En fossil Hvalrostand fra Esbjerg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En fossil Hvalrostand fra Esbjerg."

Transkript

1 En fossil Hvalrostand fra Esbjerg. Af V. NORDMANN. ". Abstract. A fossil walrus tooth is described. The circumstances surrounding the finding are discussed; they indicate that the tooth was clearly not in situ. Den 28. Juni 1944 fik Danmarks geologiske Undersøgelse fra Vicebibliothekar Jons. ERIK TANG KRISTENSEN Meddelelse om, at der af Arbejdsmand KAI ERIK NIELSEN, Esbjerg var afleveret en stor Stodtand til Esbjerg Museum med den Oplysning, at et Par Drenge havde fundet den i en Grusgrav i Nørreskoven ved Esbjerg. Man formodede, at det måtte være Hjørnetanden af en Hvalros, da den var for»uregelmæssig«til at være en Stodtand af en Elefant (Mammuth?). Af den Brevet ledsagende Blyantskitse mente jeg at måtte give Brevskriveren Ret, men bad for en Sikkerheds Skyld Museet om at måtte låne Stykket; det viste sig ganske rigtigt at være et Stykke fra den øvre Del af en Hvalrostand. Finderne af Tanden var to Esbjerg Drenge, PER COSTER og NIELS ERIK COSTER, henholdsvis 9 og 12 År gamle. De havde under deres Leg i Grusgraven fundet denne ejendommelige, langagtige»sten«og taget den med hjem,»for den kunde jo altid bruges som Legetøj«. Her blev imidlertid Arbejdsmand NIELSEN opmærksom på den, og da han syntes, der var noget mærkeligt ved den»sten«, købte han den af Drengene og afleverede den, som ovenfor meddelt, til Esbjerg Museum. Bestyrelsen for Museet var i en Skrivelse af 21. Marts 1948 så elskværdig da Pladsforholdene på det daværende Tidspunkt ikke tillod nogen tilfredsstillende Ordning og Opstilling af Museets geologiske Samling, som bl. a. rummer en stor Del geologiske Objekter, sorri den bekendte, forlængst afdøde esbjergensiske Fabrikant SCHMIDT har indsamlet fra Omegnen indtil videre at deponere Tanden i D. G. U.'s Samling. Det har længe været min Hensigt at publicere det ikke uinteressante Fund, men forskelligt andet Arbejde har bevirket, at Tidspunktet for en Publikation er bleven udskudt. Nu har Esbjerg Museum ønsket at få sin Ejendom tilbage, og derfor publicerer jeg følgende Beskrivelse til Supplering af den kortfattede Beretning om Fundet, som findes i Dagbladet»Vestkysten«i Esbjerg den 2. September Tand-Brudstykket, der mangler såvel Roden som Spidsen, er i Tværsnit ikke cirkelrundt, men som andre Hugtænder af Hvalros noget sam-

2 Jledd. fra Dansk Geol. Forening. København. Bd. 12. [1952]. 245 mentrykt fra Side til Side, nærmest rektangulært med stærkt afrundede Hjørner. Den forreste, hvælvede og fra øverst til nederst konvexe Flade måler 29,5 cm i Længde; den indre, konkave Flade er 26,i cm lang. Tandens største Omkreds (ved Rodenden) er 17,3 cm, dens mindste 14,7 cm. Af Rodendens normalt omkring 7 cm dybe Tandhulhed ses kun en Rest på ca. 2 cm's Dybde med en meget uregelmæssig Bund ; muligvis er det slet ikke Bunden, man ser, men den stærkt korroderede Brudflade ved Stykkets øvre Ende. Brudstykket har nemlig i Størstedelen af sin Længde en meget stærk korroderet Overflade med indtil 4 6 mm dybe, ofte sammenflydende Gruber af varierende Bredde. Selv bortset fra den ved Korrosionen forårsagede Ødelæggelse er Brudstykkets Overflade ikke jævn, men forsynet med:»længdekøle«, hvoraf nogle er usædvanlig kraftige med dybe»riller«imellem, noget, der er sjeldent, i hvert Fald ikke almindeligt, på Nutidens Hvalrostænder. Det mærkeligste er imidlertid de svagt, rnen meget tydeligt»indskårne«, meget smalle Tværfurer, der som bølgeformede Ringe omgiver Tanden. Der er på Brudstykket talt ialt 14 efter hverandre følgende Tværfurer med Mellemrum, der varierer fra mm i Bredden. Furerne findes tættest ved Rodenden. Sådanne Tværfurer (Tilvæxtlinier?) har hidtil været ukendte for mig, ligesom Dr. DEGERBØL, til hvem jeg har vist Tandstykket, var ukendt med dette Fænomen. De ses nemlig ikke på friske Tænder; kun på en enkelt af de fossile Hvalrostænder, som er fundne på Stranden ved Rubjerg Klint mellem Lønstrup og Løkken (se nedenfor), ses de, men er ikke nær så i Øjne faldende som på det her beskrevne Brudstykke. Betegner de Vækstperioder i Tandens Liv? Og hvor langvarig har hver enkelt Periode været? Jeg har ikke kunnet finde noget derom i Litteraturen. Tanden voxer ved, at der mellem det allerede dannede Tandben (Dentin) og den i Tandhulheden siddende, bløde Tandkim (Pulpa) dannes nye Lag af Tandben. Da Tandhulheden i store, rodaabne Stødtænder (Elefant, Hvalros o. a.) er mere eller mindre stærkt tilspidset, bliver Dentinlagene formede som Kræmmerhuse inden i hverandre, og det maa være deres frie, tynde Rande, der som fint indridsede tætsiddende Linjer ses mellem de heromtalte, noget grovere Væxtfurer^). Tandstykkets nuværende Overflade er imidlertid ikke den oprindelige, idet Tandbenet (Dentinen) har været dækket af et tyndt, leagtigt Lag, som nu hovedsageligt forekommer på og omkring de korroderede Partier. Der hvor det har været muligt at måle dets Tykkelse, er denne højst ca. 2 mm. Sprænger man Dele af dette yderste Lag bort, seer man, at de omtalte Tværfurer findes under dette Lag, og det er altså Grunden til, at de ikke ses på friske, ubeskadigede Tænder. 1) Efter at ovenstående var gået i Trykken, så jeg hos en Bekendt en recent Hvalros- Hugtand, poleret og anvendt som»souvenir«. Tanden, som stammer fra Grønland, og hvis konvexe Forkant er 46,4 cm lang, (medens Omkredsen nær Rodenden at den fra Siderne temmelig sammentrykte Tand er 10,5), er på den højre, svagt hvælvede Side prydet med et Relief : Et forsænket Felt, hvori Årstallet 1937 er udsparet i det ellers fjernede lelag; det derved blottede Tandben har af Kunstneren fået en nubbret Ovellade. På denne ses i en ganske bestemt Belysning tre parallele Furer, der efter min Mening er af samme Slags som de for omtalte Tværfurer, der ses på Taridbenets Overflade af den fossile Tand.

3 246 V. NORDMANN: En fossil Hvalrostand fra Esbjerg. Tandstykkets nuværende Overflade er, antagelig ved Rulning på en Strandbred eller under Transporten i Jordmasserne (Diluvialsandet), bleven glat poleret undtagen i de dybe Længdefurer, hvis Bund er noget ru efter det bortfjernede Dække af lelaget. Det meste af Brudstykket fremtræder nu med en hvidgul Farve som på friske Tænder, medens det korroderede Parti (som for en stor Del endnu har bevaret det leagtige Lag) er farvet brunt af et Stof, hvis Oprindelse og Natur man ikke har kunnet erkende. Den venstre Side af Tanden er mere mørkfarvet, næsten sort, medens den konkave Bagside er lysere brun. Hvor lelagets Rester dækker Tandbenet, er Farven ikke trængt igennem dem trods deres meget ringe Tykkelse; hvor dybt den er trængt ind i det blottede Tandben, kan ikke siges, men det er sandsynligvis også kun yderst lidt, selv i Bunden af de store Korrosionsgruber. Levninger af Hvalrosser hører til de sjældneste i Danmarks Jord. For mange År siden fandtes der i et gruset Sandlag (Diluyialgrus?) ved den i 1892 nedbrændte, gamle Vindmølle»Svanemøllen«på Østerbro i København, på Østsiden af Strandvejen, tæt ØNØ for S-Banestationen»Svanemollen«ca. 4V2 m u. O. en Del af Hovedskallen af en Hvalros, hvori der endnu sad den ene, velbevarede Hugtand. Stykket er i Følge HERLUF- WINGE (1) omtalt af Naturforskeren, Dr. H. H. BECK ( ) i et Håndskrift, som opbevares på Universitets Zoologiske Museum, og som har Titlen : Oversigt over de fossile Levninger af Organismer, soni er fundet i de quartære (diluviale) Dannelser i Danmark. Dette Brudstykke er imidlertid senere forsvundet. På Stranden langs Lønstrup Klint er der på en lang Strækning frâ tæt N f. Nørre Lyngby til et Par km N f. Lønstrup lige siden 1863 fra Tid til anden fundet temmelig velbevarede Hugtiénder af Hvalrosser. Den Omstændighed, at der kun var fundet Tænder, men ellers ingen andre Levninger af Skelettet, i Forening med, at Hvalroslevninger ikke var fundet i selve Klintens Jordlag, foranledigede JAPETUS STEEN- STRUP til at antage, at Tænderne hidrørte fra et med de værdifulde Hvalrostænder ladet Skib, der engang var strandet på Kysten (2); men i 1899 fremhævede Axel Jessen, at der blandt de senere fundne Tænder af voxne Dyr også er fundet (værdiløse) Tænder af Unger, og han sluttede deraf, at der er»ingen Tvivl om, at de må stamme fra Lagene i Klinten«(3). Under sin sidste Omtale af dem (1931 og 1936) mener AXEL JESSEN derfor, at de på Grund af deres velbevarede Ydre snarest må henføres til Yoldialeret (4). Da Strøm og Bølgeslag på denne Del af Jyllands Vestkyst flytter alt på Strandbredden liggende løst Materiale i Retning fra Syd til Nord, må Tænderne hidrøre fra Jordlag, der findes mellem Stensnæs (udfor hvilket Sted de fleste Tænder er fundet) og Nørre Lyngby eller endnu lidt sydligere. På denne Strækning findes af marint Ishavsier kun det Yngre (senglaciale) Yoldialer, så det er rimeligt at antage, at Tænderne er udvaskede fra dette. Men nu den her beskrevne Tand fra Esbjerg? Hvor stammer den fra? Oplysningerne angiver en Sandgrav i Nørreskoven, men dette er strængt taget ikke tilstrækkeligt for at kunne bestemme dens geologiske Alder, så længe vi ikke med,sikkerhed ved, om den er fundet»in situ«, fastsiddende i Sandet eller Gruset; det er jo muligt, at den er.fundet liggende los på

4 .\ledd. fra Dansk (;eol. l-'orening. Kobenliavii. lid. 12. [1952]. 247 >-««tuaai«àairfméi Fig. :i. Del af en reecnt Ilvalrostand. 1 Hunden af <k-t udskårne Felt skimles et Stykke af en Tværfure foran hvert af Tallene 1, 9, 3 og 7. Naturlig Størrelse. l-'iti. 1. Den fossile i Ivalros-Iluglaiul Ira lîsljjcrg. Halv Storrelse. jj > t Fig. 2. Del af samme Tand i naturlig Størrelse. Tværfurernc i Tandbcnet ses tydeligt.

5 248 V. NORDMANN: En fossil Hvalrostaiid Ira Esbjerg. Gravens Bund eller på de fra Væggene nedskredne Sandmasser. I sidstnævnte Tilfælde er Sandsynligheden størst for, at den virkelig hidrører fra Gruset eller Sandet, som er afsat af Smeltevandsfloder og stammer fra næstsidste Nedisning. Ganske vist har den jo også heri ligget på sekundært Leje, og vi ved altså ikke, i hvilke præ- eller tidlig Interglaciale, marine Aflejringer den lå på primært Leje. Formodentlig har det været det under Diluvialsandet liggende arktiske Esbjerg-Yoldialer eller de lidt yngre marine boreoarktiske Aflejringer, der er kendt fra Boringerne ved Vognsbøl. Hvis Tanden derimod er fundet løstliggende på Bunden af Graven, er den Mulighed derimod ikke udelukket (selv om Sandsynligheden derfor ikke er stor), at Tanden kan være henkastet af Mennesker, og i Virkeligheden har hørt hjemme et helt andet Sted. Det er nemlig ikke sjeldent, at Grusgravene, især når de i længere Tid har stået ubenyttede, er bleven anvendt som Lossepladser for Dagrenovation og andet Affald, blandt hvilket der kan forekomme de mærkeligste Ting. I D. G. U.'s Samling findes således et Stykke af Halepanserét af et af de store, tertiære Kæmpebæltedyr, Panochtus tuberculatus (?) fra Sydamerika; det angives at være fundet i en Sandgrav (Diluvialsand) ved Hammel NV f. Aarhus. At Stykket har været i Menneskehænder, før det havnede i Sandgraven, fremgår med al Tydelighed deraf, at det er savet til, så det kan anvendes som Brevpresser eller lignende. Endvidere findes der en velbevaret Kindtand af en indisk Elefant (den nulevende Art), fundet henkastet i et gammelt, udtømt Tørvehul i en Kolonihave på Årupvej i Vorup ved Randers Fremdeles en Benplade af Bugskjoldet af en stor Havskildpadde, opmudret i Aarhus Havn, samt nogle leskæl af en nordamerikansk Pansergedde {Lepidosteus), fundet i Fylden fra en Grundudgravning på en Byggeplads på Refshalevej, Christianshavn. At finde tropiske Snegle- og Muslinge-skaller, såvel af Ferskvands- som Saltvandsarter, i vore Sandgrave er heller ikke helt usædvanligt. De er ofte smukt polerede, så det indre Perlemorslag er kommet frem, og de tilhører sådanne Arter, som anvendes til Pryd på Æsker, Smykkeskrin, Pibebrætter og andre Galanterivarer. Det er jo muligt, at vor Hvalrostand har henhørt til denne Kategori af»jordfundne«naturgenstande. Herpå kunne det tyde, at der ved den sidste,, grundige Undersøgelse af Tanden i Riller og på Brudflader fandtes enkelte ganske små Klatter af en fedt- eller voxagtig Beskaffenhed, som ikke kunne antages for at hidrøre fra Sandet eller Gruset. Som Resultat af en kemisk Analyse af disse små og lidet i Øjne faldende Rester, foretaget på D. G. U.'s Laboratorium, meddeler Assistent H. SKOVSBØL HANSEN følgende: Prøven rystedes med Æter. Efter Bortdampning af Æteren var der en Del Råfedt (Fedt, Vox, Harpix o. s. v,). Rest fra Æterudtræk blev undersøgt under Mikroskop. Det så ikke ud til at være Ler, men kunde i øvrigt ikke bestemmes. En lille Smule af Prøven blev glødet. Den gav Gasudvikling, men der blev en Del hvid Aske tilbage. Efter at ovenstående var skrevet, anmodede jeg ved Tilbageleveringen af Tanden Sekretæren ved Esbjerg Museum, Hr. N. THOMSEN, om hvis det var muligt at fremskaffe yderligere Oplysninger. Efter nogen Tids

6 Medd. fra Dansk Geol. Forening. Kobenhavn. Bd. 12. [1951]. 249 Forlob meddelte Hr. THOMSEN mig (16. Oktbr. 1952), at Efterforskningen havde givet det triste Resultat, at Tanden virkelig hørte til sidstnævnte Kategori. En af de oprindelige Findere, som i Mellemtiden er bleven voxen og gået til Søs, var heldigvis kommen hjem og kunde meddele, at Arbejdsmandens Fortælling er pure Opspind. Tanden er i Virkeligheden af Drengene fundet blandt en Del Skrammel og andet Affald på den Losseplads, som Esbjerg- Kommune ejer godt 600 m VSV f. Vognsbol Bro, NV f. Esbjerg. - Det følger af sig selv, at det så ikke længere er muligt hverken at konstatere Tandens»geologiske Alder«eller dens oprindelige Hjemsted; at den derimod er fossil, derpå tyder dens navnlig på Brudfladerne stærkt afslidte Udseende. 1. WINGE, HERLUF. Om nogle Patte'dyr 1 Danmark. Vidensk. Medd. Naturhist. Forening, København 1899, S STEENSTRUP, JAP. Nogle Bemærkninger om OTTAR'S Beretning til Kong ALFRED om Hvalros- og Hvalfangst i Nordhavet på hans Tid. Historisk Tidsskr. 6. Række, Bd. n. Kbhvn , S JESSEN, AXEL. Geologisk Beskrivelse til Kortbladene Skagen, Hirshals... Danm. geol. Unders. 1. Række Nr. 3. Kbhvn. 1899, S JESSEN, AXEL. Lønstrup Klint. With an English Summary. D. G. U. 2. Række Nr. 49. Kbhvn. 1931, S. 72. Vendsyssels Geologi. D. G. U. 5. Række Nr Udg. Kbhvn. 1936, S. 99.

Profiler gennem Flydejord i Jylland.

Profiler gennem Flydejord i Jylland. Profiler gennem Flydejord i Jylland. Af AKSEL NØRVANG. I den danske Litteratur finder man en Del Beskrivelser af Moser, som er dækket af Aflejringer, der ikke kan være afsat af Isen eller af Smeltevandet

Læs mere

Strandvoldene ved Hornbæk og Alderen af dem.

Strandvoldene ved Hornbæk og Alderen af dem. Strandvoldene ved Hornbæk og Alderen af dem. Af VICTOR MADSEN. Højderne af Strandvoldene ved Nordsjællands Kattegatkyst er første Gang blevet maalt af K. RØRDAM. I sin Doktordisputats»Saltvandsalluviet

Læs mere

Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg

Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg Grusgravene i bakkerne ved Kalundborg af S. A. ANDERSEN Abstract The peninsula of Roesnaes (Røsnæs) on the northwest coast of Zealand has by some authors been regarded as a series of drumlins, by other

Læs mere

HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN

HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN Thy og Vester Han Herred er Kontrasternes Land. Vesterhavets voldsomme Angreb har skabt den lige Vestkyst, der krummer sig uden om Hanstholms Forbjerg,

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Om brug af Zostera. Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005.

Om brug af Zostera. Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005. Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005. 75 Taget med tang isolerede tilfælde fra arkæologernes arbejdsmark Om brug af Zostera Af Jens Nielsen Mennesket har

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n"

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n Muslingeboret Silurkalk, Strandsten fra Kridfhavet, fup.dne som Jøse Blokke paa Bornholm. af KARL A. GRONW ALL. (Meddelt med Tilladelse af Kommissionen for Danmarks g~ologiske Undersøgelse. U nder det

Læs mere

KBM 3972 Hotel d Angleterre

KBM 3972 Hotel d Angleterre KØBENHAVNS MUSEUM / MUSEUM OF COPENHAGEN KBM 3972 Hotel d Angleterre Matrikel 369 (Kongens Nytorv 34 / Hovedvagtsgade 1-3), Købmager Kvarter, Helligånds Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. KUAS j.nr.

Læs mere

Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 6 2002 Gennemgang af

Læs mere

Struvit fra Limfjorden.

Struvit fra Limfjorden. Struvit fra Limfjorden. Af O. B. BØGGILD., Struviten, der er det mineralogiske Navn. paa den af alle Kemikere velkendte Forbindelse, fosforsur Magnesia-Ammoniak, NUl Mg POol, 6H20, er i Naturen fundet

Læs mere

Stendyngen. Det er så godt på Gotland. I dette blad. Stendyngen

Stendyngen. Det er så godt på Gotland. I dette blad. Stendyngen Nr. 3 22. årgang September 2007 Det er så godt på Gotland Der ledes efter minifossiler ved Vavle, se referat inde i bladet I dette blad Efterårets program Referat Albæk Hoved Referat Gotlandsturen Referat

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

Godsog. personvogne til modelbanen

Godsog. personvogne til modelbanen HAASES HOBBYBØGER LAV DET SELV Godsog personvogne til modelbanen Skala HO AF POVL-ERIK HARBY Forord af POUL E. CLAUSEN P. HAASE & SØNS FORLAG KØBENHAVN 1958 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord............................................................

Læs mere

,e Domme 05269.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00. Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

,e Domme 05269.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00. Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 05269.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00 Fredningen vedrører: Knude Klint,e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1973 Fredningsnævnet 26-11-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Naturforholdene i havet omkring Læsø

Naturforholdene i havet omkring Læsø Naturforholdene i havet omkring Læsø Pilotprojekt Marin Nationalpark Læsø Rapport udarbejdet for arbejdsgruppen Havet Juni 2005 Forside: Horneks Odde på nordsiden af Læsø Foto: Merete Binderup (2004) 2

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Jernbaneanlæg for modelbyggere

Jernbaneanlæg for modelbyggere H A A S E S H O B B Y B Ø G E R - L AV D E T S E LV Jernbaneanlæg for modelbyggere Skala H0 AF PAUL O. HANSEN Forord af POUL E. CLAUSEN P. H A A S E & S Ø N S F O R L A G KØBENHAVN 1957 1 HAASES HOBBYBØGER

Læs mere

Oversigt. over Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner i 1963. Mødet 28. januar 1963

Oversigt. over Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner i 1963. Mødet 28. januar 1963 Oversigt over Dansk Geologisk Forenings møder og ekskursioner i 1963 Mødet 28. januar 1963 Hr. Helge Gry holdt foredraget: Noget om Bornholms palæozoikum. I tilknytning til foredraget fremkom indlæg fra

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 1 2 3 Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 4 5 Jelling-monumenterne Verdensarv / 9 Runestenene og deres bevaring / 10

Læs mere

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Juni 1913 til Maj 1914. 5. Juni 1913. Ekskursion til BilIesholm-Gruberne.

Oversigt. over. Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Juni 1913 til Maj 1914. 5. Juni 1913. Ekskursion til BilIesholm-Gruberne. Oversigt over Dansk geologisk Forenings Møder og Ekskursioner fra Juni 1913 til Maj 1914. 5. Juni 1913. Ekskursion til BilIesholm-Gruberne. Afrejse fra Kbhvn. KI. 7,00. Efter Ankomsten.til Lj unggård ved

Læs mere

i>-6-^ - ^^w.^ ty* .-^ -fl* .-- érv i(^ 1.. '^, mfb ^;'''/#^ 1.^- % "MJ-.' >^ » <» / tf'/ .-^'. /...i

i>-6-^ - ^^w.^ ty* .-^ -fl* .-- érv i(^ 1.. '^, mfb ^;'''/#^ 1.^- % MJ-.' >^ » <» / tf'/ .-^'. /...i .-^'. /...i i>-6-^ - ^^w.^ ty*.-^ -fl* t^ I*.-- 1.. érv i(^ '^, #.^ mfb ^^. '^'^\ -\6^ ^;'''/#^ 1.^- % "MJ-.' >^»

Læs mere

Nyt kajanlæg i Kangaamiut

Nyt kajanlæg i Kangaamiut Nyt kajanlæg i Kangaamiut FORUNDERSØGELSER, DESIGN, ØKONOMI OG SAMFUNDSKONSEKVENSER (s133725) og Anguteeraq Therkelsen (s133730) 11837 SOMMERPROJEKT ARTEK DTU VEJLEDERE: MORTEN HOLTEGAARD NIELSEN OG KÅRE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

16 kaskelot-hvaler på Rømø

16 kaskelot-hvaler på Rømø Side 1 af 13 16 kaskelot-hvaler på Rømø Af Thyge Jensen og Svend Tougaard. Den 27. marts blev 16 døde kaskelothvaler fundet strandede på Rømø, Koresand og omliggende sandflak. Det er den største stranding

Læs mere

STENVENNERNE - KØBENHAVNS AMATØRGEOLOGISKE FORENING 40. årg. nr. 2 APRIL 2014

STENVENNERNE - KØBENHAVNS AMATØRGEOLOGISKE FORENING 40. årg. nr. 2 APRIL 2014 STENVENNERNE - KØBENHAVNS AMATØRGEOLOGISKE FORENING 40. årg. nr. 2 APRIL 2014 Musholmbugten ved Stibjerg Strand med Storebæltsbroen i baggrunden, som bliver destinationen for sommerturen, se side 8. Foto:

Læs mere