RESUMÉ: AN VR <fig> - Forvekslelighed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed"

Transkript

1 RESUMÉ: AN VR <fig> - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med, at mærkerne var forvekslelige. Patent- og Varemærkestyrelsen ophævede registreringen for bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration og bistand ved varetagelse af kontoropgaver i klasse 35. Registreringen blev opretholdt for annonce og reklamebistand og for alle tjenesteydelser i klasse 42. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker som omgjorde styrelsens afgørelse. Ankenævnet fandt, at der ikke forelå risiko for forveksling imellem Patrade <fig> Patrafee og Patrawin. KENDELSE: År 2006, den 7. april afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Michael Dorn, Steffen Gulmann og Finn Mikkelsen) følgende kendelse i sagen AN Klage fra over Patrade A/S Århus Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 18. marts 2005 vedrørende sagen VR PATRADE A/S <fig> efter indsigelse fra Patrafee AB Sverige v/sandel, Løje & Wallberg Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt Ankenævnets udtaler: Ankenævnet finder, at mærkerne adskiller sig såvel visuelt, som auditivt og begrebsmæssigt. Ankenævnet finder derfor efter en helhedsvurdering, at der ikke er risiko for forveksling imellem de omhandlede mærker.

2 2 Herefter bestemmes: Sagen tilbagesendes til Patent- og Varemærkestyrelsen med henblik på endelig registrering af VR PATRADE A/S. Sagens baggrund: Den 6. september 2002 indleverede Patrade A/S en ansøgning om registrering af figurmærket for: Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer softvare; juridisk bistand. Varemærket blev registreret den 26. september 2002 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende. I brev af 6. december 2002 fremsatte Sandel, Løje & Wallberg på vegne af Patrafee AB indsigelse mod nævnte registrerings gyldighed. Indsigelsen er fremsat med henvisning til varemærkelovens 23 i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august I breve af 6. december 2002, 19. maj, 4. juni, 3. september, 21. november og 9. december 2003 samt 26. maj og 10. august 2004 anførte indsiger, at figurmærket PATRADE A/S er forveksleligt med indsigers ordmærker PATRAWIN, VR ; PATRAFEE, EU-registrering og VR samt indsigers fi-

3 3 gurmærke PATRAFEE, VR Indsiger gjorde gældende, at der er mærkelighed og sammenfald af tjenesteydelser. Der er indsendt dokumentation for brug af indsigers registreringer. I breve af 5. marts, 25. juli og 18. september 2003 samt 8. januar, 23. marts og 11. oktober 2004 anførte indehaver, at der ikke er mærkelighed og kun er delvis sammenfald af tjenesteydelser. Indehaver gjorde endvidere gældende, at indehaver har brugt varemærket PATRADE A/S siden 1995, og at indsiger intet havde gjort i den mellemliggende periode for at forhindre denne brug og derfor havde udvist rettighedsfortabende passivitet. Endelig anføres det, at PATRADE A/S er velindarbejdet i Danmark for patentbureauvirksomhed. I brev af 10. september 2003 oplyste styrelsen indehaver om, at styrelsen under en indsigelsessag ikke har hjemmel til at tage stilling til, hvorvidt indehaver ved ibrugtagning af mærket PATRADE A/S i 1995 havde opnået en bedre ret end indsiger, når indsiger støttede sin indsigelse på et ældre registreret mærke. Styrelsen meddelte, at indehaver måtte begære indsigers mærker administrativt ophævet, hvis styrelsen skulle tage stilling til påstanden om den ibrugtagne ret siden I brev af 18. september 2003 meddelte indehaver derfor styrelsen, at indehaver ikke ønskede at begære indsigers mærker ophævet, og at de frafaldt påstanden om ibrugtagning af PATRADE A/S siden Indehaver har som nævnt gjort gældende, at indsiger har udvist rettighedsfortabende passivitet ved ikke at have gjort noget for at forhindre, at indehaver har brugt mærket PATRADE A/S siden Styrelsen har imidlertid ikke hjemmel til at tage stilling til denne påstand under en indsigelsessag. I varemærkelovens 23, som vedrører indsigelser, findes således ikke en henvisning til lovens 9 om passivitet. Denne henvisning findes kun i varemærkelovens 28 vedrørende administrative ophævelser.

4 4 Patent- og varemærkestyrelsen meddelte i brev af 21. december 2004 sin foreløbige vurdering af sagen. I brev af 1. februar 2005 anmodede indehaver om, at denne vurdering blev taget op til overvejelse igen. Styrelsen meddelte i brev af 22. februar 2005, at anmodningen ikke gav anledning til at genoptage høringsfasen i sagen. Indehaver anmodede herefter i brev af 3. marts 2005 om, at der blev truffet en egentlig afgørelse i sagen. Den 18. marts 2005 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog delvis indsigelsen til følge med følgende begrundelse: 2. Vurdering af om indsiger har opfyldt sin brugspligt Det fremgår af varemærkelovens 23, stk. 2 jf. 28, stk. 5, at "hvis ophævelsesgrunden er et ældre kolliderende mærke, kan krav om ophævelse kun gøres gældende, hvis den, der har krævet registreringen ophævet, på den anden parts begæring kan godtgøre, at det ældre mærke har været brugt i overensstemmelse med 25. Hvis et ældre registreret mærke kun er blevet anvendt for en del af de varer eller tjenester, for hvilke det er registreret, anses det kun registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne." Det fremgår endvidere af varemærkelovens 25, stk. 1, at "har indehaveren af et registreret mærke ikke inden 5 år fra registreringsprocedurens afslutning gjort reel brug af varemærket her i landet for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller har brugen været ophørt uden afbrydelser i 5 år, kan registreringen ophæves, jf. 28, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted." Indsiger støtter indsigelsen på ordmærkerne PATRAWIN, VR ; PATRAFEE, EU-registreringen og VR samt på figurmærket PATRAFEE, VR Alle mærkerne er underlagt brugspligt. I brev af 5. marts 2003 har indehaver opfordret indsiger til at dokumentere brug af mærkerne PATRAWIN og PATRAFEE i Danmark.

5 5 Brug af PATRAFEE Indsiger har indsendt materiale til dokumentation for brug af mærket PATRAFFE i Danmark i form af kopier af annoncer i De Gule Sider, kopier af korrespondance med danske kunder, kopi af en brochure samt fakturakopier. Materialet viser brug af figurmærket PATRAFEE, som er registreret under VR Det fremgår af kopierne af korrespondancen med danske kunder og fakturakopierne, at de konkret vedrører patenter. Under figurmærket PATRADE på ovennævnte materiale er teksten: Patent, Trademark & Design Renewals anført. På denne baggrund er det styrelsens opfattelse, at materialet viser brug af figurmærket i Danmark for forretningsmæssig bistand ved betaling, administration og overvågning af afgifter vedrørende patenter, varemærker og design i klasse 35. Det er styrelsens praksis, at et varemærke, som er registreret som ordmærke, vil kunne opretholdes, også selv om det anvendes i figurlig udformning. At det indsendte materiale primært viser brug af indsigers figurmærke, er derfor ikke til hinder for, at indsigers to ordmærke-registreringer kan opretholdes for de ovennævnte tjenesteydelser i klasse 35. Ordet PATRAFEE er således en dominerende og fremtrædende del også i det anvendte figurmærke. Under denne indsigelsessag vil indsigers registreringer af mærket PATRAFEE herefter kun blive anset for at omfatte forretningsmæssig bistand ved betaling, administration og overvågning af afgifter vedrørende patenter, varemærker og design i klasse 35. Brug af PATRAWIN Indsiger har indsendt materiale til dokumentation for brug af mærket PATRAWIN i Danmark i form af en erklæring fra indsigers direktør fra 2003; en aftale mellem Patrafee Data AB og Chas. Hude A/S fra 1994 og 1996 vedrørende dataprogrammet for administration af patentgebyrer, PATRAWIN, samt en lignende aftale mellem Patrafee Data AB og Hofman-Bang & Boutard A/S fra Styrelsen finder ikke, at det indsendte materiale dokumenterer brug af PATRAWIN i Danmark inden for de sidste fem år. Aftalerne er fra 1994 og 1996, og erklæringen fra 2003 fra indsiger selv kan ikke stå alene. Under indsigelsessagen vil der derfor blive set bort fra indsigers mærke PATRAWIN. Forvekslelighed Ifølge varemærkelovens 15, stk. 1, er et varemærke udelukket fra registrering, hvis " der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art."

6 6 Indehavers mærke: Indsigers mærker: Registreret for: Visse tjenesteydelser i klasse 42 og annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver i klasse 35. PATRAFEE <w>, PATRAFEE <w> (EU-registrering) og Dokumenteret brugt for: forretningsmæssig bistand ved betaling, administration og overvågning af afgifter vedrørende patenter, varemærker og design i klasse 35. Mærkelighed Indehavers mærke består af ordelementerne PATRADE og A/S. Foran PATRADE er indsat et lilla rektangel. Det dominerende element i indehavers mærke er PATRADE. Der kan således ikke lægges afgørende vægt på den lilla rektangel og selskabsbetegnelsen A/S. Ordet PATRAFEE indgår både i indsigers ord- og figurmærker, og indsigers figurmærke er tilføjet en stiliseret ugle. Ordene PATRADE og PATRAFEE består begge af tre stavelser, nemlig PA-TRA-DE og PA-TRA-FEE. De to første og vigtige stavelser er således fuldstændig identiske, mens bogstavet E optræder i slutningen af begge ord. Det er styrelsens opfattelse, at mærkerne vil blive udtalt på dansk og ikke på engelsk, dvs. at begge mærker udtales som tre-stavelsesord, PA-TRA-DE og PA-TRA- FEE. Selv om ordene måtte blive udtalt på engelsk, kan der ikke ses bort fra den store synsmæssige lighed. Uanset at den første stavelse PA måtte give associationer til ordet patent, finder styrelsen på baggrund af ovennævnte, at mærkerne i deres helhed ligner hinanden både synsmæssigt som lydligt. Parterne har under indsigelsessagen henvist til og kommenteret Stockholm Tingsrätts afgørelse, der også vedrører en konflikt mellem denne sags parter. Resultatet af sagen i Sverige ændrer imidlertid ikke styrelsens opfattelse i denne sag, da styrelsen har vurderet sagen efter dansk praksis. Sammenfald af tjenesteydelser Brugspligten for indsigers registreringer af PATRAFEE omfatter under denne indsigelsessag som nævnt alene forretningsmæssig bistand ved betaling, administration og overvågning af afgifter vedrørende patenter, varemærker og design, som klassificeres i klasse 35.

7 7 Overbegreberne bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration og bistand ved varetagelse af kontoropgaver omfattet af indehavers registrering i klasse 35 omfatter bl.a. forretningsmæssig bistand ved betaling, administration og overvågning af afgifter vedrørende patenter, varemærker og design. Styrelsen finder derfor, at der er sammenfald mellem disse tjenesteydelser. Konklusion Det er herefter styrelsens opfattelse, at mærkerne er forvekslelige i relation til bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration omfattet af indehavers registrering i klasse 35 og forretningsmæssig bistand ved betaling, administration og overvågning af afgifter vedrørende patenter, varemærker og design. Mærkerne er ikke forvekslelige i relation til de øvrige tjenesteydelser omfattet af indehavers registrering i klasse 35 og 42. Indsigelsen tages således delvist til følge og registreringen ophæves for bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration og bistand ved varetagelse af kontoropgaver i klasse 35. Registreringen opretholdes for annonce- og reklamevirksomhed i klasse 35 og for alle tjenesteydelser i klasse 42. Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2. Denne afgørelse indbragte indehaver Patrade A/S for Ankenævnet for Patenter og Varemærker ved brev af 17. maj Klager påstod afgørelsen omgjort således, at registreringen også opretholdtes for bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration og bistand ved varetagelse af kontoropgaver i klasse 35. Klager har begrundet sin påstand med følgende: Styrelsen har i sin afgørelse af 18. marts 2005 fundet, at varemærket PATRADE A/S <fig> er forveksleligt med patrafee i relation til bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration og bistand ved varetagelse af kontoropgaver i klasse 35, idet varemærkerne ligner hinanden både synsmæssigt og lydligt, og idet der er sammenfald mellem de pågældende varer i klasse 35. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Styrelsen har fundet det godtgjort, at Patrafee AB har dokumenteret brug af varemærket patrafee i Danmark for forretningsmæssig bistand ved betaling, administration og overvågning af afgifter vedrørende patenter, varemærker og design i klasse 35. Til støtte for påstanden om, at denne afgørelse skal omgøres, gøres det principalt gældende, at der ikke er risiko for forveksling mellem henholdsvis patrafee og figurmærket PATRADE A/S. Der er for det første ikke mærkelighed.

8 8 Der skal ved bedømmelsen af forvekslingsrisikoen foretages en helhedsvurdering, hvor de modholdte varemærker sammenlignes visuelt, auditivt og begrebsmæssigt. Helhedsvurderingen fører i dette tilfælde til, at figurmærket PATRADE A/S hverken visuelt, auditivt eller begrebsmæssigt er forveksleligt med mærket patrafee. Varemærkerne giver et helt forskelligt visuelt indtryk. Selv om varemærkerne kan siges at bestå af tre stavelser, hvoraf de to første er PA TRA, er dette imidlertid ikke ensbetydende med, at de giver det samme visuelle indtryk. For det første er PATRADE A/S et figurmærke, der består af andet end ordet PATRADE. For det andet og selv hvis der alene tages hensyn til selve ordet PATRADE - opfattes varemærket PATRADE A/S ikke visuelt som et ord, der består af tre stavelser, men derimod af to stavelser, nemlig PA TRADE. Indsigers varemærker opfattes derimod visuelt som varemærker med tre stavelser, hvor der lægges vægt på den særligt beskrivende tredje stavelse. Auditivt giver varemærkerne også et helt forskelligt indtryk. Figurmærket PATRADE A/S udtales naturligt som PA TRADE på engelsk. Det vil aldrig blive udtalt som tre stavelser PA TRA DE. Indsigers varemærke udtales derimod som tre stavelser og med tryk på den særligt beskrivende tredje stavelse PA TRA FEE. Også begrebsmæssigt giver varemærkerne et helt forskelligt indtryk. Den begrebsmæssige vægt lægger i indsigers varemærke på den sidste stavelse, der er beskrivende for den virksomhed, som indsiger driver. Indsigers varemærke henviser til, at indsiger driver virksomhed med betaling, administration og overvågning af afgifter vedrørende patenter. Varemærket PATRADE A/S giver associationer i retning af patenter og handel eller patenter, varemærker og design, altså associationer i retning af traditionel patentbureauvirksomhed. Jeg kan her henvise til dom af 22. juni 2004 fra De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans i sag T-185/02, hvor Retten fastslog, at selv en stor visuel lighed kan opvejes af en begrebsmæssig forskel, således at varemærkerne ikke anses for at være forvekslelige. Sammenligningen vil således være mellem PA TRADE og PA TRA FEE, hvor der naturligt vil blive lagt vægt på den afsluttende del af ordene, der ikke indeholder nogen fælles elementer. Det skal i den forbindelse understreges, at omsætningskredsen er specialiseret inden for IPR-området, hvor engelsk også er det almindeligt anvendte sprog. For det andet er der ikke vareartslighed. Indsiger og PATRADE A/S driver ikke den samme type virksomhed, hvilket også fremgår af indsigers registrering, der indeholder en nærmere specificering af vare- og tjenesteydelsesklasserne. Hvad angår patrafee er der højest delvist varesammenfald i henhold til den tjenesteydelsesfortegnelse, der fremgår af henholdsvis Patrafee AB s registreringer og PATRADE A/S varemærkeregistrering. Patrafee AB har for Styrelsen fremlagt dokumentation for varemærkets brug i Danmark. Det fremgår klart af denne dokumentation, at indsiger kun har dokumenteret

9 9 reel brug af varemærket for betaling, administration og overvågning af afgifter vedrørende patenter. Der er kun fremlagt dokumentation for salg af disse tjenesteydelser vedrørende patenter. Der er ikke dokumenteret et reelt salg af tjenesteydelser vedrørende varemærker og design. PATRADE A/S er et traditionelt patentbureau, der yder rådgivning i forbindelse med patenter, brugsmodeller, varemærker, design og domænenavne. Såfremt der i det hele taget er vareartslighed mellem varemærket PATRADE A/S og varemærket patrafee, er det alene en yderst begrænset del af tjenesteydelserne, der er tilsvarende. Selv hvis det antages, at brugen var dokumenteret for alle de af Styrelsen anførte tjenesteydelser, synes det overdrevent at udelukke indehaveren af et ikke-identisk varemærke fra en registrering for bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration og bistand ved varetagelse af kontoropgaver, når indsiger kun har brugt sit varemærke for yderst specifikke tjenesteydelser, der f.eks. intet har med kontoropgaver at gøre. Subsidiært gøres det gældende, at PATRADE A/S allerede opnåede ret til varemærket PATRADE A/S i 1995, da varemærket blev taget i brug. Indsiger kan derfor ikke på nuværende tidspunkt gøre gældende, at varemærket er forveksleligt med indsigers varemærker. Indsiger har i den mellemliggende periode intet gjort for at forhindre brugen af varemærket PATRADE A/S og har derfor under alle omstændigheder udvist rettighedsfortabende passivitet i forhold til PATRADE A/S. At varemærkerne tilsyneladende har sameksisteret i Danmark siden 1995 viser endvidere tydeligt, at varemærkerne ikke er forvekslelige. I denne forbindelse skal det understreges, at indsiger ikke har dokumenteret, at der har fundet konkrete forvekslinger sted i Danmark. Fejlforsendelser er ikke helt usædvanlige inden for patentbranchen, og det gøres for god ordens skyld gældende, at der i hvert fald ikke er forekommet flere fejlforsendelser mellem Patrafee og PATRADE A/S end mellem andre aktører i branchen. Endelig gøres det i tilknytning hertil gældende, at varemærket PATRADE A/S er indarbejdet i Danmark for patentbureauvirksomhed. Som dokumentation herfor fremlægges udtalelse fra Patentagentforeningen. Varemærket kan således under alle omstændigheder opretholdes på grundlag af denne indarbejdelse. På baggrund af ovenstående skal PATRADE A/S <fig> således opretholdes i sin helhed, herunder også for alle tjenesteydelser i klasse 35 Indklagede Patrafee AB ved Sandel, Løje & Wallberg har den 25. august 2005 kommenteret klagen med følgende: Som svar på den indbragte anke skal vi foreløbig nedlægge påstand om at VR PATRADE A/S (fig.) ophæves i sin helhed subsidiært at den ophæves i overensstemmelse med Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse.

10 10 Til støtte herfor gøres det gældende, at det registrerede mærke er forveksleligt med mine klienters registreringer VR Patrafee, VR Patrafee (fig.), EU-ansøgningen Patrafee samt VR Patrawin, jf. varemærkelovens 15, stk.1, nr Mærkelighed For så vidt angår mærkeligheden, gøres det gældende, at det dominerende element i det angrebne mærke er ordelementet PATRADE. I forbindelse med forvekslelighedsvurderingen skal der således både ses bort fra det meget lidt særprægede figurlige element samt ses bort fra selskabsbetegnelsen, jf. Styrelsens cirkulæreskrivelse af 12. december Både det angrebne mærke og indsigers mærker består af tre stavelser, hvoraf de to første er identiske, nemlig PA TRA. Mærkerne er således PA TRA DE overfor PA TRA FEE PA TRA WIN Forstavelserne PA hhv. TRA er utvivlsomt særprægede for de ansøgte tjenesteydelser, jf. styrelsens afgørelse i parternes tidligere konflikt, som nævnes nedenfor. Der er i så tilfælde fast praksis for, at sådanne mærker anses for forvekslelige, og jeg kan her henvise til Ankenævnets kendelser AN EQUATOR = EQUATION, V76/91 COLOCAL = COLOPIN, V13/94 TERBUNET = TERBUVENT og V18/95 NUTRILAC = NUTRILON, jf. i det hele Varemærkeret p. 186 ff. Det må fastholdes at mærkerne skal bedømmes som trestavelsesmærker. Modparten anfører, at deres mærke skal opfattes som og udtales som PA-TRADE, dvs. på engelsk. Udgangspunktet for en vurdering, må imidlertid være den naturlige udtale på dansk, og det må her fastholdes, at den naturlige udtale er PA-TRA-DE. At det er den danske udtale, der er udgangspunktet for forvekslelighedsvurderingen, er senest fastslået af Sø- og Handelsretten i SHD (V-20-04) om varemærket MOCKOBKA, hvor der desuden lægges vægt på, at der ikke er fremlagt dokumentation for at udtalen skulle være anderledes, og at mærkeindehaverens antagelse af at dette skulle være tilfældet ikke er tilstrækkeligt. En kopi af dommen vedlægges som Bilag A. Dette er netop situationen her. Klagers virksomhed er ifølge deres egne oplysninger herunder på deres hjemmeside i vidt omfang rettet mod det danske marked, og de betjener bl.a. en række almindelige danske virksomheder. Der er ikke belæg for at påstå, og det er heller ikke dokumenteret, at disse skulle opfatte og udtale klagers navn på andet end dansk. Desuden har mærkeindehaver i den indsigelse, de har nedlagt mod mine klienters EU-ansøgning PATRA, netop argumenteret for, at mærket PATRA er forveksleligt med PATRADE. Kopi af modpartens indsigelse vedlægges som Bilag B.

11 11 Klager anfører i sit klageskrift, at mærkernes begrebsmæssige indhold skulle føre til, at de mærkerne ikke er forvekslelige, og de henviser i den forbindelse til Retten i Første Instans afgørelse i Sag T-185-/02. Dette princip er allerede et velkendt princip i dansk varemærkeret jf. Varemærkeret, p. 99 midt, men for at det kan føre til det påviste resultat, fordrer det, at der er tale om mærker, der i forvejen har et velkendt betydningsmæssigt indhold, jf. den nævnte doms præmis og ankenævnets kendelse i V 13/97 ROCKET # POCKET. I den foreliggende sag er der tale om kunstord, der ikke har noget specifik endsige velkendt betydning, og i så fald betyder en eventuel begrebsmæssig lighed ikke at mærkerne fjerner sig fra hinanden. Tværtimod betyder det eventuelle begrebsmæssige sammenfald i så tilfælde, at mærkerne må anses for forvekslelige jf. U H JUTLANDOOR = JUTLANDIA DØRE. Til støtte for vor opfattelse kan jeg yderligere henvise til, at Styrelsen i den søgningsrapport, der er blevet udarbejdet i forbindelse med ansøgningens behandling, netop blev henvist til mine klienters registrering af mærket PATRAFEE, jf. Styrelsens brev af 16. september 2002 til ansøgeren vedlagt som Bilag C. Jeg skal yderligere henlede opmærksomheden på, at Styrelsen tidligere, nemlig ved afgørelse af 10. juli 1997, afslog Patrade s ansøgning om registrering af PATRADE som ordmærke under henvisning til mine klienters registreringer VR PATRAWIN og VR PATRAFEE jf. Bilag D. Endelig kan der til støtte for vores opfattelse henvises til vedlagte udtalelser fra professor Marianne Levin og professor Lars Pehrson (Bilag E). 2. Varelighed Det angrebne mærke er registreret for tjenesteydelser i Klasse 35 og 42, og da begge disse klasser er omfattet af mine klienters ovennævnte registreringer, er der tale om direkte varesammenfald. Ud over det formelle sammenfald mellem registreringerne, bruges de omhandlede kendetegn af parterne i konflikten for disse sammenfaldende og klart ligeartede tjenesteydelser. Virksomhederne er da også utvivlsomt beskæftiget inden for samme branche. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at begge mærker, PATRAFEE og PATRAWIN, har været anvendt af mine klienter igennem en årrække i Danmark. Brugspligten for de to nationale registreringer er således opfyldt, hvilket er erkendt af modparten i deres skrivelse af 18. september Styrelsen har i sin afgørelse anført at Patrafee er dokumenteret brugt for betaling, administration og overvågning af afgifter vedr. patenter, varemærker og design. Mærket bruges da, i modsætning til hvad klager påstår, også for rettighedsadministration generelt. Dette fremgår med al tydelighed af det fremlagte dokumentationsmateriale, idet det både af de i Børsen og på De Gule Sider indrykkede annoncer (Bilag F) og af den fremlagte brug af mærket overfor kunder i Danmark (Bilag G), at rettighedsadministrationen også omfatter varemærker og designs samt domænenavne. Det kan oplyses at mine klienter betjener over 600 danske kunder inden for alle rettighedsområder, og for disse administreres mere end 1000 varemærker, knap 100 designregistreringer samt et mindre antal domænenavne.

12 12 Vedr. Patrawin vedlægges som Bilag H en brugserklæring. Jeg kan i den forbindelse oplyse at Patrawin AB i 2004 blev overtaget af Patrafee AB. Det afgørende i denne sammenhæng er under alle omstændigheder, at parterne er beskæftiget inden for samme branche og betjener præcist de samme kunder. En stor del af klagers virksomhed består således ubestridt af rådgivning i forbindelse rettighedsadministration, dvs. virksomhed der er identisk med mine klienters virksomhed. Klager yder herudover andre former for rådgivning. Denne rådgivning er, som klager selv beskriver det, patentbureauvirksomhed, og det gøres i den forbindelse gældende at rettighedsadministration er en så integreret del af denne type virksomhed, at det ikke i relation til en varemærkeretlig forvekslelighedsvurdering, giver mening at skille den ud. Det bemærkes i den forbindelse at begge parter i telefonfagbøgerne jf. Bilag F optages under rubrikken Patentbureauer. Uanset om der måtte være enkelte områder hvor parternes aktiviteter ikke er direkte sammenfaldende, er der således tale om vareartslighed. Anlægges den obligatoriske helhedsvurdering af mærkernes forvekslelighed vil omsætningskredsen således utvivlsomt kunne antage, at der er en forbindelse mellem de to virksomheder, jf. herved VML 15, stk. 1, nr. 2. Dette understøttes af de konkrete forvekslinger, der har fundet sted jf. nærmere nedenfor. Registreringen begæres derfor principalt ophævet i sin helhed. 3. Konkrete forvekslinger Det er på ovenstående baggrund min opfattelse, at det ansøgte mærke ud fra en helhedsvurdering er forveksleligt med mine klienters ældre rettigheder. Denne opfattelse understøttes af, at der foreligger adskillige tilfælde af konkrete forvekslinger. Der fremlægges som Bilag I en række eksempler herpå. I et af tilfældene var det Patent- og Varemærkestyrelsen selv, der havde forvekslet navnene. Der vedlagte materiale viser at sådanne konkrete forvekslinger også finder sted i udlandet, idet de vedlagte breve fra to udenlandske foretagender begge er stilet til PATRADE men ikke desto mindre er modtaget af PATRAFEE. Det gøres i den forbindelse gældende, at der her ikke blot er tale om fejlforsendelser som modparten gør gældende men om deciderede forvekslinger. 4. Passivitet Det bestrides at mine klienter har udvist passivitet og at mærkerne har sameksisteret i Danmark siden Mine klienter har lige fra starten protesteret overfor brug af navnet PATRADE og parterne har løbende haft diskussioner om problemet. Der vedlægges som Bilag J dokumentation herfor. Navnlig henledes opmærksomheden på, at mine klienter naturligvis gik ud fra at modparten ville ophøre med brugen, da styrelsen i 1997 afslog at registrere Patrade som varemærke. Dette har så vist sig ikke at være tilfældet.

13 13 Som denne sag viser, har mine klienter i imidlertid reageret med det samme, da modparten forsøgte at registrere deres mærke på ny. Klagers nye ansøgning (og fortsatte brug) er således sket i ond tro, hvilket gør at der i relation til nærværende ophævelsessag ikke kan indtræde passivitet eller præklusion jf. VML 8, der udtrykkeligt fordre god tro. Når mine klienter ikke har anlagt retssag i Danmark om brugen af mærket PATRADE, skyldes det primært, at de har anlagt en tilsvarende sag i Sverige mod PATRADE om brug af navnet. Sagen er, som klager allerede har oplyst, indbragt for Svea Hovrätt, hvor den endnu ikke er afgjort. Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 13. september 2005 følgende udtalelse til sagen: Under behandlingen for Ankenævnet ses der ikke at være fremlagt sådanne nye væsentlige argumenter, at styrelsen har anledning til at ændre opfattelse. Styrelsen fastholder derfor afgørelsen af 18. marts 2005 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes. Ved brev af 14. oktober 2005 fremkom klageren Patrade A/S med følgende kommentarer: Det gøres for det første gældende, at indklagede principale påstand må afvises. Indklagede kan ikke efter klagefristens udløb nedlægge påstand om, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse skal ophæves i sin helhed. Hvis indklagede ønskede at nedlægge en sådan påstand, skulle indklagede selv have indbragt en klage over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse inden klagefristens udløb, hvilket ikke er sket. Ankenævnet kan således kun tage stilling til klagers påstand og indklagedes subsidiære påstand. For det andet fastholdes det, at PATRADE A/S <fig> efter en almindelig helhedsvurdering ikke er forveksleligt med indklagedes varemærker, idet der hverken er den tilstrækkelige grad af mærkelighed eller af vareartslighed. Det skal i den forbindelse understreges, at PATRADE A/S <fig> skal udtales og reelt bliver udtalt på engelsk, ligesom det er tilfældet med indklagedes egne varemærker. Jeg går ikke ud fra, at indklagede vil påstå, at Patrafee eller Patrawin skal udtales på dansk.

14 14 Det fastholdes i øvrigt, at indklagede ikke har dokumenteret en sådan brug af varemærkerne, der berettiger en ophævelse af klagers varemærke i klasse 35, således som det er sket ved Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse. Hvad angår indklagedes bilag B skal det bemærkes, at denne indsigelsessag vedrørte indklagedes forsøg på at registrere PATRA <w> som EF-varemærke. Der er således ikke tale om et varemærke, der er af relevans i denne sag, og det skal understreges, at indklagede trak EF-varemærke ansøgningen tilbage efter uden yderligere argumentation, efter at klager havde nedlagt indsigelse. Det fastholdes ligeledes, at indklagede har udvist en sådan passivitet over for klagers vedvarende brug af PATRADE A/S <fig> siden 1995, at indklagede ikke længere har mulighed for at fremsætte indvendinger med denne brug. Det skal endelig vedrørende de påståede konkrete forvekslinger gøres gældende, at der ikke er tale om forvekslinger, men om ganske almindelige fejlforsendelser, og at der ikke sker flere fejlforsendelser mellem indklagede og klager end mellem klager og andre virksomheder. Som eksempel vedlægges kopi af diverse fejlforsendelser modtaget hos PATRADE A/S. Som det fremgår, er det fejlforsendelserne af helt tilfældig karakter. På baggrund af ovenstående fastholdes påstanden om, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse skal omgøres, således at registreringen af PATRADE A/S <fig> også opretholdes for bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration og bistand ved varetagelse af kontoropgaver i klasse 35 Ved brev af 21. oktober 2005 fremkom indklagede ved Sandel, Løje & Wallberg med følgende kommentarer: Som tidligere oplyst verser der en retssag i Sverige mellem parterne om præcis det samme forhold. Sagen er indbragt for Svea Hovrätt, hvor domsforhandlingen er fastsat at skulle finde sted januar og 3. februar Der vil under retssagen blive foretaget vidneafhøringer, og bl.a. herigennem vil der kunne fremkomme oplysninger, der også kan få betydning for denne sag, men som ikke kan fremlægges på nuværende tidspunkt. 2. Supplerende argumenter Under alle omstændigheder skal fastholde de påstande og anbringender der er fremsat i min forrige skrivelse, hvortil jeg henviser. Der nedlægges således påstand om at VR PATRADE A/S (fig.) ophæves I sin helhed subsidiært at den ophæves i overensstemmelse med Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse.

15 15 Til støtte herfor gøres det gældende, at det registrerede mærke er forveksleligt med mine klienters registreringer VR Patrafee, VR Patrafee (fig.), EU-ansøgningen Patrafee samt VR Patrawin, jf. varemærkelovens 15, stk.1, nr. 2. Ud over de allerede fremførte argumenter skal det fremhæves, at det inden for den af sagen omhandlede branche er den skriftlige kommunikation, der er bærende. Som det fremgår af de mange bilag, som begge parter har fremlagt, sker der en omfattende skriftlig korrespondance mellem parterne, deres kunder og de relevante patentog varemærkemyndigheder. Mine klienter udsender via brev årlige oversigter over forfaldne årsgebyrer og fornyelsesgebyrer, samt konkrete opkrævninger af disse. Tilsvarende modtager mine klienter skriftligt ordrebekræftelserne på betaling af gebyrerne fra deres kunder og kommunikationen til myndighederne foregår også pr. brev. Samtlige faser i den skriftlige kommunikation er vigtige, da betaling af årsgebyrer og fornyelsesgebyrer, som det er Ankenævnet bekendt, er af afgørende betydning for at rettighedshaverne indklagedes kunder kan bevare deres rettigheder. Det er på den baggrund indklagedes opfattelse, at den auditive lighed skal tillægges mindre vægt i helhedsvurderingen end den visuelle lighed. Det fastholdes dog samtidig, at mærkerne også auditivt er forvekslelige. PATRAFEE, PATRAWIN og PATRA- DE er alle kunstord der hverken på dansk eller engelsk eller noget andet sprog har nogen kendt betydning endsige nogen kendt udtale. Den danske udtale må derfor skulle foretages efter almindelige udtaleregler, hvilket må føre, at mærkerne udtales i tre stavelser PA TRA FEE, PA TRA WIN hhv. PA TRADE. Det bestrides i den forbindelse at PATRADE på engelsk vil blive udtalt PA TRADE. Dette er efter det oplyste ikke en naturlig udtale for et kunstord der ikke findes på engelsk. Det vil snarere blive udtalt [PA TRA DII]. 3. Yderligere dokumentation for forveksling Der fremlægges som nye bilag yderligere eksempler på konkrete forvekslinger mellem PATRADE og PATRAFEE. Eksemplerne viser, at de forskellige afsendere ikke blot har foretaget en fejlforsendelse men decideret har forvekslet navnene PATRAFEE og PATRADE i forbindelse med fremsendelsen. Ser man på den konkrete brug af navnene som modtageradresse på brevene, er det da også tydeligt, at navnene kan forveksles. Modparten har i sine forskellige indlæg, herunder det afsluttende indlæg af 14. oktober 2005, fremlagt eksempler på diverse fejlforsendelser, der ikke vedrører de to parter i denne sag. En gennemgang af disse eksempler viser imidlertid, at der er tale om en række enkeltstående fejlforsendelser, dvs. forsendelser hvor afsenderen ved en fejlekspedition har kommet brev i en forkert konvolut eller sendt en fax til det forkerte nummer. Der er jo tale om en åbenbar fejlforsendelse, når et brev afsendt fra en fransk agent til en italiensk agent havner på PATRADE s bord eller når det danske kollega firma Chas. Hude (i København) modtager et brev stilet til PATRADE (i Århus). Ved vores gennemgang af eksemplerne har vi imidlertid ikke stødt på, at sådanne fejlforsendelser er sket mere end én gang mellem de pågældende parter, hvorfor man kan slutte at der er tale om enkeltstående fejlforsendelser.

16 16 Sådanne fejlforsendelser finder sted, men man kan selvsagt ikke slutte herfra og så til at PATRAFEE og PATRADE ikke er forvekslelige. Det karakteristiske ved de eksempler, som vi har fremlagt, er netop, at de alle sammen vedrører konkrete forvekslinger mellem de to parter. Antallet af sådanne konkrete forvekslinger er så stort, at der tegner sig er klart mønster, der adskiller disse forvekslinger fra de ovenfor nævnte enkeltstående fejlforsendelser Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 7. april 2006

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 2. november 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02900, mellem: Indsiger: Markant Handels und Service GmbH v/ fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

Afgørelse om administrativ ophævelse

Afgørelse om administrativ ophævelse Den 17. december 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse om administrativ ophævelse I sagen MP1026334, DOMUS mellem: Anmoder: VKR Holding A/S v/ fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0163000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7.april 2006 blev af retten i sagen V-163-04 Lidl Stiftung & Co. KG (Advokat Susie P. Arnesen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker ( Kammeradvokaten

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 00599 EKKOfonden . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed.

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed. Indehaveren af figurmærket VR 1993 04175 MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER fremsatte

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S RESUMÉ: AN 2013 00031 MP 1068629 VIR - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR med henvisning

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Administrativ omprøvning. Er patentet holdbart?

Administrativ omprøvning. Er patentet holdbart? Administrativ omprøvning Er patentet holdbart? 1 Siden 1993 har det i Danmark været muligt at få omprøvet et patent administrativt. Dvs. få Patent- og Varemærkestyrelsen til at undersøge, om patentet er

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2012 02817 PLYZELBA . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) Appelkamrene AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 I sag R 1713/2007-3 Top-Line Møbelproduktion Møldrup A/S Vestergade

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1095 Klager: E-novative ApS Guldsmedegade 23, 1. th. 8000 Århus C v/mette M. Andersen, Patrade A/S Indklagede: Hit Media ApS H.C. Andersensvej, 14, 2. tv. 9000 Aalborg v/advokat Jakob Kirkegaard

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed. Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK, VR 2005 02453, klasse

Læs mere

AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <w> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <w> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER .

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

København, den 11. september 2014

København, den 11. september 2014 København, den 11. september 2014 Sagsnr. 2012-1375/8KR/MLA 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over X advokatfirma. Sagens tema: Klager har klaget over X advokatfirmas

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Lov om CO 2-kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Nilan A/S OVER Energistyrelsens

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

2~.oktober 1997. Teleklagenævnet

2~.oktober 1997. Teleklagenævnet Teleklagenævnet Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 99BB Teleklagenævnets afgørelse, jf. lov om radiokommunikation 6 c, som indsat ved lov nr. 470 af 12. juni 1996 om ændring af lov

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 232/2014 Jan Laugesen (selv) mod Københavns Kommune Center for Parkering (advokat Anders Valentiner-Branth) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design BEK nr 1099 af 20/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/836 Senere ændringer

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 113/2015 Dansk Ejendoms Analyse ved Tue Ulrich Hansen kærer afgørelse i sagen: Claus Wede (advokat Jakob Vinding) mod Søren Visnek (advokat

Læs mere

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S RESUMÉ: AN 2013 00029 MP 1008000 ZINALFAT - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af MP 1008000 ZINALFAT med henvisning til risiko for forvekslelighed med

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 23. april 2004 J.nr.: 03-33/200-0070 ssc Afgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt.

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt. NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10 juli 2001 J.nr.: 97-33/200-0562 JP Delafgørelse

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

Kendelse af 1. december 1993. 93-9.201.

Kendelse af 1. december 1993. 93-9.201. Kendelse af 1. december 1993. 93-9.201. En aktionær klagede over, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen havde nægtet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, afvist at tage stilling til klagers anmodning

Læs mere

I en udtalelse af 10. januar 2002 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om sagens faktiske omstændigheder oplyst følgende:

I en udtalelse af 10. januar 2002 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om sagens faktiske omstændigheder oplyst følgende: Kendelse af 28. august 2002. 01-217.919. En skrivelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der angav at være en afgørelse, anset for at være en partshøringsskrivelse. Klagefrist overholdt. Hjemmeservice-tilskud

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CFP UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Afsagt den 23. februar 2010 V 60/06 Patrafee AB (Advokat Knud Wallberg) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat Tomas Ilsøe Andersen) Som biintervenient:

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt 2 rykkergebyrer på 100 kr. for rejse uden gyldigt sms-klip.

Kontrolafgift på 750 kr. samt 2 rykkergebyrer på 100 kr. for rejse uden gyldigt sms-klip. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0279 Klageren: Indklagede: XX 2720 Vanløse Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. samt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klagerne ønskede at købe til brug for deres datter. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Jørgen Danielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 24. april 2012. Klagen angår

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt TALE Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 29. januar 15-01-2015 Sagsnr. CAL Anders

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Den 6. januar 2000 modtog styrelsen kopi af 6 fakturaer fra K og i løbet af januar modtog styrelsen tilbagemelding fra 5 af de 6 tilskrevne kunder.

Den 6. januar 2000 modtog styrelsen kopi af 6 fakturaer fra K og i løbet af januar modtog styrelsen tilbagemelding fra 5 af de 6 tilskrevne kunder. Kendelse af 25. oktober 2000. 00-88.932. Klageren pålagt tilbagebetaling af modtagne tilskud og udelukket fra hjemmeserviceordningen. Lov om hjemmeservice 6, stk. 2 og 7, stk. 1. (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

De begrunder anmodningerne med Deres sygdom og vedlægger som dokumentation herfor en lægeudtalelse af 19. november 2003.

De begrunder anmodningerne med Deres sygdom og vedlægger som dokumentation herfor en lægeudtalelse af 19. november 2003. Kendelse af 15. februar 2005. (J.nr. 04-61.121) Afgift for for sent indsendt årsregnskab ikke eftergivet. Nugældende årsregnskabslovs 152 (Lars Holtug, Poul Østergaard Mortensen og Jan Uffe Rasmussen)

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. september 2014 (J.nr. 2014-0036894) Påtalt, at tiltrædende

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 186/2015 Advokat Søren Beckermann kærer Vestre Landsrets afgørelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Søren Beckermann) I tidligere instanser

Læs mere

Klagerne. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Stig Aaes Jensen Rådhuscentret 43 6500 Vojens

Klagerne. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Stig Aaes Jensen Rådhuscentret 43 6500 Vojens 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Stig Aaes Jensen Rådhuscentret 43 6500 Vojens Nævnet har modtaget klagen den 3. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. december 2013 J.nr.: NMK-33-01384 Ref.: ARS-NMKN AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse

Læs mere