International Migration Outlook: SOPEMI 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International Migration Outlook: SOPEMI 2010"

Transkript

1 International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Danish International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Sammendrag på dansk International migration står til trods for en lavere efterspørgsel efter arbejdskraft i forbindelse med den økonomiske krise stadig højt på den politiske dagsorden i OECD-landene. Denne årlige publikation analyserer den seneste udvikling i migrationsbevægelser og politikker i OECD-landene. Den ser på immigrationens bidrag til ændringer i arbejdsstyrken i de sidste 10 år og på migrationens rolle i prognoserne for arbejdsstyrken i de næste 10 år. Den fokuserer også på internationale studerende, herunder et første forsøg på at beregne, hvor mange af disse studerende der bliver i værtslandene, når de er færdige med studierne. Denne publikation undersøger også de vigtigste ændringer i migrationspolitikkerne, herunder ny lovgivning om immigranters indrejse, ophold og adgang til arbejdsmarkedet. Selektiv rekruttering af immigranter efter arbejdsmarkedets behov og pointbaserede systemer samt foranstaltninger til bedre integration af immigranter beskrives. Internationalt samarbejde for at forbedre grænsekontrollen og bekæmpe illegal migration analyseres nærmere. Den økonomiske krises indvirkning på immigranters resultater på arbejdsmarkedet undersøges, og faktorer som køn, sektor og forskellige typer kontrakter samt den demografiske dynamik i de indfødte og udenlandsk fødte befolkninger i den undersøgte periode belyses.

2 2010-udgaven af International Migration Outlook viser et lille fald i migrationen til OECD Den lovlige permanente immigration af udlændinge (ca. 4,4 millioner) faldt 6 % i 2008, det første fald i fem år efter en gennemsnitlig vækst på 11 %. Dette fald skyldtes dog mest fald i nogle få lande og afspejlede også den særligt store immigration i Ikke desto mindre fortsætter faldet i 2009, hvor migrationen på grund af den økonomiske krise er faldet i de fleste OECD-lande. især for fri bevægeligheds- og familiemigration. Migrationen i områder med fri bevægelighed udgjorde ca. 25 % af al migration i OECD i 2008 og 44 % i Europa. I Norge, Schweiz, Østrig og Danmark udgør denne migration over halvdelen af al migration. Af de europæiske lande var Portugal, Spanien, Storbritannien og Italien alle store arbejdsmigrationslande i 2008, idet % af de permanente immigranter kom af arbejdsrelaterede årsager. I andre lande, undtagen i Japan og Korea, dominerer familiemigration fortsat i den permanente immigration. Familiemigration er stadig dominerende i USA (65 %) og i Frankrig og Sverige. Midlertidig migration er stadig vigtig, men er berørt af den økonomiske krise... Den midlertidige migration er vokset siden midten af 2000'erne, men begyndte at falde i 2008, selvom faldet var mest tydeligt i de midlertidige arbejdsmigrationsprogrammer. I 2008 kom over 2,3 millioner midlertidige arbejdsmigranter til OECD-landene, hvilket var et fald på 4 % efter fire års støt vækst, og alt tyder på et yderligere fald i Sæsonarbejde, arbejdsferieprogrammer og interne firmaudvekslingsprogrammer oplevede alle stigninger i 2008, mens andre kategorier - oftest arbejdsimmigration med faste perioder - faldt. Den midlertidige arbejdsimmigration var også en af de første migrationskanaler, som blev berørt af den økonomiske krise. mens antallet af asylsøgere fortsat stiger. Antallet af asylsøgere har været stigende i OECD-landene siden I 2008 var USA det største modtagerland med personer, mens Frankrig, Canada, Storbritannien og Italien alle modtog over Norge, Sverige og Schweiz er de største modtagerlande pr. indbygger. Irak, Serbien og Afghanistan er de vigtigste oprindelseslande. De stigende strømninger af internationale studerende førte til en vis grad af permanent ophold. Det samlede antal internationale studerende er mellem 2000 og 2007 mere end fordoblet til over 2 millioner. USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Australien er de vigtigste destinationslande. De største procentvise stigninger er sket i New Zealand og Korea efterfulgt af Holland, Grækenland, Spanien, Italien og Irland. Internationale studerende er en potentiel kilde til højtuddannede arbejdsmigranter for OECD-landene, og OECD International Migration Outlook 2010 gør et første forsøg på at analysere opholdsraten - ændringer i status for dem, som ikke fornyr deres opholdstilladelse for studerende. Med denne metode ligger opholdsraten på mellem 15 % og 35 % med et gennemsnit på 21%. Kina udgør 10% af strømmen, Polen, Indien og Mexico under halvdelen af det. De 20 største oprindelseslande med hensyn til indvandring udgjorde over halvdelen af al indvandring i 2008, med Kina, Polen, Indien og Mexico øverst på listen. Sammenlignet med de strømme, der sås i slutningen af 1990'erne, var de største stigninger fra Colombia, Kina, Rumænien og Marokko. Siden 2000 har strømmen fra Filippinerne og Rusland dog været faldende. Antallet af polakker, som rejste til andre europæiske lande, var fortsat højt i 2008.

3 En stor del af befolkningstilvæksten - og en betydelig del af dem, som kom til arbejdsstyrken - er i de senere år kommet fra international migration i mange OECDlande. Hvis migrationsraterne holder sig nogenlunde på det nuværende niveau, vil arbejdsstyrken i OECD-landene stige med 1,9 % mellem 2010 og 2020 sammenlignet med en vækst på 8,6 % mellem 2000 og Mellem 2003 og 2007 udgjorde migration 59 % af væksten i arbejdsstyrken. Immigranter udgør op til en tredjedel af alle nytilkomne i arbejdsstyrken, selvom børn og ældre immigranter reducerer denne andel. Kun i Frankrig, USA og New Zealand var en naturlig stigning hoveddrivkraften bag tilvæksten. I en række lande - i Sydeuropa, Østrig og Tjekkiet - udgjorde migration omkring 90 % af tilvæksten i arbejdsstyrken. En endnu større del af væksten i beskæftigelsen er kommet fra stigende beskæftigelsesrater blandt landenes indbyggere end fra international migration. Samlet set er 51 % af væksten i beskæftigelsen kommet fra stigninger i beskæftigelsesraten for landenes indbyggere og 39 % fra international migration, men der er store variationer blandt OECD-landene. Mange af de lande, som oplevede en vækst i beskæftigelsen hovedsageligt ved større mobilisering af landenes egen arbejdsstyrke, var lande med relativt høje beskæftigelsesrater - over 75 % - f.eks. Danmark, Schweiz og Sverige. Derimod havde de lande, hvor væksten i beskæftigelsen hovedsageligt kom fra eksterne kilder, med undtagelse af Storbritannien, beskæftigelsesrater, som lå under OECD's gennemsnit. Dette års rapport giver en gennemgang af strukturelle og institutionelle udviklinger i migrationspolitikken... Fokus på højtuddannede migranter, herunder pointbaserede systemer (som i Danmark, Storbritannien og Holland) fortsatte, og det samme gjorde ændringen i udbudsdrevne systemer hen mod favorisering af ansøgere med jobtilbud i permanente programmer (Australien og Canada). Et land (Sverige) åbnede for migration for alle uddannelsesniveauer, men andre steder var den eneste åbning mod mindre uddannet migration i form af ændringer i nogle sæsonarbejdsprogrammer for at favorisere anvendelse af denne form for midlertidig migration (Australien og Polen). herunder integrations- og naturalisationspolitikker. Ændringer i familiesammenføringspolitikkerne har haft tendens til at pålægge restriktive kriterier, f.eks. opholdsog indtægtskrav. Anvendelse af sprog- eller borgerkundskabsprøver som betingelse for familiesammenføring og naturalisation stiger fortsat. Nogle ændringer kan specifikt relateres til finanskrisen. I havde en række nye politiske migrationsinitiativer til hensigt at imødegå udfordringerne i forbindelse med den økonomiske krise. Arbejdsmigrationskanalerne blev undersøgt nøje og adgangskriterierne justeret i en række OECD-lande. Der blev vedtaget bestemmelser for arbejdsløse migranter, som ikke kunne forny deres midlertidige arbejdstilladelser (Spanien og Irland), og der blev givet hjælp til, at de kunne rejse hjem (Spanien, Japan og Tjekkiet). Nogle kvoter blev beskåret (Italien, Korea, Spanien og Australien).

4 Rapporten ser på den økonomiske krises uforholdsmæssigt store konsekvenser for immigranternes beskæftigelse i OECD. Stigningen i arbejdsløsheden mellem 2008 og 2009 var højere hos udenlandsk fødte end hos indfødte i næsten alle OECD-lande. Tilsvarende faldt beskæftigelsesraten i de fleste OECD-lande mere for udenlandsk fødte end for indfødte, selvom denne påvirkning i flere lande blev modvirket af den stigende deltagelsesrate blandt immigranterne. Mens den samlede beskæftigelse af indfødte faldt i næsten alle OECD-lande under krisen, var der i en række lande en betydelig stigning i beskæftigelsen blandt udenlandsk fødte. Alligevel holdt stigningen i beskæftigelsen ikke trit med stigningen i størrelsen på den udenlandsk fødte arbejdsstyrke. Det skyldes fortsat tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft. Især unge migranter er berørt I de fleste OECD-lande har udenlandsk fødte unge oplevet et større fald i beskæftigelsen end indfødte unge. Mens det samlede fald i beskæftigelsen for unge (15-24 år) var 7 % i året efter andet kvartal af 2008, var faldet op til dobbelt så stort for unge immigranter. Desuden var arbejdsløsheden allerede høj blandt unge immigranter, og i 2009 var den på 15 % i USA, 20 % i Canada og 24 % i EU-15. Lave beskæftigelsesrater blandt unge og nyankomne immigranter er bekymrende, da hurtig integration af dem på arbejdsmarkedet er en af de vigtigste faktorer for, at de kan integreres på langt sigt. En økonomisk krise medfører en risiko for en areffekt, da immigranter, som ikke har fået arbejde hurtigt efter ankomsten, kan blive stigmatiseret på arbejdsmarkedet. Sprog, uddannelse, mentorordninger og lærepladser synes at være særligt vigtige tiltag, som bør styrkes under en krise. men immigrantkvinder har klaret sig bedre end immigrantmænd. Udenlandsk fødte kvinder har været mindre berørt af krisen end mænd, da mændene er koncentreret i de sektorer, som har lidt mest under krisen (byggeri, produktion, finans). I alle lande, undtagen Belgien og Ungarn, er arbejdsløsheden blandt udenlandsk fødte kvinder steget mindre end arbejdsløsheden hos udenlandsk fødte mænd. I nogle lande har udenlandsk fødte kvinder øget deres deltagelsesrate, hvilket normalt forekommer for at kompensere for mandlige familiemedlemmers indtægtstab. De faktorer, som gør immigranter sårbare over for jobtab, gør det også vanskeligere at nå dem med aktive arbejdsmarkedspolitikker. Rapporten undersøger de faktorer, som er bestemmende for de nylige resultater på arbejdsmarkedet for immigranter. De har en tendens til at være overrepræsenteret i sektorer, som er følsomme over for økonomiske udsving, de har generelt mindre sikre kontrakter, har oftere midlertidige job, har mindre anciennitet i jobbet og kan være udsat for selektive afskedigelser. Immigranter kan de facto være udelukket fra visse foranstaltninger, som eksplicit eller implicit er knyttet til længden af deres ophold i landet eller af administrativ status, f.eks. jobordninger i den offentlige sektor eller foranstaltninger, som kræver en vis anciennitet eller permanente kontrakter. Rapporten identificerer nogle områder, hvor politiske tiltag kan være med til at mindske de negative effekter på immigranternes beskæftigelse på langt sigt. To særlige kapitler tager sig af aktuelle emner To særligt iøjnefaldende emner er dækket i særlige kapitler. Det første undersøger, hvordan den offentlige mening vedrørende immigration dannes. Det andet undersøger bestemmende faktorer for og konsekvenser for arbejdsmarkedet af naturalisation.

5 det første beskriver spørgsmålet om den offentlige mening og migration Dette kapitel analyserer en række meningsmålinger fra de sidste 10 år og præsenterer nye empiriske resultater vedrørende opinionsdannelsen om immigration. Individuelle egenskabers rolle i opinionsdannelsen vedrørende de økonomiske og kulturelle konsekvenser af immigration og i at danne præferencer med hensyn til migrationspolitikker vurderes. En af de vigtige pointer, som er kommet ud af analysen, er at troen på de økonomiske og kulturelle konsekvenser af immigration har stor indflydelse på den enkeltes holdning til at åbne grænserne for migranter. Den offentlige debat om immigration og migrationspolitik bestemmes stadig stort set af den måde, disse emner dækkes på i medierne, og af effekten af en række kollektive overbevisninger. Visse dele af befolkningen vil sandsynligvis indtage forskellige holdninger til immigration, ikke kun på grund af dens fordelingsmæssige konsekvenser, men også efter, hvordan de bl.a. værdsætter kulturel mangfoldighed. Pointen er derfor ikke så meget at søge konsensus i den offentlige mening vedrørende immigrationsspørgsmål som at søge at begrænse effekten af folkelige overbevisninger og misopfattelser. På den baggrund skal reformer af migrationspolitikkerne øge offentlighedens kendskab til og forståelsen af de økonomiske, sociale og kulturelle konsekvenser af migration. For at nå dette mål kræves der større gennemsigtighed vedrørende størrelsen af international immigration, bedre adgang til oplysninger og sammenlignelige internationale migrationsstatistikker. Regelmæssige og åbne debatter med interessegrupper bør være baseret på relevante forskningsresultater. Offentlighedens viden kan også forbedres via objektiv og bredere dækning af migrationsspørgsmål i medierne. og det andet analysere konsekvenserne af naturalisering for integration på arbejdsmarkedet Antallet af immigranter, som søger statsborgerskab, varierer meget i OECD-landene. I lande, som er blevet befolket ved migration, opnår næsten alle almindelige migranter statsborgerskab senest 10 år efter indrejsen. I de europæiske OECD-lande er andelen af immigranter, som har boet i landene længe og har opnået statsborgerskab, steget i de sidste 10 år. Naturalisationsraten blandt immigranter er forskellig i forskellige migrantgrupper. I næsten alle lande er antallet af immigranter, som opnår statsborgerskab, højere blandt immigranter fra lavindkomstlande end blandt immigranter fra højtindkomst-oecd-lande. Ligeledes er det mere sandsynligt, at immigrantkvinder har værtslandets nationalitet end mænd, og det samme gælder immigranter med tertiær uddannelse. Immigranter, som har opnået statsborgerskab, har større sandsynlighed for bedre arbejdsmarkedsudfald. Det gælder især for immigranter fra lavindkomstlande og for immigrantkvinder. Immigranter, som allerede er naturaliseret, har bedre resultater på arbejdsmarkedet før naturalisering, men der er en yderligere forbedring efter naturalisering, hvilket tyder på, at det i sig selv har en positiv indvirkning på immigranternes resultater på arbejdsmarkedet. Denne forbedring af resultaterne kan skyldes lavere arbejdsmarkedsbarrierer, øget mobilitet og mindre diskrimination. Naturalisation synes især at påvirke immigranternes adgang til bedre betalte job og til beskæftigelse i den offentlige sektor. Af dette kapitel kan man blandt andet lære, at en sænkning af barriererne - f.eks. begrænsninger i dobbelt statsborgerskab og ekstremt restriktive kriterier for at opnå statsborgerskab - vil være med til at forbedre immigranternes resultater på arbejdsmarkedet samlet set. De, som allerede er berettiget til statsborgerskab, skal opmuntres til at få statsborgerskab i værtslandet.

6 OECD Dette sammendrag er ikke en officiel OECD oversættelse. Reproduktion af dette sammendrag er kun tilladt på betingelse af, at OECD copyright og titel på den originale publikation nævnes. Sammendrag på flere sprog er oversatte uddrag af OECD publikationer, der oprindeligt blev publiceret på engelsk og fransk. De er gratis tilgængelige på OECD Online Bookshop For yderligere oplysninger kan man kontakte afdelingen OECD Rettigheder og Oversættelser, Direktoratet for Offentlige Anliggender og Kommunikation eller pr. fax: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal, Paris, France Besøg vores website

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition Summary in Danish Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave Sammendrag på dansk Resumé Sundhedssektorerne i OECD-landene vokser i både størrelse

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80. OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr.

OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80. OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr. OECD Economic Outlook: Analyses and Projections - December No. 80 Summary in Danish OECD Economic Outlook: Analyser og projekteringer - December nr. 80 Sammendrag på dansk LEDER JÆVN GENSKABELSE AF BALANCE?

Læs mere

MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING

MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING MULTIKULTUREL DIVERSITET OG SPECIALUNDERVISNING SAMMENFATTENDE RAPPORT European Agency for Development in Special Needs Education European Agency for Development in Special Needs Education (herefter agenturet)

Læs mere

OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012. OECD Internet Economy Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012. OECD Internet Economy Outlook 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012 Summary in Danish Read the full book on: 10.1787/9789264086463-en OECD Internet Economy Outlook 2012 Sammendrag på dansk Internettet startede

Læs mere

Integrationsforskningen i Danmark

Integrationsforskningen i Danmark Integrationsforskningen i Danmark 1980-2002 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION OKTOBER 2002 Integrationsforskningen i Danmark 1980-2002 Udgiver: Redaktion: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Performance-related Pay Policies for Government Employees. Præstationsrelaterede lønpolitikker for offentligt ansatte

Performance-related Pay Policies for Government Employees. Præstationsrelaterede lønpolitikker for offentligt ansatte Performance-related Pay Policies for Government Employees Summary in Danish Præstationsrelaterede lønpolitikker for offentligt ansatte Sammendrag på dansk Indledning For tyve år siden blev næsten alle

Læs mere

OECD Communications Outlook 2011. OECD Kommunikations-Outlook 2011. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2011. OECD Kommunikations-Outlook 2011. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2011 Summary in Danish OECD Kommunikations-Outlook 2011 Sammendrag på dansk Denne ellevte udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, undersøger den

Læs mere

ARITAKE-WILD. Fælles arbejdsprogram for de sociale partnere på europæisk plan for 2006 2008

ARITAKE-WILD. Fælles arbejdsprogram for de sociale partnere på europæisk plan for 2006 2008 Fælles arbejdsprogram for de sociale partnere på europæisk plan for 2006 2008 Fælles undersøgelse vedrørende omstrukturering i EU15 Fase et Danmark Nationalt dossier Forfatter til dossierudkastet: Gennemgået

Læs mere

11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA

11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA 11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA FREDERIK THUESEN METTE KIRSTINE TØRSLEV TINA GUDRUN JENSEN KØBENHAVN 2011 SFI DET NATIONALE

Læs mere

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse

Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms. Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms Summary in Danish Formativ Evaluering: Forbedring af indlæring i 5.-10. klasse Sammendrag på dansk Evaluering hænger unægteligt sammen med

Læs mere

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Med bidrag af Vibeke Borchsenius, Camilla Hvidtfeldt, Claus Aastrup Jensen, Jonas Helth

Læs mere

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 FÆLLES STUDIE FORETAGET AF DE EUROPÆISKE SOCIALE PARTNERE (ARBEJDSMARKEDETS PARTER) IMPLEMENTERINGEN AF FLEXICURITY OG ARBEJDSMARKEDETS PARTERS ROLLE

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2009. OECD-kommunikationsudsigt 2009. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2009 Summary in Danish OECD-kommunikationsudsigt 2009 Sammendrag på dansk Denne tiende udgave af OECD Communications Outlook, som udarbejdes hvert andet år, sætter fokus på

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014 Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats 20. januar 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1 EKSPERTGRUPPEN OG KOMMISSORIUM... 4 KAPITEL 2. RAMMER OG UDFORDRINGER... 9 2.1 BESKÆFTIGELSESPOLITIKKENS

Læs mere

FLERE ØSTEUROPÆISKE ARBEJDSTAGERE ER EN GOD NYHED FOR DANMARK

FLERE ØSTEUROPÆISKE ARBEJDSTAGERE ER EN GOD NYHED FOR DANMARK NOTAT FLERE ØSTEUROPÆISKE ARBEJDSTAGERE ER EN GOD NYHED FOR DANMARK Kontakt: Senioranalytiker, ph.d., Maja Kluger Rasmussen +45 30 59 55 87 mkr@thinkeuropa.dk RESUME Nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING II.1 Indledning Sundhedssystemet er vigtigt for velfærden Sundhedsydelser er særlige Sundhedssystemet er en central del af velfærdsstaten, hvor et vigtigt formål

Læs mere

Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne

Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne Årsberetning om situationen vedrørende racisme og fremmedhad i EU-medlemsstaterne EUMC 2006 SAMMENDRAG Forord til Årsberetning 2006 Denne årsberetning for 2005 er den første, der dækker et helt år siden

Læs mere

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Migration og asyl Et åbent og sikkert Europa Indvandring til Europa er ikke nogen ny foreteelse. For at benytte mulighederne og møde udfordringerne ved denne internationale mobilitet

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år Dødeligheden i gennem 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder? Knud Juel gennem Dødeligheden i 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Mangfoldighed på landet. - En undersøgelse af indvandreres bidrag til udviklingen i 7 danske landdistrikter

Mangfoldighed på landet. - En undersøgelse af indvandreres bidrag til udviklingen i 7 danske landdistrikter Mangfoldighed på landet - En undersøgelse af indvandreres bidrag til udviklingen i 7 danske landdistrikter Pia Heike Johansen & Stine Piilgaard Porner Nielsen & Jesper Fredborg Huric Larsen 2014 Alle rettigheder

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 EES/KAR Dok ID: 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse

Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen efter endt uddannelse Centre for Economic and Business Research ÿkonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervs- konomisk forskning og analyse Analyserapport September Analyse af internationale studerende i Danmark - beskæftigelsessituationen

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere