Den spanske Højesteret bekræfter sportsudøveres status som lønmodtagere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den spanske Højesteret bekræfter sportsudøveres status som lønmodtagere"

Transkript

1 Den spanske Højesteret bekræfter sportsudøveres status som lønmodtagere Af cand.jur. Simon Juul Pedersen Den spanske Højesteret, El Tribunal Supremo der er den øverste domstol i sager, som ikke vedrører den spanske forfatning har i en afgørelse fra den 26. marts 2014 slået fast, at professionelle sportsudøvere i kontraktforhold skal betragtes som værende lønmodtagere under henvisning til blandt andet ansættelsesretlige regler i EU. Det ses at være første gang, at en højesteret i en EU-medlemsstat konkret tager stilling til spørgsmålet, der tidligere har været genstand for diskussion i den sportsretlige litteratur, herunder i Danmark. Det må formodes, at andre medlemsstater i EU vil tilslutte sig den spanske Højesterets præmisser qua EU-harmoniseringen på det ansættelsesretlige område og medlemsstaternes generelle forpligtelse til EU-retten, ligesom retstilstanden vedrørende spørgsmålet foreløbigt må antages at være afklaret. Sagen kort Sagen, der blev behandlet i den spanske Højesterets afgørelse, vedrørte en tvist mellem Det spanske Forbund for Professionelle Cykelhold, Asociación de Equipos de Ciclismo Profesional, mod Det spanske Forbund for Professionelle Cyklister, Asociación de Ciclistas Profesionales, om den korrekte fortolkning af en bestemmelse i en kollektiv overenskomst, som parterne havde indgået i 2010 (Resolución de 17 de marzo de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para la actividad del ciclismo profesional). I overenskomstens artikel 15, stk. 2, sidste pkt. var det fastlagt, at et cykelhold som arbejdsgiver er forpligtet til at betale den professionelle cykelrytter det beløb, der skyldes for den resterende del af en kontraktperiode (bestemmelsen har følgende ordlyd: Al finalizar la relación laboral se liquidará el finiquito que contendrá todos los conceptos económicos que regule la legislación vigente ). I maj 2012 anmodede Det spanske Forbund for Professionelle Cykelhold den spanske Audiencia Nacional om at udtale sig om den korrekte fortolkning af artikel 15, stk. 2 i den kollektive overenskomst. Audiencia Nacional (da.: National Domstol) er en højere spansk specialdomstol, der består af fire underafdelinger, blandt andre Den Sociale Afdeling (la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional), der skulle tage stilling til det rejste spørgsmål. Fortolkningen skulle gives i lyset af spansk ansættelsesretlig lovgivning nærmere bestemt artiklerne 6, I3.b., 14, og 21 i Real Decreto (RD) 1006/1985 samt artikel 49.1.c) i den spanske arbejdstagerlov, Estatuto de los Trabajadores under hensyntagen til den særlige natur af ansættelseskontrakter i sporten, herunder at disse som udgangspunkt udarbejdes tidsbegrænset. Den spanske arbejdstagerlov, Estatuto de los Trabajadores der som udgangspunkt gælder for alle spanske lønmodtagere er givet ved kongeligt dekret i januar 1995 og er senere løbende ændret ved lov, senest i 2013, således at den i dag ligger på linje med EU s almindelige retningslinjer og EU-domstolens praksis på 1

2 det ansættelsesretlige område. Det er bestemt i lovens artikel 49.1.c), at en arbejdstager har ret til at modtage en kompensation på et beløb svarende til 12 dages løn efter udløbet af en kontrakt for hvert år arbejdstageren har været i tjeneste. Artikel 49.1.c) har følgende ordlyd: 1. El contrato de trabajo se extinguirá: a) b) c) Por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato. A la finalización del contrato, excepto en los casos del contrato de interinidad y de los contratos formativos, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar doce días de salario por cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación. Et af de oprindelige formål bag artikel 49.1.c), og med indførelsen af den lovbestemte kompensation i denne, var at fremme brugen af tidsubegrænsede kontrakter. Dette formål står set i et sportsretligt lys i kontrast til den almindelige praksis i sportens verden, hvor der typisk indgås og udarbejdes tidsbegrænsede ansættelseskontrakter. Det spanske Forbund for Professionelle Cykelhold gjorde i sin anmodning til Audiencia Nacional gældende, at netop det faktum, at ansættelseskontrakter i sporten som hovedregel indgås tidsbegrænsede, bevirkede at artikel 49.1.c) ikke kunne finde anvendelse i relation til cykelryttere og andre professionelle sportsudøvere. Derimod skulle artikel 6 i RD 1006/1985 anvendes i fortolkningen af overenskomstens artikel 15, stk. 2, sidste pkt. mellem de to cykelforbund, idet artikel 6 konkret fastslår, at ansættelseskontrakter i sporten altid er fixkontrakter og af nærmere begrænset varighed. Audiencia Nacional tog stilling til spørgsmålet i sin afgørelse af 16. juli 2012, hvori den fastslog, at professionelle sportsudøvere som udgangspunkt ikke skulle behandles anderledes end arbejdstagere uden for sportens område. Derfor burde sportsudøverne også kompenseres ved udløbet af deres ansættelseskontrakter, hvilket ligeledes var stipuleret i den kollektive overenskomst artikel 15, stk. 2, sidste pkt. Audiencia Nacional var dog af den opfattelse, at resultatet skulle støttes på RD 1006/1985 og ikke den spanske arbejdstagerlov, Estatuto de los Trabajadores, der fandtes uanvendelig på professionelle sportsudøvere i kontraktforhold (herunder cykelryttere) på grund af sportskontrakters særlige natur og karakter. Dette bevirkede samtidig, at de berørte professionelle cykelryttere blev frataget muligheden for den godtgørelse, der var hjemlet i artikel 49.1.c), hvilket som nævnt svarede til 12 dages løn for hvert år i tjenesten. Det spanske Forbund for Professionelle Cykelhold appellerede derpå afgørelsen til den spanske Højesteret, El Tribunal Supremo, der konkret skulle tage stilling til om professionelle cykelryttere også var omfattet af den spanske arbejdstagerlov, Estatuto de los Trabajadores, artikel 49.1.c), og dermed var berettiget til en godtgørelse ved udgangen af deres kontraktperiode med et arbejdsgivende cykelhold. Appelsagen medførte endvidere, at den spanske Højesteret, El Tribunal Supremo, implicit skulle tage stilling til, hvorvidt professionelle sportsudøvere havde lønmodtagerstatus og derved var omfattet af den almindelige 2

3 spanske ansættelsesretlige lovgivning, der i overvejende grad ligger på linje med arbejdsretten i EU som en følge af harmoniseringen på området. Den spanske Højesterets afgørelse Den spanske Højesteret, El Tribunal Supremo, tog det rejste spørgsmål under behandling i sin afgørelse af 26. marts 2014 (CASACION 61/2013). Domstolen fandt ingen grund til ikke at give de berørte professionelle cykelryttere samme rettigheder og beskyttelse som andre lønmodtagere, hvorfor den omtvistede artikel 49.1.c) i den spanske arbejdstagerlov ligeledes fandtes anvendelig i forhold til denne arbejdstagergruppe. Resultatet blev blandt flere momenter støttet på, at der på det ansættelsesretlige område bestod en ret til lighed, der også måtte gælde for professionelle sportsudøvere (afgørelsens juridiske del, afsnit 7, pkt. 2a). Domstolen udtalte endvidere, at retten til godtgørelse i kraft af artikel 49.1.c) udgjorde et instrument, der fremmede incitamentet for at forlænge ansættelseskontrakter i sporten, hvilket derved forbedrede den kontraktuelle stabilitet for professionelle sportsudøvere. Under henvisning til punkt 6 i præamblen til Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP, fastslog den spanske Højesteret endvidere, at tidsubegrænsede kontrakter bidragede til livskvaliteten for de berørte arbejdstagere og derfor var i overensstemmelse med de oprindelige mål for artikel 49.1.c) i den spanske arbejdstagerlov (afgørelsens juridiske del, 7. afsnit, pkt. 1). Domstolen fastslog således også med afgørelsen, at der kan skeles til Rådets direktiv 1999/70/EF og dennes formål i relation til professionelle sportsudøvere, der er ansat i tidsbegrænsede kontraktforhold. Med de anførte begrundelser konkluderede den spanske Højesteret, at de berørte kontraktansatte cykelryttere på linje med andre spanske lønmodtagere - havde en ret til den godtgørelse, der var hjemlet i artikel 49.1.c) svarende til 12 dages løn for hvert aftjent år af deres kontrakt. Med afgørelsen satte den spanske Højesteret derved også en streg under, at professionelle kontraktansatte sportsudøvere har lønmodtagerstatus, samt at disse nyder samme rettigheder som andre arbejdstagere på det spanske arbejdsmarked. (For en udførlig gennemgang af sagens faktiske og juridiske omstændigheder se El Tribunal Supremo s afgørelse af 26. marts 2014, CASACION 61/2013. Se endvidere den kortfattet artikel Athletes = Workers! Spanish Supreme Court grants labour rights to athletes af Oskar van Maren, LL.M., Asser Institut, Haag) Nationale betragtninger om professionelle sportsudøvere som lønmodtagere Det er den overvejende opfattelse i den sportsretlige litteratur, at professionelle sportsudøvere, der indgår i et kontraktforhold, anses for at være lønmodtagere. Der findes imidlertid ikke i dansk ret en egentlig domstolsafgørelse, der konkret tager stilling til spørgsmålet. I den såkaldte feriepenge-sag (Fodboldens Voldgiftsrets kendelse af den 11. september 2012 i sagen Spillerforeningen mod Divisionsforeningen på vegne af Brøndby IF), blev det dog ubestridt lagt til grund, at professionelle fodboldspillere havde lønmodtagerstatus og derfor i den konkrete sag var omfattet af ferielovens præceptive bestemmelser. 3

4 Nærmere om sportsudøveres lønmodtagerstatus se Niels Gangsted-Rasmussen m.fl., Idræt og Jura, 1. udg., 1997, Nyt Juridisk Forlag, s. 105, der uden at tage konkret stilling til spørgsmålet lægger til grund, at sportsudøvere er lønmodtagere, Lars Svenning Andersen, Usportslige regler?, Lov & Ret, oktober 1999, nr. 6, s. 11, Lars Halgreen, Sportsret, 1. udg., 2000, Forlaget Thomson GadJura, s , der anfører, at kontraktansatte sportsudøvere er omfattet af ansættelsesbevisloven, der gælder for alle lønmodtagere, Rasmus Skovsgaard Haugaard & Casper Fisker, Sportskontrakter, 1. udg. 2004, Nyt Juridisk Forlag, s. 15, Simon Juul Pedersen, Professionelle sportsudøveres retsstilling i kontraktsforhold, Forlaget Pejus, 2012, s. 34, af samme forf. Adgangen til at forbyde brugen af sociale medier over for kontraktansatte sportsudøvere, Juristen nr. 5, 2013, s. 208, samt Rasmus Haugaard m.fl., Dansk & International Sportsret, 1. udg., 2014, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s Professionelle sportsudøveres status som lønmodtagere begrundes med, at der skabes et tjenesteforhold når en sportsudøver indgår en kontrakt med en klub, hvorved sportsudøveren som arbejdstager underlægges klubbens ledelses og instruktionsbeføjelser som arbejdsgiver. Dette ligger på linje med den traditionelle definition af en lønmodtager i ansættelsesretten, hvorefter en person som udgangspunkt anses som lønmodtager, hvis vedkommende modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold efter arbejdsgiverens anvisning samt for dennes regning og risiko. Modsat er en selvstændig erhvervsdrivende kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud. Under sidstnævnte begreb falder som udgangspunkt professionelle sportsudøvere af individuelle sportsgrene, som eksempelvis professionelle tennis- og golfspillere m.fl. En kontraktansat professionel sportsudøver antages qua sin status som lønmodtager at være omfattet af almindelige præceptive principper og grundlæggende regler i den danske ansættelsesret samt de ansættelsesretlige særlove, hvoraf mange af sidstnævnte bygger på gennemførte EU-direktiver, eksempelvis ansættelsesbevisloven (LBK nr. 240 af 17/03/2010) m.fl. Dette gælder modsat ikke for professionelle individuelle sportsudøvere, der ikke har lønmodtagerstatus. Den præceptive virkning af de ansættelsesretlige regler bevirker, at de som udgangspunkt ikke kan fraviges til ugunst for den kontraktansatte sportsudøver som lønmodtager, hvilket er begrundet i almindelige sociale hensyn. Endvidere går reglerne forud for en individuel ansættelsesaftale mellem en professionel sportsudøver og en klub eller forbund, ligesom reglerne som udgangspunkt også går forud for (de få) kollektive overenskomster på sportens område, f.eks. overenskomsten mellem KIF Kolding København og Håndbold Spillerforeningen af 19. juni 2014 (den første af sin slags i dansk håndbold), overenskomsten mellem Spillerforeningen og Divisionsforeningen vedrørende dansk professionel fodbold, der første gang blev indgået i 1999, eller den i nærværende essay fremhævede overenskomst mellem de to spanske cykelforbund, Asociación de Equipos de Ciclismo Profesional og Asociación de Ciclistas Profesionales, som blev behandlet i den spanske Højesterets afgørelse af 26. marts 2014 (CASACION 61/2013). I den refererede afgørelse fra den spanske Højesteret lægges det til grund, at spanske professionelle sportsudøvere som lønmodtagere er omfattet af EU-ministerrådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni Direktivet er implementeret i dansk ret ved lov om tidsbegrænset ansættelse, der trådte i kraft 1. juni 2003 (nu LBK nr. 907 af 11/09/2008). I lovens 3, stk. 1 defineres en lønmodtager som en person, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. Indholdet af bestemmelsen er 4

5 sammenfaldende med den ovenfor nævnte definition af en lønmodtager i ansættelsesretten. Lovens formål er ifølge dennes 1 at forbedre kvaliteten af tidsbegrænset ansættelse ved at anvende princippet om ikke-forskelsbehandling og at fastsætte rammer, der skal forhindre misbrug hidrørende fra flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold. I lovens 4, stk. 1 bestemmes det endvidere, at ansættelsesvilkårene for en tidsbegrænset ansat ikke må være mindre gunstige end de, der gælder for en sammenlignelig fastansat, hvis forskelsbehandlingen udelukkende er begrundet i ansættelsesforholdets tidsbegrænsede varighed og den ikke er begrundet i objektive forhold. Det må antages i forlængelse af den spanske Højesterets præmisser i CASACION 61/2013 samt den almindelige opfattelse i den nationale sportsretlige litteratur om sportsudøveres lønmodtagerstatus at lov om tidsbegrænset ansættelse også er anvendelig i relation til danske professionelle sportsudøvere, der i praksis ansættes på tidsbegrænsede kontrakter. Professionelle sportsudøvere vil således også som udgangspunkt være omfattet af de rettigheder som loven giver, herunder den ret til økonomisk godtgørelse som en lønmodtager kan kræve i tilfælde af, at dennes rettigheder bliver knægtet i henhold til loven, jf. 8, stk. 1. Selvom brugen af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter i sporten navnlig er begrundet i sportslige hensyn, synes formålsbestemmelsen i 1 i lov om tidsbegrænset ansættelse sammenholdt med dennes 4 at tale for at give professionelle sportsudøvere i kontraktforhold samme rettigheder som andre lønmodtagere på det danske arbejdsmarked. Det må sammenfattende antages, på baggrund af det i nærværende afsnit anførte, at også danske kontraktansatte sportsudøvere er lønmodtagere, idet disse falder ind under det almindelige lønmodtagerbegreb i ansættelsesretten. Det gør i den forbindelse ingen forskel at professionelle sportsudøvere stort set altid ansættes på tidsbegrænsede ansættelsesaftaler. Som en konsekvens heraf er professionelle kontraktansatte sportsudøvere givet samme rettigheder som de øvrige traditionelle lønmodtagere på det danske arbejdsmarked. Konklusion Kontraktansatte sportsudøveres status som lønmodtagere har i lang tid været et omdiskuteret spørgsmål, men er samtidig et spørgsmål, der indtil videre har fundet sin foreløbige besvarelse i den almindelige ansættelsesretlige teori. Med den spanske Højesteret afgørelse i CASACION 61/2013 tager en EUmedlemsstats højeste domstol for første gang stilling til spørgsmålet, der må tænkes at kunne blive vejledende på området. Den spanske Højesteret slog i sin afgørelse fast, at professionelle spanske kontraktansatte sportsudøvere (i afgørelsen cykelryttere) er lønmodtagere og derfor i den konkrete sag omfattet af de spanske ansættelsesretlige love Real Decreto (RD) 1006/1985 og Estatuto de los Trabajadores (den spanske arbejdstagerlov), hvoraf sidstnævnte bygger på EU s retningslinjer og EU-domstolens praksis på området. Den spanske Højesteret nåede ligeledes frem til sin konklusion under henvisning til præamblen til EUministerrådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 der er implementeret i dansk ret ved lov om tidsbegrænset ansættelse samt under henvisning til, at professionelle sportsudøvere har en ret til lighed på det ansættelsesretlige område. Afgørelsen må antages, at kunne udstrækkes til at omfatte alle 5

6 kontraktansatte sportsudøvere i EU, herunder også danske professionelle sportsudøvere, eftersom den spanske Højesterets afgørelse i overvejende grad er støttet på EU-ansættelsesretlige regler. Den spanske Højesterets understregning af, at kontraktansatte sportsudøvere har lønmodtagerstatus er ligeledes i tråd med den almindelige opfattelse i den nationale sportsretlige litteratur. Retstilstanden vedrørende spørgsmålet synes herefter foreløbigt afklaret. Den endelig afklaring af spørgsmålet må dog antages at skulle komme fra EU-domstolen. 6

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul).

D O M. Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 8. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Arne Brandt og Birgitte Grønborg Juul). 8. afd. nr. B-3292-11: Ældre Sagen som mandatar for A (advokat Peter Breum)

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en

Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en komparativ analyse Forfatter: Anja Olsen Vejleder: Torben

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009*

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009* DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009*»Appel foranstaltninger til skattelettelse for sømænd om bord på fartøjer, der er registreret i det danske internationale skibsregister beslutning fra Kommissionen

Læs mere

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift:

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: DM fagforening for højtuddannede på vegne af Akademikernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Personalestyrelsen

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne ELMER ADVOKATER PARTNERE GÅ-HJEM-MØDE 13. maj 2013 Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Funktionærlovens 2a 1 Rentelovens 3 2 EU-domstolens

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * INGENIØRFORENINGEN I DANMARK DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * I sag C-499/08, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 183/2011 (1. afdeling) FTF som mandatar for Lederforeningen i TDC som mandatar for A (advokat Per Frydenreim Møller) mod DI som mandatar for TDC A/S

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren.

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren. N O TAT Virksomhedsoverdragelseslovens anvende l- sesområde ved konkurrenceudsættelse Dette notat redegør for, hvornår virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, herunder hvilke kriterier der skal

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Produktansvar - Komponenter og selvbeskadigelse

Produktansvar - Komponenter og selvbeskadigelse Erstatning uden for kontraktsforhold 1.5. Produktansvar - Komponenter og selvbeskadigelse Artiklen belyser produktansvarsreglernes anvendelse i situationer, hvor en komponent i et produkt forvolder skade.

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende:

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende: Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...2 1.1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget...2 1.2. Udvalgets kommissorium...2 1.3. Udvalgets sammensætning...3 1.4. Udvalgets varighed...4 1.5. Materiale

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

Redegørelse fra Skatteretsrådet

Redegørelse fra Skatteretsrådet Redegørelse fra Skatteretsrådet Skatteretsrådets opgave er generelt af gøre opmærksom på emner indenfor Skatteministeriets område, hvor regler eller praksis kan give anledning til tvivl eller retsusikkerhed

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere