Vigtig dialog med myndighederne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vigtig dialog med myndighederne"

Transkript

1 Vigtig dialog med myndighederne DANAK-NYT Nr. 3. December 2001 Flere myndigheder har vist stor interesse for akkreditering og DANAK har brugt mange ressourcer på vejledning bl.a. i forbindelse med indførelsen af et arbejdsmiljøcertifikat Det er vigtigt at være i konstant dialog med myndigheder og andre interessenter, dels for at placere akkreditering som et aktivt instrument i erhvervspolitikken, dels for at tilbyde akkrediterede ydelser som et supplement til traditionel myndighedskontrol. Det viser en lang række aktuelle eksempler. Der er således indgået aftale med By- og Boligministeriet om brug af akkreditering ved udpegning af bemyndigede organer i henhold til byggevaredirektivet. Arbejdsministeriet er i færd med at indføre en certificeringsordning af virksomheders arbejdsmiljø, og DANAK har vejledt Arbejdsministeriet om udformningen af bekendtgørelsens krav til virksomhedernes arbejdsmiljø som grundlag for en akkrediteret ydelse. Standard om energiledelse Miljø- og Energiministeriet er i færd med at revidere dets krav til bedømmelse af virksomheders energiledelsessystemer, og DANAK har været inddraget i udarbejdelsen af en standard om energiledelse, som fremover vil være grundlaget for akkrediteret certificering af energiledelsessystemer. - Disse eksempler viser, at myndighederne har valgt at bruge de kompetencer, som findes i akkrediteringssystemet, frem for at etablere en kontrol- eller godkendelsesordning i offentligt regi, siger kontorchef Vagn Andersen. Spændende dialog - Det har været spændende at være i dialog med andre myndigheder om brug af akkrediterede ydelser, fortsætter Vagn Andersen. Der har været behov for en grundig information til myndighederne om grundlaget for akkrediteringssystemet de internationale standarder samt hvilke krav, der stilles til udformningen af kravdokumenter, hvis ydelsen ikke dækkes af f.eks en international standard. Vi er naturligvis meget tilfredse med, at myndigheder vælger at bruge akkrediteringssystemet, og vi skal i samarbejde med de akkrediterede virksomheder sikre, at myndighedernes forventninger og krav til akkrediteringssystemet opfyldes. Når der udbydes nye akkrediteringsprodukter, skal der være et godt samarbejde mellem de akkrediterede virksomheder og DANAK bl.a. for at sikre, at bedømmelsen af virksomhederne er ensartet, og der er en fælles opfattelse af kravene. DANAK ser frem til samarbejdet med myndigheder om udformning af flere nye akkrediteringsprodukter og til et godt samarbejde med de akkrediterede virksomheder om at realisere myndighedernes forventninger til akkrediteringssystemet. DANAK har samarbejdet med By- og Boligministeriet om udpegning af bemyndigede organer til byggevaredirektivet.

2 Nye arbejdsmiljø-certifikater Vi vil gerne sige alle kunder, myndigheder og andre interessenter tak for et godt samarbejde i Alle ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Som led i en række initiativer til forbedring af arbejdsmiljøet er indført Lov om arbejdsmiljøcertifikat og statstilskud til virksomheder med certifikat En ny lov giver virksomheder mulighed for at få tilskud, når de kan dokumentere deres indsats på arbejdsmiljøområdet. Dokumentationen omfatter et arbejdsmiljøcertifikat opnået ved: akkrediteret certificering af et arbejdsmiljøledelsessystem akkrediteret inspektion af arbejdsmiljøforholdene Akkreditering er baseret på opfyldelse af kravene DS/EN (Type A inspektionsorganer) og fortolkningen i DANAK s retningslinie RL 8 (EA-5/01). Desuden er der udarbejdet en DANAK retningslinie (RL 18) med beskrivelse af kompetencekravene til det personale, der skal udføre audit hhv. inspektion. Derudover skal certificerings- hhv inspektionsorganerne i forbindelse med akkrediteringen dokumentere, at de i overensstemmelse med DS/ISO/IEC Guide 66 hhv. DS/EN har den fornødne fagkompetence til at vurdere opgaverne, sammensætte team samt tage beslutning om udstedelse af certifikat. Med venlig hilsen DANAK Krav for certifikater Som grundlag for arbejdsmiljøcertifikater under de to ordninger har Arbejdsministeriet udstedt to bekendtgørelser, der indeholder Bkg.923/2001: Krav til virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem (Certificering) Bkg.924/2001: Krav til virksomhedens arbejdsmiljøforhold samt bestemmelser for omfanget af inspektionen (Inspektion) Akkreditering Kravene for certificering af systemer til arbejdsmiljøledelse fastlagt i bekendgørelse 923/2001 svarer til de krav, der gælder for certificering af miljøledelsessystemer (iht. ISO 14001). Akkreditering til certificering er derfor også baseret på DS/ISO/IEC Guide 66 samt uddybning og fortolkning i en DANAK retningslinie (RL17), der tager udgangspunkt i EA s Guideline EA-7/02. For inspektion er kravene til virksomhederne samt inspektionskravene som ovenfor nævnt angivet i bekendtgørelse 924/2001. Et væsentligt krav er, at certificerings/inspektionsorganerne opfylder ovennævnte standarders krav til uafhængighed og uvildighed. Certifikaterne De to ordninger og certifikaterne er forskellige. Et arbejdsmiljøcertifikat baseret på certificering af arbejdsmiljøledelsessystem attesterer, at virksomheden opfylder kravene til arbejdsmiljø i overensstemmelse med bekendtgørelse 923/2001. Certifikatets gyldighed kan være op til 3 år forudsat der ved årlig overvågning demonstreres fortsat opfyldelse af kravene. Et arbejdsmiljøcertifikat baseret på inspektion attesterer på grundlag af en inspektionsrapport at virksomheden på inspektionstidspunktet opfyldte kravene i bekendtgørelse 924/2001. Begge typer certifikater kan udstedes til virksomheder omfattet af arbejdsmiljøloven. Temadagen om Auditering af kalibrering afholdes i Dahlerups Pakhus. Auditering af kalibrering Temadag for certificerings- og inspektionsorganer 4. marts 2002 Når en virksomhed har fremstillet et produkt, er det naturligvis vigtigt, at det opfylder de specifikationer, som kunden har fået oplyst og kan forvente. For at virksomheden kan verificere det, er der brug for måleudstyr med en tilstrækkelig nøjagtighed, samt kvalificeret personale til at anvende det. Der skal dels være en ubrudt sporbarhedskæde til internationale normaler og dels en kvalificeret vurdering af den usikkerhed, der er i forbindelse med de aflæste værdier. Hvis usikkerhedsbidraget ikke er kendt, kan det jo ikke fastslås om en målt værdi er inden for den specificerede tolerance. brering af måleudstyr, og hvordan kalibrering auditeres. DANAK indbyder derfor til en temadag om Auditering af kalibrering den 4. marts 2002, kl i Dahlerups Pakhus. Der vil blive gennemgået principper for kalibrering, vurdering af måleusikkerhed, hvordan læses et kalibreringscertifikat, hvilken måleevne har virksomheden brug for, etc. Desuden vil der være indlæg fra auditorer fra certificeringsorganerne om praktiske erfaringer og udfordringer inden for forskellige typer af virksomheder og processer. Der vil naturligvis også blive tid til spørgsmål og debat. DANAK er bl.a. i forbindelse med overvågning af certificeringsorganer og ved forskellige forespørgsler blevet opmærksom på, at der nok er behov for en øget forståelse og mere ensartet opfattelse af kravene til kali- Yderligere oplysning om program og tilmelding kan fås på DANAK s hjemmeside ( eller ved henvendelse til Allan Munck, amuefs.dk 2 Ny dokumentation for krav til arbejdsmiljøet er kommet på plads. 3

3 Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium ISO akkrediteret Patientundersøgelser på KPLL akkrediteret. Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium (KPLL), har som det første kliniske laboratorium i Danmark fået en række undersøgelser akkrediteret, hvor prøveemnet er en "levende patient". En del af undersøgelserne har aldrig tidligere været akkrediteret inden for EA s område. KPLL udfører undersøgelser på patienter, der er henvist til KPLL af praktiserende læger og praktiserende speciallæger i Københavns Kommune og i Københavns Amt. Akkrediteringen omfatter dels klinisk biokemiske undersøgelser, dvs. undersøgelser der udføres på prøvetyper som f.eks. blod, urin og sæd, og dels undersøgelser, som udføres direkte på patienten, den såkaldte "patientbundne diagnostik". Patientbunden diagnostik omfatter bl.a. undersøgelser af hjerte- og lungefunktion, blodtryksmåling, elektroencephalografi (måling af hjernens elektriske aktivitet), allergitest og test for osteoporose ("knogleskørhed"). Inspiration fra Sverige Der er enkelte af de omtalte undersøgelser, som f.eks. lungefunktionsundersøgelse, der er akkrediteret af SWEDAC i Sverige. KPLL tog derfor til Lund for at se, hvordan opgaven var blevet løst der. DANAK s assessorhold var ligeledes på besøg på Universitets-hospitalet i Lund. For at harmonisere kravene for de akkrediterede undersøgelser deltog Anne Cathrine Bollerup, ledende assessor i DANAK, som observatør ved et tilsynsbesøg på en klinisk fysiologisk afdeling på et hospital i Stockholm og drøftede med kollegaer i SWEDAC, hvorledes standardens krav udmøntes på undersøgelser i de kliniske specialer. Det har været en spændende proces at fastlægge kravene til metodekvaliteten ud fra akkrediteringskravene i ISO 17025, fortæller Anne Cathrine Bollerup. Metodevalg skulle begrundes, bl.a. ud fra indikationer for undersøgelsen. Principper for bedømmelse af måleusikkerhed blev bestemt. Kontrol af metoder blev fastlagt, eksempelvis ved hjælp af fantomer, og udfra intra- og interobservervariation på patienter. Det er aftalt at etablere et samarbejde mellem KPLL og andre hospitaler om laboratoriesammenligninger for den patientbundne diagnostik; alt sammen elementer, der er med til at sikre og højne kvaliteten af de undersøgelser på KPLL, der nu er akkrediterede. Edb i akkrediterede laboratorier RL 10 træder i kraft 1. januar efter høring Som nævnt i foregående nummer af DANAK- NYT er der udarbejdet et udkast til ny retningslinie, RL 10 baseret på ISO Udkastet har været til høring hos et panel af brugere, og den træder i kraft 1. januar Den nye retningslinie er opbygget som ISO og teksten er delt på 3 niveauer: Standardens tekst DANAK s fortolkninger Gode råd, herunder annekser til retningslinien Retningslinien er opbygget med en hovedtekst, nummereret som ISO og et antal annekser. Hovedteksten er DANAK s udlægning af kravene i ISO Ligesom i standarden vil det være muligt at undlade brug af visse afsnit i RL 10, hvor laboratoriet kan argumentere for, at emnet ikke er relevant. Annekserne anviser arbejdsmetoder til at nå frem til en løsning, der kan accepteres af DANAK. På nuværende tidspunkt er følgende annekser på plads: Metode til gennemførelse af edb-projekter Oversigt over krav til laboratorier Y-modellen Metode til validering af software Der kan blive brug for flere vejledende annekser som f.eks.: Brug af elektroniske kvalitetsstyringssystemer Elektronisk arkivering Brug af elektroniske signaturer DANAK har udarbejdet de nuværende annekser, men vil meget gerne modtage indlæg fra interesseorganisationer, der ligger inde med egnet materiale til kommende annekser. Arbejdsgruppe Ved udarbejdelsen af RL 10 har der været kontakt til EA (European Accreditation), hvor der er nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af retningslinier for brug af edb. DANAK deltager i denne arbejdsgruppe, hvor formanden også har deltaget i høringen af DANAK s retningslinie. Det er hensigten, at RL 10 skal afløses af et tilsvarende EA- eller ILAC-dokument, når det foreligger. Kurset Anvendelse af edb i akkrediteret prøvning og kalibrering fortsætter med laboratorierne som målgruppe. Internt afholdes brushup seminarer for de tekniske assessorer, og foreløbigt er tre seminarer på programmet i henholdsvis København, Vejle og Lyngby. Implementeringen af RL 10 sker løbende i samarbejde med de akkrediterede laboratorier. 4 Bioanalytiker Bente Døssing og Karoline F. Beckmann ved en af KPLL s analyserpladser. Bioanalytiker Hanne Bowers, KPLL, i gang med en kredsløbsundersøgelse. 5

4 Gode resultater ved årsmøder i ILAC og IAF I Kyoto, Japan afholdtes i november de årlige møder i International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) og International Accreditation Forum (IAF). De væsentligste udfordringer de to organisationer står overfor lige nu er en styrkelse af den internationale anerkendelse af akkreditering som middel til at fjerne tekniske handelshindringer samt en udbygning af aftalerne om gensidig anerkendelse af rapporter og certifikater med akkrediteringslogo. Dette var da også hovedpunkterne på begge generalforsamlinger. I det seneste år er samarbejdet mellem ILAC og IAF blevet styrket væsentligt. Og for første gang afholdtes et fællesmøde for medlemmer og interessenter af begge organisationer. På mødet blev især forholdet til ISO, CASCO, OIML, UNIDO og WTO drøftet. For første gang deltog WTO på ILAC s og IAF s årsmøde. WTO blev repræsenteret af sekretær for TBT-komiteen (Technical Barriers to Trade), Vivien Liu. Vivien Liu redegjorde for WTO/TBT-komiteens arbejde med at fjerne tekniske handelshindringer. Her kan nævnes, at WTO anbefaler akkreditering som et instrument til fjernelse af handelshindringer. Der er dog ingen tvivl om, at kendskabet til akkreditering bør udbredes. Og Liu nævnte, at kontakten mellem de nationale akkrediteringsorganer og landenes repræsentanter i TBT-komiteen bør udbygges. På et seminar om "Overensstemmelsesvurdering", afholdt i forbindelse med årsmøderne, gennemgik Liu WTO-aftalen om tekniske handelshindringer. Herunder belystes, hvordan landene er forpligtet til ikke at anvende "overensstemmelsesvurdering af produkter" til at diskriminere andre landes produkter eller ydelser. Liu understregede akkrediteringens vigtige rolle for udbygningen af den internationale handel. Akkreditering er et vigtigt instrument til overensstemmelsesvurdering forklarede hun og derfor bør akkreditering også anvendes til bedømmelse af notificerede organers tekniske kompetence m.v. Repræsentanter for ISO og CASCO anerkendte akkrediteringsorganernes betydning både i relation til standardisering og ved bedømmelse af laboratorier og certificeringsorganers tekniske kompetence. ILAC og IAF blev opfordret til at deltage aktivt i standardiseringsarbejdet, og akkrediteringsorganerne bliver opfordret til at udpege tekniske eksperter til standardiseringsgrupperne. Ved at medvirke til etablering af akkrediteringsorganer i flere lande er ILAC/IAF med til at styrke akkreditering globalt. Sammen med FN-organisationen UNIDO arbejder ILAC og IAF på at etablere akkrediteringsorganer i en række 3. lande. UNIDO finansierer en del af arbejdet og ILAC/IAF stiller eksperter til rådighed for rådgivning. En stigende anerkendelse af akkrediteringsorganerne og deres betydning for at lette verdenshandelen er et godt grundlag for ILAC og IAF i det videre arbejde for at placere akkreditering stærkere som et handelspolitisk instrument. Når akkreditering opnår større international anerkendelse øges kravene til ILAC og IAF tilsvarende. De skal være i stand til at dokumentere, at aftalerne om gensidig anerkendelse af rapporter og certifikater også sikrer, at standarderne anvendes ensartet i alle landene. Derfor arbejder begge organisationer på at præcisere de procedurer, som medlemmerne skal følge. Herunder procedurerne for de teams, som foretager bedømmelse af, om landene anvender standarderne på en ensartet måde. Kravene til uddannelse af deltagerne i de teams, som forestår bedømmelse af de nationale akkrediteringsorganer skærpes selvfølgelig også. ILAC generalforsamlingen For et år siden indgik ILAC den første aftale sammen med 27 andre lande om gensidig anerkendelse af rapporter. For at styrke aftalen blev det besluttet at udforme et ILAC-logo, som akkrediteringsorganerne kan anvende sammen med deres eget logo. På mødet underskrev følgende nye akkrediteringsorganer aftalen: ENAC (Spanien), SINAL (Italien), DASMIN (Tyskland), KAN (Indonesien), KOLAS (Korea), SNAS (Slovakiet), ISRAC (Israel), CCIBLAC (Kina) og TLAS (Thailand). Desuden blev der underskrevet et Memorandum of Understanding (MoU) med Meterkonventionen. MoU'en bekræfter, at akkreditering spiller en væsentlig rolle i den globale måletekniske infrastruktur og er af stor betydning for erhvervslivet til sikring af måleteknisk sporbarhed. skriver af den gensidige anerkendelsesaftale for kvalitetssystemer. Desuden er det hensigten at udvide IAF aftalen om gensidig anerkendelse, så den også kommer til at omfatte akkreditering af miljøledelsessystemer og produktcertificering. For at styrke markedsføringen af aftalen af gensidig anerkendelse af certifikater blev det desuden besluttet, at udarbejde et IAF-logo, som akkrediteringsorganerne kan tillade anvendes sammen med deres eget logo. Slutteligt har IAF arbejdet på en revision af guidelines til ISO/IEC Guides 61, 62 og 66. De reviderede guidelines er alle blevet vedtaget og træder i kraft den 1. juli IAF generalforsamlingen 154 repræsentanter fra 41 lande deltog i årsmøder for ILAC og IAF. Det blev besluttet at anerkende det mexicanske akkrediteringsorgan EMA som medunder- 6 7

5 ISO 9001:2000 Certifikattekst I foregående nummer af DANAK-NYT blev nævnt, at det i IAF var vedtaget, at der på ISO 9001:2000 certifikaterne skulle anføres, at oplysning om dækningsområdet kunne fås ved henvendelse til virksomheden. Da der efterfølgende kom indsigelser mod en sådan tekst fra flere interesseparter, blev det efter drøftelse i bl.a. IAF's tekniske komite (WG1) foreslået at ændre denne retningslinie. Ændringsforslaget har været til afstemning, og det er nu vedtaget at slette kravet om en sådan certifikattekst. Det er præciseret, at certifikaterne i klare vendinger skal beskrive området for kvalitetsstyringssystemet på en måde, der ikke kan vildlede kunder, og samtidig sikrer brugeren tilstrækkelig information til at afgøre hvilke produkter og processer, der er omfattet af certificeringen. Ny retningslinie for inspektion EA s komite for Inspektion har revideret den tidligere EA guide EAL-G24 Accreditation of Inspection Bodies der var grundlaget for DANAK s Retningslinie RL8 der anvendes ved bedømmelsen af inspektionsorganernes opfyldelse af kravene i DS/EN Den nye EA Guideline, som hedder EA-5/01 EA Guidance on the Application of EN (ISO/IEC 17020), blev godkendt på EA s Generalforsamling i juni Guidelinen EA-5/01, der blev gjort gældende fra offentliggørelsen på EA s hjemmeside, er blevet oversat til dansk og udgivet som en ny udgave af DANAK s retningslinie RL 8. Certificering af energiledelsessystemer Indholdet i den nye retningslinie RL8 er i store træk identisk med den tidligere udgave, men der er dog en række punkter, hvor fortolkningen af standarden DS/EN er blevet uddybet og tydeliggjort. Eksempelvis kan nævnes kravene vedrørende: uafhængighed kontraktforhold ved deltidsbeskæftigelse overvågning af inspektionspersonalet kalibrering Den reviderede RL 8 bliver udsendt til de akkrediterede inspektionsorganer i december 2001 og er således det fortolkningsdokument, der derefter lægges til grund ved bedømmelse af inspektionsorganerne i henhold til DS/EN Den nye RL8 er udformet lidt anderledes, idet den er en næsten direkte oversættelse af EA- 5/01. Nyt DANAK/Eurolab kursus Kemiske og biokemiske laboratorier inviteres til at deltage i et 1-dags kursus, "Metrologisk sporbarhed af kemiske målinger" Et nyt kursus arrangeret i samarbejde mellem DANAK og Eurolab er tilpasset kravene om dokumentation af sporbarhed i den nye ISOstandard 17025, som de akkrediterede kemiske laboratorier skal opfylde. Kurset er udviklet for at lette overgangen og forståelsen af de nye krav til dokumentation af sporbarhed i ISO På kurset stiftes bekendtskab med sporbarhedsbegrebet, som dækker over det forhold, at pålidelige måleresultater skal kunne dokumenteres at være knyttet til anerkendte internationale normaler via en ubrudt kæde af sammenligninger. Fortolkning af krav i eksisterende og nye standarder vil blive præsenteret og forskel på sporbarhed inden for prøvning og måling vil blive belyst. Der vil blive givet eksempler fra kemikerens hverdag på, hvorledes sporbarhed dokumenteres. Kurset havde premiere 20. november og det næste kursus vil blive afholdt den 4. marts Yderligere oplysninger om kurset ved henvendelse til: Karin-Ulla Thaysen, Tlf , ktefs.dk Der stilles med andre ord større krav til udformningen af IS0 9001:2000 certifikater end, hvad der i mange tilfælde har været praksis i forbindelse med certificering til 'den gamle' ISO 9000-serie. Guide til ISO 9001:2000 til hospitalsvæsenet I maj 2001 udgav Dansk Standard den nye standard DS 2403: Energiledelse Kravbeskrivelse. Standarden er udviklet af et standardiseringsudvalg på opfordring og med central deltagelse af Energistyrelsen. Styrelsen vil kræve akkrediteret certificering af energiledelsessystemer som en del af grundlaget for, at de energitunge virksomheder kan indgå frivillige aftaler med Energistyrelsen om afgiftsreduktion. Andre virksomheder vil forhåbentlig også interessere sig for energiledelse, anvende standarden og eventuelt lade sig certificere. Det forventes, at Energistyrelsen fra januar 2002 vil kræve certifikat for overensstemmelse med den nye energistandard, når virksomheder skal indgå nye aftaler med Energistyrelsen. Underviser Jytte Molin Christensen, DMU. Deltagere ved kurset i Dahlerups Pakhus. EA har besluttet at støtte, at der på europæisk plan i CENregi udarbejdes en guide til ISO 9001:2000 til hospitalsområdet. Yderligere information: Anne Cathrine Bollerup, acbefs.dk. DANAK er ved at færdiggøre kravene til akkreditering af certificeringsorganer, der ønsker at certificere energiledelsessystemer. Interesserede certificeringsorganer kan ansøge om at blive akkrediteret til energicertificering pr. 1. januar Kravene til akkreditering vil følge de internationale principper for akkrediteret systemcertificering. Der tages udgangspunkt i DS/ISO/IEC Guide 66 og en tilhørende uddybning og fortolkning i en DANAK-retningslinie svarende til EA s guideline EA-7/02. Desuden vil kravgrundlaget omfatte DANAK s retningslinie med kompetencekrav vedrørende auditholdets sammensætning. Notificerede organ Som omtalt i forrige DANAK-NYT har By- og Boligministeriet valgt at lade DANAK stå for den praktiske del af notifikationsprocessen for laboratorier og certificerings-/inspektionsorganer, der ønsker at udføre initalprøvninger eller overensstemmelsesvurderinger iht. Byggevaredirektivet. Til dato har tre akkrediterede institutioner søgt om og er blevet notificeret til at udføre hhv. produktcertificering og inspektion i relation til den harmoniserede produktstandard for cement. Der er nu kommet gang i udgivelsen af harmoniserede produkt- og prøvningsstandarder i relation til Byggevaredirektivet, hvilket åbner op for nye områder for notificering lister over harmoniserede standarder kan findes via hjemmesiden Det er en forudsætning for at blive udpeget og notificeret, at der foreligger en harmoniseret standard eller en retningslinie for europæisk teknisk godkendelse inden for produktområdet samt at ansøgeren har en akkreditering, der dækker det aktuelle område. 8 9

6 Ny hjemmeside Der er foretaget ændringer af såvel i den danske som i den engelske version. Selve teksten er ganske vist kun ændret lidt, men mulighederne for at finde de ønskede oplysninger er forbedret. Specifikke oplysninger kan nu findes uden at skulle åbne via generelle sider. Siden, der omtaler registeret, bliver dog ikke ændret i denne omgang se artiklen denne side. Revision af guidelines til ISO/IEC Guide 62 og 66 EA har vedtaget at implementere reviderede retningslinier for anvendelsen af ISO/IEC Guide 62 og 66 (dvs. DS/EN og DS/ISO/IEC guide 66) pr. 1. juli Dokumenterne vil blive udgivet som EA-7/01 og EA- 7/02 og vil snarest blive offentliggjort på EA s hjemmeside Af væsentlige ændringer med betydning for certificeringsorganerne kan nævnes: præcisering af krav til rapportering for certificering og overvågning krav om årlig gennemgang af overvågningsrapporter retningslinier for overtagelse af kunder fra andet certificeringsorgan vejledning om fastlæggelse af tidsforbrug til miljøcertificering (annex til EA-7/01) Måleevne-skemaer og metodelister på hjemmesiden På DANAK s hjemmeside kan man i dag finde måleevneskemaer for kalibreringslaboratorier, men ikke metodelister inden for prøvning. Sidstnævnte har der længe været ønsket fra laboratorierne om at gøre tilgængelige på internettet. DANAK har i den forbindelse afprøvet en prototype baseret på indtastning fra laboratoriets side i et Excell regneark. Det var tanken, at disse Excell filer efterfølgende skulle overføres til hjemmesiden. Tiden er imidlertid løbet delvis fra den teknologi, idet man nu kan fremstille en applikation baseret på indtastning i DANAK s database via en internetopkobling. Der er opbygget kravspecifikationer til denne applikation, som har været forelagt repræsentanter for laboratorierne (Eurolab m.fl.) til lancering hurtigst muligt. Samtidig med, at metodelisterne for prøvning lægges i databasen, omlægges måleevneskemaerne for kalibreringslaboratorierne, så de ligeledes lægges direkte ind i databasen af laboratoriet selv. Fordelene ved laboratoriets direkte indtastning i databasen er: Færre konverteringsfejl ved overførsel af måleevneskemaer til DANAK. Stærkt forøgede muligheder for at søge i måleevneskemaer og metodelister. Det bliver muligt at søge på enkelte linier og parametre i metodelisterne og at sammenligne på tværs af laboratorierne. Ny bekendtgørelse om bedriftssundhedstjeneste Ny gruppe af virksomheder skal nu tilsluttes bedriftssundhedstjenesten Også ny ydelsesnormering I de allersidste dage af august kom den nye bekendtgørelse om bedriftssundhedstjeneste, Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 750 af 24. august Den væsentligste ændring er, at der nu er fastsat tidspunkt for tilslutning til Bedre arbejdsgange for assessorerne ved håndtering af måleevneskemaer og metodelister. Applikationen er opbygget i tre dele: 1. En indtastningsdatabase, hvori laboratorierne indtaster deres metodelister hhv. måleevneskemaer via internettet. Brugerfladen for indtastningsdatabasen er forskellig for prøvning og kalibrering, og adgangen dertil er beskyttet af passwords. 2. En overførselsfunktion, hvori assessorerne gennemser og godkender metodelisterne og måleevneskemaerne. Efter godkendelse overføres alle data til DANAK s database. 3. Selve DANAK s database, hvortil der er adgang via DANAK s hjemmeside. Applikation integreres i DANAK s søgefunktion/register på hjemmesiden. bedriftssundhedstjeneste for brancher, som indtil nu ikke har været omfattet. En anden væsentlig ændring for de eksisterende bedriftssundhedstjenester er, at der nu er fastsat en minimums ydelsesnormering, hvor den tidligere i praksis opererede med en dimensioneringsnorm. Nyt er også kravet om, at alt fagligt personale skal have gennemgået en teknisk eller sundhedsfaglig grunduddannelse eller opnået tilsva- rende kvalifikationer. Det gælder nu for alle ansatte med tilknytning til faglig rådgivning. Efter den tidligere bekendtgørelse gjaldt dette kun for de personer, der skulle sikre at BST en dækkede de 5 fagligheder. Der er desuden indskrevet bestemmelser vedrørende planlægning af kontrolbesøg hos BST erne, et emne der efter DANAK s opfattelse indtil videre har fungeret fint i samarbejde med BST erne. Det har dog desværre vist sig, at der i enkelte tilfælde har været et behov for at tydeliggøre, hvordan besøgene planlægges, hvorfor der er medtaget bestemmelser om dette i den nye bekendtgørelse. For den del, som handler om godkendelsesordningen for bedriftssundhedstjenester er der ikke sket de store ændringer. Her er de DANAK-personalia Tiltrådt: Annsofie Gundlach, 1. juli 2001, jurist i DANAK. John Molbæk Christiansen som ledende assessor, 1. september 2001, akkreditering til certificering. Hanne Urhøj som ledende assessor, 1. september 2001, godkendelse og kontrol af BST. Mads Lindberg, 1. november 2001, bogholder DANAK. Fratrådt: Ledende assessor i certificeringssektionen, Pernille Brinkløv, 31. august Ledende assessor (vikar i certificeringssektionen), Ilse Just, 30. september Ledende assessor i laboratoriesektionen, Kirsten Munk Dorph, gik på pension efter mange års tjeneste, 30. november Nye akkrediteringer Perioden fra 1. april 1. december 2001 Certificering og inspektion Inspektion: Akkr. nr SGS Danmark A/S 9039 RM-Gruppen A/S Prøvning Akkr. nr. 433 H. Lundbeck A/S 434 Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium 435 Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Arktisk Miljø 431 Central Laboratory of Health Protection Inspectorate, Chemistry Laboratory of Tartu Department. vigtigste pejlemærker fortsat krav om, at BSTs rådgivning skal være helhedsorienteret, forebyggende og støtte virksomhedernes eget arbejdsmiljøarbejde, ligesom der fortsat er krav om, at BST udarbejder handlingsplaner for udviklingen af kvaliteten af rådgivningen og medarbejderkvalifikationerne. Fokuspunkterne for de kommende kontrolbesøg vil være kendt fra tidligere og vil især findes inden for følgende områder: Kvaliteten af rådgivningen i relation til det helhedsorienterede, forebyggende og understøttende Medarbejderkvalifikationer i relation til rådgivningsområder Evaluering Løbende udvikling af kvaliteten Notificerede organer iht Byggevaredirektivet 1. Dansk Beton Certificering, Teknologisk 2. Institut Inspektionsorganet for Cement, FORCE Instituttet 3. DS Certificering Yderligere information om de enkelte akkrediteringer kan søges i DANAK s register på Nye priser 1. juni 2001 trådte nye priser for DANAK s ydelser i kraft. Den nye bekendtgørelse indebærer en regulering af gebyrsatserne, og der indføres en ny gebyrtype, transportgebyr, som skal dække DANAK s omkostninger ved besøg hos akkrediterede virksomheder. Endelig er der indført gebyr for udpegning og notificering af bemyndigede organer, andre bedømmelses- og godkendelsesordninger, og for BST-godkendelse. Reguleringen af satserne er nødvendig for at dække den generelle stigning i omkostninger, som har fundet sted siden foråret 1999, hvor gebyrerne senest er blevet ændret. Timesatser for ledende assessorer er hævet til 900 kr. pr. time og for tekniske assessorer til 725 kr. Omkostninger til transport er hidtil blevet dækket over det årlige administrationsgebyr. DANAK har i den nye bekendtgørelse valgt at reducere administrationsgebyret og opkræve transportgebyr på kr. pr. person for hvert besøg hos kunder. Det skyldes ønsket om en mere reel fordeling af transportomkostningerne, de kunder, som skal have flere besøg, betaler for det. Samtidig er dog fastholdt, at gebyret pr. besøg er det samme uanset, hvor i landet kunden bor. Certificeringsorganer med mere end 2 akkrediteringer får fremover et lavere administrationsgebyr med rabat for 3. og 4. akkreditering. Det skyldes, at de administrative omkostninger ikke forøges proportionalt med antallet af akkrediteringer, og det afspejles nu i gebyrtrappen for certificeringsorganer

7 DANAK S KURSER OG KONFERENCER Dato Titel Målgruppe Sted DANAK s kontaktperson(er) DANAK s opfølgning af Laboratorier og Arne Kjær Sørensen grundkursus tidligere kursister på Pharmakon, Hillerød Karin-Ulla Thaysen grundkurser DANAK/EUROLAB-kursus Dahlerups Pakhus Arne Kjær Sørensen Metrologisk sporbarhed af Laboratorier (Rådssalen) Karin-Ulla Thaysen kemiske målinger DANAK/EUROLAB Peer Lang Pedersen Brug af EDB i akkrediteret Laboratorier Dahlerups Pakhus Karin-Ulla Thaysen kalibrering og prøvning DANAK s grundkursus Laboratorier og Hjalet Arne Kjær Sørensen assessorer (Vordingborg) Karin-Ulla Thaysen Brug af måleresultater som Arne Kjær Sørensen beslutningsgrundlag specifika- Laboratorier Dahlerups Pakhus Karin-Ulla Thaysen tionsgrænser og måleusikkerhed DANAK/EUROLAB AREPA Peer Lang Pedersen Brug af EDB i akkredi- Laboratorier (Silkeborg) Karin-Ulla Thaysen teret kalibrering og prøvning Usikkerhedsberegning af Laboratorier Skjoldenæsholm Arne Kjær Sørensen kemiske målinger (Hvalsø) Karin-Ulla Thaysen Brug af måleresultater som Hotel Hesselet Arne Kjær Sørensen beslutningsgrundlag specifika- Laboratorier (Nyborg) Karin-Ulla Thaysen tionsgrænser og måleusikkerhed Yderligere information: Karin-Ulla Thaysen, ktefs.dk NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER FRA EA I nedenstående er det kun EA-2/05, EA-3/04 og EA-5/01, der direkte relaterer til akkrediterede virksomheder. Ref. No Titel Udgivet Status EA-1/01 EA Publications (list of all EA-publications) AUG 2001 Revideret EA-1/03E EA Annual Report (2000) APR 2001 Ny EA-1/04 EA Memorandum of Understanding AUG 2001 Revideret EA-1/05 Contact Persons of EA Members, Associate Members, AUG 2001 Revideret Contracts of Co-operation and observers EA-1/08 EA Multilateral Agreement Signatories AUG 2001 Revideret EA-1/09 Status of EA Participation in APLAC Proficiency Testing (PT) Programmes AUG 2001 Revideret EA-1/10 Status of EA Interlaboratory Comparisons (ILC) in Calibration and Testing AUG 2001 Revideret EA-1/11 Meetings of Expert groups, Task forces and Joint Working Groups reporting AUG 2001 Revideret to the EA Laboratory Committee EA-1/12 History of EA Interlaboratory Comparisons (ILC) in Calibration and Testing AUG 2001 Revideret EA-2/01-S3 EA Supplement 3 to EA-2/01, EA Rules of Procedure, Complaints Procedure MAR 2001 Revideret EA-2/05 The Scope of Accreditation and Consideration of Methods and Criteria for AUG 2001 Revideret the Assessment of the Scope in testing (with EUROLAB) EA-2/10 EA Policy for Participation in National and International AUG 2001 Ny Proficiency Testing Activities EA-3/04 Use of Proficiency Testing as a Tool for Accreditation in Testing AUG 2001 Revideret EA-5/01 Guidance on the Application of EN AUG 2001 Revideret NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER FRA DANAK Ref. No Titel Udgivet Status TF 5 Anerkendte kalibreringscertifikater Revideret TF 6 Kalibreringslaboratoriers tekniske kompetence Revideret TF 7 Kalibreringscertifikater Revideret RL 4 Bagsidetekst til prøvningsrapporter og kalibreringscertifikater samt Revideret kalibreringslaboratoriers anvendelse af kalibreringsmærkater RL 5 Feltaktiviteter Revideret RL 8 Anvendelse af DS/EN 45004: Revideret RL 17 Anvendelse af ISO/IEC Guide 66: 1999 ved akkreditering Ny til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer RL 18 Kvalifikationskrav ved inspektion og certificering Ny DANAK Erhvervsfremme Styrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf: Fax: DANAK Dansk Akkreditering tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker anerkendelse nationalt og internationalt af deres prøvnings-, og kalibreringsydelser samt certificeringsaktiviteter og inspektion. DANAK er en del af Erhvervsfremme Styrelsen. DANAK-NYT Udgiver: Erhvervsfremme Styrelsen. Ansvarshavende: Ulla Jacobsen, informationschef. Redaktion: Inge-Lise Clausen, DANAK, Hanne Hellerup Jørgensen og Erik Ljunggren, INFO. Grafisk og teknisk produktion: Brandt & Co. Oplag: Yderligere eksemplarer af DANAK-NYT kan rekvireres hos Erhvervslivets Hotline, tlf eller printes fra 1

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.08.03 Side : 1/9 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret til certificering af referencematerialer,

Læs mere

NETHERLANDS RvA BELGIUM BELTEST, BKO-0BE FRANCE COFRAC DENMARK DANAK SOUTH AFRICA SANAS

NETHERLANDS RvA BELGIUM BELTEST, BKO-0BE FRANCE COFRAC DENMARK DANAK SOUTH AFRICA SANAS Akkreditering er styrket globalt IRLAND NAB NETHERLANDS RvA BELGIUM BELTEST, BKO-0BE NORWAY NA SWEDEN SWEDAC SWITZERLAND SAS FINLAND FINAS UNITED KINGDOM UKAS SPAIN ENAC FRANCE COFRAC DENMARK GERMANY DAS,

Læs mere

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9

DANAK s akkrediteringsmærke og henvisning til akkreditering Nr. : AB 2 Dato : 2015.xx.yy Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 Udkast til revision af AB 2, juni 2015 Side : 1/9 1. Anvendelsesområde 1.1 Akkrediteringsbestemmelsen finder anvendelse på akkrediterede laboratorier, udbydere af præstationsprøvning, laboratorier akkrediteret

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 FORORD Det er DANAK s politik at udbyde kurser, der henvender sig til akkrediterede laboratorier, laboratorier, der ønsker at blive akkrediteret, samt virksomheder,

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

DANAKs strategi 2015-2020

DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs mission At sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. DANAKs vision At øge værdien af akkrediterede ydelser. Den Danske

Læs mere

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast

Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.: 412419 Længde: 516 mm Bredde: 484 mm Højde: 40 mm Vægt: 1,45 kg Materialer: Sprøjtestøbt plast 4mykid ApS Att.: Anders Jørgensen Holmensvej 36 A 3600 Frederikssund Ordrenr. 412419 Bilag 2 Initialer laha/flg/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: PlayTray Møbeltype: Bakke til høj barnestol Lab.nr.:

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Møbeltype: Bord Lab.nr.: 429756C Længde: 1800 mm Bredde: 800 mm. Enkeltresultater fremgår af bilag 1.

Møbeltype: Bord Lab.nr.: 429756C Længde: 1800 mm Bredde: 800 mm. Enkeltresultater fremgår af bilag 1. Birkemose A/S Att.: Inge Prebble Faaborgvej 14 5854 Gislev Ordrenr. 429756 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/flg/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Four Eating Møbeltype: Bord Lab.nr.: 429756C Længde:

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

der fortsat giver gode rammer for dialog og samarbejde.

der fortsat giver gode rammer for dialog og samarbejde. DANAK flytter DANAK har nu eksisteret som selvstændig organisation i 1 år, eller hvis det skal være formelt i snart 2 år, da udskillelsen reelt skete med virkning fra den 1. januar 2002. Vi har i denne

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. C E RTIFI CE RI NG SORDNIN GEN Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. I medfør af 2, stk. 4, 15 A og 30, stk. 2 og 5 i

Læs mere

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23

Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE Akkreditering som grundlag for notificering Nr. : AB 18 Dato : 2011.12.02 Side : 1/23 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkrediteringsbestemmelse indeholder krav til de virksomheder

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

REFERAT. Sektorudvalg for Certificering. : 10. marts 2016, kl.10.00-12.00. Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde. 31. marts 2016 21-06-0025

REFERAT. Sektorudvalg for Certificering. : 10. marts 2016, kl.10.00-12.00. Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde. 31. marts 2016 21-06-0025 Sektorudvalg for Certificering Tid Sted : 10. marts 2016, kl.10.00-12.00 : DANAK Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde 1. Velkomst og præsentation af nye medlemmer 31. marts 2016 21-06-0025 Deltagere: Annette

Læs mere

Nyt fra DANAK. Jesper Høy, DANAK juni 2017

Nyt fra DANAK. Jesper Høy, DANAK juni 2017 Nyt fra DANAK Jesper Høy, DANAK juni 2017 1 Finanslov 2017 I finanslovsforliget, der blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 18. november blev

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand

Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt. med drikkevand Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 30, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering

REFERAT. 10. november 2015 Sag 21-06-0025. 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering REFERAT 10. november 2015 Sag 21-06-0025 8. møde i DANAKs Sektorudvalg for Certificering Tid : 19. marts 2015, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere: Anders Mortensen

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT. Energi og Klima

PRØVNINGSRAPPORT. Energi og Klima PRØVNINGSRAPPORT Produkt: Brugg præisoleret fleksibelt fjernvarmerør 2 20/110 mm Isoplus præisoleret fleksibelt fjernvarmerør 2 20/110 mm Logstor præisoleret fleksibelt fjernvarmerør 2 20/110 mm Set Pipe

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Møbeltype: Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm. Materialer: Stel: Ø 16 mm metalrør

Møbeltype: Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm. Materialer: Stel: Ø 16 mm metalrør Four Design A/S Faaborgvej 14 5854 Gislev Ordrenr. 645296-2-1 Bilag 2 Prøvningsrapport Materiale: Model: Four Cast 2 Four Møbeltype: Stol Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm Vægt: 5,7 kg Materialer:

Læs mere

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ

Læs mere

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner M-kids Janumvej 20 DK-9460 Brovst Ordrenr. 631254-1 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Høj barnestol Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde:

Læs mere

Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg

Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg Tid og sted: 26. februar 2008, kl. 10.00 IdealCombi A/S, Hurup Til stede: Jens Erik Gram (JE) Michael Vesterløkke (MV) Johny Jensen (JHJ) Per Møller

Læs mere

Afbud fra: Jacob Færgemann, som efter planen skulle fortælle om nye fødevareschemes.

Afbud fra: Jacob Færgemann, som efter planen skulle fortælle om nye fødevareschemes. Referat 5. møde i DANAKs sektorudvalg for Certificering Tid : 31. oktober 2013, kl. 10:00 14:00 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere : Anders Mortensen, Niels Kofod, Anette Dragsdahl,

Læs mere

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6

Arbejdsmiljø Nr. : RL 18 Kompetencekrav ved inspektion og certificering Dato : 2009.03.26 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er eller ansøger om at blive akkrediteret til inspektion af arbejdsmiljø og/eller certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer.

Læs mere

Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010

Danak-NYT. Forenkling af akkrediteringsprocessen. Mange nye standarder på vej. Østersømøde om. Nr. 21 - November 2010 Danak-NYT Nr. 21 - November 2010 Mange nye standarder på vej Østersømøde om GHG-verifikation Forenkling af akkrediteringsprocessen DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder, der ønsker NA tional og

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Teststandarder for online væddemål SCP.01.01.DK.1.0 SCP.01.01.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med teststandarderne... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens... 3 2.1.1 Første certificering...

Læs mere

Model: Klarskov Egoret højstol. Møbeltype: Høj barnestol Lab.nr.: 469420 Længde: 529 mm Bredde: 529 mm Højde: 808 mm

Model: Klarskov Egoret højstol. Møbeltype: Høj barnestol Lab.nr.: 469420 Længde: 529 mm Bredde: 529 mm Højde: 808 mm Klarskov ApS Att.: Ros-Mari Mattsson Ladegårdsgade 74 5610 Assens Ordrenr. 469420 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Klarskov Egoret højstol Møbeltype: Høj barnestol Lab.nr.:

Læs mere

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder

Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation. Forsikring & Pension Januar 2016. Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Januar 2016 Indbrudsalarmanlæg (AIA) Kravspecifikation Certificering af AIA-virksomheder Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Udvalgets medlemmer (fremmødte) præsenterede sig og gjorde herunder rede for tilhørsforhold og kendskab til akkreditering.

Udvalgets medlemmer (fremmødte) præsenterede sig og gjorde herunder rede for tilhørsforhold og kendskab til akkreditering. Referat af 1. møde i DANAK s sektorudvalg for akkreditering til certificering Tid : 1. februar 2011, kl. 10:00 12:30 Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, Skovlunde Deltagere : Emil Dyrelund Jakobsen EDJ (mødeleder/formand),

Læs mere

Grafisk og teknisk produktion: Brandt & Co.

Grafisk og teknisk produktion: Brandt & Co. NYE ELLER REVIDEREDE DOKUMENTER UDGIVET ELLER ANERKENDT AF EA (EUROPEAN CO-OPERATION FOR ACCREDITATION) Dokumenter markeret med fed i nedenstående oversigt vedrører de akkrediterede organers udførelse

Læs mere

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet 1. Formål Formålet med notat er at beskrive hvilke kvalitetsparametre, laboratorierne skal anvende til dokumentation af analysekvalitet,

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard PEFC Danmark standard PEFC DK 005-3 PEFC Danmarks Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer Revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg

Læs mere

Akkreditering i medierne Roundup

Akkreditering i medierne Roundup DANAK-NYT NR. 23 - NOVEMBER 2011 Ny forordning om byggevarer Kombineret akkreditering til inspektion & prøvning Akkreditering i medierne Roundup DANAK TILBYDER AKKREDITERING TIL VIRKSOMHEDER, DER ØNSKER

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet. Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima

Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet. Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Installation af solvarmeanlæg, VE direktivet og KSO ordningen Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima KSO ordningen 2011 Hovedoversigt for indlæg Hvad er KSO ordningen i dag Status for ordningen

Læs mere

KALIBRERINGSCERTIFIKAT

KALIBRERINGSCERTIFIKAT Side 1 af 5 KALIBRERINGSCERTIFIKAT Udarbejdet i henhold til Dansk Akkrediterings ovennævnte registringsnummer 1. For: Henrik Tofteng A/S Nyager 6 265 Brøndby 2. er i overensstemmelse med DANAK's retningslinier

Læs mere

Møbeltype: Kontorstol Lab.nr.: A Materialer: Metal

Møbeltype: Kontorstol Lab.nr.: A Materialer: Metal Labofa Stole A/S Att.: Finn Pedersen Borgergade 42 4241 Vemmelev Ordrenr. 470981 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Cobra Møbeltype: Kontorstol Lab.nr.: 470981A Materialer:

Læs mere

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 VTO - Vils Tegloverliggere A/S Næssundvej 171 7980 Vils Att.: Thomas Jensen 2012.06.13 [emnenr]/[ordrenr] ehk/[init] CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 Murværkskonsoller,

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri Guideline - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer INDLEDNING Mange fødevarevirksomheder får besøg af certificerede auditorer og/eller kundeauditorer med henblik på kontrol af overholdelse af standarder,

Læs mere

Akkreditering af laboratorier Nr. : AB 3 Dato : 2011.12.14 Side : 1/10

Akkreditering af laboratorier Nr. : AB 3 Dato : 2011.12.14 Side : 1/10 Side : 1/10 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering af laboratorier i henhold til: 1. DS/EN ISO/IEC 17025 Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers

Læs mere

Kvalitetsstyring og certificering mv

Kvalitetsstyring og certificering mv Kvalitetsstyring og certificering mv København 22. juni 2015 Generelt om kvalitetsstyring Kvalitet: Når tingene er, som vi ønsker, at de skal være eller som andre kræver, at de skal være (fx love og myndighedskrav)

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Retningslinjer for sårbarhedsscanning SCP.05.00.DK.1.0 SCP.05.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med retningslinjer for sårbarhedsscanning... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 3 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Version 8 100214. Kravspecifikation. Certificering af leverandørvirksomheder der yder sikringsrådgivning. Side 1 af 8

Version 8 100214. Kravspecifikation. Certificering af leverandørvirksomheder der yder sikringsrådgivning. Side 1 af 8 Version 8 100214 Kravspecifikation Certificering af leverandørvirksomheder der yder sikringsrådgivning Side 1 af 8 Indledning Rådgivning er et vigtigt element i enhver sikringsopgave. Denne Kravspecifikation

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

PRESSEORIENTERING FYRVÆRKERI I DANMARK FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN, DECEMBER 2014

PRESSEORIENTERING FYRVÆRKERI I DANMARK FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN, DECEMBER 2014 PRESSEORIENTERING FYRVÆRKERI I DANMARK FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN, DECEMBER 2014 FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN Brancheforeningen består p.t. af 9 virksomheder, der importerer nytårsfyrværkeri og 7 virksomheder,

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

Møbeltype: Længde: 550 mm Bredde: 520 mm Højde: 835 mm. Ø 11 mm metalramme

Møbeltype: Længde: 550 mm Bredde: 520 mm Højde: 835 mm. Ø 11 mm metalramme Four Design A/S Faaborgvej 14 5854 Gislev Ordrenr. 603552-7-1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Four Sure 88 Møbeltype: Stol Længde: 550 mm Bredde: 520 mm Højde: 835 mm

Læs mere

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om udpegning og notifikation af bemyndigede organer til at udføre certificerings-, kontrol- og prøvningsopgaver i henhold til EF-direktiv om byggevarer (89/106/EØF) BEK nr 229 af 31/03/2001

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering

Danak-NYT. Tema: Teknisk Assessor. Ny bestyrelsesformand hos DANAK. Resultatet af kundeundersøgelsen. Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Danak-NYT Nr. 22 - april 2011 Ny bestyrelsesformand hos DANAK Resultatet af kundeundersøgelsen Nye usikkerhedsdokumenter på vej i kalibrering Tema: Teknisk Assessor DANAK tilbyder akkreditering til virksomheder,

Læs mere

Nyt NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014

Nyt NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014 DANAK Den Danske Akkrediteringsfond Nr 28 I Juni 2014 TEST Reg.nr. XXXX NY VEDTÆGT NYT NAVN NYT DESIGN TILLID TIL LEVERING AF ENERGI WORLD ACCREDITATION DAY BLIVER FEJRET DEN 9. JUNI 2014 ST Reg.nr. XXXX

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand 1)

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand 1) BEK nr 31 af 21/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2616/1754-0002

Læs mere

Møbeltype: Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm. Materialer: Stel: Ø 16 mm metalrør

Møbeltype: Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854 mm. Materialer: Stel: Ø 16 mm metalrør Four Design A/S Faaborgvej 14 5854 Gislev Ordrenr. 645296-1-1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Four Cast 2 Four Møbeltype: Stol Længde: 507 mm Bredde: 581 mm Højde: 854

Læs mere

Analyserapport ITT-test ifølge ETAG 015:2002 Tredimensionelle sømbeslag

Analyserapport ITT-test ifølge ETAG 015:2002 Tredimensionelle sømbeslag Morten Lundvig ApS Rapport nr.: 409160 Pærgårdsvej 3 Side: 1 af 1 7130 Juelsminde Bilag : 4 Initialer : Jij/tup/hbs Analyserapport ITT-test ifølge ETAG 015:2002 Tredimensionelle sømbeslag Materiale: Sømbeslag

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11

INSPEKTION Nr. : AB 17 Bestemmelser for anvendelse af Dato : 2014.11.21 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 ISO/IEC 17020:2012 Side : 1/11 I. Anvendelsesområde Denne akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse ved DANAK s akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020:2012 Overensstemmelsesvurdering Krav til

Læs mere

31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Mandag den 10. november 2008, kl. 13.00-16.00. Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere : Kim Carneiro (KC), Dansk Fundamental Metrologi

Læs mere

En anden vej til CE-mærkning

En anden vej til CE-mærkning En anden vej til CE-mærkning Thomas Bruun Manager ETA-Danmark A/S Hvad er en ETA og hvornår kan man bruge den mulighed? 1 2 3 Det filosofiske ETA er handler om at kunne CE mærke innovative byggeprodukter

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø = 5. december 2008 HSR Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø e êáåöëëî~ê= îéçêk= äçîñçêëä~ö= çã= åçêáåö= ~Ñ= ÑçêëâÉääáÖÉ= äçîé= é = ÕâçåçãáJ= çö= bêüîéêîëãáåëáíéêáéíë=

Læs mere

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013

ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark Sikkerhedsbranchen DBI 24 oktober 2013 ETA-Danmark A/S er et datterselskab af Dansk Standard ETA-Danmark A/S er akkrediteret af som Teknisk vurderingsorgan i henhold til Byggevareforordningen

Læs mere

Anne Lund Andersen. Energisyn. 19. nov. 15. Hvad er energisyn?

Anne Lund Andersen. Energisyn. 19. nov. 15. Hvad er energisyn? Energisyn 19. nov. 15 Hvad er energisyn? Dagsorden Hvem er DI Energi? Hvad er energisynsforpligtelsen? Hvorfor og hvem er forpligtet? Registeret energisynskonsulent? 2 Hvad skal I tage med hjem fra dette

Læs mere

Velkommen 2. 1. Generel information 2. 1.1. Hvad er Nordic Poly Mark? 2. 1.3. Hvorfor forlange Nordic Poly Mark? 3

Velkommen 2. 1. Generel information 2. 1.1. Hvad er Nordic Poly Mark? 2. 1.3. Hvorfor forlange Nordic Poly Mark? 3 www.nordicpolymark.com Velkommen 2 1. Generel information 2 1.1. Hvad er Nordic Poly Mark? 2 1.2 Hvad er frivillig produktcertificering? 2 1.3. Hvorfor forlange Nordic Poly Mark? 3 1.4. Hvad indebærer

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

Certificering og akkreditering (5 point)

Certificering og akkreditering (5 point) 5. Certificering og akkreditering (max. 50 point) Opgave 86 Certificering og akkreditering (5 point) Besvar kort spørgsmålene med stikord eller med eksempler: 1. Hvad betyder begreberne certificering og

Læs mere

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016

EA evaluering af DANAK Maj Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 EA evaluering af DANAK Maj 2016 Erik Øhlenschlæger, DANAK april 2016 1 Omfang af peer evaluering for laboratorieområdet - 2 prøvningslaboratorier (1 aflyst pga. sygdom) - 2 kalibreringslaboratorier - 1

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16, stk. 1 og 2, 18,

Læs mere

Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med

Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f, stk. 2 og 3, 24 g, stk. 1, 2,

Læs mere

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Kloakmestrenes TV-Inspektion Kravspecifikationer Rev.12 / 16. september - 2013 Certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-Inspektion Til brug for certificering af virksomheder, der udfører TV inspektion af kloakledninger, indenfor

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Energisyn? Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der arbejder med energi Hvad laver DI Energi? Interessevaretagelse Fremmer branchens eksport Opdaterer på energidagsordenen Sektioner,

Læs mere

Danak Nyt. DANAK s bestyrelse. Scene of Crime. DANIAmet stifter ny organisation. Akkrediteret inspektion af ventilations- og klimaanlæg

Danak Nyt. DANAK s bestyrelse. Scene of Crime. DANIAmet stifter ny organisation. Akkrediteret inspektion af ventilations- og klimaanlæg TEST Reg.nr. XXXX Nr. 18 - Marts 2009 EXAM Reg.nr. XXXX CAL Reg.nr. XXXX DANAK s bestyrelse Scene of Crime -Findestedsundersøgelser DANIAmet stifter ny organisation Akkrediteret inspektion af ventilations-

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. maj 2006 om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv Transport. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv Transport. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv Transport v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift

Læs mere

Ved tvivlspørgsmål eller tvistigheder kan henvendelse ske til EU ETVs Technical Working Group (TWG)

Ved tvivlspørgsmål eller tvistigheder kan henvendelse ske til EU ETVs Technical Working Group (TWG) Formål af ny miljø teknologi med det formål, at efterprøve relevante objektive og troværdige beviser, for ydeevnen af den nye teknologi, som en virksomhed vil markedsføre. Omfang en skal omfatte de prøvningsresultater,

Læs mere

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk.

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk. Danak-NYT Nr. 16. April 2008 Ny lovgivning der omhandler DANAK Nedenstående love og bekendtgørelser, der refererer til DANAK, kan findes på www.retsinfo.dk. Ref. No Titel Udgivet BEK nr. 1160 Bekendtgørelse

Læs mere

Undersøgelse af danske institutters og firmaers muligheder for at servicere danske virksomheder inden for typeprøvning af legale måleinstrumenter

Undersøgelse af danske institutters og firmaers muligheder for at servicere danske virksomheder inden for typeprøvning af legale måleinstrumenter Undersøgelse af danske institutters og firmaers muligheder for at servicere danske virksomheder inden for typeprøvning af legale måleinstrumenter Rapport nr.: CLM 014A/2003 19. september 2003 DELTA Dansk

Læs mere

Vejledningen henvender sig til såvel vindmølleleverandører som til vindmølleejere.

Vejledningen henvender sig til såvel vindmølleleverandører som til vindmølleejere. Energistyrelsens vejledning til bekendtgørelse 651 om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling, vedligeholdelse og service af vindmøller Indledning Bekendtgørelsen for den

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller

Oplæg til fremtidig dansk. Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller 10. juli 2007 Oplæg til fremtidig dansk Teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmøller Baggrund Den nuværende danske godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT KSO ordningen 2012 Leon Buhl Teknologisk institut Energi & klima KSO-ordningen 2012 Status for ordningen Aktiviteter inden for ordningen VE direktivet Godkendte solvarmeanlæg

Læs mere

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B 9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B Moduler for overensstemmelsesvurdering EF-TYPEAFPRØVNING (modul B) 1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for

Læs mere

ETA-Danmark TI TEMADAG Vandinstallationer og -komponenter til fremtidens krav 12. December 2013

ETA-Danmark TI TEMADAG Vandinstallationer og -komponenter til fremtidens krav 12. December 2013 ETA-Danmark TI TEMADAG Vandinstallationer og -komponenter til fremtidens krav 12. December 2013 ETA-Danmark A/S er et datterselskab af Dansk Standard ETA-Danmark A/S er akkrediteret af som Teknisk vurderingsorgan

Læs mere

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25 Thomas Bruun DS Certificering A/S Program Certificering hvad er det Certificering Værdien af certificering Elementer i en certificeringsordning Hvordan foregår certificering

Læs mere

Vingsted 2012 ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1

Vingsted 2012 ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1 Vingsted 2012 ISO 9606-1 versus DS/EN 287-1 I dag er den gældende danske og europæiske standard DS/EN 287-1:2011 I flere omgange har man forsøgt at skabe fælles fodslag mellem det europæiske standardiseringsorgan

Læs mere

Referat af mødet med branchepanelet for interoperabilitet og sikkerhed den 6. december 2011

Referat af mødet med branchepanelet for interoperabilitet og sikkerhed den 6. december 2011 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 0155 kax@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato 8. december 2011 Referat af mødet med branchepanelet for interoperabilitet og sikkerhed den

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere