ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367"

Transkript

1 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 Klager: Isenvadvej Ikast Sagsbehandler: /SUSJ Indklaget energiselskab: EnergiMidt Net CVR & EnergiMidt Handel CVR v / EnergiMidt CVR Tietgensvej 2-4 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 2500 Valby Tlf Fax CVR Klageemne: Regningsklage Afbrydelse af strøm i sommerhus Klager ikke modtaget selskabets breve. Ankenævnets sammensætning: FORMAND Poul Gorm Nielsen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Svend Erik Jensen Regitze Buchwaldt UDPEGET AF DANSK ENERGI Niels Grovn Benjamin Henrik Lublin

2 Side 2 12/06367 SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: 23. juni december Påklaget beløb: kr. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 3. juni 2011 og 5. marts Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 6. juni 2011 og 9. marts Klageformular modtaget i ankenævnet: 14. marts Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 21. marts Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 12. december KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Sagen angår installationsadressen,. Ejendommen er et sommerhus, som klager overtog i Den første acontoregning blev sendt til forbrugsadressen den 6. juli 2010 (bilag 1). Da betaling udeblev, fremsendte indklagede to rykkere (bilag 2 og 3). Der sendtes yderligere en acontoregning til forbrugsadressen den 14. september 2010 (bilag 4), hertil to rykkere, da regningerne ikke blev betalt (bilag 5 og 6). Indklagede sendte en tredje rykker den 9. november 2010 med advarsel om lukning (bilag 3). Strømmen blev afbrudt den 24. januar I juni 2011 konstaterede klager, at der var lukket for strømmen og tog herefter kontakt til selskabet. Sagen blev efterfølgende indbragt for nævnet. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER KLAGERS KRAV: Tilbagebetaling af kr. KLAGERS OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Klager gør gældende, at hun ikke har modtaget nogle regninger fra indklagede på den rette adresse.

3 Side 3 12/06367 Klager er af den opfattelse, at selskabet har pligt til at gøre mere for at få kontakt med kunden, særligt henset til, når netselskabet ved, at installationsadressen er et sommerhus. Klager har supplerende oplyst, at hun i forvejen er kunde i netselskabet på en anden installationsadresse, hvorfor hun derfor allerede er registreret i indklagedes system med bopælsadressen. Klager er desuden uforstående overfor, at indklagede i den periode, der har været lukket for strømmen, fortsat kræver betaling af abonnement og forbrug. INDKLAGEDES STANDPUNKT TIL KLAGERS KRAV: Afvisning. INDKLAGEDES OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Indklagede gør gældende, at klager har pligt til at oplyse korrekt regningsadresse. Indklagede har oplyst, at flyttemeddelelsen er modtaget fra ejendomsmægleren uden klagers faste adresse, og at det ikke er op til indklagede at finde oplysninger om en ny forbruger. Indklagede har afslutningsvis oplyst, at der bliver dannet acontoregninger og sendt ud, uanset om der er lukket for strømmen eller ej. BILAG TIL SAGEN Bilag 1: Aconto, faktura nr med forfaldsdato d. 16. august Bilag 2: Rykker 1 af 31. august Bilag 3: Rykker 2 af 14. september Bilag 4: Aconto, faktura nr med forfaldsdato d. 1. oktober Bilag 5: Rykker 1 af 7. oktober Bilag 6: Rykker 2 af 26. oktober Bilag 7: Rykker 3 af 9. november 2010.

4 &123H BILAG nr.: Side nr.: Acontokopi Kundenr : Fakturanr.... : Fakturadato : Forfaldsdato..... : Regningsperiode. : Intemetkode... : epw4i Ilnstallationsnr.: El EnergiMidt Net AJS El EnergiMidt Handel - Kvartals-el I alt til betaling , Antal Enhed Pris/enhed 173 kwh 1, kwh 0,4997 Abonnement 131,85 27,78 Beløb 352,90 DKK 114,22 DKK 467,12 DKK Næste regning opkræves 3. oktober L Rev nr. Kontonr. INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse KA71 KVITTERING Checks Dg IIgnonde acceptere, undor fo rbe hold af at pen"e In, muttet: modtlgd' betalingen. Ved kontin! betaling' pond'" Institut med tgnnlna'" det ud,lukkendo plngoln. tltuttlta kvittering_tryk der. r Mvla for hvilket beleb der er Indbetalt. B.ta llng.~d og Indbetaler Fakturanr.: Kundenr.: KredItornummer og beløb. modtager TIetgensvej 2-4 Kredltomummer og bøløbomodtager Tietgensvej 2-4 Underskrift ved overførel.ø fra konto Kvittering Tilmelding til BetalingsService PBS..,r Døb.gr.nr.: KontrIkInummer , mu".,, -,..J kid'''' i " Til maskinel.n nlng Undg6 venll\lst ol skrive I nedl n. tiende l elt +71< < Dag MliiUd.. Kontraktnr.: Fakturanr.:

5 Transport, off. forpligt. (PSO) og afgifter afregnes af EnergiMidt Net NS (CVR-nr ). Markedsel afregnes af EnergiMidt Handel (CVR-nr ). ISpecifikation af moms og afgifter - se yderligere forklaring på hjemmesiden Art Afgifter og moms A pris Nyaconto El Energispareafgift 0,062 10,73 El Elafgift 0, ,09 ANE El Eldistributionsafg. 0,040 6,92 El Moms EnergiMidt Net AlS 70,57 BILAG nr.: ~ El Moms EnergiMidt Handel A 22,85 Side nr.:, Som tidligere adviseret, vil der pr blive opkrævet gebyr på kr. 39,00 - hvis fakturaen ikke er tilmeldt Betalingsservice.Gå ind på vores hjemmeside og tilmeld din regning.

6 ANE Rykker 1 Rykkernota... : Dato : Forfaldsdato... : Side... : 1 Kundenummer... : Kontraktnummer... : Installation: , EnergiMidt har konstateret, at din indbetaling vedrørende nedenstående bilag endnu ikke er betalt. Det kan skyldes, at din indbetaling har krydset dette brev; i så fald behøver du ikke foretage dig yderligere. Det kan også skyldes, at du har glemt at betale. Hvis dette er tilfældet, beder vi dig venligst indbetale restancen senest på nedenstående betalingsdato. Den for sene indbetaling medfører, at rykkergebyret jf. gældende betalingsbetingelser vil blive påført næste regning..:;;.d.;;;.at;.;;.o Forfald Faktura Posteringstekst Valuta...;R..;.e;;.;s:..;;t;;;.be;;.;l.:;.ø.:;.b Faktura , Bilag DF094! DKK 467,12 Total 467,12 Rykkergebyr I alt L Reg.n,. Konton,. KA71 KVITTERING INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse Chedla Dg Hgnenele KUpte,.. under forlmho'd. f. t.,.ngllnautliiii ' modtag., betalingen. Vod kdnmnl betjllng I pengeinititut med tennlna1.r det udelukkande peng"naututeta kvltterlnd_tryk der er bovt. tor h.,ltk.t b.11fb de, er Indbetall Bot.ollngs.jD og Indbotale, Kundenr.: Kredltomumme, og bol.b.modtager Tietgensvej 2 4 Krodltomummer og beløb. modtager Tietgensvej 2 4 UnderokrIft ved ov,rf.r,i., fra konto KvittirIng Tilmelding Ul Bl tallngsservlce PBS."r.: Kundenr.: Deb.gr.nr.: Betaling af rykker via PBS er ikke muligt...j i KIOI'",",& I i Til mu klnel an nlng - Undg' venllg.t at skrive I nedl n. tiende tolt + 71 < < Dag MAi lad Ai Kundenummer.: Rykkernota...:

7 BILAG nr.: Side nr.: ANE Rykker 2 Rykkemota..... : Dato... : Forfaldsdato : Side : 1 Kundenummer : Kontraktnummer : Installation: , EnergiMidt har konstateret, at din indbetaling af nedenstående poster ikke er indgået hos os. Har du betalt indenfor de sidste 3 hverdage, har din indbetaling krydset denne skrivelse, og du skal derfor ikke foretage dig yderligere. Har du derimod glemt at betale, bedes beløbet indbetalt senest på betalingsdatoen jf. FI-kortet. Har EnergiMidt ikke modtaget din indbetaling senest 2 hverdage efter betalingsdatoen, vil der blive iværksat inkassosag med efterfølgende inkassobesøg, hvor din elforsyning vil blive afbrudt, med mindre det skyldige beløb betales, du indgår en betalingsordning eller stiller sikkerhed for betaling af fremtidigt elforbrug. Gebyr for denne skrivelse vil blive påført næste regning. Gebyr for evt. inkassobesøg jf. gældende "Betalingsbetingelser". Følgeskader opstået ved afbrydelse af elforsyningen er EnergiMidt uvedkommende. Dato.;;;.;;;;.;.;;...-- Forfald Faktura Posteringstekst Valuta R...;e~s;;..;t;;;;..b~el;;;;.ø~b Faktura , Bilag DF094! DKK 467,12 Total 467,12 Rykkergebyr I alt L Reg."r. Konlonr. INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse KA71 KVITIERING Check, og IIgnendo accepter.. under forbehold. f, t Plngelnl.ltutt" modtag.' b.lalrngon. Vi d kon" "' betaling I peng,ln, tltut mod tennfn.'., det udelukkende pengeln, tltut,.. kvittering.tryk dal' er b,vf, for hv Ik. t blleb dor er Indbetall Be hlllngs~d og Indb.hller Kundenr.: Kredllomummer og beløbsmodtager Tietgensvej 2 4 Kredllomummer og beløb8modlager Tietgensvej 2 4 Underskr1f1 ved overføre II. fri konlo Kvltterlnll TIlmelding III Belallnlll Servlce PBS..,r.: Deb.gr.nr. : Kundenr.: Betaling af rykker via PBS er ikke muligt ""uoou...j i KiOhU' I ø,& TIl m. sklnel an.snlnll Undg' venlig II al skriv. ', nedenstiende fe,l +71 < < Dag "1&"'0 Kundenummer.: Rykkernota :

8 &123H BILAG nr.: Side nr.: Acontokopi Kundenr..... : Fakturanr : Fakturadato : Forfaldsdato..... : Regningsperiode.... : Internetkode : epw4i Ilnstallationsnr.: El EnergiMidt Net NS El EnergiMidt Handel - Kvartals-el Andet (Se specifikation på bagsiden) I alt til betaling , Antal Enhed Pris/enhed 301 kwh 1, kwh 0,5035 Abonnement 229,80 50,14 Beløb 614,38 DKK 201,69 DKK DKK 916,07 DKK Næste regning opkræves 3. oktober L Reg.nr. Konlonr. INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse KA71 KVITTERING Checke og Ugn, nde lceepte,.. unde, forbehold at, t pen"... In, tituttot modtager betallngon. Ved kontant betaling I p.np Inltltut med t,nn'n. l er det ud, lukkende peng.lnlthutteta kvittering. tryk der. r blvl, for hvllk. t belab der.r Indbebil B. tailngs-lo Dg Indb.tel.r Fakturanr.: Kundenr.: Kredllomumm.r og beløbsmodteg.r TIetgensvej 2-4 Krsdllomummer Dg b. løbsmodlag.r EnergiMIdt AIS Tietgensvej 2-4 Und.rskrlft ved ov.rførel.. Ino konlo KvlH.rlng Tllm.ldlng III B.lallngsS.rvlc. PBS... r O.b.gr.nr.: Konlraklnummer J i KiUii6. i Iii Til maskln.1 aflæsning Undg' v.nllgsl al skriv. I ned. n... nd. ' < < bag.t"ød ** Kontraktnr.: Fakturanr.:

9 Transport, off. forpligt. (PSO) og afgifter afregnes af EnergiMidt Net NS (CVR-nr ). Markedsel afregnes af EnergiMidt Handel (CVR-nr ). landet Påmindelse I alt Antal 1,00 A pris Beløb DKK DKK ISpecifikation af moms og afgifter - se yderligere forklaring på hjemmesiden Art Afgifter og moms A pris Opgørelse Nyaconto Moms EnergiMidt AJS 0,00 0,00 El Energispareafgift 0,062 0,00 18,66 El Elafgift 0,619 0,00 186,32 El Eldistributionsafg. 0,040 0,00 12,04 El Moms EnergiMidt Net AJS 0,00 122,88 El Moms EnergiMidt Handel A 0,00 40,34 BILAG nr.: Side nr.: ANE Som tidligere adviseret, vii der pr blive opkrævet gebyr på kr. 39,00 - hvis fakturaen ikke er tilmeldt Betalingsservice.Gå ind på vores hjemmeside og tilmeld din regning.

10 BILAG nr.: Side nr.: Rykker 1 Rykkernota... : Dato... : Forfaldsdato... : Side... : 1 Kundenummer... : Kontraktnummer... : Installation: , EnergiMidt har konstateret, at din indbetaling vedrørende nedenstående bilag endnu ikke er betalt. Det kan skyldes, at din indbetaling har krydset dette brev; i så fald behøver du ikke foretage dig yderligere. Det kan også skyldes, at du har glemt at betale. Hvis dette er tilfældet, beder vi dig venligst indbetale restancen senest på nedenstående betalingsdato. Den for sene indbetaling medfører, at rykkergebyret jf. gældende betalingsbetingelser vil blive påført næste regning. Dato Forfald Faktura Posteringstekst Valuta...;.R..;.;e..;.;s..;.;;tb;..;;e..;.;lø~b Faktura , Bilag DF096: DKK 916,07 Total 916,07 Rykkergebyr I alt L Reg."r. Konlonr. KA71 KVITTERING INDBETALINGSKORT Kan betales I pengeinstitut og på posthuse Checke Dg lignende accept,,.., und. r fortn kold,t at p.ngllnatltuttet modtag" betalingen. Ved kontant betaling I pongalnlutut med ' I nnlnel' r det udelukkl ndo pongllnlututell kvlttering,tryk dor. r blvl, for hvllkot bolob d, r. r Indb,talt BelaUngl -to og Indbetaler Kundenr.: Kradllomummer og beløblmodlaglr EnergiMidt AJS TIetgensvej 2 4 Kradllomummer og beløblmodlagor EnergiMidt AJS TIetgensvej 2 4 UndIrskrift VId overføriii. 'ra konlo Kvittering TIlmelding til Belallngl Servlce PBS."r.: Kundenr.: Dlb.gr.nr.: Betaling af rykker via PBS er ikke muligt , i TIl malklnel afl nlng Undgi venllgsl allkrlvl I nedensli ende fell +71 < < bag MaiNa la.j i KiOnGi Kundenummer.: Rykkernota... : "id

11 BILAG r r.:, Side pr.: II -- -~ o Lf-. Rykker 2 Rykkernota... : Dato... : Forfaldsdato... : Side : 1 Kundenummer : Kontraktnummer... : Installation: , EnergiMidt har konstateret, at din indbetaling af nedenstående poster ikke er indgået hos os. Har du betalt indenfor de sidste 3 hverdage, har din indbetaling krydset denne skrivelse, og du skal derfor ikke foretage dig yderligere. Har du derimod glemt at betale, bedes beløbet Indbetalt senest på betalingsdatoen jf. FI-kortet. Har EnergiMidt ikke modtaget din indbetaling senest 2 hverdage efter betalingsdatoen, vil der blive iværksat inkassosag med efterfølgende Inkassobesøg, hvor din elforsyning vil blive afbrudt, med mindre det skyldige beløb betales, du indgår en betalingsordning eller stiller sikkerhed for betaling affremtidigt elforbrug. Gebyr for denne skrivelse vil blive påført næste regning. Gebyr for evt. inkassobesøg jf. gældende "Betalingsbetingelser". Følgeskader opstået ved afbrydelse af elforsyningen er EnergiMidt uvedkommende. Dato Forfald Faktura Posteringstekst Valuta...;R...;.e.;..s.;..t.;..be.;..l..;;;.ø..;;;.b Faktura , Bilag DF096: DKK 916,07 Total 916,07 Rykkergebyr I alt L Reg.nr. Kontonr. KA71 KVITTERING INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse Checke og IJgnende accepter.. under forbehold.f at p.ngoln lltltutte' modtager batlllln",n. Vod konlll"t betaling I pengolnltltut IMd tennlnalor det udelukkendø penge lnl tttuteu kvittering.tryk d.r er b,vl, for hvilk, ' bot. b der er Indbetalt B o hllln ll ' ~O og Indbehller Kundenr.: Knodllomummar og boløblmodlllger Tietgensvej 2-4 Kredltomummer og betøb. modtogor Tietgensvej 2-4 Underskrift ved overførell. Ira konto Kvittering TIlmelding til Behlllng.Servlce PBS.,.r.: Oeb.gr.nr.: Kundenr.: Betaling af rykker via PBS er ikke muligt...j I KiOiiii il!jte i I Til maikinel oll nlng Undg' venllgot at. knv. I neden.tiende f. lt +71 < < bag ""liud Ai Kundenummer.: Rykkernota :

12 BILAG nr.: Side nr.: Rykker 3 Rykkemota : Dato... : Forfaldsdato... : Side : 1 Kundenummer... : Kontraktnummer.... : Installation: , EnergiMidt Net har stadig ikke modtaget nedenstående restance efter 2 rykkerskrivelser. Vi beder Dem indbetale det skyldige beløb senest 10 dage fra dato. I modsat fald vil kravet blive overgivet til inkasso, hvilket vil påføre Dem yderligere inddrivelsesomkostninger. For at undgå lukning af eltilførslen, skal restancen Indbetales hos EnergiMidt Net inden ovennævnte frist, evt. på kontonr Er restancen betalt en af de seneste dage, skal der fremvises kvittering til EnergiMIdt Net evt. fax Med venlig hilsen EnergiMidt Net AJS tlf Dato Forfald Faktura Posteringstekst Valuta -'-R..;;e-'-s..;,.;tb..;;e.;.;;lø;.,.;.b Faktura , Bilag DF094! DKK 467, Faktura , Bilag DF096: DKK 916,07 Total 1.383,19 Rykkergebyr I alt L Reg.nr. Konlonr. INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse KA71 KVITTERING Checks og lignende accepter.. undor forbehold.f... pengoln,tltutt,. modtager betlllnuen. V.d koncil"' betaling I pengtlnatjtul med tenntnll _ dat u.lukkt M e pe nu, ln,tjtulet. kvitt, rlnd_tryk der er btvts for hytlk,t bllob der.r Indbetalt Betallng.~D DI/Indbetaler Kundenr.: Kredllomummer Dg belabsmodl_ger Tietgensvej 2-4 Krodllomummør og belønmodtager Tietgensvej 2 4 Underskrift ved overfører.. fra konlo KvIttering THmeldlng til aetallng.servlce PBS..,r.: Kundenr.: Deb.gr.nr.: Betaling af rykker via PBS er ikke muligt.j i Klone, i 1f16 i TIl m klnel _n nlng Undg' venllgsl al. krivel neden.tiende føll +71 < < i Dag M.hid Ai Kundenummer.: Rykkemota :

13 Side 13 12/06367 NÆVNETS BEMÆRKNINGER Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Leverings- og kontraktretlige forhold Efter elforsyningslovens 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter elforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge el har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med både netselskabet og elleverandøren. I relation til netselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage transportydelsen på netselskabets leveringsvilkår (»netbenyttelsesaftalen«), og til de gældende prisvilkår, som er anmeldt til Energitilsynet. I relation til elleverandøren har forbrugeren ligeledes accepteret at købe elektriciteten hos det forsyningspligtige elselskab efter dette selskabs gældende leveringsvilkår (»leveringsbetingelser«), medmindre forbrugeren har valgt en anden elleverandør, som der så er indgået en egentlig, skriftlig kontrakt med. For netbenyttelsesaftalen og leveringsbetingelserne gælder, at disse skal være anmeldt til Energitilsynet og er reguleret af elforsyningsloven samt dansk rets øvrige regler, herunder bl.a. aftale- og købeloven. Fremsendelse af breve til installationsadressen Nævnet lægger efter det oplyste til grund, at netselskabet fra ejendomsmægleren har modtaget underretning om forbrugerens overtagelse af sommerhuset og dermed indtræden i et kundeforhold på installationsadressen. Efter nævnets opfattelse påhviler det forbrugeren selv at meddele et netselskab og/eller en elleverandør, hvis regninger og andre meddelelser ønskes tilsendt til en anden adresse, fx den faktiske bopælsadresse. Herefter finder nævnet ikke grundlag for at kritisere, at elselskabet har fremsendt fakturaer til installationsadressen. Rykkerprocedure Da forbrugeren herefter ikke betaler de fremsendte fakturaer, kan elselskabet iværksætte normal rykkerprocedure og opkræve rykkergebyrer à 100 kr. per rykker. Der kan dog maksimalt opkræves tre rykkere for samme skyldforhold. Dette fremgår af rentelovens 9 b stk. 2, som har følgende ordlyd:

14 Side 14 12/06367 Der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kr. inkl. moms for hver rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. Har skyldneren inden for en sammenhængende periode til stadighed været i restance vedrørende samme skyldforhold, kan der uanset 1. pkt. højst kræves rykkergebyr for 3 skrivelser vedrørende restancerne i den pågældende periode. Der kan kun kræves gebyr for rykkerskrivelser, som er sendt med mindst 10 dages mellemrum. Elselskabet skal derfor tilbagebetale de rykkergebyrer, der er betalt udover de maksimale tre rykkere, idet forbrugeren til stadighed har været i restance i perioden. Afbrydelse af forsyningen Nævnet konstaterer, at netselskabets lukkeprocedure ikke er korrekt gennemført. Forbrugeren har ikke modtaget et særskilt brev med et lukkevarsel med angivelse af eksakt dato for hvornår forsyningsafbrydelsen vil ske fra, som det foreskrives i de gældende restanceinddrivelsesregler. Netselskabets forsyningsafbrydelse har således været uberettiget, og har ikke været effektueret korrekt efter gældende restanceinddrivelsesregler. Elselskabet kan således ikke kræve lukke- og genåbningsgebyr betalt af forbrugeren, og elselskabet skal således tilbagebetale disse. Opgørelse af tilbagebetalingskrav Forbrugeren har opgjort sit krav til kr. Da forbrugeren dog er forpligtet til at betale det tredje rykkergebyr, får forbrugeren medhold i et krav om udbetaling af kr. inden 30 dage efter afgørelsesdatoen. Morarenter Efter 3 og 5 i renteloven, lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002, har forbrugeren krav på at få sit tilbagebetalingskrav forrentet, når der er gået 30 dage efter den dag, da forbrugeren afsendte eller fremsendte anmodning om betaling. Kravet forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli det pågældende år med et tillæg på 7 %. Forbrugerens krav om tilbagebetaling er senest med rentevirkning fremsat i forbindelse med indgivelse af klagen til ankenævnet. Kravet forrentes herefter efter rentelovens 30 dage efter, at indklagede er gjort bekendt med sagens behandling ved ankenævnet. Klagen er ved adresseret til selskabet sendt i høring den 26. marts Forbrugerens krav forrentes således fra 24. april 2012 til betaling sker. Sagsomkostninger og klagegebyr Nævnet beslutter i denne sag, at elselskabet skal betale sagsomkostninger på kr. til ankenævnet, jf. 26, stk. 1, nr. 1, i ankenævnets vedtægter og bilagets punkt 1a. Klagegebyret på 160 kr. tilbagebetales, jf. vedtægtens 25, stk. 2.

15 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Side 15 12/06367 Nævnet træffer herefter følgende afgørelse AFGØRELSE Elselskaberne EnergiMidt Net o/s & EnergiMidt Handel o/s vi EnergiMidt o/s skal inden 30 dage fra dato tilbagebetale kr. til forbrugeren, Agnes Dorthea Hansen. Beløbet forrentes med en årlig rente svarende til Nationalbankens udlånsrente med tillæg af 7 % fra den 24. april 2012 og til betaling sker. EnergiMidt o/s skal på vegne af elselskaberne i sagsomkostninger til ankenævnet betale kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og ForbrugerstyreIsen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 1 8. JAN /

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: /MRO Klager: Søren Arani Mortensen Portørvej 7 9200 Aalborg SV Indklaget energiselskab: Klageemne: HEF NET CVR 2499 8231 HEF, Himmerland Elforsyning Over Bækken 6 9000 Aalborg

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 360 sagsnr.: ScanJour sagsnr.: 4/1920-0101-0867 / SEN MRO Klager: BJ 4180 Sorø Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/seas-nve Holding

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JLJ 3500 Værløse SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Strømafbrydelse - Erstatning

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /JHE Forbruger: 3760 Gudhjem Energiselskab: Modstrøm Danmark Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø CVR 3388 4788 Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ Klager: Indklaget energiselskab: NN 4760 Vordingborg SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP Klager: Indklaget energiselskab: NN 2000 Frederiksberg Frederiksberg Elforsyning A/S CVR 2581 3197 & Frederiksberg Elnet A/S CVR 2581 9241 v / DONG Energy A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: KK 8450 Hammel Hammel Elforsyning Net A/S CVR 3247 9243 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0369 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 7250 Hejnsvig SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE Holding A/S Hovedgaden 36

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0818 /SEN Klager: M+H.C.H 4500 Nykøbing Sj Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ndklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LP vej 4900 Nakskov Nakskov Elnet A/S CVR 2960 3081 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE A.m.b.a. CVR 6851 5211

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0385 /FR Klager: NN Indklaget energiselskab: Klageemne: 2300 København S Tidligere: KE Marked A/S CVR 2550 1861 & KE Forsyning A/S SE nr. 1143 4312 Nu: DONG Energy City

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MPE Klager: Indklaget energiselskab: CBP 9240 Nibe Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Torvet 4 9240 Nibe CVR 6881 2828 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE [berigtiget for regnefejl] 4/1920-0101-0788 /MPE Klager: AS 4623 Lille Skensved v / LS Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 2700 Brønshøj KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v/ DONG Energy A/S CVR 3621 3728 Salg og Distribution Nesa Allé 1 2820 Gentofte

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0024 /MLJ Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7000 Fredericia TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 & Forsyning A/S CVR 2742 5100 v / Den Selvejende Institution

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0306 /FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7500 Holstebro Nordvestjysk Elforsyning A.m.b.a. CVR 3656 1319 & NOE Energi Forsyning A/S CVR 2548 9551 v / NOE

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: KIH A/S Nyborgvej 22 5550 Langeskov CVR 2425 7894 Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning Klosterbakken 12 5100 Odense C CVR-nr. 7674 0259 Nyropsgade

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0729 /TFL Klager: KAL 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-01 01-0830,sEN Klager: - 9000 Aalborg Sekretariat KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Aalborg Forsyning - AKE

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0732 /SEN Klager: MJ Indklaget energiselskab: 4500 Nykøbing Sj NOE Energi A/S CVR 2110 5848 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /TFL Klager: CØV 7800 Skive Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: I/S Skive Fjernvarme CVR 6832 6214 Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Amagerfælledvej

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0064 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 3370 Melby Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / DONG Energy A/S CVR 3621 3728

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Forbrugeren: Jesper Bruun-Rasmussen Taarbæk Strandvej 20 2930 Klampenborg Opr. sag: Sagsbehandler: TFL MRO Indklaget energiselskab: Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. CVR 6423

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0016 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: NN 4700 Næstved SEAS-NVE Strømmen A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge CVR 2421 3528 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0130 /sen Klager: BH Indklaget energiselskab: 4700 Næstved Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. CVR 1929 4749 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0129 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4100 Ringsted SEAS-NVE A.m.b.A. CVR 6851 5211 & SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 v / SEAS-NVE A.m.b.A. Hovedgaden 36 4520

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 2605 Brøndby DONG Energy Sales & Distribution A/S CVR 2021 4414 [Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia] Nesa Allé 1

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078 Klager: Anders Christian Andersen Ole Olsens Allé 26 2900 Hellerup Sagsbehandler: /SUSJ Indklaget energiselskab: HMN Naturgas I /S CVR 3250 5821

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0827 / TFL Klager: BB og ELM 4540 Fårevejle Indklaget energiselskab: Klageemne: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 V/ SEAS NVE Strømmen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0052 /IOE Klager: Indklaget energiselskab: L-LA og LG 5560 Aarup Naturgas Fyn Distribution A/S CVR 2921 4824 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18

Læs mere

SKEMA A - Udfyldes altid

SKEMA A - Udfyldes altid Klageformular Se medfølgende klagevejledning, inden du udfylder klageformularen Sekretariat KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5000 Fax 4171 5100 CVR 2845 8185

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0114 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0114 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 5270 Odense N Odense Kommunale Fjernvarme v / Fjernvarme Fyn A/S CVR 3017 4968 Klosterbakken 12 Postboks 1303 5100 Odense C Nyropsgade 30

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen)

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen) TREFORs restanceprocedure (Restancevejledningen) TREFORs RETNINGSLINJER FOR NETVIRKSOMHEDERS REGNINGSUDSENDELSE OG RESTANCEINDDRIVELSE Denne vejledning beskriver vejledende regler vedrørende betalingsfrist,

Læs mere

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form KMH Invest ApS, Greve over Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0007 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 7600 Struer Struer Forsyning Fjernvarme A/S Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer CVR 2620 3562 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

J.nr. 2012-0081 UL/bib. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. Annette og Finn-Ole Kofod Runddyssen 45 2730 Herlev. ctr.

J.nr. 2012-0081 UL/bib. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. Annette og Finn-Ole Kofod Runddyssen 45 2730 Herlev. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Annette og Finn-Ole Kofod Runddyssen 45 2730 Herlev ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Gurli Hansen Nørregade 4 3700 Rønne Nævnet har modtaget klagen den 23. april

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen.

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. Nævnets sammensætning: FORMAND

Læs mere

Forbrugssted: Bornholms Alle 2 Afregningsperiode: 01.01.2011-31.12.2011. Aflæsninger

Forbrugssted: Bornholms Alle 2 Afregningsperiode: 01.01.2011-31.12.2011. Aflæsninger AFREGNING AF FORBRUG Knivholtvej 15 99 Frederikshavn CVR-nr: 25 59 94 7 Fdf/Fpf Fr.Havn 1. Kreds v/kasserer Bendt Frederiksen Ydunsvej 6 (vedr. kredshuset) 99 Frederikshavn Kundenr: 7 556 528 Regningsnr:

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde

BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde Klageemne: Klage over aftalen og to eftersendte fakturaer

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013 LEVERINGSBESTEMMELSER 1. udgave Maj 2013 #JobInfo DocName[0]=LevbestForsIDE# #JobInfo Copies[0]=1# [TL-ALN-2013-06-25-00113-00-TL-ALN-2013-06-25.DOCX] Indholdsfortegnelse 1 Ideelle A/S... 03 2 Formål...

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) Advok Erik Arnholm, Odense, på vegne af [kundens navn udeladt], over Energitilsynet af 24. marts 2004 Odense Energis krav om depositum for levering af strøm Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : Gl. sagsnr. ScanJour: 4/1920-0101-0851 / TFL Klager: Jørgen Holdt Ericavej 176 2820 Gentofte Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Energiselskabet

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder...

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder... Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for C-kunder... 5 Priser for B-kunder... 6 Priser for A-kunder... 7 Priser for øvrige kundetyper... 8 Priser

Læs mere

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703 il' j: Rykkerbrev.... -! Rl!turadre5se: TDC c/o CCE Ellegårdsve] 23A 6400 Sønderbof9 Cand. Psych. Bogtrykkervej 25 St Th 152A Fakturanr. Fakturadato Periode Beløb Dags dato: Kontonr.: Girokonto: Abon.

Læs mere

Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S

Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S Side 1 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Generelle vilkår... 4 Tarifprincipper og kundetyper... 5 Priser for C-kunder... 6 Priser for B-kunder... 7 Midlertidige installationer...

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring Faktura rykker inkasso Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring En effektiv rykkerprocedure betyder meget for virksomhedens likviditet og lønsomhed. Selv en effektiv rykkerprocedure vil dog

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0165. 2100 København ø. Metroselskabet I/S v/metroservice A/S.

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2011-0165. 2100 København ø. Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0165 Klageren: Indklagede: xxxxxxxxxxx 2100 København ø Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Rykkergebyr på 100 kr.

Læs mere

Årsopgørelse - 2013. Årsopgørelse for perioden 01.01.2013-31.12.2013. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Stig Dragholm

Årsopgørelse - 2013. Årsopgørelse for perioden 01.01.2013-31.12.2013. Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør. Kære Stig Dragholm Forsyning Helsingør A/S Haderslevvej 25, 3000 Helsingør Stig Dragholm Hellebo Park 1 04 4 3000 Helsingør CVR.nr.: 25 16 51 60 EAN.nr.: 5790001124854 Tlf.: 48 40 50 50 E-mail: kundeservice@fh.dk www.fh.dk

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13029 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 28 19 49 27 V.G. Automobiler, Nika Service v/mile Nika Kærhøjgårdsvej 46 3540 Lynge Klagen vedrører: Køb af bil Ikke-medlemsvirksomhed

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/11468

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/11468 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/11468 Sagsbehandler: /SEN Forbruger: Them Larsen Kalvehave 38 Snerslev 4100 Ringsted Indklaget elselskaber: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Forsyning CVR 2421 3528

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Lars. Lars er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande Betalingsservice er det

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Varme notat. Hultmannsvej 10 fik fjernvarme pr 15/3 2013. Pr. 2/9 2013 er aflæst et forbrug på 30,96 GJ siden installationen.

Varme notat. Hultmannsvej 10 fik fjernvarme pr 15/3 2013. Pr. 2/9 2013 er aflæst et forbrug på 30,96 GJ siden installationen. Varme notat Hultmannsvej fik fjernvarme pr 5/3 23. Pr. 2/9 23 er aflæst et forbrug på 3,96 GJ siden installationen. Hvert kvartal opkræver Gentofte Fjernvarme 8.27, kr aconto. Heraf er.67 afdrag på installationen

Læs mere

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET

AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET AFGØRELSE FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET Forbruger: FORBRUGEREN Erhvervsdrivende 1: PRODUCENTEN Erhvervsdrivende 2: Microsoft Danmark ApS FORBRUGERKLAGENÆVNET Amagerfælledvej 56 2300 København S Erhvervsdrivende

Læs mere

Faktura. aarhusvand. - faktureret a conto (excl. evt. gebyr og renter) For lidt opkrævet

Faktura. aarhusvand. - faktureret a conto (excl. evt. gebyr og renter) For lidt opkrævet Faktura Ejerforeningen Mejlgade 67-69 v/michael From Sørensen Mejlgade 69 St tv 8000 Arhus C Kundenr.: 222517 Adgangskode:0108754 Installationsnr.: 135569 EAN-nr: Kontostreng: Ordrenr. : OCR-linie: 1355690128

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0096 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER TL (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Take Offer ApS Take Offer ApS REJSEMÅL

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0025 Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

Takstblad 2015-2016. Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.a. (01.05.15 30.04.16)

Takstblad 2015-2016. Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.a. (01.05.15 30.04.16) Takstblad Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 2015-2016 (01.05.15 30.04.16) 2 Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbidrag:... 4 Betaling for tilslutning i kr.:... 4 Investeringsbidrag:... 4 Stikledningsbidrag:...

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13230 Klagen vedrører: Køb af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens klage 2. Virksomhedens kommentarer 3. Øvrige dokumenter modtaget i perioden fra klagens

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0001 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: 2800 Lyngby HNG I/S (Hovedstadsregionens Naturgas) Gladsaxe Ringvej 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

Prisblade. SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S. gældende fra 1. april 2015. for. C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg Prisblade gældende fra 1. april 2015 for SEF Net A/S og SEF FORSYNING A/S C/O Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg C-tarif anvendes til kunder, som aftager el fra det almindelige lavspændingsnet

Læs mere

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals [1] Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals CVR-nr. 22 66 29 10 Telefon 98 25 24 11. Telefax 98 25 05 12 Vagttelefon 40 40 22 66 e-mail : halsfjernvarme@halsfjernvarme.dk Hjemmeside www.halsfjernvarme.dk

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0374 Klageren: XX 3200 Helsinge Indklagede: CVRnummer: Movia v/lokalbanen Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SP Klager: Indklaget energiselskab: NN 5800 Nyborg Nyborg Elnet A/S Gasværksvej 2 5800 Nyborg CVR 2565 1421 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr.

Læs mere