Redegørelse til Statsforvaltningen vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes udbud af højhastighedsnet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse til Statsforvaltningen vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes udbud af højhastighedsnet."

Transkript

1 Returadresse Viden og Strategi Jura og Udbud Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing Til Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10, 6200 Aabenraa Sagsbehandler Erna Pilgaard Direkte telefon E-post Dato 1. juni 2016 Sagsnummer Redegørelse til Statsforvaltningen vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes udbud af højhastighedsnet. Indledning Statsforvaltningen, Tilsynet har ved brev af 2. marts 2016 anmodet Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune om en udtalelse på baggrund af 4 henvendelser fra Air-Net ApS af 11. januar 2016, 27. januar 2016, 8. februar 2016 og 2. marts 2016 om Ringkøbing-Skjern Kommunes WAN-udbud. Henvendelsen af 2. marts 2016 blev først fremsendt til kommunen den 5. april Statsforvaltningen har efterfølgende den 5. april 2016 fremsendt to supplerende henvendelser fra Air- Net af 2. marts 2016 og 16. marts I følgebrevet er henvist til en henvendelse af 9. marts 2016 som ikke ses at være medsendt. Ringkøbing-Skjern Kommune har telefonisk den 8. april 2016 fået oplyst af Statsforvaltningen, at der ikke foreligger en henvendelse af 9. marts 2016, og at der fejlagtigt er henvist til denne. Ringkøbing-Skjern Kommune har derfor i denne redegørelse medtaget kommunens bemærkninger til Air-Nets henvendelser af 11. januar 2016, 27. januar 2016, 8. februar 2016, 2. marts 2016 og 16. marts Air-Net har sideløbende med henvendelserne til Statsforvaltningen fremsat en klage til Kommissionen af 24. februar 2016 samt supplerende klager af 2. marts 2016 og 16. marts Air-Nets klage til Kommissionen angår overordnet det forhold, om Ringkøbing-Skjern Kommune i forbindelse med udbud af bredbånd har overholdt EU s statsstøtteregler. Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at dette er tilfældet, idet støtten er forenelig med det indre marked, jf. EUF-traktatens artikel 107, stk. 3 og opfylder betingelserne for gruppefritaget støtte, jf. Kommissionens forordning (EU) NR. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108. EU-Kommissionen har rettet henvendelse til Ringkøbing-Skjern Kommune for at få kommunens bemærkninger til klagerne indgivet af Air-Net. Der pågår således p.t. en dialog mellem EU- Kommissionen og kommunen om sagens statsstøtteretlige aspekter. EU-Kommissionen er som bekendt enekompetent til at træffe afgørelse om, hvorvidt støtte er forenelig med det indre marked efter EUF-traktatens artikel 107, stk. 2 og stk. 3. I lyset heraf og da sagen stadig verserer for Kommissionen, har Ringkøbing-Skjern Kommune ikke i denne redegørelse nærmere berørt spørgsmålet om overholdelse af EU s statsstøtteregler. En kort 1

2 omtale af forholdet følger dog nedenfor, i forbindelse med kommenteringen af Air-Nets henvendelse af 2. marts Air-Nets henvendelse af 11. januar Air-Net har ved mail af 11. januar 2016 videresendt kopi af klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til Statsforvaltningen. Air-Net anmoder Statsforvaltningen om at forholde sig til lovligheden af det fiberprojekt, som skal gennemføres i Ringkøbing-Skjern Kommune med finansiering af midler fra blandt andet Vækstpakken. I lyset af, at Air-Nets klage til Kommissionen angår spørgsmålet om, hvorvidt Ringkøbing-Skjern Kommune har overholdt EU s statsstøtteregler har kommunen fortolket spørgsmålet om lovligheden som et spørgsmål om, hvorvidt de danske nationale regler er overholdt i forbindelse med udbuddet. Nedenfor er der redegjort for, at Ringkøbing-Skjern Kommune har overholdt de danske nationale regler i forbindelse med udbuddet. Generel redegørelse: Ringkøbing-Skjern Kommune har med udbud af bredbånd ønsket at anskaffe datakommunikationsforbindelser til kommunens rådhuse og institutioner samt til udvalgte hjemmearbejdspladser og velfærdsløsninger. Samtidig ønskede kommunen med udbuddet at understøtte udbredelsen af NGA-net i form af højhastighedsprodukter til erhvervslivet med den afledte effekt, at tillige borgere i kommunens geografi ville få tilbudt adgang til højhastighedsprodukter. Erhvervslivet i Ringkøbing-Skjern Kommune omfatter godt erhvervsadresser, der er spredt ud over hele kommunens geografi. Her er eksempelvis både landbruget og turismeerhvervet kendetegnet ved, at de i høj grad ligger uden for de tætbefolkede by- og industriområder, hvor de ikke har adgang til højhastighedsprodukter. Der henvises til bilag 1 med den politiske beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. juni 2015 og bilag 2 med beslutningen i Byrådet den 10. november Med udbuddet ville Ringkøbing-Skjern Kommune sikre udrulningen af såkaldt NGA-net 1 i de dele af kommunen, hvor der ikke var mulighed for højhastighedsbredbånd. Kommunens rådgiver, Netplan A/S, hørte derfor på kommunens vegne og efter EU's gruppefritagelsesforordning artikel 52, stk. 3, hørt 13 leverandører af NGA-net. Leverandørerne blev udvalgt ud fra hvilke leverandører, der enten udbød NGA-net, eller leverandører, der forventes at kunne tilbyde NGA-net inden for en 3 årig periode. Analysen byggede på Ringkøbing-Skjern Kommunes erfaringer fra kommunens første udbud af bredbånd fra 2012, hvor kommunen opnåede et indgående kendskab til bredbåndsaktørerne i kommunen. Herudover byggede analysen på Netplan A/S generelle kendskab til bredbåndsmarkedet i Danmark samt offentlig tilgængelig data fra internetsiden der er Erhvervsstyrelsens officielle database over bredbåndstilbud i Danmark og kan anvendes til at lokalisere den udbudte og/eller tekniske mulige hastighed i et område/på adresseniveau. De indkomne høringssvar har dannet grundlaget for Ringkøbing-Skjern Kommunes kortlægning og dermed afgrænsningen af den udbudte geografi, idet høringssvarene blandt andet viste, at en række områder allerede havde den fornødne bredbåndsinfrastruktur. 1 Next-generation access. 2

3 I perioden 8. maj 29. maj 2015 gennemførte Ringkøbing-Skjern Kommune desuden en offentlig teknisk høring (bilag 3). Den tekniske høring blev offentliggjort på kommunens hjemmeside og som vejledende forhåndsmeddelelse (EU-tidende nr. 2015/S ). I forbindelse med den tekniske høring blev markedet for det første oplyst om Ringkøbing-Skjern Kommunes forventninger til det fremtidige støttede indkøb. For det andet blev markedet oplyst om, at kommunen gennemførte en kortlægning af eksisterende infrastruktur samt eventuelle udbygningsplaner af højhastighedsbredbånd. For det tredje blev markedet stillet konkrete spørgsmål til det kommende udbud, herunder spørgsmål omkring delkontrakter og engrospriser. Markedet blev for det fjerde opfordret til at indlevere input til brug for fastsættelse af vilkår for udbuddet. Det har således været muligt for alle interesserede i markedet at orientere sig om høringen, herudover har det været muligt for alle at aflevere høringssvar. Ringkøbing-Skjern Kommune annoncerede støtten af bredbånd i perioden 26. juni 24. november 2015 i form af et begrænset udbud i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (EUT nr. 2015/S ). Efter endt udbudsprocedure tildelte Ringkøbing-Skjern Kommune kontrakten til EnergiMidt. Erhvervsfremmeloven og vejledningen hertil vedrørende udrulning af bredbånd Hjemlen for Ringkøbing-Skjern Kommune til at indkøbe bredbånd til erhvervsfremmeformål mv. er lovbekendtgørelse nr. 348 af 14. april 2016, Erhvervsfremme og regional udvikling, 13, jf. 1 og vejledningen fra Erhvervs- og Vækstministeriet af 31. januar 2014 om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling, side 2 ff. En kommune kan med hjemmel i erhvervsfremmeloven yde støtte til udrulning af bredbånd. Det fremgår af vejledningen af 31. januar 2014, at hovedformålet med den digitale infrastruktur er udrulning til erhvervsudviklingsformål, men det forhindrer ikke, at de udpegede områder kan være hjemsted for virksomheder og husstande, og hvor husstandene dermed kan få gavn af udrulningen af bredbånd til området, jf. vejledningen på side 3. Det fremgår af vejledningen på side 5, at I forbindelse med gennemførelsen af et udbud om indkøb af bredbånd til kommunens institutioner, medarbejdere mv. kan kommuner tilføje et krav eller en option om, at leverandører samtidig forpligter sig til at levere bredbåndsdækning i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling, 13, stk. 1, nr. 2. Det er derfor sammenfattende Ringkøbing-Skjern Kommunes opfattelse, at kommunen har hjemmel i erhvervsfremmeloven til at yde støtte til udrulning af bredbånd. Teknologineutralitet Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøb af bredbånd overholder kravet i vejledningen af 31. januar 2014, hvorefter støtte til udrulning af bredbånd skal gennemføres i overensstemmelse med reglerne om teknologineutralitet. Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøb af bredbånd har haft til formål at udbrede højhastighedsinternet i kommunen og kommunen har defineret NGA-net som 100/100 Mbit/s og op mod 1 gigabit. Det fremgår af Erhvervsstyrelsens høringsnotat af 19. februar 2014,(bilag 4), om vejledning om udrulning af bredbånd, på side 6, at en henvisning til NGA-net er dermed teknologineutral, og 3

4 vejledningens henvisning til stabile hastigheder på 30 Mbit/s er indsat for at give en forklaring på, hvad et NGA-net normalt forventes at kunne levere. Og videre på samme side: en kommune bør derfor kun stille funktionelle krav, dvs. krav til den virkning der ønskes, og ikke til det middel, der skal bruges til at opnå virkningen. Det fremgår af Vejledningen af 31. januar 2014 på side 5 nederst, at en kommunen ikke må stille krav om anvendelse af en bestemt teknologi, herunder om hvorvidt, der skal være tale om en trådløs eller kablede teknologier. Kommunerne må derimod gerne stille præcise krav til, hvad løsningen skal kunne levere af hastigheder og andre kvalitetsparametre som f.eks. forsinkelse (latency) eller stabilitet. Det fremgår af Vejledningen af 31. januar 2014 på side 6: Det vil være op til den enkelte kommune at vurdere, hvilke bredbåndshastigheder der er behov for i områderne. Da der allerede er basal bredbåndsdækning i hele landet, bør projekternes fokus være højhastighedsbredbånd også kaldet NGA-net. Der kan være flere definitioner af dette, men almindeligvis antages det, at infrastrukturen dermed skal kunne levere stabile hastigheder på mindst 30 Mbit/s download. Ringkøbing-Skjern Kommune har ikke i udbuddet stillet krav til teknologiløsninger, herunder krav om, at der alene kunne bydes ind med fiber-teknologi. Alle teknologiløsninger har kunnet deltage i udbuddet. Herudover har udbuddet været åbent over for alle de typer af teknologier, som kan levere højhastighedsinternet, herunder også trådløse teknologier. Ringkøbing-Skjern Kommune har i forbindelse med kortlægningen og høringen ikke efterspurgt oplysning om hvilken teknologi, som virksomhederne leverer højhastighedsbredbånd med, men alene efterspurgt oplysning om muligheden for at levere konkrete hastigheder. Derimod har kommunen bedt virksomhederne om at oplyse adresser, der kan forsynes med højhastighedsbredbånd. Hensigten hermed var, at kommunen ønskede at gennemføre en teknologineutral høring og kortlægning samt at skabe grundlaget for et teknologineutralt udbud. I forbindelse med fastlæggelsen af Ringkøbing-Skjern Kommunes fremtidige behov for bredbåndshastigheder har kommunen anvendt den fremskrivningsmetode, som Nexia International anvendte i forbindelse med analysen for den danske stat. 2 Kommunen har taget udgangspunkt i en fremskrivningsprocent på henholdsvis 20%, 30 % og 35 % og har fremskrevet bredbåndshastigheden til 2030-niveau. Dette har medført følgende beregnede bredbåndshastigheder (download og upload): 20 %: 505/186 Mbit/s 30 %: 2,1/0,8 Gbit/s 35 %: 4,2/1,6 Gbit/s Kommunen havde et ønske om at indkøbe og støtte en fremtidssikret løsning og samtidig udbyde en løsning, som var teknisk mulig for leverandørerne at tilbyde. På baggrund af de beregnede fremskrevne hastigheder samt analysen fra Aalborg universitet (Center for NetværksPlanlægningen) lagde Ringkøbing-Skjern Kommune sig derfor fast på hastighederne 100/100 Mbit/s og op til 1 Gbit/s (herefter NGA-net ). Kravene i erhvervsfremmereglerne om teknologineutralitet er således overholdt. Høring og kortlægning Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøb af bredbånd overholder kravet i vejledningen af 31. januar 2014, hvorefter støtte til udrulning af bredbånd skal gennemføres i overensstemmelse med reglerne om høring og kortlægning. 2. Nexia International (2012): Bredbaandsbehov mod 2020, 4

5 Kommunens rådgiver Netplan har på kommunens vegne, forud for udbuddet af bredbånd, gennemført en høring af 13 virksomheder. Høringen og kortlægningen resulterede i, at nogle områder blev taget ud af kommunens udbud da disse enten aktuelt eller indenfor de næste 3 år ville blive tilbudt relevant dækning af markedet. Ringkøbing-Skjern Kommune iværksatte en supplerende høring og kortlægning i form af en offentlig høring den 22. februar Denne kortlægning og høring henvendte sig til de virksomheder, som ikke i første omgang var blevet hørt. Høringsbrev samt svarskema med liste over adresser i Ringkøbing-Skjern Kommune blev den 22. februar 2016 sendt pr. mail til AirNet og Teracom., jf. bilag 5. Offentliggørelse af kortlægningen fandt sted gennem TED-databasen og den 3. marts 2016 med høringsfrist til og med den 29. marts I forbindelse med offentliggørelsen af den nye høring blev Air-Net og Teracom A/S opfordret til at deltage i høringen. Air-Net har afgivet et høringssvar den 29. marts Høringsdialogen er med som bilag 6 til denne redegørelse. Begge virksomheder har undladt at udfylde høringsmaterialet og derved dokumentere deres eventuelle infrastruktur. Ringkøbing-Skjern Kommune inviterede derfor ved brev af 20. april 2016 Air-Net og Teracom til et møde med henblik på at få afdækket, hvorvidt de pågældende virksomheder har eksisterende bredbåndsinfrastruktur eller har udbygningsplaner inden for en 3 årig periode. Begge virksomheder har afslået at deltage i et møde. Der henvises til bilag 7 og 8 vedrørende høringsdialogen om invitation til deltagelse i møde. Offentligt EU udbud. Ringkøbing-Skjern Kommunes indkøb af bredbånd overholder kravet i vejledningen af 31. januar 2014, hvorefter støtte til udrulning af bredbånd skal gennemføres i overensstemmelse med udbudsreglerne. Kommunen har i 2015 gennemført et EU udbud med dækningskrav til kommunens institutioner samt ca adresser på virksomheder, sommerhuse og boliger i kommunen, svarende til ¾ af kommunen som ikke havde eller ville få adgang til den ønskede dækning. I forbindelse med udbuddet har der været iværksat en teknisk høring til markedet, hvor der blev efterlyst input til essentielle dele vedrørende erhvervsfremmedelen, altså den del af udbuddet, som støttemidlerne går til. Høringen blev annonceret på kommunens hjemmeside og på EUudbudsportalen. Det blev beskrevet, at kommunens geografi skulle opdeles i forskellige områder, hvor der kunne søges støtte til de områder, hvor der ikke er eller i en 3-årig periode vil blive forberedt en bredbåndsinfrastruktur af eksisterende udbydere. I høringen blev markedet opfordret til at tilkendegive, hvis en konkret områdeinddeling var af betydning for interessen til at give bud. Air-Net afgav ikke høringssvar eller rettede andre henvendelser til kommunen i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet. På baggrund af den tekniske høring og høring i forbindelse med kortlægning udgik ca. ¼ af kommunens adresser. I klagen anføres mere konkret følgende forhold: 1. Er udbuddet sket efter gældende regler for den slags? Ja, udbuddet er sket i henhold til EU reglerne for udbud. Alle tilbudsgivere, der har søgt om at blive prækvalificerede er blevet dette. To af disse har afgivet tilbud. Ringkøbing-Skjern Kommune har ikke modtaget klager over udbuddet og kommunen har heller ikke været indklaget for Klagenævnet for Udbud. Det skal i den forbindelse fremhæves, at Air-Net ikke har anmodet om at blive prækvalificeret i forbindelse med udbuddet. Air-Net har heller ikke i øvrigt vist interesse for udbuddet. Udbudsmaterialet vedlægges som bilag 9. 5

6 2. Er det i overensstemmelse med lovgivningen, når Air-Net som betydelig aktør på bredbåndsmarkedet i Ringkøbing-Skjern Kommune ikke er blevet hørt eller på anden måde er involveret i den kortlægning af bredbåndsbehovet i kommunen, som er en forudsætning for at kunne søge statslige midler til udvikling af bredbånd? Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført den fornødne høring- og kortlægning, jf. afsnittet herom ovenfor. Hvad angår de statsstøtteretlige aspekter skal dette ikke uddybes yderligere i denne redegørelse, jf. omtalen herom i indledningen. 3. Er det i overensstemmelse med dansk lovgivning og EU's konkurrenceregler, at Air-Net som privat investor påføres konkurrence som følge af tilskud fra Vækstpakken? Det er et landspolitisk spørgsmål, som det ikke er muligt for Ringkøbing-Skjern Kommune at besvare. Det samme spørgsmål kunne anføres i forhold til regeringens nye bredbåndspulje på 200 mio. kr. 4. Er udbuddet teknologineutralt? Havde man foretaget en bredere afsøgning af markedet, herunder af aftaler om levering af mobilt bredbånd ville man ikke have overholdt EU's krav om markedssvigt. Ja, udbuddet er teknologineutralt, jf. ovenfor i den generelle redegørelse under teknologineutralitet. 5. Air-Net påpeger at Ringkøbing-Skjern Kommune overtræder statsstøttereglernes anvendelse i forbindelse med hurtig etablering af bredbåndsnet (2013/C 25/01). Der henvises nærmere til stk. 6, der klart afviser muligheden for offentlige investeringer i bredbåndsnet, hvis dette underminerer kommercielle investorers muligheder. Ringkøbing-Skjern Kommune har forud for udbuddet konsulteret advokatfirmaet Bech Bruun for rådgivning om overholdelse af statsstøttereglerne, jf. bilag 10 med notat af 29. april Det fremgår bl.a. heraf, at støtten udgjorde statsstøtte, men at støtten kunne gruppefritages efter Kommissionens forordning (EU) 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108. Herudover blev det vurderet, at hvis støtten ikke kunne gruppefritages, ville støtten kunne tilrettelægges således, at støtten kunne erklæres forenelig med det indre marked efter EU-retningslinjer for statsstøttereglernes anvendelse i forbindelse med hurtig etablering af bredbåndsnet (2013/C25/01) Bech Bruun har i henhold til reglerne om statsstøtte foretaget en indberetning til Kommissionen i henhold til gruppefritagelsesreglerne den 14. december 2015 og kontrakten er underskrevet den 24. november Støtten er således indberettet inden for fristen på 20 arbejdsdage. Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes opfattelse, at udbuddet er gennemført i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. I lyset af den verserende klagesag for Kommissionen har Ringkøbing-Skjern Kommune ikke uddybet dette forhold yderligere i denne redegørelse. 6. Air-Net anfører i klagen at Ringkøbing-Skjern Kommune har afvist at give aktindsigt i sine undersøgelser om backbone og fordelingsnet, idet man henviser til, at retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om drifts- eller forretningsforhold eller lign, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den virksomhed, oplysningerne angår. Ringkøbing-Skjern Kommune er ikke bekendt med, at Air-Net har klaget over afslag på aktindsigt i kommunen i denne sag. Der verserer flere klagesager om aktindsigt vedrørende kommunens udbud. Statsforvaltningen har ikke truffet afgørelse i nogen af disse sager endnu, så derfor ønsker Ringkøbing- Skjern Kommune ikke i denne redegørelse at kommentere Air-Nets bemærkninger om aktindsigt. Air-Nets henvendelse af 27. januar Air-Net anmoder om at den tidligere fremsendte klage får opsættende virkning. Der henvises til at EnergiMidt Fiber allerede har iværksat den første aggressive og offentlig støttede salgskampagne rettet mod et af Air-Nets kerneområder, et sommerhusområde ved Bjerregård Strand, hvor Air-Net for 2 år 6

7 siden gennemførte omfattende investeringer i ny mast og nyt sendeudstyr, og hvor der er en markedsandel på over 50% blandt de i alt 957 husstande i det pågældende vejlaug. Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes opfattelse, at kommunen har ydet støtte til udrulning af bredbånd i overensstemmelse med både nationale regler samt EU's statsstøtteregler. Det er derfor kommunens opfattelse, at Statsforvaltningen ikke har hjemmel til at tillægge Air-Nets klage opsættende virkning. Air-Nets henvendelse af 8. februar Air-Net anfører, at Ringkøbing-Skjern Kommune bryder med god forvaltningsskik og muligvis overtræder kommunalfuldmagten, når de i et kommunalt finansieret magasin til husstande markedsfører en privat internetoperatør over for blandt andre vores kunder i kommunen. Artiklen fremgår i magasinet, Din Kommune, 3 der udkommer en gang årligt, og hvor kommunen informerer sine borgere om væsentlige kommunale projekter og gennemførte arrangementer. Ringkøbing-Skjern Kommune har ikke markedsført en privat internetoperatør, men har informeret borgere i kommunen om udbuddet og indkøbet af højhastighedsforbindelser. Air-Nets henvendelse af 2. marts I mail af 2. marts 2016 fremsender Air-Net såkaldt yderligere dokumentation for deres klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes overtrædelse af EU's statsstøtteregler. Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes opfattelse, at kommunen har ydet støtte til udrulning af bredbånd i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. I lyset af den verserende klagesag for Kommissionen har Ringkøbing-Skjern Kommune ikke uddybet dette forhold yderligere i denne redegørelse. Air-Nets henvendelse af 16. marts Air-Net fremsender ligeledes supplerende klage af 16. marts 2016 med oplysninger om det såkaldte ulovlige bredbåndsudbud og den heraf følgende konkurrenceforvridning på bredbåndsmarkedet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ringkøbing-Skjern Kommune skal ligeledes i forbindelse med denne supplerende klage vedrørende EU's statsstøtteregler gøre opmærksom på, at det er kommunens opfattelse, at støtten til udrulning af bredbånd er ydet i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. I lyset af den verserende klagesag for Kommissionen har Ringkøbing-Skjern Kommune ikke uddybet dette forhold yderligere i denne redegørelse. Venlig hilsen Iver Enevoldsen Borgmester Viden og Strategi Jura og Udbud Ringkøbing-Skjern Kommune 3 Ringkøbing-Skjern Kommune (2016): Din Kommune, 7

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 31. januar 2014 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Indledning Denne vejlednings anvendelsesområde er kommunernes erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

RKSK. Digital infrastruktur i verdensklasse

RKSK. Digital infrastruktur i verdensklasse RKSK Digital infrastruktur i verdensklasse Digital infrastruktur: En forudsætning for vækst og bosætning Borgere og virksomheders adgang til hurtig bredbånd og mobildækning i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 K E N D E L S E CLS Communication A/S (selv) mod Miljøstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget EU-note - E 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Fri konkurrence for posttjenester

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60713-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udbud af trafikering af færgeoverfarten Samsø-Kalundborg.

Udbud af trafikering af færgeoverfarten Samsø-Kalundborg. Udbud af trafikering af færgeoverfarten Samsø-Kalundborg. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/36993235.aspx Ekstern udbuds ID 248167-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-82.138 (H.P. Rosenmeier, Wayne Jensen, Iver Pedersen) 11. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-82.138 (H.P. Rosenmeier, Wayne Jensen, Iver Pedersen) 11. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-82.138 (H.P. Rosenmeier, Wayne Jensen, Iver Pedersen) 11. august 2003 K E N D E L S E Kruse & Mørk A/S (advokat Erik Braad, Fjerritslev) mod Jetsmark Energiværk A.m.b.a.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe.

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43388114.aspx Ekstern udbuds ID 60713-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena:

Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Statsforvaltningens afgørelse af 30. april 2008: Vedr.: Blue Water Arena: Esbjerg Kommune har den 21. april 2008 anmodet Statsforvaltningen Syddanmark om at genoptage behandlingen af kommunens anmodning

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Troels Østergaard Serup

Troels Østergaard Serup Troels Østergaard Serup Fra: Kathrine Ahrenholt Sendt: 20. april 201608:07 Til: 'lars.kierkegaard@teracom.dk' Cc: Michael Honoré Emne: Høring i forbindelse med begrænset udbud af WAN

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd

Udkast til. Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd Udkast til Bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd I medfør af tekstanmærkning nr. 119 ad 29.29.04 på lov om tillægsbevilling for finansåret 2016, fastsættes:

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 13 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168469-2016:text:da:html Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020464 (Michael Kistrup, Vibeke Steenberg, Gorm K. Elikhofer) 25. oktober 2010 K E N D E L S E Coloplast Danmark A/S (advokat Malene Lystoft Zabel, København) mod Region

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-00013316 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 14. april 2008 K E N D E L S E Damm Cellular Systems A/S (advokat Camilla Bonde, København) mod Økonomistyrelsen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Offentliggørelse af udbud: Myndighedsopgaver indenfor jernbanesikkerhed på fagområdet: elektrificering. Side 1 af 11.

Offentliggørelse af udbud: Myndighedsopgaver indenfor jernbanesikkerhed på fagområdet: elektrificering. Side 1 af 11. Offentliggørelse af udbud: Myndighedsopgaver indenfor jernbanesikkerhed på fagområdet: elektrificering Side 1 af 11. Indledning Trafikstyrelsen inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 K E N D E L S E Alfa Laval Nordic A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Odense Vandselskab

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Bygge og anlæg - 231663-2014

Bygge og anlæg - 231663-2014 1 af 6 09-07-2014 08:52 Bygge og anlæg - 231663-2014 09/07/2014 S129 Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling I.II.III.IV.VI. Danmark-Helsingør: Energimålere Direktiv

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 158.615 (H.P. Rosenmeier, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 28. maj 1999

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 158.615 (H.P. Rosenmeier, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 28. maj 1999 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 98 158.615 (H.P. Rosenmeier, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 28. maj 1999 K E N D E L S E L.R. Service ApS (selv) mod Bramsnæs Kommune (selv) Under denne sag har klageren, L.R.

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen:

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen: Resume: Statsforvaltningen Sjælland har meddelt afslag på ansøgning om dispensation til, at Næstved Kommune kan sælge et areal på 700 m2 til et privat firma uden offentligt udbud. 27-09- 2010 TILSYNET

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

DI og FRI (herefter benævnt organisationerne ) har følgende bemærkninger til h ø- ringen:

DI og FRI (herefter benævnt organisationerne ) har følgende bemærkninger til h ø- ringen: 21. januar 2013 MQF Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Pia Ziegler E-mail: pz@kfst.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 21. december 2012 sendt udkast til forslag om ændring af Lov om håndhævelse

Læs mere

Det elektroniske ESPD. Sådan virker det

Det elektroniske ESPD. Sådan virker det Det elektroniske ESPD Sådan virker det Marts 2016 Det elektroniske ESPD Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 9788770296298

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340641-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4/3 2016 i sag nr. KL-7-2015 BIOS Ambulance Services Danmark A/S (advokat Torkil Høg) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Katja Hjarsbæk

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg.

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43409629.aspx Ekstern udbuds ID 62016-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020290 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Niels Henriksen) 24. februar 2010 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Økonomistyrelsen. (Kammeradvokaten

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov 8. januar 2015 ANBR DI-2014-08011 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Brevet er sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk DI s høringssvar til udkast til forslag

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 19. februar 2014 /rikros-erst Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 15. oktober 2013 et udkast

Læs mere

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber.

Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. X 8. august 2008 Henvendelse vedrørende bl.a. opkrævning af grundskyld fra golfklubber. Du har anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til bl.a. lovligheden af, at Y Kommune havde besluttet ikke

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 276 Offentligt D ELEGERET RE TSAKT - NOTAT 13. marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Notat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der supplerer

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

DK-Frederikshavn: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer 2012/S 160-267106. Udbudsbekendtgørelse

DK-Frederikshavn: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer 2012/S 160-267106. Udbudsbekendtgørelse 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:267106-2012:text:da:html DK-Frederikshavn: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Spilleregler. For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v.

Spilleregler. For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v. Spilleregler For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v. For at servicere de politiske partier og disses byrådskandidater til det kommende byrådsvalg på en hensigtsmæssig

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133627-2014:text:da:html Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere