Affaldsplan Kortlægningsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport"

Transkript

1 Affaldsplan Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser

2 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Opfyldelse af mål fra Affaldsplan Opsummering af kortlægning Statistisk afrapportering og prognose Indledning Erhvervsmæssig kilde Kommunale indsamlingsordninger Behandlingsform Affaldstype Emballageaffald Fraktioner Samlet opgørelse Erhvervsaffald Husholdningsaffald Økonomi Anlæg og kapacitetsopgørelse samt import og eksport af affald Forbrændings- og deponeringskapacitet Anlæg til sortering, behandling, genanvendelse mv Planens økonomiske konsekvenser...37 Bilag BILAG 1: Oversigt over indberetninger for 2007 BILAG 2: Fordeling af affald modtaget på genbrugsstationen 2007 BILAG 3: Husholdningsaffald og affald via genbrugsstation 2007 BILAG 4: Ordningsbeskrivelse BILAG 5: Skematisk oversigt over igangsatte initiativer i perioden

3 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport 3 1. Forord Denne rapport rummer de kortlagte affaldsmængder i Furesø Kommune i perioden med særlig fokus på mængderne i 2007 og en prognose på fremtidige mængder for perioden Den indeholder desuden en økonomisk oversigt for perioden samt en økonomisk prognose for perioden Sidst i rapporten findes endvidere en opgørelse over anlægs- og kapacitetsbehov. Kortlægningen er udarbejdet på baggrund af indberetninger fra modtageanlæg og renseanlæg, oplysninger fra Furesø Kommune og Vestforbrændings registreringer af affaldsmængder fra kommunen. Ved manglende oplysninger fra modtageanlæg er i mindre omfang anvendt indberetninger fra transportører. Vestforbrændings registreringer er anvendt i forbindelse med affald afleveret til forbrænding hos Vestforbrænding, affald fra genbrugsstationer i fællesordningen samt husholdningsaffald afleveret til genanvendelse, i det omfang dette affald er afleveret til behandling via Vestforbrændings aftaler med modtageanlæg. Indberetninger fra modtageanlæg udgør både registreringer af erhvervsaffald og husholdningsaffald. Bemærk at mængderne i rapportens tabeller er afrundede, hvilket kan give sig udslag i enkelte mindre forskelle mellem mængdeangivelserne i de forskellige tabeller i rapporten. I forbindelse med databehandlingen af indberetningerne er modtageanlæggenes oplysninger blevet vægtet højt. Rettelser i indberetningerne er dog foretaget, hvis anlæggene har indberettet oplysninger, som ikke kan kombineres ifølge ISAGterminologien. Kortlægningen opfylder affaldsbekendtgørelsens 6, stk. 1, pkt. 1 om kortlægning af den kommunale håndtering af affald. Kortlægningen omfatter således oplysninger om den producerede mængde affald fordelt på fraktioner, behandling, affaldstype, erhvervsmæssig kilde og art, i det omfang EAK-koden er indberettet. Endelig indeholder rapporten også affaldets fordeling på modtageanlæg, herunder hvilke modtageanlæg der har modtaget hvilke fraktioner. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med I/S Vestforbrænding. Grontmij Carl Bro A/S har som konsulent for Vestforbrænding udført kortlægningen.

4 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport 4 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan Mål Furesø Kommunes målsætninger for Affaldsplanen for tog udgangspunkt i regeringens Affaldsstrategi Der blev opstillet følgende overordnede målsætninger for kommunens affaldshåndtering: A. Forebyggelse af affald - herunder særligt fokus på renere teknologi og miljøledelse og holdningsbearbejdning B. Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt - herunder en særlig indsats i forbindelse med emballageaffald C. Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes - herunder en særlig indsats i forbindelse med farligt affald samt bygge- og anlægsaffald D. Øget kvalitet i affaldshåndteringen og mere miljø for pengene - en bedre service til en lavere pris er i fokus, og miljøpåvirkningerne ved håndteringen af affaldet skal mindskes E. Øget information til borgere og virksomheder - herunder en målrettet informationsindsats om de enkelte tiltag De overordnede målsætninger var suppleret med specifikke sigtelinjer for behandlingen af det indsamlede affald. Disse forventede sigtelinjer er vist i figur 0, hvor de er sammenholdt med de faktiske kortlægningsdata for Kilde/type Genanvendelse Forbrænding Deponering Forventet Faktuelt Forventet Faktuelt Forventet Faktuelt Husholdninger Erhverv Service

5 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport 5 Industri Byggeri og anlæg Figur 0: Kommunens målsætninger for fordelingen af behandling af affald i 2008 taget fra Affaldsplan sammenholdt med status for behandling af affald Alle data er angivet i procent. Udviklingen i affaldsmængder 2002 til 2007 Da affaldsplan blev udarbejdet, tog man udgangspunkt i affaldskortlægning fra 2002, hvorfor der i det følgende afsnit ses på udviklingen fra 2002 og frem til i dag. Data for 2008 foreligger i sagens natur ikke, så der benyttes data fra Den samlede affaldsmængde i Furesø Kommune steg med ton i løbet af perioden, fra ton i 2002 til ton i Det var Affaldsplan forventet, at affaldsmængden vil blive på ton i Tabel 0 viser den i henhold til Affaldsplan forventede udvikling i affaldsmængderne sammenholdt med de faktiske mængder fra 2002 og Kilde/type Affaldsmængder Faktuelt Forventet Faktuelt Husholdninger Erhverv Service Industri Byggeri og anlæg Renseanlæg 4 4 2

6 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport 6 I alt Tabel 0: Affaldsmængde fordelt på kilder, angivet i ton. Forventet affaldsmængder taget fra Affaldsplan markeret med grøn, sammenholdt med faktiske affaldsmængder fra 2002 og Mængden af husholdningsaffald er vokset med ton mod forventet ton. Mængden af erhvervsaffald er vokset med ton mod forventet ton. Målopfyldelse som følge af igangsatte initiativer I det følgende vil vi give nogle eksempler på initiativer, der i planperioden blev sat i værk for at nå de opstillede målsætninger. A. Forebyggelse af affald - herunder særligt fokus på rene teknologi, miljøstyring og holdningsbearbejdning LAM FURESØ Kommunes affaldsforbrændingsselskab, I/S Vestforbrænding, har i planperioden indført miljøledelsessystemet LAM - Ledelse af Arbejdsmiljø og Miljø. Miljøledelsessystemet skal sikre, at miljøpolitik omsættes fra ord til handling. LAM har til formål at sætte I/S Vestforbrændings arbejde med miljø og arbejdsmiljø i system, så der hele tiden sker forbedringer at sikre at alle I/S Vestforbrændings medarbejdere kender deres ansvar i forhold til at sikre miljø og arbejdsmiljø at sikre at alle I/S Vestforbrændings medarbejdere har tilstrækkelig viden om miljø og arbejdsmiljø I samme forbindelse skal det nævnes at I/S Vestforbrænding er ISO certificeret en certificering der sikre en løbende forbedring af miljøforholdene på virksomheden.

7 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport 7 B. Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt - herunder en særlig indsats i forbindelse med emballageaffald Emballagekampagne Furesø Kommune har i samarbejde med I/S Vestforbrænding fra oktober 2005 til juni 2007 gennemført en emballagekampagne, med det mål at øge genanvendelsen af emballageaffald fra virksomheder. Emballagekampagnens hovedaktivitet var information og vejledning via udsendt folder og spørgeskema til udvalgte virksomheder med potentiel ringe udsortering. Kampagnen var en stor succes. Det kan som eksempel nævnes, at der som konsekvens af kampagnen blev etableret 178 nye ordninger med forskellige virksomheder i oplandet, omhandlende genanvendelse af emballageaffald. LCA på bioaffald Der er i perioden bl.a. gennemført en livscyklusbaseret miljøvurdering af to forskellige affaldsordninger for bioaffald det ene scenarium hvor bioaffaldet går til forbrænding og det andet, hvor det frasorteres dagrenovationen og går til bioforgasning. Miljøvurderingen har dokumenteret og sammenlignet miljøpåvirkninger og gevinster ved de 2 behandlingsløsninger. Miljøvurderingen blev afsluttet i 2007 og viste, at forgasning af bioaffaldet giver en miljøgevinst på op til 10 % i forhold til forbrænding. Udarbejdelse af idékatalog Der blev i perioden udarbejdet et idékataloget med en lang række initiativer til at reducere de brændbare mængder og fremme genanvendelsen. For alle initiativer i kataloget er der foretaget indledende vurderinger af potentielle mængder, økonomi, miljø og serviceniveau. Næste fase bliver udrulningen af Idékataloget som dels skal give et bud på fremtidens affaldssystem, dels prioritere tema er og initiativer der undersøges, videreudvikles og iværksættes. Idékataloget bliver således videreført i kommunens affaldsplan C. Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes - herunder en særlig indsats i forbindelse med farligt affald samt bygge- og anlægsaffald Vejledningsmateriale ved anmeldelse af bygge- og anlægsaffald For at opnå en nedsættelse af miljøbelastningen fra affaldsbehandlingen medvirkede Furesø Kommune i 2005 til udarbejdelse af vejledningsmateriale, hvis formål var at få en bedre sortering af bygge- og anlægsaffald og derved den efterfølgende rigtige affaldsbehandling. Arbejdet resulterede i forslag til et anmeldelsesskema, to vejledninger, en sorteringsvejledning og en procedure til kommunens interne brug.

8 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport 8 D. Øget kvalitet i affaldshåndteringen og mere miljø for pengene - en bedre service til en lavere pris er i fokus og miljøpåvirkningerne ved håndteringen af affaldet skal mindskes Forsøg med markkompostering af haveaffald I planperioden blev der lavet forsøg med markkompostering af haveaffald med det formål at undersøge om markkompostering er et brugbart og miljøøkonomisk fornuftigt alternativ til traditionel kompostering. Markkompostering er en ny nyttiggørelsesmetode hvor haveaffald udbringes og nedknuses direkte på landbrugsjorden. Ved at benytte markkompostering frem for de konventionelle komposteringsmetoder kan overflødig transport af affaldet til modtageanlæg og ressourceforbrug til selve komposteringsprocessen minimeres. Det blev i afrapporteringen vurderet, at markkompostering med økonomisk driftsmæssig fordel kan benyttes til behandling af en del af oplandets haveaffald. E. Øget information til borgere og virksomheder - herunder en målrettet informationsindsats om de enkelte tiltag Furesø Kommune har informeret om nye tiltag på affaldsområdet, derunder indførelse af klare sække på genbrugsstationerne. Endvidere har Furesø Kommune opsat oversigtstavler på både Farum og Værløse genbrugsstationer, hvor brugerne kan se hvilke containere der er, og hvor de er placeret. Affald.dk I maj blev relanceret i nyt flot design, og med over 300 nye artikler. Hjemmesiden er et samarbejde mellem 16 affaldsselskaber og kommuner, og organiseret som en forening med Vestforbrænding som sekretariat. Målet med hjemmesiden er, at give adgang til aktuelle og fagligt velfunderede oplysninger om affald, affaldsbehandling og miljø og inspirere lærere, pædagoger og elever til at arbejde med affald i undervisningen. Siden henvender sig til børn og unge fra børnehave til ungdomsuddannelserne, men også voksne kan læse med og blive klogere.

9 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport 9 3. Opsummering af kortlægning Der er ifølge indberetningerne blevet produceret ton affald i Furesø Kommune i Dette svarer til en stigning på 51 % i forhold til den indsamlede mængde på ton i Udviklingen i den samlede affaldsmængde i kommunen i perioden 2006 til 2020 er vist i Figur 1. Det ses af figuren, at udviklingen i affaldsmængden er meget varierende. Affaldsmængden er stigende fra år 2006 til 2007, men falder herefter frem til 2012 for igen at stige. Dette skyldes en forventning om, at mængden af affald fra byggeri og anlæg vil falde frem til Herefter vil mængden af affald fra bygge- og anlægsaffald stabilisere sig og den totale affaldsmængde forventes at stige. Udviklingen i den samlede affaldsmængde Ton Figur 1: Udviklingen i den samlede affaldsmængde (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose. Af den samlede affaldsmængde udgjorde ton erhvervsaffald og de resterende ton husholdningsaffald. Dette svarer til, at erhvervsaffaldet udgjorde 77 % af den samlede mængde. I forhold til behandlingsform blev 73 % genanvendt, 19 % blev forbrændt, 8 % blev sendt til deponering og 1 % sendt til midlertidig oplagring. Fordelingen på behandlingsformer er illustreret i Figur 2.

10 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport 10 Fordeling af den totale affaldsmængde på behandlingsformer i % 72% 8% 1% 0% 0% Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Midlertidig oplagring Ikke oplyst Figur 2: Fordeling af den totale affaldsmængde på behandlingsform i 2007 (%). Behandlingsformen midlertidig oplagring dækker over de affaldsmængder, som efter en oplagring sendes til forbrænding.

11 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport Statistisk afrapportering og prognose 3.1 Indledning Den statistiske afrapportering og prognose er opdelt i følgende underkapitler: - Erhvervsmæssig kilde - Behandlingsform - Affaldstype - Fraktioner - Økonomi - Anlæg og kapacitetsopgørelse Den erhvervsmæssige kilde beskriver affaldsproducenten og dermed, inden for hvilken branche affaldet er produceret. Husholdninger er også en erhvervsmæssig kilde. Behandlingsform beskriver den behandling, som affaldet udsættes for på modtageanlægget. Affald med visse fælles træk grupperes i affaldstyper. Der er i affaldsbekendtgørelsens bilag 8, pkt. 1 følgende affaldstyper: dagrenovation, storskrald, haveaffald, erhvervsaffald, emballageaffald, farligt affald samt behandlingsrest. En fraktion er en gruppering af materialer, som har en fælles sammensætning. Eksempler på fraktioner er papir og pap, jern og metal, plast. I økonomi findes en oversigt over faktiske samt budgetterede udgifter og indtægter for de kommunale indsamlingsordninger. I anlæg og kapacitetsopgørelsen ses, hvor stor kapacitet mht. forbrændings- og deponeringsanlæg, der forventes at blive behov for i fremtiden.

12 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport Erhvervsmæssig kilde I denne rapport benyttes følgende erhvervsmæssige kilder: - Husholdninger - Institutioner, handel og kontor - Industri - Byggeri- og anlægsvirksomhed - Renseanlæg - Ikke oplyst For 2006 er der påført kilde, hvis modtageanlægget ikke har angivet nogen kilde ved indberetningen, mens der for 2007 er anvendt betegnelsen ikke oplyst. Den erhvervsmæssige kilde Industri er summen af registreringer fra forskellige erhvervsmæssige kilder, kilderne jf. ISAG-terminologien. Eksempler på erhvervsmæssige kilder kan være Kemisk industri mv., Jern- og metalindustri og Anden fremstillingsvirksomhed. Modtageanlæggene har indberettet en del affald med kilden Container/omlastestation. Ved kortlægningen for både 2006 og 2007 er affald fra denne kilde enten fordelt på øvrige kilder (dette vedrører affald fra genbrugsstationer) eller ikke medregnet (gælder affald fra omlastepladser). Hvis modtageanlæggene har angivet en erhvervsmæssig kilde jf. ISAGterminologien, er mængderne ikke medtaget, da disse kilder betyder, at affaldet kommer fra andre modtageanlæg og således allerede er registreret. Affaldet kaldes også for sekundært affald. Både i 2006 og 2007 er der indhentet oplysninger om slam mv. fra renseanlæg. Mængderne er fordelt på kommunerne efter renseanlæggets fordelingsnøgle, med henblik på at opgørelsen af slam mv. fra kommunen så vidt muligt er sammenlignelig med andre kommuner i Vestforbrændings opland og hele landet. I Tabel 1 og Figur 3 ses fordelingen på erhvervsmæssig kilde i perioden Tabellen viser desuden prognosen for mængderne fordelt på kilde i perioden Bemærk i Tabel 1, at affaldet registeret under kilden Husholdninger er underopdelt på affaldstyper.

13 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport 13 Erhvervsmæssig kilde Affaldstype Dagrenovation Storskrald Husholdninger Haveaffald Emballageaffald Farligt affald Total Institutioner, handel og kontor Industri Byggeri og anlæg Renseanlæg Ikke oplyst Total Tabel 1: Affaldets fordeling på erhvervsmæssig kilde (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose. Affaldets fordeling på erhvervsmæssig kilde Ton Husholdninger Institutioner, handel og kontor Industri Byggeri og anlæg Renseanlæg Ikke oplyst Figur 3: Affaldets fordeling på erhvervsmæssig kilde (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose. Affaldsmængden er steget markant fra 2006 til Det gælder især affald fra byggeri og anlæg, som er steget med 122 % i perioden. Der er også sket en stigning i

14 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport 14 mængden af affald fra industri samt fra institutioner, handel og kontor. I begge tilfælde skyldes stigningen primært en øget mængde pap, papir og plastaffald. Der er ikke modtaget indberetninger fra Smørum Papir A/S for 2007, hvilket specielt kan have indflydelse på mængden af papir, pap, plast samt elektriske og elektroniske produkter fra kilden Institutioner, handel og kontor. Mængden af slam fra renseanlæg kan variere fra 2006 til Dette skyldes blandt andet, at renseanlæggene ikke har indberettet de mængder, som er kørt på landbrugsjord i Desuden er slammets tørstofindhold variabelt, hvilket ligeledes kan have stor indflydelse på den indberettede mængde. Som en sidste årsag til eventuelle udsving i mængderne kan der forekomme renseanlæg, som ikke har indberettet for I Tabel 2 vises affaldet fordelt på erhvervsmæssige kilder og behandlingsform for 2006 og Derudover viser tabellen prognosen for mængderne fordelt på erhvervsmæssige kilder for årene 2012 og 2020.

15 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport 15 Kilde og affaldstype Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Husholdninger Dagrenovation Storskrald Haveaffald Emballageaffald Farligt affald Total Erhverv Institutioner, handel og kontor Industri Byggeri og anlæg Renseanlæg Ikke oplyst Total Total (husholdninger og erhverv) Tabel 2: Affald fordelt efter erhvervsmæssig kilde og behandlingsform for årene 2006, 2007, 2012 og 2020 (ton) og 2007 er kortlagte mængder, 2012 og 2020 er baseret på prognose.

16 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport Kommunale indsamlingsordninger Furesø Kommune havde indbyggere pr , fordelt på husstande. Note 1. Farligt affald indsamlet på genbrugsstationerne, som er sendt til anlægget Modtagecenter for farligt affald i Taastrup (I/S Vestforbrænding Taastrup), er medregnet i mængden i ordningen Farligt affald - Indsamling fra erhverv. Tabel 3 viser en oversigt over indsamlede mængder fra kommunens ordninger med en prognose på de fremtidige mængder. I 2006 anvendtes betegnelsen Fællesordning for ordninger drevet af I/S Vestforbrænding, herunder kubeordninger og ordninger for farligt affald fra erhverv. I 2007 er mængderne fordelt på de enkelte ordninger. Ordning Dagrenovation Andre ordninger Fællesordning Kubeordning Papir Kubeordning Glas Storskraldsindsamling Haveaffaldsindsamling Farligt affald Indsamling fra erhverv Genbrugsstationer Total Note 1. Farligt affald indsamlet på genbrugsstationerne, som er sendt til anlægget Modtagecenter for farligt affald i Taastrup (I/S Vestforbrænding Taastrup), er medregnet i mængden i ordningen Farligt affald - Indsamling fra erhverv. Tabel 3: Affald fordelt på kommunale ordninger (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose. I Tabel 4 findes en oversigt over indsamlede mængder husholdningsaffald opgjort som den gennemsnitlige affaldsmængde pr. husstand og pr. indbygger indsamlet i Tallene for Vestforbrændings opland er ekskl. Rudersdal og Københavns Kommuner. Affaldsfraktioner og typer Pr. husstand (kg) Pr. indbygger (kg) Kommunen VF-opland VF-bedste Kommunen VF-opland VF-bedste Dagrenovation, restaffald Papir Glas Pap Madspild/andet organisk Storskrald Haveaffald Ukendt affaldstype Husholdningsaffald total

17 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport 17 Tabel 4: Husholdningsaffald opgjort som gennemsnitlig affaldsmængde hhv. pr. husstand og pr. indbygger (kg) i Tallene for Vestforbrændings opland er ekskl. Københavns Kommune. Beskrivelse af Vestforbrændings bedste indsamlingsmetoder Dagrenovation (restaffald) Den laveste mængde restaffald til forbrænding indsamles i Egedal Kommune. Mens gennemsnittet for hele Vestforbrændings opland er 281 kg restaffald årligt pr. indbygger, er mængden i Egedal Kommune på 193 kg årligt pr. indbygger. Kommunen udsorterer dagrenovation i henholdsvis organisk affald til biogasproduktion og restaffald til forbrænding. Dele af kommunen er ikke omfattet af den 2-delte indsamling. Endvidere indsamler kommunen papir og glas via en kubeordning. Papir Vallensbæk Kommune indsamler den største mængde papir pr. indbygger. Mens gennemsnittet for hele Vestforbrændings opland er 49 kg papir årligt pr. indbygger, er den indsamlede mængde i Vallensbæk Kommune på 94 kg årligt pr. indbygger. Kommunen har etableret en ordning til husstandsindsamling af papir for enfamiliehuse. Alle husstande har fået udleveret en 140 liters beholder, som kan benyttes til aviser, reklamer, ugeblade og telefonbøger. Beholderen tømmes fast en gang om måneden. Glas Egedal Kommune indsamler den største mængde glas pr. indbygger. Gennemsnittet for hele Vestforbrændings opland er 19 kg årligt pr. indbygger, mens Egedal Kommune indsamler 24 kg årligt pr. indbygger. Kommunen indsamler glas dels via genbrugsstationerne og dels via en kubeordning. Pap Den største mængde pap indsamles i Gribskov Kommune. Her indsamles 11 kg pap årligt pr. indbygger mod gennemsnitligt 4 kg årligt i resten af Vestforbrændings opland. Gribskov Kommune indsamler pap via genbrugsstationerne. Madspild/andet organisk Frederikssund Kommune indsamler den største mængde organisk affald pr. indbygger. Ligesom Egedal, Gribskov og Halsnæs Kommuner sorteres organisk affald fra den øvrige dagrenovation og sendes til bioforgasning. I Frederikssund Kommune indsamles årligt 70 kg organisk affald pr. indbygger mod gennemsnitligt 12 kg årligt i resten af Vestforbrændings opland.

18 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport 18 Haveaffald Den største mængde haveaffald indsamles i Halsnæs Kommune. Her indsamles 295 kg årligt pr. indbygger mod gennemsnitligt 144 kg årligt i resten af Vestforbrændings opland. I Halsnæs Kommune indsamles haveaffald via genbrugsstationerne. I bilag 4 findes en oversigt over kommunens ordninger. 3.3 Behandlingsform I rapporten benyttes følgende behandlingsformer: Genanvendelse, Forbrænding, Deponering, Midlertidig oplagring og Særlig behandling. Behandlingsformen Særlig behandling benyttes kun i forbindelse med farligt affald. Hvis anlæggene har indberettet behandlingsformerne Fraført eller Eksporteret i ISAG-terminologien, er mængderne ikke talt med i den samlede opgørelse, idet disse mængder opfattes som sekundære. Tabel 5 viser, hvordan affaldet var fordelt på behandlingsform i perioden Især mængden af affald til genanvendelse er steget i perioden. Prognosen viser, at mængden af affald til genanvendelse forventes at falde svagt, mens der forventes en mindre stigning i mængden af affald til forbrænding. Behandlingsform Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Midlertidig oplagring Total Tabel 5: Affaldets fordeling på behandlingsform (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose.

19 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport 19 Tabel 6 giver en oversigt over affaldets behandling i 2007 fordelt på erhvervsmæssig kilde. Kilde Behandlingsform Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Midlertidig opbevaring Ikke oplyst Husholdninger Institutioner, handel og kontor Industri Byggeri og anlæg Renseanlæg Ikke oplyst Total Tabel 6: Affaldets fordeling efter behandlingsform og erhvervsmæssig kilde (ton) i Total Ifølge Tabel 6 er der kun en forholdsvis lille mængde affald til forbrænding fra Byggeri- og anlægsvirksomhed. Dette skyldes blandt andet, at en stor del af byggeaffaldet først indvejes på et sorteringsanlæg og dermed bliver indberettet som affald til oparbejdning eller sortering, der betragtes som genanvendelse. Herefter sendes noget af affaldet videre til forbrænding, men dette affald registreres som kommende fra en anlægskilde og regnes derfor som sekundært affald. Mange modtageanlæg har svært ved at skelne mellem kilderne Institutioner, handel og kontor, Industri og Byggeri og anlæg, og opdelingen af affaldsmængderne i erhvervsmæssige kilder er derfor ikke retvisende. Tallene for erhverv bør ses i en sammenhæng. I Tabel 7 og Figur 4 er vist de fire erhvervsmæssige kilder, som regeringen har fastsat sigtelinjer for i Affaldsstrategi Farligt affald til Særlig behandling samt affald fra renseanlæg eller affald, hvor der ikke er oplyst kilde, er ikke med i beregningen.

20 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport 20 Kilde Genanvendelse Forbrænding Deponering Total Husholdninger Kommunen Affaldsstrategi Institutioner, handel og kontor Industri Kommunen Affaldsstrategi Kommunen Affaldsstrategi Byggeri og anlæg Kommunen Affaldsstrategi Tabel 7: Affaldets fordeling på behandlingsform 2007 sammenholdt med regeringens affaldsstrategi 2008 (%). Affaldets fordeling på behandlingsform % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kommunen 2007 Affaldsstrategi 2008 Kommunen 2007 Affaldsstrategi 2008 Kommunen 2007 Affaldsstrategi 2008 Kommunen 2007 Affaldsstrategi 2008 Husholdninger Institutioner, handel og kontor Industri Byggeri og anlæg Genanvendelse Forbrænding Deponering Figur 4: Affaldets fordeling på behandlingsform 2007 sammenholdt med regeringens affaldsstrategi 2008 (%).

21 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport 21 I 2007 blev 45 % af husholdningsaffaldet genanvendt i Furesø Kommune, hvilket er noget højere end regeringens sigtelinje for 2008, som er 33 %. I 2007 blev 65 % af affaldet fra Institutioner, handel og kontor genanvendt. I forhold til regeringens sigtelinje for 2008 på 50 % er denne andel væsentligt højere. For affald fra Industri var mængden til genanvendelse i 2007 på 66 % i 2007, hvilket er på niveau med regeringens sigtelinje på 65 %. Mængderne af affald fra disse kilder skal som tidligere nævnt ses i sammenhæng. Andelen af affald til genanvendelse fra Byggeri og anlæg var i 2007 på 92 %, hvilket er på niveau med regeringens sigtelinje for 2008 på 90 %. 3.4 Affaldstype I Tabel 8 og Figur 5 ses, hvordan det modtagne affald i 2007 var fordelt på affaldstype og behandlingsform. Affaldstype Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Midlertidig oplagring Total Dagrenovation Storskrald Haveaffald Erhvervsaffald Farligt affald Emballageaffald Behandlingsrest Total Tabel 8: Fordeling af affaldstyper på behandlingsform i 2007 (ton).

22 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport 22 Fordeling af affaldstyper på behandlingsform 2007 Behandlingsrest Emballageaffald Farligt affald Erhvervsaffald Haveaffald Storskrald Dagrenovation 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Genanvendelse Forbrænding Deponering Særlig behandling Midlertidig oplagring Ikke oplyst Figur 5: Fordeling af affaldstyper på behandlingsform i 2007 (%). I 2007 blev 15 % af dagrenovationen i Furesø Kommune genanvendt. Sammenlignet med regeringens sigtelinje på 20 % for 2008 er dette noget lavere. Papir indsamlet fra husholdninger regnes som dagrenovation. Regeringens sigtelinjer vedrørende storskrald er for genanvendelse på 25 %, forbrænding på 50 % og deponering på 25 %. I Furesø Kommune er fordelingen af storskrald på behandlingsform følgende: genanvendelse 47 %, forbrænding 50 % og deponering 3 %. De 703 ton til midlertidig oplagring er i denne sammenhæng regnet med til forbrænding, da dette er den endelige behandlingsform for affald til oplagring Emballageaffald På grund af den særlige fokus på øget genanvendelse for emballageaffald er der lavet en særskilt oversigt over denne affaldstype. Tabel 9 viser mængden af emballageaffald fra Furesø Kommune i 2007 fordelt på erhvervsmæssig kilde og fraktion. Der skal gøres opmærksom på, at der er en vis usikkerhed knyttet til disse tal, da der er anlæg, som ikke benytter affaldstypen Emballageaffald, men den mere generelle Erhvervsaffald. Det kan derfor være svært at få pålidelige tal.

23 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport 23 Fraktion Erhvervsmæssig kilde Total Husholdninger Institutioner, handel og kontor Industri Byggeri og anlæg Ikke oplyst Pap Papir 1 1 Glas Plast Jern og metal Træ Total Tabel 9: Mængden af emballageaffald fordelt på erhvervsmæssig kilde og fraktion i 2007 (ton). Tabel 10 viser emballageaffald fordelt på de enkelte erhvervsmæssige kilder for perioden samt en prognose for de fremtidige mængder. Erhvervsmæssig kilde Fraktioner Papir Pap Husholdninger Glas Plast Jern og metal Husholdninger total Erhverv Institutioner, handel og kontor Industri Byggeri og anlægsvirksomhed Papir Pap Glas Plast 8 Jern og metal Total Papir Pap 22 Glas Plast 35 Jern og metal Total 57 Papir Pap Glas Plast Jern og metal

24 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport 24 Erhvervsmæssig kilde Ikke oplyst Fraktioner Total Papir Pap Glas Plast Jern og metal Total Erhverv total Total (husholdninger og erhverv) Tabel 10: Emballageaffald til genanvendelse fordelt på fraktioner og kilder (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose. Af ovenstående tabel ses, at den samlede mængde af emballage har været faldende fra 2006 til 2007, hvilket skyldes et fald i mængderne fra institutioner, handel og kontor. Da mængden af pap og papir fra erhverv samlet set har været stigende (se Tabel 13), kan årsagen til den faldende mængde som ovenfor nævnt være angivelse af forkert affaldstype. Ifølge prognosen vil mængderne stige svagt de kommende år. 3.5 Fraktioner Samlet opgørelse I tabellen herunder ses, hvordan affaldet i perioden er fordelt på fraktioner. Tabellen indeholder de samlede mængder af erhvervsaffald og husholdningsaffald. Indberetningen for farligt affald har ikke været komplet i 2006 og 2007, hvorfor udviklingen i mængderne af farligt affald ikke sammenlignes. SMOKA har ikke angivet kilde på deres indberetning for Fraktion Beskrivelse Animalske og veg. fedtstoffer Org. halogenholdige forbindelser Org. halogenfri forbindelser Uorg. forbindelser (inkl. lyskilder)

25 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport 25 Fraktion Beskrivelse Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Ikke forbrændingsegnet Aviser og blade Bølgepap Glas Plast Madspild/andet organisk Grene, blade, græs mv Jern og metal Autogummi Beton Tegl Andet bygge- /anlægsaffald Asfalt Træ Jord og sten Andet genanvendeligt Sand og ristestof Asbest (eternit) Batterier (og akkumulatorer) Elektrisk og elektronisk affald CFC-holdige kølemøbler Slam Mængder i alt (ton) Tabel 11: Totale affaldsmængder fordelt på fraktioner (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose. Mængden af forbrændingsegnet affald er fra 2006 til 2007 steget med ca ton, og den samlede mængde affald er steget med ca ton. Stigningen i de samlede affaldsmængder er primært forårsaget af den store stigning i mængden af byggeaffald. Mængden af beton er således steget med ca ton, andet bygge- og anlægsaffald er steget med ca og mængden af jord og sten er steget med ca.

26 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport ton. Som i 2006 præges udviklingen af affald også i 2007 af stor byggeaktivitet og anlægsarbejder samt renoveringer som følge af højkonjunkturen. Både virksomheder og husstande har adgang til de kommunale genbrugsstationer. I 2006 blev der derfor udviklet fordelingsnøgler, der viser affaldets fordeling på erhvervsaffald og husholdningsaffald. De anvendte fordelingsnøgler fremgår af bilag 2 i denne rapport. Mængderne af affald indsamlet via genbrugsstationerne er opgjort samlet i bilag 3, der også viser mængderne af husholdningsaffald Erhvervsaffald I Tabel 12 ses erhvervsaffaldets fordeling på fraktioner. Oversigten er opdelt i affald indsamlet via kommunens genbrugsstationer og via andre ordninger. Fraktion Beskrivelse Genbrugsstation Kommunal indsamlingsordning Anvisningsordning Animalske og veg. fedtstoffer Org. halogenholdige forbindelser Org. halogenfri forbindelser Uorg. forbindelser (inkl. lyskilder) Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Ikke forbrændingsegnet Aviser og blade Bølgepap Glas Plast Madspild/andet organisk Grene, blade, græs mv Jern og metal Autogummi Beton Tegl Andet bygge-/anlægsaffald Asfalt Træ Jord og sten Andet genanvendeligt Sand og ristestof I alt

27 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport 27 Fraktion Beskrivelse Genbrugsstation Kommunal indsamlingsordning Anvisningsordning Slagger Asbest (eternit) Batterier (og akkumulatorer) Elektrisk og elektronisk affald CFC-holdige kølemøbler Slam Mængder i alt (ton) Tabel 12: Mængder af erhvervsaffald fordelt på fraktioner 2007 (ton). I alt I Tabel 13 ses mængderne af erhvervsaffald fordelt på fraktioner, hvor de fremskrevne mængder fra prognosen er oplyst for perioden Fraktion Beskrivelse Animalske og veg. fedtstoffer Org. halogenholdige forbindelser Org. halogenfri forbindelser Uorg. forbindelser (inkl. lyskilder) Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Ikke forbrændingsegnet Aviser og blade Bølgepap Glas Plast Madspild/andet organisk Grene, blade, græs mv Jern og metal Autogummi Beton Tegl Andet bygge- /anlægsaffald Asfalt Træ Jord og sten Andet genanvendeligt

28 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport 28 Fraktion Beskrivelse Sand og ristestof Slagger Asbest (eternit) Batterier (og akkumulatorer) Elektrisk og elektronisk affald CFC-holdige kølemøbler Slam Mængder i alt (ton) Tabel 13: Erhvervsaffaldsmængder fordelt på fraktioner (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose Husholdningsaffald I Tabel 14 ses husholdningsaffaldets fordeling på fraktioner. Oversigten er opdelt i affald indsamlet via kommunens genbrugsstationer og via andre ordninger Animalske og veg. fedtstoffer Org. halogenfri forbindelser Uorg. forbindelser (inkl. lyskilder) 5 Fraktion Beskrivelse Genbrugsstation Vestforbrændings ordning Anden kommunal ordning I alt Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Ikke forbrændingsegnet Aviser og blade Bølgepap Glas Plast Grene, blade, græs mv Jern og metal Autogummi Beton Tegl Andet bygge- /anlægsaffald Jord og sten Asbest (eternit) Batterier (og akkumulatorer) 12 12

29 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport Elektrisk og elektronisk affald 117 Fraktion Beskrivelse Genbrugsstation Vestforbrændings ordning Anden kommunal ordning CFC-holdige kølemøbler Mængder i alt (ton) Tabel 14: Mængder af husholdningsaffald fordelt på fraktioner 2007 (ton). I alt 117 I Tabel 15 ses mængderne af husholdningsaffald fordelt på affaldsfraktion, hvor de fremskrevne mængder fra prognosen er oplyst for perioden Fraktion Beskrivelse Animalske og veg. fedtstoffer Org. halogenfri forbindelser Uorg. forbindelser (inkl. lyskilder) Andet farligt affald Olieaffald Forbrændingsegnet Ikke forbrændingsegnet Aviser og blade Bølgepap Glas Plast Grene, blade, græs mv Jern og metal Autogummi Beton Tegl Andet bygge- /anlægsaffald Jord og sten Asbest (eternit) Batterier (og akkumulatorer) Elektrisk og elektronisk affald CFC-holdige kølemøbler Mængder i alt (ton) Tabel 15: Mængder af husholdningsaffald fordelt på fraktioner (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose.

30 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport Økonomi I forbindelse med håndteringen af affaldet i de kommunale ordninger har kommunen en række udgifter, som er angivet i Tabel 16. Tabellen viser en oversigt over de faktiske udgifter for 2006 og 2007, mens de øvrige tal er en del af budgettet for kommunens håndtering Administration Dagrenovation Udgifter Indsamlingsordning papir Indsamlingsordning glas Indsamlingsordning pap Batteriindsamling Kommunale indsamlingsordninger Storskraldsindsamling Haveaffaldsindsamling Farligt affald Klinisk risikoaffald indsamling fra apoteker Genbrugsstationer Kapitalomkostninger Andet I alt Indtægter Salg af genanv. materialer Genbrugsstation, salg af genanv. materialer Gebyrer Andet I alt Tabel 16: Kommunens budget fordelt på ordninger (kr.) er kortlagte mængder, er baseret på prognose. Regnskabstallene for 2006 er sammensat af tallene for de to gamle kommuner (Farum og Værløse) i Furesø Kommune. Beløbene for de enkelte ordninger fra 2006 ikke er direkte sammenlignelige med dem fra 2007, hvilket skyldes væsentlig forskelle i konteringsposterne og detaljeringsgraden for de to kommuners regnskaber for 2006 samt evt. ændringer i ordninger fra 2006 til 2007.

31 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport 31 Kommunens samlede udgifter til renovationsområdet er i perioden 2006 til 2007 steget med ca. 10,5 %, mens de samlede indtægter er steget med ca. 6,5 %. I udgifter for dagrenovation 2006 indgår der fra Gl. Værløse Kommune et beløb på knap 3,5 millioner kr. for renovation, hvilket er antaget at høre under dagrenovation, samt et beløb på ca. 2,9 millioner kr. for afgift til Vestforbrænding. Der er ikke muligt af kommunernes regnskaber for 2006 og 2007 entydigt at differentiere udgifter til de forskellige ordninger for hhv. kube/husstandsindsamling af glas, papir, pap samt farligt affald fra erhverv/private. Beløbene er derfor angivet som summer for flere ordninger. I Gl. Værløse Kommunes regnskab er der en udgiftspost 60 Mandetimer på knap 1,4 millioner kr., der er opdelt i tre lige store andele og lagt til indsamlingsordningerne for papir, pap og glas. 3.7 Anlæg og kapacitetsopgørelse samt import og eksport af affald I dette afsnit opgøres kapacitetsbehovet for forbrændingsanlæg og deponeringsanlæg i henhold til prognosen, og der gives en oversigt over mængder, som kommunen forventer at fremføre og tilføre. Opgørelsen over kapacitetsbehovet fremgår af Tabel Forbrænding af affald Deponi I alt Tabel 17: Kommunens deponerings- og forbrændingsbehov (ton) er kortlagte mængder, er baseret på prognose. Af hensyn til blandt andet kapaciteten på behandlingsanlæg beliggende i kommunen skal det fremgå af affaldsplanen, hvis kommunen planlægger import af affald. Kommunen planlægger ikke import af affald i planperioden.

32 Furesø Kommune, Affaldsplan , kortlægningsrapport Forbrændings- og deponeringskapacitet Det er Furesø kommunes overordnede ansvar, at sikre den nødvendige forbrændings- og deponeringskapacitet for det affald, der produceres i kommunen. Furesø Kommune er - sammen med 18 andre kommuner - interessent i I/S Vestforbrænding. Furesø Kommune er tilsvarende interessent i affaldsdeponiet AV Miljø. I/S Vestforbrænding og AV miljø skal således sikre forbrændings- og deponeringskapacitet nok til alle 19 kommuner. Der er derfor i det følgende redegjort for forbrændings- og deponeringskapacitet i forhold til de 19 kommuners samlede behov. Forbrænding behov og kapacitet Furesø Kommune er interessent i I/S Vestforbrænding. Kommunen har tildelt I/S Vestforbrænding en eneret til at behandle forbrændingsegnet affald. I/S Vestforbrænding har en miljøgodkendt forbrændingskapacitet på ton pr år. I tabel 18 er redegjort for oplandets behov for forbrændingskapacitet ud fra fremskrivningen af affaldsmængderne og affaldsbehandlingen Forbrænding Tabel 18: Behov for forbrændingskapacitet i Furesø Kommunes opland. Affald angivet i ton. Den samlede mængde affald, som forventes tilført forbrænding, vil overstige I/S Vestforbrændings forbrændingskapacitet omkring 2016, hvis ikke der igangsættes initiativer til at imødekomme udviklingen. For at imødekomme denne udvikling arbejder I/S Vestforbrænding på etableringen af et nyt forbrændingsanlæg på lokaliteten Lervangen i

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...

1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Bilag 2. Kortlægning og prognoser. Affaldsplan Ishøj Kommune

Bilag 2. Kortlægning og prognoser. Affaldsplan Ishøj Kommune Bilag 2 Kortlægning og prognoser Affaldsplan 2009-2012 Ishøj Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet...

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering... 8 4.1.

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 77 Offentlig Indhold FORORD 55 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 88 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 99 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Bilag 2 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3 Side 2 af 23 http://itedrift-1.et.carlbro.dk/affaldsplanslagelse/print.asp?irapportdel=3

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004. Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2004 Affaldsstatistik 2002 - revideret udgave Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16

Indholdsfortegnelse. 4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform... 12 4.4. Affaldstype... 16 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opsummering på årets kortlægning... 4 3. Usikkerheder og fejlkilder... 5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger... 5 4. Statistisk afrapportering...

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Høje-Taastrup Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform...12 4.4. Affaldstype...16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... 17

4.2.1. Nøgletal for husholdninger... 11. 4.3. Behandlingsform...12 4.4. Affaldstype...16. 4.4.1. Emballageaffald indberettet... 17 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Opsummering på årets kortlægning...4 3. Usikkerheder og fejlkilder...5 3.1 Usikkerheder på anlæggenes indberetninger...5 4. Statistisk afrapportering...8 4.1. Indledning...8

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012

Indholdsfortegnelse. Veksebo Miljørådgivning 2012 1 Veksebo M Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

Affaldsplan Bilag: Kortlægning og prognoser for affald i Gladsaxe Kommune

Affaldsplan Bilag: Kortlægning og prognoser for affald i Gladsaxe Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag: Kortlægning og prognoser for affald i Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2016... 4 2.1 Mål 2005-2016... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens (BEK nr.

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018)

Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Affaldsplan 2013-2024 (2013-2018) Tema-møde med TMU 6.maj 2013 01 2011 Side 1 Lovgivning Affaldsbekendtgørelsen - ressourcestrategien Affaldsdirektivet affaldshierarkiet (genbrug, genanvendelse, nyttiggørelse,

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Næstved Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i mængder

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte Notat Notat til Dialogforum Jord & Affald J.nr. MST-7034-00001 Ref. pehem/ jehni/lived Den 29. september 2011 Kommunernes indberetninger af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Bilagsdelen De 26 initiativer

Bilagsdelen De 26 initiativer NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 26 initiativer De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Læsevejledning.. 4 Arbejdsgruppen om organisering

Læs mere

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode 12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode Affald fra husholdninger og lignede affald fra andre kilder 1 Dagrenovation (Blandet

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling Forslag til Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

affaldsplan 2009-2020

affaldsplan 2009-2020 affaldsplan 2009-2020 Indhold Forord.... 3 Furesø Kommunes mål på affaldsområdet 2009-2012.... 5 Sammenhæng mellem mål og initiativer fra holdning til handling.... 7 Baggrund for Furesø Kommunes mål og

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Hoveddel

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Hoveddel Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Hoveddel Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 2 Indhold: 1. Forord... 4 2. Indledning... 6 3. Affaldsplanens opbygning... 7 4. Forudsætninger og

Læs mere

RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2018 KORTLÆGNINGSDEL 1

RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2018 KORTLÆGNINGSDEL 1 1 RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2018 KORTLÆGNINGSDEL INDHOLD 03 RESSOURCE- OG AFFALDSPLANENS METODE 05 STATUS FOR AFFALDSMÆNGDER 05 SAMLEDE AFFALDSMÆNGDER PRODUCERET I KOMMUNEN 07 UDVIKLING I AFFALDSMÆNGDER

Læs mere

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003. Affaldsstatistik 2002 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 6 2003 Affaldsstatistik 2002 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 11 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2002 OG UDVIKLINGEN 2001-2002

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Kortlægning af oplysninger fra modtageanlæg 2008 for Høje-Taastrup Kommune side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Opsummering på årets kortlægning... 5 3. Statistisk afrapportering... 6 3.1. Indledning...6

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Affaldsstatistik 2004

Affaldsstatistik 2004 Affaldsstatistik 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 9 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 10 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Affaldsstatistik 2011

Affaldsstatistik 2011 Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 342 Offentligt NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7761-00516 Ref. RH Den 11. juni 2013 Affaldsstatistik 2011 Forord Miljøstyrelsen har siden 1993 systematisk indsamlet

Læs mere

Affaldsplan 2009 Billund Kommune

Affaldsplan 2009 Billund Kommune Affaldsplan 2009 Billund Kommune 26. august 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Læsevejledning 4 3. Regeringens Affaldsstrategi 2009-12 5 3.1 Regeringens overordnede affaldspolitik 7 4. Status

Læs mere

1 Affaldsstatistik 2013. Affaldsstatistik 2013

1 Affaldsstatistik 2013. Affaldsstatistik 2013 1 Affaldsstatistik 2013 Affaldsstatistik 2013 Titel: Affaldsstatistik 2013 Forfattere: Rasmus Toft Christian Fischer Nanna Aasted Bøjesen Eik Kristensen Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003. Affaldsstatistik 2001 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2003 Affaldsstatistik 2001 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 2.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2001 OG UDVIKLINGEN 2000 2001 9 2.2 BEHANDLINGEN AF

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Udkast. Affaldsplan 2005-2016

Udkast. Affaldsplan 2005-2016 Udkast Affaldsplan 2005-2016 1. INDLEDNING 3 1.1. Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN 2005 2008 6 3. ADMINISTRATIVE FORHOLD 8 3.1. Samarbejdsaftale med nomi i/s 8 3.2. Samarbejdsaftale med

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 2 - kortlægning 1 Rammer for Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan.. 3 Nationale regler... 3 Kommunale planer og politikker... 5 Miljøvurdering...

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14 Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer... 6 3.1.

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere