Skagen kommunale skolevæsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skagen kommunale skolevæsen"

Transkript

1 Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året

2 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær

3 Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom m ission en fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y råd e t: D ire k tø r Carl W inther, fo rm a n d Fy sio te rap e u t O laug O lsen H u sm o d e r H elg a Jen sen K o n to rb e s ty re r Erik T h o m sen O v e ra ssiste n t Finn Lund H u sm o d e r Ruth G jø d e - ik k e m e d le m a f b y råd et V a lg t a f sk o le n æ v n e n e : Fu ld m æ g tig Poul E. G o d sk Ped ersen, n æ stfo rm a n d T ø m re rsv e n d A nd ers Jen sen T a n d læ g e H en n in g Sehested L æ re rin d e To v e H v id Fæ n g se ls o v e rb e tje n t B. Juul N ielsen Se k re tæ r: Sta d ssk o le in sp e k tø r Sv end Bisk jæ r Skoleudv alget fra 1. april 1970 D ire k tø r Carl W inter, fo rm an d K o n to rb e s ty re r Erik Tho m sen, n æ stfo rm an d Fisk e e k sp o rtø r H em m in g N ibe H ansen Fy sio te rap e u t O lau g O lsen L æ re r Steen Rubak Larsen Se k re tæ r: Sta d ssk o le in sp e k tø r Sv end Biskjæ r Skolen av n en e fra maj 1970 I A nkerm edets skole: H u sm o d e r H elg a Jensen, fo rm a n d T ø m re rsv e n d A nd ers Jensen, n æ stfo rm a n d Fu ld m æ g tig Po ul E. G o d sk Ped ersen L æ re r Lisse Trad s H u sm o d e r K aren Ry g aard H ansen Se k re tæ r: Stad ssk o le in sp e k tø r Sv end Biskjæ r II K appelborg skolen T a n d læ g e H en n in g Sehested, fo rm a n d O v e rlæ g e R an d o lf A abye, n æ stfo rm a n d L æ re rin d e To v e Hvid, se k re tæ r L æ re r Else Ø sterg aard Fy sio te ra p e u t O lau g O lsen III A lbæk skole Fæ n g se lso v e rb e tje n t B. Juul N ielsen, fo rm an d H u sm o d e r Ellen B e c h, n æ stfo rm an d P e lsd y rav le r Erik Ped ersen Se k re tæ r: Sk o le in sp e k tø r B. H o ld t M ad sen 3

4 Sk olev æsenets administration Stad ssk o le in sp e k tø r Svend Bisk jæ r K o n to r: A n k e rm e d e ts sk o le Skoleledere ( k o n to rtid m a n d a g - f re d a g ) Stad ssk o le in sp e k tø r Sv end Biskjær, A n k e rm e d e ts sk o le, te lf ( p riv a t ) Sk o le in sp e k tø r V. Stro y er H ansen, K a p p e lb o rg sk o le n, te lf Sk o le in sp e k tø r B. H o ld t M ad sen, A lb æ k sk o le, te lf Skolepsy kolog isk kontor Sk o le p sy k o lo g isk rå d g iv n in g f o r H irtsh a ls, Sin d a l o g Sk ag e n k o m m u n e r, V e d sk o le n 1, H irtsh a ls, te lf. ( 0 8 ) Skolepsy kolog er L e d e n d e sk o le p s y k o lo g P e r K o rg aard -Sø ren sen, H irtsh a ls A ssiste re n d e sk o le p sy k o lo g Ruth M o g ensen, B je rg b y T ale-hørekonsulent H a n s Jø rg en M o rtensen, H irts h als T ale-hørelæ rere M arie H alsko v Kristensen, H irtsh a ls Bjarn e K læ stru p Larsen, Sk ag e n Læreradenes jorm æ n d Fæ lle slæ re rå d e t: O v erlæ rer A. V. M eld g aard L æ rre rå d e t v ed K a p p e lb o rg sk o le n : L æ rer Erik Kj eld al C hristen sen L æ re rrå d e t v ed A n k e rm e d e ts sk o le : L æ re r Erik U stru p L æ re rrå d e t v e d Å lb æ k sk o le : L æ re r M o na Elken Skolelægen, Skagen F ra 1. n o v e m b e r Jaco b D ahl Sø nd erho lm, A n k e rm e d e ts sk o le, te lf L æ g e se k re tæ r: To nny Lad ekæ r Jensen Skolelægen, A lbæk Fra 1. n o v e m b e r A lfred Bigier, Å lb æ k sk o le, te lf L æ g e se k re tæ r: fru Fib ig er Skoletandlæger K lin ik c h e f Po ul Bend ixen, K a p p e lb o rg sk o le n, te lf ( p riv a t ) 4

5 K lin ik le d e r N iels Peter Schm id t til : Fra 1 :1 0 : Jø rg en Blegv ad, A n k e rm e d e ts sk o le, te lf : K lin ik le d e r Lars Kru m ho lt, f ra : , Å lb æ k sk o le, te lf : Lærerv ærelserne A n k e rm e d e ts sk o le, te lf K a p p e lb o rg sk o le n, te lf : A lb æ k sk o le, te lf : Skolebetjen ten e A n k e rm e d e ts sk o le : H ans Chr Bertelsen, te lf K a p p e lb o rg sk o le n : Jens Chr. Ped ersen til Fra K a j Riise Leer, te lf A lb æ k sk o le : Knud Tho m sen, te lf Fritidskom missionen fra 1. august 1970 K o n to rb e sty re r Érik Tho m sen, fo rm an d H u sm o d e r H elg a Jensen, n æ stfo rm a n d O v e ra ssiste n t Finn Lund D ire k tø r Carl W in te r Fy sio te rap e u t O laug O lsen H u sm o d e r Ruth G jø d e L æ re r Carl Jul Sø rensen M a sk in a rb e jd e r Eisenhard t C hristen sen Sk o le in sp e k tø r B. H o ld t M ad sen O v e rlæ re r A ksel K n u d sen M u re r Erlin g Jø rg en sen Se k re tæ r: Sta d ssk o le in sp e k tø r Sv end Bisk jæ r U yigd om s skolenæv net O v e rlæ re r Carl Jul Sø rensen O v e rassiste n t Finn Lund, n æ stfo rm an d Fisk e s k ip p e r H enry Jensen Sk o le in sp e k tø r B. H o ld t M ad sen L æ re r G eo rg O tto Saalbach Fritidsnævnet M a sk in a rb e jd e r Eisen h ard t C hristensen, fo rm a n d M u re r Erlin g Jø rg ensen, n æ stfo rm a n d Fis k e r Svend G reg ersen Fæ n g se lso v e rb e tje n t B. Juul N ielsen O v e rlæ re r A ksel K nu d sen V oksenundervisningsnævnet Sk o le in sp e k tø r B. H o ld t M ad sen, fo rm an d H u sm o d e r Erna Holm, n æ stfo rm a n d M a sk in a rb e jd e r Eisen h ard t C h risten sen M u re r Erlin g Jø rg en sen H u sm o d e r Ed ith Jen sen 5

6 Det forløbne skoleår. Så g ik sk o le å re t / 7 1, o g d e tte sk o le år h a r p å f le re p u n k te r v æ re t f o r sk e llig t f ra d e fo re g å e n d e : 1 ) D e t v ar d et fø rste år e f te r k o m m u n e sa m m e n læ g n in g e n, h v ad d er d o g ik k e m e d fø rte d e h e lt sto re æ n d rin g e r i sk o le n s h v e rd ag : 2 ) D e t v ar fø rste år, h v o r v i h av d e p e rm an e n t lø rd a g sf ri, o g m an k an v e l sig e, at v i h a r g jo r t d en e rfa rin g, at d et sto re fle rta l v ist p å in g e n m åd e ø n sk e r lø rd ag e n so m sk o le d a g tilb ag e : 3 ) D e t v ar fø rs te år, v o rt sk o le år v a r n e d e p å sk o le d a g e, tid lig e re h a r v i h a f t sk o le d a g e o g sid st, h v o r v i h av d e lø rd ag sf ri e n d el a f sk o le åre t, sk o le d ag e : 4 ) D e t v ar fø rste år, v i h av d e d e p rak tisk m u sisk e f a g so m f riv illig e f a g i re a la fd e lin g e n. 5 ) D e t v ar fø rs te år, h v o r v i h av d e e t sk o le n æ v n til v are tag e lse a f v isse tilsy n so p g av e r, o g h v o r fo ræ ld re n e v ar re p ræ se n te re t. G e n n e m sk o le n æ v n e t h a r v i e n y d e rlig e re u d b y g n in g a f sa m arb e jd e t m e lle m h je m o g sk o le : 6 ) D e t v ar f ø rste år, h v o r v i if lg. e n b e k e n d tg ø re lse f ra u n d e rv isn in g s m in iste rie t h av d e e le v re p ræ se n tatio n g e n n e m e lev råd v e d sk o le n æ v n ets m ø d e r m e d an g iv e lse a f, h v ilk e sag er e le v e rn e sk al v æ re m e d til at b e h an d le. Ele v rå d v ed v o re sk o le r e r d o g ik k e a f ny d ato, d a v i h ar h a f t d isse g e n n e m f le re år. Ele v rå d e r e t e k se m p e l p å, at d er e r in d f ø rt p æ d ag o g isk d e m o k rati i sk o le n. V e d sk o le n æ v n e ts m ø d e r, h v o r d er e r b e h an d le t e m n e r, d er v e d rø re r e le v e rn e, o g d et g æ ld e r d e f le ste, h a r e le v råd e t v æ re t re p ræ se n te re t m ed to m e d le m m e r. D e t e r sidste år, e le v e r k an u d sk riv es a f 7 : k lasse uden p å an d e n m åd e at m odtage undervisning, f ra 1972 b liv e r d e r 8 års u n d e rv isn in g s p lig t o g f ra års u n d e rv isn in g s p lig t: N u o g d a h ø re r v i, at realeksam ens dag e e r talte : D e t k u n d sk ab sm æ ssig e æ n d re s d o g n æ p p e v æ se n tlig t, m e n d e n n e e k sam e n får m u lig v is e t n y t n av n, o g d er træ f f e s en o rd n in g, såle d e s at m an i f o rsk e llig e f a g k a n tag e e ksam e n p å re alek sam e n s n iv e au. E f te r f le re års an stre n g e lse r e r d e t n u ly k k e d e s at f in d e en lø sn in g m ed h e n sy n til d et skolepsy kolog iske arbejde, id e t d er nu e r e ta b le re t sa m a rb e jd e m e lle m Sk ag e n, H irts h als o g Sin d a l k o m m u n e r, såled es at d et an satte sk o le p sy k o lo g isk e p e rso n a le k o m m e r til at v irk e lig elig t i alle 3 k o m m u n e r. M e d h e n sy n til lærersituationen lig g e r d et såd an, a t v i p å n u v æ re n d e tid s p u n k t k u n m a n g le r at b esæ tte n o g le få stillin g e r. D is se le d ig e s tillin g e r sk y l d es, at n o g le læ re re h ar o rlo v f o r d et k o m m e n d e sk o le år. A n k e rm e d e ts sk o le o g K a p p e lb o rg sk o le n h a r m e d d et sto re e le v - o g k la sse tal e g e n tlig p asse re t bristepunktet f o r, h v ad d e r selv m e d d en stø rste a n stre n g e lse k an v æ re in d e n f o r d ere s m u re. D e t e r fa k tisk m e re en d et try lle ri at k u n n e s k a f f e tilstræ k k e lig p lad s til d isse m an g e e le v e r p å sk o le rn e. V i m å im ø d e se, at fle re tim e r, so m b u rd e v æ re i jag lokalern e, m å g e n n e m fø re s i e t a lm in d e lig t lo k ale. V i h a r f le re p la n e r o g id e e r o m in d re tn in g a f sk o le rn e, m e n h ar ik k e m u lig h e d f o r at lav e n o g e n sæ rlig æ n d rin g, f ø r try k ke t e r b le v e t m in d sk e t. V i v il f : ek s. o g så g e rn e u d b y g g e alle k o m m u n e n s sk o le r m e d børnehave- 6

7 klasser, g ø re fo rh o ld e n e b e d re o g m e re attrak tiv e f o r e le v e rn e o g s k a f f e b e d re f a c ilite te r b åd e u d e o g in d e. D e n e n e ste lø sn in g p å d isse m a n g e p ro b le m e r er, at v i sn are st m u lig k o m m e r i g a n g m e d at b y g g e e n ny skole, o g m e d h e n b lik h e r p å e r d e r n ed sat e t p la n læ g n in g su d v a lg, o g v i sk u lle g e rn e n å så la n g t, at d en ny e sk o le k an tag e s i b ru g til au g u st I d et a f v ig te sk o le år h a r v i a fslu tte t to stø rre tilb y g n in g e r til h e n h o ld sv is K a p p e lb o rg sk o le n o g A lb æ k sk o le, såled es at d isse to sk o le r h ar f å e t b e d re f a c ilite te r, o g d erv e d er e t læ n g e n æ ret ø n sk e b le v e t o p fy ld t. K a p p e lb o rg sk o le n h ar f å e t e t n y t san g lo k a le m e d in stru m e n tru m, 2 f o rm n in g slo k a le r m e d tilh ø re n d e b iru m o g e t m ask in sk riv n in g slo k a le. En d v id e re h a r d e r fu n d e t e n m o d e rn is e rin g sted a f fy sik lo k a le t, o g h av e a n læ g g e t h ar g e n n e m g åe t e n stø rre f o ra n d rin g, så d e r e r sk ab t g o d e o p h o ld s- m u lig h e d e r f o r e le v e rn e. V e d Å lb æ k sk o le h a r u d v id e lse n o m fa tte t et fy sik lo k a le, 6 a lm in d e lig e k lasse lo k a le r o g 2 k la sse lo k a le r til sæ ru n d e rv isn in g, e ta b le rin g a f tan d læ g e lo k a le r, an læ g a f le g e p lad s o g h av e sam t e n stø rre fo ra n d rin g a f in sp e k tø r- b o lig e n : Sk o le å re t h ar såled es v æ re t p ræ g e t a f e n b e ty d e lig a k tiv ite t, o g m an sk al ik k e fo rv e n te, at d e t k o m m e n d e sk o le år v il a f v ig e m e g e t f ra d et fo rlø b n e. D e r lig g e r alle re d e m an g e sto re o p g av e r, so m v i m å se at f in d e e n lø sn in g p å. V i h a r alle re d e m o d ta g e t V e jle d n in g o m se k su a lo p ly sn in g, d e rn æ st B e tæ n k n in g v e d rø re n d e u n d e rv isn in g i k riste n d o m sk u n d sk ab 14 o g e n d v i d e re N o ta t o m e t g ru n d la g f o r g e n n e m fø re lse a f e n re fo rm a f d e g ru n d læ g g e n d e sk o le u d d an n e lse r. Sv end Biskjær. Skolereformer. E t h isto risk tilb a g e b lik o v e r sk o le re fo rm e r, d e r ty d e lig t v ise r, at v o r tid s sk o le v e rd e n i h ø j g rad e r u n d e rk a ste t f o ra n d e rlig h e d e n s lo v o g e r e t n a tu r lig t le d i d en stad ig ac c e le re re n d e u d v ik lin g, d er b e v irk e r, at v i n u m å p å re g n e h y p p ig e æ n d rin g e r i sk o le n s in d h o ld o g stru k tu r. A Fre d e rik d en F je rd e ( ) o p re tte d e ry tte rsk o le r p å d e k o n g e lig e g o d se r ru n d t o m i lan d e t f o r at o p ly se b ø n d e rn e b ø rn. R e lig io n e n v a r d et v ig tig ste f a g, m e n b ø rn e n e læ rte d esu d en b åd e at læ se, sk riv e o g re g n e. D e r g å r 9 3 år til d en n æ ste re fo rm. B Fo lk e sk o le n g ru n d læ g g e s, id e t d er in d fø re s alm u e sk o le u n d e rv isn in g i k ø b stæ d e rn e o g p å lan d e t. D e r g å r 8 9 år, til ny æ n d rin g in d fø re s. C M e lle m - o g re alsk o le n o p re tte s m e d u n d e rv isn in g f o r d e v e lb e g av e d e u n g e, d er ik k e g ik i la tin sk o le n. D e r g år 3 4 år til d en n æ ste re fo rm : D D e r in d fø re s u n d e rv isn in g i d e n e k sa m e n sfri m e lle m sk o le - f o r d e e le v e r, d er ik k e b le v o p ta g e t i m e lle m sk o le n. D e lin g e n e f te r 5. sk o le år d an n e r sk e l m e lle m d e to a fd e lin g e r. D e r g å r 21 år til n æ ste æ n d rin g : E : D e n alm e n e a f d e lin g sty rk es v e d in d fø re ls e a f d e sta ts k o n tro lle re d e p rø v e r i fæ lle s f a g o g v a lg f ri fa g. D e lin g e n h e n læ g g e s i p rin c ip p e t e fte rh å n d e n til e f te r 7. k lasse. 7

8 D e r g år 11 år, til ny æ n d rin g f in d e r sted : F V e d c irk u læ re a f 1 3. ju n i æ n d re s f o lk e sk o le lo v e n s 2 1, såle d e s at d e r k an g e n n e m fø re s u n d e rv isn in g fæ lle s f o r re a la fd e lin g e n s o g : k la sse rn e s e le v e r ( s a m læ s n in g ). D e r g å r sik k e rt k u n f å å r til n æ ste re fo rm. E n stø rre æ n d rin g e r in d v ars le t v ed Iæ se p lan u d v alg e ts N o ta t o m et g ru n d la g f o r g e n n e m fø re lse a f e n re fo rm a f d e g ru n d læ g g e n d e sk o le u d d a n n e ls e r" f ra S. B. Oversigt over skolernes lokaler. 1. au g u st 1971 A K A I alt N o rm alk la ss e ru m j L o k a le r til sp e c ialu n d e rv isn in g 0 ~ Bø rn e h a v e k la ss e lo k ale r U n g d o m slo k a le Fo rsa m lin g slo k a lite te r Fag lokaler: N atu rlæ re lo k a le B io lo g ilo k a le K æ m lu n ati o n slo k ale G e o g ra filo k a le San g / m u sik lo k ale H ån d arb e j d slo k ale M a sk in sk riv n in g slo k a le Fo rm n in g slo k a le Læ sestue U d lån slo k ale K o m b in e re t læ sestu e o g u d lån G y m n astik sal L e g e sa l H u sg e rn in g T ræ slø jd lo k a le M e ta ls lø j d lo k ale M o to rlæ re lo k a le Sv ø m m e sal - h a l T e o rilo k a le Sa m le t an tal lo k a le r til u n d e rv isn in g 53 ^ A ndre lokaler: T a n d p le je ( fo re b y g g e n d e ) T a n d k lin ik ( b e h a n d lin g ) Su n d h e d sp le je L æ g e k o n su lta tio n Sk o le p sy k o lo g ( k o n to r) Sam tale - o g stu d ieru m L æ re rv æ re lse K o n f e re n c e lo k a le A d m in istratio n I alt

9 Kommunens skoler. Sk ag e n k o m m u n ale sk o le v æ se n o m fa tte r 3 sk o le r: A n k e rm e d e ts sk o le f ra , u d v id e t , , o g K a p p e lb o rg sk o le n f ra , o m b y g g e t , u d v id e t , b a rak o g u d v id e t sam t A lb æ k sk o le f ra , u d v id e t Skolegangen. Sk o le g a n g e n e r f ra k l til k l m e d sp isep au se o g frik v a rte r f ra k l D e r rin g e s: M a n d a g - f re d a g : 1. tim e tim e tim e tim e sp isep au se 5. tim e tim e 1 3 : tim e A lb æ k : sp isep au se Udskrivning pr. 31. juli Fra re alklassen Fra II re alk l: Fra 10. kl: Fra 9. kl Fra 8: kl: Fra and re klasser I alt A n k e rm e d e ts sk o le K a p p e lb o rg sk o le n A lb æ k sk o le I a lt Fra A n k e rm e d e ts sk o les to 9. k l. b le v u d sk re v e t 3 4,2 p c t. ( i ,3 p c t.), altså fo rtsæ tte r 6 5,8 p c t. i 1 0. k l. Fra d e to 8. k l. b le v u d sk re v e t p c t. ( i ,9 p c t.), altså fo rtsæ tte r 7 9,5 p c t. i 9 : k l. - F ra d e f ire 7 : k l: b le v u d sk re v e t 2,8 p c t: ( i ,1 p c t.), altså fo rtsæ tte r 9 7,2 p c t. i I real e lle r 8. k lasse. Fra K a p p e lb o rg sk o le n s to 9. k l. b le v u d sk re v e t 2 7,0 p c t: ( i ,9 p c t.), altså fo rtsæ tte r 7 3,0 p c t. i 1 0. k l. Fra d e to 8. k l. b le v u d sk rd v et 7.5 p c t. ( i ,8 p c t.), altså f o r ts æ tte r:9 2,5 p c t. i 9. k l. - F ra d e f ir e 7. k l. b le v u d sk re v e t 2,9 p c t. ( i ,8 p c t.), altså fo rtsæ tte r 9 7,1 p c t. i I re al e lle r 8. k l. F ra A lb æ k c e n tra lsk o le s k l. b le v u d sk re v e t p c t. ( in g e n 1 0. k l.). Fra 8. k l. b le v u d sk rev et 3 3,3 p c t. ( i ,8 p c t,), altså fo rts æ tte r 6 6,7 p c t. i 9. k l. - F ra to 7. k l. b le v u d sk re v e t 0 p c t. ( i p c t.), altså f o r t sæ tte r p c t. i I real e lle r 8. k l. 9

10 I. Fortsat skolegang efter 7. klasse. H e ra f o p ry kkes H e ra f u d skriv e s Ele v tal i 7. k l. 1/ i I re a l i 8. k lasse til o p h ø r a f sk o leg an g til fo rts at sk o le g an g i and re sko ler T i l I re a l o p ry kk e s 5 5,3 p c t., til 8. k l: o p ry kk e s 4 1,3 p c t: U d sk riv e s e f te r 7 : k l. 3,4 p c t. U d sk riv e s til an d re sk o le r 0 p c t. D e t b em æ rk es, a t A lb æ k c e n tra ls k o le f ra au g : h ar sam m e n læ sn in g i 8. sk o le år: D e r sk er altså in g e n d e lin g h e r: I a lt 4 6 e lev e r. II. Fortsat skolegang efter 8. klasse. H e ra f o p ry kkes H e ra f u d sk riv es Ele v ta l i 8: k l: 1/ i I real i 9. k lasse til o p h ø r a f sk o le g an g til fo rts at sk o leg an g i and re sko ler T i l I re al o p ry kk e s 3,1 p c t., til 9: k lasse o p ry k k e s 8 0,6 p c t. D e r u d sk riv es e f te r 8 : k la sse 1 6,3 p c t: III. Fortsat skolegang efter 9. klasse. H e ra f o p ry k k es H e ra f u d sk riv es Ele v ta l i 9: k l. 1/ i re a l afd e lin g e n i 10: k lasse til o p h ø r a f sko le g an g til fo rts at sk o le g an g i and re sko ler T i l 1 0. k l: o p ry k k e s 5 6,5 p c t: D e r u d sk riv es 4 3,5 p c t: e f te r 9- k l: IV. Realafdelingen. I re al II re al III re al Ele v tal 15/ H e ra f o p ry kkes i n æ ste k la sse H e ra f u d sk riv e s til o p h ø r 1/ H e ra f o p ry kkes i g y m n asie t e lle r H.F O v e rf ø rt til 9. k l. e lle r 10. k l U d sk re v e t til o p h ø r a f sk o le g an g i åre ts lø b T i l fo rts at sk o le g an g i an d re sk o le r Fra II re al b le v 1 4,2 p c t. o p ta g e t p å g y m n asie t, f ra I I I re al b le v 1 1,4 p c t. o p tag e t p å g y m n asie t e lle r H.F : 10

11 Ankermedets skole. Elev ernes antal o g fo rd elin g sid en u. upl. alder i upl. ald t r o. upl. alder * alt dr: pi. i alt dr. pi. i alt dr: pi: i alt dr: pi: i alt kl Kappelborgskolen. Ele v e rn e s an tal o g f o rd e lin g sid e n u. upl. alder i upl. alder o. upl. alder i alt dr: pi: i alt dr: pi. i alt dr: p i: i alt dr: pi. i alt kl: Albæk skole Ele v e rn e s an tal o g f o rd e lin g sid e n : u. upl. alder i upl. alder o. upl. alder i alt dr. p i. i alt dr: p i: i alt dr: pi: i alt dr: pi: i alt kl Indskrivning til de nye 1. klasser for skoleåret In d sk re v e t S k o le m o d e n h e d s p r : v e n te r I s k o le D re n g e P ig e r I a lt

12 Fordeling af 1. klasser: D reng e Pig er I alt Klasser A n k e rm e d e ts sk o le K a p p e lb o rg sk o le n A lb æ k sk o le H jæ lp e sk o le n I a lt Skolesøgende og undervisningspligtige børn i Skagen kommune pr. 1/ Fra Skag en k o m m u n e U n d e r u n d e rv isn in g sp lig tig ald er D : P. I alt I u n d e rv isn in g s p lig tig ald er D. P. 1 alt o v e r u n d e rv isn in g sp lig tig ald er D. P. I alt I alt A n k e rm ed ets sko le K a p p e lb o rg sko len A lb æ k sko le I a lt D e u n d e rv isn in g s p lig tig e e le v e r u d g jo rd e 1 3,2 p c t. a f k o m m u n e n s in d - b y g g e ran tal, d e r a f f o lk e re g is tre t p r: 1. ju li e r o p g jo rt til Sa m tlig e sk o le sø g e n d e i k o m m u n e n b o e n d e e le v e r ( ) u d g jo rd e 1 7,7 p c t. a f k o m m u n e n s in d b y g g e re : P å Fre d e rik sh a v n g y m n asiu m u n d e rv ise s 6 8 e le v e r, h v o ra f d e 9 e r fra A lb æ k. Elevtal, klassetal og klassekvotienter pr. 31/ A nkerm edets skole K appelborgskolen Å lbak skole Ele v tal K l.ta l K v o t: Ele v tal K l.ta l K v o t: Ele v tal K l.ta l K v o t: 1. k lasse , , ,5 2. k lasse , , ,0 3: k lasse , , ,0 4. k lasse , , ,5 5: k lasse , , ,0 6. k lasse , , ,5 7. k lasse , , ,5 8. k lasse , , ,0 9. k lasse , , ,0 10. k lasse , ,0 I re al , , ,0 II re al , , ,0 III re al , , ,0 H jæ lp ek lasse ,5 I a lt , , ,8 12

13 Skoleåret V a lg f r i fa g i sk o le år: A n k e rm e d e ts sk o le 8. k la sse 9. k la sse 1 0. k la sse d r. p i. d r. p i. d r. p i. K ap p e lb o rg sk o le n 8. k la sse 9. k la s se 10. k la sse d r. + p i d r. + p i. d r. + p i. A lb æ k sk o le 8. k la s se 9. k la sse d r, + p i. d r. + p i. En g e lsk I En g e lsk II m ed s k r T y s k I T y s k II... M a s k in s k riv n in g R e g n sk ab sfø rin g Fy sik o g k e m i P ra k tisk arb e jd e : T ræ a rb e jd e M e ta la rb e jd e M o to r læ r e Fa g lig te g n in g H u sg erning, hjem m ets fy sik o g kem i H ån d arb e jd e B a rn e p le je... Fo rm n in g B io lo g i ( f ø rste h jæ lp )... M ate m atik K u ltu r o rie n te r in g... D e t b e m æ rk es, at stø rre h o ld d e le s, o g a t d er sk e r sam læ sn in g v ed m in d re h o ld.

14 Skoleåret A n k e rm e d e ts sk o le v a lg f r i.fag i realafd elin g en I r. II r: II I r. d r: p i: d r. p i. d r. p i. K a p p e lb o rg sk o le n I r. I I r. I I I r. dr: + p i: dr: + p i. dr: + pi: Å lb æ k sk o le II r. II I r. dr. + pi. dr. + p i. M u sik Fo rm n in g H ån d arb e jd e H u sg e rn in g T ræ sljø d L a tin Fran sk M a s k in s k riv n in g

15 Oversigt over folketal, fødsler og elever i Skagen fra Sk o le s ø g e n d e b ø rn Å r B y e n s f o lk e ta l p r: 1: ju li A n ta l f ø d s le r B e g y n d t i 1. k l: i s k o le n D re n g e P ig e r I alt p c t. s k o le A n ta l s ø g e n d e i b y e n kl: , : , , : , , , , , , , : , : , : , : , , , : , : , : , : , : , , , : ,3 8 7 Kommunesammenlægning : , , Ind- og udskrivning. Sk o le å re t b e g y n d e r d en 1. au g u st o g slu tte r d en 3 1. ju li. B ø rn, d e r f y ld e r 7 år se n e st d en 3 1. ju li, sk al b e g y n d e sk o le g an g e n e f te r so m m e rfe rie n o g k a n u d sk riv es v ed u d g an g e n a f d e t sk o le år, i h v ilk e t d e fy ld e r 1 4 år. B ø rn, d e r fy ld e r 7 år se n e st d en 3 1. ja n u a r, sk al p å b e g æ rin g a f h je m m e t o p tag e s i sk o le n fra b e g y n d e lse n a f sk o le åre t o g k an u d sk riv e s v ed u d g an g e n a f d e t sk o le år, i h v ilk e t d e fy ld e r 1 3 år. In d sk riv n in g a f e t b arn k an f in d e sted v ed b e g y n d e lse n a f d et sk o le år, i h v ilk e t b a rn e t fy ld e r 6 år. D e r tale s h e r o m in d sk riv n in g sh a n d lin g e n - ik k e o m re tte n til at p åb e g y n d e sk o le g an g. D åb s- o g k o p p e a tte st sk al m e d b rin g e s v ed in d sk riv n in g e n. In d - o g u d sk riv n in g e n k a n k u n fo re ta g e s a f d en f o r b arn e ts u n d e rv isn in g an sv arlig e - e n te n fa d e r, m o d e r e lle r v æ rg e, o g v e d k o m m e n d e m å h e n v e n d e sig p e rs o n lig t p å sk o le n s k o n to r. Skolebørns anvendelse til erhvervsmæssigt arbejde. If ø lg e u n d e rv isn in g sm in iste rie ts b e k e n d tg ø re lse a f 1 2. ju n i , 5 7, m å in te t s k o le p lig tig t b arn an v e n d e s til e rh v e rv sm æ ssig t a rb e jd e fo ru d f o r sk o le tid e n p å d e d ag e, d et sk al g å i sk o le. V e d e rh v erv sm æ ssig t a rb e jd e fo rstå s a rb e jd e m o d v e d e rlag u d e n f o r b a r n ets h je m. 15

16 Skolernes fælles ordensreglement. 1. D e r m å i sk o le n tilstræ b e s e n g o d o rd e n o g e t g o d t a rb e jd s k lim a, såle d e s at e le v e rn e k an f å d et b e d st m u lig e u d b y tte a f sk o le tid e n såv e l m e d h e n sy n til k u n d sk ab e r o g f æ rd ig h e d e r so m m e d h en sy n til u d v ik lin g a f fo rståe ls e o g a n sv arsf ø le lse o v e r f o r an d re : 2. Sk o le n e r in d stille t p å et p o sitiv t d ire k te sa m a rb e jd e m e d h je m m e t, d er i h e n h o ld til c irk u læ re a f 1 4 : ju n i h ar h o v e d an sv are t f o r b arn e ts o p fø rse l sam t e n v æ se n tlig in d fly d e lse p å d ets in d stillin g til a rb e jd e t i sk o le n. U d e n d e tte sam a rb e jd e k an sk o le n ik k e p å tilf re d sstille n d e m åd e lø se sin o p g av e : 3. B ø g e r o g an d e t sk o le m ate rie l, so m e le v e rn e f å r u d le v e re t a f sk o le n so m lån, m å s e lv f ø l g e lig b e h an d le s m e d o m h u : B ø g e rn e fo rsy n e s m e d o m slag o g n av n : B e s k a d ig e lse a f sk o le n s o g k am m e rate rn e s e je n d e le k an m e d fø re e rstatn in g s p lig t: D e n : d er h a r fo rv o ld t b e sk ad ig e lse, h a r p lig t til strak s at g iv e m e d d e le lse h e ro m til sk o le n. 4. C y k le r, k n a lle rte r, m e d b rag te p e n g e o g v æ rd ig e n stan d e k a n sk o le n ik k e p åta g e sig an sv a ret fo r. D e t b ø r d o g altid m e d d e le s sk o le n, s å fre m t e n e le v h ar m is te t n o g e t a f v æ rd i p å sk o le n s o m råd e. 5. T ils id e sæ tte r e n e le v sin e p lig te r o v er f o r sk o le n, o g v ise r sam tale r, ire tte sæ tte lse r e lle r ad v arsle r sig v irk n in g slø se, k an sk o le n i o v ere n sste m m else m e d u n d e rv isn in g sm in iste rie ts c irk u læ re o g b e k e n d tg ø re ls e a f 1 4. ju n i iv æ rk sæ tte f ø l g e n d e ; A. Fly tn in g in d e n f o r k lasse n. A n v isn in g a f m in d re e k stra a rb e jd e e lle r U d e lu k k e lse f r a u n d e rv isn in g e n i d en re ste re n d e d e l a f tim e n. B. E fte rs id n in g e f te r f o ru d g å e n d e m e d d e le lse til h je m m e t. E fte rs id n in g k an fin d e sted såv e l f ø r so m e f te r e le v e n s n o rm a le sk o le tid. E fte rs id n in g an v e n d e s ik k e o v e r f o r e le v e r i fø rste sk o le år o g k u n u n d ta g e l sesv is f o r e le v e r i an d et sk o le år. C. O v e rf ly tn in g til p a ra lle l k la sse v ed sam m e sk o le. D. H e l e lle r d elv is u d e lu k k e lse f ra a lm in d e lig u n d e rv isn in g i k o rte re e lle r læ n g e re tid. E: O v e rf ly tn in g til p a ra lle l k la sse v ed an d e n sk o le. 6. E r d er g ru n d til at an tag e, at e n e le v s u tilf re d sstille n d e o p f ø rs e l k an v æ re e n f ø lg e a f le g e m lig e e lle r p sy k isk e lid e l ser, v il sk o le n y d e stø tte g e n n e m sam a rb e jd e m e d f. ek s. sk o le læ g e n, sk o le p sy k o lo g e n, b ø rn e - o g u n g d o m sv æ rn e t: E n såd an stø tte v il b liv e sø g t e ta b le re t i fo rstå e lse o g sam arb e jd e m e d h je m m e t. 7. D e tte o rd e n sre g le m e n t træ d e r i k r a f t d en 1. m a j Sk ag e n, d en 1 7. a p ril Skolekom m issionen. 16

17 Elevernes forsømmelser i 1970/ 71 i dage og beregnet efter elevtallet pr. 1/ A n den U den Sygdom lovl. g ru n d lovl. g ru n d I alt D a g e D a g e D a g e D a g e D a g e p r. e le v D a g e p r. e le v D a g e p i. e le v D a g e p r. e le v A n k e rm e d e ts sk o le : , ,0 11 0, ,2 K a p p e lb o rg sk o le n , ,2 53 0, ,0 A lb æ k sk o le , , ,7 Elevernes forsømmelser. Sk o le n h e n stille r in d træ n g e n d e til h je m m e n e, at d e ik k e h o ld e r b ø rn e n e h je m m e, u d e n d et e r tv in g e n d e n ø d v e n d ig t. Sk u lle d er in d træ ffe tilf æ ld e, h v o r h je m m e t m e n e r, at d e t e r ab so lu t n ø d v e n d ig t m e d en e lle r f le re d ag e s e k stra frid a g e, b e d e s m an - h e lst n o g le d ag e f ø r - sæ tte sig i fo rb in d e lse m e d sk o le n s k o n to r. L ig e le d e s an m o d es h je m m e n e o m så v id t m u lig t at u n d lad e fre m se n d e lse a f an d rag e n d e o m fo rlæ n g e ls e a f d e o rd in æ re fe rie r. N å r e n e le v, d e r h ar h a f t e k stra frih e d, an k o m m e r til sk o le n, e r h an e lle r h u n sæ d v an lig v is ik k e ale n e b a g e f te r sin e k am m e rate r, m e n k an o g så b liv e sk y ld i, at k lasse n s ø v rig e e le v e r sin k e s, fo rd i læ re rn e m å b ru g e e n d el a f tid e n til at f o rk la re p åg æ ld e n d e e le v, h v ad d e an d re e le v e r h ar f å e t g e n n e m g åe t, m e d e n s v ed k o m m e n d e h a r v æ re t b o rte f ra sk o le n : H v is e n e le v lig g e r sy g h je m m e e lle r p å sy g e h u s i læ n g e re tid, b ed e s h je m m e t sn are st sæ tte sig i fo rb in d e lse,m ed sk o le n, så d e r o m fo rn ø d e n t k an e tab le re s sy g e u n d e rv isn in g, d er b e tale s a f sk o le n. Eftersidning. T ilsid e sæ tte r e n e le v sin p lig t til g o d o rd e n o g o p fø rse l, o g v ise r sam ta le r, ire tte sæ tte lse r e lle r ad v arsle r sig v irk n in g slø se, k an e f te rsid n in g a n v en d es. E fte rs id n in g k a n e n d v id e re an v e n d e s o v e r f o r d e e le v e r, d e r tro d s p å m in d e lse r o g ad v arsle r u n d lad e r at u d fø re d et a rb e jd e, d e r p ålæ g g e s d em. E fte rs id n in g k an ik k e an v en d es i 1. sk o le år. E fte rs id n in g m å k u n f in d e sted u n d e r stad ig t tilsy n, ik k e u d o v er 1 tim e ad g an g e n, o g k u n e fte r fo ru d g å e n d e m e d d e le lse til h je m m e t. Ele v e n f å r e n sed d e l m e d h je m til fo re v isn in g o m e f te rsid n in g. D e n n e se d d e l h a r til f o r m ål at u n d e rre tte h je m m e t o m e f te rs id n in g e n - altså in g e n g o d k e n d e lse a f e fte rs id n in g e n : Skolegangen og de smitsomme sygdomme. N å r d er h o s et sk o le b arn e lle r i e n h u sstan d, h v o r d er f in d e s sk o le sø g e n d e b ø rn, p åv ises alv o rlig e sm itso m m e sy g d o m m e so m ty fu s, p araty fu s, p arad y se n te ri, d if te ri, sk arla g e n sf e b e r, m e n in g itis e lle r b ø rn e lam m e lse, sk al sk o le n u n d e rre tte s, o g b a rn e t m å ik k e m ø d e i sk o le n, f ø r d et m e d b rin g e r atte st f o r, at d et ik k e k an an tag es at k u n n e sm itte. Sø sk e n d e m å ik k e g å i sk o le f ø r e t n æ rm e re an g iv e t an tal d ag e e f te r sy g d o m m e n s u d b ru d. M e d h en sy n til m æ slin g e r o g k ig h o ste g æ ld e r v isse k a ra n tæ n e b e ste m m e l se r f o r d en an g re b n e, m e n ik k e f o r sø sken d e. F o r e n ræ k k e m in d re a lv o rlig e sy g d o m m e e r re g le rn e ik k e så stre n g e, 17

18 d e tte g æ ld e r rø d e h u n d e, sk o ld k o p p e r o g fåre sy g e : I d isse tilf æ ld e m å b a rn e t m ø d e i sk o le n, n år d et ak u tte stad iu m e r o v e rståe t: Sø sk e n d e h ar in g e n frita g e ls e. E n e le v, d er lid e r a f sm itso m m e h u d sy g d o m m e, h e ru n d e r b ø rn e sår, ro se n, f n a t e lle r sk u rv, m å ik k e m o d tag e s i sk o le n, f ø r e le v e n e r h e lb re d t. D e t k a n p ålæ g g e s e le v e r, d er e r b e f æ n g t m e d u tø j, at h o ld e sig b o rte f ra sk o le n, in d til b e h ø rig re n sn in g h a r f u n d e t sted. Optagelsesprøve til I realklasse D e lin g e n e f te r 7. k l. g e n n e m fø rte s u d e n sæ rlig e v a n sk e lig h e d e r. V e d b y en s 2 sk o le r sø g te i alt e le v e r o m o p ta g e lse i I re alk lasse : H e ra f b le v b e te g n e d e so m e g n e d e, 1 8 so m m åsk e e g n e d e o g 1 so m u e g n e t. D e r b le v b e g æ re t p rø v e f o r 1 7 e le v e r, h v o ra f 5 b e sto d am tsp rø v e n. D e o p tag n e b le v f o rd e lt p å i a lt 4 re alk lasse r. Ele v e rn e f ra 7. k l. v ed A lb æ k sk o le g å r e f te r sam læ sn in g sp lan e n, såle d e s a t d e ik k e e r b le v e t d e lt d ire k te til I re al o g 8. k l. Latin i II r. I sk o le rn e s II re alk lasse b liv e r d e r g iv e t u n d e rv isn in g i la tin. D e n n e u n d e rv isn in g e r n ø d v e n d ig f o r o p tag e lse i d et n y sp ro g lig e g y m n asiu m, m e n tilråd e s o g så m e g e t stæ rk t e le v e r til d en m ate m a tisk -n atu r- v id e n sk a b e lig e lin ie. L ig e le d e s k a n la tin u n d e rv isn in g v æ re a f b e ty d n in g f o r e lev e r, d e r tæ n k e r p å at u d d an n e sig so m sy g e p le je rsk e r, la b o ra n te r e lle r lig n e n d e : U n d e rv is n in g e n o m fa tte r 4 u g e n tlig e tim e r, o g e le v e rn e m å f o r at k u n n e f å la tin g iv e a fk a ld p å 1 u g e n tlig tim e i d an sk o g re g n in g. U n d e rv is n in g i la tin f in d e r k u n sted i II re alk lasse, m e n b åd e års- o g e k sam e n sk arak te re n o v e rfø re s til re ale k sam e n. L a tin e r et a f d e såk a ld te v a lg f rie f a g, h v ilk e t v il sig e, at d et k an m e d tag es e lle r b o rtv æ lg e s. Sk ø n n e s d et, at e n e le v h ar så v an sk e lig t v e d at k la re f a g e t, at d et g år v æ se n tlig u d o v e r d et ø v rig e sk o le a rb e jd e, k an v e d k o m m e n d e u n d e r fo ru d sæ tn in g a f sk o le n s sam ty k ke frita g e s f o r u n d e rv isn in g e n i lø b e t a f sk o le åre ts fø rs te h a lv d e l. I alle an d re tilf æ ld e m å e n p åb e g y n d t u n d e rv isn in g b e trag te s so m b in d en d e f o r h e le sk o le åre t. Fransk i III r. I sk o le rn e s I I I re a lk lasse u n d e rv ise s d er i fra n sk. D e n n e u n d e rv isn in g e r n ø d v e n d ig f o r se n e re at o p n å an sæ tte lse i g an sk e b e s te m te stillin g e r, lig e so m o g så a d sk illig e e rh v e rv sv irk s o m h e d e r sæ tte r p ris p å e n v is k u n n e n i d ette ro m an sk e sp ro g. U n d e rv is n in g e n o m fa tte r 4 u g e n tlig e tim e r, so m læ g g e s n a tu rlig t in d i k lassen s skem a: Fra n sk e r til re ale k sam e n e t a f d e såk a ld te v a lg f rie f a g, h v ilk e t v il sig e, at d e t k a n m e d tag e s e lle r b o rtv æ lg e s, m e n i sk o le n s u n d e rv isn in g sp la n u n d erstre g e s d et a f u n d e rv isn in g sm in iste re n, at m u lig h e d e n f o r b o rtv a lg a f fra n sk b ø r v æ re u n d tag e lse n. En re ale k sam e n m e d fra n sk e r se lv sag t m e re v æ rd en d e n re ale k sam e n u d e n fra n sk, h v o rf o r v i g e rn e f ra sk o le n s sid e v il a n b e fale, at D e re s b arn f å r u n d e rv isn in g i d e tte f a g. 18

19 M askinskrivning i III r. T i l e le v e r, d er u n d tag e lse sv is b o rtv æ lg e r fra n sk, k an d e r b l: a: tilb y d es u n d e rv isn in g i m a sk in sk riv n in g m e d 4 u g e n tlig e tim e r. U n d e rv is n in g e n afslu tte s m e d e n sta tsk o n tro lle re t p rø v e. Stipendier. If ø lg e u n d e rv isn in g sm in iste rie ts c irk u læ re r a f 9. fe b ru ar o g 1 2. o k to b e r k an d er u n d e r v isse f o rh o ld y d es stip e n d ie r til e le v e r i 8., 9- o g 1 0. h o v e d sk o le k lasse o g re a la fd e lin g e n. Stip e n d ie r y d es k u n til e le v e r, d e r v ed sk o le åre ts b e g y n d e lse e r u d e o v er d en u n d e rv isn in g s p lig tig e ald e r. D e t e r i ø v rig t e n fo ru d sæ tn in g f o r tild e lin g a f stip e n d iu m, at h je m m e ts ø k o n o m i e lle r an d re fo rh o ld i sæ rlig g rad ta le r d e rfo r. V e d b e d ø m m e lse n h e ra f k an o m stæ n d ig h e d e r so m sy g d o m i h je m m e t, a rb e jd slø s h e d o g an ta lle t a f b ø rn u n d e r u d d an n e lse tag es i b e tra g tn in g. Fo ræ ld re n e s ( f o rs ø r g e re n s) sk a tte p lig tig e in d tæ g t o g fo rm u e m å o p ly ses. D e r k a n ik k e f a stsæ ttes e n b e s te m t in d tæ g ts- o g fo rm u e g ræ n se, in d e n f o r h v ilk e n stø tte k an y d es, m e n d et e r e n fo ru d sæ tn in g, at h je m m e ts ø k o n o m isk e f o rh o ld sk ø n n e s at v æ re såd an n e, at y d e lse n a f e t stip e n d iu m e r a f a fg ø re n d e b e ty d n in g f o r at m u lig g ø re b arn e ts fo rtsa tte sk o le g an g, o g at h je m m e t ik k e e r i stan d til at b æ re d e n fu ld e u d g if t h e rv e d. D e t h ø je ste å rlig e b e lø b, d e r k an y d es so m stip e n d iu m, e r alm in d e lig v is k r. 1 skoleåret 1970/71 er der i stipendier uddelt følg en de belø b: A n k e rm e d e ts sk o le , k r. f o rd e lt p å 4 8 e le v e r K a p p e lb o rg sk o le n ,- k r. f o rd e lt p å 53 e le v e r A lb æ k sk o le ,- k r. f o rd e lt p å 2 6 e lev e r I a lt ,- k r. f o rd e lt p å e le v e r Erhvervsvejledningen. A. O rientering. I alle af g a n g sk la sse r e r d e r g iv e t e rh v e rv so rie n te rin g. L æ re rn e h a r g e n n e m g å e t d et f o re lig g e n d e e rh v e rv sv e jle d n in g ss to f. I 9. k lasse rn e h a r d er tillig e v æ re t e ta b le re t e rh v e rv sp rak tik. Erh v e rv sv e jle d e re n h a r a f la g t b esø g i k lasse rn e o g h e n le d t e le v e rn e s o p m æ rk so m h e d p å, at d e r b åd e i o g e f te r sk o le tid e n e r m u lig h e d f o r at f å e rh v e rv sv e jle d n in g sh jæ lp p å a rb e jd sa n v isn in g sk o n to re t. E f te r d e n n y e sk o le o rd n in g v il e rh v e rv sv e jle d e re n a flæ g g e b e sø g i sk o le rn e s II re al o g 8. k l: Så fre m t m an ø n sk e r h an s b e sø g i 9. e lle r 7. k l., k an m an h e n v e n d e sig p å sk o le rn e s k o n to r. B. V ejledning. P å A rb e jd s fo rm id lin g e n s k o n to r, Sc t: L a u re n tiiv e j 1 8, træ f f e s e rh v e rv s v e jle d e re n h v e r o n sd ag f ra 1 4 til 1 6 sam t d en sid ste o n sd ag i m ån e d e n f ra C. Erhvervspraktik. D e r e r g e n n e m f ø rt en e rh v e rv sp ra k tik o rd n in g, h v o rv e d e le v e rn e i 9. k la s se rn e 1 g a n g a f 2 u g e r sam t II re alk lasse rn e 1 g a n g a f 1 e lle r 2 u g e r i f o r 19

20 h o ld til d ere s e v n e r, an læ g o g ø n sk e r h ar v æ re t u d statio n e re t v ed fo rsk e llig e firm a e r, v æ rk ste d e r o g v irk so m h e d e r, h v o r d e u n d e r v e jle d n in g a f e rh v e r v en e s f o lk h a r f å e t in d b lik i v irk so m h e d e rn e s fu n k tio n e r, o rg a n isa tio n o g k ra v o g d e lta g e t i d et d a g lig e a rb e jd e i så h ø j g rad, so m d e h a r fo rm å e t: U n d e r d isse e rh v e rv so p h o ld e r d er g iv e t e le v e rn e m u lig h e d f o r at k o m m e til k la rh e d o v er, h v o rv id t d ere s ø n sk e r, b e tin g e lse r o g m u lig h e d e r sv are r til h in an d e n. Sk o le rn e v il g e rn e re tte en tak til alle p rak tik v æ rte r, fo rd i v o re e le v e r b lev så v e n lig t m o d tag e t: Idrætsmærker i fri idræt. D re n g e P ig e r B r o n z e 'S OO 2 0 Sølv med em alje Guld med em alje <V C c > Q oo G u ld Sølv med em alje Guld med em alje Antal marker A n k e rm e d e ts sk o le K a p p e lb o rg sk o le n I alt : Idrætsmærker i gymnastik for drenge. Bro n z e Sø lv G u ld I alt A n k e rm e d e ts sk o le K a p p e lb o rg sk o le n I alt Ankermedets skoles lærerpersonale pr. 1/ Sta d ssk o le in sp e k tø r Sv en d B is k jæ r... So u sc h e f K n u d O v e rg aard... V ic e sk o le in sp e k tø r A ag e M y g in d Sø re n se n... O v e rlæ re r N ie ls H e lle d ie... - A k se l N ie lse n K n u d se n... - P o u l Ø sterg aard... - Else M y g in d Sø re n se n... L æ rer Bø rg e D a h l-h an se n... - Sv en d Erik Flo o r... B e n t H u lg aard... - G u n n a r T h in g g aa rd N ie lse n... - P o u l- Erik N ie lse n... - T o rb e n Su d erg aard P e d e rse n... - Jø rg e n B ille s k o v Slo th... - B e n t Sv e n d se n... - G e o rg Saalb ac h... - Fin n B la a b je rg Sø ren sen... - Je n s P e te r Sø h o lm... - Jø rg e n T h as tu m... - E rik U stru p... - Fle m m in g W a n d b o rg... - H arald A ae n D i m it. T il Sk a g e n Fas t a n sa t h e r A n c ie n n ite t ( lø n ) :

21 L æ rerin d e K la ra A n d e rse n :7 :6 1 1 : :7.6 4 _ R u th A n d e rse n : :7 :6 9 - Je tte Ed e lv o ld : In g e r H an se n _ Ju d it D a h l-h an se n :8 :6 3 1 :7.6 3 _ M o n a L isa Fran d se n _ In g e K n u d se n Elisab e th L o re n tz en : Jo n n a H o ls t T h in g g aa rd N ie lse n K a re n O le s e n :6 5 _ Ben te R asm u sse n :6 7 1 : _ K irste n Slo th :8 : In g e r Ju e l Sø re n se n In g e lise H o v g aard Sø re n se n :7.6 9 _ T o v e Sø ren sen :4.6 2 _ L is se T rad s : _ M e re te H ag e n B ie le f e ld t W a n d b o rg.. : : :7 :6 9 Læ rer p å p rø v e L e if R o se n k jæ r A n d e rsen Ern st C h ristian se n B ja rn e K læ stru p L a rse n : Fre d e H ø jm ark... : :8 :7 0 - R ita H o 'm A n d ersen :8 :7 0 - R ig m o r K jø lle r C h riste n se n T o v e R ø rb æ k M ad se n _ K irs te n V illa u m e :8 :7 0 T im e læ re r E lin R ø rb æ k M ad se n Kappelborgskolens lærerpersonale pr. 1/ Fa st A n c ie n D im it. T il Sk a g e n a n sa t h e r n ite t ( lø n ) Sk o le in sp e k tø r V. Stro y e r H an se n : :4 :5 7 1 :7.6 9 So u sc h e f K riste n R asm u ssen :6 9 V ic e s k o le in sp e k tø r A. V. M o ltz e n :7.6 3 O v e rlæ re r Fritz L ee r-p e d e rse n :6 7 - A lb e rt V. M eld g aard K n u d O le s e n H arry P o u lse n N ie ls P o u lse n : _ K la ra H an se n L v d ia Je n s e n... : v iv i a O v e rg aard... : : Els e G rø n P ed ersen M arth a Se n stiu s A n n a Else K o rn Ø ste rg aard L æ rer Jø rg e n Bag g e r P o u l H e n n in g Be rn th _ Erik K ie ld a l C h riste n se n K e ld D ig e t... : C arste n H an se n... : K a j San d e r Tensen... : Sv en d A ag e K la r s k o v... : _ P e r M o u ritz e n... : M o g e n s Ø rste d R asm u ssen Erik Se n stiu s C a~ l Ju l Sø re n se n... : : Erlin g T ra d s... : L æ re rin d e R u th Fåru p Ben te K lit H an sen... : T o v e K irstin e H an se n :7 0 - In g e r Be n e é H e lle d ie... : : K a re n - Ev a D alg aard Tensen... : H an n e A ag aard Tensen

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion.

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion. SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 30. A A R G A N G 1945 N U M M E R 6. J U N I DANSKETAPETFABRIKKER AKTIESELSKAB KØBENHAVN ODENSE ' KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E.

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæ sen

Skagen kom m unale skolevæ sen Skagen kom m unale skolevæ sen B eretning fo r året 1967-68 o Årsberetning fo r Skagen kommunale skolevasen fo r 1967-68 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjetr F o to : G. M a th ia s se n Skolevæsenets

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service Landsbykommissionen delbetænkning 2 befolkning og offentlig service Betænkning nr. 927 Maj 1981 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1980 890 B ørneteater og opsøgende teater 891 Redegørelse om R

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

SORAJVERBLADET. KRAND-ogLUFTVÆRN MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND DANSKETAPETFABMKER KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB

SORAJVERBLADET. KRAND-ogLUFTVÆRN MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND DANSKETAPETFABMKER KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB SORAJVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND 30. AAR G AN G 1945 N U M M E R 7. J U L I A L T MODERNE MATERIEL FOR KRAND-ogLUFTVÆRN KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E. F. A. S.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1 Landinspektørens Meddelelsesblad D en d a n s k e L a n d in s p e k tø rfo re n in g L in d e v a n g s A llé 4 2000 F re d e rik s b e rg te le fo n 38 86 10 70 H je m m e s id e : w w w.d d l.o rg e

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *)

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) REGISTER I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) A. R ettelse a f tjen ested okum en ter F rem sen d else a f»r ettelser til p o st- o g telegrafvæ senets reglem en ter I-IV «R eg lem en t I

Læs mere

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009 Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference 2009 Emma Gad gider lederne! Oplæg ved Jan Nielsen Production Manager Leif Christiansen Miljø- og Kvalitetschef Daglig arbejdsmiljøleder Emma Gad gider lederne!

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1965-66 o Årsberetning for Skagen kommunale skolevasen for 1965-66 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjær Det grå fy r - Skagen Skolevæsenets tilsyn og ledelse

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg 22. august 2016 DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år.

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år. LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1972 side 001 FAGLIG KALENDER 28. februar - 2. m arts arran gerer foreningen efteruddannelseskursus i "Deklarationer, servitu tter og vedtæ gter på Byggecentrum i M iddelfart.

Læs mere

Generalforsamlingerne 1995

Generalforsamlingerne 1995 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 31 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktør: landinspektør Kjeld Lohmann

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

a ler i Huktion Uisnmelskafm 39,»«$*. Gir$dag den 6. februar 1906 RI. ir 2 form.

a ler i Huktion Uisnmelskafm 39,»«$*. Gir$dag den 6. februar 1906 RI. ir 2 form. a ler i Huktion Uisnmelskafm 39,»«$*. Gir$dag den 6. februar 1906 RI. ir 2 form. I m o Katalog: over af danske Kunstnere, * der bortsælges ved offentlig Avktion M a i dm 6. Februar 1906 KL 11*1* F o n.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

P a rk ering i S v end b org

P a rk ering i S v end b org P a rk ering i S v end b org P a rk ering sstruk tur og p a rk ering sp olitik U d a rb ejd et a f S v en A lla n J ensen a s for S v end b org Kom m une Version 2.0 / TKL 1 I d e t fø lg e n d e e r d

Læs mere

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g...

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g... GRUPPEINDDELINGEN A u to m a tc e n tra le r og a u to m a tis e rin ger... I I I B ib lio te k e t... I I I B oganm eldelser B y g n in g e r og g r u n d e... I I I N oter C e ntrale r, n e d la g t

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

'pr I J l SORANERBIADET SORAMSK - SAMFUND. UNIONKUL A/s 1UAAIVEDSSKRIFT FOR. CHRISTIAN FRIIS Niels Juels gade 15, København K.

'pr I J l SORANERBIADET SORAMSK - SAMFUND. UNIONKUL A/s 1UAAIVEDSSKRIFT FOR. CHRISTIAN FRIIS Niels Juels gade 15, København K. a&r hr Wedege Hibegade 18 7 0 ø SORANERBIADET 1UAAIVEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND NUMMER 1. JANUAR V EN TILA TO RER BLÆ SERE V EN TILA TIO N S. M ATERIEL F «DE FORENEDE JERNSTØBERIER A/s KGL. HOFLEVERANDØR

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 5 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 21. ÅRGANG NR. 14 DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING. LINDEVANGS ALLÉ 4. 2000 KØBENHAVN F. TLF.

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

SORAIVERBIADET MAAAFEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om. ! a i i a «i s i s» s p i «s p i * i * VIBEGADE 18 0 79

SORAIVERBIADET MAAAFEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om. ! a i i a «i s i s» s p i «s p i * i * VIBEGADE 18 0 79 VIBEGADE 18 0 79 SORAIVERBIADET MAAAFEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND 42. AARGANG 1957 P l M y > I NUMMER 9. SEPT.! a i i a «i s i s» s p i «s p i * i * m ss É m dette er vort og værd at værne om B O G

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1968-69

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1968-69 Frederikshavn kommunale skolevæsen 1968-69 T) Fred erikshav n ko m m unale sko levæsen Skoleåret 1968-69 V e d V. Christensen sk o le d ire k tø r Fr ed er ik sh a v n E k sp r es-t r y k k eriet 197

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

S O R A M E R B I A D E T

S O R A M E R B I A D E T S O R A M E R B I A D E T MAAJVEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 29. AARGANG 1944 I 1 NUMMER 11. NOVEMBER VARE-OG INDUSTRILOTTERI De manges Fordel- Lotteriet støtter dansk P roduktion. Indkøbt for over 115

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere