En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU"

Transkript

1 En analyse af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU HD FR Afgangsprojekt Forår 2012 af Malene Czubaniuk Jakobsen

2 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING EMNEMOTIVATION PROBLEMINDKREDSNING PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING 9 2. DET TEORETISKE GRUNDLAG TEORIER OM LENDER OF LAST RESORT DEN KLASSISKE TILGANG OPEN MARKET OPERATIONS GOODHARTS TEORI LENDER OF LAST RESORT ER IKKE NØDVENDIG HVAD ER MORALD HAZARD? INFLATION HVAD VIL DET SIGE AT DEVALUERE? DET HISTORISKE PERSPEKTIV EU S INDRE MARKED FASERNE I ØMU ØMU EN 1. FASE ØMU EN 2. FASE - ERM II KONVERGENSKRITERIERNE ØMU ENS 3. FASE - INDFØRELSE AF EUROEN STABILITETS- OG VÆKSTPAGTEN DEN PRÆVENTIVE DEL DEN KORRIGERENDE DEL 24

3 REFORMEN DELKONKLUSION OVERHOLDES KONVERGENSKRITERIERNE? KRAVET OM PRISSTABILITET KRAVET OM HOLDBARE OFFENTLIGE FINANSER KRAVET TIL DEN OFFENTLIGE GÆLD I FORHOLD TIL LANDETS BNP KRAVET TIL DEN LANGFRISTEDE RENTESATS DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS ROLLE EU SET MED AMERIKANSKE ØJNE MANGLENDE FÆLLES INSTITUTION MANGLENDE ØKONOMISK FLEKSIBILITET I DET ENKELTE HJEMLAND MANGLENDE MOBILITET SAMT SKATTEMÆSSIG OG FINANSPOLITISK INTEGRATION MELLEM LANDENE SPROGBARRIERERNE MULIGE UDFALD IFØLGE KRUGMAN DELKONKLUSION NÆRMERE ANALYSE AF EN RÆKKE UDVALGTE MEDLEMSLANDE GRÆKENLAND STATSGÆLDEN GRÆKENLANDS INDTRÆDEN I EURO-SAMARBEJDET DET GRÆSKE SKATTESYSTEM GRÆSK ØKONOMIS FREMTID SPANIEN ARBEJDSLØSHEDEN VEJEN FREM FOR SPANSK ØKONOMI IRLAND DEN IRSKE BOLIGBOBLE BANKSEKTORENS ROLLE HVOR BEVÆGER IRLANDS ØKONOMI SIG HEN? TYSKLAND DET TYSKE ARBEJDSMARKED 58

4 TYSK ØKONOMIS UDVIKLING DELKONKLUSION HVAD ER DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR EU OG DETS MEDLEMSLANDE? DE INTERNATIONALE LÅNEMULIGHEDER HVAD KAN DEN INTERNATIONALE VALUTAFOND TILBYDE EU-MEDLEMSLANDENE? EU S LÅNEMEKANISMER HVORFOR EU SKAL HJÆLPE EKSEMPELVIS GRÆKENLAND STIGENDE ARBEJDSLØSHED FORVENTNINGER TIL VÆKSTEN DELKONKLUSION HVORDAN KAN EU EKSEMPELVIS KOMME VIDERE? EURO-OBLIGATIONER SENESTE NYE EU-TRAKTAT DEN FINANSPOLITISKE DEL SAMORDNING AF DE ØKONOMISKE POLITIKKER STYRINGEN I EUROZONEN FORBUNDSSTATEN EU ER EU ALLEREDE EN FORBUNDSSTAT? FOR OG IMOD EN FORBUNDSSTAT DELKONKLUSION KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BILAG 85

5 5 BILAG 1 - FORTEGNELSE OVER DELTAGENDE LANDE I ERM II SAMT EUROEN 85 BILAG 2 STANDARD & POOR S RATING AF DE EUROPÆISKE LANDE 86

6 6 1. Indledning Globalt har finanskrisen hærget de seneste år. Flere markeder og lande har været ramt af bobler og deciderede krak, hvilket også gælder store hæderkronede, internationale firmaer. Årsagerne hertil er interessante og derfor også omdiskuterede af verdens førende økonomer samt du og jeg. I EU er finanskrisen nu i stedet blevet afløst af en regulær gældskrise og enkelte lande er ligefrem truet af statsbankerot. Kriserne har påvirket det meste af verden, hvilket betyder, at der er tale om en generel afmatning i økonomien. Kriserne betyder, at det europæiske samarbejde er sat på prøve. Der sker utrolig meget i Europa og med det europæiske samarbejde i det hele taget. Vi har en gældskrise, som påvirker os alle på kryds og tværs af landegrænser, hvilket fordrer bedre og bredere samarbejde for at undgå domino-effekt. Grækenland er i øjeblikket EU s sorte får, da landet har svært ved at klare terminerne. Grækenland deltager i Euro-samarbejdet og en eventuel statsbankerot vil deraf påvirke hele EU. Det er derfor essentielt, at få løst problemet og kontroversielt, hvordan man skal løse problemet. Det er dog vigtigt at pointere, at det ikke er nok at genoprette økonomien i, og tilliden til, Grækenland, da også andre lande har store økonomiske problemer. Især Tyskland og Frankrig har været forgangslande for at finde en løsning. Det har medierne spottet og de amerikanske medier har endda opfundet øgenavnet Merkozy om alliancen. Facit er dog også, at EU er trukket i arbejdstøjet for at finde en løsning og Danmark står pt. i spidsen i kraft af sit EU-formandsskab. Finanspagten er seneste tiltag i en længere række af traktater, pagter og love. Alle tidligere forsøg på at vende den negative udvikling har taget afsæt i styring af budgetter, nedbringelse af statsgæld osv., hvilket ligeledes er tilfældet denne gang Man må deraf formode, at tidligere tiltag ikke har fungeret efter hensigten. Den enkelte EU-borger kan mærke krisen kradse og mange har gennem de seneste måneder mistet deres job. Når vi tænder for nyhederne eller åbner dagens avis, berettes om fyringer, lukninger, konkurser, bundfrossent boligmarked og manglende forbrugertillid. Den europæiske samt danske rente er sænket af flere omgange og den danske nationalbankdirektør, Nils Bernstein er citeret for at udtale, at en decideret negativ rente ikke er utænkelig. 1 1

7 7 Verdens økonomer, tænketanke samt EU s medlemslande diskuterer deraf ivrigt, hvorvidt man skal fokusere på budgetkontroller, vækst, jobskabelse eller noget helt andet. At skabe enighed blandt 27 lande er svært, da de færreste lande står med helt ens problemstillinger. Nok er vi alle europæere, men vi er ikke mindst englændere, spaniere, polakker, danskere osv.. Nationalisme og protektionisme er forsat en stor del af de enkelte landes forsvarsmekanismer, hvilket ligeledes er en stor udfordring for et succesfuldt EU-samarbejde. Som nævnt er seneste løsningsforslag fra EU selv en genopretningsplan samt en Europagt i form af en ny traktat. På EU-topmødet i Bruxelles den 30. januar 2012, fandt forhandlinger om traktaten sted. Traktaten opstiller regler omkring budgetunderskuddenes og gældens størrelse i de enkelte lande, hvilket er set før. Desuden opstilles sanktioner overfor de lande, som ikke kan leve op til kravene. Slutteligt tilsigter traktaten en større grad af fælles finanspolitik i deltagerlandene, hvilket er nyt. Traktaten blev underskrevet af 25 af de deltagende lande den 2. marts Storbritannien samt Tjekkiet valgte, af forskellige årsager, ikke at underskrive. Ingen kan være i tvivl om, at vi har et fælles ansvar for at løfte denne store og vedrørende opgave. Spørgsmålet er dog, hvordan det skal gøres? De fleste EU-medlemslande virker ekstremt fokuserede på at finde en løsning, hvilket også er nødvendigt, da hele verdens øjne følger intenst med i udviklingen. Globaliseringen gør, at andre lande, som eksempelvis USA, også har en interesse i, at EU finder en løsning hurtigst muligt, da de enkelte markeder er tæt forbundet og ofte påvirkes af hinanden. Personligt tror jeg dog på, at EU rent faktisk kan lære meget af at se bagud. Man lærer som bekendt af sine fejl. Dette afgangsprojekt vil derfor især gribe fat i de eksisterende regler for Euro-samarbejdet samt den eksisterende gældskrises ofre og indvirkningen deraf på fællesskabet Emnemotivation I mit daglige arbejde forholder jeg mig ikke til EU eller euroen. Jeg har alligevel valgt emne ud fra interesse og ikke mindst relevans. Interessen for det økonomiske samarbejde i EU blev skabt i faget Finansielle kriser og virksomhedskrak, hvorfor en stor del af litteraturen til afgangsprojektet er hentet i pensum til dette fag.

8 8 Udviklingen i EU er pt. højaktuel pga. gældskrisen og udviklingen påvirker os alle direkte eller indirekte. På den måde vil afgangsprojektet alligevel blive relevant i forhold til mine faglige kvalifikationer samt det, jeg beskæftiger mig med i mit daglige arbejde, som ejendomsadministrator Problemindkredsning EU har gennem årene flere gange forsøgt at skabe grobund for stabilitet og sikring af samarbejdet på den ene eller anden led. Afgangsprojektet vil derfor have hovedvægt på de eksisterende EUstyringsredskaber, for at forstå og analysere, hvordan vi er endt i denne gældskrise. På den baggrund vil det være relevant at se nærmere på det generelle økonomiske og monetære samarbejde, konvergenskriterierne samt Stabilitets- og vækstpagten. Den Økonomiske og Monetære Union, også kaldet ØMU, er hele essensen af det økonomiske samt monetære samarbejde i EU, mens konvergenskriterierne er interessante for analysen, da disse kriterier var, og fortsat er, målbare og sammenlignelige. Konvergenskrav som medlemslandene bør opfylde for at kunne deltage i euroen. Stabilitets- og vækstpagten er interessant for problemstillingen, da EU her fastsætter succeskriterierne på mellemlang sigt samt opstiller en række sanktionsmuligheder overfor de lande, som ikke kan leve op til de fastsatte forventninger for deltagelse i Euro-fællesskabet. Idet konvergenskravene samt Stabilitets- og vækstpagtens mål er fastsat i forhold til de enkelte medlemslandes individuelle økonomiske tal, vil det være naturligt for projektet, at analysere en række af medlemslandene nærmere. Det vil endvidere være interessant at belyse nogle af EU s institutioner for at skabe sammenhæng i analysen og forstå EU s bevæggrunde og historie bedre. Det vil endvidere være med til skabe overblik over den sammensætning EU har Problemformulering På baggrund af ovenstående indledning, emnemotivation, problemindkredsning samt tillært teoretisk viden gennem studiet, HD Finansiel Rådgivning er følgende problemformulering udarbejdet. Afgangsprojektet tager derfor afsæt i En analyse af det økonomisk samt monetære samarbejde i EU

9 9 Med andre ord vil afgangsprojektet indeholde en analyse af, hvad det er for gældende regler, der styrer EU s økonomiske og monetære samarbejde samt sikrer den økonomiske stabilitet i EU. Analysen vil endvidere omhandle enkelte medlemslandes økonomiske tilstand og deres indvirkning på EU-samarbejdet. På baggrund af en række teoretiske begreber fra undervisningen samt historiske fakta i form af statistik vedrørende EU samt enkelte, udvalgte europæiske lande vil afgangsprojektet analysere euro-samarbejdet nærmere. Den analytiske tilgang til emnet skal bl.a. ske gennem perspektivering over tid ved at belyse de regler og kriterier nærmere, som er forløberne for Europagten. Analysen vil bl.a. blive gennemført på baggrund af diverse tabeller og figurer udarbejdet via statistisk materiale fra hovedsagelig Eurostat. For at opnå en dybere forståelse for EU s økonomiske samt monetære samarbejde leder ovenstående afgangsprojektet ind på en række underspørgsmål: Hvad indeholder konvergenskriterierne samt Stabilitets- og vækstpagten? Har EU opnået den ønskede effekt af at opstille konvergenskriterierne? Hvordan har udvalgte landes økonomiske situation udviklet sig og hvordan påvirkes EU heraf? Hvilke muligheder har EU for at komme videre? Der kan skrives mange sider omkring EU og euroen, hvorfor det deraf har været nødvendigt med en forholdsvis streng afgrænsning, som kan læses i næste afsnit Afgrænsning Da problemstillingen er omfattende, har det været nødvendigt at foretage afgrænsninger. Jeg vil så vidt muligt undgå at blive politisk i min analyse, da politik er holdningspræget. Det er ikke meningen at give en politisk udredning af reglerne, men nærmere en analyse for og imod forskellige regler og fakta. Det er logisk, at løsningsmulighederne for opnåelse af et mere økonomisk stabilt EU er uudtømmelige og at dette afgangsprojekt ikke kan favne dem alle. Fokus er derfor kun rettet mod

10 10 den økonomiske udvikling i EU set i forhold til de faktiske og allerede etablere løsningsforsøgs/retningslinjers egentlige indhold. Fokus er hovedsagelig rettet mod indholdet i konvergenskriterierne samt i Stabilitets- og vækstpagten. Jeg har valgt at fremhæve en række lande i projektet, som jeg vil analysere nærmere. Det drejer sig om Tyskland, som økonomisk klarer sig godt sammenlignet med flere andre lande, samt Grækenland, Spanien og Irland, som alle har store økonomiske problemer i øjeblikket. Grækenland nærmer sig fallit og gennemgår store strukturelle omvæltninger, som præger landet voldsomt. Det gør landet interessant i EU-sammenhæng. Grækenland kan på kort tid afgøre hele EU s fremtid. Spanien har ligeledes et stort budgetunderskud og en meget høj arbejdsløshed, hvilket gør landet til en potentiel krise-økonomi, som kan have behov for økonomisk hjælp fra EU. Slutteligt er Irland valgt, da landet ligeledes har et stort budgetunderskud og en stor offentlig gæld. Irland er, som bekendt, ikke en del Sydeuropa, som de andre lande med økonomiske problemer, hvorfor historien her muligvis er en anden. Alle fire lande deltager i Euro-samarbejdet. Selekteringen mellem landene betyder ikke, at andre lande er uinteressante i forhold til EU eller gældskrisen. Det betyder blot, at jeg ikke har mulighed for at arbejde med dem alle i dette afgangsprojekt. Hele den monetære del af samarbejdet var i starten meget præget af diskussionen om, hvorvidt en valutaunion var holdbar uden en egentlig forbundsstat. Det er et spændende spørgsmål, som jeg derfor kort vil beskæftige mig med. Det betyder ikke, at analysen vil tage stilling til, om det er en god idé eller ej. En anden spændende vinkel er muligheden for at opløse euroen, hvilket jeg dog vil afgrænse mig fra, da emnet simpelthen er for omfattende. Det er vigtigt at pointere, at EU s økonomiske situation er mere højaktuel end nogensinde, hvorfor der på daglig basis er nyt i pressen. Den økonomiske udvikling i EU tager jævnligt en ny drejning, hvilket betyder, at jeg desværre ikke har mulighed for at nå rundt i alle hjørner, hvor end jeg gerne ville. Dataindsamling af faktuelt statistisk materiale m.v. sluttede derfor pr. 15. april 2012 og nyere materiale vil deraf ikke være en del af dette projekt, ligesom det ikke har været muligt at belyse følgerne for EU af det franske præsidentvalg samt det græske parlamentsvalg.

11 11 2. Det teoretiske grundlag I dette afsnit vil jeg kort gøre rede for en række begreber og teorier fra studiet samt den økonomiske teori, som kan være relevant i forhold til afgangsprojektet og dets indhold Teorier om Lender of last resort Lender of last resort vil sige, at det er den sidste instans eller institution, hvor der fortsat er mulighed for finansiering i form af lån for eksempelvis et land. Det er den sidste mulighed for lånoptagning, når alle andre muligheder er udtømte. Lender of last resort er dog et bredere begreb, som eksempelvis også kan dække over centralbankernes mulighed for at trykke penge, centralbankernes mulighed for at foretage open market operations, statens mulighed for at agere borrower of last resort eller statens mulighed for at lave indskudsforsikringer. I dansk regi er det eksempelvis Danmarks Nationalbank, mens det i USA er Federal Reserve, som udfylder rollen som Lender of last resort. Der findes flere økonomiske teorier omkring Lender of last resort. Alle teorierne har hver deres syn på, hvad det er Lender of last resort skal gøre, for at hjælpe i en tilspidset situation. Det handler især om hjælp til finansielle institutioner, for at opretholde stabiliteten i samfundet bl.a. ved at undgå bank runs. Efter Roskilde Banks krak er vi alle klar over, at et bankkrak ikke er specielt ønskværdigt for et samfund. Fire af de vigtigste perspektiver på Lender of last resort er tænkt af økonomerne, Bagehot, Goodfried & King, Goodhart og Free banking -skolen. Jeg vil kort redegøre for teorierne, idet perspektiveringen kan være interessant i forhold til afgangsprojektet, da teorierne kan kaste lys over mulige tiltag i forbindelse med forsøget på at løse op for gældskrisen Den klassiske tilgang Walter Bagehot var en økonom, som i starten af 1870 erne fremsatte teorien om, at Lender of last resort i en krisetid, skal udlåne frit til illikvide men solvente banker mod strafrente og sikkerhed. På denne måde skabes stabilitet og eventuelle bankkrak forhindres.

12 12 Teorien er i nyere tid blevet bakket op af vigtige monetarister som Anna Schwartz og Milton Friedman. Begge økonomer mener at historiske kriser i både USA og Storbritannien kunne være undgået, hvis regeringerne, i de respektive lande, havde udvist stærkt og ansvarligt lederskab i tide ved at imødegå offentlighedens frygt, dvs. frygten for bankkrak. Når offentligheden frygter bankkrak vil det føre til bank runs, hvor efterspørgslen efter kontanter vil stige. Alle vil have deres kontanter ud af banken, for at placere pengene et mere sikkert sted. Det vil sætte pres på bankernes likviditet. Teorien møder kritik af Meltzer i 1980 erne. Han mener i stedet, at de insolvente banker skal have lov at gå konkurs. Hvis Lender of last resort står klar i kulissen, vil det blot være morald hazard -skabende 2 og de finansielle institutioner vil dermed tage større risici end de reelt set kan bære Open market operations Økonomerne Goodfried & King argumenterer for, at en krise skal løses gennem en pengepolitisk ændring. Dvs. at de finansielle institutioner skal hjælpes gennem åbne operationer i markedet. Altså indirekte operationer i stedet for, som oven for anført, direkte operationer. Med åbne operationer i markedet menes eksempelvis en almindelig pengeekspansion eller via Quantitative Easing (QE), som er en pengepolitisk mulighed centralbankerne kan bruge til at stimulere den nationale økonomi. Almindeligvis reguleres markedet gennem køb og salg af statsobligationer, men ved QE reguleres markedet gennem centralbankens køb af forskellige finansielle aktiver. Købene foretages hos banker og andre private virksomheder. Herved øges pengemængden i samfundet Goodharts teori Økonomen Charles Goodhart mener ikke, at der er grund til at skelne mellem illikvide og likvide banker. Han mener, at de illikvide banker også ofte er insolvente, hvorfor Lender of last resort også skal hjælpe de insolvente banker jf. Bagehot s teori. Goodhart mener, det vigtigste er at beskytte lånerne og fastholde tilliden til det finansielle system. Også denne teori har mødt modstand blandt andre økonomerne. Både Michael D. Bordo samt nobelprismodtager i økonomi, Robert M. Solow mener, at teorien er direkte morald hazard 2 Se afsnit 2.2. Hvad er morald hazard?

13 13 skabende. Opbakningen fra systemet til den nødlidende bank, kan få banken til at påtage sig større risici end den kan bære Lender of last resort er ikke nødvendig Tilhængerne af free banking mener slet ikke, at der skal være en autoritet som Lender of last resort. I stedet bør banksystemet være ureguleret og helt frit. Dvs. at alle kan starte en bank, udstede pengesedler osv. - markedet vil selv finde en ligevægt og en decideret Lender of last resort vil deraf ikke være nødvendig. Teorierne er meget forskellige. Hvilken teori man foretrækker, er selvfølgelig betinget af, hvilke finansielle og økonomiske overbevisninger man har. Det er ikke meningen, at jeg her vil afdække fordele og ulemper ved de enkelte tilgange. Det er blot meningen, at læseren skal være klar over, at begrebet eksisterer og kan fortolkes forskelligt Hvad er morald hazard? Der findes ikke en dansk oversættelse af begrebet. Begrebet dækker over en handling, som udføres trods det faktum, at man godt ved, at det er moralsk forkert. I relation til afgangsprojektet kan det diskuteres, hvorvidt EU eksempelvis skal hjælpe Grækenland økonomisk. Nogle vil mene, at det vil opfordre Grækenland, og/eller andre af de hårdt ramte økonomier i EU, til morald hazard. Diskussionen bunder i, om kriselandene vil tage problemerne alvorligt nok og gennemføre de nødvendige struktur-, finans- samt reformpolitiske ændringer eller, om de vil læne sig tilbage og sige: Det går nok alt sammen. Det er nødvendigvis ikke så sort/hvidt i virkeligheden, men handler om et manglende incitament til at træffe gode, solide, holdbare, men ofte også upopulære, løsninger. Den lette løsning er i stedet at lade stå til og/eller lade sig redde af fællesskabet. Man taler derfor om, at noget kan være morald hazard skabende, hvilket er negativt i økonomisk sammenhæng. På studiet har begrebet været en fast del af undervisningen i flere fag gennem alle semestre.

14 Inflation Der kan skrives hele afgangsprojekter omkring inflationsbegrebet, sammenhængen mellem inflation, beskæftigelse, økonomiske politikker og den efterfølgende virkning heraf m.v.. Inflationsbegrebet er interessant for en analyse omkring økonomien i det samlede EU samt for de enkelte medlemslande, da EU har nogle centrale målsætninger omkring inflation. Ordet inflation dækker over vedvarende stigninger i det generelle prisniveau. Dvs. at inflation er målbar og sammenlignelig. Rent samfundsøkonomisk vil man mene, at øget produktion og øget beskæftigelse entydigt er fordelagtigt. Ulempen er dog netop inflation, som kan skabe økonomiske balanceproblemer og eventuelt fordelingsmæssige konsekvenser, hvilket er uønsket. Derfor er det ikke tilfældigt, at EU netop har valgt inflationstallet, som én af indikatorerne i konvergenskriterierne og at Den Europæiske Centralbank, ECB skal tilsigte prisstabilitet. Inflation er et nyere økonomisk fænomen, eller problem om man vil, og har historisk set ofte været sammenhængende med krige. Det skyldes, at regeringer verden over har finansieret krigene gennem en forøgelse af pengemængden ved at udstede flere penge. Efter 2. verdenskrig er fænomenet dog mere varigt. Tidligere var deflation - vedvarende fald i det generelle prisniveau - lige så hyppigt forekommende, som inflation. Dvs. kigger man over tid, udlignes prisforskellene og bliver, alt andet lige, mindre mærkbare. Generelt skyldes inflation dog en overefterspørgsel efter varer og tjenester. Efterspørgslen kan dog skyldes enten et fald i udbuddet eller en stigning i efterspørgslen, hvorfor man sondrer mellem udbuds- og efterspørgselsinflation. Inflation kan sprede sig. Med det globale samfund vi har i dag, kan der være mange årsager til spredningen. Kort kan nævnes eksempelvis almindelig konjunkturafsmitning mellem lande og verdensdele samt uligevægt på valutamarkederne i økonomier, hvor valutakursen er fast. Sådan en spredning er uønsket, da inflation kan have negativ indvirkning på eksempelvis ledigheden og renteniveauet i et samfund. Jo mere forudsigelig inflationen er, des mindre indvirker prisstigningerne på beskæftigelsen og indkomstfordelingen i samfundet. Forudsigeligheden øges, når inflationen år efter år er ensartet og dermed løber efter samme takt. Det er ønskværdigt, hvorfor EU netop har fastsat en grænseværdi for inflationstakten i de enkelte EU-lande jf. afsnit Konvergenskriterierne. I EU-regi

15 15 vurderes en inflationstakt på omkring, men under, 2 % at være normalt. Det skyldes, at erfaringer har vist, at en inflation for tæt på nul, risikerer at føre til deflation i stedet, imens en inflation på mere end 2 % giver større risiko for udsving i inflationstakten. Hverken deflation eller for store udsving i takten er ønskværdige, når man ønsker en stabil prisudvikling 2.4. Hvad vil det sige at devaluere? En devaluering er et pengepolitisk indgreb, hvor en valutas værdi nedskrives i forhold til andre valutaer. Det modsatte er en opskrivning af valutaens værdi, hvilket betegnes revaluering. At devaluere en valuta kan, på kort sigt, være et led i at øge et lands konkurrenceevne. Devalueringen mindsker værdien af valutaen i forhold til andre valutaer, hvilket har flere konsekvenser. Indenlands betyder det, at udenlandske varer og tjenester vil blive dyrere i forhold til egne producerede varer og tjenester. Alt andet lige vil en devaluering medføre mindsket import og øget eksport, hvilket kan være ønskværdigt. En devaluering kan ligeledes holde lønniveauet nede, hvilket kan være med til at sikre fortsat hjemlig produktion og dermed sikre arbejdspladser. Entydigt godt er det dog ikke at devaluere, da en devaluering samtidig øger udlandsgælden. Mange europæiske lande har historisk set brugt devaluering mange gange, når det rent pengepolitisk har set skidt ud. Som jeg vil komme ind på senere, er denne mulighed dog ikke længere tilgængelig for de lande, som i dag deltager i Euro-samarbejdet. Se afsnit Manglende økonomisk fleksibilitet i det enkelte hjemland under 4.3. EU set med amerikanske øjne.

16 16 3. Det historiske perspektiv For at opnå en dybere forståelse af EU s samarbejder om de økonomiske samt monetære spørgsmål, er det vigtigt at få belyst EU s styringsredskaber. Fortiden og vedtagne traktater, forordninger m.v. er håndgribelige, målbare og konkrete og derfor brugbare for analysen. Dette afsnit vil derfor belyse og analysere faserne i ØMU en, konvergenskriterierne samt Stabilitets- og vækstpagten og se nærmere på EU s Indre Marked EU s indre marked Det Indre Marked sikrer fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital blandt medlemslandene. Den frie bevægelighed er med til at styrke økonomien i de enkelte lande, fjerne eventuelle barriere for samhandel og er dermed med til at skabe grobund for vækst i medlemslandene. Allerede dengang EU hed EF var medlemslandene klar over, at muligheden for øget vækst og fremgang bl.a. lå i at drage nytte af hinanden. EF diskuterede derfor tidligt i sin historie mulighederne for etablering af et fælles marked eller en form for toldunion. 1. juli 1968 etableredes derfor en egentlig toldunion, som indebar afskaffelse af toldafgifter ved handel mellem medlemslandene. Man indførte samtidig en fælles handelspolitik samt en fælles toldtarif ved handel med lande uden for EF. Alle tiltag som skulle sikre øget samhandel, hvormed produktion, arbejdspladser og kapital i større grad blev holdt inden for unionens rammer. Tiltagene sikrede endvidere, at denne samhandel blev lettere at administrere rent juridisk samt økonomisk. Senere har toldunionen videreudviklet sig, da Det Europæiske Råd mente, unionen skulle styrkes. Den Europæiske Fælles Akt blev derfor vedtaget den 1. juli 1987 og fastlagde, at et indre marked skulle oprettes. I dag er Det Indre Marked en af de essentielle dele af det europæiske fællesskab. Generelt har reglerne fungeret godt, men de er ikke perfekte. Det fulde potentiale for Det Indre Marked er langt fra udnyttet. På ministerkonferencen og det uformelle ministerrådsmøde den 1. og 2. februar 2012 i København talte den franske EU-kommissær for Det Indre Marked, Michel Barnier, om behovet for endnu en styrkelse af Det Indre Marked. Barnier argumenterede for, at EU,

17 17 i form af Det Indre Marked, har en stærk vækstmotor. Han mener, at væksten er EU s vej ud af krisen. Der skal skabes øget samhandel blandt medlemslandene, da Det Indre Marked består af ikke mindre end ca. 500 mio. borgere. Den teknologiske udvikling byder dog, at Det Indre Marked rent teknologisk skal videreudvikles. Udfordringen er de sproglige barrierer på tværs af EU-landene. Kommissæren vil derfor sætte fokus på investering i udviklingen af oversættelses-teknologi, da EU har en målsætning om, at E-handel i 2015 skal udgøre 6 % af handlen i Det Indre Marked, mod kun 3 % i dag. EU vil desuden arbejde for, at alle offentlige udbud i 2016, skal være E-udbud. 3 Ministerkonferencen og det uformelle ministerrådsmøde skulle skabe fokus på kommissionen 12 nye mål for Det Indre Marked. Kommissionen kalder målene Akten for Det Indre Marked. Akten er sammensat af 12 løftestænger, som er de fokusområder, akten har. Løftestængerne udgøres af forslag omkring: 1. små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2. borgernes mobilitet 3. intellektuelle ejendomsrettigheder (patenter) 4. forbrugerne aktørerne på Det Indre Marked 5. tjenesteydelser 6. nettene 7. det Digitale Indre Marked 8. socialt iværksætteri 9. beskatning 10. social samhørighed 11. lovgivningsmæssige rammer for virksomhederne 12. offentlige kontrakter Danmarks seneste eksporttal viser, at der faktisk er behov for en styrkelse af samhandlen blandt EU-landene. Danmarks eksport til to af vore vigtigste samhandelspartnere: Tyskland og Sverige, faldt i 4. kvt Faldet er overraskende, idet netop Tyskland og Sverige er to af de lande, som klarer sig bedst, rent vækstmæssigt, i en ellers mere eller mindre afmattet verdensøkonomi. 5 Umiddelbart vil en fælles valuta i EU lette samhandlen, hvilket leder projektet videre til ØMU en. 3 Jyllandsposten d s. 9 EU-kommissær: Det Indre Marked skaber respekt i Kina og USA. 4 Nationalbankens kvartalsoversigt, 4. kvt. 2011, del 1 Aktuelle økonomiske og monetære tendenser side 28 5 BNP voksede i 3. kvt i Tyskland med 0,5 % og i Sverige med 1,6 %

18 Faserne i ØMU ØMU-samarbejdet omhandler, ud over de økonomiske samt monetære politikker, et samarbejde, om oprettelsen af en fælles valuta og en fælles centralbank. ØMU en og dens indhold er derfor et helt essentielt begreb i relation til analysen. Tankerne omkring en fælles valuta blev skabt tilbage i 1988, hvor Det Europæiske Råd nedsatte et udvalg, som skulle udarbejde en rapport over mulighederne for en større grad af økonomisk samt monetært samarbejde. Udvalget bestod af 16 medlemmer og var sammensat af Europa- Kommissionens formand, Jacques Delors, de daværende 12 national- og centralbankchefer samt 3 uafhængige eksperter. Delors-rapporten, som den bliver kaldt, kom i 1989 og foreslog følgende tiltag: 6 - Oprettelse af en økonomisk samt monetær union i tre faser - Koordinering af økonomiske politikker mellem landene - Fastsættelse af regler for størrelsen og finansieringen af nationale budgetter - Oprettelse af en fælles og uafhængig institution til varetagelse af EU s pengepolitik Grobunden for et fælles monetært samarbejde var skabt og senere samme år, blev det vedtaget, at første fase af ØMU en skulle starte 1. januar I dag er rapportens konklusioner fortsat meget dækkende for EU s ønsker og ambitioner for et fælles økonomisk samt monetært samarbejde ØMU en 1. fase Første fase i ØMU en startede, som nævnt, 1. juli 1990 og indebar, at medlemslandenes økonomiske politikker i større grad skulle ensrettes. Det skete via national- og centralbankernes brug af hinanden. Der kom en større grad af økonomisk overvågning landene imellem, hvilket skal sikre, at landene arbejder efter samme mål og derved opnår en mere ensartet udvikling. Ved at stræbe efter en ensartet udvikling, opnås samtidig en mere stabil udvikling, hvilket er nøgleordet. Endelig skulle landene deltage i valutasamarbejdet, Det Europæiske Monetære System, også forkortet EMS, som blev etableret i Folketingets EU-Oplysning -

19 19 Det Europæiske Monetære Systems fornemmeste opgave var at dæmme op for de store udsving i valutakurserne, som var hyppigt forekommende. Kernen i systemet var valutamekanismen, Exchange Rate Mechanism, som forkortes ERM. At deltage i ERM betød en forpligtigelse til at begrænse valutaudsvingene i forholdet til en vedtaget centralkurs. Denne udsvingskurs udgjorde fra start til /- 2,25 %, hvilket ligeledes er udsvingsbåndet i ERM II i dag. 7 Dog havde enkelte højinflationslande, som Italien, et udsvingsbånd på +/- 6,0 %. Såfremt et lands valutakursudsving nærmede sig grænseværdierne, skulle det pågældende lands nationalbank agere og sikre opretning. Efter et sammenbrud i samarbejdet i 1992, ændredes udsvingsgrænserne i 1993 til +/-15 %. Man kan dog diskutere, hvorvidt man kan kalde samarbejdet for et fastkurssystem, når udsvingsbåndet er af den størrelse. Systemet blev senere erstattet af ERM II ØMU en 2. fase - ERM II Anden fase af ØMU en trådte i kraft 1. januar 1994 og sigtede efter en mere stabil og ensartet udvikling i EU. Det handlede om, at landene i perioden frem til 1. januar 1999 skulle, og fortsat skal, forsøge at leve op til de fastsatte konvergenskriterier, som vil blive gennemgået i et senere afsnit. På dette tidspunkt var det endnu ikke endeligt, hvilke lande som skulle deltage i euroen. Ovenstående indebar, at medlemslandene skulle bestræbe sig på at undgå uforholdsmæssigt store offentlige underskud, hvilket fortsat er gældende. Formentlig fordi man allerede dengang var blevet klar over, at store budgetunderskud ikke gavnede en stabil vækst til fremme for det europæiske samarbejde. Deltagelse i ERM II indebærer, at landets nationale valuta fastlåses i forholdet til euroen. Danmark, som står uden for Euro-samarbejdet, deltager i dag fortsat i ERM II og har fastsat en centralkurs på 746,038 pr. 100 Euro med en udsvingsgrænse på +/- 2,25 %. 8 For at indtræde i Euro-samarbejdet skal det enkelte EU-land have deltaget i ERM II i minimum 2 år optil indtræden. I Bilag 1 ses hvilke lande, som i dag deltager i ERM II. 7 ERM II står for Exchange Rate Mechanism II 8 Danmarks Nationalbank - ERM2!OpenDocument

20 Konvergenskriterierne De økonomiske krav til de enkelte medlemslande for deltagelse i ØMU ens 3. fase er fastsat i konvergenskriterierne, som består af 4 dele. Konvergenskriterierne blev vedtaget som en del af Maastricht-traktaten den 7. februar Med få ord kan kriterierne beskrives jf. Boks 1. Boks 1: Konvergenskriterierne: 1. Krav om prisstabilitet Kravet indebærer, at en medlemsstats inflationstakt (forbrugerprisstigning) ikke må overstige inflationstakten i de tre medlemsstater, der har haft den laveste inflation, med mere end 1,5 procentpoint. 2. Krav om holdbare offentlige finanser Der må ikke være uforholdsmæssigt stort underskud på det offentlige budget. Det vil sige, at det årlige offentlige underskud som hovedregel ikke må overstige 3 % af bruttonationalproduktet. Undtagelsesvis kan dette accepteres, hvis underskuddet er reduceret væsentligt og vedvarende og har nået et niveau, der ligger tæt på de 3 %, eller hvis en mindre overskridelse af de 3 % er enestående og midlertidig. 3. Krav til den offentlige gæld Den andel, som den offentlige bruttogæld udgør af bruttonationalproduktet, må som hovedregel ikke overstige 60 % ved udgangen af det forudgående finansår. En undtagelse kan gøres, hvis underskuddet er mindsket tilstrækkeligt og i et tilfredsstillende tempo nærmer sig de 60 %. 4. Krav til den langfristede rentesats Medlemsstaternes nominelle langfristede rentesatser må ikke overstige de tilsvarende rentesatser i de tre medlemsstater, der har nået de bedste resultater med hensyn til prisstabilitet med mere end to procentpoint. Kilde: Folketingets EU-oplysning -

Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen

Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen ISBN: 87-87803-40-2 Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen Udgivet af tænketanken Ja til Europa 2003 Europabevægelsen

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Analyse, kritik og alternativer Af Jesper Jespersen Forord af Niels I. Meyer og Drude Dahlerup December 2008 Hvem er NyAgenda NyAgenda-Fonden har til

Læs mere

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen ISBN-nummer: 978-87-87803-02-1 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2009 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2009 Menneskehandel

Læs mere

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone 27-05-2015 SamBach 2. semester Basisprojekt 2 (BP2), Gruppe 21 Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone Gruppemedlemmer: Mohamed Loukili 55 317, Mohamedsidiq Jamaal Nouh Mohamed 55 576

Læs mere

EU under forandring. - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor. Udarbejdet af Gruppe 26:

EU under forandring. - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor. Udarbejdet af Gruppe 26: EU under forandring - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor Udarbejdet af Gruppe 26: Signe Munk Jensen, Anne Katrine Jensen, Camilla Emilie Thomsen & Maria Catrin Nøhr Vejleder: Henrik

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1. kvartal 1999 Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank og udkommer 4 gange om året. Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen Redaktør: Anders Møller Christensen

Læs mere

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Analysenotat Jean-Claude Juncker i tæt samarbejde med Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem og Mario Draghi Det Europæiske Råds

Læs mere

Europa- Kommissionen. Én valuta til ét Europa. siden 1957

Europa- Kommissionen. Én valuta til ét Europa. siden 1957 Europa- Kommissionen Én valuta til ét Europa siden 1957 Én valuta til ét Europa Én valuta til ét Europa INDHOLDSFORTEGNELSE: Hvad er Den Økonomiske og Monetære Union?... 1 Vejen til Den Økonomiske og Monetære

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

!"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' '

!#$%&%'(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+&2021'130#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+&2021'' ' !"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' ' 5.(-3(/+#"6%10'."#7#%0'89:;'

Læs mere

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2010 ISBN 978-92-823-3212-2 De Europæiske Fællesskaber,

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer Tænketanken NyAgenda Hvad er NyAgenda? Indhold Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring

Læs mere

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING?

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING? HD (FR) Studiet 2011 HOVEDOPGAVE Afleveringsdato: 23. maj 2011 Opgaveløser: Søren Staufeldt Vejleder: Karsten Poul Jørgensen HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF

Læs mere

Kvartalsoversigt 4. kvartal

Kvartalsoversigt 4. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1999 99 4 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 1 9 9 9 Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal 1999

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Pengepolitik i Danmark. 3. udgave

Danmarks Nationalbank. Pengepolitik i Danmark. 3. udgave Danmarks Nationalbank Pengepolitik i Danmark 3. udgave PENGEPOLITIK I DANMARK, 3. UDGAVE, 2009 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som kilde.

Læs mere

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik.

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik. P2-projekt udarbejdet af Gruppe 503c, storgruppe 5C Ålborg universitet Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse Tirsdag d. 13. januar 2004 Designfigur Indledning Historisk overblik op til kartoffelkuren

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal 2010 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2010 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Tvangsauktioner i Danmark

Tvangsauktioner i Danmark Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af Camilla Riise Finansøkonomuddannelsen 4. semester 2012 Hovedopgave Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af: Camilla Riise 4fib0212, Underskrift:

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte 2011 // september En verden af kriser og rådvildhed s i d e // 04 Ny finanskrise ligger på lur s i d e // 13 Tilliden, der forsvandt s i d e // 20 Råvarernes paradigmeskifte s i d e // 22 Fra Overfloden

Læs mere

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere?

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Bankpakkerne Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Afsluttende projekt til HD 1. del af Mikkel Wenøe Bach Business and Social Sciences - Aarhus Universitet Vejleder: Per Johnsen

Læs mere