Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO"

Transkript

1

2 Vordingborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning Indhold Trafikstruktur Vejnet Uheldsanalyse Datagrundlag Uheldsudvikling Generel udvikling i Vordingborg og på landsplan Uheldsudvikling Tematisk analyse Trafikanttyper Køn og alder Vejudformning Uheldssituationer Hastighed Belysning Spritkørsel Bløde trafikanter Hjelm og sele Uheldslokaliteter Særlig uheldsbelastede steder Opsummering Skoleveje Metode Potentielle skoleveje Faktiske skoleveje Lokalråd - utryghed Tidligere handlingsplaner m.m Målsætninger og indsatsområder Målsætning for trafiksikkerhed Indsatsområder for trafiksikkerhed Uheldsbelastede steder Unge år Side 2

3 7.2.3 Sprituheld Sele Cykeluheld Knallertuheld Fodgængere Hastighed Faste genstande, eneuheld Administration Målsætning for tryghed Indsatsområder for tryghed Udbedring af utrygge steder Skoleveje Hastighed Alternativ transport i forhold til bil Handlingsplan Konkrete projekter Øvrige tiltag Organisatoriske og administrative tiltag Appendix Pointberegning Trafiksikkerhed Utryghed Anlægsoverslag Eksempel på brug af beregningsmetode Bilag Bilag 1 - trafikstruktur Bilag 2 - politiregistrerede uheld i kommuneveje Bilag 3 - uheldsbelastede lokaliteter Bilag 4 - skoleveje med potentielle elever Side 3

4 1 Indledning Vordingborg Kommune besluttede i 2012 at lade udarbejde en trafiksikkerhedsplan for kommunen. Nærværende tekniske rapport er et resultat af denne beslutning. Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem Vordingborg Kommune og firmaet Via Trafik. Rapporten indeholder resultaterne af de analyser, der er gennemført i forbindelse med arbejdet. Herudover indeholder rapporten målsætninger og indsatsområder for det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde samt løsningsforslag og prioritering af kortlagte projekter. Den tekniske rapport vil være et dokument, som Vordingborg Kommune kan anvende i det daglige arbejde med trafiksikkerhed og utryghed. Det er tænkt, at rapporten kan benyttes som opslagsværk for trafiksikkerhedsmedarbejdere og vejlede dem i deres daglige trafiksikkerhedsarbejde. Udover nærværende rapport er der udarbejdet en kortfattet handlingsplan, der indeholder sammenfatninger af denne rapport. 1.1 Indhold I forbindelse med udarbejdelse af trafiksikkerhedsplanen er der foretaget følgende kortlægning og analyser: Uheldsanalyse Analyse af nye skoleveje Analyse af utryghed i samarbejde med lokalråd og skolerepræsentanter Beskrivelse af tidligere trafiksikkerhedsprojekter fra Vordingborg Kommune. Herudover er der i uge 36 (d september 2012) afholdt møder med de 16 lokalråd, hvor de har haft mulighed for at komme med bemærkninger til planen. Nærværende rapport indeholder resultatet af ovennævnte analyser samt målsætninger, indsatsområder og handlingsplan for trafiksikkerhedsarbejdet. I kapitel 2 introduceres kort vejnettet i Vordingborg Kommune. Der vises hvilke veje i kommunen, der er henholdsvis statsveje og kommuneveje. I kapitel 3 behandles uheldsdata for Vordingborg Kommune. På baggrund af uheldsdata for perioden udpeges uheldsbelastede lokaliteter samt indsatsområder, hvor trafiksikkerhedsarbejdet bør fokuseres. I kapitel 4 kortlægges skoleelevers potentielle rutevalg til skole. På baggrund af kortlægningen udpeges de 10 strækninger, hvor der potentielt færdes flest elever. I kapitel 5 sammenfattes resultatet af møder med de 16 lokalråd i Vordingborg Kommune. I alt udpeges 15 projekter. I kapitel 6 behandles tidligere planer, hvor lokaliteterne, fokusområderne og problemerne beskrives for hvert projekt. Side 4

5 I kapitel 7 fastlægges målsætninger og indsatsområder for det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde i Vordingborg Kommune. Der opsættes målsætninger og indsatsområder for uheld og utryghed. I kapitel 8 udarbejdes en prioriteret projektliste med løsningsforslag for 25 lokaliteter samt en liste over generelle tiltag, der bør implementeres for at nå målsætningerne. Løsningsforslagene baseres på analyseresultaterne samt besigtigelse af de 25 lokaliteter. Besigtigelsen er udført i samarbejde med en trafiksikkerhedsrevisor og Vordingborg Kommune. Side 5

6 2 Trafikstruktur 2.1 Vejnet Vejnettet i Vordingborg Kommune består af følgende vejtyper: statsvej (motorvej) statsvej (gennemfartsvej) kommunal gennemfartsvej andre kommunale veje Statsvej (motorvej) er E47 Sydmotorvejen og statsvej (gennemfartsvej) er rute 59 (Vordingborgvej, Gl. Vordingborgvej, Ny Vordingborgvej, Præstøvej, Kostervej samt Storebro i Stege). Figur 1 samt bilag 10.1 viser vejnettets struktur. Statsvejene skal sikre en høj fremkommelighed, og gennemfartsvejene er anlagt, så de afvikler trafik mellem de større byer. Det skal bemærkes, at statsvejene (både motor- og gennemfartsvejene) administreres af Vejdirektoratet, hvorfor Vordingborg Kommune ikke umiddelbart har indflydelse på statsvejenes udformning. Vordingborg Kommune kan således ikke diktere ændringer på statsvejene, men alene fremsætte ønsker herom. Når kommunevejene nævnes, vil det også omfatte tidligere amtsveje. statsvej (motorvej) statsvej (gennemfartsvej) kommunal gennemfartsvej andre kommunale veje Figur 1: Trafikstruktur i Vordingborg Kommune. Side 6

7 3 Uheldsanalyse Vordingborg Kommune er vejmyndighed for det kommunale vejnet, mens staten (Vejdirektoratet) er vejmyndighed for de statslige veje, der går gennem kommunen. Vordingborg Kommune kan således umiddelbart kun gøre noget ved de uheld, der er sket på det kommunale vejnet. I uheldsanalysen er der derfor fokuseret på uheld, der forekommer på det kommunale vejnet. I afsnit 3.2 er de statslige uheld dog medtaget. Afsnit 3.2 omfatter den generelle udvikling for uheldene i Vordingborg Kommune, herunder udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens anbefalinger. Afsnit 3.3 omfatter den tematiske analyse, hvor uheldsdata analyseres nærmere for at afdække mulige årsager til, at uheldene sker. Afsnit 3.4 omfatter udpegning af uheldsbelastede lokaliteter. 3.1 Datagrundlag Uheldsanalysen er baseret på uheld registreret af politiet. Reelt forekommer der flere uheld, end politiet registrerer, idet især uheld uden betydelig personskade kun registreres i begrænset omfang af politiet. Det vurderes, at politiet registrerer alle dødsulykker, ca % af uheld med alvorligt tilskadekomne og generelt ca % af alle personskadeuheld 1. Især solouheld og uheld med cyklister bliver i mindre grad registreret af politiet. I analysen er anvendt følgende definitioner for tilskadekomne: Personskadeuheld: Uheld hvor der er en eller flere personer, der er tilskadekomne (dræbt, alvorligt tilskadekomne eller lettere tilskadekomne). I forbindelse med politiets registreringer af tilskadekomst er definitionen, at der skal være tale om en skade, der kræver egentlig lægelig behandling. Det betyder at, mindre hudafskrabninger og lettere forstuvninger normalt ikke regnes som tilskadekomst i politiets registreringer. I et personskadeuheld, kan der forekomme flere personskader. Antallet af personskader angiver, hvor mange personer der er involveret i det enkelte personskadeuheld. Materielskadeuheld: Uheld hvor der ikke sker personskade, og hvor uheldets skadeomfang overstiger kr. Ekstra uheld: Uheld hvor der ikke sker personskade, og hvor uheldetsomfang ikke overstiger kr. Dræbt: Person, der som følge af et trafikuheld mister livet inden for 30 dage efter uheldet. Alvorligt tilskadekommen: Person, der som følge af et trafikuheld pådrager sig knoglebrud, læsion eller hjernerystelse. Lettere tilskadekommen: Person, der som følge af et trafikuheld pådrager sig anden skade, der kræver lægelig behandling. 1 Kilde: Danmarks Statistisk - "Mørketal for færdselsuheld på vej". Side 7

8 Ekstrauheld er som udgangspunkt ikke medtaget i analysen. Ekstrauheld er uheld med kun ubetydelig materiel skade og ingen grove overtrædelser af færdselsloven, hvor politiet ikke har optaget en egentlig rapport, men dog har registreret uheldet. 3.2 Uheldsudvikling Generel udvikling i Vordingborg og på landsplan I perioden er der registreret mellem 35 og 87 person- og materielskadeuheld pr. år i Vordingborg Kommune. Det laveste antal er registreret i 2009 og det højeste i Figur 2 viser udviklingen i antallet af person- og materielskadeuheld i Vordingborg Kommune og på landsplan i perioden Det ses, at der er sket et fald i antallet af uheld set over hele perioden. I Vordingborg Kommune er antallet af alle uheld faldet med 47 %, imens der på landsplan har der været et fald på 35 %. Det største fald er sket fra , hvor antallet af uheld er faldet fra indeks 89 til indeks 53. På landsplan er antallet af uheld i sammen periode , faldet fra indeks 89 til indeks Danmark Vordingborg Figur 2: Udvikling i antallet af person- og materielskadeuheld i perioden Antallet af person- og materielskadeuheld i 1999 er sat til indeks 100. Figur 3 viser, at udviklingen af uheld i Vordingborg Kommune er faldende. Fra 1999 til 2010 er der opnået samme fald på kommunevejene og statsvejene i Vordingborg Kommune. Det samlede antal uheld (uden ekstrauheld) på kommune og statsveje i Vordingborg kommune, er faldet med 47 % fra Kommuneveje Statsveje Lineær (Kommuneveje) Lineær (Statsveje) Figur 3: Udviklingen i antallet af person- og materielskadeuheld i perioden opdelt på henholdsvis statsveje og kommuneveje i Vordingborg Kommune. Antallet af person- og materielskadeuheld i 1999 er sat til indeks 100. Side 8

9 3.2.2 Uheldsudvikling I perioden er der samlet registreret 866 uheld, heraf 657 uheld på kommuneveje i Vordingborg Kommune. Tabel 1 viser et nærmere overblik over de politiregistrerede uheld på kommunevejene i perioden Uheldsudviklingen er ligeledes gengivet i figur 4. År Total antal uheld Personskadeuheld Materielskadeuheld Ekstra uheld Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Sum Tabel 1: Uheld og tilskadekomne på kommuneveje i Vordingborg Kommune Ekstrauheld Materielskadeuheld Personskadeuheld Figur 4: Uheldsudviklingen i perioden på kommuneveje i Vordingborg Kommune. Det ses, at det samlede antal uheld er faldet siden Antallet af personskadeuheld er faldet fra 28 uheld årligt til 20 uheld årligt, svarende til et fald på 28 % over hele perioden. I gennemsnit sker der 1,3 personskade pr. personskadeuheld. I henhold til Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2007 anbefales en målsætning om på landsplan at reducere antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne med 40 % frem mod 2012 med udgangspunkt i tallene for Figur 5 viser udviklingen i skadesgraden i perioden sammenholdt med Færdselssikkerhedskommissionens målsætning. Uheldstallene for 2011 blev tilgængelige ved efter uheldsanalysens udarbejdelse og er derfor ikke behandlet nærmere. Til orientering er de dog medtaget på figur 5. Set henover hele perioden fra har Vordingborg Kommune opnået en reduktion af antallet af dræbte og tilskadekomne på 61 %. Side 9

10 Dvs. at hvis Vordingborg Kommune forsætter de gode takter i 2012, vil Færdselssikkerhedskommissionens målsætning være opfyldt Lettere tilskadekomne Alvorligt tilskadekomne Dræbt Færdselssikkerhedskom missionens målsætning Figur 5: Udvikling i skadegraden ved trafikuheld i perioden , samt Færdselssikkerhedskommissionens målsætning på en 40 % reduktion frem til 2012 med udgangspunkt i tallene fra Uheldstallene fra 2011 har først været tilgængelige efter uheldsanalysens udarbejdelse, men er her vist for at kontrollere for udviklingen. 3.3 Tematisk analyse I Vordingborg Kommune er der på kommunevejene i perioden registreret: 140 personskadeuheld 286 materielskadeuheld I den tematiske analyse analyseres uheldsdataene for disse uheld for at afdække mulige årsager til, at uheldene sker. På baggrund af analysen udpeges en række indsatsområder som kan medvirke til at reducere antallet af uheld i Vordingborg Kommune. Indsatsområderne kan både handle om fysiske tiltag og holdningsbearbejdning. Holdningsbearbejdende tiltag er en væsentlig del af trafiksikkerhedsarbejdet, da den menneskelige faktor er medvirkende til størstedelen af de uheld, der sker i Danmark. I knap 92 % af alle uheld er den menneskelige faktor en medvirkende årsag til uheldet. Figur 6 illustrerer, hvordan de afgørende faktorer kan være et samspil mellem trafikanten, vejen og omgivelserne samt køretøjet. Side 10

11 Årsag til uheld Trafikant samlet [91,5 %] 68,1 % 19,2 % 0,8 % 3,4 % Vej og omgivelser [26,3 %] 2,1 % Køretøj samlet 5,9 % 0,4 % [6,7 %] Figur 6: Årsagen til uheld er ofte et samspil mellem trafikanten, vej og omgivelser samt køretøj som afgørende faktorer, Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan fra I det følgende er nævnt de områder med klare tendenser Trafikanttyper Det er oftest bilister (personbiler, varebiler, lastbil og bus), der er involveret i uheldene (78 %). Bløde trafikanter (fodgænger, cykel og knallert) er involveret i ca. hvert sjette uheld (16 %), se figur 7. Side 11

12 6% 3% 2% 7% 4% 2% 3% 8% 65% Biler Varebiler Lastbil Bus MC og knallert 45 Knallert Cykel Fodgænger Andet Figur 7: Trafikanter, som har været involveret i person- og materielskadeuheldene på kommunevejene, fordelt på trafikantgrupper i Vordingborg Kommune. De fleste kommer til skade i personbiler. I alt 52 % af de dræbte og tilskadekomne har siddet i en personbil. Det skal bemærkes, at de bløde trafikanter udgør en større andel af de tilskadekomne (28 %) end i forhold til deres andel i antallet af uheld (16 %). Det viser, at når bløde trafikanter er involveret i et trafikuheld, er der stor risiko for, at de kommer til skade. Figur 8 viser den procentvise fordeling af tilskadekomne fordelt på trafikanttype. 10% 6% 12% 9% 52% Biler Varebiler Lastbil Bus MC og knallert 45 Knallert Cykel Fodgænger 2% 2% 7% Figur 8: Trafikanter, som har været involveret i personskadeuheldene, fordelt på trafikantgrupper i Vordingborg Kommune. Side 12

13 Antal involveret i uheld Vordingborg Kommune Generelt set resulterer uheld med bløde trafikanter og MC oftere i personskade end uheld med motorkøretøjer Eksempelvis viser analysen, at 80 % af de MC og knallertkører, der har været involveret i uheld, er kommet til skade. Modsat er det 18 % af de involverede bilister, der er kommet til skade. Figur 9 viser antal personskader sammenholdt med antal elementer Alle elementer Personskade Figur 9: Sammenligning af elementer og antal personskader Køn og alder Det er fortrinsvis mænd, der er involveret i de registrerede uheld i perioden Der har været 315 personer involveret i de 140 personskadeuheld, der er sket på kommunevejene. I 128 uheld ud af de 140 personskadeuheld har der været mænd involveret. I 91 % af de 140 registrerede personskadeuheld har der været en mand involveret. Samtidigt har der kun været involveret kvinder i 43 % af disse uheld. Figur 10 viser fordelingen af antal personer involveret i personskadeuheld pr indbyggere. Af figuren kan det ses, at unge mennesker i alderen år oftere er involveret i personskadeuheld end de andre aldersgrupper. Særligt unge mænd i alderen år er overpræsenteret i forhold til antallet af indbyggere i aldersgruppen år. Side 13

14 Antal involveret i personskadeuheld pr indbyggere i aldersgruppen Vordingborg Kommune 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 Mænd Kvinder Middelværdi 4,0 2,0 0, Aldersgrupper Figur 10: Antal involveret i personskadeuheld i perioden pr indbyggere i de respektive aldersgrupper i Der er i perioden registreret 109 uheld med unge mænd og kvinder i alderen år, heraf endte de 47 som personskadeuheld. Unge mænd i alderen år er involveret i 86 uheld, heraf 39 personskadeuheld. Dette svarer til, at en ung mand i alderen år er involveret i ca. 28 % af 140 personskadeuheld, der er registreret i perioden i Vordingborg Kommune. I 31 af de 39 personskadeuheld er det en ung mand, der er fører af køretøjet (bilen, knallerten eller cyklen). I de 31 uheld er der registreret 5 dræbte, 17 alvorligt tilskadekomne og 30 lettere tilskadekomne. Ud af de 31 personskadeuheld der sker med unge mænd i alderen år, som er fører af køretøjet, sker der 21 personskadeuheld i landzone og 10 personskadeuheld i byzone. I 13 af de 86 uheld, der sker med unge mænd i alderen år, har manden enten ikke sele eller hjelm på. 10 af de 13 uheld er registreret som personskadeuheld. 17 af de 86 uheld, der er sket med unge mænd i alderen år, er registreret som sprituheld, heraf 6 uheld som personskadeuheld Vejudformning 66 % af de 426 person- og materielskadeuheld er registreret som strækningsuheld, mens 34 % er registreret som krydsuheld. 72 % af de 140 personskadeuheld er registreret som strækningsuheld, mens 28 % er registreret som krydsuheld. Side 14

15 Figur 11 viser, at der er registreret flest uheld på henholdsvis "lige vej" og i "kurve". Den vejudformning, hvor der i perioden er registreret flest personskadeuheld, er "lige vej". 89 af de 140 personskadeuheld er registreret på "lige vej" eller i "kurve". Det vurderes, at især høj hastighed kan være en årsag til disse uheld Materielskadeuheld Personskadeuheld 0 Figur 11: Antal uheld på kommuneveje fordelt på uheldstype og vejudformning. Der skal bemærkes, at der ikke er taget højde for trafikmængder, længder af strækninger eller antal af kryds generelt. Ud af uheldsdata, kan det kan derfor ikke konkluderes, at en vejudformning er mere eller mindre trafiksikker end en anden Uheldssituationer Alle registrerede uheld bliver karakteriseret efter typebestemte uheldssituationer med et tilhørende nummer. Eksempelvis hører uheld, der er kendt som højresvingsuheld, til i gruppen Kørende på samme vej med samme kurs og med svingning og har nummeret 312. Uheldssituationerne er opdelt i hovedgrupper: 0 - Eneuheld 1 - Ligeudkørende på samme vej og med samme kurs 2 - Ligeudkørende på samme vej med modsat kurs 3 - Kørende på samme vej med samme kurs og med svingning 4 - Kørende på samme vej med modsat kurs og med svingning 5 - Krydsende køretøjer uden svingning 6 - Kørende på krydsende veje med svingning 7 - Påkørsel af parkeret køretøj 8 - Fodgængeruheld 9 - Uheld med dyr, genstande mv højresving ind foran medkørende Opgjort på uheldssituationer i hovedgrupper er det gruppen med eneuheld (0), der er højst repræsenteret i Vordingborg Kommune, se figur 12. Side 15

16 Materielskadeuheld Personskadeuheld 10 0 Figur 12: Antal personskadeuheld opgjort på uheldssituationer i hovedgrupper i Vordingborg Kommune. I alt er 125 ud af de i alt 426 uheld er registreret som eneuheld. Ud af de 125 eneuheld, der er registreret i perioden , er der registreret 52 personskadeuheld, hvori der var 12 dræbte, 26 alvorligt tilskadekomne og 29 lettere tilskadekomne. Der er registreret 65 eneuheld i landzone og 60 eneuheld i byzone. Andelen af eneuheld, der ender som personskadeuheld, er dog større i landzone end i byzone, se figur 13. Ligeledes er der registreret flere døde og alvorlige tilskadekomne i de eneuheld, der sker i landzone, end i de eneuheld, der sker i byzone, se figur 14. Det indikerer, at eneuheld ofte er mere alvorlige, når de sker i landzone, end hvis de sker i byzone. Side 16

17 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Byzone Landzone Materielskadeuheld Personskadeuheld Figur 13: Fordelingen af uheldsarten for eneuheld i henholdsvis by- og landzone. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Lettere tilskadekomne Alvorligt tilskadekomne Døde 20% 10% 0% Byzone Landzone Figur 14: Fordelingen af tilskadekomne ved eneuheld, fordelt på by- og landzone. Analysen viser endvidere, at i 74 % af de 125 eneuheld er der påkørt en fast genstand. I 33 af 52 personskadeuheld, som er registreret som eneuheld, er der påkørt en fast genstand. I den forbindelse er der registreret otte dødsulykker, hvor der er påkørt en fast genstand. I alt er der registreret 42 dræbte eller tilskadekomne i forbindelse med eneuheld, hvor der er påkørt en fast genstand. Der kan således være et behov for at sætte fokus på sikring eller fjernelse af faste genstande i trafiksikkerhedsarbejdet Hastighed Erfaringer viser, at bilernes hastighed er blandt de væsentligste årsager til uheld. Hastigheden har stor betydning for antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Jo større hastigheden er, jo større er risikoen for at være involveret i et trafikuheld, og desto alvorligere er konsekvensen. Politiets uheldsregistreringer indeholder en skønnet hastighed for de involverede elementer. Hastigheden afhænger imidlertid af vidners vurdering og forklaring, og Side 17

18 3.3.6 Belysning Spritkørsel således er der en del usikkerhed forbundet med værdierne. Det er derfor ikke gennemført en nærmere analyse af hastighed, da det er vurderet, at politiets skønnede hastigheder ikke nødvendigvis er retvisende. I Vordingborg Kommune er der dog flere ting, der indikerer, at hastigheden også er en væsentlig årsag til uheldene. Blandet andet er antallet af eneuheld, uheld mellem trafikanter der sker på lige vej og uheld i kurver typiske indikatorer på for høj hastighed. 42 ud af 140 personskadeuheld (30 %) er registreret i mørke og/eller tusmørke. Ud af de 42 personskadeuheld, der sker i mørke, er 24 af uheldene sket på steder, hvor der ikke findes vejbelysning eller hvor vejbelysningen ikke var tændt. Af de 42 personskadeuheld der sker i tusmørke/mørke, er bløde trafikanter involveret i 20 uheld (49 %). Af de 20 personskadeuheld i tusmørke/mørke, der involverer bløde trafikanter, er 13 uheld registreret i byzone. 2 ud af de 13 uheld, der er registreret i tusmørke og i byzone, er sket på steder, hvor der ikke var belysning, eller hvor belysningen ikke var tændt. Erfaring viser, at bedre vejbelysning kan reducere uheldsrisikoen. Det bør derfor overvejes at etablere vejbelysning på strækninger i byzone, hvor der endnu ikke er etableret vejbelysning. Al kørsel med promille i blodet kaldes for spritkørsel. Det er forbudt at køre med en alkoholkoncentration på over 0,5 promille i blodet. Der er samlet registreret 93 uheld med spritkørsel på kommunevejene. 57 uheld af 93 sprituheld sker i tusmørke og mørke. Ud af de 93 sprituheld, sker der 35 personskadeuheld, hvilket resulterede i 7 dræbte, 11 alvorlige tilskadekomne og 20 lettere tilskadekomne over den 5-årige periode fra Vordingborg [%] Landsgennemsnit [%] Sprituheld af alle uheld 22 % 17 % Dræbte i sprituheld af alle trafikdræbte 44 % 24 % Tabel 2: Procentvis indblanding af spritkørsel. Landsgennemsnit er opgjort ud af årsopgørelse for 2006 (Kilde: Vejdirektoratet). Tabel 2 viser at andelen af sprituheld i Vordingborg Kommune ligger over landsgennemsnittet. Andelen af dræbte i sprituheld af alle dræbte ligger langt over landsgennemsnittet. Side 18

19 Materielskadeuheld Personskadeuheld Figur 15: Udviklingen af sprituheld i Vordingborg Kommune i perioden Figur 15 viser, at der er sket en stigning fra 2006 til 2008, og efter 2008 er der sket et fald frem til Samlet set hen over hele perioden fra 2006 til 2010, er der sket et fald fra 15 sprituheld til 12 sprituheld Materielskadeuheld Personskadeuheld Figur 16: Alle sprituheld i perioden fordelt på uheldssituationerne. Figur 16 viser, at ud af de 93 sprituheld er 56 registreret som eneuheld (60%). Det er uheld, hvor bilisten i beruset tilstand kører af vejen og ud i grøften eller ind i faste genstande. I ca. 85 % af sprituheldene er en bil involveret. Side 19

20 Figur 17 viser, at i de registrerede sprituheld, hvor der er en bil involveret, er føreren ofte en mand i alderen år Kvinder Mænd Figur 17: Alle sprituheld med bilister, hvor føreren er fordelt på alder og køn. Figur 18 viser, fordelingen af sprituheldene, hvor der er en bil involveret og hvor føreren af bilen har været påvirket af alkohol. Uheldene er fordelt på henholdsvis mænd og kvinder og deres tilhørende målte promille. Det ses, at det ofte er mænd der har en promille på over 1,0. Når man har en promille på over 1,0, er risikoen for et trafikuheld fire til ti gange større end normalt ,50-0,99 1,00-1,49 1,50-1,99 2,00-2,49 2,50-2,99 Figur 18: Alle sprituheld med biler, hvor føreren er fordelt på køn med deres tilhørende promille. Figur 19 viser, at de fleste sprituheld er registreret i tidsrummet og i det senere aftentimer. Natten efter fredag og lørdag er der registreret relativt mange sprituheld. Kvinder Mænd Side 20

21 Søndag Fre-Lør Man-Tors 0 Figur 19: Alle sprituheld fordelt på klokkeslet og ugedag Bløde trafikanter Fordelingen af uheld på trafikantgrupper (figur 7 og figur 8, side 12) viser, at bløde trafikanter i personskadeuheld udgør en større andel af trafikanterne end i alle uheld. Det betyder, at uheld med bløde trafikanter oftere resulterer i personskader end uheld, hvor der kun er motorkøretøjer involveret. Figur 20 viser, at fra 2006 til 2010 er antallet af uheld med bløde trafikanter faldet med ca. 18 % Personskadeuheld Materielskadeuheld Figur 20: Antal uheld med bløde trafikanter fordelt på uheldsart og årstal. Der er i alt registreret 109 uheld med bløde trafikanter, heraf 61 personskadeuheld. I perioden er antallet af dræbte stort set uændret, mens antallet af alvorligt og lettere tilskadekomne er faldet henholdsvis 30 % og 80 %. Figur 21 viser at den hyppigste uheldstype, der involverer bløde trafikanter, er uheld på lige vej. Side 21

22 Personskadeuheld Materielskadeuheld 0 Figur 21: Antal af uheld der involverer for bløde trafikanter fordelt på vejudformning i perioden Side 22

23 Knallert Der er registreret 49 uheld, der involverer knallertkørere. 26 af disse uheld er registreret som personskadeuheld (53 %). Der er registreret 32 tilskadekomne knallertkørere, heraf 1 dræbt, 16 alvorlige tilskadekomne og 15 lettere tilskadekomne Personskadeuheld Materielskadeuheld Figur 22: Antal tilskadekomne i uheld der involverer knallerter fordelt på vejudformning. Figur 22 viser, at 22 af de 49 uheld med knallertkørere sker på lige vej (45 %). 14 af 22 uheld på lige vej er registreret som personskadeuheld. Figur 23 viser, at de uheld, der er registreret som personskadeuheld, oftest er eneuheld. Erfaring viser, at eneuheld ofte skyldes høj hastighed Personskadeuheld Materielskadeuheld Figur 23: Antal tilskadekomne i uheld, der involverer knallerter fordelt på uheldssituation. Side 23

24 Det er primært mænd, der fører knallerten. Figur 24 viser køn- og aldersfordelingen af føreren af knallerten. Mænd i aldersgruppen år er oftere involveret i personskadeuheldene, end mænd fra de andre aldersgrupper Figur 24: Alder af føreren af knallerten i de registrerede personskadeuheld, fordelt på køn. Kvinder Mænd I 6 af de 26 personskadeuheld er knallertkøreren spirituspåvirket. I de 6 uheld er det mænd i alderen 28-58, der er føreren af køretøjet. Cyklister Der er registreret 43 uheld med cyklister, hvoraf 22 uheld er registreret som personskadeuheld. Der er registreret 25 tilskadekomne cyklister, heraf 1 dræbt, 13 alvorlige tilskadekomne og 11 lettere tilskadekomne. Figur 25 viser, at der er registreret flere cyklistuheld i kryds end på strækninger Personskadeuheld Materielskadeuheld 5 0 Strækningsuheld Krydsuheld Figur 25: Fordelingen af cyklistuheld på strækningsuheld/krydsuheld samt uheldsart. Figur 26 viser, at de typiske uheldssituationer for cyklister er fordelt ud over de forskellige uheldssituationer. Det er dog typiske ved krydsende trafik, der er registreret flest cyklistuheld. Side 24

25 Personskadeuheld Materielskadeuheld Figur 26: Antal uheld med cyklister fordelt på uheldssituation. Figur 27 viser, at cykeluheldene primært sker i 3-benede kryds og på lige vej. I alt er der i 3-benede kryds registreret 17 uheld, heraf 8 personskadeuheld. På lige vej er der registreret 14 uheld, heraf 8 personskadeuheld Personskadeuheld Materielskadeuheld Figur 27: Antal cyklistuheld, fordelt på vejudformning og uheldsart. Fodgængere I alt er der registreret 20 uheld, hvor der er fodgængere involveret. Heraf ender 15 uheld som personskadeuheld (75 %). Der er registreret 15 tilskadekomne fodgængere, heraf 3 dræbte, 8 alvorligt tilskadekomne og 4 lettere tilskadekomne. Side 25

26 Personskadeuheld Materielskadeuheld Figur 28: Antal uheld med fodgængere, fordelt på uheldsart. Figur 28 viser, at 32 % af de uheld, der er sket med fodgængere, sker på steder, hvor der ikke fandtes fodgængerfelt. Dette indikerer, at der kan være behov for at etablere sikre krydsningsforanstaltninger. I den forbindelse skal det understreges, at det er tvivlsomt, hvorvidt fritliggende fodgængerfelter uden yderligere foranstaltninger kan betegnes som sikre krydsningsforanstaltninger. Fodgængerfelter kan udgøre en falsk tryghed for fodgængere. Det kan medføre mangelfuld orientering og i værste fald resultere i uheld. Generelt bør fodgængerfelter anlægges med største forsigtighed Hjelm og sele Tilsammen i alle uheldene i analyseperioden fra har der været 926 personer involveret. For 417 af disse personer er der registreret, om de brugte sele eller hjelm (45 %). 64 af de 417 personer har ikke brugt hjelm eller sele (15 %). Dette er højere end landsgennemsnittet på ca. 10 %. Isoleret set for alle personskadeuheldene er der for 177 personer registreret, om de brugte sele eller hjelm. 43 af disse personer brugte ikke sele eller hjelm (24 %). Af de 417 personer har 31 personer ikke anvendt sele. For cyklister og knallertkørere er der for 70 personer registreret, hvorvidt der er brugt hjelm eller ej. 49 af disse var knallertkørere, imens de resterende 21 var cyklister. Af de 49 knallertkørere var der 14 personer, som ikke brugte hjelm (29 %). 19 af de 21 cyklister kørte uden hjelm (90 %). Side 26

27 Af de 33 personer som ikke brugte hjelm er der 22 personer, som kom tilskade (66 %). I flere af tilfældene er det vurderet, at en hjelm ville have begrænset omfanget af personskaden Kvinde Mand Figur 29: Tilskadekomne der ikke har anvendt hjelm og/eller sele, fordelt på køn og alder. Figur 29 viser, at det ofte er unge mænd der ikke benytter sele og/eller hjelm Knallert Knallert 45 Motorcykel Varebil Cykel Personbil Figur 30: Antallet af tilskadekomne, der ikke har anvendt hjelm og/eller sele fordelt på elementart. Sammenholdes figur 29 og figur 30 ses det, at det ofte er mænd i biler og på cykel, der kører uden hjelm eller sele. Side 27

28 3.4 Uheldslokaliteter De steder, hvor der er størst koncentrationer af uheld, er der som udgangspunkt også mulighed for, at vejtekniske ændringer kan nedbringe antallet af uheld. Som grundlag for kortlægningen af de mest uheldsbelastede steder, er der udarbejdet et kort med alle de politiregistrerede uheld i perioden på kommunevejene. Uheldene fremgår af Figur 31. Uheldene koncentrerer sig særligt omkring de mere trafikerede veje. Uheld på statsvejene indgår ikke i det videre udpegning af uheldsbelastede steder. Dræbte Personskadeuheld Materielskadeuheld Figur 31: Politiregistrerede uheld på kommunevej og privat fælles veje i Vordingborg Kommune. Det fremgår af figur 31, at uheldene er registeret over hele kommunen. En gennemgang af uheldene viser, at uheldene primært sker i byzone. Således er 254 ud af de 426 uheld registreret i byzone (60 %). Når der sker uheld i landzone, er der dog en tendens til, at de er mere alvorlige end i byzone. Side 28

29 3.4.1 Særlig uheldsbelastede steder Der er undersøgt, om der er steder, hvor der forekommer en koncentration af uheld. På disse steder er det sandsynligt, at vejenes udformning er en del af årsagen til uheldene. En ændring af de vejtekniske forhold på disse steder kan derfor være med til at forbedre trafiksikkerheden. Kryds og strækninger er udpeget som særligt uheldsbelastede steder, hvis der i analyseperioden er registreret: Kriterierne for udvælgelsen af de mest uheldsbelastede steder: Kryds: Minimum 3 registrerede uheld inden for en radius af 50 m fra krydset i analyseperioden. Strækninger: Minimum 3 registrerede uheld inden for 500 m i analyseperioden. Strækningerne adskilles af signaler og rundkørsler samt øvrige kryds, som opfylder kriteriet ovenfor. (Hvis to strækninger op til 500 m opfylder kriterierne lægges disse sammen) Det er kun uheld registreret på kommunale veje, og ekstrauheld er ikke medtaget. Analysen viser, at 25 lokaliteter opfylder kravene til at blive defineret som en særlig uheldsbelastet lokalitet. Af de 25 lokaliteter er der udvalgt de 14 mest uheldsbelastede lokaliteter til nærmere undersøgelse. I forbindelse med udvælgelsen er der fravalgt lokaliteter, hvor der siden eller i uheldsperioden er foretaget ombygninger samt lokaliteter, hvor der de kommende år vil ske forandringer. De udpegede lokaliteter er opstillet i tabel 3. For at sikre sammenlignelighed fra strækning til strækning er antallet af uheld og tilskadekomne opgjort pr km pr. år. Side 29

30 Lokalitet Kryds Strækning Uheld Tilskadekomne Personskadeuheld Uheldstæthed 1 Næstvedvej v. Remkolde X ,7 2 Færgegaardsvej/Skovvej X Langeline X ,2 4 Fanefjordvej X Prins Jørgens Allé/Falunvej X ,6 6 Algade v. Riddergade X ,0 7 Storegade X ,7 8 Adelgade X ,6 9 Næstvedvej v. Stuby X ,4 10 Orevej X ,01 11 Faksevej/Næstvedvej X ,8 12 Hovedvejen/Næstvedvej X ,6 13 Grønsundvej/Frederikshavevej X ,6 Ialt Tabel 3: De 13 mest uheldsbelastede steder i perioden De uheldsbelastede steder er rangeret i forhold til antallet af personskadeuheld og herefter uheldstæthed. Uheldstætheden er målt som antal uheld pr. år for krydsene og antal uheld pr. år pr. km for strækningerne. Uheldsbelastede kryds Uheldsbelastede strækninger Figur 32: De 14 mest uheldsbelastede kryds og strækninger i perioden Side 30

31 De 14 uheldsbelastede steder omfatter i alt 57 uheld, hvoraf 24 er personskadeuheld. I alt omfatter de udpegede steder ca. 13 % af uheldene i Vordingborg Kommune. En indsats på disse steder vil derfor være en vigtig del af det samlede arbejde for at nedbringe antallet af uheld og tilskadekomne i kommunen Uheldsbelastede kryds Uheldsbelastede strækninger Figur 33: Uheldsbelastede steder i Vordingborg by. Alle personskadeuheld, der ikke er beliggende i uheldsbelastede kryds eller strækninger, er analyseret nærmere med henblik på at afdække, om de kan afhjælpes med enkle virkemidler. I den forbindelse er det vurderet, at der kan være en uheldsnedsættende effekt, hvis oversigtsforholdene forbedres fx. ved at beskære beplantningen i følgende kryds: Hovedvejen/Søndre Hovstræde. Sandbergvej/Florkesvej. Ornebjergvej/Københavnsvej. Tynestræde/Spangsvej. Side 31

32 3.5 Opsummering Det samlede antal uheld (uden ekstrauheld) på kommune og statsveje i Vordingborg kommune, er faldet med 47 % fra Til sammenligning er antallet af uheld på landsplan faldet med 35 % i samme periode. Fra er antallet af dræbte og tilskadekomne på kommunevejene faldet med 61 %. Dette medfører, at Færdselssikkerhedskommissionens målsætning om at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne med 40 % i 2012 i forhold til 2005 er nået på nuværende tidspunkt. Dette betyder dog ikke, at Vordingborg Kommune bør stoppe trafiksikkerhedsarbejdet, men sikre at den gode tendens fortsætter fremover. Uheldsanalysen har afdækket flere indsatsområder, som trafiksikkerhedsarbejdet i Vordingborg Kommune bør fokusere på fremover. I tabel 4 er angivet de enkelte indsatsområder og hvor mange uheld, personskadeuheld og personskader, de omfatter. Tabellen kan bruges til at skabe et hurtigt overblik over, hvor indsatsen først og fremmest bør lægges. Indsatsområde Antal uheld Antal personskadeuheld Antal personskader Uheldsbelastede steder (2) Unge mænd, år (5) Sprituheld (7) Sele (5) Cykeluheld (1) Knallertkørere (1) Fodgængere (3) Faste genstande, eneuheld (9) Hastighed - - Tabel 4: Potentielle indsatsområder i det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde. Der er opgjort, hvor mange personskadeuheld og antal personskader ( ) de enkelte indsatsområder dækker over. Det skal bemærkes, at enkelte områder kan overlappe hinanden og dække over samme uheld, eksempelvis er en del af uheld med unge i alderen også uheld med knallert. Tallet i parentes angiver andelen af personskader, der er dødsfald. Side 32

33 4 Skoleveje 4.1 Metode Der er gennemført en kortlægning af skoleelevers potentielle rutevalg til skole. Formålet med kortlægningen er at skabe overblik over, hvilke veje der kan forventes benyttet som skoleveje, og hvor der potentielt færdes flest elever. Kortlægningen er gennemført efter ændringer af skolestrukturen i Vordingborg Kommune og afspejler således de potentielle skoleveje i skoleåret 2012/2013. Det har ikke været muligt at differentiere mellem gamle og nye skoleveje som følge af ændringer i skolestrukturen, da der ikke har forelagt oplysninger om gamle skoleveje ved kortlægningens udførelse. Elevernes rute til skole er kortlagt ved hjælp af et GIS-baseret ruteberegningsprogram. Ruteberegningen er baseret på adresseoplysninger på elever i klasse samt skolernes placering og kommunens digitale vejnet. Ruterne indeholder både veje og stier og beregnes som den korteste rute mellem bopæl og skole, hvis eleverne cykler eller går. Kortlægningen omfatter således de potentielle ruter, hvis alle elever cykler eller går. Det skal bemærkes, at elevernes faktiske rutevalg kan afvige fra det beregnede, idet der kan forekomme lokale forhold, der kan medføre, at det ikke altid er den korteste rute, der bliver valgt. 4.2 Potentielle skoleveje Elevernes beregnede ruter er vist på figur 34 på de næste side. På de strækninger, hvor der færdes flest, færdes der potentielt op til 369 elever. Side 33

34 Figur 34: Veje, hvor det forventes, at der færdes skoleelever i Vordingborg Kommune. Kortet viser et billede af situationen, hvor alle elever enten cykler eller går. I Tabel 5 er vist de 10 strækninger, hvor der potentielt færdes flest elever i Vordingborg Kommune. Nr. Lokalitet Antal potentielle elever 1 Skåningevej Chr. Richardtsvej Sværdborgvej Kalvehavevej og Nyråd Hovedgade Bakkebøllevej Grundtvigs Allé Jernbanegade, Bouldevarden og Absalonsgade Nymarksvej Næstvedvej ved Banegårdspladsen Rosagervej 241 Tabel 5: Strækninger, hvor der potentielt færdes flest elever i Vordingborg Kommune. Side 34

35 4.3 Faktiske skoleveje På trods af, at de potentielle skoleveje er taget ud fra de korteste ruter, så det sandsynligt, at disse ikke stemmer helt overens med de faktiske ruter. Det kan blandt andet skyldes vaner, tryghedsfornemmelse eller at man finder det lettere at cykle ad andre ruter. En anden faktor, som kan have indflydelse er uofficielle stier, som forbinder to vejestrækninger. Der er ikke udført nogen spørgeundersøgelse blandt eleverne i forbindelse med denne trafiksikkerhedsplan. Vordingborg Kommune vil gerne sikre en sammenhæng imellem trafiksikkerheden, Vordingborg Kommunes Cykelstiplan og de faktiske skoleruter. Derfor vil der fremadrettet blive arbejdet med at kortlægge de faktiske skoleruter mere nøjagtigt. 5 Lokalråd - utryghed Stege og Omegn, Østmøn, Vestmøn og Bogø Vordingborg Lokalråd, Kastrup - Neder Vindinge Lokalråd, Nyråd Lokalråd, Ørslev Lokalråd, Mern og Øster Egesborg Lokalråd, Stensved Lokalråd, Kalvehave og omegn Lokalråd Præstø, Allerslev - Skibinge, Bårse - Beldringe, Lundby, Jungshoved I forbindelse med udarbejdelse af nærværende trafiksikkerhedsplan er der afholdt møder med lokalrådene. Formålet med møderne var at orientere lokalrådene om trafiksikkerhedsarbejdet samt få lokalrådenes ønsker til trafiksikkerhedsprojekter i kommunen. Lokalrådene fik præsenteret projekter fra tidligere planer samt mulighed for at tilføje nye projekter til en bruttoliste. På baggrund af møderne er der udvalgt 15 projekter ud fra bruttolisten, som lokalrådene ønsker skal indgå i de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Lokalitet Ønsket tiltag På alle kommunens veje Beskæring af beplantning ved side og i vejrabatter Grønsundsvej Hastighedsdæmpende foranstaltninger, lokal hastighedsbegrænsning og øget politikontrol Ulvshalevej/Katedralvej Etablering af signalanlæg Fruekildevej Forbedre oversigten ved at beskære beplantning og vedligeholdelse af rabatten Vandværksbakken/Klintevej Rundkørsel, midterheller med venstresving Vintersbølle Skole Etablering af fortov på hjørnet ved skolen Ørslev skole Rundkørsel omprojekteres med et højere overkørselsareal(midterø) og hævede fodgængerovergange over Ørslevvej Ørslevvej 5 bump gennem byen Rørkærvej Renovering af fortov, sammenhængende stisystem Industriparken Udvidelse af vejen, så der er plads til cyklister Sneserevej Omdirigering af tunge køretøjer til Sønder Hovvej Præstø Bymidte Etablering af hastighedszoner, annoncering for kørselsretning ved indkørsel til byen, tidsintervaller for afsætning af varer samt kørsel med lastbiler i bymidten Skibinge Hastighedskampagne Lindevej Etablering af chikaner på Lindevej og den vestlige del af Hestehavevej Jungshoved By Etablering af chikaner gennem byen Tabel 6: Liste over prioritering fra dialogmøder med lokalrådene. Side 35

36 Hastighed Bløde trafikanter Uheld Utryghed Andet Vordingborg Kommune 6 Tidligere handlingsplaner m.m. Projekter fra tidligere planer for Vordingborg Kommune samt projekter fra lokalrådene, er beskrevet kort og indsat i tabel 7. Følgende planer er medtaget: Trafiksikkerhedsplan, 2009 Dalkærvej, 2010 Fruekildevej, 2010 Trafiksikkerhedsprojekter, 2010 Trafik ved skoler, 2010 Præstø trafikplan, 2011 Cykelstiplan, 2011 Nr. Lokalitet Generelt i kommune Tiltag 1 På alle kommunens veje x 2 Skolevej nær skolerne x Beskæring af beplantning ved sideveje og i vejrabatter Opstille dynamisk skiltning ved skolevej Lundby 3 Jernbanebroen på Dalkærvej Beplantning fjernes 4 Svend Gønge-skolen x Ensretning ved tavler 5 Svend Gønge-skolen x Åbning ud til vejen mod hallen 6 Svend Gønge-skolen x 7 Svend Gønge-skolen x Eksisterende hastighedsdæmpning tilpasses den nye lokalhastighedsgrænse Skoletavlerne udskiftes med nye tavler, der placeres, således at de bliver mere synlige. 8 Svend Gønge-skolen x x Påmaling af skoletavle på kørebanen Nyråd 9 Nyråd hovedgade, hele strækningen gennem byen x Etablering af chikaner m. træer gennem byen (i stedet for de tidligere foreslået seks bump. ) 10 Nyråd Hovedgade x Byporte ved ind- og udkørsel til byen 11 Vintersbølle Skole x Bogø Etablering af fortov på hjørnet ved skolen 12 Bogø Hovedgade, Skovvangen x Beplantning fjernes Side 36

37 Hastighed Bløde trafikanter Uheld Utryghed Andet Vordingborg Kommune Nr. Lokalitet 13 Bogø dæmningen x Beplantning beskæres på dæmningen 14 Grønsundsvej x 15 Grønsundvej x 16 Hattedammen, Kathøj x x Tiltag Markering, i form af skilte, af skarpe sving på strækningen Hastighedsdæmpende foranstaltninger og /eller lokal hastighedsbegrænsning, øget politikontrol Beplanting fjernes eller beskæres for at opnå en tilstrækkelig fortovsbredde, samt bedre oversigt 19 Fruekildevej x Fjernelse af beplantning x Forbedre oversigten ved at beskære beplantning og vedligeholde rabatten Nedsætte hastighedsgrænsen fra 50 km/t til 40 km/t 20 x Pudebump og indsnævring af vejbanen 21 x x 2 minus 1 vej 22 x Dobbeltrettet fællessti med skillerabat 23 Stege om omegn Ulvshalevej/ Katedralvej x Etablering af signalanlæg 24 Katedralvej x Ændring af cykelstiforløbet 25 Søndre Landevej x Bedre cyklist faciliteter på strækningen 26 Ulvshalevej Strand x 40 km/t zone 27 Kostervej/Lendemarksvej (Statsvej) x Ændring af kryds til signal eller rundkørsel. Eventuelt lave krydsningen reguleret 28 Hårbøllevej/Svaværksvej x Forbedring af oversigten i krydset 29 Kulturhuset i Hårbølle x 30 Udby/Vandværksbakken/Klintevej x 31 Hjerteberg skole x 32 Etablere parkeringsforbud foran kulturhuset Rundkørsel, midterheller med venstresvingsbane Hævet fodgængerovergang, hastighedsdæmpende foranstaltninger 36 Stege skole x Cykelparkering flyttes 37 x Kantstenshelle x Hævet fodgængerovergang 33 x Korttidsparkering 34 x 35 x 38 x Tavler Skråparkering Flisebelægning langs vejen og indtil eksisterende belægning ved skolen 39 x Pile på kørebanen og hajtænder 40 x Ny kørebane på græs 41 x Overkørselsareal 42 x Afstribning Side 37

38 Hastighed Bløde trafikanter Uheld Utryghed Andet Vordingborg Kommune Nr. Lokalitet Tiltag 43 x Tavler 44 x Udvidelse af grønt areal 45 x Inddragelse af lejeplads til vejareal 46 x Nye p-pladser 47 x Afsætningsplads ved skolen 48 x Afsætningsplads vest for Strandvænget Bårse 49 Faksinge By x Skiltning af hastighedsgrænse 50 Bårse, Sneserevej x 51 Bårse, Sneserevej x 52 Præstø Større skilt med ensretning på Sneserevej ved indkørslen fra Næstvedvej Omdirigering af tunge køretøjer til Søndre Hovstræde 53 Lindevej x Etablering af p-båse Hastighedszone på 40 km/t, både vhj. 54 x Skiltning og etablering af bump x Håndhævelse af lastbilforbud 55 Hestehavevej x Etablering af kantbane 56 Jernbanegade x 57 Jungshovedvej/Næbvej x 58 Tubæk Møllevej, Mønsvej x Tydeliggørelse af vigepligtsforholdene ved udkørslen fra Super Best Informationsskilt flyttes længere op ad Næbvej Bedre krydsningsmuligheder for bløde trafikanter 59 Ådalsvej Forbedret skiltning 60 Østerbro x Præstø bymidte x 63 x 64 Ugledigevej x x Sikring af afstanden mellem chikanerne, så bilerne ikke skal ind over cykelbane Etablering af hastighedszoner Annoncering for kørselsretningen ved indkørsel til byen Tidsintervaller for afsætning af varer samt kørsel med lastbiler i bymidten Etablering af midterstribe rundt i svinget ved Lydehøjvej 65 Vesterbro, Ny Esbjergvej x Bedre forhold for bløde trafikanter 66 Rosagervej, Rema 1000 x Tydeliggørelse af vigepligtsforholdene 67 Jernbanegade x 68 Anden foranstaltning for at forhindre ryster ved busstationen. 69 x Hastighedszone 30 km/t Præstø Bymidte Rense ud i skiltene i bykernen 70 x x Ensretning i bykernen 71 Krydset Rødeledvej/Vesterbro x Ændring til traditionelt T-kryds Side 38

39 Hastighed Bløde trafikanter Uheld Utryghed Andet Vordingborg Kommune Nr. Lokalitet 72 Skibinge x Hastighedskampagne 73 Skibinge x 74 Lindevej, hestehavevej 75 Jernbanevej og Havnvej 76 x 77 Næbvej x 78 Præstø (Ny Esbjergvej) til Tubæk Møllevej x 79 x Tiltag Etablering af sikker krydsning for cyklister ved Lundbyvej fra Næstvedvej Etablering af chikaner på Lindevej og på den vestlige del af Hestehavvej Parkeringsforbud 10 m fra krydset samt fysiske helle Ny ve belægning og belægning på fortov En form for hastighedsdæmpning uden falsk tryghed Sammenkoblingen af cykelstien med Ny Esbjergvej og videre kørsel til og i Adelgade beskrives af lokalområdet som farlig. Problemer bør inddrages i en kommende plan for trafiksikring af Præstø By Afsætningsplads etableres på hallens 82 x Abildhøjskolen plads 83 x Fliser langs afsætningsplads x Fortovsfliser i kanten 80 x Afmærkning af busholdepladser 81 x Kantstenshelle i midten af plads 84 x To trapper til busholdeplads 85 x Sti flyttes 86 x Tavler 87 Næstvedvej/ Ny Esbjergvej x Rumlestriber i tilfarter Jungshoved 88 Jungshoved by x Etablering af chikaner gennem byen Ørslev 89 Ørslev Skole x Rundkørslen omprojekteres med et højere overkørselsareal (midterø) og hævede fodgængerovergange over Ørslevvej 90 Ørslev By midte x 5 bump gennem byen 91 Fragevej/Hantkornsvej x 92 Rødkærvej x 93 Industriparkern x 94 Ørslev x 95 Ørslev x Mern Hastighedsbegrænsning omkring krydset Fragevej/Hartkornsvej Renovering af fortov på Rørkærvej - sammenhængende stisystem. Området omkring Industriparken færdiggøres, så tunge køretøjer ikke kører igennem Ørslev Klipning af beplantning ved rundkørsel, Ambjerg vej og Ugledigevej Oversigtsforhold ved børnehave, i bunden af stien 96 Mern x 0,9 km hvor der etableres 2 bump Side 39

40 Hastighed Bløde trafikanter Uheld Utryghed Andet Vordingborg Kommune Nr. Lokalitet 97 Langebækskolen i Mern x Der påmales en skoletavle på kørebanen 98 Vordingborg 99 x Islingeskolen 100 x x Marienberg Skole 103 x x 104 x x x Tiltag Der opsættes tavler ved personaleparkering, der kun tillader indkørsel for personale og busser. De enkeltrettede strækninger gives vigepligt ved påmaling af hajtænder Der afmærkes et område på begge sider af indkørslen og helt frem til skolen, som reserveres til fodgængere og cyklister med fodgænger- og cykelsymboler adskilt fra kørebanen med en bred stribe Buslommer i begge sider af Parkvej øst for indkørslen til hhv. skolen og børnehaven og øst for den hastighedsdæmpede fodgængerovergang. Eksisterende fodgængerovergang bibeholdes og der etableres sti/trappe ned til p-pladsen ved stadion På p-pladsen asfalteres 25 pladser for afsætning af børn til skolen samt parkering for de forældre, der følger børnene til skole. Signalregulering i krydset Færgegårdsvej/Parkvej 105 Marienberg Skole x Der påmales en skoletavle på kørebanen 106 Havnevej/Skovvej/ Færgegaardsvej 107 Københavnsvej udfor Shell Tanken x 108 Mønsvej/Københavnsvej x Tabel 7: Liste over projekter fra tidligere planer. x Opsætning af galge samt genberegning af sikkerhedstider Etablering af hævede flader ved ind og udkørsel fra Shell tanken samt hastighedsdæmpende bump for knallerter Etablering af overkørbare arealer i til og frafarter Side 40

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Trafikplan - Løgumkloster

Trafikplan - Løgumkloster Trafikplan - Løgumkloster April 2013 TRAFIKPLAN FOR LØGUMKLOSTER 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012

Trafiksikkerhedsplan 2012 Trafiksikkerhedsplan 2012 2012 Kortlægning 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Indhold... 3 3 Vej- og stinettet... 4 3.1 Vejklassificering og Trafikmængder... 4 4 Uheld... 10 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015 2020 er udarbejdet i 2014/15 af Center for Miljø og Teknik, Ballerup Kommune og Via Trafik Rådgivning A/S Ballerup Kommune, Hold-An Vej 7,

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning BAGGRUNDSNOTAT 1. februar 13 STS/IF Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Uheldsanalyse... 3.1 Datagrundlag... 3 3 Årsag til uheld... 3.1 Uheldsudvikling

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

UDKAST Analyse af færdselsuheld 2006-2010

UDKAST Analyse af færdselsuheld 2006-2010 UDKAST Analyse af færdselsuheld 2006-2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Analyse af færdselsuheld 2006-2010 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Resume...5 3 Deninitioner og afgrænsninger...6

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK Tønder Kommune April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK PROJEKT Trafikplan for Skærbæk Tønder Kommune Projekt nr. 213324 Dokument nr. 1210664628 Version 2 Udarbejdet af JII Kontrolleret af MVG Godkendt af JII

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Sektionsleder, civilingeniør Henning Jensen Vejplanafdelingen, Århus Amt E-mail: hej@ag.aaa.dk Ph.d.-studerende, civilingeniør Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen,

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus...

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus... Uheldsanalyse 2010-2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 Indledning... 6 Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7 Fokusområde 1: For høj hastighed... 14 Fokusområde 2: Spiritus... 15 Fokusområde 3: Uopmærksomhed...

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Dokument nr: 55. Revision nr.: Udarbejdet:

Læs mere

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 Plandokumentet er udarbejdet af MOE A/S for Herlev Kommune. Plandokumentet har været i høring i perioden 15.december

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Forslag til fysiske forbedringer

Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Forslag til fysiske forbedringer Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Forslag til fysiske forbedringer Dette katalog indeholder en række projekter fra bruttolisten til trafiksikkerhedsprojekter i Hedensted Kommune. Der er en kort beskrivelse

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Næste års budgetter 2 2. Gennemgang af borgerhenvendelser 3 3. Vejprojekter 4 3.1 Status 4 3.2 Fremtidige projekter 4 4. Trafiksikkerhedsprojekter 5

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bløde trafikanter udenfor signalregulering

Bløde trafikanter udenfor signalregulering Bløde trafikanter udenfor signalregulering i vejkryds Uheldsanalyse og adfærdsundersøgelse Søren Underlien Jensen Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Teknisk Forvaltning Park og Vej

Trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Teknisk Forvaltning Park og Vej Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Teknisk Forvaltning Park og Vej SKIVE.DK SKIVE. Udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med Grontmij A/S Maj 2015 2 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 4 2 INDLEDNING 5 2.1 Processen

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Indledning Både i by- og i landområde reducerer anlæg af venstresvingskanalisering især antallet

Læs mere

Notat. Idéforslag til ombygning af Banevang og Frederiksborgvej i Lillerød by. 10. August 2004. Opdateret version August 2012.

Notat. Idéforslag til ombygning af Banevang og Frederiksborgvej i Lillerød by. 10. August 2004. Opdateret version August 2012. Allerød Kommune Idéforslag til ombygning af Banevang og i Lillerød by. August 4 Notat Opdateret version August Side Kirkeltevej Boruphus Gydevang Borupgård Mågevang Solvang Fuglevang Ørnevang Gydevang

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Titel: Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerende kryds Rapport nr. 51 Dato: August

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Ishøjruten. NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Ishøjruten. NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

Cykelruteplan. Status Mål Indsatsområder Handlingsplan

Cykelruteplan. Status Mål Indsatsområder Handlingsplan Status Mål Indsatsområder Handlingsplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 1.1 Baggrund 5 1.2 Formål 5 2 CYKELTRAFIKKEN I TØNDER KOMMUNE 8 2.1 Generelt om cykeltrafikken

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mere sikker på cykel i Randers

Mere sikker på cykel i Randers Mere sikker på cykel i Randers Randersbro i Randers centrum. af det totale antal ulykker med cyklister forventes. Signalregulerede kryds Bilisternes stoplinie er rykket fem meter tilbage i forhold til

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Kvalitetssikring for cyklister Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Odense Kommune 2015 1 Baggrund I 2014 vedtog Odense Byråd en ny ambitiøs cykelhandlingsplan. Frem til 2018 skal cykelturene

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere