Renovering af kommunale klubhuse. Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renovering af kommunale klubhuse. Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering:"

Transkript

1 Nr. Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renovering af kommunale klubhuse Christian Tønnesen Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Fagsekretariat Kort projektbeskrivelse: Teknisk for har sammen - herunder med sammenhæng Plan og Kultur foretaget med vision en besigtigelse og indsatsområde af de 10 kommunalt ejede klubhuse. Formålet med besigtigelsen har været at få lavet en status over bygningernes tilstand, samt at få prissat påkrævede renoveringsopgaver. Opgørelsen fra Byggeri & Miljø viser, at der er påtrængende renoveringsopgaver på de 9 kommunalt ejede klubhuse. En del af renoveringen er til energioptimering af bygningerne, der har meget høje energiudgifter. Projektet blev ved budgetbehandlingerne for 2011 medtaget i overslagsåret Der vil i forbindelse med renovering af klubhusene blive arbejdet for, at de lokale foreninger efterfølgende overtager husene og derved også driften og vedligeholdelsen heraf. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering 100 Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Hvad enten klubhusene fremover bevares som kommunal ejendom, eller de overdrages til foreningerne, vil der være udgifter til renovering af bygningerne på ca. 1.3 mio., idet man næppe kan forvente at foreningerne vil optage klubhusene i meget dårlig stand.

2 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Der har ikke tidligere været afsat midler til indvendig og udvendig vedligeholdelse af de kommunale klubhuse. For de fleste gælder at de nuværende varmeanlæg er forældede og for dyre i drift. Flere badeog toiletfaciliteter er nedslidte og trænger kraftigt til renovering. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Fagsekretariat Teknik står for anlægopgaverne. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Renoveringen gennemføres i I første kvartal vil blive foretaget en prioritering af investeringerne i de enkelte huse. Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

3 Nr. Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Modernisering af Faaborg Fritidscenter Fagsekretariat Plan og Kultur Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Kultur, fritid og friluftsliv Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse I Kort dag er projektbeskrivelse: tilbuddene for i området - omkring herunder fritidscentret sammenhæng orienteret med om de vision idrætter, og indsatsområde som man altid har kunnet dyrke i et fritidscenter. En modernisering af Faaborg Fritidscenter skal tage udgangpunkt i, at et langt bredere antal idrætter skal kunne dyrkes. Det handler bl.a. om at skabe plads til fitnessaktiviteter såsom styrketræning, yoga, aerobic mv. - men det handler også om, at der bliver mulighed for at mere specialiserede tilbud får plads - der kunne fx være tale om forskellige former for kampsport. Endelig er det væsentligt, at der også bliver mulighed for sundhedstilbud rettet mod fx wellness, "helbredstjek" og fysioterapit/massage. Samlet set vil en sådan udvidelse af Faaborg Fritidscenters understøtte målsætningerne om at blive en attraktiv bosætningskommune. Et moderne og tidssvarende fritidscenter udgør således også en central del af Masterplanen for Faaborg. Endelig kan en udvidelse og modernisering bidrage til nye erhvervsmæssige muligheder i Faaborg indenfor turisme og oplevelsesøkonomi. Der er nu lavet en ny institution og en ny bestyrelse, som er i gang med at skabe en ny start for fritidscentret. Den nye bestyrelse er sammensat med henblik på at sikre et bredt udsnit af væsentlige kompetencer for et sådant center. Blandt bestyrelsens hovedprioriteringer er at undersøge muligheden for at etablere en vandrerhjem i tilknytning til fritidscentret. En sådan etablering vil give gode muligheder for, at de potentielle synergieffekter mellem vandrerhjem og fritidscenter vil kunne etableres. Redegørelse Kort projektbeskrivelse: for - herunder sammenhæng med vision og indsatsområde Der arbejdes p.t. med at lave en udviklingsplan for Faaborg Fritidscenter, der skal skitsere mulighederne for at udvikle centeret, så det kan leve op til hensigterne i forbindelse med etableringen af den nye institution. Udviklingsplanen bliver til i et samarbejde med kommunen via breddeidrætskommunesatsningen. Planen opererer fortsat med at placere supplerende faciliteter ved en sammenbygning af svømmehal og idrætshaller. Ved budget 2011blev i overslagsårende afsat i alt 8 mio kr til at støtte en udbygning af centeret. Et tilskud på minimum 15 mio kr. fra kommunen til udbygningen vurderes imidlertid at være en forudsætning for projektets realisering. Det må til gengæld forventes, at kommunen i løbet af et par år vil kunne reducere driftstilskudddet til centeret med et væsentlig årligt beløb. ( 1 mio kr eller mere)? Der er ved at blive udarbejdet driftsbudgetter. Reducerede driftstilskud kan evt. gøres til forudsætning for projektets realisering. En mindre anlægstilskud vurderes i alle tilfælde at fjerne grundlaget for at få etableret et nyt vandrerhjem med ekstern kapital i tilknytning til centeret. Centret har i øvrigt en unik placering v. Faaborg og i landskabet ud til Sundet. Det vurderes at det gennem en modernisering samt udbygning vil kunne tiltrække mange turister og sportlige arrangementer til Faaborg, herunder også i skulder- og lavsæson. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Privat fond

4 Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Det skønnes, at der er behov for væsentlige om-/udbygninger, for at Faaborg Fritidscenters potentiale som en samlende faktor i idrætslivet i Faaborg kan realiseres. Vurderingen er, at for at opnå de nødvendige synergigevinster ved at fusionere de forskellige institutioner, er det nødvendigt at etablere en ny facilitet, som kan knytte de eksisterende faciliteter sammen. DGI Huse & Haller har anslået, at det vil koste ca. 30 mio. kr. at etablere en sådan facilitetet. Det foreslås, at halvdelen udgøres af kommunale midler - og at den anden halvdel udgøres af fondsmidler og låntagning. De nærmere muligheder og omfanget af den eksterne medfinansiering skal undersøges yderligere som en del af processen. Der kan blive behov for at lave en etapeopdeling af planerne, så disse i stedet kan realiseres over en længere årrække. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Der henvises til Fritidsstrategien og herunder særligt begrundelserne for at styrke idrætscentrene i de 2 store byer samt til masterbplanen for Faaborg. Projeket understøtter således også indsatsfeltet Attraktive byer og landsbyer. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Undersøgelser peger på, at danskernes motionsvaner er under drastisk forandring. Det er målsætningen, at Faaborg Fritidscenter skal udbyde flere aktivitetstilbud tilpasset til disse forandringer. Centret skal i forlængelse af fritidsstrategien være en af de to steder i kommunen, hvor der skal være et stort udbud af forskelligartede aktiviteter. Det er desuden også målsætningen, at Faaborg Fritidscenter gennem disse investeringer skal kunne opnå forbedrede driftsresultater, så de selv kan stå for en større del af vedligeholdelsen og udviklingen af anlægget. Projektet skal danne grundlag for, at Faaaborg Fritidscenter selv kan blive udbyder af forskellige aktiviteter, som kan sikre driften af faciliteten. Det handler fx om, at centret selv skal kunne sælge events såsom børnefødselsdage, firmaarrangementer, aktivitetsdage, klippekort osv. For at kunne afsætte sådanne produkter, er det nødvendigt at faciliteten kan rumme disse - og derfor er det af afgørende betydning, at faciliteten moderniseres.det er også målsætningen, at der etableres overnatningsfaciliteter som dels kan anvendes til træningslejre mv., men hvor også turister kan overnatte i sommerhalvåret. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: 2011: Planlægning og vurdering af eksterne finansieringsmuligheder i samarbejde med Faaborg Fritidscenter samt etablering af udviklingsplan for Faaborg Fritidscentret. 2012: projektering samt opstart af byggefase : Færdiggørelse og ibrugtagning Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning:

5 Resultatkrav: - at der kommer et bredere tilbud af aktiviteter i fritidscentret særligt rettet mod brugere, som ikke i dag er tilstede i centret. - at de nuværende brugere fastholdes. - at der etableres en sammenhængende idrætsfacilitet mellem Faaborghallerne og Faaborg Svømmehal. - at der skabes et grundlag for en forretningsorienteret drift af faciliteten. - at det samlede driftstilskud til Faaborg Fritidscenter kan sænkes og at fritidscentret selv kan afsætte midler til anlæg og vedligehold. Der føres en løbende dialog med Faaborg Fritidscenter vedr. udviklingen i antal besøgende og udviklingen i de økonomiske nøgletal for faciliteten. Faaborg Fritidscenter kan hvert år afsætte minimum 0,5 mio. til løbende anlægs- og vedligeholdelsesomkostninger fra I forbindelse med de konkrete anlægsbevillinger, skal muligheden for at nedsætte driftstilskuddet undersøges nærmere. Fagudvalgets bemærkninger:

6 Nr. 8 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Modernisering af lokale aktivitetscentre Fagsekretariat Plan og Kultur Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Kultur, fritid og friluftsliv Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Moderniseringen Kort projektbeskrivelse: for af lokale aktivitetscentre - herunder sammenhæng hænger nøje sammen med med vision udviklingsstrategiens og indsatsområde indsatsområder Kultur og Fritid, Børn og Unge samt Attraktive byer og lokalsamfund. For at kunne sikre attraktive bosætningsvilkår, er det afgørende at der findes tidssvarende lokale aktivitetscentre. Det har vist sig, at kommunal medfinansiering ofte udgør en afgørende faktor for, at eksterne interessenter vil engagere sig i lokale projekter. Det har endvidere vist sig, at det er nødvendigt at have et vist økonomisk beredskab, så det overfor eksterne økonomiske interessenter hurtigt kan signaleres, at kommunen har reserveret beløbet. Puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre hænger nøje sammen med visionen om at udvikle fremtidens faciliteter. For at kunne leve op til målsætningen om på sigt at yde mindre tilskud til drift og vedligeholdelse gennem investeringer i nye tiltag, er det afgørende, at der er mulighed for at bidrage med kommunal medfinansiering til projekter, som kan underbygge udvikling af nye aktiviteter i kommunalt støttede idrætsfaciliteter. Endelig hænger puljen til modernisering af lokale aktivitetscentre sammen med Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspolitik, idet medfinansieringen særligt kan komme landdistrikterne til gode. De hidtil afsatte midler har således bl.a. været med til at løfte projekt mulithal i Allested-Vejle (samlet budget 10 mio.), støtte til etablering af et foreningsdrevet motionscenter i Nr. Lyndelse (samlet budget 1.6 mio.) og støtte til renovering/udvidelse af Foderstoffen i Rudme (samlet budget 3 mio. kr). Derudover har puljen givet Ryslingehallen mulighed for at opnå 5 mio kr. i støtte fra Lokale- og anlægsfonden til en omdannelse af Ryslingehallen til en multihal - (et samlet budget til 10 mio. kr. kommunen støtter med 2.mio kr). Der er flere andre projekter i deres indledende fase, hvor en kommunal medfinansiering også udgør en afgørende faktor. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt

7 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: I de hidtidige projekter, der har fået kommunal støtte i 2008, 2009 og 2010 har den kommunale medfinansiering været på 20-30% af det samlede budget for moderniseringen af lokale aktivitetscentre. Det må forventes, at ikke alle projekter vil kunne holdes nede på en kommunal medfinansiering på %. Det skyldes bl.a. udviklingen i forlængelsen af finanskrisen, hvor både fonde og banker er blevet mere tilbageholdende. På den baggrund foreslås det, at succeskriteriet skal være, at den kommunale medfinansiering maksimalt må udgøre 33 %. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Midlerne til modernisering af lokale aktivitetscentre bruges til kommunal medfinansiering af projekter, hvor hovedparten af finansieringen ellers hentes via eksterne midler. Eksempelvis har kommunal medfinansiering på 2 mio. kr. løftet et samlet projekt i Allested-Vejle på 10 mio. kr. Det er målsætningen for puljen: - at kommunen via medfinansieringen er med til at nye faciliteter udvikles lokalt til glæde for kommunens borgere. - at det bliver muligt at tiltrække ekstern medfinansiering. - at det via tilskud til anlægsaktiviteter bliver muligt på sigt at sænke det kommunale driftstilskud til eksisterende faciliteter. - at der skabes gode udviklingsmuligheder i Faaborg-Midtfyn Kommunes lokalsamfund. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Handleplan og projektorganisation: Løbende dialog med lokale initiativtagere, der har projekter parat, som kan generere ekstern medfinansiering. Opsøgende aktiviteter, der henleder opmærksomheden på, at det er muligt at gennemføre spændende projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav: Resultatkrav: - at det lykkes at tiltrække eksterne midler til at realisere mange forandringer i de lokale aktivitetscentre - at den kommunale finansiering af de realiserede projekter udgør 20% - og maksimalt 33%. - at drætshaller og andre aktivitetscentre bruges flere timer og af flere brugere. - at den kommunale medfinansiering resulterer i, at projekterne realiseres. Årlig opfølgning på, hvilke projekter der bliver realiseret på baggrund af de midler, der er reserveret til modernisering af lokale aktivitetscentre. Årlig opfølgning på, i hvilken grad der kan leves op til målsætningerne vedr. den kommunale medfinansiering i de projekter, som bliver realiseret. Fagudvalgets bemærkninger:

8 Nr. Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Modernisering af Midtfyns Fritidscenter (MFC) Fagsekretariat Plan og Kultur Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse De Kort seneste projektbeskrivelse: undersøgelser for af - befolkningens herunder sammenhæng idrætsvaner viser, med at der vision særligt og blandt indsatsområde unge og voksne sker markante forandringer i disse år. Med disse forandringer følger bl.a. en større villighed for at betale for de attraktive fritids-, sundheds- og motionstilbud, som den enkelte ønsker. Midtfyns Fritidscenter udbyder idag kun få af disse nyere aktiviteter. Desuden fremstår dele af centret, på trods af de seneste renoveringer, som slidt. Der er således brug for at overveje renovering af baderum og sauna i svømmehallen. Desuden er vandrehjemsdelen også meget slidt og utidssvarende. Midtfyns Fritidscenter rummer således samlet et uindfriet potentiale i relation til at være en samlende faktor for tilbud inden for sundhed-, fritids- og aktivitetsområdet for endnu større grupper af borgere i centerets opland. Ved mindre ombygninger kan centret tiltrække betalingsvillige brugergrupper, som idag ikke bruger centret. Desuden vil man også ved mindre til- og ombygninger kunne forbedre foreningernes vilkår i Midtfyns Fritidscenter. Endelig bør det også overvejes at hæve standarden af vandrehjemmet og svømmehallens omklædningsfaciliteter med henblik på at sikre, at Midtfyns Fritidscenter kan tilbyde tidssvarende forhold på disse områder. Særligt er det vigtigt, at vandrerhjemsdelen opgraderes så det bliver attraktivt for flere forskellige gruppper at overnatte på Midtfyns Fritidscenter. Projektet skal også danne grundlag for, at Midtfyns Fritidscenter i højere grad bliver en aktør på fritidsmarkedet mht. at udbyde diverse aktiviteter såsom træning på mindre hold, forskellige events og tilbud om "sundhedstjek" mv. Centeret har fået mulighed for at navigere på sundheds-, motions- og fritidsmarkedet via initiativer, der tiltrækker borgere fra store dele af kommunen. Centeret fik i budget 2010 tildelt ialt 6 mio kr til investering i udviklingstiltag. Beløbet i skemaet er restbeløbet efter der i 2010 blev gennemført investeringer i nye aktivitetslokaler samt ombygning af gamle lokaler v. det gamle cafeteria. Et fitnesscenter er etableret i 2010 og det er i hastig vækst og illusterer betydningen af tage nye aktiviteter ind for at udvikle stedet. Der udarbejdes p.t. en udviklngsplan, som skal lægge linierne for de kommende års udvikling videre af stedet. Investeringer i centeret vurderes fortsat på sigt at kunne danne basis for reducerede årlige driftstilskud. Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter

9 Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Det skønnes, at Midtfyns Fritidscenter med de seneste til- og ombygninger har udviklet sig i retning af at kunne udbyde flere nye idrætsaktiviteter. Det skal nærmere vurderes, hvilke mangler centret har, for at kunne udbyde et bredt udbud af aktiviteter rettet mod mod befolkningens nye idrætsvaner. Der fremstilles derfor sammen med Midtfyns Fritidscenter og som en del af breddeidrætskommunesatsningen en udviklingsplan for centeret i 2011, som skal beskrive den fremtidige udvikling af fritidscentret, således at der kan laves et godt grundlag for at træffe de bedst mulige beslutninger vedr. centrets fremtidige organisering, ombygning og evt. tilbygningning. På baggrund af udviklingsplanen kan det nærmere kvalificeres, hvilket konkret behov der er for anlægsinvesteringer i relation til de nødvendige om- og tilbygninger. Det kan fx vise sig, at det er nødvendigt at investere yderligere end det skønnede for at kunne sikre et center, hvor kommunens løbende driftsengagement er mindre. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Midtfyn Fritidscenter moderniseres, så det udvikler sig til at blive et tidssvarende og attraktivt idræts- og fritidscenter for alle borgere i alle aldre. Et center der giver borgerne brede muligheder for at dyrke forskellige typer af motion og idræt og som motiverer væsentlig flere borgere til at dyrke motion i fritiden. Det er således projektets delmål at: - at en modernisering af centret vil få væsentlig flere borgere i centrets opland til at dyrke motion og idræt - at Midtfyns Fritidscenter efter ombygningen rummer såvel organiserede som uorganiserede idrætsaktiviteter til glæde for alle. Herunder også, at der er gode forhold for de lokale idrætsforeninger. - at Midtfyns Fritidscenter tager initiativ til at igangsætte nye aktiviteter, som skal sikre bedre indtægtsgrundlag i forlængelse af den kommunale anlægsinvestering. - at Midtfyns Fritidscenter fra 2013 hvert år kan afsætte og/eller anvende samlet minimum 0,5 mio. kr. til løbende anlægs- og vedligeholdelsesopgaver. - at der i forbindelse med kommunale anlægsbevillinger nærmere vurderes, i hvilket omfang det kommunale driftstilskud kan sænkes. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: 2011: På baggrund af erfaringer fra lignende centre laves der en udviklingsplan for, hvordan og i hvilken rækkefølge Midtfyns Fritidscenter skal udvikles. 2012: Byggeri 2013: Evt. løbende ibrugtagning efterhånden som nye dele af centret står færdigt Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Der følges løbende op på, om Midtfyns Fritidscenter lever op til målsætninger vedr. sænkning af tilskud og om de er i stand til at afsætte de nødvendige midler til anlæg og vedligehold. Midtfyns Fritidscenter tager initiativ til at igangsætte nye aktiviteter, som skal sikre bedre indtægtsgrundlag i forlængelse af den kommunale anlægsinvestering. Midtfyns Fritidscenter kan fra 2013 hvert år afsætte 0,5 mio. kr. til løbende anlægs- og vedligeholdelsesopgaver. Fagudvalgets bemærkninger:

10 Nr. Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renovering af idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat Teknik Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Fortsat Kort projektbeskrivelse: renovering for af idrætshaller - herunder i Faaborg-Midtfyn sammenhæng Kommune, med som vision blev igangsat og indsatsområde i Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Siden 2008 har Faaborg-Midtfyn Kommune renoveret en række ældre idrætshaller med henblik på at indhente det vedligeholdelsesefterslæb, som kunne konstateres i en rapport udarbejdet af kommunen i Efter udskydelsen af renoverigsopgaverne oprindeligt afsat til 2011 til 2012, vil de planlagte renoveringer være gjort færdigt med udgangen af Blandt de største projekter der udføres i 2011 og 2012 er: - Renovering af omklædningsrum i Faaborghallerne - Renovering af gavle i Svanningehallen - Ventilation i Brobyværk og Ryslingehallen - Nyt gulv i annekshallen i Aarslevhallen

11 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Arbejderne styres og administreres af fagsekretariatet Byggeri og Miljø. Arbejderne udføres af eksterne leverandører. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

12 Nr. ANLÆG Projektnavn: Modernisering af Byskolen - Fase 1 Aftaleholder: Fagsekretariat Plan og Kultur Kategori: Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Indsatsområde: Kultur, fritid og friluftsliv Fagudvalg: Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Renoveringen Kort projektbeskrivelse: af for byskolen er - en herunder del af Faaborg sammenhæng Masterplan, med og projektet vision skal og indsatsområde bidrage til synliggøre og åbne aktiviteterne på Byskolen for byens borgere og turister, samt bidrage til at opbygge byens profil som en moderne og aktiv kulturby. En profil der skal understøtte Faaborgs attraktivitet for bosætning og fastholdelse af bosættere. Faaborg byskole ligger centralt i Faaborg by, og er idag tilholdssted for ungdomsskolen, musikskolen og børnebilledskolen i Faaborg. Derudover bruges byskolen af mange foreninger, og andre kommunale institutioner som bibliotek, dagplejere, skoler, m.v. Byskolen fremstår udadtil som et utrygt område at opholde sig ved. Der er ingen lys, når det er mørkt, og belægning og indretning af gården er totalt nedslidt, og understøtter den utrygge oplevelse af stedet. Stedets aktiviteter er ikke synlige, hvorfor området fremstår som et passivt, uinteressant og stille område. Endvidere er dele af bygningskomplekset uhensigtsmæssigt indrettet set i forhold til de funktioner stedet rummer. Eksempelvis bruger dagplejerne gymnastiksalen, eller det gamle bibliotek, hvorfra der ikke er udkig til gården til de sovende børn i barnevogne. Endvidere modtager kommunen flere gange årligt klager over støjniveau fra musikskole og ungdomsskolens musikaktiviteter, som foregår i musikskolens lokaler. Efter besigtigelse af forholdene, vurderes det at være nødvendigt få lavet støjdæmpning på enkelte af musikskolelokalerne. Redegørelse Kort projektbeskrivelse: for - herunder sammenhæng med vision og indsatsområde Byskolen har en meget bred skare af brugere, og mange borgere vil ved en modernisering/renovering af Byskolen opleve det som en positiv udvikling i deres by. Skolens centrale beliggenhed betyder, at en delvis modernisering også vil opleves som et væsentligt bymæssigt løft. Med forholdsmæssigt få økonomiske midler vil stedet i løbet af en kort årrække igen fremstå som et indbydende område, der inviterer til aktiviteter og ophold og ydermere fremmer og højner aktivitetsniveaet på Byskolen. Set i forhold til bygningernes omfang og gårdarealets størrelse, så vil det kunne renoveres for forholdsvis få midler, hvilket vil sige 11.5 mio kr. En udgift der kan fordeles henover 5-6 år. Der er udarbejdet et katalog, der illustrerer forslag til renoveringer og redegør for omkostningerne hermed. Husets faste brugere som musikskole, ungdomsskole og børnebilledskole har medvirket i udarbejdelsen af kataloget. Hele renoveringen af skolen vil ikke kunne ligge inden for rammerne af de midler, der er afsat i budgettet til realisering af nye projekter i Faaborg, såsom havnebad, kulturhus, retsbygning, ombygning af busterminal mv. Projektet har sammenhæng til følgende indsatsområder i Udviklingsstrategien: Kultur og Fritid, Børn og Unge og Faaborg i Udvikling Økonomi: Hele kr. PL Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto)

13 Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2011 i overslagsår 2012, 2013 el. 2014: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Der er udarbejdet et katolog over renoverings og moderniseringsomkostningerne på Byskolen. Kataloget er udarbejdet på baggrund af besigtigelser og kortskitser. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Formålet med projekter er: -At højne aktivitetsniveauet på hele byskolen ved at modernisere, omdanne og renovere dele af Faaborgs byskole gennem en periode på 5-6 år. -At skabe tryghed for skolens nuværende og kommende brugere ved at synliggøre den eksisterende aktivitet og de eksisterende kontorarbejdspladser. -At understøtte udviklingen af Faaborgs kulturelle profil og dermed øge byens bosætningspotentiale. Det vil vi gøre ved: - at renovere skolegården, så den fremstår indbydende og inviterer til ophold og aktivitet, - at synliggøre det eksisterende aktivitetsniveau, ved at åbne facaderne ud til skolegården. - at omdanne gymnastiksal m.v. til et børnekulturhus, for daginstitutionerne, dagplejerne, skoler, børnekulturforeninger, forældregrupper, samt øvrige foreninger, børneteaterforestillinger, børneteaterproduktioner, børneteater, udklædning m.v. -at omdanne en del af stueetagen på ungdomsskolebygningen til hele Byskolens mødested for borgere og for stedets brugere som foreninger, musikskoleelever, ungdomsskoleelever, eller andre der har lyst til at læse lektier, spille Wii eller andet. - at omdannelsen sker i 5-6 faser inden for de kommende 5-6 år. Renoveringen og den fremtidige udnyttelse af byskolen er tæt koordineret med det planlagte biblioteks-, kultur- og erhvervshus v. Helios. Dette i erkendelse af, at Byskolens faciliteter ikke vil kunne undværes og med henblik på optimering af det samlede behov for m2 til kultur og fritidsaktiviteter, herunder at begrænse behovet for nybyggeri v. Helios. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: I 2012 foreslås første fase gennemført - en renovering af skolegården, fordi den hurtigt vil have en synlig og markant effekt, samtidig med at behovet herfor virkelig er tiltrængt. I gennemføres anden fase - etablering af børnehus - gymnastiksal renoveres, facaden åbnes op, installationer fornys, balkon og scene renoveres. Foyerområde med toiletter og garderobe etableres. 1. sal renoveres. I gennemføres 3. fase - fælleshus for Byskolens brugere (både børn, unge og voksne) og personale samt borgere iøvrigt. I 2017 gennemføres 4. fase - det gamle bibliotek - fjernelse af facade og isætning af stor vinduesfacade, samt maling af lokaler. Musikskolen - etablering af toiletter, lydisolering, udsmykning af trappeopgang. Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation. Anlæg. Drift - udviklingsstrategi. Øvrig drift

Omstilling, effektivisering og innovation. Anlæg. Drift - udviklingsstrategi. Øvrig drift Til brug for Budget 2012 og overslagsår er der udarbejdet skema til omstilling, effektivisering og innovation, nye anlæg, ny drift omfattet af udviklingsstrategiens eksterne spor (Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Andet --- Kultur-

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 13 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Rehabilitering Bakkegården-ombygning thekøkkener Plejehjemsområde Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32

Læs mere

Overført anlæg. Side 3

Overført anlæg. Side 3 Overført anlæg Nummer 38 Projektnavn Renovering af idrætshaller Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kultur, fritid og friluftsliv

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation

Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation Til brug for Budget 2011 og overslagsår er der udarbejdet skema til nye anlægsønsker samt skema til omstilling, e Der kan i særlige tilfælde fremsættes forslag til ny drift og forslag til udviklingsstrategien,

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER VISION

MIDTFYNS FRITIDSCENTER VISION MIDTFYNS FRITIDSCENTER HOVEDINDGANG VANDREHJEM KONFERENCE HAL 2 PARKERING CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING FOYER CAFÉ KØKKEN CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING SVØMMEHAL WELLNESS CAMPING HAL 1 SOMMERPLÆNE

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Trafiksikkerhed og parkeringskapacitet v/ Regnbuen Børnehuset Regnbuen Børn, unge og uddannelse Børn- og undervisning

Læs mere

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 64 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Anlæg af dobbeltrettet cykelsti, Hestehavevej, Ringe Fagsekretariat Teknik Teknik- og miljø Funktion: 02.28.22

Læs mere

Omstilling og effektivisering. Anlæg. Ny drift

Omstilling og effektivisering. Anlæg. Ny drift Til brug for Budget 2014 og overslagsår er der udarbejdet et skema til omstilling og effektivisering, forslag til anlæg samt forslag til ny drift. Forslag til nye anlæg (inkl. nye anlægsønsker omfattet

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 101 51 A3 101 Museum Sønderjylland

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 27 ANLÆG Projektnavn: Banegårdsplads og buslommer Aftaleholder: Plan og Kultur Kategori: Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Indsatsområde: Attraktive byer og landsbyer Fagudvalg:

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

Outsidere vil inside

Outsidere vil inside Outsidere vil inside Hvis små idrætsgrene som Petanque, Parkour, Futsal eller Crossfit skal blive en større del af idrætsbilledet i Ringe og omegn, skal de have et sted hvor de kan udøve deres idræt. Side

Læs mere

Der er analyseret på udbetaling af befordringsgodtgørelse i 2014 til 38 medarbejdere i hjemmeplejen.

Der er analyseret på udbetaling af befordringsgodtgørelse i 2014 til 38 medarbejdere i hjemmeplejen. Anlæg Nummer 107 Projektnavn Køb af biler til hjemmeplejen Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.32.32 Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse

Læs mere

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012

Eksempelprojekter. Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 Eksempelprojekter Bilag til Horsens Kommunes idrætspolitik Idræt i bevægelse. 23.10.2012 1 Udendørs mødested for ældre X X X I dag er tanken om et udendørs samlingssted med motion i fokus, hvor specielt

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014 Notat Til: Ungdomskulturhus-styregruppen: Esben Krægpøth, Peter Nielsen, Kim Kristensen, Niels Thåstrup, Katrine West Kopi til: Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget Fra: Katrine West

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 19 Projektnavn Ny integreret daginstitution i Nord Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05.25.10 Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde Bosætning - 2000

Læs mere

Anlæg. Projektet vil blive koordneeret med projekt vedr. klimasikring af Faaborg Havn.

Anlæg. Projektet vil blive koordneeret med projekt vedr. klimasikring af Faaborg Havn. Anlæg Nummer 71 Projektnavn Havnepark og grøn forbindelse til Forum Faaborg Fagudvalg Lokalsamfunds- og Planudvalget Funktion 00.28.20 Aftaleenhed Stab Bosætning og Erhverv Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

Ny drift. Forudsætninger for økonomisk overslag. Side 1

Ny drift. Forudsætninger for økonomisk overslag. Side 1 Nummer 215 Projektnavn Bliv læsehest med Mor og Far - tilbud til forældre med børn i alderen 0-6 år Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05 Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 11. november 2009

Faaborg-Midtfyn Kommune 11. november 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune 11. november 2009 Fagsekretariatet for Plan og Kultur j. nr. 01.00.00-P20-1-08 Natur og parker cpalu / svepe Redegørelse Strandpark/havnebad i Faaborg Indledning I og omkring Faaborg

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

I 2015 er der udisponerede midler på ialt 1.4 mio. kr. i puljen, som primo maj er ved at blive behandlet til uddeling.

I 2015 er der udisponerede midler på ialt 1.4 mio. kr. i puljen, som primo maj er ved at blive behandlet til uddeling. Overført anlæg Nummer 86 Projektnavn Modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning -

Læs mere

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling. Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 37 Projektnavn Varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning -

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet Masterplan for administrationsbygninger i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet juni 2010 1. Indledning I forbindelse med budgetlægningen for 2011 udarbejdes denne masterplan

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

Nyt idrætsliv i tre byer

Nyt idrætsliv i tre byer 4 Nyt idrætsliv i tre byer Tema I I Sdr. Nissum, Stepping og Allested-Vejle har de lokale idrætshaller fået en makeover, der giver nyt liv og nye muligheder for idræt og aktiviteter. Forandringen af hallerne

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Projektnavn: Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen Etablering af handicaptoilet. sudgifter 160 i alt 160 i alt Det anførte beløb er baseret på byggeafdelingens overslag. Ifølge byggesagkyndige

Læs mere

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 1 Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 Udvalg Projekt Økonomi / budget / Til- og ombygning af Terndrup skole, idrætshal og svømmehal. (Tidligere benævnt Terndrupprojektet ) Licitation

Læs mere

28.02 31.05 30.09 31.12

28.02 31.05 30.09 31.12 Overført anlæg Nummer 164 Projektnavn Bosætning - legepladser i forstæderne og i Ringe Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion 00.28.20 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

IDRÆTSFACILITETER Grundlaget for sunde, glade og aktive borgere

IDRÆTSFACILITETER Grundlaget for sunde, glade og aktive borgere IDRÆTSFACILITETER Grundlaget for sunde, glade og aktive borgere IDRÆTSFACILITETER ER EN GOD INVESTERING Undersøgelser viser, at antallet og kvaliteten af idrætsfaciliteter i en kommune er afgørende for

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i med og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper" herunder. En forudsætning

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Renovering af lokaler med asbestlofter. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Renovering af lokaler med asbestlofter. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renovering af lokaler med asbestlofter Brobyskolen Andet Børn, unge og uddannelse Børn- og undervisning Funktion:

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Anlægspulje til renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet Aftaleholder: Fagsekretariat Dagtilbud Kategori: Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Indsatsområde: Børn,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

Indstilling. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 11.1.2010 Århus Gymnastik- og Motorikhal i Vejlby yderligere anlægstilskud og midlertidig kommunegaranti Århus Kommune Sport & Fritid

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 104 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse

Læs mere

Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik

Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik Nr. 9 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik Aftaleholder: Plan og kultur Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Justering af driftsaftale for Atletion Aftalen om driften

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Budget 2015-2018, Prioriteringsforslag - anlæg. Budget 2015-2018. Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014

Budget 2015-2018, Prioriteringsforslag - anlæg. Budget 2015-2018. Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014 Budget Nr. AN1-1/2 2015-2018 VisionPlan Hakkemosen (projektudvikling og anlæg) Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014 Udvalg: Teknisk Udvalg Center: Driftsbyen Politikområde: Anlæg

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

Drømmen om et kulturhus på landet

Drømmen om et kulturhus på landet Huset på Næsset Drømmen om et kulturhus på landet I Udby fik lokale ildsjæle idéen om at lave et gammelt elværk om til kulturhus og med et stort og langvarigt engagement er drømmen nu gjort til virkelighed.

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011

Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011 Udviklingsplan 2010-2013 Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011 Denne udviklingsplan for Faaborg Fritidscenter tager udgangspunkt i dialog forløb i bestyrelsen i 2010. Centerets udvikling er baseret

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015.

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015. Nr. 13 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Børn, unge og uddannelse Initiativpriser og prisfest 2014 Aftaleholder: Direktionen Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8

Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8 Punkt 12. Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8 2015-032036 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender bygningsforbedring

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel Favrskov Kommune 12. juni 2013 Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel 1. Indledning Borgmester Nils Borring Socialdemokraterne Erling Kvist Andersen Venstre Anders G. Christensen

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

Projektet sigter på at gennemføre elektronisk stemmeafgivelse i Ringe og Faaborg ifm. komunevalget 2013.

Projektet sigter på at gennemføre elektronisk stemmeafgivelse i Ringe og Faaborg ifm. komunevalget 2013. Nr. 10 Indsatsområde: Projektnavn: Aftaleholder: Fagudvalg: Adm. prioritering: ØVRIG DRIFT Politisk indsatsområde Digitale valg Fællessekretariatet Økonomiudvalg Funktion: 06.42.43.1. Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen er at etablere et troværdigt

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk

Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk Sorø Sportsråd Grandalen 2, 4180 Sorø Tlf.: 5783 2211 www.sportsraadet.dk ingridogjussi@stofanet.dk Idrættens ønsker om nye faciliteter, og samarbejdet med Sorø Kommune i 2012/13. Indhold: 1) Formål. 2)

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

TILSKUD TIL KULTUR OG FRITID 2015-2018 HVAD KAN DU SØGE TIL, OG HVORDAN SØGER DU

TILSKUD TIL KULTUR OG FRITID 2015-2018 HVAD KAN DU SØGE TIL, OG HVORDAN SØGER DU TILSKUD TIL KULTUR OG FRITID 2015-2018 HVAD KAN DU SØGE TIL, OG HVORDAN SØGER DU Forord 9 Vil du være med til at gøre Frederiksbergs kultur- og fritidsliv endnu bedre? Og har du brug for støtte til et

Læs mere

Roskilde leger - Kom ud og leg!

Roskilde leger - Kom ud og leg! 9. januar 2010 - Kom ud og leg! Tlf.: Fax: www.roskilde.dk Roskilde leger - Kom ud og leg! Idégrundlag En ny bylivskultur er under udvikling. Roskilde leger - Kom ud og leg! er et kulturbaseret projekt

Læs mere

Lemvig Kommune Rådhuset 7620 Lemvig. Sendt via e-mail til: Michael Seidelin Haustorp på miha@lemvig.dk. Vingsted, den 9.

Lemvig Kommune Rådhuset 7620 Lemvig. Sendt via e-mail til: Michael Seidelin Haustorp på miha@lemvig.dk. Vingsted, den 9. Lemvig Kommune Rådhuset 7620 Lemvig Sendt via e-mail til: Michael Seidelin Haustorp på miha@lemvig.dk Vingsted, den 9. januar 2014 Kære Claus, Ole, Michael og Hanne! Tak for godt møde den 16. december.

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse af arbejdet med ny idrætsvision

Bilag 1 Projektbeskrivelse af arbejdet med ny idrætsvision Bilag 1 Projektbeskrivelse af arbejdet med ny idrætsvision Baggrund Tekst fra budgetforlig vedr. budget 2016-2019: Der er enighed om en ny idrætsvision for Frederikssund Kommune. Visionen bygger på idrætscentre

Læs mere

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:

Læs mere

Lyndelse friskole givet tilsagn om tilskud på 7.500 kr. til den skoleklasse der skal deltage i projektet. Der er endvidere udtryk stor velvilje fra

Lyndelse friskole givet tilsagn om tilskud på 7.500 kr. til den skoleklasse der skal deltage i projektet. Der er endvidere udtryk stor velvilje fra Begrundelser for tilsagn og afslag fra henholdsvis Fynsland og Fagchef for Plan og Kultur til 1 ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje 2014. Projekt / Projektbeskrivelse økonomi

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer Formålet med landdistriktspuljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer, der kan Økonomiudvalg 20.04.15 Johnny Søtrup (Borgmester)(V), Henrik Vallø(C), Henning Ravn(V), Jakob

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de spejderhytter, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de spejderhytter, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden SPEJDERHYTTER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Notat vedr. spejderhytter

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Motionslokalet i SIC Fremtidig brug og retningslinjer for motionslokalet i Solrød Idræts Center

Motionslokalet i SIC Fremtidig brug og retningslinjer for motionslokalet i Solrød Idræts Center SOLRØD KOMMUNE FRITID & KULTUR Motionslokalet i SIC Fremtidig brug og retningslinjer for motionslokalet i Solrød Idræts Center (Billede fra Solrød60+Motion) Baggrund Motionslokalet i Solrød Idræts Center

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 Mødedato: 01-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.50 Mødested: B246 Knud Wilson og Steen Jørgensen. Cai Møller mødte kl. 15.10 og

Læs mere

Email: LKB@dgi.dk. Projektets titel: SMART sport natur, teknologi & bevægelse i skøn forening

Email: LKB@dgi.dk. Projektets titel: SMART sport natur, teknologi & bevægelse i skøn forening Projektansvarlig: DGI Nordvest & Vestjylland Kontakt person(er): Louise Kjærsgaard Bertelsen, projektafdelingsleder Email: LKB@dgi.dk Tlf: 79 40 42 02 Mobil: 30 57 23 76 Adresse: H.C. Ørstedvej 2D, 7900

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser

Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser Udarbejdet af: Sagsnummer.: Johanne Holten Dato: 28-04-2014 Version nr.: 3 00.22.00-P00-1-14 Indledning og baggrund Lokalsamfunds- og Planudvalget er

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2016

Udmøntning af Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 16. december 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016 Læsevejledning Læsevejledningen

Læs mere