IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan"

Transkript

1 IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Økonomi og matematik Studieplan

2 Elsker du tal? Kunne du tænke dig at blive bedre til matematik? Blive bedre til at tænke logisk og analytisk? Og lyder økonomi og finansiering spændende i dine ører? Så er studieretningen Økonomi og matematik måske lige noget for dig. Tal, beregninger og analyser har værdi og vægt i mange beslutningsprocesser overalt i samfumdet. I løbet af dine tre år på får du indblik i og forståelse for nogle af de økonomiske og finansielle beslutningsprocesser, der hver dag foregår både i den enkelte virksomhed og i samfundet generelt. Så er dit næste mål en videregående samfundsfaglig, matematisk og/eller økonomisk uddannelse, eller ønsker du en elevplads inden for bankverdenen, revisorbranchen eller i en økonomiafdeling, klædes du godt på med studieretningen Økonomi og matematik. Undervisning og studieture På studieretningen med matematik, økonomi og finansiering vil du opleve et praktisk og teoretisk samspil i fagene, blandt andet via virksomhedsbesøg, foredrag, projekter og andre aktiviteter. Undervisningen foregår både i klassen og i grupper. Du tilbydes også studierejser til København og en europæisk storby i løbet af din tid på. Beskrivelse af studieretningen Studieplanen beskriver den overordnede plan for undervisningen i din klasse på studieretningen Økonomi og matematik. Studieretningsfagene er matematik B, virksomhedsøkonomi A og finansiering C. Fagene giver dig et godt indblik i økonomiske og teoretiske sammenhænge, processer og problemstillinger. Ud over studieretningsfagene skal du have obligatoriske fag og derudover kan du vælge mellem forskellige valgfag på tredje år. 2

3 I nedenstående figur kan du se, hvordan din treårige handelsgymnasieuddannelse er bygget op omkring økonomi, matematik og finansiering. Fag i studieretningsforløbet Obligatoriske fag 1. år (2. semester) 2. år 3. år Dansk Engelsk A Samfundsfag C* Samtidshistorie B Tysk B* eller Spansk A Spansk A Afsætning B* International økonomi B Studieretningsfag Virksomhedsøkonomi A Matematik B Erhvervsret C Matematik A Valgfag Finansiering C Fag markeret med * kan gennem valgfag løftes til et højere niveau. Antal valgfag, der skal vælges afhænger af, om du har Tysk B eller Spansk A International økonomi A Tysk A Samfundsfag B Innovation C Markedskommunikation C Mediefag C Organisation C Psykologi C 3

4 Økonomi og matematik Samspillet mellem matematik og de økonomiske fag er centralt for denne studieretning. Det vil du opleve i den daglige undervisning og i de forskellige tværfaglige forløb. Du kan læse mere om indholdet af de enkelte fag i bilag 2: Fagene på Økonomi og matematik, og om de obligatoriske tværfaglige forløb i bilag 3: Faglige samspil. på Økonomi og matematik Arbejdsformer På Økonomi og matematik kommer du til at arbejde på mange forskellige måder. Vi lægger vægt på, at du udvikler din evne til at kombinere viden fra forskellige fag, og til reflektere over det, du lærer. Du udvikler din forståelse af dig selv som individ og borger i et demokratisk og internationalt orienteret samfund. Vi arbejder på at variere arbejdsformerne, så de virker motiverende på dig og derigennem stimulerer din aktive medvirken i undervisningen. Som et væsentligt fokuspunkt i dit studie kommer du til at opleve, hvordan økonomi og matematik kan arbejde sammen og anvendes i virkelighedens virksomheder. Fagligt samspil Du skal på studieretningen Økonomi og matematik også arbejde med flere fag på én gang i tematiske forløb. Et tema kan f.eks. tage udgangspunkt i en virksomhed eller en konkret problemstilling. Det er noget, du vil opleve både i den daglige undervisning og i forbindelse med studieretningens særlige fokus på økonomi og matematik.du kan læse mere i bilag 2 om de forskellige flerfaglige samarbejder. 4

5 Pædagogiske fokuspunkter De pædagogiske fokuspunkter sigter på at udvikle dig fra folkeskoleelev til gymnasieelev, så du efter din studentereksamen kan være klar til selvstændige, videregående studier. Du vil udvikle og blive bevidst omkring din egen læringsstil og lærepro-cesser. De pædagogiske fokuspunkter retter sig også mod at videreudvikle dine evner til at arbejde med det faglige indhold og de faglige metoder på et gymnasialt niveau. Der er særlig fokus på at udvikle din medleven og medbestemmelse i tilrettelæggelsen af undervisningen. Dine studiemetoder trænes gennem forskellige arbejdsformer med særlig fokus på progression over hele dit uddannelsesforløb. Vi vil fremme din evne til at søge viden, din ansvarlighed, dit engagement og din trivsel. Det vil du opnå gennem bl.a. større projekter fordelt på 2. og 3. år via fx erhvervscases, studieretningsprojekter og Det Internationalt Område (DIO). Erhvervscase Casearbejdsformen i undervisningsforløbet erhvervscase har en central plads i forhold til at understøtte udviklingen af dine faglige evner og din studiekompetence. Arbejdet i Det Internationale Område har en historisk og en nutidig dimension. Du skal gennem arbejdet udvikle din forståelse af menneskers forskellighed på baggrund af personlige, sociale og kulturelle faktorer, og din evne til at begå dig i mødet med mennesker fra andre kulturer. Løbende evaluering Den løbende, formative evaluering retter sig mod videreudvikling af dine evner til at arbejde med det faglige indhold og de faglige metoder. Gennem evalueringsarbejdet ønsker vi: at styrke dialogen mellem lærer og elev, så du kan opleve et trygt og udviklende læringsmiljø at give dig mulighed for at få indflydelse på undervisningens indhold og form at evaluere de enkelte fag, såvel som flerfaglige forløb, virksomhedsbesøg og rejser at give dig mulighed for at evaluere dit eget arbejde at fokusere på dine faglige, personlige og studiemæssige kompetencer, din indsats og dit faglige og sociale udbytte Studieplanen er revideret den juni Fokus i de enkelte casebaserede forløb vil være klart formuleret og give anledning til refleksioner over såvel kompetencemål som indholdsmæssige og metodiske problemstillinger. Fagligt relevante studiemetoder trænes. Studieretningsprojekt & DIO Projektarbejdsformen både i forbindelse med studieretningsprojektet, undervisningen i det internationale område og fagene i øvrigt har en central plads i forhold til at understøtte udviklingen af dine faglige evner og din studiekompetence. Studiemiljø 5

6 Bilag 1: Studieture og forlagt undervisning Studieture på Vi lever i en verden, der er præget af stigende globalisering, hvilket primært skyldes den teknologiske udvikling, som har gjort verden mindre. Vi er derfor nødt til at forholde os til den internationale omverden og være åben for forandringer og andre kulturer. Det gælder både den almene hverdagskultur med vaner, traditioner og normer såvel som virksomhedskultur i udlandet. Studietur 1. år I starten af første skoleår tager klassen på introtur. Formålet med denne tur er primært at ryste dig sammen med dine nye klassekammerater. Studietur 2. år Studieturen på andet år går til en europæisk storby. Her vil vi bruge og opnå flere erfaringer med virksomheder, international handel, økonomi, kulturforståelse og sprog. Studietur 3. år På tredje år får du i forbindelse med Det Internationale Område (DIO) mulighed for at tage på studietur til New York City eller Beijing. For elever med Spansk A går turen til Mexico. I foråret tager klassen på studietur til København. Her vil der være fokus på dansk kultur og samfund, danske virksomheder og opgaver, der skal løses i grupper. 6

7 Bilag 2: Fagene på Økonomi og matematik I alle fag skal du arbejde med at udtrykke dig skriftligt og mundtligt. Vi lægger vægt på, at du opnår et stort og varieret ordforråd og fagligt begrebsapparat inden for alle fag. Virksomhedsøkonomi A I virksomhedsøkonomi arbejder vi med virksomheden som det overordnede omdrejningspunkt. De centrale elementer i faget er optimal anvendelse af knappe ressourcer og bæredygtig virksomhed. Begrebet bæredygtig virksomhed dækker over en virksomhed, der drives forsvarligt, så den kan overleve økonomisk, miljømæssigt og i forhold til samfundet. I dette arbejde ser vi blandt andet på virksomhedens strategi, internt og eksternt regnskab, regnskabsanalyse, logistik, optimal prisfastsættelse, indkøbs-, produktionsog lagerstyring, omkostninger, aktivitets- og kapacitetsstyring samt investering og budgettering. Vi samarbejder løbende med flere fag, men specielt med fagene afsætning og matematik. Toningen på denne studieretning med matematik som studieretningsfag gør, at der lægges vægt på samspil omkring de økonomiske modeller. Matematik B/A I matematik arbejder du på 1. og 2. år med funktionslære, statistik, finansiel regning og sandsynlighedsregning. Vi lægger vægt på, hvordan matematikken kan bruges til modellering af dagligdags og økonomiske sammenhænge, og du lærer forskellige optimeringsteknikker. På første år vil matematikken være mest anvendelsesorienteret, mens vi på andet år også ser på mere teoretiske aspekter. Matematik indgår på begge år i forskellige tværfaglige forløb. På 3. år udbygger du din viden om funktioners egenskaber og optimering, og du får samtidig øvelse i bevisførelse og dermed en dybere indsigt i matematikkens væsen. Finansiering C I finansiering C arbejdes der med emner som nationale og internationale finansielle institutioner og virksomheder, finansielle markeder og investeringer. Derudover skal du arbejde med virksomhedens balancestruktur, finansiering med egen- og fremmedkapital, indkomstformer, indkomstanvendelser og finansieringsbehov. Der samarbejdes løbende med matematik omkring emner som økonomisk modellering og anvendelse heraf. Afsætning B I dette fag arbejder vi med afsætningsøkonomiske problemstillinger i relation til nationale og i begrænset omfang internationale virksomheder. Det handler om virksomhedens interne og eksterne forhold, fx strategiske muligheder, kunder, målgrupper, konkurrenter, informationsindsamling og metode samt parametermix i national sammenhæng.parametermix for en virksomhed er dennes produkt, pris, distribution og promotion Dansk A Stofområderne i dansk er sprog, medier og litteratur. Dit kendskab til sprog-, medie- og litteraturvidenskabelige begreber, redskaber og metoder bliver udvidet, og du kommer til at arbejde med centrale værker med betydning for dansk, nordisk eller europæisk kultur. Der arbejdes med mundtlige og skriftlige færdigheder, herunder analyse, kommunikation og argumentation. Engelsk A Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der handler om de engelsksprogede områder og globale sammenhænge. I engelsk A arbejder vi med det engelske sprog som kommunikationsmiddel og som middel til forståelse af kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder. Faget omfatter arbejdet med kommunikation i praksis, tekstanalyse og tekstperspektivering samt det engelske sprogs opbygning og grammatik. 7

8 Erhvervsret C Erhvervsret er et juridisk fag, der giver dig omfattende viden omkring de generelle retslige principper og et bredt indblik i erhvervsrettet lovgivning. Erhvervsret giver dig desuden viden om de erhvervsrettede love og om, hvordan disse på én gang skaber muligheder og sætter rammer for den internationale og markedsorienterede virksomhed. Samfundsfag C I dette fag arbejder vi med danske og internationale forhold med henblik på at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske sammenhænge. Skriftligt trænes basisgrammatikken på første år, andet år uddybes grammatikken i oversættelser, frie formuleringer og andre øvelser, og i løbet af tredje år introduceres den spanske handelskorrespondance. Tysk B Vi styrker den mundtlige sprogfærdighed, arbejder med sproglig korrekthed og den nuancerede sprogbrug. Der læses temaer som f.eks. Vergangenheit und Gegenwart og Landeskunde. Skriftligt arbejdes der med sætningsanalyse med fokus på større grammatisk korrekthed. På andet år inddrages tre nye emner: Etik, Ost-West og Wirtschaft. Skriftligt trænes især brugen af præpositioner, pronominer og bisætninger. Desuden introduceres tysk handelskorrespondance. Kernestoffet er sociologi (socialiseringsprocesser og -mønstre mv.), politik (ideologier, politiske aktører mv.), økonomi (økonomisk kredsløb, samfundsøkonomiske mål mv.) og internationale forhold (herunder EU). International økonomi B Hvorfor ser den økonomiske verden ud, som den gør? Vi analyserer den indflydelse lande, husholdninger og virksomheder har på den økonomiske situation i Danmark og udlandet og vice versa. Der arbejdes videre med den viden, der er opnået i samfundsfag, men med vægten lagt på analysen af de faktorer, der har indflydelse på den økonomiske udvikling. Samtidshistorie B Med vægt på den politiske, økonomiske og kulturelle udvikling arbejder vi med Danmarks-, Europa- og verdenshistorien. I den forbindelse ser vi blandt andet på de internationale konflikter og samarbejdsmuligheder, europæisk integration, demokrati og menneskerettigheder i tiden fra ca frem til nutiden. Spansk A Ligesom engelsk er spansk et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Det første år arbejder vi primært med korte tekster, der har fokus på kulturen i Spanien og Latinamerika. På andet og tredje år arbejder vi med temaer som f.eks. Spaniens autonomier, Inmigración, Latinos, Empresas en España m.m. Forældre-brobygning

9 Bilag 3: Faglige samspil på Økonomi og matematik For at opnå en bredere og dybere forståelse for forskellige problemstillinger, er der i de gymnasiale uddannelser i dag et stigende fokus på samspillet mellem fagene. I handelsgymnasiet er der obligatorisk flerfagligt samarbejde i en række fag, men der er også flerfagligt samarbejde i dagligdagen mellem de forskellige faglærere. Desuden er der flerfagligt samarbejde i forbindelse med en række særlige aktiviteter, herunder blandt andet virksomhedsbesøg og -kontakt. Obligatorisk flerfagligt samarbejde Opgave i en faglig problemstilling fra dansk eller samtidshistorie eller begge fag - skrives på andet år Opgave i en faglig problemstilling inden for en virksomheds interne og eksterne forhold, hvor fagene afsætning og virksomhedsøkonomi indarbejdes - skrives på andet år Studieretningsopgave i en flerfaglig problemstilling fra to eller tre af studieretningens obligatoriske og studieretningsfag - opgaven skrives på andet år Studieretningsprojekt, hvor eleverne arbejder med en selvvalgt problemstilling. To fag inddrages - pojektet skrives på tredje år Det internationale område, hvor eleverne arbejder med en selvvalgt problemstilling, der kombinerer relevante fag (fremmedsprog, dansk, samtidshistorie, international økonomi) - skrives i slutningen af tredje år Flerfagligt samarbejde i andre sammenhænge Generelt indgår alle fag i fagligt samspil i forbindelse med virksomhedskontakt og rejseaktivitet. På første år bidrager fagene samfundsfag, dansk, afsætning og virksomhedsøkonomi til det faglige samspil i forbindelse med studieturen til København. På andet år er det fagene spansk, markedskommunikation, afsætning, virksomhedsøkonomi og international økonomi, der bidrager til det faglige samspil i forbindelse med studieturen til Spanien. På tredje år er det afsætning, engelsk, spansk, samtidshistorie og international økonomi, der er i fagligt samspil før under og efter studierejsen. Flerfagligt samarbejde i dagligdagen Fagene arbejder sammen på forskellige måder - lige fra en løs koordinering, hvor man fx læser om det samme emne i to eller flere fag til en egentlig fagintegration, hvor fagene arbejder ud fra en fælles problemformulering. 9

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B

Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Undervisningsvejledning for Virksomhedsøkonomi, niveau B Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014

Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014 Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet 2015-2016 Tradium Handelsgymnasiet Hhx, fremtidens gymnasium - tættere på virkeligheden Hvad kunne du tænke dig at blive? Det spørgsmål har dine forældre eller bedsteforældre måske stillet dig. Du har

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET. Mod til mere. Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET HD Mod til mere Efter- og videreuddannelse ved Aarhus BSS HD Mod til mere Velkommen 2 HD-uddannelse ved Aarhus BSS HD er en videregående erhvervsøkonomisk

Læs mere