I modsætningernes tegn Af forbundsformand Kim Simonsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I modsætningernes tegn Af forbundsformand Kim Simonsen"

Transkript

1 I modsætningernes tegn Af forbundsformand Kim Simonsen Det har været en kongresperiode med en rivende udvikling: Fra opgangstider til krise. Fra mangel på arbejdskraft til stigende arbejdsløshed. Fra et HK med 16 afdelinger til et nyt forbund med syv afdelinger. Kort sagt i modsætningernes tegn. Fra en blæsende samfundsøkonomi med lutter fremgang til krise, stigende ledighed og krakkende banker. Det har været fire år, der også har været præget af store forandringer på de indre linjer. Et nyt HK er opstået på rødderne af forbundets 109-årige historie. Et HK, der er rykket tættere sammen om medlemmerne. Et slankere HK, der mere effektivt kan levere de resultater, og den service medlemmerne forventer. Det er et nyt HK, der er godt rustet til at møde de udfordringer, HK-medlemmerne står over for i de næste fire år. Og et HK som er parat til at satse på at styrke den faglige fokus, som medlemmerne ønsker. Denne pjece giver et lille indblik i arbejdsopgaver og resultater gennem de sidste fire år. Har du lyst til at grave et spadestik dybere, kan du finde endnu mere information i årsberetningerne, som du finder på Denne pjece er baseret på årsberetningerne Har du lyst til at læse mere om forbundets resultater i kongresperioden, kan du downloade dem på

2 De indre linjer Strategiprojekt: Nyt HK Fra en top på over medlemmer er medlemstallet siden 2000 faldet til ved udgangen af Som en reaktion på medlemstilbagegangen satte HK s hovedbestyrelse allerede i 2006 gang i en række analyseprojekter, der skulle vise, hvordan et nyt HK kunne møde de strukturelle og økonomiske udfordringer, forbundet stod overfor. Gennem workshopper blev medarbejdere, ledere og politisk valgte inddraget i processen. Tillige blev der gennemført en omfattende medlemsundersøgelse, der blev døbt HK/Pulsen. Resultatet blev Strategiprojektet: Nyt HK. Som navnet antyder, var tanken at skabe et helt nyt HK-forbund. Et nyt forbund med en kraftigere fokus på medlemmerne og deres arbejdsliv. Og ikke mindst et slagkraftigt forbund, der langt mere effektivt kunne levere de resultater og service, som der var behov for. Målsætningen blev formuleret i HK s mission og vision for fremtiden: Mission: HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv. Vision: Vi vil være: Danmarks mest indflydelsesrige fagforening Arbejdspladsernes foretrukne valg Det ny HK er skarpere og mere fokuseret på at levere værdi til medlemmerne gennem fire grundlæggende faglige ydelser, nemlig: Overenskomster og aftaler Faglig og juridisk rådgivning og bistand Arbejdsmiljø Uddannelse og kompetenceudvikling For at kunne levere disse fire kerneopgaver til medlemmerne er der fra centralt hold skabt to tværgående kompetencecentre, nemlig Juridisk Kompetencecenter og Center for Arbejdsmiljø I praksis betød etableringen af Nyt HK: Ny organisation Nyt HK har ført til en række meget synlige nyskabelser i forbundets organisation. Først og fremmest er der gennemført en fusion af afdelingsnettet, hvor 16 afdelinger er blevet til syv nye, regionalt baserede afdelinger

3 Derudover er den politiske organisation blevet reformeret, hvor de vigtigste nyskabelser er et nyt forretningsudvalg, hvor afdelingernes fællesformænd har sæde. Herudover er de centrale sektorformænd og HK s formandskab medlemmer af forretningsudvalget. Forretningsudvalget mødes 10 gange årligt, mens den nye hovedbestyrelse kun mødes fire gange om året. Medlemskontaktcentre For at styrke medlemskontakten blev syv medlemskontaktcentre etableret. Et fælles landsdækkende telefonnummer, der bliver svaret døgnet rundt. Tanken med centrene er, at en lang række medlemshenvendelser kan løses allerede ved første telefonkontakt. Det skaber også mere ro til den tungere sagsbehandling, når medarbejdere i afdelingerne ikke bliver forstyrret af telefoniske henvendelser. FAC Administration1 Som led i bestræbelserne på at nedbringe forbundets samlede udgifter etableredes et nyt fælles administrationscenter. Fra starten 1. januar 2008 havde FAC til opgave at centralisere og effektivisere en lang række af de administrative opgaver i forbund, sektorer og afdelinger. Det handler eksempelvis om it og regnskab. Fra 2009 er centret blevet omdøbt til Administration1. Det sker samtidig med, at forretningsgrundlaget er udvidet, så administrationscentret også kan tilbyde sine tjenesteydelser til andre organisationer. A-kasse HK s a-kasse blev som et led i strategiprojektet udskilt som en selvstændig enhed. Samtidig blev de administrative opgaver samlet i to centre, der blev placeret i Århus og København. De medlemsrettede opgaver varetages rundt om i HK s afdelinger. Ekstraordinær kongres 07 Strategiprojektet blev endeligt vedtaget på en ekstraordinærkongres den juni Efter kongressen behandling af de mange forandringer, har resten af kongresperioden i høj grad handlet om at føre de mange beslutninger ud i livet. Ny forbundsformand I kølvandet på strategiprojektet valgte HK s forbundsformand gennem 14 år, John Dahl, i efteråret 2007 at søge nye udfordringer. To kandidater meldte sig på banen, hvorfor HK s kongres allerede i januar 2008 måtte samles for at vælge ny forbundsformand

4 Efteråret igennem kandiderede næstformand Karin Bancsi og s sektorformand Kim Simonsen til posten som ny forbundsformand. Kim Simonsen vandt forbundsvalget. Han lovede i sin tale forud for valget et stærkere og mere fokuseret HK. Et forbund som medlemmerne kan regne med. Markedsføring og kommunikation Et resultat af Strategiprojektet: Nyt HK er en ny fælles kommunikationsstrategi og et tættere samarbejde forbund og sektorer imellem om eksempelvis kampagner og markedsføring. I denne kongresperiode har forbundet taget fat på en mere langsigtet markedsføringsstrategi. HK har med held tiltaget sig en ledig position på meningsmarkedet. Nemlig den løsningsorienterede organisation. Det skete med det nye HK-slogan: Altid en del af løsningen. Efter en lanceringskampagne i efteråret 2008 fortsatte HK med en indsats for flere HK-ansatte i politi og domstole. En kampagne, der udløste et politisk løfte om flere administrative medarbejdere i politiet og domstolene. I 2009 har markedsføringsstrategien udmøntet sig i følgende kampagner: Bedre integration Løsningsforslag på finanskrisens udfordringer Hvervekampagne Ligeløn (efterår 2009) - 6 -

5 Det faglige Arbejdsmarkedet Begyndelsen af kongresperioden har især været præget af manglen på arbejdskraft og den stærkt faldende ledighed. Blandt HK s medlemmer faldt ledigheden i perioden fra ledige i december 2005 til blot ved udgangen af Landstallet dalede fra ledige til personer i Da samfundet generelt var præget af et højt aktivitetsniveau blev manglen på arbejdskraft stadig mere udtalt i flere brancher. Det fik i 2007 beskæftigelsesministeriet til at stramme dagpengereglerne. De fleste husker givetvis Claus Hjort Frederiksens beslutning om, at ledige skulle sende mindst fire jobansøgninger om ugen for at bevise, at de stod til rådighed for arbejdsmarkedet. Det udløste en heftig debat i medierne. Ikke mindst fra arbejdsgivere der blev oversvømmet af ligegyldige jobansøgninger. HK tilbød medlemmerne en automatisk jobansøgning, hvor den ledige via nettet kunne installere et lille program, der selv kunne skrive en ansøgning og afsende den til fire arbejdsgivere, der havde opslået ledige stillinger på jobnet. Tanken var enkel: Ved at lade computeren tage sig af arbejdet med pligt-ansøgningerne, kunne medlemmet koncentrere sig om at søge de stillinger, de virkelig brændte for. Allerede i foråret 2008 måtte beskæftigelsesministeriet trække i land og reglerne blev blødt op. Manglen på arbejdskraft blev allerede i slutningen af 2008 afløst af stigende arbejdsløshed. Finanskrisen lagde en gedigen dæmper på dansk økonomi. Og i løbet af det første halvår 2009 mere end fordobledes arbejdsløsheden. Heldigvis er HK-ledigheden ikke steget helt så meget. Bortset fra på et bestemt område: Ungdomsledigheden er på et enkelt år næsten firdoblet. Arbejdsmarkedspolitikken har i kongresperioden været præget af regeringens lyst til ideologiske betingede forandringer. Generelt har initiativerne været pakket ind i ønsker om en modernisering af arbejdsmarkedet for at skaffe flere hænder i arbejde. Det har ført til en række angreb på især lønmodtagernes rettigheder med den overordnede målsætning at få lukket et hul i statens finanser på 14 mia. kr. Ligeløn I perioden har HK s indsats for ligeløn været fokuseret for behovet for at skabe de rigtige redskaber til rådighed i form af en kønsopdelt lønstatistik. Derfor udviklede HK allerede i 2005 sin egen ligelønsstatistik, der i 2006 blev kombineret med indsamlingen af lønoplysninger fra tusinder af HK-medlemmer. Fra 2008 har virksomheder med mere end 10 ansatte gratis kunne hente en ligelønsstatistik med oplysninger om deres egen virksomhed

6 Og en analyse fra 2007 viste klart, at der fortsat er behov for en stærk indsats. For i gennemsnit afslørede analysen en forskel på mænds og kvinders løn på hele 13,2 procent. Kun cirka halvdelen af denne forskel kan forklares med sektortilhørsforhold, geografi eller erfaring. Men resten ca. 6,5 procent - kan være resultatet af uligeløn mellem kønnene. Den største forskel findes i og HK/Handel, hvor den uforklarede forskel mellem mænds og kvinder løn er på ca. otte procent. Endelig har regeringen som en udløber af overenskomstforhandlingerne på det offentlige område i 2008 nedsat en lønkommission, der primært skal beskæftige sig med aflønningen i den offentlige sektor. Men kommissionen skal også inddrage ligelønproblematikken og undersøge forholdene på det private arbejdsmarked. HK og LO har sæde i kommissionen og presser på for at få ligelønsproblematikken sat højt på dagsordenen. HK igangsætter i 2009 en kampagne for ligeløn. Og krav om ligeløn kommer til at indgå i overenskomstforhandlingerne i Arbejdsmiljø Fra den 1. januar 2007 blev det nye Kompetencecenter for arbejdsmiljø en realitet. Selv om arbejdsmiljøindsatsen primært er en sektoropgave, er en lang række fælles opgaver nu lagt i kompetencecentret. Som nogle af de større opgaver kan nævnes: Arbejdsmiljøportalen til en fælles HK portal Forstærket fokus på sikkerhedsrepræsentanten Omfattende undersøgelse af medlemmernes psykiske arbejdsmiljø. En undersøgelse, der bliver offentliggjort umiddelbart inden kongressen. Overenskomsterne I kongresperioden er det især overenskomstfornyelsen på det offentlige område, der påkalder sig opmærksomhed. I 2008 betød strejker og demonstrationer, at der opstod en særlig politisk bevågenhed på de forestående overenskomstforhandlinger. Blandt andet havde Dansk Folkeparti markeret, at der var behov for lønforbedringer til de offentligt ansatte. Forhandlingsresultatet betød væsentlige forbedringer svarende til 12,8 pct. lønfremgang og eksempelvis ret stil barns 2. sygedag, seks ugers barsel til mænd og funktionsløn til tillidsrepræsentanter. Hele 83 procent stemte ja til resultatet, hvorfor HK-medlemmerne ikke deltog i den strejke, der lammede store dele af den offentlige sektor i foråret Også på statens område blev der indgået forlig uden at bringe strejkevåbenet i anvendelse

7 Det flotte overenskomstresultat på det offentlige område var ikke mindst muligt på baggrund af overenskomstfornyelsen på det private område året før. Mere barsel og uddannelse på det private område I 2007 førte overenskomstfornyelsen på det private område også til en række vigtige forbedringer. Eksempelvis fik medlemmerne flere uger med fuld løn under barsel. Desuden blev en del af perioden øremærket til fædrene. OK-resultatet rummede også en ret til to ugers selvvalgt uddannelse. Det juridiske område Kongresperioden har betydet en samling af forbundets juridiske kompetencer i et fælles center - JurKom. Det er en direkte udløber af Strategiprojektet: Nyt HK, der for det første har sat juridisk rådgivning og assistance til medlemmerne op som en af de vigtigste serviceydelser. Og det er en service, der giver kontantudbytte. For i kongresperioden er det lykkedes for HK at få ca. 1,3 milliard kroner i erstatninger, godtgørelser og løn til medlemmerne. Det er et totalt tal, der også dækker over feriegodtgørelser, udbetalinger fra Lønmodtagernes Garantifond og alle de sager, der forliges eller klares i mindelighed i HK s afdelinger eller ved det juridiske kompetencecenters mellemkomst. Gennem egentlige retssager har HK og forbundets advokater ført sager ved domstolene, der i gennemsnit har udløst erstatninger på ca. 26 mio. kr. Om året. Integration I 2006 godkendte HK s hovedbestyrelse HK s integrationsmanifest, der består af syv temaer, som er rammen for HK s fremtidige integrationsinitiativer. For at gøre de syv temaer kendt er de efterfølgende blevet præsenteret som syv go-cards med teksterne: HK: Unge nydanskere skal sikres en ordentlig skoleuddannelse HK: Flere nydanskere skal have en erhvervsuddannelse HK: Også nydanskere har ret til en praktikplads HK: Den bedste fagforening også for nydanskere HK: Engagement og netværk også for nydanske medlemmer HK: Job til alle også nydanskere HK: Bedste fagforening når det gælder integration De syv budskaber er blandt andet blevet præsenteret som go-cards, plakat og på nettet. I februar 2007 fik HK og konsulentfirmaet MindLift en bevilling på knap kr. til at uddanne 73 arbejdspladsmentorer og udvikle et mentorkoncept, som andre kan drage nytte af. Arbejdspladsmentorernes rolle er at være med til at hjælpe nydanskere ind i dagligdagen på en arbejdsplads og være med til at sikre dem kendskab til arbejdspladsens kultur og normer

8 Arbejdet med Kommissionerne Siden 2001 har regeringsmagten i Danmark været i VK-hænder. Det har ført til en række kommissioner, som har haft til hensigt at forandre det danske velfærdssystem. Nogle kommissioner har haft karakter af rene syltekrukker, mens andre har haft et mere ideologisk sigte. Eksempelvis nedsatte regeringen en Velfærdskommission, hvis anbefalinger som HK et langt stykke hen ad vejen støttede blev skudt ned, da de ellers ville have været i modstrid med regeringens skattestop. Andre kommissioner eksempelvis Arbejdsmarkedskommissionen måtte se sine anbefalinger afvist, allerede inden slutrapporten blev offentliggjort, da de angreb politisk farlige emner så som efterlønnen og dagpengelængden. Hertil kommer at finanskrisen effektivt satte en stopper for regeringens lyst til forandringer. Skattekommissionen kom med en række forslag, der blev snigløbet af regeringens egen skattereform. HK har løbende kritiseret regeringen for at udelukke organisationerne fra at deltage i arbejdet. Holdningen har været, at det ikke nytter noget at gennemføre store forandringer af det danske velfærdsystem, uden at tale med dem, der ved, hvor skoen trykker. På arbejdsmarkedet har trepartsforhandlinger mellem regering og arbejdsmarkedets parter tidligere vist, hvordan det er muligt at gennemføre forandringer, der holder i virkelighedens verden. HK har deltaget i arbejdet, hvor det er muligt. Enten direkte som leverandør af data og input til kommissionerne eller via LO. Ungdom, uddannelse, Investering i mennesker Siden VK-regeringen tiltrådte har HK forsøgt at fastholde den på løfter og målsætningerne om bedre uddannelse til de unge. Regeringen har en målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det går skidt med denne målsætning. Og finanskrisen i 2009 gør det ikke lettere. Ungdomsarbejdsløsheden er firdoblet på bare 12 måneder. Og i tusindvis af unge kan ikke finde en praktikplads. HK arbejder på at sikre eleverne mulighed for at gennemføre deres uddannelse. Om nødvendigt ved at satse på skolepraktikken. Desuden presser HK på for, at den offentlige sektor i højere grad er med til at løfte opgaven. I dag er kun ca. 10 procent af praktikpladserne at finde på de offentlige arbejdspladser. Det er et led i en samlet HK-krisestrategi under overskriften Investering i mennesker. Når ledigheden stiger og krisen kradser, er det vigtigt, at vi vedligeholder og udbygger vores kompetencer, så Danmark er klar til at tage fat, når krisen en gang klinger af

9 Økonomi & medlemsudvikling Udviklingen af medlemstallet er afgørende for HK s evne til at levere den service og faglige resultater, medlemmerne forventer. Siden 2005 er medlemstallet faldet med ca medlemmer. Fra medlemmer ved udgangen 2005 til ca medlemmer ved udgangen af Medlemsudviklingen Et blik på forbundets regnskaber for perioden afspejler både medlemsudviklingen og etableringen af nyt HK. Fra positive årsresultater i 2005 og 2006 slutter perioden af i minus. Det skyldes især udgifterne I forbindelse med etableringen af Nyt HK. Men ser man bort fra udviklingen i de finansielle poster og afskrivninger, ser udviklingen knap så dramatisk ud. Trods et dyk i 2007, der især kan tilskrives udgifterne i forbindelse med gennemførelsen af Nyt HK, retter det økonomiske resultat sig noget i 2008, hvor forbundet kunne konstatere et negativt resultat på ca. 44 millioner kroner

10 Serie Nyt HK har betydet færre afdelinger og ny organisering af arbejdet i forbundet. Det har også haft konsekvenser for antallet af valgte og ansatte. Totalt set havde HK forbund, sektorer og afdelinger i valgte og ansatte. I 2008 var dette tal faldet til Totaloversigt Forbundet FAC / Administration Sektorer Tværgående Landsfor Afdelingerne Brancheafd A-kassen Totalt

11 Hovedbestyrelse og forretningsudvalg Afdeling HB/FU-medlem HK/Hovedstaden Eva Arnhild Per Tønnesen HK/It, Medie & Industri Simon Tøgern HK/It, Medie & Industri Anne Marie Kverneland Winnie Axelsen Karla Helle Kirkegaard Service René Knudsen Service Mai-Britt Hoff Kjeldsen Poul Drews HK/Midt Martin Rasmussen Michael Mai Lone Thomhav Pia Tørving Brita Lumbye Andersen HK/MidtVest Karin Østerby Bent Wolder Mortensen Inger Toft Stranddorf Marianne Køpke Anne-Mette Edith Olsen HK/Nordjylland Ivan Ziegler Kate Ziegler Claus Nedermark Hansen Brian Andersen Jette Videnkjær HK/Sjælland Carsten Bloch Nielsen Frank Jørgensen Tove Aittomaki Allan Pedersen Kudsk Estrid Husen HK/Sydjylland Per Bergenhagen Hanne K. Mathiasen Ole Kjær Helle Pedersen Annette Godsvig Laursen HK/Østjylland Viggo Thinggård Gerda Flint Andy Dalum Hans-Henrik Hansen Leo Jensen HK Ungdom Camilla Hvam HK/Danmark Kim Simonsen HK/Danmark Mette Kindberg HK/Danmark Karin Bancsi Jørgen Hoppe Karin Retvig Bodil Otto Thora Petersen De med blå baggrund fremhævede personer udgør forretningsudvalget

12 Til forsiden Beretningsresumé

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København Dørene åbnedes kl. 8.00, og kl. 8.30 var der morgensang. Der blev sunget Noget om kraft af Halfdan Rasmussen. Mette Kindberg havde derefter ønske om Murerarbejdsmandens Ferie. Dan Mølholm spillede til.

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Johnny Skovengaards mundtlige beretning

Johnny Skovengaards mundtlige beretning Johnny Skovengaards mundtlige beretning TIBs 3. ordinære kongres Det talte ord gælder. Ålborg den 28. september 2008. Kære venner NÆSTFORMAND JOHNNY SKOVENGAARD MUNDTLIGE BERETNING TIBs 3. ORDINÆRE KONGRES

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det

Læs mere

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning BERETNING KONGRES 2012 Indhold Hovedbestyrelsens indledning 2 TL s politiske struktur 6 Medlemsudvikling 8 Personale og organisation

Læs mere

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab Beretning 2004 Fremtid i fællesskab VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i 2004. Det bærer denne beretning præg

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

Formandens mundtlige beretning ved a-kassens 24. delegeretmøde

Formandens mundtlige beretning ved a-kassens 24. delegeretmøde Formandens mundtlige beretning ved a-kassens 24. delegeretmøde Endnu engang velkommen til a-kassens delegeretmøde. Jeg vil nu aflægge den mundtlige beretning om a-kassen. Og jeg vil særligt fokusere på

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts 2013 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1.,

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB

BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB BERETNING 2005 FREMTID I FÆLLESSKAB VELKOMMEN TIL BERETNING 2005 Et år er nu gået siden fusionen mellem KAD og SiD. Det er et år siden, vi dannede Fagligt Fælles Forbund, 3F, landets største fagforening.

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen //

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // Hva så Arkitektforbundet? Arkitektforbundet inviterer dig og din kol- Deltag i debatten, hør oplæg `uden filter og nyd en håndbrygget Stauning Classic fra lega

Læs mere

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 Værste fyringsrunde i bankens historie/3 Amarkanerne overgiver sig ikke/4 Svært at få øje på foråret/12 Bliv dygtigere og uundværlig/13

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti

beretning flere medlemmer en spændende og UdvikLende arbejdsplads ti de og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på Uæ ere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 1 I 2014 for ansatte i private virksomheder privat bladet HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 Stort tema Sådan bygger du oven på dine kompetencer Arbejdstiden er blevet fleksibel

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation

Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation Beretning 2008 Ledernes Hovedorganisation Ledernes KarriereHjul Karriere er en løbende udvikling. Gennem KarriereHjulets seks trin får du konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig videre i karrieren. Du kan

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Når overenskomsten føles rigtig

Når overenskomsten føles rigtig Når overenskomsten føles rigtig Artiklen er skrevet til Træ-Industri-Byg, TIB s, jubilæumsskrift udgivet i anledning af 125 året for organiseringen af tømrere, snedkere og andre faggrupper samlet i TIB.

Læs mere

Familieliv - arbejdsliv

Familieliv - arbejdsliv Familieliv - arbejdsliv Børnefamilierne mangler tid sammen Familieliv - arbejdsliv 1 Familieliv - arbejdsliv Redaktion: Ole Larsen Tekst: Ingrid Pedersen Foto: Karsten Weirup, Harry Nielsen November 2007

Læs mere