Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag om undervisning i fremmedsprog 1"

Transkript

1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon Fax Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende gives en faktuel status for undervisningen i fremmedsprog i henholdsvis Folkeskolen, erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser. I. Folkeskolen a. Den prøveforberedende fremmedsprogsundervisning I folkeskolen undervises i tre fremmedsprog som prøveforberedende fag: engelsk, tysk og fransk. Faget engelsk, der påbegyndes i 3. klasse, tilhører den obligatoriske fagrække. Der skal tilbydes eleverne undervisning i tysk fra 7. klasse. Som alternativ til tilbudsfaget tysk kan eleverne tilbydes fransk. En skole har altid pligt til at tilbyde tysk fra 7. klassetrin. Derimod er det frivilligt for skolerne at tilbyde fransk. Det er eleverne, der efter samråd med forældrene og skolen træffer beslutning om, hvorvidt de ønsker at deltage i undervisningen i tysk/fransk. Det store flertal af folkeskolens elever har tysk som tilbudsfag. Det skønnes, at knap 10 pct. af eleverne har fransk. Antallet af elever, der fravælger tilbudsfaget tysk/fransk, kendes ikke. Tallet formodes at være begrænset. Engelsk et obligatorisk, prøveforberedende fag Der undervises i engelsk som det første fremmedsprog på klassetrin. Fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) omfatter - Kommunikative færdigheder - Sprog og sprogbrug - Sprogtilegnelse - Kultur- og samfundsforhold. I 2003 blev starttidspunktet for faget engelsk sænket til 3. klasse med ikraftræden fra skoleåret 04/05. Samtidig blev det vejledende timetal for faget forøget svarende til to ugentlige lektioner af 45 min. Det gældende vejledende timetal for faget engelsk fra klassetrin er på 570 klokketimer. Også i 10. klasse er engelsk et obligatorisk fag. Der kan aflægges prøve i engelsk efter hhv. 9. klasse, (folkeskolens afgangsprøve, FSA) og efter 10. klasse (FSA eller folkeskolens 10. klasse prøve). Tysk som prøveforberedende tilbudsfag Som andet fremmedsprog skal der undervises i tysk som tilbudsfag fra klassetrin. Fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) omfatter samme hovedområder som faget engelsk, jf. ovenfor. Faget vejledende timetal fra klasse er 330 klokketimer. Fransk som prøveforberedende tilbudsfag Indtil 1993 var fransk et 1-årigt tilbudsfag på 10. klassetrin med tilhørende prøveadgang. I dag kan skolerne som nævnt tilbyde fransk som alternativ til tysk som andet fremmedsprog fra klasse- 1 Arbejdspapiret er udarbejdet af Sekretariatet for ministerudvalget for Danmark i den globale økonomi. Papirerne er sendt til Globaliseringsrådet som baggrund for Globaliseringsrådets diskussioner. Globaliseringsrådet kan ikke tages til indtægt for arbejdspapirerne. 1

2 trin. Fagets hovedområder er de samme som gælder for fagene engelsk og tysk, jf. ovenfor. Faget vejledende timetal fra klasse er 330 klokketimer. Ændring vedrørende starttidspunkt for tilbudsfag i forbindelse med revisionen af folkeskoleloven 2003 Fra skoleåret 04/05 har kommunalbestyrelsen efter indstilling fra skolebestyrelsen kunnet godkende, at der gennemføres forsøg med at tilbyde eleverne tysk og fransk på 6. klassetrin (folkeskolelovens 55a.). Hensigten med forsøgene er at indsamle erfaringer, der kan være med til at kvalificere senere beslutninger om styrkelse af sprogundervisningen. Ifølge Undervisningsministeriets foreløbige tal for skoleåret 2004/05 udbød 43 folkeskoler undervisningstimer i tysk som tilbudsfag i 6. klasse. Fire af disse skoler udbød tillige timer i fransk fra 6. klasse. Det forventes, at antallet af skoler med tysk/fransk fra 6. klasse vil stige i de kommende år. Tysk og fransk som prøveforberedende valgfag Eleverne kan som et tredje prøveforberedende fremmedsprog vælge hhv. tysk eller fransk som et toårigt prøveforberedende valgfag fra 8. klasse, hvis fagene er udbudt som valgfag på en eller flere af kommunens skoler eller i den kommunale ungdomsskole. De centrale kundskabs og færdighedsområder (slutmål) er identiske for tysk/fransk som hhv. tilbudsfag, jf. ovenfor. Det to-årige valgfagsforløb har blot en stejlere faglig progression. Skolen/kommunen er ikke forpligtet til at videreføre fransk eller tysk som prøveforberedende valgfag i 10. klasse. Folkeskolens afgangsprøver i engelsk, tysk og fransk Efter 9. klasse kan eleverne indstille sig til folkeskolens afgangsprøve, der for alle tre sprogfags vedkommende er en mundtlig prøve. Efter 10. klasse kan eleverne indstille sig til folkeskolens afgangsprøve eller folkeskolens 10. klasse prøve. En elev kan kun indstille sig til en prøve i et fag, når eleven har fulgt undervisningen i faget det pågældende skoleår. Folkeskolens 10. klasse-prøve omfatter for alle tre sprog såvel en mundtlig som en skriftlig prøve. Eleverne behøver dog ikke at aflægge prøve i både den mundtlige og den skriftlige del. Opgaverne til de skriftlige prøver stilles af undervisningsministeren. De øvrige prøveopgaver stilles af læreren eller af censor efter ministerens nærmere bestemmelse. b. Latin - et etårigt tilbud om prøveforberedende undervisning i folkeskolens 10. klasse Latin kan i folkeskolen først tilbydes som undervisningsfag i 10. klasse. Elever i 8. og 9. klasse har dog mulighed for at modtage undervisning i latin og tage latinprøve i ungdomsskolen. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: - Sprog og sprogtilegnelse - Kultur. Latinprøven er mundtlig. Ved prøven maj-juni 2005 har i alt 187 elever gennemført latinprøven. Ingen af disse elever gennemførte prøven fra folkeskolens 10. klasse. c. Ikke-prøveforberedende fremmedsprogsundervisning På klassetrin kan kommunerne tilbyde eleverne undervisning i følgende ikkeprøveforberedende sprogfag: Hverdagstysk, hverdagsfransk, spansk og almindelige indvandrersprog. For alle de nævnte fag gælder det, at de kan tilbydes som valgfag på 8. og/eller 9. og/eller 10. klassetrin, normalt i et omfang svarende til 2 ugentlige lektioner. De centrale kundskabs- og færdighedsområder for hvert af fagene er: - Sprogfærdighed - Kultur- og samfundsforhold. 2

3 Undervisningsministeriet er ikke bekendt med, i hvilket omfang kommunerne tilbyder ovennævnte ikke-prøveforberedende sprogfag som valgfag, og kender derfor heller ikke antallet elever, der modtager undervisning i disse fag. Omfanget skønnes at være meget begrænset. II. Erhvervsuddannelserne Erhvervsuddannelserne er delt op i syv fællesindgange seks tekniske og én merkantil. Hver fællesindgang består af et grundforløb og i forlængelse heraf et antal hovedforløb. Hovedforløbene er igen opdelt i specialer. En hel erhvervsuddannelse består af et grundforløb og et hovedforløb. a. Omfanget af fremmedsprog på erhvervsuddannelserne En kortlægning foretaget i december 2004 viser, at 155 ud af de 244 tekniske uddannelser/specialer har fremmedsprog på enten grund- eller hovedforløbet 22 ud af de 24 merkantile uddannelser/specialer har engelsk som 1. fremmedsprog - 13 ud af disse uddannelser har herudover et 2. fremmedsprog. I langt størsteparten af de tekniske uddannelser er fremmedsproget engelsk. I nogle få uddannelser kan eleverne vælge, hvilket sprog de ønsker. 2. fremmedsprog i de 13 merkantile uddannelser kan principielt være et hvilket som helst sprog, men skolernes manglende mulighed for at gennemføre undervisning i mere eksotiske sprog begrænser i praksis udbuddet til tysk, fransk og spansk. b. Sprogundervisningens mål, rammer og indhold Undervisningen i sprog på erhvervsuddannelserne begynder med niveau F, som er niveauet mellem grundskolens afgangsprøve og 10.-klasse prøven. Næste niveau er E, som svarer til 10. klasse prøve. Herefter følger niveau D, og højeste niveau er C, som svarer til gymnasialt niveau C. Undervisningen bygger videre på det, eleverne har lært i grundskolen. Målet for undervisningen i erhvervsuddannelserne er, at eleverne bliver i stand til at bruge sproget i en jobmæssig sammenhæng. Det sikres ved, at faget får en erhvervsfaglig toning og integreres med de andre fag i uddannelsen. Herudover tilrettelægges prøver og eksamen så praksisnær som muligt. c. Elevernes mulighed for at opnå højere niveauer end de obligatoriske Erhvervsuddannelsernes struktur er fleksibelt opbygget. Elever, der på grundforløbet ønsker at supplere deres færdigheder, herunder sproglige kundskaber, har mulighed for det gennem den såkaldte valgfri del af undervisningen. Et grundforløb er normalt på 20 uger, og den valgfri del udgør op til 40 uger. Eleverne kan altså vælge et højere niveau end det, der er obligatorisk i den uddannelse, de har valgt, eller de kan vælge et fremmedsprog som valgfag. Også på hovedforløbet har eleven mulighed for at opnå højere niveau end det obligatoriske, nemlig ved såkaldt studierettet påbygning, det vil sige, at eleven fx kan supplere et f-niveau i sprog til et niveau, der giver adgang til en videregående uddannelse. Erhvervsuddannelserne kan udbyde engelsk og tysk niveau B og A (gymnasialt afgangsniveau) for elever, der ønsker at forbedre deres muligheder for at opnå studiekompetence. III. De gymnasiale uddannelser a. Baggrund Efter reformen af de gymnasiale uddannelser er følgende gældende for undervisningen i fremmedsprog: 3

4 Alle elever har obligatorisk undervisning i engelsk til niveau B eller A, som afsluttes med skriftlig prøve og evt. - efter udtræk - mundtlig prøve I stx og hhx er 2. fremmedsprog obligatorisk. Det er enten et fortsættersprog på B-niveau (tysk og fransk) eller et begyndersprog på A-niveau (tysk, fransk, spansk, italiensk og russisk). På B-niveau afsluttes med mundtlig prøve, på A-niveau med obligatorisk skriftlig prøve og evt. efter udtræk mundtlig prøve Begyndersprog gennemføres efter reformen 2005 alene på A-niveau (tidligere B-niveau). Hensigten med denne stramning er at sikre, at elevernes færdigheder i begyndersprog udvikles på et anvendeligt niveau Obligatorisk sprogligt orienteret undervisning i grundforløbene: I stx almen sprogforståelse, i hhx og htx en obligatorisk sproglig og kommunikativ dimension inden for rammerne af studieområdet Udbud af studieretninger med vægt på fremmedsprog, herunder fx på højere niveau end det obligatoriske og/eller yderligere fremmedsprog samt udbud af fremmedsprog i kombination med andre typer af fag Mulighed for godkendelse af engelsk, tysk eller fransk som undervisningssprog i stedet for dansk i et eller flere fag I alle de gymnasiale uddannelser udbydes desuden valgfag i fremmedsprog. Rækken af mulige sprogvalg omfatter foruden de ovenfor nævnte også arabisk, japansk, kinesisk og tyrkisk. b. Status for fremmedsprogene efter gymnasiereformen I forbindelse med ansøgning om optagelse i de gymnasiale uddannelser skal ansøgerne tilkendegive deres ønske vedrørende 2. fremmedsprog i de to uddannelser (stx og hhx), hvor 2. fremmedsprog er obligatorisk. Ved ansøgningsrunden 2005 (den første efter gymnasiereformen) fordelte ansøgerne ønsker vedrørende 2. fremmedsprog sig således: Fortsættersprog Begyndersprog Fransk Tysk Fransk Italiensk Russisk Spansk Tysk Stx og 12pct. 3 pct. 53pct. 61 pct. 7 pct. 6 pct. 2 pct. 0 pct. 1 pct. 0 pct. 24pct. 29 pct. 1 pct. 1. Studieretninger med vægt på fremmedsprog På indeværende tidspunkt (efterår 2005) kendes alene elevernes forhåndstilkendegivelser med hensyn til ønske om studieretninger med vægt på fremmedsprog. Som det ses af tabellen nedenfor, overstiger interessen for fremmedsprog i kombination med samfundsvidenskab eller musik interessen for mere rent sprogligt orienterede studieretninger både i stx og hhx. 4

5 Uddannelse Studieretningstype Stx Humanistisk-sproglige studieretninger Samfundsfag eller musik sammen med sprog Andel 21 pct. 28 pct. Hhx Økonomisk-sproglige studieretninger Sprog-sprog-studieretninger 15 pct. 5 pct. Htx Engelsk A + kommunikation/it A 14 pct. Samlet set for 2. fremmedsprog og fremmedsprog som studieretningsfag er tysk som fortsættersprog langt det største fag. Blandt begyndersprogene er tilslutningen til spansk langt større end til fransk, og ønskerne om latin, græsk, italiensk og russisk er særdeles begrænsede. 2. Valgfag i fremmedsprog I alle uddannelserne er der mulighed for som valgfag at gennemføre højere niveau end det obligatoriske i et (hf og htx) eller flere (stx og hhx) sprog. Desuden er der mulighed for valg af 2. fremmedsprog i hf og htx, henholdsvis valg af 3. og evt. 4. fremmedsprog i stx og hhx. Omfanget heraf kendes ikke på nuværende tidspunkt, hvor valgfag ikke er valgt. For evt. faktuelle spørgsmål kontakt: undervisningskonsulent Steen Harbild, Undervisningsministeriet, telefon vedr. folkeskolen studielektor Birte Sørensen, Undervisningsministeriet, telefon vedr. erhvervsuddannelserne undervisningskonsulent Merete Pedersen, Undervisningsministeriet, telefon vedr. de gymnasiale uddannelser 5

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007 Indledning 1. INDLEDNING...

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017.

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017. Initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver Folkeskoleforligskredsen har i november 2014 aftalt nedenstående initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. I. Oversigt over initiativer:

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 13 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen i 4.-9. klassetrin UNI C november 2003 Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Publikationen Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere