ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 Klager: Isenvadvej Ikast Sagsbehandler: /SUSJ Indklaget energiselskab: EnergiMidt Net CVR & EnergiMidt Handel CVR v / EnergiMidt CVR Tietgensvej 2-4 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 2500 Valby Tlf Fax CVR Klageemne: Regningsklage Afbrydelse af strøm i sommerhus Klager ikke modtaget selskabets breve. Ankenævnets sammensætning: FORMAND Poul Gorm Nielsen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Svend Erik Jensen Regitze Buchwaldt UDPEGET AF DANSK ENERGI Niels Grovn Benjamin Henrik Lublin

2 Side 2 12/06367 SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: 23. juni december Påklaget beløb: kr. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 3. juni 2011 og 5. marts Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 6. juni 2011 og 9. marts Klageformular modtaget i ankenævnet: 14. marts Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 21. marts Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 12. december KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Sagen angår installationsadressen,. Ejendommen er et sommerhus, som klager overtog i Den første acontoregning blev sendt til forbrugsadressen den 6. juli 2010 (bilag 1). Da betaling udeblev, fremsendte indklagede to rykkere (bilag 2 og 3). Der sendtes yderligere en acontoregning til forbrugsadressen den 14. september 2010 (bilag 4), hertil to rykkere, da regningerne ikke blev betalt (bilag 5 og 6). Indklagede sendte en tredje rykker den 9. november 2010 med advarsel om lukning (bilag 3). Strømmen blev afbrudt den 24. januar I juni 2011 konstaterede klager, at der var lukket for strømmen og tog herefter kontakt til selskabet. Sagen blev efterfølgende indbragt for nævnet. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER KLAGERS KRAV: Tilbagebetaling af kr. KLAGERS OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Klager gør gældende, at hun ikke har modtaget nogle regninger fra indklagede på den rette adresse.

3 Side 3 12/06367 Klager er af den opfattelse, at selskabet har pligt til at gøre mere for at få kontakt med kunden, særligt henset til, når netselskabet ved, at installationsadressen er et sommerhus. Klager har supplerende oplyst, at hun i forvejen er kunde i netselskabet på en anden installationsadresse, hvorfor hun derfor allerede er registreret i indklagedes system med bopælsadressen. Klager er desuden uforstående overfor, at indklagede i den periode, der har været lukket for strømmen, fortsat kræver betaling af abonnement og forbrug. INDKLAGEDES STANDPUNKT TIL KLAGERS KRAV: Afvisning. INDKLAGEDES OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Indklagede gør gældende, at klager har pligt til at oplyse korrekt regningsadresse. Indklagede har oplyst, at flyttemeddelelsen er modtaget fra ejendomsmægleren uden klagers faste adresse, og at det ikke er op til indklagede at finde oplysninger om en ny forbruger. Indklagede har afslutningsvis oplyst, at der bliver dannet acontoregninger og sendt ud, uanset om der er lukket for strømmen eller ej. BILAG TIL SAGEN Bilag 1: Aconto, faktura nr med forfaldsdato d. 16. august Bilag 2: Rykker 1 af 31. august Bilag 3: Rykker 2 af 14. september Bilag 4: Aconto, faktura nr med forfaldsdato d. 1. oktober Bilag 5: Rykker 1 af 7. oktober Bilag 6: Rykker 2 af 26. oktober Bilag 7: Rykker 3 af 9. november 2010.

4 &123H BILAG nr.: Side nr.: Acontokopi Kundenr : Fakturanr.... : Fakturadato : Forfaldsdato..... : Regningsperiode. : Intemetkode... : epw4i Ilnstallationsnr.: El EnergiMidt Net AJS El EnergiMidt Handel - Kvartals-el I alt til betaling , Antal Enhed Pris/enhed 173 kwh 1, kwh 0,4997 Abonnement 131,85 27,78 Beløb 352,90 DKK 114,22 DKK 467,12 DKK Næste regning opkræves 3. oktober L Rev nr. Kontonr. INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse KA71 KVITTERING Checks Dg IIgnonde acceptere, undor fo rbe hold af at pen"e In, muttet: modtlgd' betalingen. Ved kontin! betaling' pond'" Institut med tgnnlna'" det ud,lukkendo plngoln. tltuttlta kvittering_tryk der. r Mvla for hvilket beleb der er Indbetalt. B.ta llng.~d og Indbetaler Fakturanr.: Kundenr.: KredItornummer og beløb. modtager TIetgensvej 2-4 Kredltomummer og bøløbomodtager Tietgensvej 2-4 Underskrift ved overførel.ø fra konto Kvittering Tilmelding til BetalingsService PBS..,r Døb.gr.nr.: KontrIkInummer , mu".,, -,..J kid'''' i " Til maskinel.n nlng Undg6 venll\lst ol skrive I nedl n. tiende l elt +71< < Dag MliiUd.. Kontraktnr.: Fakturanr.:

5 Transport, off. forpligt. (PSO) og afgifter afregnes af EnergiMidt Net NS (CVR-nr ). Markedsel afregnes af EnergiMidt Handel (CVR-nr ). ISpecifikation af moms og afgifter - se yderligere forklaring på hjemmesiden Art Afgifter og moms A pris Nyaconto El Energispareafgift 0,062 10,73 El Elafgift 0, ,09 ANE El Eldistributionsafg. 0,040 6,92 El Moms EnergiMidt Net AlS 70,57 BILAG nr.: ~ El Moms EnergiMidt Handel A 22,85 Side nr.:, Som tidligere adviseret, vil der pr blive opkrævet gebyr på kr. 39,00 - hvis fakturaen ikke er tilmeldt Betalingsservice.Gå ind på vores hjemmeside og tilmeld din regning.

6 ANE Rykker 1 Rykkernota... : Dato : Forfaldsdato... : Side... : 1 Kundenummer... : Kontraktnummer... : Installation: , EnergiMidt har konstateret, at din indbetaling vedrørende nedenstående bilag endnu ikke er betalt. Det kan skyldes, at din indbetaling har krydset dette brev; i så fald behøver du ikke foretage dig yderligere. Det kan også skyldes, at du har glemt at betale. Hvis dette er tilfældet, beder vi dig venligst indbetale restancen senest på nedenstående betalingsdato. Den for sene indbetaling medfører, at rykkergebyret jf. gældende betalingsbetingelser vil blive påført næste regning..:;;.d.;;;.at;.;;.o Forfald Faktura Posteringstekst Valuta...;R..;.e;;.;s:..;;t;;;.be;;.;l.:;.ø.:;.b Faktura , Bilag DF094! DKK 467,12 Total 467,12 Rykkergebyr I alt L Reg.n,. Konton,. KA71 KVITTERING INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse Chedla Dg Hgnenele KUpte,.. under forlmho'd. f. t.,.ngllnautliiii ' modtag., betalingen. Vod kdnmnl betjllng I pengeinititut med tennlna1.r det udelukkande peng"naututeta kvltterlnd_tryk der er bovt. tor h.,ltk.t b.11fb de, er Indbetall Bot.ollngs.jD og Indbotale, Kundenr.: Kredltomumme, og bol.b.modtager Tietgensvej 2 4 Krodltomummer og beløb. modtager Tietgensvej 2 4 UnderokrIft ved ov,rf.r,i., fra konto KvittirIng Tilmelding Ul Bl tallngsservlce PBS."r.: Kundenr.: Deb.gr.nr.: Betaling af rykker via PBS er ikke muligt...j i KIOI'",",& I i Til mu klnel an nlng - Undg' venllg.t at skrive I nedl n. tiende tolt + 71 < < Dag MAi lad Ai Kundenummer.: Rykkernota...:

7 BILAG nr.: Side nr.: ANE Rykker 2 Rykkemota..... : Dato... : Forfaldsdato : Side : 1 Kundenummer : Kontraktnummer : Installation: , EnergiMidt har konstateret, at din indbetaling af nedenstående poster ikke er indgået hos os. Har du betalt indenfor de sidste 3 hverdage, har din indbetaling krydset denne skrivelse, og du skal derfor ikke foretage dig yderligere. Har du derimod glemt at betale, bedes beløbet indbetalt senest på betalingsdatoen jf. FI-kortet. Har EnergiMidt ikke modtaget din indbetaling senest 2 hverdage efter betalingsdatoen, vil der blive iværksat inkassosag med efterfølgende inkassobesøg, hvor din elforsyning vil blive afbrudt, med mindre det skyldige beløb betales, du indgår en betalingsordning eller stiller sikkerhed for betaling af fremtidigt elforbrug. Gebyr for denne skrivelse vil blive påført næste regning. Gebyr for evt. inkassobesøg jf. gældende "Betalingsbetingelser". Følgeskader opstået ved afbrydelse af elforsyningen er EnergiMidt uvedkommende. Dato.;;;.;;;;.;.;;...-- Forfald Faktura Posteringstekst Valuta R...;e~s;;..;t;;;;..b~el;;;;.ø~b Faktura , Bilag DF094! DKK 467,12 Total 467,12 Rykkergebyr I alt L Reg."r. Konlonr. INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse KA71 KVITIERING Check, og IIgnendo accepter.. under forbehold. f, t Plngelnl.ltutt" modtag.' b.lalrngon. Vi d kon" "' betaling I peng,ln, tltut mod tennfn.'., det udelukkende pengeln, tltut,.. kvittering.tryk dal' er b,vf, for hv Ik. t blleb dor er Indbetall Be hlllngs~d og Indb.hller Kundenr.: Kredllomummer og beløbsmodtager Tietgensvej 2 4 Kredllomummer og beløb8modlager Tietgensvej 2 4 Underskr1f1 ved overføre II. fri konlo Kvltterlnll TIlmelding III Belallnlll Servlce PBS..,r.: Deb.gr.nr. : Kundenr.: Betaling af rykker via PBS er ikke muligt ""uoou...j i KiOhU' I ø,& TIl m. sklnel an.snlnll Undg' venlig II al skriv. ', nedenstiende fe,l +71 < < Dag "1&"'0 Kundenummer.: Rykkernota :

8 &123H BILAG nr.: Side nr.: Acontokopi Kundenr..... : Fakturanr : Fakturadato : Forfaldsdato..... : Regningsperiode.... : Internetkode : epw4i Ilnstallationsnr.: El EnergiMidt Net NS El EnergiMidt Handel - Kvartals-el Andet (Se specifikation på bagsiden) I alt til betaling , Antal Enhed Pris/enhed 301 kwh 1, kwh 0,5035 Abonnement 229,80 50,14 Beløb 614,38 DKK 201,69 DKK DKK 916,07 DKK Næste regning opkræves 3. oktober L Reg.nr. Konlonr. INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse KA71 KVITTERING Checke og Ugn, nde lceepte,.. unde, forbehold at, t pen"... In, tituttot modtager betallngon. Ved kontant betaling I p.np Inltltut med t,nn'n. l er det ud, lukkende peng.lnlthutteta kvittering. tryk der. r blvl, for hvllk. t belab der.r Indbebil B. tailngs-lo Dg Indb.tel.r Fakturanr.: Kundenr.: Kredllomumm.r og beløbsmodteg.r TIetgensvej 2-4 Krsdllomummer Dg b. løbsmodlag.r EnergiMIdt AIS Tietgensvej 2-4 Und.rskrlft ved ov.rførel.. Ino konlo KvlH.rlng Tllm.ldlng III B.lallngsS.rvlc. PBS... r O.b.gr.nr.: Konlraklnummer J i KiUii6. i Iii Til maskln.1 aflæsning Undg' v.nllgsl al skriv. I ned. n... nd. ' < < bag.t"ød ** Kontraktnr.: Fakturanr.:

9 Transport, off. forpligt. (PSO) og afgifter afregnes af EnergiMidt Net NS (CVR-nr ). Markedsel afregnes af EnergiMidt Handel (CVR-nr ). landet Påmindelse I alt Antal 1,00 A pris Beløb DKK DKK ISpecifikation af moms og afgifter - se yderligere forklaring på hjemmesiden Art Afgifter og moms A pris Opgørelse Nyaconto Moms EnergiMidt AJS 0,00 0,00 El Energispareafgift 0,062 0,00 18,66 El Elafgift 0,619 0,00 186,32 El Eldistributionsafg. 0,040 0,00 12,04 El Moms EnergiMidt Net AJS 0,00 122,88 El Moms EnergiMidt Handel A 0,00 40,34 BILAG nr.: Side nr.: ANE Som tidligere adviseret, vii der pr blive opkrævet gebyr på kr. 39,00 - hvis fakturaen ikke er tilmeldt Betalingsservice.Gå ind på vores hjemmeside og tilmeld din regning.

10 BILAG nr.: Side nr.: Rykker 1 Rykkernota... : Dato... : Forfaldsdato... : Side... : 1 Kundenummer... : Kontraktnummer... : Installation: , EnergiMidt har konstateret, at din indbetaling vedrørende nedenstående bilag endnu ikke er betalt. Det kan skyldes, at din indbetaling har krydset dette brev; i så fald behøver du ikke foretage dig yderligere. Det kan også skyldes, at du har glemt at betale. Hvis dette er tilfældet, beder vi dig venligst indbetale restancen senest på nedenstående betalingsdato. Den for sene indbetaling medfører, at rykkergebyret jf. gældende betalingsbetingelser vil blive påført næste regning. Dato Forfald Faktura Posteringstekst Valuta...;.R..;.;e..;.;s..;.;;tb;..;;e..;.;lø~b Faktura , Bilag DF096: DKK 916,07 Total 916,07 Rykkergebyr I alt L Reg."r. Konlonr. KA71 KVITTERING INDBETALINGSKORT Kan betales I pengeinstitut og på posthuse Checke Dg lignende accept,,.., und. r fortn kold,t at p.ngllnatltuttet modtag" betalingen. Ved kontant betaling I pongalnlutut med ' I nnlnel' r det udelukkl ndo pongllnlututell kvlttering,tryk dor. r blvl, for hvllkot bolob d, r. r Indb,talt BelaUngl -to og Indbetaler Kundenr.: Kradllomummer og beløblmodlaglr EnergiMidt AJS TIetgensvej 2 4 Kradllomummer og beløblmodlagor EnergiMidt AJS TIetgensvej 2 4 UndIrskrift VId overføriii. 'ra konlo Kvittering TIlmelding til Belallngl Servlce PBS."r.: Kundenr.: Dlb.gr.nr.: Betaling af rykker via PBS er ikke muligt , i TIl malklnel afl nlng Undgi venllgsl allkrlvl I nedensli ende fell +71 < < bag MaiNa la.j i KiOnGi Kundenummer.: Rykkernota... : "id

11 BILAG r r.:, Side pr.: II -- -~ o Lf-. Rykker 2 Rykkernota... : Dato... : Forfaldsdato... : Side : 1 Kundenummer : Kontraktnummer... : Installation: , EnergiMidt har konstateret, at din indbetaling af nedenstående poster ikke er indgået hos os. Har du betalt indenfor de sidste 3 hverdage, har din indbetaling krydset denne skrivelse, og du skal derfor ikke foretage dig yderligere. Har du derimod glemt at betale, bedes beløbet Indbetalt senest på betalingsdatoen jf. FI-kortet. Har EnergiMidt ikke modtaget din indbetaling senest 2 hverdage efter betalingsdatoen, vil der blive iværksat inkassosag med efterfølgende Inkassobesøg, hvor din elforsyning vil blive afbrudt, med mindre det skyldige beløb betales, du indgår en betalingsordning eller stiller sikkerhed for betaling affremtidigt elforbrug. Gebyr for denne skrivelse vil blive påført næste regning. Gebyr for evt. inkassobesøg jf. gældende "Betalingsbetingelser". Følgeskader opstået ved afbrydelse af elforsyningen er EnergiMidt uvedkommende. Dato Forfald Faktura Posteringstekst Valuta...;R...;.e.;..s.;..t.;..be.;..l..;;;.ø..;;;.b Faktura , Bilag DF096: DKK 916,07 Total 916,07 Rykkergebyr I alt L Reg.nr. Kontonr. KA71 KVITTERING INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse Checke og IJgnende accepter.. under forbehold.f at p.ngoln lltltutte' modtager batlllln",n. Vod konlll"t betaling I pengolnltltut IMd tennlnalor det udelukkendø penge lnl tttuteu kvittering.tryk d.r er b,vl, for hvilk, ' bot. b der er Indbetalt B o hllln ll ' ~O og Indbehller Kundenr.: Knodllomummar og boløblmodlllger Tietgensvej 2-4 Kredltomummer og betøb. modtogor Tietgensvej 2-4 Underskrift ved overførell. Ira konto Kvittering TIlmelding til Behlllng.Servlce PBS.,.r.: Oeb.gr.nr.: Kundenr.: Betaling af rykker via PBS er ikke muligt...j I KiOiiii il!jte i I Til maikinel oll nlng Undg' venllgot at. knv. I neden.tiende f. lt +71 < < bag ""liud Ai Kundenummer.: Rykkernota :

12 BILAG nr.: Side nr.: Rykker 3 Rykkemota : Dato... : Forfaldsdato... : Side : 1 Kundenummer... : Kontraktnummer.... : Installation: , EnergiMidt Net har stadig ikke modtaget nedenstående restance efter 2 rykkerskrivelser. Vi beder Dem indbetale det skyldige beløb senest 10 dage fra dato. I modsat fald vil kravet blive overgivet til inkasso, hvilket vil påføre Dem yderligere inddrivelsesomkostninger. For at undgå lukning af eltilførslen, skal restancen Indbetales hos EnergiMidt Net inden ovennævnte frist, evt. på kontonr Er restancen betalt en af de seneste dage, skal der fremvises kvittering til EnergiMIdt Net evt. fax Med venlig hilsen EnergiMidt Net AJS tlf Dato Forfald Faktura Posteringstekst Valuta -'-R..;;e-'-s..;,.;tb..;;e.;.;;lø;.,.;.b Faktura , Bilag DF094! DKK 467, Faktura , Bilag DF096: DKK 916,07 Total 1.383,19 Rykkergebyr I alt L Reg.nr. Konlonr. INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse KA71 KVITTERING Checks og lignende accepter.. undor forbehold.f... pengoln,tltutt,. modtager betlllnuen. V.d koncil"' betaling I pengtlnatjtul med tenntnll _ dat u.lukkt M e pe nu, ln,tjtulet. kvitt, rlnd_tryk der er btvts for hytlk,t bllob der.r Indbetalt Betallng.~D DI/Indbetaler Kundenr.: Kredllomummer Dg belabsmodl_ger Tietgensvej 2-4 Krodllomummør og belønmodtager Tietgensvej 2 4 Underskrift ved overfører.. fra konlo KvIttering THmeldlng til aetallng.servlce PBS..,r.: Kundenr.: Deb.gr.nr.: Betaling af rykker via PBS er ikke muligt.j i Klone, i 1f16 i TIl m klnel _n nlng Undg' venllgsl al. krivel neden.tiende føll +71 < < i Dag M.hid Ai Kundenummer.: Rykkemota :

13 Side 13 12/06367 NÆVNETS BEMÆRKNINGER Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Leverings- og kontraktretlige forhold Efter elforsyningslovens 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter elforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge el har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med både netselskabet og elleverandøren. I relation til netselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage transportydelsen på netselskabets leveringsvilkår (»netbenyttelsesaftalen«), og til de gældende prisvilkår, som er anmeldt til Energitilsynet. I relation til elleverandøren har forbrugeren ligeledes accepteret at købe elektriciteten hos det forsyningspligtige elselskab efter dette selskabs gældende leveringsvilkår (»leveringsbetingelser«), medmindre forbrugeren har valgt en anden elleverandør, som der så er indgået en egentlig, skriftlig kontrakt med. For netbenyttelsesaftalen og leveringsbetingelserne gælder, at disse skal være anmeldt til Energitilsynet og er reguleret af elforsyningsloven samt dansk rets øvrige regler, herunder bl.a. aftale- og købeloven. Fremsendelse af breve til installationsadressen Nævnet lægger efter det oplyste til grund, at netselskabet fra ejendomsmægleren har modtaget underretning om forbrugerens overtagelse af sommerhuset og dermed indtræden i et kundeforhold på installationsadressen. Efter nævnets opfattelse påhviler det forbrugeren selv at meddele et netselskab og/eller en elleverandør, hvis regninger og andre meddelelser ønskes tilsendt til en anden adresse, fx den faktiske bopælsadresse. Herefter finder nævnet ikke grundlag for at kritisere, at elselskabet har fremsendt fakturaer til installationsadressen. Rykkerprocedure Da forbrugeren herefter ikke betaler de fremsendte fakturaer, kan elselskabet iværksætte normal rykkerprocedure og opkræve rykkergebyrer à 100 kr. per rykker. Der kan dog maksimalt opkræves tre rykkere for samme skyldforhold. Dette fremgår af rentelovens 9 b stk. 2, som har følgende ordlyd:

14 Side 14 12/06367 Der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kr. inkl. moms for hver rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. Har skyldneren inden for en sammenhængende periode til stadighed været i restance vedrørende samme skyldforhold, kan der uanset 1. pkt. højst kræves rykkergebyr for 3 skrivelser vedrørende restancerne i den pågældende periode. Der kan kun kræves gebyr for rykkerskrivelser, som er sendt med mindst 10 dages mellemrum. Elselskabet skal derfor tilbagebetale de rykkergebyrer, der er betalt udover de maksimale tre rykkere, idet forbrugeren til stadighed har været i restance i perioden. Afbrydelse af forsyningen Nævnet konstaterer, at netselskabets lukkeprocedure ikke er korrekt gennemført. Forbrugeren har ikke modtaget et særskilt brev med et lukkevarsel med angivelse af eksakt dato for hvornår forsyningsafbrydelsen vil ske fra, som det foreskrives i de gældende restanceinddrivelsesregler. Netselskabets forsyningsafbrydelse har således været uberettiget, og har ikke været effektueret korrekt efter gældende restanceinddrivelsesregler. Elselskabet kan således ikke kræve lukke- og genåbningsgebyr betalt af forbrugeren, og elselskabet skal således tilbagebetale disse. Opgørelse af tilbagebetalingskrav Forbrugeren har opgjort sit krav til kr. Da forbrugeren dog er forpligtet til at betale det tredje rykkergebyr, får forbrugeren medhold i et krav om udbetaling af kr. inden 30 dage efter afgørelsesdatoen. Morarenter Efter 3 og 5 i renteloven, lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002, har forbrugeren krav på at få sit tilbagebetalingskrav forrentet, når der er gået 30 dage efter den dag, da forbrugeren afsendte eller fremsendte anmodning om betaling. Kravet forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågældende år med et tillæg på 7 %. Forbrugerens krav om tilbagebetaling er senest med rentevirkning fremsat i forbindelse med indgivelse af klagen til ankenævnet. Kravet forrentes herefter efter rentelovens 30 dage efter, at indklagede er gjort bekendt med sagens behandling ved ankenævnet. Klagen er ved adresseret til selskabet sendt i høring den 26. marts Forbrugerens krav forrentes således fra 24. april 2012 til betaling sker. Sagsomkostninger og klagegebyr Nævnet beslutter i denne sag, at elselskabet skal betale sagsomkostninger på kr. til ankenævnet, jf. 26, stk. 1, nr. 1, i ankenævnets vedtægter og bilagets punkt 1a. Klagegebyret på 160 kr. tilbagebetales, jf. vedtægtens 25, stk. 2.

15 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Side 15 12/06367 Nævnet træffer herefter følgende afgørelse AFGØRELSE Elselskaberne EnergiMidt Net o/s & EnergiMidt Handel o/s vi EnergiMidt o/s skal inden 30 dage fra dato tilbagebetale kr. til forbrugeren, Agnes Dorthea Hansen. Beløbet forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens udlånsrente med tillæg af 7 % fra den 24. april 2012 og til betaling sker. EnergiMidt o/s skal på vegne af elselskaberne i sagsomkostninger til ankenævnet betale kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og ForbrugerstyreIsen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 1 8. JAN /

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 Klager: Sagsbehandler: /SUSJ 7430 Ikast Indklaget energiselskab: EnergiMidt Net CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel CVR 2547 2322 v / EnergiMidt CVR 2833 1959 Tietgensvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/09731 Sagsbehandler: /MRO/SUSJ Forbruger: John Johannesen Dagmarsgade 36 2200 København Elhandelsselskab: Klageemne: Energiselskabet Natur-Energi CVR 3091 3728 Svanevej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0607 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: TC 3400 Hillerød Energi Fyn Net A/S CVR-nr. 2558 7987 & Energi Fyn Handel A/S CVR-nr. 2566 4132 v / Administrationsservice

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: Sagsbehandler: /SUSJ Klager: PBA 6880 Tarm Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Ådum Kraftvarmeværk A.M.B.A. CVR 1851 5830 Skodsbølvej 6, Ådum 6880

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0687 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: CP 4930 Maribo SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

Perioden, der klages over: Der klages over indklagedes krav om depositum efter personlig konkurs.

Perioden, der klages over: Der klages over indklagedes krav om depositum efter personlig konkurs. ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0610 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: HC 5591 Gelsted Energi Fyn Net A/S CVR 2558 7987 & Fynsk Energi A/S CVR 2534 5398 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 4291 Ruds Vedby Energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/ SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 Hovedgaden 36

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4000 Roskilde Energiselskab: Thy-Mors Energi Elnet A/S CVR 2108 5200 & Scanenergi Elsalg CVR 2511 3284 & Sinus Energi A/S (binavn til Scanenergi

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Forbruger: 4520 Svinninge Energiselskab: SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 på vegne af SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Sekretariat:

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg Erstatning Strømafbrydelse Skade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: Søren Arani Mortensen Portørvej 7 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JLJ 3500 Værløse SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Strømafbrydelse - Erstatning

Læs mere

Blue Energy Havnegade 31, st København K CVR:

Blue Energy Havnegade 31, st København K CVR: AFGØRELSE Sag: SPA- Forbruger: Sagsbehandler: /JHE 5750 Ringe Energiselskab: Blue Energy Havnegade 31, st. 1058 København K CVR: 3460 8784 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0301 0269 /SUSJ Klager: JH 9530 Støvring Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Ravnkilde Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1782 8843

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 360 sagsnr.: ScanJour sagsnr.: 4/1920-0101-0867 / SEN MRO Klager: BJ 4180 Sorø Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/seas-nve Holding

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Forbruger: 4671 Strøby Energiselskab: SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 på vegne af SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 v/ SEAS- NVE Holding Hovedgaden 36 4520 Svinninge

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-15/01964 Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: Energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/ SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SEN Klager: Karen Wengel Sankt Jørgens Vej 76 5700 Svendborg Indklaget energiselskab: Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. CVR 2211 3410 Bagergade 40 A 5700 Svendborg

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-15/06981 Sagsbehandler: /EMBMA Forbruger: 5220 Odense SØ Energiselskab: Gul Strøm CVR 3502 4409 Tagensvej 85 2200 København N Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1920-0101-0047 /BA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1920-0101-0047 /BA ANKENÆVNETS AFGØRELSE /BA Klager: 1) 2) Indklaget energiselskab: DMH & KJ begge boende: E 5672 Broby Faaborg Elforsyning A/S Sundvænget 5 5600 Fåborg CVR 2560 5640 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 3760 Gudhjem Energiselskab: Modstrøm Danmark Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø CVR 3388 4788 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /BA Klager: Indklaget energiselskab: SRH Vesterbrogade 8000 Århus C Energi Danmark Grenåvej 55 8200 Århus N v /NRGI Forsyningspligt A/S CVR 2539 5131 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ Klager: Indklaget energiselskab: NN 4760 Vordingborg SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: G 6740 Bramming Sydvest Energi Net A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg CVR-nr. 2515 4150 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0247 /HNJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0247 /HNJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0247 /HNJ Klager: Indklaget energiselskab: NN 8000 Århus C Forsyning A/S CVR 2742 5100 & NRGi Net A/S CVR 2126 2498 v / Energi Danmark - NRGi Dusager 22 8200 Århus N Nyropsgade

Læs mere

CVR Bækgårdsvej Borup. Mangelsindsigelse Utilstrækkelig fremløbstemperatur Krav om forholdsmæssigt afslag i prisen.

CVR Bækgårdsvej Borup. Mangelsindsigelse Utilstrækkelig fremløbstemperatur Krav om forholdsmæssigt afslag i prisen. / SUSJ Klager: Bjørn Sune Bruun Andersen Neergaardparken 15 4140 Borup Indklaget energiselskab: Borup Varmeværk A.m.b.a. CVR 1489 8018 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Klageemne: Bækgårdsvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP Klager: Indklaget energiselskab: NN 2000 Frederiksberg Frederiksberg Elforsyning A/S CVR 2581 3197 & Frederiksberg Elnet A/S CVR 2581 9241 v / DONG Energy A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /EMBMA Forbruger: 2820 Gentofte Energiselskab: Klageemne: NGF Nature Energy Forsyning CVR 2711 6469 v/ NGF Nature Energy CVR 1012 3526 Ørbækvej 260 5220 Odense

Læs mere

I alt til betaling INDBETALINGSKORT. Kan betales i pengeinstitut og på posthuse. FI konto nr Viborg

I alt til betaling INDBETALINGSKORT. Kan betales i pengeinstitut og på posthuse. FI konto nr Viborg Ioan Lucian Danciu Fakturanr....: 8443997 Fakturadato...: 01 11 2016 Kundenr....: 77167 Forfaldsdato...: 15 11 2016 Side...: 1 Kontraktnr.: El Energi Viborg Forsyning A/S, CVR 25604849 Vand Energi Viborg

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0202 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: HEH 5750 Ringe Ringe Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Postboks 140 CVR 3247 6813 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/ /

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/ / ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078 Klager: Sagsbehandler: /SUSJ 2900 Hellerup Indklaget energiselskab: HMN Naturgas I /S CVR 3250 5821 & HMN Gassalg CVR 2691 8480 v / HMN Naturgas

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0778 /TFL Klager: GES 4930 Maribo Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR 2421

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 7620 Lemvig Lemvig Varmeværk A.m.b.A. CVR 3689 2412 & Lemvig Kraftvarme A/S CVR 1510 2004 Industrivej 10 7620 Lemvig Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

7000 Fredericia. TREFOR Varme CVR Regningsklage Højt registreret forbrug Huset har været under renovation Målerundersøgelse

7000 Fredericia. TREFOR Varme CVR Regningsklage Højt registreret forbrug Huset har været under renovation Målerundersøgelse AFGØRELSE Sag: SPA- Forbruger: Sagsbehandler: /KAO 7000 Fredericia Energiselskab: TREFOR Varme CVR 1701 0131 Kokbjerg 30 6000 Kolding Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej

Læs mere

KOPI. Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 1.816,04 kr. 741 kwh. Hvornår skal du senest betale?

KOPI. Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 1.816,04 kr. 741 kwh. Hvornår skal du senest betale? Acontoregning Side 1 af 6 Simon Gundersen Sværtegade 7, 2. 1118 København K DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0728 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JTT 4623 Lille Skensved SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 7250 Hejnsvig SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding A/S Hovedgaden 36

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: KK 8450 Hammel Hammel Elforsyning Net A/S CVR 3247 9243 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 652,15 kr. 207 kwh. Hvornår skal du senest betale? 9.

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 652,15 kr. 207 kwh. Hvornår skal du senest betale? 9. Acontoregning Jens Stürup karen Emilie Knauer Gernersgade 42 1319 København K Side 1 af 6 DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /BA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /BA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0147 /BA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4736 Karrebæksminde SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0347 /FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: AR 2605 Brøndby DONG Energy Nord Forsyning A/S CVR 2115 8747 & DONG Energy Nord Elnet A/S CVR 2115 8739 v / Dong Energy

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LP vej 4900 Nakskov Nakskov Elnet A/S CVR 2960 3081 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE A.m.b.a. CVR 6851 5211

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: X 2200 København N Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861) Ørestads Boulevard

Læs mere

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 10 Preben Engell DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44 14 Kære

Læs mere

CVR Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring. Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse. Krav om tilbagebetaling.

CVR Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring. Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse. Krav om tilbagebetaling. 12/04900 / TFL MRO Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: Lønstrup Varmeforsyning A.m.b.A. CVR 1990 8070 Strandvejen 89, 2. sal. Lønstrup 9800 Hjørring Tilbagebetaling af fast afgift Udtrædelsesgodtgørelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE /AIQ Klager: Indklaget energiselskab: X Lægepraksis CVR v / Læge NN EnergiMidt Net A/S CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel A/S CVR 2547 2322 v / EnergiMidt A/S CVR 2833 1959 Tietgensvej

Læs mere

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 785,51 kr. 209 kwh. Hvornår skal du senest betale? 7.

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 785,51 kr. 209 kwh. Hvornår skal du senest betale? 7. Acontoregning Jens Stürup karen Emilie Knauer Gernersgade 42 Side 1 af 5 DONG Energy Sales & Distribution A/S Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0071 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7900 Nykøbing M Thy-Mors Energi A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M CVR 2631 4119 Kundeforhold Indsigelse mod betaling

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0528 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: KN 8900 Randers Energi Randers Net A/S CVR 2391 2435 & Energi Randers Forsyningspligt A/S CVR 2548 1941 v / Energi

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: Energiselskab: Præstbro Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1807 3498 Fjembhedevej 25 Præstbro 9330 Dronninglund v/ Frederikshavn Forsyning CVR 2559

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR Klager: NN Indklaget energiselskab: Klageemne: 2300 København S Tidligere: KE Marked A/S CVR 2550 1861 & KE Forsyning A/S SE nr. 1143 4312 Nu: DONG Energy City

Læs mere

På de næste sider kan I se, hvordan vi har beregnet jeres opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT

På de næste sider kan I se, hvordan vi har beregnet jeres opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT Henning Weise Løvspringsvej 1 A, 2. TV 2920 Charlottenlund Årsopgørelse for distribution af el og afgifter samt første acontoregning Opgørelsen omfatter distribution af el og afgifter fra den 11. november

Læs mere

KOPI. Årsopgørelse og 1. acontoregning. Hvor meget el har du brugt? 5.170,02 kr. Hvad skal du betale senere? Hvad skal du betale nu? 2.123,00 kr.

KOPI. Årsopgørelse og 1. acontoregning. Hvor meget el har du brugt? 5.170,02 kr. Hvad skal du betale senere? Hvad skal du betale nu? 2.123,00 kr. Årsopgørelse og 1. acontoregning Side 1 af 8 Steen Borg Pilestræde 21 1112 København K Kære Steen Borg Her er din årsopgørelse og 1. acontoregning på adressen Kronprinsessegade 10, 4. tv, 1306 København

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0005 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0005 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0005 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: X 6000 Kolding Forsyning A/S CVR 2742 5100 & TRE-FOR EL-NET A/S CVR 2080 6397 Kokbjerg 30 6000 Kolding v / TRE FOR Energi Danmark

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0032 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: XX 1909 Frederiksberg C Københavns Energi Holding A/S CVR 1005 1460 & KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v / KE Marked A/S CVR 2550

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE [berigtiget for regnefejl] 4/1920-0101-0788 /MPE Klager: AS 4623 Lille Skensved v / LS Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0818 /SEN Klager: M+H.C.H 4500 Nykøbing Sj Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ndklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr. 12/04802 / TFL Klager: Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Thorshøj Kraftvarme A.m.b.a. CVR 1947 0695 Kobbervænget 4 Thorshøj

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7000 Fredericia TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 & Forsyning A/S CVR 2742 5100 v / Den Selvejende Institution

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0109 /SEN Klageren: Indklaget energiselskab: NN 2920 Charlottenlund Nesa Forsyning A/S (CVR 2115 8747) & Nesa Net A/S (CVR 2115 8739) v / DONG Energy A/S CVR 3621 3728

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MPE Klager: Indklaget energiselskab: CBP 9240 Nibe Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Torvet 4 9240 Nibe CVR 6881 2828 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 2700 Brønshøj KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v/ DONG Energy A/S CVR 3621 3728 Salg og Distribution Nesa Allé 1 2820 Gentofte

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7500 Holstebro Nordvestjysk Elforsyning A.m.b.a. CVR 3656 1319 & NOE Energi Forsyning A/S CVR 2548 9551 v / NOE

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0018 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 8900 Randers Energi Randers Varme A/S CVR 2548 2026 Agerskellet 7 8900 Randers Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0301 0281 /TFL Klager: CR Frankrig Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Aalborg Kommune Fjernvarmeforsyningen CVR 2918 9420 [Boulevarden

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0128 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0128 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN Svinningevej 6 4572 Nørre Asmindrup SEAS-NVE KV-Net A/S CVR 2578 4510 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Opsigelse af aftaler - Bristede

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0301 0278 /TFL Klager: BW 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Silkeborg Forsyning A/S CVR 3193 5520 Tietgensvej

Læs mere

KOPI. Årsopgørelse for el samt første acontoregning INDBETALINGSKORT. HERVARD BENT EMIL SELBY HERVARD Bøgebakken 6, L Spjellerup 4640 Fakse

KOPI. Årsopgørelse for el samt første acontoregning INDBETALINGSKORT. HERVARD BENT EMIL SELBY HERVARD Bøgebakken 6, L Spjellerup 4640 Fakse HERVARD BENT EMIL SELBY HERVARD Bøgebakken 6, L Spjellerup 4640 Fakse Årsopgørelse for el samt første acontoregning Opgørelsen omfatter jeres forbrug fra den 26. september 2014 til den 29. september 2015

Læs mere

På de næste sider kan du se, hvordan vi har beregnet din opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT

På de næste sider kan du se, hvordan vi har beregnet din opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT Nicolaj Bork Christiansen Ærenprisvej 21 2820 Gentofte Årsopgørelse for el samt første acontoregning Opgørelsen omfatter dit forbrug fra den 1. oktober 2014 til den 27. september 2015 og første acontoregning

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1920-0101-0138 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 2791 Dragør Københavns Energi Holding A/S CVR 1005 1460 & KE Kunde A/S CVR 2550 2108 Ørestads Boulevard 35 2300 København

Læs mere

12.035,69 kr ,93 kr. 623,76 kr kwh kwh

12.035,69 kr ,93 kr. 623,76 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Kyra og Peiter De Heer Håbets Allé 62 Kære Kyra og Peiter De Heer Din årsopgørelse går fra den 13. oktober 2014 til den 8. oktober 2015 og viser, hvor meget el du har brugt

Læs mere

4.579,28 kr ,90 kr. 210,38 kr kwh kwh

4.579,28 kr ,90 kr. 210,38 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Nadim Ahmed Toftegårds Allé 41, 3. th Kære Nadim Ahmed Din årsopgørelse går fra den 6. december 2014 til den 15. december 2015 og viser, hvor meget el du har brugt i perioden,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0044 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 2900 Hellerup KE Varme A/S CVR 2608 9263 v / KE Marked A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S CVR 2550 1861 Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0729 /TFL Klager: KAL 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0077 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0077 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0077 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 6100 Haderslev Sydvest Energi Net A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR 2515 4150 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere

4.765,12 kr ,25 kr ,13 kr kwh kwh

4.765,12 kr ,25 kr ,13 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Anders Carstensen Klosterstræde 20, 4. tv Kære Anders Carstensen Din årsopgørelse går fra den 10. oktober 2014 til den 10. oktober 2015 og viser, hvor meget el du har brugt

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

Vi kan ikke se, at du har betalt din elregning. Derfor beder vi om, at du betaler regningen senest den 12. februar 2009.

Vi kan ikke se, at du har betalt din elregning. Derfor beder vi om, at du betaler regningen senest den 12. februar 2009. DONG energy 1111',11111', '" " 111,11 11 11' '""", 111 Gaderummet Regnbuen Kundenummer 670672309 Rådmandsgade 60, ST Kontonummer 480850405 2200 København N Dato 01.02.2009 Regningsnummer 850 002 722 754

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: KIH A/S Nyborgvej 22 5550 Langeskov CVR 2425 7894 Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning Klosterbakken 12 5100 Odense C CVR-nr. 7674 0259 Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 3370 Melby Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / DONG Energy A/S CVR 3621 3728

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /TFL Klager: CØV 7800 Skive Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: I/S Skive Fjernvarme CVR 6832 6214 Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Amagerfælledvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 4700 Næstved SEAS-NVE Strømmen A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge CVR 2421 3528 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Forbrugeren: Jesper Bruun-Rasmussen Taarbæk Strandvej 20 2930 Klampenborg Opr. sag: Sagsbehandler: TFL MRO Indklaget energiselskab: Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. CVR 6423

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016)

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016) RESTANCEVEJLEDNING 2016 RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT EWII ENERGI A/S (Gældende fra 1. april 2016) Side 2 INDHOLD 1. FORBRUGERAFTALER OM LEVERING AF ELEKTRICITET 2. NÆRMERE REGLER OM SIKKERHEDSSTILLELSE,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0524 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0524 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: A/B XX v / BL Husumgade aa 2200 København N DONG Energy City Forsyning A/S CVR 2550 2108 & DONG Energy City Elnet A/S CVR 2991 5458

Læs mere

Restancevejledning 2016

Restancevejledning 2016 Restancevejledning 2016 Restanceprocedure & Leveringspligt [1] Indhold I. Forbrugeraftaler om levering af elektricitet II. III. IV. Nærmere regler om sikkerhedsstillelse, forrentning og tilbagebetaling

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078 Klager: Anders Christian Andersen Ole Olsens Allé 26 2900 Hellerup Sagsbehandler: /SUSJ Indklaget energiselskab: HMN Naturgas I /S CVR 3250 5821

Læs mere

Arsopgørelse Ž7exx 2,2 DONG

Arsopgørelse Ž7exx 2,2 DONG MODTAGET Arsopgørelse Ž7exx 2,2 DONG EGEMAR á CLAUSE Side 1 af 6 IlÍl" Il i ' 'I II"Il I I II II' II ' I' DONG Energy Minister Erna Hamiltons Legat Sales & Distribution Als Teknikerbyen 25 for videnskab

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 2690 Karlslunde HNG Hovedstadsregionens Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej 11 Postboks 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Kontrakt Klage over

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. INDBETALINGSKORT

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. INDBETALINGSKORT Regning Betalingsdato 02.11.2015 Hi3G Denmark ApS Forbrugsperiode 11.09.2015-15.10.2015 Total inkl. moms 930,65 Moms 115,38 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 02.11.2015 Momsspecifikation

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0732 /SEN Klager: MJ Indklaget energiselskab: 4500 Nykøbing Sj NOE Energi A/S CVR 2110 5848 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-01 01-0830,sEN Klager: - 9000 Aalborg Sekretariat KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Aalborg Forsyning - AKE

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

SKEMA A - Udfyldes altid

SKEMA A - Udfyldes altid Klageformular Se medfølgende klagevejledning, inden du udfylder klageformularen Sekretariat KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5000 Fax 4171 5100 CVR 2845 8185

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 2605 Brøndby DONG Energy Sales & Distribution A/S CVR 2021 4414 [Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia] Nesa Allé 1

Læs mere