsheden er firdoblet på bare 12 måneder. Og i tusindvis af unge kan ikke finde en praktikplads. HK arbejder på at sikre eleverne mulighed for at gennemføre deres uddannelse. Om nødvendigt ved at satse på skolepraktikken. Desuden presser HK på for, at den offentlige sektor i højere grad er med til at løfte opgaven. I dag er kun ca. 10 procent af praktikpladserne at finde på de offentlige arbejdspladser. Det er et led i en samlet HK-krisestrategi under overskriften Investering i mennesker. Når ledigheden stiger og krisen kradser, er det vigtigt, at vi vedligeholder og udbygger vores kompetencer, så Danmark er klar til at tage fat, når krisen en gang klinger af

9 Økonomi & medlemsudvikling Udviklingen af medlemstallet er afgørende for HK s evne til at levere den service og faglige resultater, medlemmerne forventer. Siden 2005 er medlemstallet faldet med ca medlemmer. Fra medlemmer ved udgangen 2005 til ca medlemmer ved udgangen af Medlemsudviklingen Et blik på forbundets regnskaber for perioden afspejler både medlemsudviklingen og etableringen af nyt HK. Fra positive årsresultater i 2005 og 2006 slutter perioden af i minus. Det skyldes især udgifterne I forbindelse med etableringen af Nyt HK. Men ser man bort fra udviklingen i de finansielle poster og afskrivninger, ser udviklingen knap så dramatisk ud. Trods et dyk i 2007, der især kan tilskrives udgifterne i forbindelse med gennemførelsen af Nyt HK, retter det økonomiske resultat sig noget i 2008, hvor forbundet kunne konstatere et negativt resultat på ca. 44 millioner kroner

10 Serie Nyt HK har betydet færre afdelinger og ny organisering af arbejdet i forbundet. Det har også haft konsekvenser for antallet af valgte og ansatte. Totalt set havde HK forbund, sektorer og afdelinger i valgte og ansatte. I 2008 var dette tal faldet til Totaloversigt Forbundet FAC / Administration Sektorer Tværgående Landsfor Afdelingerne Brancheafd A-kassen Totalt

11 Hovedbestyrelse og forretningsudvalg Afdeling HB/FU-medlem HK/Hovedstaden Eva Arnhild Per Tønnesen HK/It, Medie & Industri Simon Tøgern HK/It, Medie & Industri Anne Marie Kverneland Winnie Axelsen Karla Helle Kirkegaard Service René Knudsen Service Mai-Britt Hoff Kjeldsen Poul Drews HK/Midt Martin Rasmussen Michael Mai Lone Thomhav Pia Tørving Brita Lumbye Andersen HK/MidtVest Karin Østerby Bent Wolder Mortensen Inger Toft Stranddorf Marianne Køpke Anne-Mette Edith Olsen HK/Nordjylland Ivan Ziegler Kate Ziegler Claus Nedermark Hansen Brian Andersen Jette Videnkjær HK/Sjælland Carsten Bloch Nielsen Frank Jørgensen Tove Aittomaki Allan Pedersen Kudsk Estrid Husen HK/Sydjylland Per Bergenhagen Hanne K. Mathiasen Ole Kjær Helle Pedersen Annette Godsvig Laursen HK/Østjylland Viggo Thinggård Gerda Flint Andy Dalum Hans-Henrik Hansen Leo Jensen HK Ungdom Camilla Hvam HK/Danmark Kim Simonsen HK/Danmark Mette Kindberg HK/Danmark Karin Bancsi Jørgen Hoppe Karin Retvig Bodil Otto Thora Petersen De med blå baggrund fremhævede personer udgør forretningsudvalget

12 Til forsiden Beretningsresumé

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København Dørene åbnedes kl. 8.00, og kl. 8.30 var der morgensang. Der blev sunget Noget om kraft af Halfdan Rasmussen. Mette Kindberg havde derefter ønske om Murerarbejdsmandens Ferie. Dan Mølholm spillede til.

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 KÆRE LARS Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 19.

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu.

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Kongres 2009 Forelæggelse af målprogram for 2010-2013 v/kim Simonsen Kære kongres (1. slide på bagtæppet HK er overalt) Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Det er helt afgørende

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligeløn Maj 2004 Forfattere Annette Millner - annette@millner.dk Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Boye Haure - boyeline@post9.tele.dk

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014

Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 Hovedforhandlingsområder og -forhandlere i den private sektor 2014 FAKTA Overenskomstforhandlingerne på LO/DA-området i starten af 2014 omfatter ca. 589.000 lønmodtagere, der skal have fornyet de eksisterende

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde nr. 06 2015 i 3F Roskildeegnen Tirsdag 16. juni 2015 kl. 17.00 21.00, Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde

Indkaldelse til bestyrelsesmøde nr. 06 2015 i 3F Roskildeegnen Tirsdag 16. juni 2015 kl. 17.00 21.00, Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde Indkaldelse til bestyrelsesmøde nr. 06 2015 i 3F Roskildeegnen Tirsdag 16. juni 2015 kl. 17.00 21.00, Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde Deltagere: Ole H. Olsen, Michael Strømgren, Anne Gregersen, Anders Berg-Munch,

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Fagpolitiske målsætninger Kost- og Servicesektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefotos: Mike Kollöffel Layout indhold: Kost- og Servicesektor

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder.

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder. PDMWDOHYHG/2VHNUHW U7LQD0 OOHU.ULVWHQVHQ Første maj er en god tradition. Det er her vi gør status, og fejrer de resultater, vi har nået - og de resultater, modige mænd og kvinder nåede før os. Og det er

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen

Læs mere

Allan Busk stiller op for ny liste Allan Busk, næstformand i 3F Aalborg, opstiller til byrådsvalget i Rebild for Den Sociale Fællesliste.

Allan Busk stiller op for ny liste Allan Busk, næstformand i 3F Aalborg, opstiller til byrådsvalget i Rebild for Den Sociale Fællesliste. 3F NYT AALBORG NYHEDSBREV - AUGUST 2013 Allan Busk er spidskandidat for Den Sociale Fællesliste, der iøvrigt har et skarpt hold til byrådsvalget. Allan Busk stiller op for ny liste Allan Busk, næstformand

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov

En pjece til mænd om barsel. Far på barsel. Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov En pjece til mænd om barsel Far på barsel Fakta om regler og gode råd til fædre, der gerne vil holde barselsorlov 1 Kære Helt konkret mener HK, at 12 uger af barselsorloven skal øremærkes til fædre. 2

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

Hovedbestyrelsen skal sikre, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse,

Hovedbestyrelsen skal sikre, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse, A1 HK-Ungdoms styregruppe foreslår: Hovedbestyrelsen skal sikre, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse, tilbydes medlemskab på samme vilkår til samme pris. Sidste kongres

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Hovedbestyrelsens sammensætning

Hovedbestyrelsens sammensætning Hovedbestyrelsens sammensætning 1 forbundsformand 1 næstformand 4 forbundssekretærer 6 afdelingsformænd 6 tillidsrepræsentanter Forsikringschefen er tilforordnet Der afvikles 8 til 10 hovedbestyrelsesmøder

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921

Indhold. Design: Pernille Kleinert. Tryk: Hellbrandt. Oplag: 5.000 ISBN: 978-87-90991-21-0. Lagernummer: 4410050921 tag godt imod din nye kollega Introduktionshæfte om, hvordan DU er med til at starte mentorordninger for ny(danske) kollegaer Indhold 3 Vi er alle en del af løsningen 4 Hvad er en mentor og en mentee 4

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7 Karrieremesser 2009 To undersøgelser af CA a-kasse Februar og marts 2009 1/7 Hovedresultater På messe for at få job Mere end 3 ud af 4 studerende deltog på messen for at få et overblik over deres fremtidige

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere