Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER - Forsikringssummer Forsikringssum ved sygdom: kroner. Forsikringssum ved dødsfald: kroner. Hospitalskompensation: 300 kroner pr. døgn. 1. Fællesbestemmelser I forsikringsbetingelserne vil du støde på ord, der er markeret med en * (fx forsikrede*). Det betyder, at ordet er nærmere forklaret i ordforklaringen sidst i dokumentet. Når vi under de forskellige dækninger skriver du eller dig, betyder det: Dig som forsikringstager*. Når vi skriver forsikrede*, betyder det: Barnet som forsikringen omfatter. For forsikringen gælder, foruden police og forsikringsbetingelser, dansk lov om forsikringsaftaler samt lov om finansiel virksomhed i det omfang, de nævnte loves bestemmelser ikke er fraveget. For denne forsikring er der to forsikringsgivere. Forsikringsgiver er det selskab, som du har indgået din aftale med om overtagelse af risiko. Dødsfaldsdækningen er etableret i If Livsforsikring, filial af If Livförsäkring AB Sverige. De øvrige dækninger er etableret i If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ.) Sverige. Begge bliver herefter kaldet If. Skadebehandling og risikovurdering m.v. håndteres af If. Administration og salg håndteres af Sygeforsikringen danmark, herefter kaldet danmark. 1.1 Hvem kan forsikres Forsikrede, der er medlem af danmark, samt bosiddende i Danmark og som har ret til at modtage ydelser fra den offentlige sygesikring, jf. Sygesikringsloven i Danmark. Forsikringen ophører uden yderligere varsel, hvis forsikrede* ikke længere er medlem af danmark. 1.2 Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker uden tidsbegrænsning i Norden; Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Grønland, Færøerne og Ålandsøerne. Forsikringen dækker derudover under rejse og ophold i resten af verden i indtil 1 år fra afrejsedatoen. 1.3 Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen gælder for en 1-årig periode og bliver automatisk fornyet, indtil en af parterne skiftligt opsiger den. Opsigelse skal ske med mindst 30 dages varsel. Hvis forsikringen opsiges inden for det første forsikringsår, opkræves et administrationsgebyr. Se danmark s hjemmeside for gebyrets størrelse. Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden, er såvel du som If berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for opsigelse af forsikringen, kan If inden for samme periode vælge at foretage begrænsninger i dækningen. Ved nytegnede forsikringer henvises til de særlige regler om fortrydelsesret. 1.4 Forsikringsbetingelses- og prisændringer Hvis Ifs forsikringsbetingelser eller pris ændres, kan If gennemføre tilsvarende ændringer af denne forsikring med mindst 1 måneds varsel til udløbet af en forsikringsperiode. Indeksregulering betragtes ikke som ændring af prisen. I tilfælde af væsentlige indskrænkninger i dækningen vil du blive fritstillet, således at en fortsættelse af forsikringen kræver din accept. Ved mindre væsentlige indskrænkninger, samt ved prisændringer udover indeksreguleringer, fortsætter forsikringen med ændrede forsikringsbetingelser eller pris, når du betaler for den nye betalingsperiode. 1

2 1.4.1 Indeksregulering Prisen indeksreguleres den 1. januar på baggrund af forrige års lønindeks for den private sektor, der udgives af Danmarks Statistik. Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, kan If fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet tilsvarende indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Forsikringssummerne indeksreguleres 1. januar. Følgende beløb indeksreguleres dog ikke: Dækning ved dødsfald: kr. Hospitalskompensation: 300 kr./døgn Forsikringens ændring ved forsikredes fyldte 16. år Ved forsikredes* 16 års fødselsdag overgår hele kundeforholdet, herunder kundebetjeningen vedrørende forsikredes* forsikring fra danmark til If. Du vil fra If modtage en ny police med tilsvarende dækningssum samt det dækningsomfang, der gælder for Ifs Børneforsikring Regulering af prisen Frem til den i afsnit nævnte overgang fra danmark til If er prisen uafhængig af alder. Ved denne overgang ændres prisen til Ifs aldersafhængige pris, hvilket medfører en prisstigning som følge af alderens påvirkning af sygdomsrisikoen. 1.5 Anmeldelse af skade Skade En sygdom, som i henhold til betingelserne vil eller kan føre til en udbetaling, betragtes som en skade. En sygdom anses indtruffet på det tidspunkt den diagnosticeres af en læge første gang Skaden skal anmeldes til If hurtigst muligt Hurtigst muligt efter en skade er indtrådt, skal den anmeldes til If. Anmeldelsen kan du foretage på Ifs hjemmeside: eller du kan ringe til If på telefon Forsikringen dækker ikke skader, der anmeldes senere end 1 år efter forsikringen er ophørt Retten til erstatning kan bortfalde Er nedenstående ikke overholdt, kan retten til erstatning bortfalde. A. Skaden skal anmeldes inden udløb gældende frister i lov om forsikringsaftaler. B. Forsikrede* skal være under nødvendig behandling af læge og skal følge dennes forskrifter. C. En skade skal være lægelig dokumenteret, umiddelbart efter skaden er sket, enten af egen læge, lægevagt eller skadestue/akutmodtagelse. D. I tilfælde af dødsfald grundet en skade, skal dette meddeles til If hurtigst muligt. Så snart lægens behandling af forsikrede* er slut, eller skadens blivende følger kan bestemmes, skal du kontakte If. 2

3 1.6 Skadeopgørelse Ménerstatning er en økonomisk kompensation for et varigt mén*. Erstatningen beregnes på grundlag af forsikringssummens størrelse ved skadens indtræden, og efter de regler, der er anført under de enkelte dækninger. Forsikringen giver ret til udbetaling af erstatning ved en méngrad* på mindst 5 %. Méngraden* for samme skade kan ikke overstige 100 % Fastsættelse af méngrad ved sygdom Et varigt mén* er de gener efter en sygdom, der ikke forsvinder ved behandling, og som forsikrede* må leve med resten af livet efter stationærtidspunktet, se punkt Ved diabetes 1 og kræftsygdomme fastsættes méngraden* altid efter følgende tabel: Diabetes 1 op til 10 % Kræftsygdom, radikalt behandlet ved operation eller anden behandling med skønnet ringe risiko for tilbagefald. op til 10 % Kræftsygdom, radikalt opereret/behandlet, men med stor eller meget stor risiko for tilbagefald. op til 15 % Kræftsygdom, som ikke kan helbredes og med beskedne yderligere behandlingsmuligheder. op til 50 % Alvorlig følgevirkning, som direkte skyldes behandling af kræftsygdom fx amputation eller tab af organ. op til 15 % Yderst alvorlig følgevirkning, som direkte skyldes behandling af kræftsygdom fx tab af fertilitet. op til 25 % Øvrige sygdomme fastsættes på grundlag af de lægelige oplysninger og i overensstemmelse med ASKs méntabel på skadetidspunktet. Hvis méngraden* ikke direkte kan fastsættes efter ASKs méntabel, fastsættes den medicinske méngrad* efter tilsvarende principper, som er lagt til grund for méntabellen. Méngraden* fastsættes derfor, uden hensyn til en eventuel nedsættelse af fremtidig erhvervsevne* eller andre individuelle forhold, på baggrund af den fysiske funktionshæmning med udgangspunkt i nedenstående tabel: Mindre besværet i hverdagen, fx bruger stok, briller, bruger daglig receptpligtig medicin, som er en direkte følge af sygdommen. Besværet i hverdagen, fx protese, kunstigt knæled, pacemaker og lignende, som er en direkte følge af sygdommen. Meget besværet i hverdagen, fx er kørestolsbruger, afhængig af hjælper døgnet rundt, benytter dialyseapparat i hverdagen, eller har behov for særlig beskyttet bolig, som er en direkte følge af sygdommen. op til 5 % op til 25 % op til 75 % Dokumentation og undersøgelse I forbindelse med opgørelse af skadens omfang, er If berettiget til: A. At indhente oplysninger hos enhver læge, tandlæge eller lign., der behandler eller har behandlet forsikrede*. B. At lade forsikrede* undersøge af en læge eller tandlæge. If betaler de af selskabet forlangte læge- og tandlægeattester. C. I tilfælde af dødsfald at forlange obduktion. Bliver ovenstående ikke imødekommet kan erstatningen fastsættes skønsmæssigt af If og i visse tilfælde bortfalde. 3

4 1.6.3 Uenighed om méngradens* størrelse Eventuel uenighed om méngradens* størrelse kan indbringes for ASK både af dig på forsikredes* vegne og af If. Den af parterne, der ønsker sagen behandlet, betaler udgifterne hertil. Ændres en afgørelse truffet af If til fordel for forsikrede*, betaler If de fulde omkostninger. 1.7 Udbetaling af erstatning Der gælder følgende regler for udbetalingen: Ved varigt mén Godtgørelsen for varigt mén* som følge af en dækket sygdom udbetales i henhold til gældende værgemålsregler, når skaden betragtes som stationær. Der udbetales derfor ikke ménerstatning, hvis forsikrede* dør Ved dødsfald I tilfælde af dødsfald, tilfalder dødsfaldssummen dig Hospitalskompensation Dette er en kompensation for dine ekstraudgifter i forbindelse med forsikredes* indlæggelse* på hospital, som har varet i mindst 8 sammenhængende dage. Udbetalingen sker direkte til dig Fastsættelse af stationærtidspunkt Det er en betingelse for at kunne fastsætte méngraden*, at tilstanden efter skaden har nået stationærtidspunktet. Stationærtidspunktet er det tidspunkt, hvor det anses for sikkert, at følgerne af skaden ikke vil medføre døden og yderligere behandling ikke kan antages at medføre nogen bedring af tilstanden, herunder hvis lægerne opgiver behandlingen. For skade, som vurderes at medføre døden inden for 1 år, se punkt Erstatningen fastsættes senest 3 år efter diagnosen blev stillet. Eventuelle livsforlængende eller smertelindrende behandlinger betragtes ikke som en fortsættelse af behandlingen. EKSEMPEL Lægerne har vurderet, at yderligere behandling ikke medfører nogen bedring af tilstanden, fx hos en person, der har fået konstateret kræft. Der bliver givet behandlinger i to måneder efter diagnosen uden det ønskede resultat. Lægerne indstiller kemo- og strålebehandlingen, og personen overføres til et hospice. Tidspunktet for ophør af kemo- og strålebehandlingen betragtes som stationærtidspunktet, og méngraden opgøres på dette tidspunkt. Hvis personens tilstand forværres efter stationærtidspunktet, udbetales der ikke yderligere erstatning erstatningen ved dødelig skade Hvis en skade vurderes at medføre døden inden for 1 år diagnosetidspunktet, kan der tidligst ske vurdering af erstatningens størrelse og udbetaling af ménerstatning 1 år efter diagnosetidspunktet. Derfor kan der ikke udbetales a conto erstatning. 4

5 1.8 Generelle undtagelser Følgende undtagelser gælder for forsikringen Forudbestående mén, sygdomme eller lidelser Forudbestående mén*, sygdomme eller lidelser, herunder medfødte lidelser, konstateret før forsikringens ikrafttrædelse samt eventuelt forværring af disse er ikke omfattet af forsikringen Specifikke undtagelser Uanset forsikredes* sindstilstand eller tilregnelighed ved fremkaldelsen af skade, dækker forsikringen ikke skade der skyldes: A. Forsikredes* forsætlige handling eller grov uagtsomhed. B. Forsikredes* selvmordsforsøg eller selvmord. C. Forsikredes* selvforskyldte beruselse, påvirkning af narkotika eller andre rusmidler. D. Forsikredes* deltagelse i slagsmål eller andre ulovligheder. E. Forgiftning fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin. F. Graviditet, abort og fødsel. G. Varigt mén* i form af psykiske følger efter hændelser, hvor forsikrede* ikke selv har været udsat for fare for personskader. H. Deltagelse eller træning i sport, der udøves mod betaling eller sponsorater, der sammenlagt overstiger kr. årligt før skat. I. Træning, konkurrence og kampe på landsholdsplan. J. Sport, der falder ind under lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller anden tilsvarende lov. K. Deltagelse i ekspeditioner i polaregne, ørkener eller andre uciviliserede egne Krig mm. Skade eller udbredelse af skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med: A. Konflikter i form af krig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog, uanset de nævnte uroligheder, når forsikrede* opholder sig i et land udenfor Danmark under rejse, og skaden sker senest 1 måned efter konfliktens udbrud. Det er en forudsætning, at konflikten ikke var til stede ved indrejsen i landet, og at den forsikrede* ikke selv deltager i handlingerne. Forsikringen dækker ikke ved militære opgaver i FN s eller en anden organisations regi. B. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter under alle forhold, eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. 1.9 Klagemuligheder Afdelingen hos If Hvis du på forsikredes* vegne ikke er tilfreds med en afgørelse, som If har truffet, skal du kontakte den afdeling, som har behandlet forsikredes* sag Kundeombudet hos If Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du inden 6 måneder fra sagens afslutning henvende dig til Ifs Kundeombud, som uden omkostninger behandler din klage. Du kan henvende dig direkte til Kundeombudet via Ifs hjemmeside Du er også velkommen til at ringe direkte til Kundeombudet på telefon Kundepanelet hos If Hvis du ikke er enig i Kundeombudets afgørelse, kan du i de fleste tilfælde, inden 3 måneder fra sagens afslutning i Kundeombudet, bringe sagen videre til Ifs Kundepanel. I Kundepanelet er kunderne i flertal. 5

6 Panelet kan dog ikke behandle sager om personskader, når der er tale om erstatningens størrelse, skyldsspørgsmål ved trafikuheld, sager der vedrører arbejdsskade, krav fra andre selskaber, sager hvor der er mistanke om forsikringssvindel, sager der kan forelægges Stormrådet, og sager som allerede er bragt ind for eksterne klageinstanser eller domstolene. Du kan henvende dig til Kundepanelet hos If ved at skrive til: If Att.: Kundepanelet Sekretariatet Stamholmen Hvidovre Ankenævnet for forsikring Hvis du efter din fornyede henvendelse til If fortsat ikke er tilfreds, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon En klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som du kan få hos If eller Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen eller nævnet afviser at behandle klagen. 2. Dækning 2.1 Dækninger A. Forsikringens omfang: Varigt mén* som følge af sygdom, herunder dobbelterstatning Hospitalskompensation Dødsfaldsdækning ved sygdom B. Forsikringen dækker hele døgnet, såvel i/på institution/skole/arbejde som i fritiden. 2.2 Helbredsvurdering If bedømmer helbredsoplysningerne og afgør, om forsikringen kan antages. Antagelsen kan føre til dækning på normale vilkår eller begrænsninger i retten til dækning ved sygdom. Forsikringen kan tidligst træde i kraft den dato, If har modtaget forsikredes* helbredserklæring. Forsikringen giver ikke ret til udbetaling af erstatning ved sygdomme/lidelser, som If har taget forbehold for i policen. Forsikringen dækker ikke forudbestående mén*, sygdom eller lidelse, herunder medfødte lidelser. 2.3 Karenstid Bemærk, at selskabets erstatningspligt for sygdomme først træder i kraft, efter karenstiden* er ophørt. Dette betyder, at forsikringen ikke giver ret til erstatning for sygdomme eller lidelser, som er blevet diagnosticeret, eller som forsikrede* har haft symptomer på, inden udløb af karenstiden*. Karenstiden* begynder, når forsikringen træder i kraft. Karenstiden* er: 6 måneder, hvis forsikrede* på tegningstidspunktet er under 1 år. 3 måneder, hvis forsikrede* på tegningstidspunktet er ældre end 1 år. 6

7 2.4 Urigtige oplysninger Forsikringsaftalen er indgået på grundlag af en helbredserklæring, begæring og andre skriftlige oplysninger modtaget om forsikrede* fra dig eller andre, fx læger og hospitaler. Er der fortiet oplysninger eller afgivet urigtige oplysninger, kan forsikringsdækningen nedsættes eller bortfalde helt. Tilsvarende gælder også vedrørende oplysninger givet ved genoptagelse af forsikringen, eller ændringer af forsikringen. 7

8 2.5 Dækningsskema VARIGT MÉN SOM FØLGE AF SYGDOM Dækker Varige mén* af sygdomme, medmindre sygdommen er undtaget. Dækker ikke A. Ulykkestilfælde*. B. Forudbestående mén*, sygdom eller lidelse, herunder medfødte lidelser. C. Astma, allergi, eksem eller fødevareintolerance, som medfører en méngrad* på mindre end 30 %. D. Psykiske lidelser, adfærdsforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder og lign. som omfattes af diagnosekoderne i henhold til ICD-10* fra og med F00 til og med F99, og R48, og følger af disse. Diagnosekode F20 (skizofreni) dækkes dog. E. Hvis sygdommen vurderes at medføre døden inden for 1 år fra diagnosetidspunktet. F. Méngrad* på under 5 %. Erstatninger A. Hvis forsikrede* får varigt mén* betales erstatning med lige så mange procent af forsikringssummen, som méngraden* er fastsat til. B. Méngraden* for følger af samme sygdom kan sammenlagt ikke overstige 100 %. C. Medfører en sygdom en méngrad* på 30 % eller derover udbetales der dobbelterstatning. D. Er der tidligere betalt ménerstatning for en bestemt sygdom fra If eller andet selskab, fratrækkes denne tidligere méngrad* i ménfastsættelsen. Sådanne mén* kan ikke medføre, at ménerstatningen fastsættes højere, end hvis de forudbestående mén* ikke havde været til stede. HOSPITALSKOMPENSATION Dækker En daglig kompensation ved indlæggelse* på hospital i mindst 8 sammenhængende dage pga. en sygdom. If kan kræve dokumentation for indlæggelsens* varighed. Dækker ikke De sygdomme og lidelser, som er undtaget under Varigt mén som følge af sygdom. Erstatninger A. Erstatningen er på 300 kroner fra første indlæggelsesdag* på hospital indtil 365 dage. B. Hvis forsikrede* har været indlagt i mindst 8 sammenhængende dage og bliver genindlagt for den samme sygdom/lidelse inden for 365 dage efter sidste udskrivelse, regnes disse døgn som en forlængelse af det første ophold. C. Der udbetales kun erstatning for de indlæggelsesdage*, som ligger inden for forsikringstiden. DØDSFALD Dækker Dødsfald som følge af en dækket sygdom, der er den direkte årsag til dødsfaldet. Dækker ikke Erstatninger Dødsfald, der skyldes et ulykkestilfælde*. Ved forsikredes* død, udbetales kroner. En skade giver ikke ret til erstatning for både død og varigt mén. Derfor nedsættes dødsfaldserstatningen med det beløb, der eventuelt er udbetalt i erstatning for varigt mén*. 8

9 3. Ifs håndtering af personoplysninger og videregivelse heraf 3.1 Personoplysninger De personoplysninger som If indhenter om dig og forsikrede* (navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer og helbredsoplysninger) er nødvendige for at If kan administrere forsikringen, og opfylde selskabets kontraktlige forpligtelser samt i øvrigt dine ønsker, som kunde. Oplysningerne vil også kunne benyttes for at vurdere og træffe beslutning om forsikringers indhold og vilkår samt til markedsanalyser og til markedsføring. Oplysningerne vil også kunne benyttes til at give dig information om Ifs samarbejdspartneres ydelser. Personoplysningerne kan til de nævnte formål også videregives til selskaber og organisationer, som If samarbejder med, såvel inden for som uden for EØS- og EU-området. En begrænset persongruppe har adgang til oplysninger registreret om dig og forsikrede. Hvis If har oplysningspligt overfor offentlige myndigheder, vil oplysningerne blive videregivet i henhold til myndighedernes krav. Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke. 3.2 Datasikkerhed på If.dk If.dk benytter en 128 bit SSL kryptering når der transmitteres personlige oplysninger fra din computer til If. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne på en måde, så ingen uvedkommende har adgang til dem. Du skal dog være opmærksom på at oplysninger sendt pr. til If ikke er krypteret. 3.3 Indsigt i registrerede oplysninger Du har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger vi behandler, ligesom du har ret til at få rettet, slettet eller blokeret urigtige eller vildledende oplysninger. HENVENDELSE OG KLAGER HEROM KAN SKE TIL: If Skadeforsikring Stamholmen Hvidovre DU KAN OGSÅ KLAGE TIL: Datatilsynet Borgergade 28, København K DATAANSVARLIG FOR BEARBEJDNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER ER: Dataansvarlig If Skadeforsikring filial af If Skadeförsäkring AB (publ.), Sverige Stamholmen Hvidovre. 9

10 4. Vil du vide mere? Hvis du vil vide mere om dine forsikringer, har du mulighed for at finde oplysninger følgende steder:

11 5. Ordforklaring E ERHVERVSEVNE Den generelle erhvervsevne beregnes ud fra ethvert erhverv og ikke kun ud fra det arbejde, man er uddannet til eller havde, før man blev syg. F FORSIKREDE Forsikrede er barnet, som forsikringen omfatter. FORSIKRINGSTAGER Forsikringstager er den person der har indgået aftale om forsikring med forsikringsgiver*. I ICD-10 ICD-10 er et internationalt system til klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede lidelser udformet af WHO. ICD er en forkortelse for International Classification of Diseases. ICD-10 er den tiende udgave af dette system. Yderligere forklaring her: INDLÆGGELSE Ved indlæggelse forstås indskrivning på hospitalet/sygehuset med efterfølgende overnatning på hospitalet/sygehuset. K KARENSTID Karenstiden er en venteperiode efter en forsikrings- eller dæknings startdato, hvor forsikringen eller dækningen endnu ikke gælder. M MÉN Et varigt mén er de gener, der ikke forsvinder ved behandling, og som forsikrede* må leve med resten af livet. MÉNGRAD Méngraden fastsættes som udgangspunkt med procenterne 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 40, 45 og så videre, stigende med intervaller med 5 % til i alt 100 %. Méngraden er derfor den ménprocent som det varige mén* ender med. 11

Forsikringsbetingelser til Børn Kombi Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Børn Kombi Gældende fra den 1. januar 2016 FORSIKRINGSBETINGELSER - Forsikringssummer Forsikringssum ved ulykke: 832.000 kroner. Forsikringssum ved sygdom: 832.000 kroner. Forsikringssum ved dødsfald: 50.000 kroner. Hospitalskompensation: 300 kroner

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Børneforsikring Gældende fra den 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser til Børneforsikring Gældende fra den 1. januar 2015 Dækningssummer Varigt mén som følge af ulykke Varigt mén som følge af sygdom Nedsat erhvervsevne Økonomisk Førstehjælp Hospitalskompensation Ved dødsfald 820.000 kroner 820.000 kroner 546.000 kroner 100.000

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche U07 Betingelser 011012 Side Fællesbestemmelser... 2 1 Generelt...

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Børnepension Link Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser 6615-2, januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger

Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger bygger på samarbejde

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 56-02 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring Kontaktoplysninger Hvad dækker forsikringen Hvornår træder forsikringen i kraft Forsikringstagerens oplysningspligt Hvordan beregnes præmien Hvornår

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...4 6 Dækning...5 7 Dækningsberettiget

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Kæledyrsforsikring til kat

Kæledyrsforsikring til kat Kæledyrsforsikring til kat Betingelser nr. 33-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget for

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Gældende fra december 2011 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Børneforsikring. Dækker ved ulykke og sygdom 2011. Information fra Sygeforsikringen "danmark"

Børneforsikring. Dækker ved ulykke og sygdom 2011. Information fra Sygeforsikringen danmark Børneforsikring Dækker ved ulykke og sygdom 2011 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Børneforsikringen giver din familie lidt ekstra tryghed Du har mulighed for at tegne en Børneforsikring, der

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Forsikringens ikrafttræden... 3 4. Forsikringstagerens oplysningspligt... 3 5. Præmiens beregning... 3 6. Præmiens

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Ledernes Sundhedsforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere ændringer.

Læs mere

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat)

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Side 1 af 10 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3.

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring

Forsikringsbetingelser FTF-A Lønsikring Enkelte ord i forsikringsvilkårene har speciel betydning. Disse er markeret med * og forklaret i afsnit 28 Ordforklaringer. 1. Parterne Forsikringstager og forsikrede: Dig, der er medlem hos FTF-A og har

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FUF 02 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign.

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser af juni 2012 Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser R336 12J Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Udvidede Betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

Få adgang til den bedste behandling, hvis du bliver syg. Sundhedssikring. Forsikringsbetingelser

Få adgang til den bedste behandling, hvis du bliver syg. Sundhedssikring. Forsikringsbetingelser Få adgang til den bedste behandling, hvis du bliver syg Sundhedssikring Forsikringsbetingelser 1. SUNDHEDSSIKRING Disse forsikringsbetingelser er gældende fra den 1. januar 2010 for FSS Sundhedssikring.

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Kollektiv ulykke - børn og unge. Forsikringsbetingelser R339 121

Kollektiv ulykke - børn og unge. Forsikringsbetingelser R339 121 Kollektiv ulykke - børn og unge Forsikringsbetingelser R339 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Dækningsomfang for ejerskifteforsikringen afsnit 14-24

Læs mere

POLICE Udskrevet den 07.05.10

POLICE Udskrevet den 07.05.10 POLICE Udskrevet den 07.05.10 Dansk Bjergklubs Forlagsvirksomhed KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Mortonsvej 9 Policenr.: 2800 Kgs Lyngby 646 034 055 1 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Bjergbestiger

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser ARBEJDSSKADE

Forsikringsbetingelser ARBEJDSSKADE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Forsikringens ikrafttræden... 3 4. Forsikringstagerens oplysningspligt... 3 5. Præmiens beregning... 3 6. Præmiens

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01 Lønsikring Forsikringsvilkår - LØ-01 Indholdsfortegnelse Vejledning til forsikringsvilkårene 1. Hvem er sikrede 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Hvad dækkes 4. Hvad dækkes ikke 5. Kvalifikations- og selvrisikoperiode

Læs mere

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011

PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011 PFA Helbredssikring - Individuel forsikring (privat) Forsikringsbetingelser den 1. januar 2011 Indhold: Kapitel I Indledende bestemmelser Kapitel II Generelle krav for dækning Kapitel III Grunddækning

Læs mere

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner Forsikringsbetingelser R335 13K Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Alm. betingelser for forsikring af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere