Godkendelse. Øer Maritime Ferieby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse. Øer Maritime Ferieby"

Transkript

1 Godkendelse Øer Maritime Ferieby Februar 2008

2

3 Indhold 1. Resumé Godkendelse Vilkår Generelt Indretning af omklædningsrum og brusere Indretning og drift af bassin Indretning og drift af vandbehandlingsanlæg og kemikalierum Støj Definition på overholdte støjgrænser Affald Kontrol Vurdering Indretning af omklædningsrum og brusere Indretning og drift af vandbehandlingsanlæg og kemikalierum Luft Støj Kontrol Bemærkninger til afgørelsen Klagevejledning Søgsmål Bilagsliste: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Svømmebadsteknisk beskrivelse Renholdelsesprogram Sagens akter Lovgrundlag m.m. Side 2/10

4 1. Resumé Godkendelsen omfatter det eksisterende svømmebad hos Øer Maritime Ferieby. Svømmebadet er etableret i 1988 og er ikke siden renoveret. Godkendelsen er en retlig lovliggørelse af et eksisterende svømmebad. Svømmebadet godkendes af Kommunalbestyrelsen i henhold til bekendtgørelsen nr. 288 af 14. april 2005 om svømmebassiner m.v. og disses vandkvalitet. Oplysningerne, der ligger til grund for godkendelsen, er indsamlet ved et tilsyn Syddjurs Kommune har foretaget den 29. oktober Der er i godkendelsen sat vilkår, der skal sikre de hygiejniske forhold ved svømmebadsanlægget. Ud fra Svømmebadsbekendtgørelsen er der fastsat kvalitets- og kontrolkrav til bassinvandet. Side 3/10

5 2. Godkendelse På grundlag af det foreliggende materiale, meddeler Team Virksomheder i Syddjurs Kommune på vegne af Natur- Teknik og Miljøudvalget godkendelse af det eksisterende svømmebadsanlæg hos Øer Maritime Ferieby. Godkendelsen meddeles i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af 14. april 2005 om svømmebassiner m.v. og disses vandkvalitet. Godkendelsen meddeles på nedenstående vilkår: 3. Vilkår 3.1. Generelt 1. Et eksemplar af nærværende godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig ved svømmebadet, og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 2. Ved nye etableringer eller ændringer af svømmebadet, skal der indgives anmeldelse til Syddjurs Kommune. Kommunen tager herefter stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig. 3. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: Ejerskifte Udskiftning af driftsansvarlig Indstilling af driften for en længere periode. 4. Svømmebadet skal indrettes og drives som beskrevet i den svømmebadstekniske beskrivelse bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår Indretning af omklædningsrum og brusere 5. Der skal være opstillet sæbeautomater ved bruserne. 6. Ud fra retningslinierne angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1988 om kontrol af svømmebade, skal der være udarbejdet et renholdelsesprogram. Omklædningsfaciliteter, herunder toiletter, brusere, bassinomgivelser og bassinvægge skal rengøres i overensstemmelse med renholdelsesprogrammet. 7. Baderegler for svømmebadsanlæggets benyttelse skal være opslået på let synlige steder Indretning og drift af bassin 8. Badningen skal indstilles øjeblikkeligt, hvis: Cirkulationspumpen stopper. Vandkvaliteten overskrider nedenstående tilladte minimums- og maksimumsværdier for ph, frit- og bundet klor. Side 4/10

6 minimum vejledende maksimum ph 7,0 7,2-7,6 8,0 Frit klor, mg/l 1,0 1,0-3,0 5,0 Bundet klor, mg/l 0,5 1,0 Grænseværdier, jf. bekendtgørelse nr. 288 af 14. april Der konstateres et kimindhold på over kim/100 ml vand Indretning og drift af vandbehandlingsanlæg og kemikalierum 9. Doseringspumperne for tilsætning af natriumhypoklorit og syre skal stoppe automatisk, når cirkulationspumpen er ude af drift. 10. Natriumhypoklorit og syre skal opbevares adskilt fra hinanden. Dette gælder både ved kemikaliedosering og under opbevaring af kemikalierne. 11. Under dunke med flydende kemikalier skal der være et tæt opsamlingssted. Opsamlingsstedet skal være uden afløb og skal kunne indeholde rumfanget af den største beholder. Opsamlingskapaciteten skal være etableret inden 1. april Døre til kemikalie- og teknikrum skal altid være aflåste. 13. Der skal udpeges en ansvarlig person for drift og vedligeholdelse af anlægget. Vedkommende skal kunne fremvise dokumentation for at have gennemgået kursus i pasning af badeanlæg. Kurset skal som minimum svare til Dansk Teknologisk Instituts kursus Svømmebadsteknik del 1 eller Halinspektørforeningens kursus Teknisk/praktisk drift af svømmeanlæg del 1 og Støj 14. Svømmebadets bidrag til det eksterne støjniveau - målt ved de mest støjbelastede boliger, må ikke overskride grænseværdierne, som er anført i nedenstående tabel. Tidsrum kl. Midlingstid I db(a) Hverdage timer 40 Lørdage timer 40 Lørdage timer 35 Søn- og helligdage timer 35 Aften time 35 Nat ½ time 35 *Maksimalværdi 50 * Støjens maksimalværdi for natperioden må ikke overskride de for natperioden anførte værdier med mere end 15 db - målt med tidsvægtningen fast. 15. Støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) målt/beregnet i punkter i 1,5 m s højde over terræn. Side 5/10

7 Kontrol af støjvilkår 16. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 14 er overholdt. 17. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves 1 årlig støjmåling. Krav til støjmåling 18. Dokumentationen skal være repræsentativ for maksimal normaldrift og skal indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for at vurdere rigtigheden af beregningsresultatet. Som alternativ til den nævnte beregning kan dokumentationen ske ved måling af den støj, virksomheden påfører omgivelserne. Beregnings- eller måleresultaterne skal tilsendes tilsynsmyndigheden og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder, hvorunder de er fremkommet. Støjmålinger/-beregninger skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret af erhvervsfremmestyrelsen eller godkendt af Miljøstyrelsen til Miljømåling - ekstern støj. Støjmålinger skal udføres efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 om Måling af støj fra virksomheder. Støjberegninger skal udføres i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Støjmålinger eller -beregninger skal vurderes i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder. Såfremt tilsynsmyndigheden herefter får begrundet mistanke om, at støjvilkårene ikke er overholdt, kan kommunen forlange, at virksomheden foretager de nødvendige tiltag, således at vilkårene overholdes, samt at virksomheden efterfølgende fremsender dokumentation herfor. Virksomheden afholder selv omkostningerne i forbindelse med dokumentation af, at vilkår 14 er overholdt Definition på overholdte støjgrænser 19. Grænseværdierne anses for overholdt, såfremt målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig grænseværdien. 20. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 db(a) Affald 21. Affald, der ikke genanvendes, skal bortskaffes efter aftale med kommunalbestyrelsen. Der henvises til affaldsregulativer, gældende for kommunerne tilsluttet Reno Djurs I/S. 22. Farligt affald skal bortskaffes gennem den til enhver tid gældende ordning vedrørende afhentning af farligt affald medmindre dispensation søges og opnås hos kommunen. Side 6/10

8 23. Spild af kemikalier skal straks opsamles og bortskaffes som farligt affald Kontrol 24. Driftspersonalet skal hver morgen, i perioden hvor badet har åbent, foretage manuelle målinger af ph, frit og bundet klor til kontrol af det automatiske udstyr. 25. Bassinvandets ph-værdi samt indholdet af frit og bundet klor skal registreres mindst 3 gange dagligt. 26. Som dokumentation for at vilkår 8 er overholdt, skal svømmebadet lade et akkrediteret laboratorium foretage analyse af bassinvandet for indholdet af: Trihalometaner (THM) to gange årligt. Kimtal ved 37 C, temperatur, ph, frit og bundet klor én gang hver måned. Termotolerante coliforme bakterier samt Pseudomonas-bakterier, hvis den forudgående analyse viste kimtal over 500 pr. 100 ml. Analyseresultaterne skal fremsendes til tilsynsmyndigheden så snart de foreligger. Analyseresultaterne må gerne fremsendes på mail. 27. Vandets klarhed samt de i vilkår 24, 25 og 26 nævnte resultater af badevandsanalyser skal registreres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal desuden indeholde oplysninger om øvrige relevante oplysninger vedrørende drift og tilsyn med svømmeanlægget såsom tidspunkt for returskylning af filter, bundsugning, rengøring af bassinvægge, samt driftsforstyrrelser. Driftsjournalen skal opbevares i mindst 2 år og skal fremvises på forlangende til godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Side 7/10

9 4. Vurdering 4.1. Indretning af omklædningsrum og brusere Svømmebadet opfylder vilkårene om opstilling af sæbeautomater ved brusere, der er udarbejdet er renholdelsesprogram og der er skiltet med baderegler. Svømmebadet lukkes til sommer 2008 og derfor stilles der ikke vilkår om, at skiltningen skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i svømmebadsvejledningen. Den nuværende skiltning viser, at der skal foretages ordentlig afvaskning inden badet benyttes Indretning og drift af vandbehandlingsanlæg og kemikalierum 4.3. Luft 4.4. Støj Natriumhypoklorit og saltsyre opbevares adskilt, så der ikke er risiko for sammenblanding med dannelse af klorgas til følge. Natriumhypoklorit opbevares i beholder i nedsænket rum med betongulv og fuld opsamlingskapacitet og uden afløb. Saltsyre opbevares derimod i udendørs skur uden opsamlingskapacitet. Team Virksomheder vurderer, at der skal etableres fuld opsamlingskapacitet for saltsyre. Den driftsansvarlige har gennemført Halinspektørforeningens kursus i Teknisk/praktisk drift af svømmeanlæg del 1. Der er sat vilkår om, at driftspersonalet som minimum skal have gennemgået Halinspektørforeningens kursus i Teknisk/praktisk drift af svømmeanlæg del 1 og 2 og derfor skal driftspersonalets uddannelse suppleres hurtigst muligt. Syddjurs Kommune vurderer, at emissioner fra svømmebadet er uproblematisk for omgivelserne. Der er stillet krav til svømmebadets bidrag til det eksterne støjniveau. Svømmebassiner er omfattet af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder, som indeholder vejledende grænseværdier for støjbelastning og maksimalværdier for støjniveauer målt udendørs for forskellige områdetyper. Området, hvor svømmebadet er beliggende, er i henhold til lokalplan 262 udpeget til ferieby. Områderne omkring svømmebadet er kendetegnet ved sommerhusområder samt naturområder. Støjvilkåret er derfor fastsat ud fra, at støjgrænserne i Miljøstyrelsens støjvejledning for sommerhusområder samt naturområder skal kunne overholdes. Syddjurs Kommune har vurderet, at svømmebadet ikke vil give anledning til støjgener i omgivelserne og der er derfor ikke stillet vilkår om, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Hvis det viser sig nødvendigt, vil Syddjurs Kommune kræve, at virksomheden dokumenterer, at støjgrænserne overholdes. Side 8/10

10 4.5. Kontrol I svømmebadsvejledningen står, at ph-værdi, frit klor og bundet klor skal måles forud for åbning, ved lukketid og med højst 6 timers mellemrum i badets åbningstid. I godkendelsen er det i stedet valgt at sætte vilkår om, at der hver morgen, i perioden hvor badet har åbent, skal foretages manuelle målinger af ph, frit klor og bundet klor. Derudover skal værdierne for disse registreres fra det automatiske måleudstyr 3 gange dagligt fordelt over dagen Bemærkninger til afgørelsen Et udkast til denne afgørelse har været i høring hos Byggeselskab Mogens de Linde samt driftspersonalet hos Øer Maritime Ferieby. Søren Rosenkilde Jensen fra Byggeselskab Mogens de Linde har telefonisk meddelt den 30. januar 2008, at de ikke har bemærkninger til udkastet. Side 9/10

11 5. Klagevejledning Afgørelser efter svømmebadsbekendtgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Vilkår vedrørende affald og støjgrænser kan påklages til Miljøklagenævnet af: ansøger, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Sundhedsstyrelsen samt visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål jf i Miljøbeskyttelsesloven. Skriftlig klage og klagefrist En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Syddjurs Kommune. Klagen skal senest være modtaget i kontorets ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber. Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. De vil straks få besked, hvis vi modtager en klage. Tilsvarende vil De straks efter klagefristens udløb få besked, hvis vi ikke har modtaget nogen klager. Betingelser, mens en klage behandles De vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at De opfylder de vilkår, der er meddelt i afgørelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen Søgsmål Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen, jf. Miljøbeskyttelseslovens 101. Søgsmålsfristen er anført på side 1. Underretning om afgørelsen Følgende er underrettet om afgørelsen: Øer Maritime Ferieby, Øerkrogvejen 2, 8400 Ebeltoft Byggeselskab Mogens de Linde, Jens Baggesens Vej 90 A, 8200 Århus N Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Godkendelsen kan endvidere ses på Syddjurs Kommunes hjemmeside Side 10/10

12 Svømmebadsteknisk beskrivelse Bilag 1 (pr. 29. oktober 2007) Dosering af flokningsmiddel Svømmebad Sandfilter Sandfilter Dosering af klor og saltsyre Kulfilter Side 1/5

13 Indhold 1. Indledning Beliggenhed Etablering Indretning og drift Omsætningstid og kapacitet Vandbehandlingsanlægget Kemikalie- og teknikrum Rengøring Ventilation Forurening Spildevand Affald Støj Risiko...5 Side 2/5

14 1. Indledning Svømmebadet hos Øer Maritime Ferieby er bygget i Svømmebadet er ikke tidligere godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af 14. april 2005 om svømmebassiner m.v. og disses vandkvalitet. Oplysningerne i den svømmebadstekniske beskrivelse er indsamlet ved et tilsyn Syddjurs Kommune har foretaget den 29. oktober Svømmebadet forventes lukket til sommeren 2008, idet der skal bygges et nyt svømmebad, der skal stå klar til sommeren Beliggenhed Oplysninger om svømmebadets beliggenhed: Adresse: Øer Maritime Ferieby Øerkrogvejen Ebeltoft Telefon nr.: Ejer Byggeselskab Mogens de Linde Telefon nr.: Matrikel nr.: 18b Øerne, Ebeltoft Jorder CVR nr.: P nr.: Etablering Svømmebadet er bygget i 1988 og er ikke siden renoveret. Svømmebadet forventes lukket til sommeren Indretning og drift Svømmehallen er indendørs og består af 3 bassin, der er forbundet. Det største bassin er ca. 10x10 meter med en vanddybde på 1,6 meter. Vandtemperaturen er på 25 C. Der er ikke ståkant eller bassinudstyr såsom vipper. Bassinet er udført i plastdug. Der er udarbejdet renholdelsesprogram, som er vedlagt i bilag 2. Svømmebadet har åbent hele året fra kl Gæsterne i ferieboligerne har selv kort til badet. Bassinet benyttes ikke af andre udover gæster i ferieboligerne. Driftsansvarlig Urban Kiander har gennemgået halinspektørernes kursus i pasning af svømmebade del 1. Svømmebadsanlægget er indrettet med 2 omklædningsrum med bruserum. Der er sæbeautomater ved hver bruser. I hvert omklædningsrum er der Side 3/5

15 desuden toilet og sauna. Der er skiltning af baderegler i hvert omklædningsrum samt ved indgangen til omklædningsrummene. Derudover er det kombineret teknik- og kemikalierum. Døren til teknik- og kemikalierum er aflåst Omsætningstid og kapacitet Omsætningstiden samt bassin- og anlægskapaciteten kendes ikke af driftspersonalet. Pumpens kapacitet kunne ikke aflæses ved tilsynet Vandbehandlingsanlægget Vandet rensens igennem et sandfilter. Der er 2 filterbeholdere. Der er fælles filter- og doseringsanlæg for de 3 bassiner. Bassinvand ledes til vandbehandlingssystemet via en pumpe. Princippet i opbygning af vandbehandlingsanlægget er vist i nedenstående figur. Dosering af flokningsmiddel Svømmebad Sandfilter Sandfilter Dosering af klor og saltsyre Kulfilter På figuren ses, at der tilsættes flokningsmiddel som led i vandbehandlingen. Svømmebadet har mulighed for tilsætning af flokningsmiddel, men bruger det sjældent. Filteret returskylles en gang om ugen i sommerperioden, hvor mange benytter anlægget. I lavsæsonen returskylles filteret kun hver uge. Filteret skylles med vand fra svømmebadet og spildevandet ledes til offentlig kloak. Der er etableret automatisk styret klordosering og ph-justering. Kemikalierne, der anvendes, er natriumhypoklorit og saltsyre. ph og klorindhold måles kontinuerligt. Kalibrering af ph elektroder sker 1 gang om måneden. Det automatiske udstyr sendes til eftersyn 1 gang årligt. Doseringsanlægget stopper automatisk, når cirkulationspumpen er ude af drift. Vandet i bassinet opvarmes ved vekselvarmer. Bassinet bundsuges manuelt hver morgen Kemikalie- og teknikrum Til svømmebadet er der et kombineret teknik- og kemikalierum dog opbevares saltsyren i udendørs overdækket skur. Side 4/5

16 Teknik- og kemikalierummet har betongulv og der er ikke gulvafløb til offentlig kloak. Saltsyren opbevares i 25 liters dunke, mens natriumhypoklorit leveres i tankvogn. Der er kun etableret fuld opsamlingskapacitet ved opbevaring af natriumhypoklorit. For saltsyre er der ingen opsamlingskapacitet Rengøring I svømmeanlægget er der separat rengøringsrum, hvor rengøringsmidler og andet rengøringsudstyr opbevares. Til rengøring benyttes Industri Rent fra Dan Drift. 5. Ventilation Der er rumventilation fra svømmebad og teknik- og kemikalierum. 6. Forurening 6.1. Spildevand Der opstår spildevand ved returskylning af filteret. Det er skønnet, at der ved hver returskylning benyttes ca. 3 m 3 vand, som ledes til offentlig kloak. Vand fra bundsugning ledes først igennem grovfilteret før det ledes til rensning i sandfilteret og tilbage i bassinet. Der er derfor ikke spildevand herfra Affald 6.3. Støj 7. Risiko Det er oplyst, at der ikke fremkommer affald i forbindelse med driften af anlægget. Der er ikke udendørs støjgener ved svømmeanlægget. Da natriumhypoklorit opbevares i teknikrummet og saltsyre opbevares udendørs, er der ikke risiko for sammenblanding af kemikalierne. Der er ikke gulvafløb i teknikrummet, hvorfor der heller ikke er risiko for, at natriumhypoklorit ledes i afløbet ved lækager. Side 5/5

17

18 Sagens akter Bilag 3 Dato Beskrivelse 7. september 2007 Telefonnotat mellem Syddjurs Kommune og Byggeselskab Mogens de Linde aftale om tilsynstidspunkt. 10. september 2007 Skriftlig varsel om tilsyn i forbindelse med godkendelse sendes til Byggeselskab Mogens de Linde fra Syddjurs Kommune. 18. september 2007 Mogens de Linde kontakter Syddjurs Kommune på mail, idet de ønsker at ændre tidspunkt for tilsyn. 18. september 2007 Nyt tidspunkt for tilsyn bekræftes af Syddjurs Kommune. 24. september 2007 Syddjurs Kommune aflyser tilsyn pga. sygdom. 11. oktober 2007 Syddjurs Kommune og Byggeselskab Mogens de linde aftaler nyt tidspunkt for tilsyn, 29. oktober 2007 Tilsyn i forbindelse med godkendelse.. 4. januar 2008 Udkast til afgørelse fremsendes til Urban Kiander fra Øer Maritime Ferieby samt Byggeselskab Mogens de Linde. 30. januar 2008 Søren Rosenkilde Jensen fra Byggelselskab Mogens de Linde oplyser telefonisk til Syddjurs Kommune, at de ikke har bemærkninger til udkastet. Side 1/1

19 Lovgrundlag m.m. Bilag 4 Svømmebadsbekendtgørelsen Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 288 af 14. april 2005 om svømmebassiner m.v. og disses vandkvalitet. Lov om miljøbeskyttelse Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 af lov om miljøbeskyttelse. Affaldsbekendtgørelsen Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om affald. Svømmebadsvejledningen Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1988 om kontrol med svømmebade. Støjvejledningen Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Luftvejledningen Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder. B-værdier Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2002 om B-værdier, inkl. supplementer til vejledningen. Dansk Standard Norm for svømmebadsanlæg, DS 477, 1. udgave Side 1/1

Godkendelse August 2009. Elsegårde Camping

Godkendelse August 2009. Elsegårde Camping Godkendelse August 2009 Elsegårde Camping Indhold 1. Resumé... 3 2. Godkendelse... 4 3. Vilkår... 4 3.1. Generelt... 4 3.2. Indretning af bassinområde... 4 3.3. Indretning og drift af bassin... 4 3.4.

Læs mere

Godkendelse April 2008. Lübker Golf Resort

Godkendelse April 2008. Lübker Golf Resort Godkendelse April 2008 Lübker Golf Resort Indhold 1. Resumé... 3 2. Godkendelse... 4 3. Vilkår... 4 3.1. Generelt... 4 3.2. Indretning af omklædningsrum og brusere... 4 3.3. Indretning og drift af bassin...

Læs mere

Godkendelse Februar Hotel Ebeltoft Strand

Godkendelse Februar Hotel Ebeltoft Strand Godkendelse Februar 2008 Hotel Ebeltoft Strand Indhold 1. Resumé... 3 2. Godkendelse... 4 3. Vilkår... 4 3.1. Generelt... 4 3.2. Indretning af omklædningsrum og brusere... 4 3.3. Indretning og drift af

Læs mere

Godkendelse uni 2013. DCU-Camping Mols

Godkendelse uni 2013. DCU-Camping Mols Godkendelse uni 2013 DCU-Camping Mols Godkendelse af svømmebad DCU-Camping Mols i henhold til bekendtgørelse nr. 623 af 13. juni 2012 om svømmebassiner m.v. og disses vandkvalitet. Virksomhedens navn

Læs mere

Godkendelse September Mols Bjerge Feriecenter

Godkendelse September Mols Bjerge Feriecenter Godkendelse September 2009 Mols Bjerge Feriecenter Indhold 1. Resumé... 3 2. Godkendelse... 4 3. Vilkår... 4 3.1. Generelt... 4 3.2. Indretning af bassinområde... 4 3.3. Indretning og drift af bassin...

Læs mere

Godkendelse. Hornslet Skole

Godkendelse. Hornslet Skole Godkendelse Hornslet Skole Februar 2008 Indhold 1. Resumé... 3 2. Godkendelse... 4 3. Vilkår... 4 3.1. Generelt... 4 3.2. Indretning af omklædningsrum og brusere... 4 3.3. Indretning og drift af bassin...

Læs mere

Godkendelse. Ebeltoft Park Hotel

Godkendelse. Ebeltoft Park Hotel Godkendelse Ebeltoft Park Hotel Februar 2008 Indhold 1. Resumé... 3 2. Godkendelse... 4 3. Vilkår... 4 3.1. Generelt... 4 3.2. Indretning af omklædningsrum og brusere... 4 3.3. Indretning og drift af

Læs mere

GODKENDELSE AF EKSISTERENDE SVØMMEBADSANLÆG, RIGSHOSPITALETS TERAPIBASSIN, BLEGDAMSVEJ 9, 1765 KØBENHAVN V

GODKENDELSE AF EKSISTERENDE SVØMMEBADSANLÆG, RIGSHOSPITALETS TERAPIBASSIN, BLEGDAMSVEJ 9, 1765 KØBENHAVN V GODKENDELSE AF EKSISTERENDE SVØMMEBADSANLÆG, RIGSHOSPITALETS TERAPIBASSIN, BLEGDAMSVEJ 9, 1765 KØBENHAVN V Juni 2015 Center for Miljøbeskyttelse i Københavns Kommune, Njalsgade 13, Postboks 380, 1503 København

Læs mere

Tilsyn med svømmehaller (godkendelse af haller) Jesper Poulsen Odense Kommune

Tilsyn med svømmehaller (godkendelse af haller) Jesper Poulsen Odense Kommune Tilsyn med svømmehaller (godkendelse af haller) Jesper Poulsen Odense Kommune Præsentation Civilingeniør i Miljøteknologi. AAU 2005 Ansat i MCFT i 2006 bade- /bassinvand Siddet med i arbejdsgruppen for

Læs mere

Fritid & Fællesskab Tjørnevej 6 7171 Uldum. Godkendelse af. Hornsyld Svømmehal Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld

Fritid & Fællesskab Tjørnevej 6 7171 Uldum. Godkendelse af. Hornsyld Svømmehal Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld Fritid & Fællesskab Tjørnevej 6 7171 Uldum Godkendelse af Hornsyld Svømmehal Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld Hedensted Kommune 17. maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Datablad... 3 3. Godkendelse

Læs mere

Tilsyn med svømmebadet på Krakær Camping

Tilsyn med svømmebadet på Krakær Camping Krakær Camping Gl. Kærvej 18 1. juli 2015 Sagsnr.: 15/20700 Kontaktperson: Rasmus Juel Rasmussen 87535439 rjr@syddjurs.dk Sendes kun pr. e-mail til: Info@krakaer.dk Tilsyn med svømmebadet på Krakær Camping

Læs mere

GODKENDELSE SVØMMEBADE

GODKENDELSE SVØMMEBADE GODKENDELSE SVØMMEBADE HVORDAN GØR VI I GULDBORGSUND KOMMUNE LYNGE CHRISTIANSEN VED DANSK SVØMMEBADSTEKNISK FORENINGS TEMADAG I ODENSE DEN 30. OKTOBER 2014 SVØMMEBADSANLÆG I KOMMUNEN Guldborgsund Kommune

Læs mere

Godkendelse af hygiejnetekniske og driftsmæssige forhold for varmtvandsanlæg Midtfyns Fritidscenter

Godkendelse af hygiejnetekniske og driftsmæssige forhold for varmtvandsanlæg Midtfyns Fritidscenter Godkendelse af hygiejnetekniske og driftsmæssige forhold for varmtvandsanlæg Midtfyns Fritidscenter Søvej 34 5750 Ringe Denne godkendelse er givet til Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe, til

Læs mere

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg Udkast til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet I medfør af 7 a, stk. 1, 16, 73, stk. 1, 80, stk. 2, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Administrationsgrundlag for Badevand

Administrationsgrundlag for Badevand Administrationsgrundlag for Badevand Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 2 3.1 Det politiske råderum...

Læs mere

Tillæg til Godkendelse af svømmebadsanlæg

Tillæg til Godkendelse af svømmebadsanlæg Tillæg til Godkendelse af svømmebadsanlæg af 31. august 2010 I henhold til bekendtgørelse nr. 623 af 13. juni 2012 (Dette tillæg erstater det tidligere meddelte tillæg fra oktober 2012) Dagcenter Møllegården

Læs mere

Tillæg til Godkendelse af svømmebadsanlæg

Tillæg til Godkendelse af svømmebadsanlæg Tillæg til Godkendelse af svømmebadsanlæg af 31. august 2010 I henhold til bekendtgørelse nr. 623 af 13. juni 2012 (Dette tillæg erstater det tidligere meddelte tillæg fra oktober 2012) Plejecenter Marienlyst

Læs mere

Godkendelse. Vigen Ferieboliger Ebeltoft

Godkendelse. Vigen Ferieboliger Ebeltoft Godkendelse Vigen Ferieboliger Ebeltoft September 2007 Indhold 1. Resumé... 3 2. Godkendelse... 4 3. Vilkår... 4 3.1. Generelt... 4 3.2. Indretning af omklædningsrum og brusere... 4 3.3. Indretning og

Læs mere

Tillægsgodkendelse Produktionsanlæg, energianlæg og Februar 2011 nye støjgrænser

Tillægsgodkendelse Produktionsanlæg, energianlæg og Februar 2011 nye støjgrænser Tillægsgodkendelse Produktionsanlæg, energianlæg og Februar 2011 nye støjgrænser Perstrup Beton Industri A/S Indhold 1. Resumé...4 2. Tillægsgodkendelse...5 3. Vilkår...5 3.1. Generelt...5 3.2. Indretning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Godkendelse. Bassiner på Kaløvig Strandgård Camping

Godkendelse. Bassiner på Kaløvig Strandgård Camping Godkendelse Bassiner på Kaløvig Strandgård Camping April 2017 Godkendelse af svømmebad I henhold til bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016 om svømmebadsanlæg mv. og disses vandkvalitet Svømmebadets navn

Læs mere

Tilstandsundersøgelse af Kragelund Friluftsbad

Tilstandsundersøgelse af Kragelund Friluftsbad Silkeborg Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Att. sektionsleder Birgit Bieling Tilstandsundersøgelse af Kragelund Friluftsbad 13. november 2013 ob/leb Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet KALK RØRVIG ApS Unionkul A/S Kalkbrænderiløbskaj 4 2100 København Ø Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet Odsherred Kommune sender hermed et påbud om at forbedre

Læs mere

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE 14. januar 2014 Sags nr. 13/33545 Udarbejdet med rådgivning fra NIRAS A/S Sagsbehandler: Marie Jul Ougaard Tlf. 72 36 41 30 Vilkårsændring af drifts- og åbningstiden

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af mobilt UV-behandlingsanlæg på Fårup Vandværk

Tilladelse til midlertidig opsætning af mobilt UV-behandlingsanlæg på Fårup Vandværk RANDERS SPILDEVAND A/S v/ Leif Arent Christiansen Tørvebryggen 12 8900 Randers C Att.: lech@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

Frem mod 2017 Godkendelse af svømmehaller. Jesper Poulsen Odense Kommune

Frem mod 2017 Godkendelse af svømmehaller. Jesper Poulsen Odense Kommune Frem mod 2017 Godkendelse af svømmehaller Jesper Poulsen Odense Kommune Svømmebadsanlæg i kommunen Odense Kommune har ca. 196.000 indbyggere Der er 14 godkendelsespligtige anlæg: 5 offentlige svømmehaller

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet.

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing STATOIL FUEL & RETAIL A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tilslutningstilladelse selvbetjeningsanlæg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT Poolen ved Grandtoften fritidscenter. *Maksimal omsætnings tid (timer)

TILSYNSRAPPORT Poolen ved Grandtoften fritidscenter. *Maksimal omsætnings tid (timer) TILSYNSRAPPORT 2016 Anlæggets navn: Grantoftes Fritidsklub Adresse: Platanbuen 10-12, 2750 Ballerup Tilsynsdato/kl.: 23. juni 2016, kl. 11:00 Tilsynsførende/firma: Martin Pedersen, Eurofins Miljø A/S Repræsentant

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet

UDKAST til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 118 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet I medfør af 7 a, stk. 1, 16, 73, stk. 1, 80, stk. 2, 92

Læs mere

Gerlev Købmand Bygaden 20 Gerlev 3630 Jægerspris

Gerlev Købmand Bygaden 20 Gerlev 3630 Jægerspris Gerlev Købmand Bygaden 20 Gerlev 3630 Jægerspris Tilslutningstilladelse Journalnr.: 06.01.15-P19-6-15 Udarbejdet af: ahjen Kontrolleret af: mfjel Godkendt af: ahjen Indhold Tilslutningstilladelse... 4

Læs mere

Ændring af vilkår 40 om sikkerhedsstillelse i miljøgodkendelse af 25. marts 2008

Ændring af vilkår 40 om sikkerhedsstillelse i miljøgodkendelse af 25. marts 2008 Ændring af vilkår 40 om sikkerhedsstillelse i miljøgodkendelse af 25. marts 2008 i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer Virksomhedens navn og adresse: Telefon

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Tilslutningstilladelse for Jægerspris Kraftvarme, Håndværkervej 9 3630 Jægerspris

Tilslutningstilladelse for Jægerspris Kraftvarme, Håndværkervej 9 3630 Jægerspris Captia: 022969-2014 Tilslutningstilladelse for Jægerspris Kraftvarme, Håndværkervej 9 3630 Jægerspris Tilslutningstilladelse for afledning af grundvand i forbindelse med renpumpning af to nye boringer

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Godkendelse af. Svømmebassin ved Petersmindeskolen Petersmindeskolen Petersmindevej Vejle

Godkendelse af. Svømmebassin ved Petersmindeskolen Petersmindeskolen Petersmindevej Vejle Godkendelse af Svømmebassin ved Petersmindeskolen Petersmindeskolen Petersmindevej 25 7100 Vejle Vejle Kommune 7. juli 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...2 2. Datablad...3 3. Godkendelse og vilkår...4

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys og spritoplag

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys og spritoplag Bavarian Nordic Bøgeskovvej 9 3490 Kvistgård Roskilde J.nr. MST-1272-00747 Ref. suand/hahli Dato 25. maj 2011 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 14. DECEMBER 2007

VILKÅRSÆNDRING I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 14. DECEMBER 2007 Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00105 Ref. dossu/haskr Den 26. februar 2009 VILKÅRSÆNDRING I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 14. DECEMBER 2007 For: HAMLET PROTEIN A/S, Saturnvej 51, 8700 Horsens

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Novo Nordisk A/S CVR nummer 24256790

Læs mere

MILJØGODKENDELSE, PLANLOVSTILLADELSE og AFGØRELSE OM VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE, PLANLOVSTILLADELSE og AFGØRELSE OM VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE, PLANLOVSTILLADELSE og AFGØRELSE OM VVM-PLIGT for Brabrand-Tilst Ungdomsskoles go-kartbane på Depotområde Tirstrup Godkendelsen omfatter: Kørsel med go-karts Dato: 7. maj 2002 Godkendt:......

Læs mere

Retningslinjer for tilsyn og kontrol med pool og spabade i private udlejningssommerhuse

Retningslinjer for tilsyn og kontrol med pool og spabade i private udlejningssommerhuse Retningslinjer for tilsyn og kontrol med pool og spabade i private udlejningssommerhuse Retningslinjer for tilsyn og kontrol med ovennævnte bassiner indeholder følgende: 1. De hygiejniske regler (baderegler).

Læs mere

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 14-05-2013 13/11744 ks: tdah Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, matrikel nr. 19, Lunden,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Krematorium, Vestergade 100, 8600 Silkeborg. Godkendelsen ændrer vilkår om røggastemperatur.

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Krematorium, Vestergade 100, 8600 Silkeborg. Godkendelsen ændrer vilkår om røggastemperatur. 11-11-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Krematorium, Vestergade 100, 8600 Silkeborg Matrikel nr.: 1637a, Silkeborg Markjorde CVR-nummer: 27459161 P-nummer: 1.010.235.444 Listepunkt nr.: Ejendommens

Læs mere

Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S

Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S Tilladelse til udledning af spildevand Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S Udarbejdet af: mfjel Datablad Spildevandstilladelse i henhold til Bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Læs mere

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Med afleveringsattest Stena Jern & Metal A/S Rugmarken 10 3520 Farum Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Stena Jern & Metal

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier 1 1. Forskriftens område 1.1 Forskriften er gældende for alle virksomheder og landbrug i Guldborgsund Kommune, der

Læs mere

Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane

Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane 1. Amtets afgørelse Viborg Amt meddeler herved på vilkår godkendelse af Fårup Motocrossbane på matr. nr. 2 l Fårup By, Vindum på adressen Bjerrevej 92 B, 8850 Bjerringbro.

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Avedøre Idrætscenter Trædrejerporten 1A 2650 Hvidovre

Avedøre Idrætscenter Trædrejerporten 1A 2650 Hvidovre Plan- og Miljøafdelingen, Multihuset, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre Avedøre Idrætscenter Trædrejerporten 1A 2650 Hvidovre Multihuset Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Kultur, Miljø og Vækst Plan- og Miljøafdelingen

Læs mere

HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N. Tilladelse til at afholde velgørenhedsløb

HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N. Tilladelse til at afholde velgørenhedsløb HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N Teknik, Erhverv og Kultur 30.juni 2015 Sagsnummer 480-2015-80089 Dokument nr. 480-2015-185134 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 6377 Nordfyns Kommune Østergade

Læs mere

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010):

Afgørelse. efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 10 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 21. december 2010 J.nr. MKN-100-00788 Afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00639 Ref. BEVCH/TASME Dato: 23. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00639 Ref. BEVCH/TASME Dato: 23. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00639 Ref. BEVCH/TASME Dato: 23. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26121264 Virksomhedstype

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00067 Ref. benjo/pemje Dato: 14. december 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 75128711 Virksomhedstype

Læs mere

Notat vedr. fornyet høring af bekendtgørelse om svømmebadsanlæg

Notat vedr. fornyet høring af bekendtgørelse om svømmebadsanlæg Notat Notat vedr. fornyet høring af bekendtgørelse om svømmebadsanlæg Vand J.nr. BLS-400-00015 Ref. hebkr Den 23. april 2010 Notat vedr. fornyet høring af bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses

Læs mere

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård i henhold til VVM bekendtgørelsens 2, stk. 3 nr. 2. Anlæggets navn: Matrikel nr.: Anlægget ejes og drives af: Vindmøller ved Skaføgård 3, Skaføgård

Læs mere

Tilladelse til tilslutning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg

Tilladelse til tilslutning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg MILJØ OG TEKNIK Haas-Meincke A/S Tonsbakken 10 2740 Skovlunde Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 21. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk Kontakt:

Læs mere

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde

1 Indledning. Bilag 3 Dokumentation af vilkår til støj. 1.1 Gyldighedsområde Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet 1 7400 Herning Tlf.: 96282828 Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv. i Herning Kommune Side 12 Side 1 1 Indledning Hovedformålet med

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst 9. januar 2014 1 Sagsnr.: MIL-001049 Journalnr.: 13/026297 Sagsbeh.: JTA K.S.: BSC Miljøgodkendelse af listevirksomhed

Læs mere

Fritid & Fællesskab Tjørnevej Uldum. Godkendelse af. Friluftsbadet ved Løgballe Camping Løgballevej Stouby

Fritid & Fællesskab Tjørnevej Uldum. Godkendelse af. Friluftsbadet ved Løgballe Camping Løgballevej Stouby Fritid & Fællesskab Tjørnevej 6 7171 Uldum Godkendelse af Friluftsbadet ved Løgballe Camping Løgballevej 12 7140 Stouby Hedensted Kommune 29. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Datablad...

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Fritid & Fællesskab Tjørnevej Uldum. Godkendelse af. Vejlefjordskolens Svømmehal Vejlefjordskolen 8721 Daugård

Fritid & Fællesskab Tjørnevej Uldum. Godkendelse af. Vejlefjordskolens Svømmehal Vejlefjordskolen 8721 Daugård Fritid & Fællesskab Tjørnevej 6 7171 Uldum Godkendelse af Vejlefjordskolens Svømmehal Vejlefjordskolen 8721 Daugård Hedensted Kommune 5. juli 2016 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Datablad... 3 3.

Læs mere

NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg

NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Lumsås Vandværk Oddenvej 97 4500 Nykøbing Sjælland Den 22. juni 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen besluttet at give Lumsås Vandværk

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM JULEMARKED SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. Tivoli Friheden

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM JULEMARKED SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. Tivoli Friheden TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM JULEMARKED SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Tivoli Friheden 4. marts 2016 1 Sagsnr.: MIL-000254 Journalnr.: 15/009503 Sagsbeh.:A.H. K.S.: BKS Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2016 modtaget ansøgning fra Dong Energy A/S om etablering og drift af et 105 MW elkedelanlæg på Svanemølleværket.

Miljøstyrelsen har den 20. maj 2016 modtaget ansøgning fra Dong Energy A/S om etablering og drift af et 105 MW elkedelanlæg på Svanemølleværket. DONG Energy A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01958 Ref. JOERN Den 2. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for et nyt 105 MW elkedelanlæg

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

Frank Refsgaard. Højmarksvej 19, 8723 Løsning. Sendt pr. mail til: frank@refsgaard.dk

Frank Refsgaard. Højmarksvej 19, 8723 Løsning. Sendt pr. mail til: frank@refsgaard.dk Frank Refsgaard Højmarksvej 19 Kragelund 8723 Løsning Sendt pr. mail til: frank@refsgaard.dk Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Fjernvarme Fyn - Odense Kraftvarmeværk Att. Egon Ravn Hansen Havnegade 120 5000 Odense Virksomheder J.nr. MST-1270-01709 Ref. Johje/Anbri Den 3. juli 2015 Sendt

Læs mere

Døgnprøvetager. Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger

Døgnprøvetager. Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger Døgnprøvetager Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger Styrket kontrol med døgnprøvetageren Med en døgnprøvetager er det muligt at udtage et større prøvevolumen

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Fagligt forum for svømmebadsteknikere

Fagligt forum for svømmebadsteknikere Fra: Lene Brixen [mailto:leb@teknologisk.dk] Sendt: 20. december 2016 11:29 Emne: NYHEDSBREV NR. 61 - DECEMBER 2016 - fra Svømmebadsteknologi Fagligt forum for svømmebadsteknikere Den 30. november 2016

Læs mere

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening.

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening. Svendborg Kraftvarmeværk Bodøvej 15 5700 Svendborg Att. Niels Christian Hansen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00158 Ref. Johje/olkri Den 5. december 2008 Svendborg Kraftvarmeværk. CVR-nr: 29-18-97-30

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Martin Kjelgaard Rosengreen Slotsgården 14,st 3630 Jægerspris Dato 15. januar 2016 Sagsnr. 09.08.26-P19-3-16 BY OG LANDSKAB Meransletten 27, 3630 Jægerspris - Jordvarme Frederikssund Kommune meddeler tilladelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for mobil dampgenerator og nyt køleanlæg til fryserum

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for mobil dampgenerator og nyt køleanlæg til fryserum Bavarian Nordic A/S Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00008 Ref. gukha 19. december 2008 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for mobil dampgenerator og nyt køleanlæg til fryserum Miljøcenter Roskilde

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Vaskepladsen anvendes til brug for rengøring af Pindstrup Mosebrugs rengøring af maskiner i tilknytning til produktionen af spagnum.

Vaskepladsen anvendes til brug for rengøring af Pindstrup Mosebrugs rengøring af maskiner i tilknytning til produktionen af spagnum. Pindstrup Mosebrug A/S Fabriksvej 2, Pindstrup 8550 Ryomgård Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 28.04.2016 Reference: Flemming H. Nielsen Tlf.: 89 59 40 02 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 16/4501 Tilladelse

Læs mere

Fritid & Fællesskab Tjørnevej Uldum. Godkendelse af. Terapibassin ved Vejlefjord Rehabilitering Sanatorievej 27B 7140 Stouby

Fritid & Fællesskab Tjørnevej Uldum. Godkendelse af. Terapibassin ved Vejlefjord Rehabilitering Sanatorievej 27B 7140 Stouby Fritid & Fællesskab Tjørnevej 6 7171 Uldum Godkendelse af Terapibassin ved Vejlefjord Rehabilitering Sanatorievej 27B 7140 Stouby Hedensted Kommune 3. oktober 2017 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2.

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Stena Recycling A/S Banemarksvej 40 2605 Brøndby Att.: Steen Hansen steen.hansen@stenarecyling.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01245 Ref. JLH/ams Den 31. juli 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC.

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Pool Valet Junior. Pool Valet Senior. Pool Valet RC med fjernbetjening. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana

Læs mere

For Novopan Træindustri A/S. Godkendt:... Afdelingsleder Civilingeniør. Retsbeskyttelsesperioden udløber den 21. december 2008

For Novopan Træindustri A/S. Godkendt:... Afdelingsleder Civilingeniør. Retsbeskyttelsesperioden udløber den 21. december 2008 MILJØGODKENDELSE For Novopan Træindustri A/S Godkendelsen omfatter: S Udvidelse af møllekapaciteten (DS3 mølle) S Ændringer i spånsepareringen Dato: 21. december 2000 Godkendt:...... Anders Maltha Rasmussen

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter

BRØNDBY KOMMUNE Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter BRØNDBY KOMMUNE Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter 1 Lovgrundlag Denne forskrift er udarbejdet i medfør

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Glostrup Vestergårds interne containerplads

Glostrup Vestergårds interne containerplads Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Glostrup Vestergårds interne containerplads Meddelt den 6. juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. I/S Aars Varmeværk Dybvad Mølle Vej 1 9600 Aars Virksomheder J.nr. MST-1270-01424 Ref. clben/cllch Den 12. januar 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for modtagelse og forbrænding af importeret RDF-affald

Læs mere

Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde

Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde Rute 21, Foto fra 29. april 2013. (Foto: Peter Haugaard) Denne forskrift betyder at, man ikke længere skal

Læs mere