Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk"

Transkript

1 Studieordning for Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk 2010 Odense Godkendt i studienævnet for cand.negot.-studier den 6. september Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet 16. september 2010 i henhold til bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE I Bestemmelser for BA Negot.-uddannelsen A. Mål, kompetencer, forudsætninger, titler... 9 B. 1. Forløbsmodeller Valgfag Regler for det 3. års udlandsophold på arabiskretningen Eksamensoversigt C. Særlige definitioner og eksamensbestemmmelser for BA Negot.-uddannelsen Undervisnings- og eksamenssprog Eksamen Definitioner Meritoverførsel II Ikrafttræden og overgangsbestemmelser III Det humanistiske fakultets fællesbestemmelser Fagbekendtgørelse, eksamensbekendtgørelse mv. findes i et separat hæfte. IV FAGBESKRIVELSER HUMANISTISKE FAG 1. år, arabisk Arabisk sprogfærdighed Introduktion til kultur og samfundsforhold i arabisktalende lande år, engelsk, fransk, spansk tysk Mundtlig kommunikation Mundtlig kommunikation Skriftlig sprogproduktion og grammatik 1, 2 og 3 (fransk, spansk og tysk) Skriftlig sprogproduktion og grammatik 1, 2 og 3 (engelsk) Historie og samfundsforhold 1 og 2 (fransk, spansk og tysk) Britiske studier (engelsk)

4 2. år, arabisk Arabisk sprogfærdighed år, engelsk, fransk, spansk tysk Mundtlig kommunikation 3 (fransk, spansk og tysk) Kulturhistorie (fransk, spansk og tysk) Amerikanske studier (engelsk) Erhvervskommunikation (engelsk, fransk, spansk og tysk) Valgfag (engelsk, fransk, spansk og tysk) A. Områdestudier (engelsk, fransk, spansk og tysk) B. Økonomiske samfundsforhold (fransk, spansk og tysk) år, fælles fag (Humaniora) Videnskabsteori år, arabisk (udlandsophold) Arabisk sprogfærdighed Valgfag - Historie og samfundsforhold Kultur i arabisktalende lande Erhvervskommunikation Humanistisk bachelorprojekt år (Arabisk 4. år), Alle sprog Interkulturel kommunikation Forhandlingsteori og træning SAMFUNDSVIDENSKAB 1. år Erhvervsøkonomisk projekt Organisation Statistik Virksomhedsøkonomi Marketing år Kultursociologi Samfundsøkonomi Forbrugeradfærd International samfundsøkonomi Markedsanalyse

5 3. år Erhvervsjura Samfundsvidenskabeligt bachelorprojekt, kun arabisk-retningen (7. semester) år, fælles fag (Humaniora og Samfundsvidenskab) Bachelorprojekt (kun engelsk, fransk, spansk og tysk-retningerne)

6 8

7 I Bestemmelser for BA Negot.-uddannelsen I henhold til bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne udbydes bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen i international erhvervsøkonomi, sprog og kultur. A. Mål og forudsætninger 1 Uddannelsens mål Negot.-bacheloruddannelsen er en kombinationsuddannelse, der består af 50 % sprog-, kulturog kommunikationsfag med arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk som hovedsprog, og 50 % samfundsvidenskabelige/erhvervsøkonomiske fag. For retningerne med engelsk, fransk, spansk eller tysk hovedsprog er bachelorstudiet et 3- årigt fuldtidsstudium (180 ECTS-point), med arabisk som hovedsprog er bachelordelen på 3 ½ års (210 ECTS-point), idet den indeholder ½ års ekstra undervisning i arabisk sprog og kultur (propædeutik). På arabisk-retningen tilbringer de studerende så vidt muligt det tredje studieår ved et uddannelsessted i den arabisktalende verden med studier i arabisk sprog, kultur og samfundsforhold. Bisprog i engelsk, fransk, spansk eller tysk kan indgå som valgfag i studiet på retningerne med engelsk, fransk, spansk eller tysk som hovedsprog. Uddannelsen har til formål - at give den studerende grundlæggende humanistiske og samfundsvidenskabelige kvalifikationer inden for erhvervsøkonomi, marketing og ledelse, kommunikation og kultur samt færdigheder på højt niveau i det valgte fremmedsprog - at sætte den studerende i stand til at analysere praktiske problemstillinger inden for uddannelsens fagområder og træffe fagligt begrundede beslutninger på grundlag af indsigt i relevante metoder og teorier - derved give den studerende det bedst muligt grundlag for praktisk og teoretisk videreuddannelse i private og offentlige virksomheder og organisationer - at kvalificere den studerende til optagelse på cand.negot.-kandidatuddannelsen eller andre relevante kandidatuddannelser Uddannelsen stræber mod følgende kompetencemål for den studerende: Generelle kompetencemål: Den studerende skal 1. kunne afgrænse og definere et fagligt problem 2. kunne undersøge, analysere og løse faglige problemer ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder 3. kunne systematisere kompleks viden og data samt udvælge og prioritere forhold, der er væsentlige for emnet 4. kritisk kunne vurdere fagets forskellige teorier og metoder 5. have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse 9

8 6. kunne argumentere på et holdbart videnskabeligt grundlag 7. kunne indgå i en faglig dialog 8. have et klart fokus og sammenhæng i løsning af opgaver 9. tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter og bibliografi 10. anvende et sprog - skriftligt og/eller mundtligt - der er emneorienteret, præcist og korrekt 11. formidle et komplekst stof, således at det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper. 12. kunne indgå i et samarbejde, herunder at kunne modtage kritik af eget arbejde og give konstruktiv kritik til andre 13. kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også kunne overholde deadlines og formalia 14. anvende IT som et redskab i forbindelse med såvel informationssøgning som mundtlig og skriftlig formidling 15. kunne forstå og anvende faglige tekster på engelsk og på de skandinaviske sprog 16. kunne formulere sig om faglige emner på et fremmedsprog Fagspecifikke kompetencemål: Faglige kompetencemål: Den studerende skal: - have et solidt kendskab til de erhvervsøkonomiske grunddiscipliner (bl.a. marketing, erhvervsøkonomi, mikro-/makro- og international økonomi, organisation) - beherske hovedsproget skriftligt og mundtligt på højt niveau og kunne anvende det i forhandlingssituationer - have en grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i hovedsprogsområdet - have en grundlæggende viden om kommunikationens funktion i det interkulturelle samkvem - være i stand til at opsøge og anvende nye informationer inden for studiets fagområder Praksiskompetencemål: Den studerende skal på arbejdsområder, som kræver sagkundskab inden for erhvervsøkonomi, marketing, ledelse, sprog, kommunikation og kultur være i stand til at analysere praktiske problemstillinger og træffe fagligt begrundede beslutninger på grundlag af indsigt i relevante metoder og teorier. Bacheloruddannelsen består af obligatoriske fag på ialt 170 ECTS (arabisk dog 200 ECTS), heraf er 166 ECTS konstituerende fagelementer (arabisk dog 196 ECTS), og valgfag på ialt 10 ECTS. Den indeholder lige dele humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. 2 Forudsætninger For at blive optaget på BA Negot..-uddannelsen skal den studerende have en adgangsgivende eksamen med det niveau, der fremgår af Adgangsbekendtgørelsen. Det er en forudsætning for at vælge et bisprog som valgfag i 5. semester, at den studerende mindst har B-niveau i det valgte sprog. 10

9 3 Undervisningen Undervisningen er forskningsbaseret. 4 Titler Når alle prøverne på bacheloruddannelsen er bestået, har den studerende ret til betegnelsen Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. (latin: baccalaureus/ baccalaurea artium negotiandi ( handle, forhandle); på engelsk: Bachelor of Arts (BA) in Business, Language and Culture. 11

10 GENERELLE BESTEMMELSER B Forløbsmodeller og eksamensoversigter 5 Forløbsmodeller Fagbeskrivelser af de enkelte fag hentes elektronisk ved at klikke på linket fra fagets titel Bacheloruddannelsen. Arabisk hovedsprog. (De med fed skrift fremhævede fag udgør førsteårsprøven) HUMANIORA SAMFUNDSVIDENSKAB TIMER*/ECTS Kultur/ Kommu- Redskab/ Sprogfærdighed samf. nikation metode Marketing Økonomi Erhvervsøkonomi Sam Hum IALT 1.år 1. sem. Intr. til Kult. og samf. 2 t/u Sprogfærdighed 1 7 t/u 10 ECTS Erhvervsøkon. projekt 3+1,75 Organisation 3+2 t/u 10 ECTS 6+3,75 15 ECTS ,75 30 ECTS 2. sem. 2.år 3. sem. Sprogfærdighed 1 7 t/u 10 ECTS Sprogfærdighed 2 6 t/u 4 ECTS Viden.sk.teori 1 t/u Kultursociologi 2 t/u Marketing 2+1 t/u Forbruger adfærd 2 t/u Samfundsøkonomi 2+1 t/u Virksomhedsøkon. 2+1 t/u Statistik 3+2 t/u ECTS ECTS ECTS 4. sem. Sprogfærdighed 2 6 t/u 13 ECTS Markedsanalyse 4+1 t/u 10 ECTS Valgfag, 4 t/ugen, 10 ECTS Intern. samf. økonomi 2+1 t/u Erhvervsjura 2 t/u ECTS 7 13 ECTS ECTS 3.år 5. sem. Valgf.: Hist. og samf. forh. 3 t/u, Sprogf t/u 16 ECTS Valgf.: Kultur i arab.tal.lande 3 t/u, ECTS ECTS 6. sem. Erhv.komm 2 t/u, Sprogf t/u, 20 ECTS Hum BAproj. 10 ECTS år 7. sem. Forh.teori &- træning 3 t/u, 6 ECTS Interkult. komm. 3 t/u, 6 ECTS Valgfag, 2 t/u, Samfundsvidenskabelig del af BA projekt, 10 ECTS ECTS ECTS IALT 33+10,75 90 ECTS *timetallet: tal efter + er øvelsestimer, eks. 2+2: 2 forelæsningstimer og 2 øvelsestimer , ECTS 210 ECTS

11 Engelsk hovedsprog. (De med fed skrift fremhævede fag udgør førsteårsprøven) HUMANIORA FÆLLES SAMFUNDSVIDENSKAB TIMER*/ECTS Kultur/ Kommunikation metode Redskab/ Sprogfærdighed samf. Marketing Økonomi Erhvervsøkonomi Sam Hum IALT 1.år Britiske Mdt. Kommunikationprod. Skr. sprog- Erhvervsøkon. Organisation studier 1 projekt 3+2 t/u 6+3, , t/u 1 2 t/u 10 ECTS sem. 2 t/u 3+1, ECTS 2. sem. Britiske studier 2 t/u Mdt. Kommunik. 2 2 t/u Skr. sprogprod. 2 2 t/u Marketing 2+1 t/u Virksomhedsøkon. 2+1 t/u Statistik 3+2 t/ugen ECTS ECTS 2.år 3. sem. Amer. studier 2 t/u Skr. sprogprod. 3 2 t/u Erhvervskomm. 2 t/u Kultursociologi 2 t/u Forbrugeradfærd 2 t/u Samfundsøkonomi 2+1 t/u ECTS 4. sem. Amer. studier 2 t/u Valgfag# 2 t/u Videnskabsteori 1 t/u Markedsanalyse 4+1 t/u 10 ECTS Intern. samf. økonomi 2+1 t/u ECTS 3.år 5. sem. Valgfag## 2 t/u Interkult. komm. 3 t/u 10 ECTS Valgfag 6 t/ugen, ECTS 6. sem. Forh. teori og -træning 3 t/u Bachelor projekt 20 ECTS Erhvervsjura 2 t/u ECTS IALT 33+10,75 90 ECTS *timetallet: tal efter + er øvelsestimer, eks. 2+2: 2 forelæsningstimer og 2 øvelsestimer # Valgfag kan f.eks. være Områdestudier eller ## Bisprog 1 og 2 (i så fald både 5. og 6. semester), ECTS 64+10, ECTS

12 Fransk, spansk eller tysk hovedsprog. (De med fed skrift fremhævede fag udgør førsteårsprøven) 1.år 1. sem. Kultur/- samf. Hist./samf. forhold 1 2 t/u HUMANIORA Sprogfærdighed Mdt. kommunikation 1 2 t/u 2, Skr. sprogprod. 1 3 t/u Kommunikation FÆL- LES Redskab/ metode Erhvervsøkon. projekt 3+1,75 SAMFUNDSVIDENSKAB Marketing Økonomi Erhvervsøkonomi Organisation 3+2 t/u 10 ECTS TIMER*/ECTS Sam Hum IALT 6+3, , 13+3,75 27,5 ECTS 2. sem. 2.år 3. sem. 4. sem. Hist./samf forhold 2 2 t/u Kulturhistorie 1 2 t/u Kulturhistorie 2 2 t/u Mdt. kommunikation 2 2 t/u 2, Mdt. kommunikation 3 2 t/u Valgfag # 2 t/u Skr. sprogprod. 2 2 t/u Skr. sprogprod. 3 2 t/u Erhvervskomm. 2 t/u Videnskabsteori 1 t/u Kultursociologi 2 t/u Marketing 2+1 t/u Forbrugeradfærd 2 t/u Markedsanalyse 4+1 t/u 10 ECTS Samfundsøkonomi 2+1 t/u Intern. samf. økonomi 2+1 t/u Virksom hedsøkon. 2+1 t/u Statistik 3+2 t/ugen ECTS ,5 ECTS ,5 ECTS ECTS 3.år 5. sem. Valgfag ## 2 t/u Interkult. kommun. 3 t/u 9 ECTS Valgfag 6 t/ugen, ECTS ECTS 6. sem. Forh. teori & -træning 3 t/u 6 ECTS Bachelorproj. 20 ECTS Erhvervsjura 2 t/u ECTS 5 31 ECTS IALT ,75 90 ECTS *timetallet: tal efter + er øvelsestimer, eks. 2+2: 2 forelæsningstimer og 2 øvelsestimer # Valgfag kan f.eks. være Områdestudier, Økonomiske samfundsforhold eller ## Bisprog 1 og 2 (i så fald både 5. og 6. semester) ECTS 67+10, ECTS

13 GENERELLE BESTEMMELSER 5 a VALGFAG DEN HUMANISTISKE DEL På den humanistiske del indgår valgfag af et omfang på i alt 10 ECTS på 4. og 5. semester. Valgfag kan være udbudt af negot.-studiet eller være valgfag, der er udbudt af et andet studium, og forhåndsgodkendt af negot.-studiet. Udbuddet af valgfag kan variere fra semester til semester. Følgende bestemmelser gælder for de humanistiske valgfag.: a. Undervisningens omfang Normalt fordelt på 4. og 5. semester med 2 timer ugentligt. Vægtning: pr. valgfag b. Målbeskrivelse Den studerende skal opfylde målbeskrivelsen for de enkelte valgfag, som godkendes af studienævnet. c. Undervisningsfagets indhold Valgfagene skal indholdsmæssigt ligge i forlængelse af de obligatoriske fag på den humanistiske del, undervises på fremmedsproget og/eller indeholde et bisprog, som skal være på universitetsniveau. Hvis fagene ikke er udbudt af eller forhåndsgodkendt af cand.negot.-studienævnet i læseplanen, kan den studerende søge studienævnet om individuel forhåndsgodkendelse af fag udbudt under andre studier. Deltagelse i undervisning i fag udbudt af andre studier, skal godkendes af det pågældende studienævn. d. Undervisnings- og arbejdsformer Kan være forskellige fra fag til fag. e. Pensum Ifølge bestemmelserne for det enkelte fag. f. Bedømmelseskriterier I henhold til karakterskalabekendtgørelsen skal den studerende bedømmes ud fra opfyldelsen af målbeskrivelsen for det enkelte fag samt af de relevante generelle kompetencemål, som er beskrevet i 1. g. Eksamensbestemmelser Eksamensbestemmelser for valgfag udbud af studienævnet: Godkendes af studienævnet for de enkelte fag, og skal meddeles de studerende senest ved undervisningens start. Eksamensbestemmelser for rapport pba. praktikophold: Det er muligt at få merit for et valgfag (ved bisprog dog kun Bisprog 1) på baggrund af et praktikophold ved at skrive en rapport på hoved- eller bisproget for hvert fag. Rapporten skal omhandle et kulturelt- eller samfundsmæssigt emne fra sprogområdet, og (gælder dog ikke, hvis merit søges for bisprog) skal indeholde en teoretisk del. 15

14 Prøveform: fri individuel hjemmeopgave Eksamenssprog: hovedsproget eller bisproget Sideomfang: ca. 10 normalsider Censur: ingen Bedømmelse: bestået/ikke-bestået Vægtning pr. valgfag: DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE DEL På den samfundsvidenskabelige del indgår valgfag af et omfang på i alt 1 på 5. semester (arabiskretningen dog 3. og 7. semester). Valgfag kan være udbudt af negot.-studiet eller være valgfag, der er udbudt af et andet studium, og forhåndsgodkendt af negot.-studiet. Udbuddet af valgfag kan variere fra semester til semester. Følgende bestemmelser gælder for de samfundsvidenskabelige valgfag.: a. Undervisningens omfang Normalt 2 timer ugentligt i et semester. Vægtning: pr. valgfag b. Målbeskrivelse Den studerende skal opfylde målbeskrivelsen for de enkelte valgfag, som godkendes af studienævnet. c. Undervisningsfagets indhold Valgfagene skal indholdsmæssigt ligge i forlængelse af de obligatoriske fag på den samfundsvidenskabelige del. Hvis fagene ikke er udbudt af eller forhåndsgodkendt af cand.negot.-studienævnet i læseplanen, kan den studerende søge studienævnet om individuel forhåndsgodkendelse af fag udbudt under andre studier. Deltagelse i undervisning i fag udbudt af andre studier, skal godkendes af det pågældende studienævn. d. Undervisnings- og arbejdsformer Kan være forskellige fra fag til fag. e. Pensum Ifølge bestemmelserne for det enkelte fag. f. Bedømmelseskriterier I henhold til karakterskalabekendtgørelsen skal den studerende bedømmes ud fra opfyldelsen af målbeskrivelsen for det enkelte fag samt af de relevante generelle kompetencemål, som er beskrevet i 1. g. Eksamensbestemmelser Eksamensbestemmelser for valgfag udbud af studienævnet: Godkendes af studienævnet for de enkelte fag, og skal meddeles de studerende senest ved undervisningens start. 16

15 5 b REGLER FOR UDLANDSOPHOLD DET 3. ÅR PÅ ARABISKRETNINGEN Undervisningen i det 3. studieår tilrettelægges så vidt muligt som et studieophold i et arabisktalende land. Opholdet kan være arrangeret af cand.negot.-studienævnet eller af den studerende selv efter aftale med cand.negot.-studienævnet. Hvis opholdet arrangeres af eller godkendes af cand.negot.-studienævnet, vil et evt. undervisningsgebyr normalt blive betalt af universitetet, ligesom der vil kunne søges om dækning af rejseudgifterne. Ved ophold, der er arrangeret af studienævnet, er det studienævnet, der fordeler de studerende mellem de forskellige studiesteder under hensyntagen til formålet med uddannelsen. I fordelingen indgår hensynet til, at opholdet skal forbedre den studerendes sproglige niveau, fastslået ved tests i undervisningen, samt til at opholdet i højest mulig grad skal udgøre en udvidelse af den studerendes interkulturelle kompetencer. Den studerende kan indtil den 15. november året før opholdet indgive særlige ønsker om studiested, uden at det dog forpligter studienævnet. Meddelelse om studiested tilsendes den studerende på dennes studenter senest 1. februar det år, hvor studieopholdet skal finde sted. I forbindelse med et udlandsophold tilrettelagt af studienævnet afvikles prøverne i sprogfærdighed 3, Historie og samfundsforhold, Kultur i de arabisktalende lande samt Erhvervskommunikation ved en uddannelsesinstitution i et arabisktalende land efter de regler, der er beskrevet i denne studieordning. Hvis den studerende selv har tilrettelagt et ophold, kan den studerende søge studienævnet om forhåndsgodkendelse af tilsvarende prøver ved den udenlandske institution. Der skal indleveres dokumentation for de aflagte prøver ved hjemkomsten, hvis den studerende selv har tilrettelagt opholdet. Det humanistiske bachelorprojekt skrives under udlandsopholdet under vejledning ved en vejleder fra Syddansk Universitet, idet den studerende tilmelder sig bachelorprojektet til cand.negot.-sekretariatet og får tildelt vejleder(e) enten senest 15. maj i forårssemestret før studieopholdet eller senest 15. december i 5. semester. Det er en forudsætning forstudienævnet forhåndsgodkendelse af studieopholdet, at den studerende forinden har bestået førsteårsprøven, Arabisk sprogfærdighed 2, Introduktion til kultur og samfundsforhold samt mindst yderligere 2 samfundsvidenskabelige fag. 17

16 GENERELLE BESTEMMELSER 6 Eksamensoversigt Eksaminer vægter normalt 1/5 rundet op til nærmeste hele tal af fagets samlede ECTS-vægt. Arabisk hovedsprog Sem 1. sem. HUM SAM 2. sem Fag Prøveform Varighed Forberedelse Hjælpemidl. PC Bedømmelse Censur ECTS Inst Intr. til kultur & samf.forh. hj.opg. b/ib ingen 5 HKS Arab. sprogfærd. 1 2 tests 7-tr.-sk. ingen 10 HKS Erhvervsøkon.projekt, EDB skr. eks. 2 t ja b/ib ingen 2 MAR Erhvevsøkon. proj., metode hj.opg. 14 dg. b/ib ingen 3 MAR Organisation hj.opg. 2 ingen nej 7-tr.-sk. ekstern 10 MAR Arab. sprogfærdighed 1 2 tests 7-tr.-.sk. ingen 10 HKS HUM Videnskabsteori hjopg. 24 t sprogl.ordb. b/ib intern 5 IFPR SAM Marketing skr. 4 t alle - 7-tr.-sk ekstern 5 MAR Virksomhedsøkonomi Statistik hj.opg. skr. hj.opg.gr. skr. eks. - 3 t 3 t alle trykte - 2 uger 2 t. alle trykte nej b/ib 7-tr.-sk. 7-tr.-sk. 7-tr.sk. ingen ingen ingen ,5 2,5 15 VØK STF 3. sem. HUM Arab. sprogfærd. 2 2 tests tr.sk. ingen 4 HKS SAM Kultursociologi skr 4 t alle ja 7-tr.sk. ekstern 5 MAR Samfundsøkonomi skr 4 t alle nej 7-tr.-sk. ingen 5 VØK 4 18

17 Sem 4. sem. HUM 4. sem. SAM Forbrugeradfærd skr 4 t alle tr. ja 7-tr.sk ekstern 5 MAR Fag Prøveform Varighed Forberedelse Hjælpemidler PC Bedømmelse Censur ECTS Inst. Valgfag Arab. Sprogfærdighed 2 2 tests mdt. skr. 15 min 2,5 t 15 min - ja evt. 7-tr.sk 7-tr.sk. 7-tr.sk. ingen intern intern ,5 4,5 HKS Markedsanalyse hj.opg. 7-tr.sk ingen 10 MAR hj.opg. b/ib ingen Intern. samfundsøkonomi skr 4 t 7-tr.sk ekstern 5 VØK Erhvervsjura skr. 4 t b/ib ingen 5 JUR sem. HUM 6. sem. HUM Valgf.: Hist. og samf.forh. Valgf.:Kult. i arab.tal. lande Arab. Sprogfærdighed 3 Erhvervskommunikation BA-projekt 20 Underv.delt. hj.opg. eller skr. 5 t alle - 7-tr.sk. ekstern 5 HKS Underv.delt. hj.opg.+ mdt. 20. min ordb. Underv.delt. mdt. skr. 30 min. 5 timer 30 min. ordbog alle b/ib 7-tr.sk 7-tr.sk. 7-tr.sk. ingen ekstern ekstern ekstern 2,5 2,5 HKS HKS Underv.delt. hj.opg. 48 t b/ib intern 5 HKS hj.opg. m. resume 7-tr.sk. ekstern 10 HKS 51 19

18 Sem Fag Prøveform Varighed Forberedelse Hjælpemidl. PC Bedømmelse Censur ECTS Inst. Forhandl.teori og træn. Mdt, gr. 20 min. 40 min. ordb. 7-tr.sk ekstern 6 HKS 7. sem. HUM Interkulturel komm. hj.opg. skr. 3 t alle ja b/ib 7-tr.sk ingen ekstern 3 3 HKS SAM Valgf: Bachelorprojekt 7-tr.sk ekstern

19 Bacheloruddannelsen. Engelsk, fransk, spansk, tysk hovedsprog Forbe Hjælpemidl./ PC Bedøm- Sem Fag Prøveform Varighed redelse melse Censur ECTS Inst. Mdt. komm. 1, eng/fra/spa/ty akt. deltagelse b/ib ingen Eng.:5, fra/spa/ SK ty: 2,5 1. sem Skr. sprogprod. 1, eng 4 hj.opg. b/ib ingen 5 SK HUM. Skr. sprogprod. 1, fra,spa,ty 3 hj.opg. b/ib ingen 5 SK SAM 2. sem HUM SAM Britiske studier, engelsk hj.opg. 2 uger 7-tr.sk ingen 5 HKS Hist. og samf.forh., fra, spa., ty hj.opg. 3 dg b/ib ingen 5 HKS 15/12,5 Erhvervsøkon.projekt, EDB skr. eks. 2 t ja b/ib ingen 2 MAR Erhvevsøkon. proj., metode hj.opg. 14 dg b/ib ingen 3 MAR Organisation hj.opg. 2 ingen nej 7-tr.-sk. ekstern 10 MAR Mdt. komm. 2, fra/spa/ty 1 test b/ib ingen 2,5 SK Mdt. komm. 2, eng mdt.gr.pr. 15 min. 15 min. alle tr 7-tr.sk intern 5 SK Skr. sprogpr. 2, eng 4 hj.opg. 7-tr.sk ingen 5 SK Skr. sprogpr. 2, fra, spa, ty skr. 3 t ordb./ alle 15 ja 7-tr.sk ingen 5 SK Britiske studier, eng mdt. 20 min. 40 min. ordb. 7-tr.sk ekstern 5 LKM Hist. og samf., fra, spa, ty mdt. 25 min 50 min. alle 7-tr.sk intern 5 HKS 15/12,5 Marketing skr. 4 t alle - 7-tr.-sk ekstern 5 MAR Virksomhedsøkonomi Statistik hj.opg. skr. 3 t alle trykte - hj.opg.gr. 2 uger skr. eks. 2 t. alle trykte nej b/ib 7-tr.-sk. 7-tr.-sk. 7-tr.sk. ingen ingen 5 ingen 2,5 ingen 2,5 15 VØK STF 21

20 Forbe Hjælpe PC Bedøm- Sem Fag Prøveform Varighed redelse midl. melse Censur ECTS Inst. 3. sem Mdt. komm. 3, fra, spa, ty mdt. gr. 15 min 30 min alle tr. 7-tr.sk intern 5 SK HUM SAM 4. sem HUM Skr. sprogprod. 3, eng. skr. 5 t alle tr. ja 7-tr.sk ekstern 5 SK Skr. sprogprod. 3, fra, spa, ty skr 5 t alle tr. ja 7-tr.sk ekstern 5 SK Amer. studier, eng. hj.opg. 14 dage 7-tr.sk ingen 5 HKS Kulturhistorie, spa hj.opg. 14 dage 7-tr.sk ingen 5 LKM Kulturhistorie, ty skr. 2 t ordb. 7-tr.sk intern 5 LKM Kultursociologi skr 4 t alle ja 7-tr.sk. Ekstern 5 MAR Samfundsøkonomi skr 4 t alle nej 7-tr.sk. ingen 5 VØK Forbrugeradfærd skr 4 t alle tr. ja 7-tr.sk ekstern 5 MAR Valgfag: Områdestudier/ 5 ISK/LKM/ Økon. samf.forh HKS/IFPR Amer. studier, eng mdt 20 min 40 min alle tr. 7-tr.sk ekstern 5 LKM Kulturhistorie, fra mdt. 30 min. 30 min. alle tr. 7-tr.sk intern 5 LKM Kulturhistorie, spa mdt. 30 min. 30 min. alle tr. 7-tr.sk ekstern 10 LKM Kulturhistorie, tysk hj.opg. 72 tim. 7-tr.sk ekstern 5 LKM Videnskabsteori, alle skr. 3 t ordb. b/ib intern 5 FIL SAM Intern. samfundsøkonomi hj.opg. b/ib ingen skr 4 t 7-tr.sk ekstern 5 VØK Markedsanalyse hj.opg. aftales 7-tr.sk ingen 10 MAR 10/ /

21 Forbe redelse Hjælpe midl. PC Bedømmelse Censur ECTS Inst. Sem Fag Prøveform Varighed 5. sem Erhvervskomm., engelsk hj.opg. + mdt. 20 min 7-tr.sk intern 5 SK HUM Erhvervskomm., fra, spa, ty hj.opg. 2 dg. 7-tr.sk ekstern 5 -- Valgfag el Bisprog 1 (Mdt. komm. 1) Interkulturel kommunikation ,5 hj.opg. skr. 3t alle tr. ja b/ib 7-tr.sk ingen ekstern 5/4,5 5/4,5 17,5/16,5 SAM Valgf SK SK 6. sem HUM 15 Valgfag el. Bisprog. 2(Mdt ,5 komm. 2) SK Forhandl. teori og -træning mdt gr 20 min 40 min. ord 7-tr.sk ekstern 5/6 eng, fra, spa, ty b. SK Resume af BA-projekt hj.opg. b/ib ingen 1,5 SK 8,5/11,5 SAM Erhvervsjura skr. 4 t b/ib ingen 5 JUR FÆL Bachelorprojekt hj.opg. 7-tr.sk ekstern 18,5 23

22 C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for BA Negot.-uddannelsen 7 I Fællesbestemmelserne for de humanistiske uddannelser (http://www.sdu.dk/om_sdu/fakulteterne/humaniora/ledelse_administration/intern% 20information/Materialesamling.aspx) findes definitioner af ECTS Typeenheder (se også nedenfor 16) Normalsider (se også nedenfor 16) Endvidere er der bl.a. fastsat regler om: Bachelorprojekt Resumé i forbindelse med bachelorprojekt Interne og eksterne prøver Stave- og formuleringsevne (se også nedenfor 13) Eksamensprog (se også nedenfor 8) Webhenvisninger i specialer og andre skriftlige hjemmeopgaver Regler for afholdelse af sygeeksamen (se også nedenfor 14) Regler for studieaktivitet Dispensationer og særlige prøvevilkår E-læring Det tilstræbes i videst muligt omfang at inddrage tilgængelige og relevante e- læringsværktøjer i undervisningen. 8 Undervisningssprog, sprog i pensum, eksamenssprog. Undervisning i de sprogspecifikke fag (fag der er tilrettelagt for den enkelte sprogretning) på den humanistiske del foregår principielt på det pågældende fremmedsprog. Undervisningssproget i de fag, der ikke er sprogspecifikke, kan være dansk, svensk, norsk eller engelsk. Det samme gælder for sproget i de tekster, der indgår i pensum. Andre sprog kan kun anvendes efter godkendelse i studienævnet. Eksamenssproget er det samme som undervisningssproget, med mindre studienævnet har fastsat andet, jf. Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser 5. Eksamen 9 Beståkrav, karaktervægte og gennemsnit Ved bedømmelsen af en prøve gives enten karakter efter 7-trinsskalaen, bedømmelsen godkendt/ikke-godkendt eller bedømmelsen bestået/ ikke-bestået. En karaktergivende prøve skal være vurderet til mindst karakteren 2 for at være bestået. Dette gælder dog ikke delprøver, jf. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser 15. En én gang bestået prøve kan ikke tages om. Karakterer Der udregnes et gennemsnit for hele bacheloruddannelsen. 10 Førsteårsprøven Førsteårsprøven består af følgende fag: 24

23 alle retninger Organisation Marketing engelsk, fransk, spansk og tysk hovedsprog desuden: Skriftlig sprogproduktion 1 og 2 arabisk hovedsprog desuden Sprogfærdighed 1 Førsteårsprøven er bestået, når disse fag er bestået. Den studerende skal deltage i den første ordinære eksamen, der afholdes i de fag, som indgår i førsteårsprøven. Førsteårsprøven skal være bestået senest ved udgangen af 4. semester. 11 Eksamenstilmelding Tilmelding til prøverne finder sted via studenterselvbetjening i forbindelse med tilmelding til undervisningen eller på særlige blanketter. Tilmelding til andre prøver eller ændringer i tilmeldinger foretages oktober, hhv marts. 12 Pensum Pensum ved ordinær eksamen i et fag efter undervisningens afslutning gælder, indtil der igen har været udbudt et undervisningsforløb i faget. Herefter eksamineres kun i det nye pensum. 13 Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af bachelorprojekt, speciale og andre større skriftlige opgaver indgår den studerendes stave- og formuleringsevne, uanset sprog. Sprogbehandlingen, defineret som skriftlig/ mundtlig fremstillingsform, skal vurderes til bestået, for at prøven i sin helhed er bestået. En dårlig sprogbehandling i disse prøver kan påvirke den samlede karakter i nedadgående retning. På samme måde kan en god sprogbehandling påvirke karakteren i opadgående retning. 14 Sygeeksamen/reeksamen For fag, der undervises i efteråret, er ordinær eksamen normalt i januar og reeksamen i februar. For fag, der undervises i foråret, er ordinær eksamen normalt i juni og reeksamen i august. Deltagelse i reeksamen er betinget af, at den studerende har deltaget i den ordinære eksamen. Der afholdes normalt ikke sygeeksamen eller reeksamen uden for eksamens- og reeksamensterminerne. Se endvidere Fællesbestemmelserne for de humanistiske uddannelser 13 vedr. Førsteårsprøven samt sidste fag. 15 Klager og dispensationer Klager over en eksamination eller over vurderingen af en eksamenspræstation skal indsendes til dekanen for Det Humanistiske Fakultet (for de humanistiske fags vedkommende) eller til dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (for de 25

24 samfundsvidenskabelige fags vedkommende) senest 2 uger efter, at bedømmelsen er blevet offentliggjort. Offentliggørelsesdatoen fremgår af opslaget vedr. eksamensdatoer. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klageren bør først tage kontakt med eksaminator. Der henvises endvidere til Fællesbestemmelserne for de humanistiske uddannelser 22 og 23. Dispensationer: Ansøgning om dispensationer fra reglerne i studieordningen skal være studienævnet i hænde senest 1. marts, hhv. 1. oktober for at have virkning fra efterfølgende eksamenstermin. Definitioner 16 Normalside En normalside er en beregningsfaktor, der dækker 2100 typeenheder prosa og 14 vers poesi. Ved audiovisuelle tekster svarer 2 minutters lyd eller film til 1 normalside. I arabisk medregnes korte vokaler, også selvom de ikke er manifesteret i teksten. En arabisk normalside uden korte vokaler vil typisk svare til ca typeenheder. Ved typeenhed forstås ethvert typografisk element, d.v.s. ikke blot bogstaver og tal, men også interpunktionstegn og blanke. 17 Aflevering af hjemmeopgaver Hjemmeopgaver, der bedømmes med censur, skal afleveres på sekretariatet i 3 eksemplarer. Hjemmeopgaver, der bedømmes uden censur, skal afleveres på sekretariatet i 2 eksemplarer. Omfangsangivelse for hjemmeopgaver er baseret på normalsider (se 16). Afleveringsfristen er anført under eksamensbestemmelserne for de pågældende fag. Afleveringstidspunktet er altid den pågældende dato i sekretariatets åbningstid. I nærværende studieordning skelnes mellem: a. En fri hjemmeopgave - emnet for opgaven formuleres af den studerende efter aftale med vejlederen/læreren. b. En bunden hjemmeopgave - opgaven stilles af læreren.. En bunden hjemmeopgave, der bliver bedømt ikke-bestået, kan ikke genindleveres i samme eksamenstermin, med mindre andet er fastsat i eksamensbestemmelserne for faget. 18 Bidrag fra flere studerende ved en eksamen Prøverne er individuelle, jf. 3 i Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser som ændret ved Bek nr. 857 af 1. juli Ved flere bidragydere til en skriftlig opgave skal den enkelte deltagers bidrag kunne bedømmes for sig. Opgavens omfang skal stå i et rimeligt forhold til antallet af bidragydere Højst 3 personer kan bidrage ved et bachelorprojekt. Ved andre eksaminer kan højst 4 personer bidrage, med mindre andet udtrykkeligt er nævnt under fagets eksamensbestemmelser. 26

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Studieordning for Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk 2010 revideret 2012 Odense Indeholder 2010-studieordningen med senere ændringer. Godkendt

Læs mere

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Rettelser til 2007 (rev. 2008) studieordningen for BA-Negot. i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Godkendt i Cand.negot.-studienævnet den 8. oktober 2009 og den 21. januar 2010 og den 4. marts

Læs mere

5 b REGLER FOR UDLANDSOPHOLD DET 3. ÅR PÅ ARABISKRETNINGEN

5 b REGLER FOR UDLANDSOPHOLD DET 3. ÅR PÅ ARABISKRETNINGEN RETTELSESBLAD VEDR. SAMDREVNE FAG I ARABISK. Ikrafttræden pr. 1. september 2013 Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 19. august 2013 Gældende fra den 1. september 2013 for alle studerende

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ERHVERSØKONOMI OG ERHVERVSSPROG. negot. (engelsk) negot. (spansk) negot.

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ERHVERSØKONOMI OG ERHVERVSSPROG. negot. (engelsk) negot. (spansk) negot. SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ERHVERSØKONOMI OG ERHVERVSSPROG negot. (engelsk) negot. (spansk) negot. (tysk) 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET Indholdsfortegnelse I Bestemmelser

Læs mere

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Studieordning for Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk 2009 (revideret 2010) Odense Godkendt i Studienævnet for cand.negot.-studier den 18.

Læs mere

Rettelsesblad 2015 til BA Negot-studieordningen 2013 (rev. 2014) og tidligere studieordninger

Rettelsesblad 2015 til BA Negot-studieordningen 2013 (rev. 2014) og tidligere studieordninger Rettelsesblad 2015 til BA Negot-studieordningen 2013 (rev. 2014) og tidligere studieordninger Rettelserne vedrører 16, 17, 23, 5 forløbsmodel spansk/tysk-retningen, engelsk retningen samt flere fagbeskrivelser.

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation 2007

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation 2007 Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation 2007 Indholdsfortegnelse Faglig del...3 I Bestemmelser for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation...3 A. Mål og forudsætninger...3

Læs mere

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ODENSE  ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2005 Polsk for fortsættere ÅBEN UDDANNELSE REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR fremmedsprog, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse)

Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie. (Åben Uddannelse) Studieordning for særligt tilrettelagt tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie (Åben Uddannelse) Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for det særligt tilrettelagte tilvalg i Arkæologiens kulturhistorie

Læs mere

Rettelserne er markeret med understregning. 13. Socialisations- og institutionsforståelser (Culturalization and Institutional Analysis)

Rettelserne er markeret med understregning. 13. Socialisations- og institutionsforståelser (Culturalization and Institutional Analysis) Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og arabisk 2011 samt bacheloruddannelsen i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog 2011 Gælder for studerende indskrevet

Læs mere

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin

Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin STUDIEORDNING 2011 Propædeutisk sprogundervisning i Græsk og Latin UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIE NÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG OMRÅDESTUDIER SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Polsk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Polsk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Polsk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1. Forløbsmodel...4

Læs mere

BA Negot-uddannelsen i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

BA Negot-uddannelsen i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Studieordning for BA Negot-uddannelsen i arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk 2007 REVIDERET 2008 Odense Vedtaget i Cand.negot.-studienævnet den 1. juni 2007. Godkendt af dekanen for Det Humanistiske

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til studieordning for bacheloruddannelsen i tysk 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Ændringerne er understreget: 20. Version oversættelse fra tysk til dansk

Læs mere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere

Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere Rettelsesblad til Studieordning for BA i Tysk - Odense Centralt fag og Tilvalg 2010 Gælder for studerende indskrevet pr. september 2010 og senere I. Bestemmelser for bacheloruddannelsen med centralt fag

Læs mere

Tilvalg i Polsk for begyndere

Tilvalg i Polsk for begyndere STUDIEORDNING 2005 Tilvalg i Polsk for begyndere ÅBEN UDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN

STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin ODENSE  SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN STUDIEORDNING 2009 Elementarkurser i Græsk og Latin SUPPLERING AF STUDENTEREKSAMEN UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR KLASSISKE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

STUDIEORDNING Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE STUDIEORDNING 2006 Russisk TILVALG UDDANNELSEN ER UDBUDT AF SLAVISK STUDIENÆVN, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i russisk Uddannelsen, der kan påbegyndes uden forudsætninger

Læs mere

STUDIEORDNING 2011 International Virksomhedskommunikation BACHELORUDDANNELSEN ODENSE

STUDIEORDNING 2011 International Virksomhedskommunikation BACHELORUDDANNELSEN ODENSE STUDIEORDNING 2011 International Virksomhedskommunikation BACHELORUDDANNELSEN med arabisk og kommunikation UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, SOM HØRER UNDER

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning

STUDIEORDNING Græsk og Latin. Propædeutisk sprogundervisning STUDIEORDNING 2014 Græsk og Latin Propædeutisk sprogundervisning UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR HISTORIE, KLASSISKE STUDIER OG MARINARKÆOLOGI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK

Kandidatuddannelsen OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 ODENSE  INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK OVERGANGSSTUDIEORDNING 2005 Kandidatuddannelsen INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION MED SPECIALISERING I DANSK UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR DE ERHVERVSSPROGLIGE STUDIER, SOM HØRER UNDER DET

Læs mere

International Virksomhedskommunikation

International Virksomhedskommunikation STUDIEORDNING 2007 International Virksomhedskommunikation BACHELORUDDANNELSEN MED ARABISK OG KOMMUNIKATION REVIDERET 2009 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS KOMMUNIKATION,

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel ODENSE WWW.SDU.DK TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE

STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel ODENSE WWW.SDU.DK TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2009 Arabisk, Polsk, Russisk eller Tyrkisk med Interkulturel Kommunikation TILRETTELAGT SOM DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR International VIRKSOmhedskommunikation,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ERHVERSØKONOMI OG ERHVERVSSPROG. negot. (engelsk) negot. (spansk) negot.

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ERHVERSØKONOMI OG ERHVERVSSPROG. negot. (engelsk) negot. (spansk) negot. SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I ERHVERSØKONOMI OG ERHVERVSSPROG negot. (engelsk) negot. (spansk) negot. (tysk) 2015 DET HUMANISTISKE FAKULTET Revideret 2016 IndholdsfortegnelseI

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i International Turisme 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013 og senere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i International Turisme 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013 og senere Ændringer er angivet med rødt. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i International Turisme 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2013 og senere 6 Eksamensoversigt Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning. for BA Negot-uddannelsen i International Turisme og Fritidsmanagement (International Tourism and Leisure Management)

Studieordning. for BA Negot-uddannelsen i International Turisme og Fritidsmanagement (International Tourism and Leisure Management) Studieordning for BA Negot-uddannelsen i International Turisme og Fritidsmanagement (International Tourism and Leisure Management) 2007 Vedtaget i Cand.negot.-studienævnet den 1. juni 2007 Godkendt af

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009.

Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Indstillet til godkendelse af Studienævn for Fremmedsprog den 2. november 2009. Dekanen har den 3. november 2009 godkendt rettelsesark for BA 2009 i Engelsk. Rettelserne træder i kraft per 1. februar 2010

Læs mere

Studieordning. for BA Negot-uddannelsen i International Turisme og Fritidsmanagement

Studieordning. for BA Negot-uddannelsen i International Turisme og Fritidsmanagement Studieordning for BA Negot-uddannelsen i International Turisme og Fritidsmanagement ESBJERG 2009 Godkendt af cand.negot.-studienævnet den 18. juni 2009. Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger

Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Studieordning for tilvalg i Viden og beslutninger Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Viden og beslutninger A. Mål og forudsætninger... 2 B. Forløbsmodel og eksamensoversigt Forløbsmodel...

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

STUDIEORDNING 2007 Cand.negot.-uddannelsen med arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN REVIDERET 2008

STUDIEORDNING 2007 Cand.negot.-uddannelsen med arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk ODENSE WWW.SDU.DK KANDIDATUDDANNELSEN REVIDERET 2008 STUDIEORDNING 2007 Cand.negot.-uddannelsen med arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk KANDIDATUDDANNELSEN REVIDERET 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF CAND.NEGOT.-STUDIENÆVNET, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret

Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i Oldtidskundskab 2011, revideret 2011 Gældende fra 1. september 2013 for studerende indskrevet pr. 1. september 2011 og senere. Alle ændringer er

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. (International turisme og fritidsmanagement)

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. (International turisme og fritidsmanagement) Studieordning for Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. (International turisme og fritidsmanagement) KOLDING 2013 Godkendt af Studienævnet for Design den 5. juli 2013. Godkendt af dekanen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008

STUDIEORDNING 2006 Logopædi ODENSE  BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 STUDIEORDNING 2006 Logopædi BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG RETTELSESBLAD 2008 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR AUDIOLOGI OG LOGOPÆDI, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret april 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. (International turisme og fritidsmanagement)

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. (International turisme og fritidsmanagement) Studieordning for Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. (International turisme og fritidsmanagement) ESBJERG 2009 (rev. 2010) Godkendt af cand.negot.-studienævnet den 18. juni 2009. Godkendt

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR UDDANNELSE REVIDERET 2010 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØSTSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. September 2001 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I September 2001 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål

Læs mere

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2

Russisk for begyndere. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Russisk for begyndere Indholdsfortegnelse Indledning...2 I Bestemmelser for Russisk for begyndere under Åben Uddannelse med oversigtsnøgle A.1. Mål og forudsætninger...3 A.2. Studiets struktur...3 B.1.

Læs mere

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset Rettelsesblad til Studieordning 2010 Engelsk Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Studieordning 2010, revideret 2013 Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Gælder fra efterårssemestret 2014

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N E D E R L A N D S K September 1998 Senest revideret juli 2007 Indholdsfortegnelse 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet

AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for KANDIDATUDDANNELSE I N O R D I S K S P R O G O G L I T T E R A T U R September 1997 Senest revideret marts 2007 Kapitel 1: Formål 2 1. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE

Islam og Politik STUDIEORDNING 2009 ODENSE  TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE STUDIEORDNING 2009 Islam og Politik TILVALG ORDINÆR OG DELTIDSUDDANNELSE UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR MELLEMØST-STUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tilvalg i

Læs mere

Spansk STUDIEORDNING 2005 ODENSE WWW.SDU.DK BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG REVIDERET 2007, 2008 OG 2009

Spansk STUDIEORDNING 2005 ODENSE WWW.SDU.DK BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG REVIDERET 2007, 2008 OG 2009 STUDIEORDNING 2005 Spansk BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG REVIDERET 2007, 2008 OG 2009 UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR FREMMEDSPROG, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING

Religion STUDIEORDNING 2009 ODENSE WWW.SDU.DK TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING STUDIEORDNING 2009 Religion TILLÆG PROPÆDEUTISK SPROGUNDERVISNING UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR RELIGIONSSTUDIER, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Tillæg til studieordning

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Bilag til studieordningen for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg 2012 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc.

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 1 af 14 sider Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 2 af

Læs mere

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration

Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjebeskrivelser for linjen Generel erhvervsøkonomi,. Titel: Generel erhvervsøkonomi Engelsk titel: General Business Administration Linjens fokusområde Linjens fokusområde er generel erhvervsøkonomi.

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011

Rettelsesblad til. Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Rettelsesblad til Studieordning for Litteraturvidenskab Bacheloruddannelsen (BA Centralfag) i Odense 2009, revideret 2011 Ændring 12 Gælder for studerende indskrevet pr 1september 2011 og senere s 14 i

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen.

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Odense 2006 1 af 13 Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved BSS og ARTS.

Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved BSS og ARTS. Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk og kommunikation ved BSS og ARTS. 1. Studieordningens rammebestemmelser Studieordning for arabiskdelen af Bacherloruddannelsen i arabisk

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere

Rettelsesblad til. Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelsesblad til Studieordning for cand.merc.int. i 2011, revideret 2012 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere Rettelserne vedrører bestemmelserne om profileringsfag - øvrige

Læs mere

Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet

Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet Gældende pr. 1. oktober 2015. Godkendt af Dekanatet for Det Humanistiske Fakultet 30. september 2015.

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Spansk BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG I SPANSKE OG SPANSKAMERIKANSKE STUDIER

Spansk BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG I SPANSKE OG SPANSKAMERIKANSKE STUDIER STUDIEORDNING 2011 Spansk BACHELORUDDANNELSEN CENTRALT FAG OG TILVALG I SPANSKE OG SPANSKAMERIKANSKE STUDIER UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR FREMMEDSPROG, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2012 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES OG ARTS Med

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I JAPANSTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget indenfor japanstudier ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i International Erhvervskommunikation og Medier Revideret udgave 2007

Studieordning for Bacheloruddannelsen i International Erhvervskommunikation og Medier Revideret udgave 2007 Studieordning for Bacheloruddannelsen i International Erhvervskommunikation og Medier Revideret udgave 2007 Indholdsfortegnelse Faglig del I II Bestemmelser for Bacheloruddannelsen i International Erhvervskommunikation

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra februar 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse er en

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere