Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk"

Transkript

1 Studieordning for Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk 2010 Odense Godkendt i studienævnet for cand.negot.-studier den 6. september Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet 16. september 2010 i henhold til bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE I Bestemmelser for BA Negot.-uddannelsen A. Mål, kompetencer, forudsætninger, titler... 9 B. 1. Forløbsmodeller Valgfag Regler for det 3. års udlandsophold på arabiskretningen Eksamensoversigt C. Særlige definitioner og eksamensbestemmmelser for BA Negot.-uddannelsen Undervisnings- og eksamenssprog Eksamen Definitioner Meritoverførsel II Ikrafttræden og overgangsbestemmelser III Det humanistiske fakultets fællesbestemmelser Fagbekendtgørelse, eksamensbekendtgørelse mv. findes i et separat hæfte. IV FAGBESKRIVELSER HUMANISTISKE FAG 1. år, arabisk Arabisk sprogfærdighed Introduktion til kultur og samfundsforhold i arabisktalende lande år, engelsk, fransk, spansk tysk Mundtlig kommunikation Mundtlig kommunikation Skriftlig sprogproduktion og grammatik 1, 2 og 3 (fransk, spansk og tysk) Skriftlig sprogproduktion og grammatik 1, 2 og 3 (engelsk) Historie og samfundsforhold 1 og 2 (fransk, spansk og tysk) Britiske studier (engelsk)

4 2. år, arabisk Arabisk sprogfærdighed år, engelsk, fransk, spansk tysk Mundtlig kommunikation 3 (fransk, spansk og tysk) Kulturhistorie (fransk, spansk og tysk) Amerikanske studier (engelsk) Erhvervskommunikation (engelsk, fransk, spansk og tysk) Valgfag (engelsk, fransk, spansk og tysk) A. Områdestudier (engelsk, fransk, spansk og tysk) B. Økonomiske samfundsforhold (fransk, spansk og tysk) år, fælles fag (Humaniora) Videnskabsteori år, arabisk (udlandsophold) Arabisk sprogfærdighed Valgfag - Historie og samfundsforhold Kultur i arabisktalende lande Erhvervskommunikation Humanistisk bachelorprojekt år (Arabisk 4. år), Alle sprog Interkulturel kommunikation Forhandlingsteori og træning SAMFUNDSVIDENSKAB 1. år Erhvervsøkonomisk projekt Organisation Statistik Virksomhedsøkonomi Marketing år Kultursociologi Samfundsøkonomi Forbrugeradfærd International samfundsøkonomi Markedsanalyse

5 3. år Erhvervsjura Samfundsvidenskabeligt bachelorprojekt, kun arabisk-retningen (7. semester) år, fælles fag (Humaniora og Samfundsvidenskab) Bachelorprojekt (kun engelsk, fransk, spansk og tysk-retningerne)

6 8

7 I Bestemmelser for BA Negot.-uddannelsen I henhold til bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne udbydes bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen i international erhvervsøkonomi, sprog og kultur. A. Mål og forudsætninger 1 Uddannelsens mål Negot.-bacheloruddannelsen er en kombinationsuddannelse, der består af 50 % sprog-, kulturog kommunikationsfag med arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk som hovedsprog, og 50 % samfundsvidenskabelige/erhvervsøkonomiske fag. For retningerne med engelsk, fransk, spansk eller tysk hovedsprog er bachelorstudiet et 3- årigt fuldtidsstudium (180 ECTS-point), med arabisk som hovedsprog er bachelordelen på 3 ½ års (210 ECTS-point), idet den indeholder ½ års ekstra undervisning i arabisk sprog og kultur (propædeutik). På arabisk-retningen tilbringer de studerende så vidt muligt det tredje studieår ved et uddannelsessted i den arabisktalende verden med studier i arabisk sprog, kultur og samfundsforhold. Bisprog i engelsk, fransk, spansk eller tysk kan indgå som valgfag i studiet på retningerne med engelsk, fransk, spansk eller tysk som hovedsprog. Uddannelsen har til formål - at give den studerende grundlæggende humanistiske og samfundsvidenskabelige kvalifikationer inden for erhvervsøkonomi, marketing og ledelse, kommunikation og kultur samt færdigheder på højt niveau i det valgte fremmedsprog - at sætte den studerende i stand til at analysere praktiske problemstillinger inden for uddannelsens fagområder og træffe fagligt begrundede beslutninger på grundlag af indsigt i relevante metoder og teorier - derved give den studerende det bedst muligt grundlag for praktisk og teoretisk videreuddannelse i private og offentlige virksomheder og organisationer - at kvalificere den studerende til optagelse på cand.negot.-kandidatuddannelsen eller andre relevante kandidatuddannelser Uddannelsen stræber mod følgende kompetencemål for den studerende: Generelle kompetencemål: Den studerende skal 1. kunne afgrænse og definere et fagligt problem 2. kunne undersøge, analysere og løse faglige problemer ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder 3. kunne systematisere kompleks viden og data samt udvælge og prioritere forhold, der er væsentlige for emnet 4. kritisk kunne vurdere fagets forskellige teorier og metoder 5. have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse 9

8 6. kunne argumentere på et holdbart videnskabeligt grundlag 7. kunne indgå i en faglig dialog 8. have et klart fokus og sammenhæng i løsning af opgaver 9. tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter og bibliografi 10. anvende et sprog - skriftligt og/eller mundtligt - der er emneorienteret, præcist og korrekt 11. formidle et komplekst stof, således at det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper. 12. kunne indgå i et samarbejde, herunder at kunne modtage kritik af eget arbejde og give konstruktiv kritik til andre 13. kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også kunne overholde deadlines og formalia 14. anvende IT som et redskab i forbindelse med såvel informationssøgning som mundtlig og skriftlig formidling 15. kunne forstå og anvende faglige tekster på engelsk og på de skandinaviske sprog 16. kunne formulere sig om faglige emner på et fremmedsprog Fagspecifikke kompetencemål: Faglige kompetencemål: Den studerende skal: - have et solidt kendskab til de erhvervsøkonomiske grunddiscipliner (bl.a. marketing, erhvervsøkonomi, mikro-/makro- og international økonomi, organisation) - beherske hovedsproget skriftligt og mundtligt på højt niveau og kunne anvende det i forhandlingssituationer - have en grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i hovedsprogsområdet - have en grundlæggende viden om kommunikationens funktion i det interkulturelle samkvem - være i stand til at opsøge og anvende nye informationer inden for studiets fagområder Praksiskompetencemål: Den studerende skal på arbejdsområder, som kræver sagkundskab inden for erhvervsøkonomi, marketing, ledelse, sprog, kommunikation og kultur være i stand til at analysere praktiske problemstillinger og træffe fagligt begrundede beslutninger på grundlag af indsigt i relevante metoder og teorier. Bacheloruddannelsen består af obligatoriske fag på ialt 170 ECTS (arabisk dog 200 ECTS), heraf er 166 ECTS konstituerende fagelementer (arabisk dog 196 ECTS), og valgfag på ialt 10 ECTS. Den indeholder lige dele humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. 2 Forudsætninger For at blive optaget på BA Negot..-uddannelsen skal den studerende have en adgangsgivende eksamen med det niveau, der fremgår af Adgangsbekendtgørelsen. Det er en forudsætning for at vælge et bisprog som valgfag i 5. semester, at den studerende mindst har B-niveau i det valgte sprog. 10

9 3 Undervisningen Undervisningen er forskningsbaseret. 4 Titler Når alle prøverne på bacheloruddannelsen er bestået, har den studerende ret til betegnelsen Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. (latin: baccalaureus/ baccalaurea artium negotiandi ( handle, forhandle); på engelsk: Bachelor of Arts (BA) in Business, Language and Culture. 11

10 GENERELLE BESTEMMELSER B Forløbsmodeller og eksamensoversigter 5 Forløbsmodeller Fagbeskrivelser af de enkelte fag hentes elektronisk ved at klikke på linket fra fagets titel Bacheloruddannelsen. Arabisk hovedsprog. (De med fed skrift fremhævede fag udgør førsteårsprøven) HUMANIORA SAMFUNDSVIDENSKAB TIMER*/ECTS Kultur/ Kommu- Redskab/ Sprogfærdighed samf. nikation metode Marketing Økonomi Erhvervsøkonomi Sam Hum IALT 1.år 1. sem. Intr. til Kult. og samf. 2 t/u Sprogfærdighed 1 7 t/u 10 ECTS Erhvervsøkon. projekt 3+1,75 Organisation 3+2 t/u 10 ECTS 6+3,75 15 ECTS ,75 30 ECTS 2. sem. 2.år 3. sem. Sprogfærdighed 1 7 t/u 10 ECTS Sprogfærdighed 2 6 t/u 4 ECTS Viden.sk.teori 1 t/u Kultursociologi 2 t/u Marketing 2+1 t/u Forbruger adfærd 2 t/u Samfundsøkonomi 2+1 t/u Virksomhedsøkon. 2+1 t/u Statistik 3+2 t/u ECTS ECTS ECTS 4. sem. Sprogfærdighed 2 6 t/u 13 ECTS Markedsanalyse 4+1 t/u 10 ECTS Valgfag, 4 t/ugen, 10 ECTS Intern. samf. økonomi 2+1 t/u Erhvervsjura 2 t/u ECTS 7 13 ECTS ECTS 3.år 5. sem. Valgf.: Hist. og samf. forh. 3 t/u, Sprogf t/u 16 ECTS Valgf.: Kultur i arab.tal.lande 3 t/u, ECTS ECTS 6. sem. Erhv.komm 2 t/u, Sprogf t/u, 20 ECTS Hum BAproj. 10 ECTS år 7. sem. Forh.teori &- træning 3 t/u, 6 ECTS Interkult. komm. 3 t/u, 6 ECTS Valgfag, 2 t/u, Samfundsvidenskabelig del af BA projekt, 10 ECTS ECTS ECTS IALT 33+10,75 90 ECTS *timetallet: tal efter + er øvelsestimer, eks. 2+2: 2 forelæsningstimer og 2 øvelsestimer , ECTS 210 ECTS

11 Engelsk hovedsprog. (De med fed skrift fremhævede fag udgør førsteårsprøven) HUMANIORA FÆLLES SAMFUNDSVIDENSKAB TIMER*/ECTS Kultur/ Kommunikation metode Redskab/ Sprogfærdighed samf. Marketing Økonomi Erhvervsøkonomi Sam Hum IALT 1.år Britiske Mdt. Kommunikationprod. Skr. sprog- Erhvervsøkon. Organisation studier 1 projekt 3+2 t/u 6+3, , t/u 1 2 t/u 10 ECTS sem. 2 t/u 3+1, ECTS 2. sem. Britiske studier 2 t/u Mdt. Kommunik. 2 2 t/u Skr. sprogprod. 2 2 t/u Marketing 2+1 t/u Virksomhedsøkon. 2+1 t/u Statistik 3+2 t/ugen ECTS ECTS 2.år 3. sem. Amer. studier 2 t/u Skr. sprogprod. 3 2 t/u Erhvervskomm. 2 t/u Kultursociologi 2 t/u Forbrugeradfærd 2 t/u Samfundsøkonomi 2+1 t/u ECTS 4. sem. Amer. studier 2 t/u Valgfag# 2 t/u Videnskabsteori 1 t/u Markedsanalyse 4+1 t/u 10 ECTS Intern. samf. økonomi 2+1 t/u ECTS 3.år 5. sem. Valgfag## 2 t/u Interkult. komm. 3 t/u 10 ECTS Valgfag 6 t/ugen, ECTS 6. sem. Forh. teori og -træning 3 t/u Bachelor projekt 20 ECTS Erhvervsjura 2 t/u ECTS IALT 33+10,75 90 ECTS *timetallet: tal efter + er øvelsestimer, eks. 2+2: 2 forelæsningstimer og 2 øvelsestimer # Valgfag kan f.eks. være Områdestudier eller ## Bisprog 1 og 2 (i så fald både 5. og 6. semester), ECTS 64+10, ECTS

12 Fransk, spansk eller tysk hovedsprog. (De med fed skrift fremhævede fag udgør førsteårsprøven) 1.år 1. sem. Kultur/- samf. Hist./samf. forhold 1 2 t/u HUMANIORA Sprogfærdighed Mdt. kommunikation 1 2 t/u 2, Skr. sprogprod. 1 3 t/u Kommunikation FÆL- LES Redskab/ metode Erhvervsøkon. projekt 3+1,75 SAMFUNDSVIDENSKAB Marketing Økonomi Erhvervsøkonomi Organisation 3+2 t/u 10 ECTS TIMER*/ECTS Sam Hum IALT 6+3, , 13+3,75 27,5 ECTS 2. sem. 2.år 3. sem. 4. sem. Hist./samf forhold 2 2 t/u Kulturhistorie 1 2 t/u Kulturhistorie 2 2 t/u Mdt. kommunikation 2 2 t/u 2, Mdt. kommunikation 3 2 t/u Valgfag # 2 t/u Skr. sprogprod. 2 2 t/u Skr. sprogprod. 3 2 t/u Erhvervskomm. 2 t/u Videnskabsteori 1 t/u Kultursociologi 2 t/u Marketing 2+1 t/u Forbrugeradfærd 2 t/u Markedsanalyse 4+1 t/u 10 ECTS Samfundsøkonomi 2+1 t/u Intern. samf. økonomi 2+1 t/u Virksom hedsøkon. 2+1 t/u Statistik 3+2 t/ugen ECTS ,5 ECTS ,5 ECTS ECTS 3.år 5. sem. Valgfag ## 2 t/u Interkult. kommun. 3 t/u 9 ECTS Valgfag 6 t/ugen, ECTS ECTS 6. sem. Forh. teori & -træning 3 t/u 6 ECTS Bachelorproj. 20 ECTS Erhvervsjura 2 t/u ECTS 5 31 ECTS IALT ,75 90 ECTS *timetallet: tal efter + er øvelsestimer, eks. 2+2: 2 forelæsningstimer og 2 øvelsestimer # Valgfag kan f.eks. være Områdestudier, Økonomiske samfundsforhold eller ## Bisprog 1 og 2 (i så fald både 5. og 6. semester) ECTS 67+10, ECTS

13 GENERELLE BESTEMMELSER 5 a VALGFAG DEN HUMANISTISKE DEL På den humanistiske del indgår valgfag af et omfang på i alt 10 ECTS på 4. og 5. semester. Valgfag kan være udbudt af negot.-studiet eller være valgfag, der er udbudt af et andet studium, og forhåndsgodkendt af negot.-studiet. Udbuddet af valgfag kan variere fra semester til semester. Følgende bestemmelser gælder for de humanistiske valgfag.: a. Undervisningens omfang Normalt fordelt på 4. og 5. semester med 2 timer ugentligt. Vægtning: pr. valgfag b. Målbeskrivelse Den studerende skal opfylde målbeskrivelsen for de enkelte valgfag, som godkendes af studienævnet. c. Undervisningsfagets indhold Valgfagene skal indholdsmæssigt ligge i forlængelse af de obligatoriske fag på den humanistiske del, undervises på fremmedsproget og/eller indeholde et bisprog, som skal være på universitetsniveau. Hvis fagene ikke er udbudt af eller forhåndsgodkendt af cand.negot.-studienævnet i læseplanen, kan den studerende søge studienævnet om individuel forhåndsgodkendelse af fag udbudt under andre studier. Deltagelse i undervisning i fag udbudt af andre studier, skal godkendes af det pågældende studienævn. d. Undervisnings- og arbejdsformer Kan være forskellige fra fag til fag. e. Pensum Ifølge bestemmelserne for det enkelte fag. f. Bedømmelseskriterier I henhold til karakterskalabekendtgørelsen skal den studerende bedømmes ud fra opfyldelsen af målbeskrivelsen for det enkelte fag samt af de relevante generelle kompetencemål, som er beskrevet i 1. g. Eksamensbestemmelser Eksamensbestemmelser for valgfag udbud af studienævnet: Godkendes af studienævnet for de enkelte fag, og skal meddeles de studerende senest ved undervisningens start. Eksamensbestemmelser for rapport pba. praktikophold: Det er muligt at få merit for et valgfag (ved bisprog dog kun Bisprog 1) på baggrund af et praktikophold ved at skrive en rapport på hoved- eller bisproget for hvert fag. Rapporten skal omhandle et kulturelt- eller samfundsmæssigt emne fra sprogområdet, og (gælder dog ikke, hvis merit søges for bisprog) skal indeholde en teoretisk del. 15

14 Prøveform: fri individuel hjemmeopgave Eksamenssprog: hovedsproget eller bisproget Sideomfang: ca. 10 normalsider Censur: ingen Bedømmelse: bestået/ikke-bestået Vægtning pr. valgfag: DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE DEL På den samfundsvidenskabelige del indgår valgfag af et omfang på i alt 1 på 5. semester (arabiskretningen dog 3. og 7. semester). Valgfag kan være udbudt af negot.-studiet eller være valgfag, der er udbudt af et andet studium, og forhåndsgodkendt af negot.-studiet. Udbuddet af valgfag kan variere fra semester til semester. Følgende bestemmelser gælder for de samfundsvidenskabelige valgfag.: a. Undervisningens omfang Normalt 2 timer ugentligt i et semester. Vægtning: pr. valgfag b. Målbeskrivelse Den studerende skal opfylde målbeskrivelsen for de enkelte valgfag, som godkendes af studienævnet. c. Undervisningsfagets indhold Valgfagene skal indholdsmæssigt ligge i forlængelse af de obligatoriske fag på den samfundsvidenskabelige del. Hvis fagene ikke er udbudt af eller forhåndsgodkendt af cand.negot.-studienævnet i læseplanen, kan den studerende søge studienævnet om individuel forhåndsgodkendelse af fag udbudt under andre studier. Deltagelse i undervisning i fag udbudt af andre studier, skal godkendes af det pågældende studienævn. d. Undervisnings- og arbejdsformer Kan være forskellige fra fag til fag. e. Pensum Ifølge bestemmelserne for det enkelte fag. f. Bedømmelseskriterier I henhold til karakterskalabekendtgørelsen skal den studerende bedømmes ud fra opfyldelsen af målbeskrivelsen for det enkelte fag samt af de relevante generelle kompetencemål, som er beskrevet i 1. g. Eksamensbestemmelser Eksamensbestemmelser for valgfag udbud af studienævnet: Godkendes af studienævnet for de enkelte fag, og skal meddeles de studerende senest ved undervisningens start. 16

15 5 b REGLER FOR UDLANDSOPHOLD DET 3. ÅR PÅ ARABISKRETNINGEN Undervisningen i det 3. studieår tilrettelægges så vidt muligt som et studieophold i et arabisktalende land. Opholdet kan være arrangeret af cand.negot.-studienævnet eller af den studerende selv efter aftale med cand.negot.-studienævnet. Hvis opholdet arrangeres af eller godkendes af cand.negot.-studienævnet, vil et evt. undervisningsgebyr normalt blive betalt af universitetet, ligesom der vil kunne søges om dækning af rejseudgifterne. Ved ophold, der er arrangeret af studienævnet, er det studienævnet, der fordeler de studerende mellem de forskellige studiesteder under hensyntagen til formålet med uddannelsen. I fordelingen indgår hensynet til, at opholdet skal forbedre den studerendes sproglige niveau, fastslået ved tests i undervisningen, samt til at opholdet i højest mulig grad skal udgøre en udvidelse af den studerendes interkulturelle kompetencer. Den studerende kan indtil den 15. november året før opholdet indgive særlige ønsker om studiested, uden at det dog forpligter studienævnet. Meddelelse om studiested tilsendes den studerende på dennes studenter senest 1. februar det år, hvor studieopholdet skal finde sted. I forbindelse med et udlandsophold tilrettelagt af studienævnet afvikles prøverne i sprogfærdighed 3, Historie og samfundsforhold, Kultur i de arabisktalende lande samt Erhvervskommunikation ved en uddannelsesinstitution i et arabisktalende land efter de regler, der er beskrevet i denne studieordning. Hvis den studerende selv har tilrettelagt et ophold, kan den studerende søge studienævnet om forhåndsgodkendelse af tilsvarende prøver ved den udenlandske institution. Der skal indleveres dokumentation for de aflagte prøver ved hjemkomsten, hvis den studerende selv har tilrettelagt opholdet. Det humanistiske bachelorprojekt skrives under udlandsopholdet under vejledning ved en vejleder fra Syddansk Universitet, idet den studerende tilmelder sig bachelorprojektet til cand.negot.-sekretariatet og får tildelt vejleder(e) enten senest 15. maj i forårssemestret før studieopholdet eller senest 15. december i 5. semester. Det er en forudsætning forstudienævnet forhåndsgodkendelse af studieopholdet, at den studerende forinden har bestået førsteårsprøven, Arabisk sprogfærdighed 2, Introduktion til kultur og samfundsforhold samt mindst yderligere 2 samfundsvidenskabelige fag. 17

16 GENERELLE BESTEMMELSER 6 Eksamensoversigt Eksaminer vægter normalt 1/5 rundet op til nærmeste hele tal af fagets samlede ECTS-vægt. Arabisk hovedsprog Sem 1. sem. HUM SAM 2. sem Fag Prøveform Varighed Forberedelse Hjælpemidl. PC Bedømmelse Censur ECTS Inst Intr. til kultur & samf.forh. hj.opg. b/ib ingen 5 HKS Arab. sprogfærd. 1 2 tests 7-tr.-sk. ingen 10 HKS Erhvervsøkon.projekt, EDB skr. eks. 2 t ja b/ib ingen 2 MAR Erhvevsøkon. proj., metode hj.opg. 14 dg. b/ib ingen 3 MAR Organisation hj.opg. 2 ingen nej 7-tr.-sk. ekstern 10 MAR Arab. sprogfærdighed 1 2 tests 7-tr.-.sk. ingen 10 HKS HUM Videnskabsteori hjopg. 24 t sprogl.ordb. b/ib intern 5 IFPR SAM Marketing skr. 4 t alle - 7-tr.-sk ekstern 5 MAR Virksomhedsøkonomi Statistik hj.opg. skr. hj.opg.gr. skr. eks. - 3 t 3 t alle trykte - 2 uger 2 t. alle trykte nej b/ib 7-tr.-sk. 7-tr.-sk. 7-tr.sk. ingen ingen ingen ,5 2,5 15 VØK STF 3. sem. HUM Arab. sprogfærd. 2 2 tests tr.sk. ingen 4 HKS SAM Kultursociologi skr 4 t alle ja 7-tr.sk. ekstern 5 MAR Samfundsøkonomi skr 4 t alle nej 7-tr.-sk. ingen 5 VØK 4 18

17 Sem 4. sem. HUM 4. sem. SAM Forbrugeradfærd skr 4 t alle tr. ja 7-tr.sk ekstern 5 MAR Fag Prøveform Varighed Forberedelse Hjælpemidler PC Bedømmelse Censur ECTS Inst. Valgfag Arab. Sprogfærdighed 2 2 tests mdt. skr. 15 min 2,5 t 15 min - ja evt. 7-tr.sk 7-tr.sk. 7-tr.sk. ingen intern intern ,5 4,5 HKS Markedsanalyse hj.opg. 7-tr.sk ingen 10 MAR hj.opg. b/ib ingen Intern. samfundsøkonomi skr 4 t 7-tr.sk ekstern 5 VØK Erhvervsjura skr. 4 t b/ib ingen 5 JUR sem. HUM 6. sem. HUM Valgf.: Hist. og samf.forh. Valgf.:Kult. i arab.tal. lande Arab. Sprogfærdighed 3 Erhvervskommunikation BA-projekt 20 Underv.delt. hj.opg. eller skr. 5 t alle - 7-tr.sk. ekstern 5 HKS Underv.delt. hj.opg.+ mdt. 20. min ordb. Underv.delt. mdt. skr. 30 min. 5 timer 30 min. ordbog alle b/ib 7-tr.sk 7-tr.sk. 7-tr.sk. ingen ekstern ekstern ekstern 2,5 2,5 HKS HKS Underv.delt. hj.opg. 48 t b/ib intern 5 HKS hj.opg. m. resume 7-tr.sk. ekstern 10 HKS 51 19

18 Sem Fag Prøveform Varighed Forberedelse Hjælpemidl. PC Bedømmelse Censur ECTS Inst. Forhandl.teori og træn. Mdt, gr. 20 min. 40 min. ordb. 7-tr.sk ekstern 6 HKS 7. sem. HUM Interkulturel komm. hj.opg. skr. 3 t alle ja b/ib 7-tr.sk ingen ekstern 3 3 HKS SAM Valgf: Bachelorprojekt 7-tr.sk ekstern

19 Bacheloruddannelsen. Engelsk, fransk, spansk, tysk hovedsprog Forbe Hjælpemidl./ PC Bedøm- Sem Fag Prøveform Varighed redelse melse Censur ECTS Inst. Mdt. komm. 1, eng/fra/spa/ty akt. deltagelse b/ib ingen Eng.:5, fra/spa/ SK ty: 2,5 1. sem Skr. sprogprod. 1, eng 4 hj.opg. b/ib ingen 5 SK HUM. Skr. sprogprod. 1, fra,spa,ty 3 hj.opg. b/ib ingen 5 SK SAM 2. sem HUM SAM Britiske studier, engelsk hj.opg. 2 uger 7-tr.sk ingen 5 HKS Hist. og samf.forh., fra, spa., ty hj.opg. 3 dg b/ib ingen 5 HKS 15/12,5 Erhvervsøkon.projekt, EDB skr. eks. 2 t ja b/ib ingen 2 MAR Erhvevsøkon. proj., metode hj.opg. 14 dg b/ib ingen 3 MAR Organisation hj.opg. 2 ingen nej 7-tr.-sk. ekstern 10 MAR Mdt. komm. 2, fra/spa/ty 1 test b/ib ingen 2,5 SK Mdt. komm. 2, eng mdt.gr.pr. 15 min. 15 min. alle tr 7-tr.sk intern 5 SK Skr. sprogpr. 2, eng 4 hj.opg. 7-tr.sk ingen 5 SK Skr. sprogpr. 2, fra, spa, ty skr. 3 t ordb./ alle 15 ja 7-tr.sk ingen 5 SK Britiske studier, eng mdt. 20 min. 40 min. ordb. 7-tr.sk ekstern 5 LKM Hist. og samf., fra, spa, ty mdt. 25 min 50 min. alle 7-tr.sk intern 5 HKS 15/12,5 Marketing skr. 4 t alle - 7-tr.-sk ekstern 5 MAR Virksomhedsøkonomi Statistik hj.opg. skr. 3 t alle trykte - hj.opg.gr. 2 uger skr. eks. 2 t. alle trykte nej b/ib 7-tr.-sk. 7-tr.-sk. 7-tr.sk. ingen ingen 5 ingen 2,5 ingen 2,5 15 VØK STF 21

20 Forbe Hjælpe PC Bedøm- Sem Fag Prøveform Varighed redelse midl. melse Censur ECTS Inst. 3. sem Mdt. komm. 3, fra, spa, ty mdt. gr. 15 min 30 min alle tr. 7-tr.sk intern 5 SK HUM SAM 4. sem HUM Skr. sprogprod. 3, eng. skr. 5 t alle tr. ja 7-tr.sk ekstern 5 SK Skr. sprogprod. 3, fra, spa, ty skr 5 t alle tr. ja 7-tr.sk ekstern 5 SK Amer. studier, eng. hj.opg. 14 dage 7-tr.sk ingen 5 HKS Kulturhistorie, spa hj.opg. 14 dage 7-tr.sk ingen 5 LKM Kulturhistorie, ty skr. 2 t ordb. 7-tr.sk intern 5 LKM Kultursociologi skr 4 t alle ja 7-tr.sk. Ekstern 5 MAR Samfundsøkonomi skr 4 t alle nej 7-tr.sk. ingen 5 VØK Forbrugeradfærd skr 4 t alle tr. ja 7-tr.sk ekstern 5 MAR Valgfag: Områdestudier/ 5 ISK/LKM/ Økon. samf.forh HKS/IFPR Amer. studier, eng mdt 20 min 40 min alle tr. 7-tr.sk ekstern 5 LKM Kulturhistorie, fra mdt. 30 min. 30 min. alle tr. 7-tr.sk intern 5 LKM Kulturhistorie, spa mdt. 30 min. 30 min. alle tr. 7-tr.sk ekstern 10 LKM Kulturhistorie, tysk hj.opg. 72 tim. 7-tr.sk ekstern 5 LKM Videnskabsteori, alle skr. 3 t ordb. b/ib intern 5 FIL SAM Intern. samfundsøkonomi hj.opg. b/ib ingen skr 4 t 7-tr.sk ekstern 5 VØK Markedsanalyse hj.opg. aftales 7-tr.sk ingen 10 MAR 10/ /

21 Forbe redelse Hjælpe midl. PC Bedømmelse Censur ECTS Inst. Sem Fag Prøveform Varighed 5. sem Erhvervskomm., engelsk hj.opg. + mdt. 20 min 7-tr.sk intern 5 SK HUM Erhvervskomm., fra, spa, ty hj.opg. 2 dg. 7-tr.sk ekstern 5 -- Valgfag el Bisprog 1 (Mdt. komm. 1) Interkulturel kommunikation ,5 hj.opg. skr. 3t alle tr. ja b/ib 7-tr.sk ingen ekstern 5/4,5 5/4,5 17,5/16,5 SAM Valgf SK SK 6. sem HUM 15 Valgfag el. Bisprog. 2(Mdt ,5 komm. 2) SK Forhandl. teori og -træning mdt gr 20 min 40 min. ord 7-tr.sk ekstern 5/6 eng, fra, spa, ty b. SK Resume af BA-projekt hj.opg. b/ib ingen 1,5 SK 8,5/11,5 SAM Erhvervsjura skr. 4 t b/ib ingen 5 JUR FÆL Bachelorprojekt hj.opg. 7-tr.sk ekstern 18,5 23

22 C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for BA Negot.-uddannelsen 7 I Fællesbestemmelserne for de humanistiske uddannelser (http://www.sdu.dk/om_sdu/fakulteterne/humaniora/ledelse_administration/intern% 20information/Materialesamling.aspx) findes definitioner af ECTS Typeenheder (se også nedenfor 16) Normalsider (se også nedenfor 16) Endvidere er der bl.a. fastsat regler om: Bachelorprojekt Resumé i forbindelse med bachelorprojekt Interne og eksterne prøver Stave- og formuleringsevne (se også nedenfor 13) Eksamensprog (se også nedenfor 8) Webhenvisninger i specialer og andre skriftlige hjemmeopgaver Regler for afholdelse af sygeeksamen (se også nedenfor 14) Regler for studieaktivitet Dispensationer og særlige prøvevilkår E-læring Det tilstræbes i videst muligt omfang at inddrage tilgængelige og relevante e- læringsværktøjer i undervisningen. 8 Undervisningssprog, sprog i pensum, eksamenssprog. Undervisning i de sprogspecifikke fag (fag der er tilrettelagt for den enkelte sprogretning) på den humanistiske del foregår principielt på det pågældende fremmedsprog. Undervisningssproget i de fag, der ikke er sprogspecifikke, kan være dansk, svensk, norsk eller engelsk. Det samme gælder for sproget i de tekster, der indgår i pensum. Andre sprog kan kun anvendes efter godkendelse i studienævnet. Eksamenssproget er det samme som undervisningssproget, med mindre studienævnet har fastsat andet, jf. Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser 5. Eksamen 9 Beståkrav, karaktervægte og gennemsnit Ved bedømmelsen af en prøve gives enten karakter efter 7-trinsskalaen, bedømmelsen godkendt/ikke-godkendt eller bedømmelsen bestået/ ikke-bestået. En karaktergivende prøve skal være vurderet til mindst karakteren 2 for at være bestået. Dette gælder dog ikke delprøver, jf. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser 15. En én gang bestået prøve kan ikke tages om. Karakterer Der udregnes et gennemsnit for hele bacheloruddannelsen. 10 Førsteårsprøven Førsteårsprøven består af følgende fag: 24

23 alle retninger Organisation Marketing engelsk, fransk, spansk og tysk hovedsprog desuden: Skriftlig sprogproduktion 1 og 2 arabisk hovedsprog desuden Sprogfærdighed 1 Førsteårsprøven er bestået, når disse fag er bestået. Den studerende skal deltage i den første ordinære eksamen, der afholdes i de fag, som indgår i førsteårsprøven. Førsteårsprøven skal være bestået senest ved udgangen af 4. semester. 11 Eksamenstilmelding Tilmelding til prøverne finder sted via studenterselvbetjening i forbindelse med tilmelding til undervisningen eller på særlige blanketter. Tilmelding til andre prøver eller ændringer i tilmeldinger foretages oktober, hhv marts. 12 Pensum Pensum ved ordinær eksamen i et fag efter undervisningens afslutning gælder, indtil der igen har været udbudt et undervisningsforløb i faget. Herefter eksamineres kun i det nye pensum. 13 Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af bachelorprojekt, speciale og andre større skriftlige opgaver indgår den studerendes stave- og formuleringsevne, uanset sprog. Sprogbehandlingen, defineret som skriftlig/ mundtlig fremstillingsform, skal vurderes til bestået, for at prøven i sin helhed er bestået. En dårlig sprogbehandling i disse prøver kan påvirke den samlede karakter i nedadgående retning. På samme måde kan en god sprogbehandling påvirke karakteren i opadgående retning. 14 Sygeeksamen/reeksamen For fag, der undervises i efteråret, er ordinær eksamen normalt i januar og reeksamen i februar. For fag, der undervises i foråret, er ordinær eksamen normalt i juni og reeksamen i august. Deltagelse i reeksamen er betinget af, at den studerende har deltaget i den ordinære eksamen. Der afholdes normalt ikke sygeeksamen eller reeksamen uden for eksamens- og reeksamensterminerne. Se endvidere Fællesbestemmelserne for de humanistiske uddannelser 13 vedr. Førsteårsprøven samt sidste fag. 15 Klager og dispensationer Klager over en eksamination eller over vurderingen af en eksamenspræstation skal indsendes til dekanen for Det Humanistiske Fakultet (for de humanistiske fags vedkommende) eller til dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (for de 25

24 samfundsvidenskabelige fags vedkommende) senest 2 uger efter, at bedømmelsen er blevet offentliggjort. Offentliggørelsesdatoen fremgår af opslaget vedr. eksamensdatoer. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klageren bør først tage kontakt med eksaminator. Der henvises endvidere til Fællesbestemmelserne for de humanistiske uddannelser 22 og 23. Dispensationer: Ansøgning om dispensationer fra reglerne i studieordningen skal være studienævnet i hænde senest 1. marts, hhv. 1. oktober for at have virkning fra efterfølgende eksamenstermin. Definitioner 16 Normalside En normalside er en beregningsfaktor, der dækker 2100 typeenheder prosa og 14 vers poesi. Ved audiovisuelle tekster svarer 2 minutters lyd eller film til 1 normalside. I arabisk medregnes korte vokaler, også selvom de ikke er manifesteret i teksten. En arabisk normalside uden korte vokaler vil typisk svare til ca typeenheder. Ved typeenhed forstås ethvert typografisk element, d.v.s. ikke blot bogstaver og tal, men også interpunktionstegn og blanke. 17 Aflevering af hjemmeopgaver Hjemmeopgaver, der bedømmes med censur, skal afleveres på sekretariatet i 3 eksemplarer. Hjemmeopgaver, der bedømmes uden censur, skal afleveres på sekretariatet i 2 eksemplarer. Omfangsangivelse for hjemmeopgaver er baseret på normalsider (se 16). Afleveringsfristen er anført under eksamensbestemmelserne for de pågældende fag. Afleveringstidspunktet er altid den pågældende dato i sekretariatets åbningstid. I nærværende studieordning skelnes mellem: a. En fri hjemmeopgave - emnet for opgaven formuleres af den studerende efter aftale med vejlederen/læreren. b. En bunden hjemmeopgave - opgaven stilles af læreren.. En bunden hjemmeopgave, der bliver bedømt ikke-bestået, kan ikke genindleveres i samme eksamenstermin, med mindre andet er fastsat i eksamensbestemmelserne for faget. 18 Bidrag fra flere studerende ved en eksamen Prøverne er individuelle, jf. 3 i Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser som ændret ved Bek nr. 857 af 1. juli Ved flere bidragydere til en skriftlig opgave skal den enkelte deltagers bidrag kunne bedømmes for sig. Opgavens omfang skal stå i et rimeligt forhold til antallet af bidragydere Højst 3 personer kan bidrage ved et bachelorprojekt. Ved andre eksaminer kan højst 4 personer bidrage, med mindre andet udtrykkeligt er nævnt under fagets eksamensbestemmelser. 26

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Rettelsesblad til Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Ændring 12 Gælder for studerende indskrevet pr 1september 2011 og senere s 14 i

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen

Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Studieordning for Tilvalg i Organisatorisk Kommunikation 2007-ordningen Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Organisatorisk Kommunikation A. Mål og forudsætninger 3 1 Tilvalget

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010 Studieordning for tilvalg i Webkommunikation Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2010 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webkommunikation... 3 A. Mål og forudsætninger...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Sidefagssupplering i medievidenskab

Sidefagssupplering i medievidenskab Sidefagssupplering i medievidenskab Center for Medievidenskab udbyder sidefagssupplering i medievidenskab fra efteråret 2003. Undervisningen består af to moduler: Første modul er i medieproduktion, der

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 generelle uddannelsesbestemmelser STUDIEORDNING for den erhvervsøkonomiske/erhvervsjuridiske kandidatuddannelse Cand.merc.(jur.) Copenhagen Business School, Handelshøjskolen 2011 I henhold til 24, stk. 1, 3-5 og 7, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

STUDIEORDNING 2011 BACHELORUDDANNELSEN SLAGELSE

STUDIEORDNING 2011 BACHELORUDDANNELSEN SLAGELSE STUDIEORDNING 2011 Professionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation BACHELORUDDANNELSEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, SOM HØRER UNDER

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Sidefagsuddannelsen i russisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET STUDIEKONTORET studieordning for Masteruddannelse i Sundhedsantropologi Struktur Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Uddannelsesstruktur Kapitel 3: Almene eksamensbestemmelser

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation SLAGELSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2009 Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation SLAGELSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2009 Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012. Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet September 2012 Med ændring 2015 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for bacheloruddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fællessemester og 2. semester af bacheloruddannelserne i Politik

Læs mere

Bilag 2. Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense

Bilag 2. Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense Bilag 2 Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense Fra og med 1 af 6 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I ODENSE... 3 2. OVERSIGT

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2010 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.)

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi og psykologi, HA(psyk.) I henhold til 24, stk. 1-2, 4-5 og 7, i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Fraværende uden afbud: Stephanie Aziz, faglig vejleder, amerikanske studier (observatør)

Fraværende uden afbud: Stephanie Aziz, faglig vejleder, amerikanske studier (observatør) Historiestudiet Campusvej 55 5230 Odense M Tlf.: 6550 2110 E-mail: dbl@hist.sdu.dk 30. april J. nr.: Ref.: PGM/dbl Referat af møde i Studienævn for Historie, Klassiske Studier og Områdestudier onsdag den

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

BACHELORUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB, IT OG INTERAKTIONSDESIGN

BACHELORUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB, IT OG INTERAKTIONSDESIGN SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB, IT OG INTERAKTIONSDESIGN DET HUMANISTISKE FAKULTET START 2015 1 Indholdsfortegnelse Faglig del... 4 I. Bestemmelser for

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015

Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det 3/4-årige tværhumanistiske tilvalgsstudium på BA-niveau i Sprog- og kommunikationsrådgivning 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning

Indholdsfortegnelse. 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold. 2. Adgangskrav. 3. Tilrettelæggelse og opbygning Indholdsfortegnelse Side 1/15 1. Bacheloruddannelsens mål og indhold 1.1 Designuddannelsens overordnede formål 1.2 Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen som designer 1.3 Kvalifikationer og mål

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for bacheloruddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for bacheloruddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Bibliotekskundskab og Videnskommunikation Bacheloruddannelse

Bibliotekskundskab og Videnskommunikation Bacheloruddannelse BA i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation 2013 Studieordning 2013 Bibliotekskundskab og Videnskommunikation Bacheloruddannelse Syddansk Universitet, Kolding Start 2013 www.sdu.dk 1 BA i Bibliotekskundskab

Læs mere

Bilag 2. Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Odense

Bilag 2. Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Odense Bilag 2 Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Odense 2008, ver.2 1 af 6 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: DEN TEORETISKE DEL AF UDDANNELSEN

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere