3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål"

Transkript

1 MOVIA IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 +WAY konceptet 1 3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3 4 Konsekvensvurdering 5 1 Baggrund og formål Movia har udarbejdet en visionsplan for fremtidens buskoncepter (Fremtidens Buskoncepter, 2012). Visionsplanen bygger på investeringer målrettet pendlernettet, som dækker de tre overordnede betjeningskoncepter A-, S- og R-nettet samt en række andre udpegede hovedlinjer. Blandt tiltagene i Fremtidens buskoncepter er +WAY investeringsmæssigt langt det tungeste tiltag. På den baggrund detaljeres +WAY nærmere i dette notat, som udgør et idéoplæg til, hvilke +WAY projekter der kunne være relevante på relativt kort sigt frem mod I notatet ridses konceptet op og forslag til +WAY linjer gennemgås og vurderes på effekt og økonomi. 2 +WAY konceptet +WAY er det nye højklassede buskoncept i Movias område. +WAY sammentænker kollektiv trafik og by på en ny og innovative måde, som fletter byplan, byliv og kollektiv trafik sammen gennem optimal udnyttelse og udvikling af byrummet. PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 7 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 25. apr UDARBEJDET MIRI/JSE/HVPE KONTROLLERET CANG GODKENDT HVPE

2 2/8 IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET Dermed kombineres hurtig transport og stor komfort med en styrkelse af bymiljøet langs tracéen, hvormed +WAY bliver et aktiv for både passagererne og den omkringliggende by. Passagererne med en +WAY-linje skal opleve nem, praktisk, behagelig og effektiv transport hele vejen fra deres udgangspunkt til de ankommer til deres rejsemål. +WAY er dermed kendetegnet ved optimale på- og afstigningsforhold, høj fremkommelighed, frekvens og komfort. +WAY linjer I dette notat lægges der op til at arbejde videre med +WAY på følgende fire linjer, se i øvrigt Figur 3.1: 5A mellem Lufthavnen og Husum Torv og forlænget til Ballerup St. 6A mellem Nørreport og Buddinge st. 150S mellem Kokkedal st. og Nørreport 400S mellem Lyngby st. og Hundige st. (inkl. linje 400) Definitioner i udrulningsplanen De fire linjer er overordnet gennemgået, og det er vurderet hvilke tiltag, der realistisk set kunne sættes i spil. Dette er gjort med udgangspunkt i en grov klassificering af elementer og strækninger for at kunne give et skøn af effekter og anlægsøkonomi. Resultatet er sammenfattet i kapitel 3 og i Figur 3.1. Formålet med +sporet er at sikre bussen en trængselsfri tracé på den samlede linjeføring. For selve +WAY-strækningen (+Sporet) er der defineret 3 typer af tiltag: BRT-strækning, hvor busserne kører i eget (midterlagt) tracé. BRT-strækning anlægges typisk på strækninger, hvor busserne er påvirket af trængsel, og hvor vejanlægget ønskes tilpasset, så bustrafikken kan få en markant forbedret fremkommelighed samtidig med, at biltrafikken opretholdes i et uændret omfang. Man bygger med andre ord bustrafikken ud af trængselsproblemerne. Trængselsfrit tracé, hvor busserne så vidt muligt kører i egen busbane eller på anden måde ugeneret af biltrafik. Trængselsfrit tracé anlægges typisk på strækninger, hvor busserne er påvirket af trængsel, og hvor biltrafikken ønskes reguleret og reduceret, så bustrafikken kan få en markant bedre fremkommelighed samtidig med at indgrebene i vejanlægget begrænses til moderate tiltag som delvise eller retningsbestemte busbaner, fremrykkede stoppesteder, stoppestedsoptimering og prioritering. Man regulerer og omdisponerer med andre ord bustrafikken ud af trængselsproblemerne. Strækning, hvor det ikke er relevant/muligt at lave omfattende tiltag grundet fysiske rammer, begrænset trængsel e.l. Alle strækninger på de fire linjer er klassificeret som en af disse tre typer, og anlægsoverslag og effektvurderinger er baseret på det. Hertil kommer, at det er forudsat, at +WAY linjerne får fuld prioritet i alle lysreguleringer.

3 IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET 3/8 +Øer og +Stop Stoppestederne på de fire linjer er gennemgået for at vurdere, hvilke stoppesteder, der rummer muligheder/behov for opgradering til byrumsskabende +Øer, og hvilke der kun skal have af- og påstigning som fokus. +Øerne er defineret som stoppesteder, der integreres med nærområdet med stationslignende vente- og parkeringsfaciliteter for cykler, countdownmoduler, evt. K&K- og P&R-faciliteter, interaktive skærme (med zonekort, køreplaner, Rejseplan-funktioner, kort over nærområde) +Stop er de resterende stop, som forsynes med en standard +WAY funktionalitet (fuldt afskærmede ventefaciliteter, countdown-moduler, interaktive skærme med zonekort, køreplaner, rejseplanfunktioner og kort over nærområdet). Linje 5A 3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring Linje 5A er Danmarks mest benyttede buslinje og har årligt ca. 20 mio. passagerer. Linjen betjener de tætbefolkede handelsstrøg omkring Nørrebrogade og Amagerbrogade og forbinder disse med city. Derudover har linjen god forbindelse til anden kollektiv trafik i form af andre busser, metro, S-tog, regionaltog og lufthavnen. Foruden linje 5A kører linje 350S ad samme tracé på Nørrebrogade, Frederikssundsvej og Amagerbrogade. På sigt kunne de to linjer smeltes sammen til én og det er derfor valgt at medtage linjeføringen for linje 350S mellem Husum Torv og Ballerup st. i forbindelse med opgraderingen til +WAY. Linjen har gennem flere omgange været genstand for fremkommelighedsforbedringer, og i forbindelse med Nørrebrogade-projektet er Nørrebrogade lukket for gennemkørende biltrafik, hvilket bl.a. kommer busser og cyklister til gode. Tilsvarende er der lavet busbaner og prioritet i lyssignaler på Amagerbrogade og dobbeltrettede busbaner på Amager Boulevard. For Amagerbrogade og Frederikssundsvej planlægges der p.t. væsentlige ændringer, men det forudsættes her, at bussen prioriteres svarende til trængselsfrit tracé. Yderligere er det mellem Nørreport og Jarmers Plads besluttet at etablere busbaner i regi af projekt Ny Nørreport. Derudover foreslås der etableret trængselsfrie tracéer på hovedparten af linjen, herunder på forlængelsen fra Husum Torv til Ballerup St. Enkelte korte strækninger er undtaget enten grundet begrænset trængsel eller begrænsede fysiske muligheder for ændringer. Det er foreslået, at der oprettes 43 +Øer (enkeltstop) mellem Ballerup st. og Lufthavnen, hvilket er illustreret på Figur 3.1. Linje 6A Linje 6A mellem Nørreport og Buddinge st. betjener bl.a. Nørre Campus (Rigshospitalet), Tagensvej og Søborg Hovedgade og forbinder disse med city. Derudover kører linjen videre fra Nørreport via Hovedbanegården til Rødovre ad Vesterbrogade/Roskildevej. Linjen har god forbindelse til anden kollektiv trafik i form af andre busser, metro, S-tog og regionaltog. Der er i dag ca. 11 mio. påstigere årligt på linje 6A, hvoraf skønsmæssigt 5,9 mio. stiger på på +WAYstrækningen mellem Nørreport og Buddinge st.

4 4/8 IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET Den inderste del af linje 6A (fra Nørreport) benytter samme strækning som er en del af Nørre Campus-projektet. Dermed er det ikke nødvendigt at investere yderligere på denne strækning. Det vurderes at være muligt og nødvendigt at etablere en BRT-strækning på Tagensvej og Frederiksborgvej mellem Fredrik Bajers Plads og Søborg Hovedgade. Mellem Nørreport og Emdrup Torv kører der i dag 16 afg./t i myldretiden, mens der på "yderstrækningerne" kun kører 8 afg./t. Dermed kører der på strækningen ca. en A-bus hvert fjerde minut i hver retning, foruden øvrige buslinjer. På strækningen mellem Frederiksborgvej og Buddinge st. foreslås der grundet begrænset plads alene en samordning af signalerne. Der bør endvidere foretages en stoppestedssanering, for at øge hastigheden for linjen. Der er foreslået 19 +Øer (enkeltstop) mellem Fredrik Bajers Plads og Buddinge st., hvilket er illustreret på Figur 3.1. Linje 150S Linje 150S kører mellem Kokkedal og Nørreport og betjener de nordlige byer langs Helsingørmotorvejen med bl.a. DTU, Nørre Campus (Rigshospitalet) og city. Linjen har god forbindelse til metro, S-tog og regionaltog og benyttes af knap 5 mio. passagerer årligt. Derudover betjenes en stor del af strækningen af linje 173E med 0,5 mio. passagerer årligt, som dog springer en del af stoppestederne over. Den inderste del af linje 150S (mellem Hans Knudsens Plads og Nørreport) er en del af Nørre Campus-projektet. Dermed er det ikke nødvendigt at investere yderligere på denne strækning. Der foregår p.t. et arbejde med at udvide Helsingørmotorvejen mellem Gl. Holte og Hørsholm S., således at fremkommeligheden her forbedres. Viatrafik har analyseret mulighederne for +WAY på 150S og 173E i efteråret 2012 og løsningsforslagene er hentet fra dette notat. Det er vurderet at være nødvendigt at etablere et trængselsfrit tracé mellem Hans Knudsens Plads og Kildegårds Plads. Her kører busserne på lokalvejen langs motorvejen. I Hørsholm er det forudsat, at den gennemkørende biltrafik ledes uden om Hørsholm bymidte og kører ad Hørsholm Allé, hvorved det er muligt at opnå et trængselsfrit tracé for busserne forbi Hørsholm Midtpunkt. I Fredensborg er det foreslået at etablere busbaner mellem Hørsholm bygrænse på Usserød Kongevej og Egedalsvej/Kokkedal Industripark. Derudover er det vurderet, at der skal etableres krydsombygninger og laves signaltekniske ændringer. Endvidere skal der etableres +Stop og fire +Øer. Viatrafik har skønnet anlægsøkonomien til størrelsesordenen mio. kr. COWI har vurderet, at antallet af +Øer udvides fra fire til 17 enkeltstop, hvilket er illustreret på Figur 3.1. Udvidelsen skyldes primært en lidt bredere definition af hvad en +Ø kan være. Linje 400S Linje 400S kører mellem Lyngby st. og Hundige st. og betjener byfingrene langs Ring 4. Her betjenes bl.a. Ishøj, Høje Taastrup, Ballerup og Bagsværd med gode skiftemuligheder til S-tog, regionaltog og øvrige busser. Linjen benyttes af ca. 3 mio. passagerer årligt (inkl. linje 400).

5 IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET 5/8 Det vurderes at være muligt og nødvendigt at etablere en BRT-strækning på Ring 4 mellem Ballerup Byvej og Hillerødmotorvejen og mellem Bagsværd st. og Lyngby st., hvor strækningen mellem Engelsborgsvej og Lyngby st. er fællesstrækning med letbanen i Ring 3, hvorfor det her vil være nødvendigt, at busserne kan køre i letbanens tracé. Det vil tilsvarende være nødvendigt at etablere trængselsfrit tracé på strækningerne mellem Hundige Stationsvej og Ishøj Søvej, Stenbjerggårds Allé og Industribuen, Vejleåvej og Høje Taastrup Boulevard og på Halland Boulevard (mellem Gadehavegårdsvej og Gregersensvej). Derudover skal der etableres trængselsfrit tracé på Sydbuen (Motorring 4 - Hold-An Vej), Hold An Vej (Sydbuen - Magleparken) og Hold An Vej (Ballerup Boulevard - Ballerup Byvej). Der er foreslået oprettet 25 +Øer (enkeltstop) mellem Hundige og Lyngby st., hvilket er illustreret på Figur 3.1. Figur 3.1 Oversigt over BRT-strækninger, strækninger med trængselsfrit tracé og +Øer. Køretidseffekt 4 Konsekvensvurdering De skønnede køretidseffekter er sammenfattet i Tabel 4.1 og er vurderet efter samme metode som i visionsplanen for Fremtidens Buskoncepter. Dette dækker, at busserne på alle delstrækninger, hvor der investeres i fremkommelighed, forudsæt-

6 6/8 IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET tes at nå Movias målsætning for gennemsnitshastighed. Denne ligger på for A- busserne på 23 km/t, mens den på 400S ligger på 40 km/t. Dette er en ganske grov metode. Nærmere analyse af køretiden på linje 6A med mere detaljerede metoder peger dog på, at det som gennemsnitsbetragtning giver et nogenlunde retvisende billede. Køretidseffekten for linje 150S er hentet fra notatet +WAY på linje 150S og 173E, udarbejdet af Viatrafik. Tabel 4.1 Køretidseffekt ved etablering af +WAY. Køretid (min) Linje 5A* Linje 6A** Linje 150S Linje 400S Køretid i dag 70,1 32,5 52,7 76,7 Med +WAY 52,1 27,2 46,1 69,0 Køretidseffekt -18,0-5,3-6,7-7,7 Køretidseffekt (%) -26 % -16 % -13 % -10 % * Strækningen Husum Torv - Ballerup st. er ikke inkluderet, da 5A ikke kører der i dag. ** Køretiden er kun for strækningen mellem Nørreport st. og Buddinge st. Passagereffekt Passagereffekten ved den forbedrede køretid er beregnet ud fra en elasticitet på -0,6 svarende til, at der tiltrækkes 6 % passagerer ved 10 % kortere rejsetid. Dette følger metoden fra visionsnotatet. Passagereffekten for linje 150S er dog hentet fra notatet +WAY på linje 150S og 173E, da dette notat er lavet på et højere detaljeringsniveau, og derfor forudsættes at være mere retvisende. Passagereffekterne er sammenfattet i Tabel 4.2, som viser en samlet passagertiltrækning på de fire linjer på 4,5 mio. passagerer årligt. Heraf ligger 2/3 på linje 5A. Tabel 4.2 Passagereffekt ved etablering af +WAY. Passagereffekt (mio. pr. år) Linje 5A* Linje 6A** Linje 150S Linje 400S Passagerer i dag 20,1 5,9 4,6 3,1 Med +WAY 23,2 6,5 5,2 3,3 Passagereffekt 3,1 0,6 0,6 0,2 Passagereffekt (%) 15 % 10 % 13 %*** 6 % *Strækningen Husum Torv - Ballerup st. er ikke inkluderet, da 5A ikke kører der i dag. ** Beregningen er gjort ud fra en skønsmæssig vurdering af andelen af 6As passagerer på strækningen mellem Nørreport st. og Buddinge st. Driftsøkonomi *** Baseret på notatet +WAY på linje 150S og 173E. Estimater for driftsøkonomien er baseret på en forudsætning om, at hver ny påstiger tilfører en ekstraindtægt svarende til gns. indtægten for de nuværende påstigere. Driftsudgiften påvirkes på to måder:

7 IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET 7/8 Køretiden reduceres, hvilket betyder færre køreplantimer og dermed lavere udgifter. Der benyttes her en gns. udgift pr. køreplantime på 710 kr. Materiellet forbedres iht. målene for +WAY. +Bussen skal have fokus på komfort og indretning og samtidig benytte grønt drivmiddel. Det er på den baggrund forudsat, at driftsudgiften for +WAY-busserne på grund af ændret indretning og teknologi isoleret set øges med 10 %. Baseret på disse forudsætninger er driftsøkonomien på linjerne sammenfattet i nedenstående Tabel 4.3. Tabel 4.3 Driftsøkonomi ved etablering af +WAY. Driftsøkonomi (mio. kr. pr. år) Linje 5A* Linje 6A Linje 150S Linje 400S Driftstilskud i dag 6,8 14,8 7,9 17,7 Sparet køretid -36,3-6,8-5,0-4,8 Tillæg for +Bus (+10 %) +10,5 +3,8 +5,1 +4,7 Øget passagerindtægt +20,1 +3,5 +6,4 +2,0 Driftsbesparelse i alt 45,9 6,5 6,2 2,1 Nyt driftstilskud -39,1 8,3 1,7 15,7 * Strækningen Husum Torv - Ballerup st. er ikke inkluderet, da 5A ikke kører der i dag. Det ses, at linje 5A med ændringerne får et driftsoverskud. Der er dog ikke kalkuleret med flere busser for at varetage det øgede kapacitetsbehov. Dette må vurderes nærmere, når materiel og nærmere detaljer er kendt. 5A Husum Torv til Ballerup 5A kører i dag ikke mellem Husum Torv og Ballerup, hvorfor det er svært at vurdere konsekvenser på køretid, driftsøkonomi og passagertal for denne strækning. Baseret på vurderinger af 350S, der betjener strækningen i dag med kan der dog skønsmæssigt spares mellem 100 og 150 sekunder pr. afgang, svarende til: 1,4-2,1 mio. kr. i lavere driftsudgifter nye påstigere 0,6-0,9 mio. kr. i øgede indtægter 1 Anlægsøkonomi Udgangspunktet fra visionsplanen for Fremtidens buskoncepter var, at +WAYstrækningerne i gns. ville koste 30 mio. kr. pr. km. Dette er i denne fase nuanceret, så der skelnes mellem BRT-strækninger, strækninger med trængselsfrit tracé og strækninger uden væsentlige investeringer. Derudover er +Øer og +Stop prissat sammen med en enhedspris for signalprioritering i kryds: BRT-strækning: 55 mio. kr. pr km 2 1 Overslag baseret på +WAY mellem Nørrebro og Ballerup, COWI, 2012 og nye vurderinger af mulig køretidseffekt. 2 Priser er baseret på Nørre Campus projektet. Bedre bus til Nørre Campus, Viatrafik, 2012

8 8/8 IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET Strækning med trængselsfrit tracé: 8 mio. kr. pr. km 2 +Øer: 1 mio. kr. pr. stop og tilsvarende 1 mio. kr. til byrumsindpasning 3 +Stop: 0,35 mio. kr. pr. stop 3 Signalprioritering: 0,1 mio. kr. pr. signalreguleret kryds Anlægsøkonomien for +WAY linjerne er på den baggrund skønnet til: Tabel 4.4 Oversigt over anlægsudgifter til etablering af +WAY-strækninger. Linje Strækning Samlet BRT Trængselsfrit Prioriterede +Øer +Stop Pris pr. linje strækning (km) tracé kryds (antal) (antal) (mio. kr.) (km) (km) (antal) 150S Hans Knudsens Plads - Kokkedal St. 26 6, S Lyngby St. - Hundige St , A Ballerup St. - Københavns Lufthavn 29,6 24, A Nørreport - Buddinge St. 7,4 4, Enheder I alt 104 4,4 51, Pris i alt Priser er baseret på +WAY på 150S og 173E, Viatrafik, 2012 og Stoppesteder, Movia, 2012.

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 +WAY PÅ 101A I KØGE 3 +Way - næste skridt for 101A? 1 Sammenfatning Denne sammenfatning er revideret af Køge Kommune

Læs mere

højklasset busbetjening

højklasset busbetjening + way højklasset busbetjening Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Jesper Fønss Projektleder i Movia Trafik- og rådgivningscenter E-mail: jf@moviatrafik.dk 1 Agenda 1. Kort om baggrunden for +Way 2. +Way er Movias

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Perspektiver og muligheder i bustrafikken

Perspektiver og muligheder i bustrafikken Perspektiver og muligheder i bustrafikken Jeppe Gaard Områdechef, Projekter og infrastruktur 1 Oplæg i Transportministeriet 14. november 2013 Hvad efterspørger kunderne i den kollektive trafik? Movia kundepræferenceundersøgelse

Læs mere

Pulje til busfremkommelighed, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse

Pulje til busfremkommelighed, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse Pulje til busfremkommelighed, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel +Way-opgradering af 5A stoppesteder i Tårnby Kommune 2. Resumé Projektet løfter standarden og kvaliteten af stoppestederne

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353 Notat Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner Kopi til: RNS, RSK, KOP Sagsnummer Sagsbehandler BEN+JHI Direkte 36 13 16 14 Fax - JHI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

BRT-buss eller bybane/trikk? 12. Juni 2014 Jesper Fønss, projektleder, Trafikselskabet Movia

BRT-buss eller bybane/trikk? 12. Juni 2014 Jesper Fønss, projektleder, Trafikselskabet Movia BRT-buss eller bybane/trikk? 12. Juni 2014 Jesper Fønss, projektleder, Trafikselskabet Movia Agenda 1. BRT vs. Letbane 2. +Way er Movias bud på byudvikling og kollektiv trafik 3. En tur til den mellemstore

Læs mere

OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Resultater 2. 3 Generelle forudsætninger 5. 4 Bilag 6

OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Resultater 2. 3 Generelle forudsætninger 5. 4 Bilag 6 TRANSPORTMINISTERIET OPGØRELSE AF BUSTRÆNGSEL NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Resultater 2 3 Generelle

Læs mere

At orienteringen om status for Movias arbejde med højklassede busløsninger tages til efterretning.

At orienteringen om status for Movias arbejde med højklassede busløsninger tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 27. oktober 2011 Cathrine Krogh Keinicke 15 Movias arbejde med højklassede busløsninger Indstilling: Det indstilles, At orienteringen om status for

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter 209 ansatte 6,25 mio.

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 350S

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 350S Nyt Bynet Linjebeskrivelse 350S - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 350S, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Lone Nielsen - Teknisk sek.

Lone Nielsen - Teknisk sek. Lone Nielsen - Teknisk sek. Fra: Johanne Høgsholm Sendt: 25. februar 2009 14:24 Til: Johanne Høgsholm Emne: VS: Movias trafikkort og forslag til busdrift i Furesø, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Nyt Bynet i Bispebjerg

Nyt Bynet i Bispebjerg Nyt Bynet i Bispebjerg - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Bispebjerg 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet fra Cityringens

Læs mere

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder:

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder: Bybanesystemer, erfaringer fra udlandet af civ.ing. Bent Jacobsen og civ. ing., Ph.D. Jan Kragerup RAMBØLL, Bredevej 2, DK-2830 Virum, tel. 45 98 60 00, fax 45 98 67 00 0. Resumé I bestræbelserne på at

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 150S

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 150S Nyt Bynet Linjebeskrivelse 150S - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 150S, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. december 2015 Arbejdsprogram for trafikbestilling

Læs mere

Fremkommelighed der batter på linje 200S

Fremkommelighed der batter på linje 200S Fremkommelighed der batter på linje 200S (Lyngby st. Avedøre Holme) Screening og effektvurdering af forbedringer for fremkommeligheden 1 Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 2 www.movia.dk

Læs mere

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1

02-03-2016. Sagsnr. 2016-0051357. Dokumentnr. 2016-0051357-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 02-03-2016 Sagsnr. 2016-0051357 Den Kvikke Vej Vidensbydel Nørre Campus er en af Europas største koncentrationer af uddannelse, grundforskning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bustracéer i Roskilde Kommune. Roskilde Kommune. Notat. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Bustracéer i Roskilde Kommune. Roskilde Kommune. Notat. 1 Baggrund Roskilde Kommune Bustracéer i Roskilde Kommune Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Kundegrundlag og vigtige

Læs mere

NY VEJREGELHÅNDBOG OM KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE VEJFORUM 2011

NY VEJREGELHÅNDBOG OM KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE VEJFORUM 2011 NY VEJREGELHÅNDBOG OM KOLLEKTIV TRAFIK PÅ VEJE VEJFORUM 2011 Jacob Deichmann, Rambøll By & Trafik, sekretær for Vejregelgruppen Kollektiv Trafik på veje I november 2011 blev et nyt forslag til Vejregelhåndbog

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Nyt Bynet på Nørrebro

Nyt Bynet på Nørrebro Nyt Bynet på Nørrebro - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet på Nørrebro 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet fra Cityringens

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Bedre tilbud til rejsende med tog, bus og cykel ved indførelse af trængselsring i København

Bedre tilbud til rejsende med tog, bus og cykel ved indførelse af trængselsring i København Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 230 Offentligt DET ØKOLOGISKE RÅD FREMTIDENS MILJØ SKABES I DAG Bedre tilbud til rejsende med tog, bus og cykel ved indførelse af trængselsring i København

Læs mere

Notat. Til: Gladsaxe Kommune. Juni Evaluering af kommunens trafikbestilling 2012

Notat. Til: Gladsaxe Kommune. Juni Evaluering af kommunens trafikbestilling 2012 Notat Til: Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler JHI Direkte 36 13 16 14 Fax - JHI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Juni 2013 Evaluering af kommunens trafikbestilling 2012 I

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Fremtiden er kollektiv. Mogens Møller,

Fremtiden er kollektiv. Mogens Møller, Fremtiden er kollektiv Ny vejregel-eksempelsamling for kollektiv bustrafik Mogens Møller, mm@viatrafik.dk www.viatrafik.dk Velkommen til de næste 15 min. med 10 nye eksempler på kollektiv bustrafik Mogens

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

III Værebroparken - Bagsværd st. - Gladsaxe Trafikplads - Søborg Torv - Buddinge st.

III Værebroparken - Bagsværd st. - Gladsaxe Trafikplads - Søborg Torv - Buddinge st. Notat Til: Gladsaxe Kommune Kopi til: 676416 Sagsbehandler CNR Direkte 36 13 16 79 Fax 36 13 20 93 CNR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. januar 2010 Trafikbestilling til år 2011

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009

Analyse af udviklingen i A- og S-bus passagertal 2007-2009 Bestyrelsesmødet den 10. december 2009. Bilag 06.1 Notat Sagsnummer Sagsbehandler JR Direkte 36 13 18 71 Fax JR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. november 2009 Analyse af udviklingen

Læs mere

Udvikling af et BRT buskoncept

Udvikling af et BRT buskoncept Udvikling af et BRT buskoncept Thomas Damkjær Petersen Projektleder Trafik- og rådgivningscenter E-mail: tdp@moviatrafik.dk - og hvordan kan det anvendes? 1 Movia, 12. juni 2014 Agenda Del 1: Baggrunden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 25. marts 2015. Mulighedskatalog 2016

Indholdsfortegnelse. Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 25. marts 2015. Mulighedskatalog 2016 Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 25. marts 2015 Mulighedskatalog 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2 MOVIA OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Konklusion 1 2 Baggrund 2 3 Interviewundersøgelse

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

En del af fremtidens kollektive transport

En del af fremtidens kollektive transport Tillæg til Busmagasinet 10/2014 Tekst: Movia / Foto: Thomas Arnbo En del af fremtidens kollektive transport Læs om 02. +Way, Movias nye buskoncept 04. Nyt +Spor til København 06. +Way gav nyt perspektiv

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vandledningsstien Nuværende forhold Vandledningsstien forbinder Gladsaxe og Københavns kommuner, se figur 1 Strækningen er en nordlig forlængelse

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune

Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune Nyt Bynet i - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet fra Cityringens åbning 11 Adgang

Læs mere

29. april 2009 Kollektiv Trafik Forum Direkte busser på Sjælland og øerne

29. april 2009 Kollektiv Trafik Forum Direkte busser på Sjælland og øerne 29. april 2009 Kollektiv Trafik Forum Direkte busser på Sjælland og øerne Claus Lund Andersen cla@moviatrafik.dk Trængslen mod København er stigende Vækst i biltrafikken frem mod 2030 To scenarier 270

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL ,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL,QGOHGQLQJ Formålet med Projekt Basisnet er at undersøge mulige fremtidige opgraderinger af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet.

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 15E

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 15E Nyt Bynet Linjebeskrivelse 15E - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 15E, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7 HILLERØD KOMMUNE, MOVIA FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk UDKAST INDHOLD 1 Baggrund 3 2 Resumé

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt HILLERØD KOMMUNE UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Højklasset kollektiv trafik på Ring 3. v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI. Baggrund og afgrænsninger.

Højklasset kollektiv trafik på Ring 3. v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI. Baggrund og afgrænsninger. Højklasset kollektiv trafik på Ring 3 v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI Baggrund og afgrænsninger I projekt Basisnet 1997-99 indgik en højklasset trafikløsning på Ring

Læs mere

Nyt Bynet i Gentofte Kommune

Nyt Bynet i Gentofte Kommune Nyt Bynet i Gentofte Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Gentofte Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Letbane på Frederikssundsvej Søren Elle og Jacob Lundgaard, jlg@okf.kk.dk Center for byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

Letbane på Frederikssundsvej Søren Elle og Jacob Lundgaard, jlg@okf.kk.dk Center for byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Buslinje 5C til Ballerup St. Screening af tiltag

Buslinje 5C til Ballerup St. Screening af tiltag Buslinje 5C til Ballerup St. Screening af tiltag Indhold Nærværende notat indeholder tiltag for at forlænge linje 5C til Ballerup St. i det strategiske net. Linje 5C er den første linje, der opgraderes

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 5C

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 5C Nyt Bynet Linjebeskrivelse 5C - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 5C, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Nyt Bynet på Østerbro

Nyt Bynet på Østerbro Nyt Bynet på Østerbro - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet på Østerbro 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet fra Cityringens

Læs mere

Notat. Til: Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Furesø og Lyngby-Taarbæk Kommune. Kopi til: SJ; TOR; JBN, JHI. 20. april 2009

Notat. Til: Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Furesø og Lyngby-Taarbæk Kommune. Kopi til: SJ; TOR; JBN, JHI. 20. april 2009 Notat Til: Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Furesø og Lyngby-Taarbæk Kommune. Kopi til: SJ; TOR; JBN, JHI Sagsnummer Sagsbehandler JBN Direkte 36 13 16 66 Fax JBN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr:

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

06-01-2016. Til ØU. Sagsnr. 2015-0219451. Dokumentnr. 2015-0219451-4. Svar fra Movia om handicaptilgængelighed i busserne

06-01-2016. Til ØU. Sagsnr. 2015-0219451. Dokumentnr. 2015-0219451-4. Svar fra Movia om handicaptilgængelighed i busserne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Svar fra Movia om handicaptilgængelighed i busserne Økonomiudvalget havde den 25. august 2015 møde med kommunens Handicapråd.

Læs mere

Baggrund Betjening af Mørkhøj Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag

Baggrund Betjening af Mørkhøj Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag Notat Til: Nikolai Hansen Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. januar 2015 Bybus Gladsaxe økonomioverslag

Læs mere

1 Baggrund. 2 Forudsætninger

1 Baggrund. 2 Forudsætninger LETBANESEKRETARIATET TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Forudsætninger 2 3 Driftsudgifter for etape 1 som

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Herlev Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Herlev Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Herlev

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 6A

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 6A Nyt Bynet Linjebeskrivelse 6A - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 6A, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

1. Projekttitel Opgradering af businfrastruktur langs linje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme

1. Projekttitel Opgradering af businfrastruktur langs linje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Opgradering af businfrastruktur langs linje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme 2. Resumé

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 4A, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen 1. Projekttitel Projektets titel er: Busfremkommelighed på Centerringen i Randers. 2. Resumé Projektet omfatter ombygning af den trafikalt overbelastede rundkørsel

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 500S

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 500S Nyt Bynet Linjebeskrivelse 500S - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 500S, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 RANDERS KOMMUNE UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT 1 Baggrund Hvert år foretager DTU en transportvaneundersøgelse.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 184

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 184 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 184 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 184, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Ny natbetjening i Gladsaxe Kommune. Indhold. Til: Gladsaxe Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling... 2

Ny natbetjening i Gladsaxe Kommune. Indhold. Til: Gladsaxe Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling... 2 Til: Gladsaxe Kommune Kopi til: TOR, JHI Sagsnummer Sagsbehandler TTH Direkte 36 13 16 67 Fax - TTH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. juli 2012 Ny natbetjening i Gladsaxe Kommune

Læs mere

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger... 1 Indledning Frederiksberg Kommune ønsker en undersøgelse af metrolinjer på Frederiksberg, som betjener nye områder af kommunen. Undersøgelserne

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 21

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 21 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 21 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 21, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen

baggrundsnotat til kommunebreve - Administrationens begrundelser for indstillingen til bestyrelsen Notat Til: Kommuner med Flextur Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 21. april 2016 baggrundsnotat til kommunebreve

Læs mere

RUF på Ring 3. Februar 2004

RUF på Ring 3. Februar 2004 RUF på Ring 3 Februar 2004 Notat om perspektiverne for Danmark ved at anvende RUF teknologi til løsning af de presserende problemer på Ring 3 RUF International, Forhåbningsholms Alle 30, 1904 Frb. C. Tlf.

Læs mere

Der har i flere år været overvejelser om at opgradere busbetjeningen på den tværforbindelse linje 18 dækker fra Friheden Station til Nordhavn Station.

Der har i flere år været overvejelser om at opgradere busbetjeningen på den tværforbindelse linje 18 dækker fra Friheden Station til Nordhavn Station. Notat Til: Hvidovre Kommune Kopi til: Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9.

Læs mere

Nyt Bynet i Hvidovre Kommune

Nyt Bynet i Hvidovre Kommune Nyt Bynet i Hvidovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Hvidovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Bedre tilbud til rejsende med tog, bus og cykel

Bedre tilbud til rejsende med tog, bus og cykel Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 403 Offentligt DET ØKOLOGISKE RÅD FREMTIDENS MILJØ SKABES I DAG Til Folketingets Transportudvalg 1. august 2012 I anledning af den glædelige nyhed om, at der

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere