Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer:"

Transkript

1 Geologiske forhold I forbindelse med Basisanalysen (vanddistrikt 65 og 70), er der foretaget en opdeling af grundvandsforekomsterne i forhold til den overordnede geologiske opbygning. Dette bilag er baseret på basisanalysen, hvortil der evt. henvises for nærmere gennemgang. Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer: Terrænnære forekomster: Kontakt med vandløb. Regionale forekomster: Nogen kontakt med vandløb Dybe forekomster: Ingen kontakt med vandløb Hver forekomst er tildelt en kemisk/kvantitativ tilstand (God/Ringe). Tilstanden er udtryk for en vurdering af, hvordan forekomsten forventes at være i år Definition af god kvantitativ tilstand af grundvand Grundvandsstanden i grundvandsforekomsten ligger så højt, at der ikke er tegn på, at den gennemsnitlige årlige vandindvinding over en lang periode vil overstige den tilgængelige grundvandsressource. Grundvandsstanden må ikke være udsat for menneskeskabte ændringer, der vil medføre: at miljømålene for tilknyttede vandløb og søer ikke kan opfyldes, at der sker en væsentlig forringelse af disse vandområders tilstand, at der sker en væsentlig beskadigelse af tilknyttede terrestriske økosystemer og vådområder, som er direkte afhængige af grundvandsforekomsten, og at der sker en indtrængning af saltvand eller andet som følge af ændringer i grundvandsstanden. Definition af god kemisk tilstand af grundvand Grundvandsforekomstens kemiske sammensætning er sådan, at koncentrationerne af forurenende stoffer: ikke viser påvirkninger fra indtrængning af saltvand eller andet, ikke overskrider de kvalitetskrav, som gælder i henhold til anden relevant fællesskabslovgivning, og ikke vil medføre, at miljømålene ikke opfyldes for tilknyttede vandløb, søer eller kystvande, eller at der sker en betydende forringelse i disse vandområders økologiske eller kemiske kvalitet eller en betydende beskadigelse af terrestriske økosystemer og vådområder, som er direkte afhængige af grundvandsforekomsten. På nedenstående figur 1 er de terrænnære forekomster, det vil sige geologisk forekomster, som har hydraulisk kontakt til recipienter (vandløb og søer), vist.

2 Figur 1: Terrænnære grundvandsforekomster (fra basisanalyserne). Numrene refererer til tabel 1. I nedenstående tabel 1 er vist de vigtigste karakteristika for de udpegede grundvandsforekomster. Navn Geologi Kvantitativ Kemisk Bassin Nr. tilstand tilstand Midtjyske. Bakkeøer - Hedesletter. DS, ES God Ringe Ringkjøbing 1 fjord Midtjyske. Smeltvandsdal. DS, ES God Ringe Ringkjøbing 2 Midtjyske Horsens. Smeltvandsdal. DS, ES God Ringe Randers 3 Grindsted. Hedeslette. DS, ES Ringe Ringe Ringkjøbing 4 Skovbjerg. Bakkeø Moræne bund. DS, ES God Ringe Ringkjøbing 5 fjord Karup Vest. Hedeslette. DS, ES God Ringe Nissum 6 Karup. Hedeslette. DS, ES God Ringe Limfjorden 7 Midtjyske Århus. Smeltvandsdal. DS, ES God Ringe Randers 8 Tabel 1: Oversigt over de terrænnære grundvandsforekomster, og deres tilstand, fra basisanalysen. DS: Smeltevandssand, ES: flyvesand. Bassin er et regionalt afgrænset geologisk aflejringsområde, som defineret i basisanalysen.

3 Det fremgår af tabel 1, at størsteparten af de terrænnære forekomster findes i hedeslette aflejringer (det vil sige sandede sletter, aflejret i forbindelse med sidste istid), medens en mindre del (primært i den østlige del af kommunen), forefindes i smeltevandsdale (dale skåret ned i lag før istiden, hvor isen efterfølgende har aflejret sand/grus/ler). Ofte er forekomster i dalene bedre beskyttet end forekomster i hedesletteaflejringer, fordi de findes på større dybde og der er bedre lerlag over forekomsterne). I nedenstående figur 2 er de regionale forekomster vist. Disse har nogen kontakt til recipienterne (vandløb og søer). Figur 2: Regionale grundvandsforekomster. Blanke områder ikke definerede. Numre referer til tabel 2. I nedenstående tabel 2 er de vigtigste karakteristika anført. Navn Geologi Kvantitativ Kemisk Bassin Nr. tilstand tilstand Omme Å. DS Ringe Ringe Omme Å 1 (RingK1-RibeNedreDS). Skern Å. DS Ringe Ringe Skjern Å 2 (RingK1-RibeNedreDS). Gudenå Syd. KS God God Gudenå 3 (ÅrhusReg-RibeLag9). Tertiær Storå. (ModelLag4-2). S Ringe Ringe Storå 4

4 Karup. (Regional-udefineret). Gudenå Midt. (ÅrhusReg). Tertiær DS Ringe God Karup 5 KS God Ringe Gudenå 6 Tabel.2: Oversigt over de regionale grundvandsforekomster, og deres tilstand, fra basisanalysen. KS: Kvartssand, S: sand udefineret. Det fremgår, at størsteparten af de regionale forekomster findes i smeltevandssand (forekomst nr. 2, se figur 2). Det bemærkes endvidere, at størsteparten er karakteriseret som ringe, både hvad angår kvantitativ og kemisk tilstand. Den eneste forekomst med forventet god kemiske og kvantitativ tilstand er vurderet til at være forekomst nr. 3 (se figur 2) i den sydøstlige del af kommunen. På nedenstående figur 3 er de dybe grundvandsforekomster vist. Ringkøbing. (RingKModLag6-3). Ikke specificeret Tertiær Gudenå Syd. (VejleModLag10-Bastrup). Tertiær Figur 3: Dybe grundvandsforekomster. Blanke områder ikke definerede. Numre referer til tabel 3. I nedenstående tabel 3 er de vigtigste karakteristika anført. Navn Geologi Kvantitativ tilstand Kemisk tilstand Bassin KS Ringe Ringe Ringkjøbing KS God God Gudenå 2 Nr 1

5 Funder Grædstup Tørring Begravede Del. (ÅrhusDyb-VejleMod6). Kvartær Nissum. (RingMod3). Karup. (RingKMod3). Tertiær DS God God Gudenå Midt Syd KS God Ringe Nissum 4 KS God Ringe Karup 5 Tabel 3: Oversigt over de regionale grundvandsforekomster, og deres tilstand, fra basisanalysen. Størsteparten af de dybe grundvandsforekomster er lokaliseret i tertiært sand (forekomst nr. 1,2 og 5). Det bemærkes endvidere, at den kemiske tilstand og for en stor dels vedkommende den kvantitative tilstand vurderes som ringe, når udbredelse af grundvandsforekomsterne tages med i betragtningerne. De bedste fremtidige forekomster er vurderet til at være den dybereliggende kvartære serie (forekomst nr.3), samt dybereliggende tertiære aflejringer (Bastrup), forekomst nr.2. 3

Vejledning i placering. af konstruerede minivådområder

Vejledning i placering. af konstruerede minivådområder Vejledning i placering af konstruerede minivådområder Indholdsfortegnelse Indledning Indledning 3 Konstruerede minivådområder 4 Formål 5 Egnede lokaliteter Relevante parametre 6 Dyrket jord 7 Drænoplysninger

Læs mere

Dokumentationsrapport Basisanalyse del 1

Dokumentationsrapport Basisanalyse del 1 Dokumentationsrapport Basisanalyse del 1 1/47 Dokumentationsrapport Basisanalyse del 1 Udarbejdet af: Christian F. Andersen Benny Bruhn Anne T. Eriksen Birgitte Jensen Kirsten Johansen Claus H. Krabbesmark

Læs mere

KONSEKVENSVURDERING I FORHOLD TIL VANDRAMMEDIREKTIVET VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONSEKVENSVURDERING I FORHOLD TIL VANDRAMMEDIREKTIVET VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 21 KONSEKVENSVURDERING I FORHOLD TIL VANDRAMMEDIREKTIVET VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 21 KONSEKVENSVURDERING I FORHOLD TIL VANDRAMMEDIREKTIVET 1367 21.1

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Implementering af modeller til brug for vandforvaltning. Delprojekt: Effekt af vandindvinding

Implementering af modeller til brug for vandforvaltning. Delprojekt: Effekt af vandindvinding DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 201 4 / 74 Implementering af modeller til brug for vandforvaltning. Delprojekt: Effekt af vandindvinding Konceptuel tilgang og validering samt tilstandsvurdering

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

Radon og Radioaktivitet

Radon og Radioaktivitet 2010 G EO LO G I O G G EO G R A F I N R. 4 Radon og Radioaktivitet i danske bjergarter og sedimenter Hvad er radon og er det farligt? Hvad viser den danske radon-undersøgelse? Hvor er der radon i Danmark?

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE

FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL OG INDSATSBEHOV UD FRA ÅLEGRÆS I DE INDRE DANSKE FARVANDE Arbejdsrapport fra DMU nr. 256 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] FASTLÆGGELSE AF MILJØMÅL

Læs mere

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1)

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning Claus Holst Iversen, Lisbeth Ulsøe Lauritsen, Thomas

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag Oplag af olieprodukter Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Indhold FORORD 5 1 VEJLEDNINGENS INDHOLD OG ANVENDELSE 7 1.1 VEJLEDNINGENS INDHOLD 7 1.1.1 Hvilke

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand. Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport

Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand. Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand Teknik og Administration Nr. 3 2003 Hovedrapport 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1 1.1 Baggrund...1 1.2 Formål...1 1.3 Håndbogens opbygning...2 1.4 Håndbogens

Læs mere

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet

Læs mere

God praksis i hydrologisk modellering

God praksis i hydrologisk modellering God praksis i hydrologisk modellering Jens Christian Refsgaard, Lars Troldborg, Hans Jørgen Henriksen, Anker Lajer Højberg, Rasmus Rønde Møller, Anne Mette Nielsen GEO-VEJLEDNING 7 G E U S God praksis

Læs mere

Integreret hydrologisk modellering af faskiner i den nordøstlige del af København

Integreret hydrologisk modellering af faskiner i den nordøstlige del af København KØBENHAVNS KOMMUNE Integreret hydrologisk modellering af faskiner i den nordøstlige del af København 2012-03-29 KØBENHAVNS KOMMUNE Integreret hydrologisk modellering af faskiner i den nordøstlige del af

Læs mere

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 9/59 Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark Anders Mathiesen, Lars Kristensen, Torben Bidstrup & Lars Henrik Nielsen DE NATIONALE GEOLOGISKE

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Muslinger som virkemiddel. Et pilotstudie

Muslinger som virkemiddel. Et pilotstudie Et pilotstudie Titel: Emneord: Resume: Projektmidler: Forfatter: URL: ISBN: Udgiver: Udgiverkategori: Muslinger som virkemiddel - Et pilotstudie Virkemiddel, muslinger, model, nærings-stoffer, fiskeri,

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8.

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8. Den foreslåede alternative linieføring vedrører den vestlige del af Nordhavnsvej og tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det antages, at den østlige del af Nordhavnsvej har linieføring som Vejforslag

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Inspirationspapir for en Trin 1 kortlægning

Inspirationspapir for en Trin 1 kortlægning G E U S Grundvandskortlægning Inspirationspapir for en Trin 1 kortlægning Introduktion Nærværende inspirationspapir er tænkt som oplæg til udarbejdelse af udbudsmateriale for trin 1 af grundvandskortlægningen.

Læs mere

Småsøer og vandhuller

Småsøer og vandhuller Småsøer og vandhuller Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juli 2002 Småsøer og vandhuller Martin Søndergaard Jens Peder Jensen Erik Jeppesen Danmarks Miljøundersøgelser 2 Miljøministeriet Skov- og

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere