5. Offentlig og privat service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Offentlig og privat service"

Transkript

1 5. Offentlig og privat service 5. Offentlig og privat service 5.1 Arbejdsmarked Mål At have et arbejde er vigtigt for oplevelsen af at være en aktiv medspiller i samfundet. Vordingborg Kommune forstår betydningen af et godt erhvervsliv med et sundt arbejdsmarked: Et arbejdsmarked, hvor alle borgere har ens muligheder for et godt arbejdsliv trods forskellige forudsætninger. Derfor er det vigtigt, at Vordingborg Kommune skaber de bedst mulige rammer for, at alle får en plads på arbejdsmarkedet. Disse rammer vil blive udvidet med den enstrengede beskæftigelsesindsats som etableres pr , hvorefter kommunen har det fulde ansvar for beskæftigelsesindsatsen, også for de forsikrede ledige. Det overordnede mål er at få ledige job, uddannelsesforløb, udsatte ledige og sygemeldte til at møde et resultat, hvor borgeren kan opnå og fastholde et job. Opgaven skal fortsat løses gennem: Hurtig og effektiv individuel indgriben Samarbejde i og på tværs af teams med virksomheder og eksterne aktører Videndeling og uddannelse for de ansatte Decentral vejledning i Jobcenter og satellitter møde kunderne hvor de er personligt og geografi sk Deltagelse i udviklende projekter Retningslinjer 1. Arbejdsmarkedsforvaltningen sker på baggrund af Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitk samt de årlige Beskæftigelsesplaner og reguleres af Lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv social politik, Lov om sygedagpenge, Lov om social service, Lov om social pension, Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og Lov om specialundervisning for voksne. Derudover reguleres indsatsen efter overordnede udmeldte indsatsområder. Fakta Der bliver stadig fl ere ældre og samtidig stadig færre i de mest erhvervsaktive aldersgrupper. Denne aldersfordeling medfører dels generel mangel på arbejdskraft dels et øget behov for at rekruttere arbejdskraft til det offentlige. Et højt antal borgere på sygedagpenge og anden overførselsindkomst. Unge springer fra deres uddannelser. Manglende uddannelse svækker den unges evne til at opnå varig beskæftigelse og dermed tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgere med nedsat funktionsevne og borgere med anden etnisk baggrund har fortsat svært ved at få en plads på arbejdsmarkedet. Dette indebærer risiko for, at disse grupper bliver marginalt placerede blandt gruppen af ledige med øgede problemer for at få og fastholde job på arbejdsmarkedet. 21

2 Plan 21 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Redegørelse Vordingborg Kommune skal i samarbejde med virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne være med til at løfte den opgave det er at sikre, at virksomhederne får den kvalifi cerede arbejdskraft, de efterspørger nu og i fremtiden. Vordingborg Kommune ønsker hele tiden at blive endnu bedre til at løse fællesskabets opgaver tættest muligt på borgerne. Derfor arbejder Jobcenteret i geografi sk satellitter og tværregionalt. Jobcenteret skal blive ved med at være den samarbejdspartner, som virksomhederne og borgerne kommer til for at få råd og vejledning om arbejdsmarkedet, hvad enten de er i arbejde, er sygemeldte eller ledige Jobcenteret er for alle. Vordingborg kommune lægger vægt på den forebyggende og målrettede indsats. Viden, åbenhed, engagement samt viljestyrke er forudsætningen for, at både virksomheder og borgere oplever venlig, effektiv og målrettet betjening i mødet med kommunens medarbejdere. Kommunens medarbejdere skal således løbende opkvalifi ceres, så de hele tiden er på forkant med udviklingen og dermed i stand til at yde en kvalifi ceret Indsats gennem en samarbejdende, afklarende, motiverende og nærværende tilgang til opgaven baseret på den relevante viden på området. Hvis man er så uheldig at blive længerevarende syg, er det et anliggende for kommunen. Jobcenteret hjælper også virksomhederne med råd og vejledning, når de har en medarbejder, der er sygemeldt. Jobcenteret har fokus på at fastholde den sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet bl.a. gennem delvis sygemelding som en af mulighederne for at hjælpe pågældende hurtigst muligt tilbage i job, da vi ved, hvor meget det gode arbejdsliv betyder for den enkeltes oplevelse af livskvalitet. Bliver man ledig, er det ligeledes en opgave for jobcenteret. Gennem en aktiv og målrettet indsats hjælpes den enkelte til at fi nde et nyt job. Han eller hun får den fornødne uddannelse eller opkvalifi cering, der skal til, for at få et job og fastholde det. Den kommunale indsats lægger således vægt på, at den ledige gennem beskæftigelse oplever glæden og tilfredsheden ved at være en vigtig og nødvendig del af samfundet. Ydelseskontoret sørger for at udbetale den ydelse, borgeren har ret til, og sideløbende hjælper Jobcenterets medarbejdere borgeren med at blive i stand til at blive selvforsørgende. Kommunen udvikler og tilrettelægger derfor løbende udviklende projekter for borgerne. Den kommunale indsats skal altid tage udgangspunkt i den enkelte borgers egne ressourcer og være med til at sikre, at den enkelte borger tager ansvar for sin egen tilværelse. Omsorg og tryghed går således hånd i hånd med kravet til, at den enkelte yder sit bedste og tager ansvar. For det er den god vilje, den fælles indsats og det styrkede samarbejde, der skal sikre succes. 5.2 Integration og medborgerskab Kommunalbestyrelsen ønsker, at kommunen skal være et godt sted at leve i. Alle borgere i kommunen skal opleve, at de er ligeværdige borgere med dertil hørende rettigheder, pligter og socialt fællesskab. Kommunens politik for integration og medborgerskab skal ses som rammen for integrationsindsatsen og gælder for borgere i kommunen, og den er dermed også det redskab, der skal vejlede alle ansatte i kommunen. Vision Muligheder for uddannelse, job, fritidsaktiviteter og socialt fællesskab skal være til stede for alle borgere Mangfoldighed ses som ressource i fællesskabet Medansvar og ligeværdighed er grundstenene i vores integrationsog medborgerskabspolitik Indsatsområder Nye medborgere fokus på informationsmateriale på fl ere sprog om Vordingborg Kommune, demokrati, medborgerskab og socialt fællesskab Børn, dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse fokus på trivsel og udvikling via tidlig sprogtilegnelse, modersmålsundervisning, trivsel i skolen, forældresamarbejde, ungdomsuddannelse og mentorordning Arbejde & voksenuddannelse fokus på selvforsørgelse via individuelle forløb, sprog, uddannelse, voksenlærlinge, mentorordninger og praktikordninger. Det skal tilstræbes at ansatte i kommunen afspejler sammensætningen af befolkningen generelt Kultur & fritid fokus på information om fritidstilbud i samarbejde med fx fritids- og ungdomsklubber, idrætsorganisationer, musikskolen, spejderbevægelsen, oplysningsforbund og frivillige organisationer Ælde fokus på tryghed i hverdagen via lige muligheder for alle ældre, information og tilbud målrettet de ældre borgere Sundhed fokus på tæt samarbejde med Sundhedscentret, praktiserende læger og sundhedsplejersker og den kommunale tandpleje. Bosætning fokus på information om bosætning og beboerdemokrati i samarbejde med boligselskaber og boligforeninger Legepladser 22

3 5. Offentlig og privat service 5.3 Kultur og fritid Vision Vi vil være kendt som kommunen med mange kultur- og fritidstilbud, og ønsker at borgere og besøgende kan få unikke oplevelser. Mangfoldighed skal præge kommunen, med forskellige muligheder forskellige steder i kommunen et bredt kulturliv både for den snævre interesse og det brede og folkelige. Borgerne og mange gæster deltager i og har stort udbytte af unikke oplevelser. Fødekæden fra ildsjæle og foreninger til de mange og forskelligartede oplevelser fungerer bedre end nogensinde endnu fl ere fyrtårne, markante arrangementer og centre eller festivaler og stimuleres af dygtige og professionelle kunstnere, ledere og formidlere. Mål Fritidslivet skal præges af gode muligheder både for den snævre interesse, for bredde og folkelighed, for det elitære på udvalgte områder, for foreningsaktiviteter såvel som for anden form for frivillige aktiviteter. Gennem fritidspolitikken styrkes opmærksomheden på, at kommunen både er en land- og en bykommune. Politiske prioriteringer indenfor fritidspolitikken skal derfor sikre aktiviteter både i by og på land. Kulturlivet skal præges af mod til at agere utraditionelt, blandt andet fordi nye målgrupper vil efterspørge nye muligheder. Oplevelsesøkonomien er en væsentlig del af kommunens udviklingsperspektiv. Kulturtilbud og aktiviteter kan bidrage til at samle og integrere den nye kommune. Kulturpolitikken skal bevare det, der fungerer godt og udvikle der, hvor der er potentiale. Retningslinjer 1. Der skal skabes rammer for fritidstilbud til børn og unge i de 17 lokalområder, herunder især bevægelsesbetonede fritidstilbud. 2. Der skal sikres fællesområder og mødesteder. 3. Der skal sikres fysiske rammer i byområder, der fremmer trafi ksikre, trygge og oplevelsesrige forbindelser mellem bolig og fritidstilbud og fritidsområder. Redegørelse Kommunens kultur og fritidstilbud er i høj grad med til at tegne kommunen og har stor betydning for, om kommunen er et godt sted at leve. Faktorer som udbuddet, variationen og den geografi ske spredning er også af betydning for målgrupperne. Vordingborg Kommune rummer en bred vifte af kultur- og fritidstilbud. Tilbuddene fordeler sig ud over hele kommunen. De 3 største byer rummer naturligt nok de mere kulturprægede tilbud, mens områderne udenfor de 3 største byer har en jævn fordeling af tilbud indenfor forenings- og fritidsaktiviteter, særligt er sportsforeningerne aktive i landområderne. En stor del af foreningslivet er lokaliseret omkring idrætsanlæg og boldbaner, som fi ndes i alle centerbyer undtagen Borre. Boldbaner fi ndes i enkelte af de afgrænsede landsbyer. Vordingborg By rummer, som den største by i den nye kommune, fl ere kulturtilbud end de øvrige byer. Udover de herunder nævnte tilbud og arrangementer fi ndes der i de 3 handelsbyer også arrangementer som Sommerdage i Præstø, Kulturnatten og Festugen i Vordingborg og Markedsdage i Stege. Disse arrangementer tiltrækker mange mennesker. Stars rytmisk spillested i Vordingborg 23

4 Plan 21 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Kultur/fritids tilbud Præstø By Vordingborg By Stege By Lokalcentre Øvrige Biblioteker og fi lialer Lundby Bårse Bogbus Museer Thorvaldsens Samling Røde Led Pottemageri Museerne.dk (Vordingborg Museum) Museerne.dk (Møns Museum) Museerne.dk (Køng Museerne) Liselund Slot Grundtvigs Mindestuer Museerne.dk (Museumsgården) Lokalarkiver Musikskoler Spillesteder, teatre, kunstudstillinger Kulturhuset Bernhard Stege Bio Stars Vordingborg Teater Masnedøfortet Kulturarkaden Biografer Større tilbagevendende arrangementer Kamæleonkoncert 1 Waves teaterfestival Vilde vulkaner Festuge Vordingborg Børneteater Kamæleonkoncert 4 VUMF (Vordingborg Ungdoms Musik Festival) Verdenslitteratur på Rødkilde Kamæleonkoncert 1 Sydsjællands Kulturteater Den gule stald Dragefestival Musikfestival i Damsholte Liselund sommerarrangement Langebækgaard Oprea/ballet Oremands-gaard Kammermusikfestival Kulturhuse Forsamlingshuse Svømmehaller Idrætshaller Boldanlæg Søsports-faciliteter Sydsjællands Vandski Center Tabel Kultur Spillestedet STARS er et regionalt spillested, hvor der gives musiktilbud af en sådan kvalitet, at det henvender sig til hele Storstrømsområdet. Vilde Vulkaner Festival er Danmarks største børnerock- og legefestival, som samler børn fra det meste af Danmark. Waves festivalerne sætter i ulige år Vordingborg på landkortet, hvor teatergrupper og dansekompagnier indtager byens rum, så borgere og besøgende får uventede og unikke kunstoplevelser arrangør: Cantabile 2. Gutter Island Garagerock festival der afholdes hvert lige år på Masnedøfortet. Festivalen er den eneste genrerene garagerock event der repræsenterer den mere skramlende del af rocken, og tiltrækker bands, artister og publikum fra hele verden. Sydsjællands Kulturteater afholder amatørteater, typisk én forestilling om året. På Møn er der et særligt kulturelt miljø som følge af, at en række kunsthåndværkere og kunstnere har slået sig ned på øen, for eksempel fi ndes der mange gallerier og kunsthåndværkere. Opblomstringen af et kunstnerisk miljø på Møn skal ses i sammenhæng med turismen på Møn, som er med til at understøtte lokale værksteder og gallerier, og omvendt. På Møn fi ndes, udover de større tilbagevendende arrangementer, også mange caféer med levende musik, hvilket desuden kan opleves i den meget aktive, lokale biograf i Stege. Kulturhuset Bernhard Biograf og Kulturhus i Præstø giver et bredt udbud af arrangementer. Biograffi lm fi nder relativt hurtigt vej til Præstø, Der er teatertilbud og levende musik. Bernhard er kommunalt støttet og styret af en lokal bestyrelse. Også for børnene er der kulturtilbud. I Vordingborg By arrangeres jævnligt børneteater af den lokale børneteaterforening, og på STARS holdes jævnligt de såkaldte Kamelæon-koncerter for 24

5 5. Offentlig og privat service børn som siden 2006 er udbygget med koncerter også i Stege Biograf og BioBernhard arrangeret af Stars, Vordingborg Musikskole, Vordingborg Børnebibliotek samt fagsekretariatet for Kultur- og Fritid. Hertil kommer en række sommerferieaktiviteter. Kort Kulturinstitutionerne Stars, Museerne. dk, Vordingborg Bibliotekerne, Musikskolen, Vilde Vulkaner Festival samt Cantabile 2 har dannet fællesskabet Kulturparaplyen hvor de arbejder med fælles markedsføring af deres aktiviteter i kommunen. Masnedøfortet har fra 1997 været anvendt til kunstudstillinger i sommerhalvåret. Fortet ønskes, som en meget velbevaret kystbefæstning med en unik beliggenhed, fortsat udviklet som et tværfagligt kunstkulturnatur og maritimt historisk fyrtårn. Museerne.dk arbejder på at udvikle borgruinen i Vordingborg til et nyt moderne oplevelsesmuseum Danmarks Borgcenter, hvor der hvert år påregnes at komme omkring besøgende og hvor den nyeste forskning omkring borge i Europa vil foregå. Bibliotek. Vordingborg Bibliotekerne består af hovedbibliotek i Vordingborg samt 3 områdebiblioteker i Stege, Præstø og Lundby. Hertil kommer en bogsamling drevet på frivillig basis i Bårse samt 2 bogbusser, der betjener den øvrige del af kommunen. På den måde søges opretholdt en betjening tæt på borgerne. Musikskolen. Vordingborg Musikskole har hovedsæde i Vordingborg. Desuden drives musikskoleaktiviteter i Stege, Præstø samt på kommunens folkeskoler. Fritidsliv Vordingborg Kommunes forenings- og fritidsliv præges i høj grad af de ca. 170 frivillige folkeoplysende foreninger, der tilbyder en bred vifte af idræt, spejder og andre aktiviteter herunder aftenskoletilbud, der fordeler sig jævnt i hele kommunen, som det fremgår på Rids over kommunens fritidstilbud kortet nedenfor, hvor haller, svømmehaller og søsportsfaciliteter er vist. Også andre foreninger knytter sig til specifi kke lokalområder. Listen af foreninger er lang og vidner om et rigt forenings- og fritidsliv i kommunen. Fritid Fritidslivet skal præges af gode muligheder både for den snævre interesse, og for bredde og folkelighed, for det elitære på udvalgte områder, for foreningsaktiviteter såvel som for anden form for frivillige aktiviteter. Gennem Kultur- og fritidspolitikken styrkes opmærksomheden på, at kommunen både er en land- og en bykommune. Politiske prioriteringer indenfor fritidspolitikken skal derfor sikre aktiviteter både i by og på land. Bredde er en forudsætning for elite, og elite er en forudsætning for en aktiv bredde. Kultur Kulturlivet skal præges af mod til at agere utraditionelt, blandt andet fordi nye målgrupper vil efterspørge nye muligheder. Oplevelsesøkonomien er en væsentlig del af kommunens udviklingsperspektiv. Kulturtilbud og aktiviteter kan bidrage til at samle og integrere den nye kommune. Kultur- og Fritidspolitikken blev vedtaget foråret 2008, og kort efter nedsatte Kultur- og Fritidsudvalget en række arbejdsgrupper, som har arbejdet videre med at kortlægge de enkelte interesseområder, beskrive problemstillinger og foreslå handleplaner. Disse arbejdsgruppers notater og rapporter er i 2009 samlet til en handleplan som danner grundlag for de fremtidige principielle beslutninger indenfor kultur og fritid i Vordingborg Kommune. Fra 1. januar 2008 frem til udgangen af 2011 indgår Vordingborg Kommune i et forpligtende kultursamarbejde med Kulturministeriet og kommunerne Lolland, Guldborgsund, Næstved, Faxe og på museumsområdet Stevns. Kulturaftalens formandskab varetages af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i Vordingborg Kommune. De 6 kommunernes kultursamarbejde udgør således Kulturregion Storstrøm. Sekretariatsfunktionen for kulturregionen varetages af Vordingborg Kommune. 25

6 Plan 21 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer 5.4 Børn og unge Vision Vordingborg Kommune ønsker, at barndommen og ungdommen skal være en værdifuld periode i sig selv, hvor alle børn og unge får en tryg, sund og udviklende opvækst, og hvor barnets selvværd styrkes. Alle børn skal have ens muligheder for et godt liv trods forskellige forudsætninger. Det primære ansvar for børnenes udvikling og trivsel er forældrenes, og der skal derfor være fokus på barnets, familiens og nærmiljøets ressourcer. Den kommunale indsats skal tage udgangspunkt i barnets og forældrenes egne ressourcer gennem tilbud om lokale aktiviteter, der støtter omsorg, opdragelse og lyst til at lære, for derved at bidrage til social ansvarlighed i en demokratisk kultur. Vordingborg Kommune ønsker at udvikle en organisation, der har styrke, kræfter og viden til at løse fællesskabets opgaver tættest muligt på borgerne. Kommunens generelle tilbud herunder børnepasning i dagpleje, institutioner samt skolemiljø rummer alle børn. Al indsats er rettet mod at se muligheder i stedet for begrænsninger. Mål Tilbud til børn og unge skal være præget af et højt pædagogisk og fagligt niveau, således at børn og unge forberedes bedst muligt til livslang læring og på et godt liv. Der skal skabes sammenhæng i børnenes liv, så alle overgange, herunder overgangen fra en institution til en anden, opleves gnidningsfrit og positivt. Institutionerne skal udvikle børnenes identitet og lære dem at omgås hinanden med respekt for forskellighed. Dette ses som udgangspunkt for opbygningen af sociale relationer, der giver børn og unge de bedste forudsætninger for at blive voksne ansvarsbevidste borgere i et demokratisk samfund. Alle børn og unge skal sikres en god og stabil voksenkontakt og de skal opleve gensidig respekt og samarbejde mellem vigtige personer i deres liv, herunder forældre og medarbejdere. Børn og unge skal sikres medindfl y- delse på anliggender, der vedrører deres egen situation. Retningslinjer 1. Arbejdet med børn og unge organiseres i 6 lokalområder. 2. Daginstitutioner og skoler skal sikres fysiske rammer, der sikrer et højt pædagogisk og fagligt læringsmiljø. 3. Behovet for udbygning på skole- og børnepasningsområdet vil blive vurderet i forbindelse med boligstrategi og boligudbygning generelt. Kort Redegørelse Børn- og Ungeområdet er en vigtig parameter i kommunens bestræbelser på at blive et godt sted at leve og bo. Den service, der fi ndes på børn- og ungeområdet, har direkte betydning for hvordan familiernes hverdag fungerer. Arbejdet med børn og unge skal sikre at evt. problemer håndteres og løses i den enkeltes nærmiljø med lokale og tværfaglige netværk. Derfor er Vordingborg Kommune inddelt i 6 lokalområder. Alle aktører omkring områdets børn etablerer sig i et tværfagligt team med det formål at overveje kvalitet, omfang og udvikling af indsatserne i lokalområdet. Inddelingen i lokalområder er vist på kort. De kommunale tilbud til børn og unge har en nogenlunde jævn fordeling ud over kommunen men med enkelte områder som Østmøn og Svinø, hvor der er lidt længere til tilbuddene. Området omkring Vordingborg, Kastrup- Neder Vindinge, Ørslev, Nyråd og Stensved er særlig godt forsynet med kommunale tilbud. Dette skyldes at lokalcentrene ligger tæt i dette område, og at der her således er et større befolkningsgrundlag. Omsorg, tryghed og trivsel skal opleves af både børn og forældre, og der skal skabes bedre vilkår for fremme af sunde kost- og motionsvaner. Børnepolitikkens 6 lokalområder med vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, skoler, SFO. 26

7 5. Offentlig og privat service Fordeling af skoler og pasningstilbud er vist på kortet samt i nedenstående skema. Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 I alt børn børn børn børn børn børn børn 1 skole 2 skoler 4 skoler 1 skole 2 skoler 3 skoler 13 skoler Svend Gønge Abildhøj Klosternakken Langebæks Kastrup Iselingeskolen Ørslev skole 10 klasse center Marienberg skole Vintersbølle skole Fanefjord skole Stege skole Hjertebjerg skole 2 børnehaver 5 børnehaver 5 børnehaver 5 børnehaver 5 børnehaver 7 børnehaver 29 børnehaver Bøgebjerg Æblehaven, Kø. Tabel Egely børnehave Agernbo Nøddebo Bårse børnehave Æblehaven Præ. Troldehaven Bifrost Prins Jørgens gården Slotsparken Mejemarken Troldehøj Kalvehave børnehave Langebæk børnehave Solstrålen Mern Børnehave Vordingborg vuggestue Vordingborg børnehave Skovhuset De Fire Årstider Parkhaven Hjertehaven Stege Børnehave Gammelsø børnehave Lendemark børnehave Lærkereden Elverhøjen Fanehaven Udbudet og den geografi ske fordeling af pasningstilbud samt skole- og fritidstilbud spiller en væsentlig rolle for, hvordan lokalområderne og byerne fungerer og for det liv, der kan leves. Skolerne sikrer et fælles samlingspunkt omkring selve skolen og danner rammen om fritids- og foreningslivet for børn og unge såvel som for voksne. Udover skoler, SFO er og institutioner spiller også foreningslivet og fritidsog kulturtilbud en væsentlig rolle for børnelivet. Dette behandles nærmere i afsnittene Kultur & Fritid samt Landdistrikter. Der er i foreningslivet, som for eksempel i de lokale idrætsforeninger, mange borgere som gør et stort frivilligt arbejde i bestyrelser og som trænere. Uden disse lokale ildsjæle ville meget foreningsarbejde og dermed mange af børn- og ungetilbuddene forsvinde. Kommunen spiller også en aktiv rolle for børn og unge med musikskoler, ungdomsskoler m.m. Vurdering af udviklingen Jf. befolkningsfremskrivningen vil børnetallet være stabilt i de kommende år. Med den relative kraftige boligudbygning der sker i disse år, med tiltrækning af børnefamilier, vil der være behov for løbende vurdering af udviklingen i børnetallet. Derfor er boligudbygning og skolestruktur tæt forbundet og centrale parametre i kommuneplanlægningen. Vordingborg Kommune er i høj grad en pendlingskommune. Når mor og far får lange arbejdsdage, fordi der også er en transporttid at tage i betragtning, er det væsentligt at der er kvalitet i de tilbud, der er til børnene og de unge. Kommunen kan gøre en indsats for at sikre god kvalitet i skoler og institutioner. God kvalitet kan også være mere fl eksible åbningstider. En sådan indsats kan være betydende for såvel PR overfor kommende borgere som for fastholdelse af nuværende borgere. En fl ok glade børn 27

8 Plan 21 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer 5.5 Sundhed Vision I 2015 er borgerne i Vordingborg kommune blandt de førende i Danmark med hensyn til sundhed og trivsel. Mål Sunde borgere i hele livsforløbet er hjertet i Vordingborg Kommune Sundhed er et fælles ansvar, hvor både individet, familien, netværk, arbejdsplads og kommunen forpligter sig til at fremme og udvikle sundheden hos det enkelte menneske og i fællesskabet Vordingborg Kommune støtter og udvikler sunde miljøer, gode levevaner og livskvalitet for hver eneste borger gennem forebyggelse og sundhedsfremme Vordingborg Kommunes sundhedspolitik skal etablere forudsætninger for, at den enkelte borger kan være sund gennem hele livet. Borgernes sundhed og trivsel afhænger af en lang række faktorer, som f.eks. livsstil, socialt netværk, beskæftigelse, sundhedsvæsenets kvalitet og generelle socioøkonomiske og miljømæssige forhold i samfundet. Mange af disse faktorer kan kommunen påvirke ved at fokusere på sundhed i alle kommunens tiltag, på tværs af forvaltningerne og sektorerne og i de enkelte kommunale institutioner. Vordingborg Kommunes sundhedspolitik skal inspirere borgeren til en aktiv realisering af de livsmuligheder, der fører til sundhed. Forandring mod en sund livsstil kræver altid en egen indsats. Det er vigtigt at indtænke og implementere de sundhedsfremmende aktiviteter i hverdagslivet. Kommuneplanen skal skabe fysiske rammer, der: Sikrer plads til udfoldelsesmuligheder Skaber tilgængelighed til kultur- og fritidstilbud og naturoplevelser Folkesundhedspladsen. Med udgangspunkt i sikkerhed, tryghed, kreativitet i planlægning og indretning af grønne områder, pladser og stisystemer motiverer til motion og bevægelse Hvad er sundhedsfremme og forebyggelse? I sundhedsfremmende arbejde vendes opmærksomheden væk fra sygdom og over mod sundhed. Der fokuseres på, hvad der holder folk raske i stedet for, hvad der gør dem syge. I forebyggelse er formålet at undgå eller fjerne sygdom. I forebyggende arbejde udøves aktiviteter, der forhindrer, at sygdomme opstår. Forebyggelse og sundhedsfremme for borgere og patienter er et nyt udfordrende og ressourcekrævende kommunalt ansvarsområde. Opgaven angår såvel borgerrettet forebyggelse, der skal forhindre, at sygdom opstår, som patientrettet forebyggelse, der skal hindre yderligere udvikling af eller komplikationer til sygdom. Begge indsatser har fokus på kost, rygning, alkohol og motion (KRAMfaktorerne). Herudover er Vordingborg Kommune forpligtet til at etablere en række patientuddannelses- og rehabiliteringstilbud rettet mod borgere med kronisk sygdom, gennem sundhedsaftalen med Region Sjælland. Fakta De livsstilsrelaterede risikofaktorer, der har betydning for sundheden, er bl.a. tobak, alkohol, overvægt, fysisk inaktivitet, lavt indtag af frugt og grønt. Undersøgelser viser, at mange borgere mener, at det er særdeles vigtigt selv at gøre noget for at bevare eller forbedre helbredet. Det gælder for 66% af mændene og 73% af kvinderne i Vordingborg Kommune. Sundhed handler både om fysisk, psykisk og socialt velvære og også om at have ressourcer til at leve det liv, man har lyst til. Sundhed er mere end fravær af sygdom og svækkelse. Sundhed Grundlægges i børneårene og kan udvikles hele livet Understøttes, når man interesserer sig for hinanden og er omsorgsfuld over for andre og overfor sig selv Blomstrer, når man er medbestemmende over egne livsvilkår Øges, når man oplever en meningsfuld tilværelse og kan forstå og håndtere de udfordringer, man møder 28

9 5. Offentlig og privat service Borgertilbud/Aktivitet Sted for aktiviteten Kort beskrivelse af tilbuddene Sundhedspleje til: Spæd/små-børn og skolebørn Den Kommunale Tandpleje Hjemmene Mødregrupper Institutioner Skoler Kommunale tandklinikker Forebyggelse på alle skoler og ældrecentre Sundhedsplejen er et tilbud til alle familier med børn. Der tilbydes hjemmebesøg og åbent hus arrangementer. På skolerne tilbyder sundhedsplejerskerne undersøgelser og undervisning af skolebørn. Sundhedsplejen er opdelt i 3 distrikter: Vordingborg, Præstø/Langebæk og Møn-Bogø. Børn og unge 0-17 år samt borgere der bliver visiteret til omsorgspleje har mulighed for vederlagsfri tandeftersyn og tandbehandling på 6 klinikker fordelt i kommunen. Træningsenheden Tilbud til borgere med kronisk sygdom Kost-og diætvejledning. Rygestoptilbud Træningsstationer fordelt i kommunen Undervisnings- og træningslokaler fordelt i kommunen Skoler Institutioner Foredrag i egnede lokaler Apoteker Egnede lokaler i nærområder Arbejdspladser Institutioner Skoler Hvis borgeren ønsker at gå til tandlæge hos en privatpraktiserende tandlæge, der har aftale med kommunen, skal borgeren selv betale 35% af den af kommunen godkendte behandling. De årige går gratis til tandlæge. Tilbud om genoptræning og vedligeholdende træning til borgere, der på grund af sygdom eller ulykke oplever et nedsat funktionsniveau. Vordingborg Kommune udbyder løbende en række tilbud til borgere, der har kronisk sygdom. Tilbuddene dækker bl.a.: Patientuddannelse- lær at leve med kronisk sygdom. Borgerne lærer at håndtere deres sygdom og lærer, hvordan den påvirker deres liv og følelser. Hvert kursus varer 6 uger med 2½ times undervisning af frivillige med kronisk sygdom. Kursusstedet går på skift fra kursus til kursus (Vordingborg, Stege, Præstø) Patientskoler til borgere med diagnoser som KOL, DM 2, kræft og hjerte/kar sygdom. Borgeren skal henvises til skolen. Hver skole varer 7 uger og består af 2 x 1½ times træning og 1 times undervisning/debat. Kursusstedet går på skift fra patientskole til patientskole. Kostvejlederne kan formidle viden og give rådgivning til skoler og institutioner. Kostvejlederne tilbyder at arrangere kostforedrag omhandlende: Sund mad til borgerne med forskellige folkesygdomme, eksempelvis for højt blodtryk/kolesterol Sund kost til travle børnefamilier Sund mad der kan forebygge overvægt Foredragene afholdes forskellige centrale steder i kommunen. Rygestopinstruktør tilrettelægger og afholder orienteringsmøder om rygestopkurser og rygestopkurser på arbejdspladser i kommunen. Borgerne tilbydes rygestopkurser i egnede lokaler i nærområderne Uddannelsesinstitutioner kontaktes og tilbydes orienteringsmøder/rygestopevent for elever. 29

10 Plan 21 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Borgertilbud/Aktivitet Sted for aktiviteten Kort beskrivelse af tilbuddene Alkohol og stofmisbrug Alkoholmisbrugscenter Sankelmarksvej, Vordingborg Stofmisbrugscenter Valdemarstorvet, Vordingborg På misbrugscentrene tilbydes hjælp til borgere, der har et misbrugsproblem og som ønsker forandring. På misbrugscentrene er der stor faglig viden og mange års erfaring med misbrugsbehandling. Der tilbydes: Råd og vejledning Ambulant behandling herunder, motivation, terapeutiske samtaler og omsorgssamtaler, evt. med psykolog Medicinsk behandling incl. lægesamtale Henvisning og visitation til døgnbehandling Hjælp til pårørende Anonymitet gælder IKKE for stofmisbrugerne Forebyggelsestilbud til unge, deres forældre og uddannelsesinstitutioner Motions-aktiviteter Folkesundhedspladser Der er 6 udendørs motionspladser fordelt i kommunen. Pladserne er til fri afbenyttelse for alle borgere. Pladserne har åbent døgnet rundt hele året. Åben Psykologisk rådgivning Projekt Kommunens plan mod overvægt Projekt Lighed i Sundhed Gå-ture for ældre der ellers ikke ville komme ud og gå en tur Turene tager udgangspunkt fra borgerens eget hjem Naturvejleder Luft Livet ture på Vordingborg Kommunes eller Statens arealer Motion i håndkøb Tilbud til raske borgere over 18 år der er motiveret for at forøge deres daglige fysiske aktivitetsniveau Motionskampagner Gang i Vordingborg Store cykeldag Store stavgangsdag GetMoving Andre centrale kampagner Vordingborg Sundhedscenter og Sundhedscenter Stege Tirsdage kl FitKid efter skoletid til børn i klasse med overvægt eller lavt aktivitetsniveau Familievægtskolen til familier med børn og unge i alderen år med overvægt Projekt Grib chancen tilbyder: Løsningsfokuserede samtaler, motion og kost for familier tilknyttet Jobcenteret. Frivillige stiller sig til rådighed som Gå-tur venner for ældre, der ellers ikke ville være kommet ud og gå en tur. Ordninger er organiseret i frivilligt regi. Vordingborg Kommune har tilknyttet natur- og sundhedsvejleder. Naturvejlederen arrangerer løbende oplevelser i naturen for både børn og voksne. Tilbud til borgere der mangler motivationen til at få dyrket motion i hverdagen. Tilbuddet består af: Motivationssamtale Praktiske aktiviteter hvor der evt. vil være brugerbetaling Der tilrettelægges, organiseres og annonceres om periodens aktiviteter Åben psykologisk rådgivning er åben for alle borgere i Vordingborg Kommune. Psykologen har tavshedspligt og fører ikke journal I FitKid-projektet tilbydes daglige aktiviteter efter skoletid. Sjove aktiviteter, motorikøvelser, motion med høj intensitet og gode sunde vaner er i fokus. Familievægtskolen tilbyder 4 årlige familievægtskoledage til familier med børn og unge i alderen år med overvægt. Med samtaler, motion, kost og sundhedsprofi l hjælpes og inspireres familien til livsstilsforandringer. Vordingborg Kommune er af Sundhedsstyrelsen blevet udvalgt som 1 af 6 kommuner på landsplan, der skal udvikle metoder til at mindske ulighed i sundhed. Vordingborg Kommune arbejder med at udvikle tilbud til familier, hvor mindst en forælder et tilmeldt Det Kommunale Jobcenter. Erfaringerne fra Vordingborg Kommune vil indgå i den anbefaling, som Sundhedsstyrelsen udsender i forbindelse med projektets afslutning i Tabel

11 5. Offentlig og privat service Hvor sunde er vi? I forhold til resten af befolkningen i Danmark halter folkesundheden generelt bagefter i Region Sjælland. Tabel Fagsekretariat Sundhed Træning Tandpleje Sundhedspleje Misbrug Sundheds- Center Sundhedstilstanden i Vordingborg Kommune er delvist belyst i rapport om sundhedsforhold i Vordingborg Kommune. Rapporten er baseret på en repræsentativ befolkningsundersøgelse, der fandt sted i Vordingborg i august-september Rapporten er udarbejdet af Synovate Denmark for Vordingborg Kommune og Sundhedsbroen Femern som del af det EU-fi nancierede projekt Sundhedsbroen Femern Vordingborg Kommune. Rapporten viser en tendens til, at Vordingborg Kommune samlet set ligger på det samme niveau som Region Sjælland indenfor fl ere af de undersøgte områder. For eksempel svarer antallet af rygere og antallet af borgere med overvægt til Region Sjællands niveau. Undersøgelser viser, at 69% af borgerne i Vordingborg mener, at deres egen indsats er vigtig for helbredet. Sammen med tobaksrygning udgør fysisk inaktivitet store trusler mod folkesundheden. I forbindelse med afklaringen af Fagsekretariat for Sundheds mål og vision har vi valgt at samle alle kræfter og ressourcer i veldefi nerede indsatsområder og har i selv samme proces nødvendigvis også måttet vælge områder fra. Vi kalder det for at skyde med riffel i stedet for at skyde med haglbøsse. Kun ved en målrettet og fokuseret indsats på højt kvalitetsniveau kan vi dokumentere effekten af vores indsats. Og dokumentation er afgørende for forankring af aktiviteterne på længere sigt. De overordnede indsatsområder er: At styrke de fem enheders organisering (Træning, Tandpleje, Sundhedspleje, Misbrug og Sundhedscenter) gennem værdibaseret ledelse Understøtte og koordinere funktioner for aftaleenhederne Forebyggelse og sundhedsfremme for borgere og patienter. Lighed i Sundhed Overvægt hos børn Fagsekretariat for Sundheds vision er: Sund livsstil er en naturlig del af borgernes hverdag. Der er sat følgende mål for at nå visionen: Vordingborg Kommunes sundhedstilbud er synlige, lokalt forankrede, evidensbaserede, efterspurgte og af højeste kvalitet Der er ressourcer til at implementere de projekter, der er evidens for at implementere Der er stærke og klare samarbejdsrelationer med eksterne samarbejdspartnere Vordingborg kommune er modelkommune på indsatsområdet børneovervægt inden 2012 Vurdering af udviklingen På sundhedsområdet har Vordingborg Kommune overtaget fi re nye store opgaver fra Storstrøms Amt: Genoptræning efter indlæggelse Forebyggelse og sundhedsfremme Tandpleje for udviklingshæmmede, sindslidende og andre særlige grupper Lægelig behandling af alkohol- og stofmisbrugere Vordingborg Kommune er nu med til at fi nansiere udgifterne til sygehusindlæggelser, ambulante behandlinger og sygesikringen. Dette er et incitament til at udbygge lokale sundhedstilbud, som kan forbedre borgernes sundhedstilstand og forhindre, at borgerne bliver indlagt. Sundhed i Vordingborg Kommune har store folkesundhedsmæssige udfordringer. Der er økonomiske incitamenter for en forbedring af sundheden. Vordingborg Kommune står overfor udfordringer, som ikke bliver mindre af, at behovet for sundhedsydelser alene på grund af befolkningens alderssammensætning forventes at stige. Befolkningsprognosen viser, at antallet af 65+ årige vil stige med 25% i løbet af de næste 10 år. En rask cykeltur er godt for sundheden 31

12 Plan 21 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer 5.6 Social Ældre Vision Vordingborg Kommune er blandt de bedste til at imødekomme de nye udfordringer som fremtidens nye ældre vil efterspørge. Ældre skal opleve en værdig alderdom, hvor livskvalitet, trivsel og tryghed prioriteres højt. De kommunale servicetilbud skal respektere, understøtte og udvikle ældres muligheder og valg. Kommunens ældre har lige muligheder for at blive behandlet forskelligt. Ved reducering i ældres fysiske, psykiske og sociale færdigheder skal der ydes kompenserende hjælp og støtte. Der skal være et tilstrækkeligt og varieret udbud af egnede boliger til plejekrævende ældre. Mål Med afsæt i den enkelte ældres situation og individuelle livsværdier skal der ydes en sammenhængende helhedsorienteret indsats. Andre får brug for mere hjælp og kommunens indsats skal målrettes de værdier, som ældre føler og oplever som værdige. Svage eller udsatte grupper har behov for særlig opmærksomhed og dermed også mere specialiserede tilbud. Det gælder eksempelvis demente borgere og ældre med anden etnisk baggrund. Det centrale i ældrepolitikken er, at borgerne skal støttes i at klare sig selv længst muligt. Når der bliver behov for hjælp til selvhjælp, skal der lægges vægt på tryghed og tillid, værdighed, fl eksibilitet samt høj faglighed og kompetence hos medarbejderne. Retningslinjer 1. Prioritering af boligtyper for ældre og placering af disse i forhold til kollektiv trafi k, indkøbsmuligheder, kultur- og fritidstilbud og sundhedsfaciliteter m.v. 2. Vurdering af behov for nye ældreboliger og variation af typer og boformer. Aggerhus Redegørelse Den kommunale service til de ældre herunder de botilbud, der er til rådighed, har stor betydning for om kommunen opleves som et godt sted at leve hele livet for alle aldre. Gode levevilkår for de ældre kendetegner også en attraktiv bosætningskommune. Andelen af ældre er stigende de kommende år, hvilket betyder nye udfordringer på ældreområdet for Vordingborg Kommune. Der er mange fritids- og aktivitetsmuligheder for de ældre i Vordingborg Kommune. Der fi ndes bl.a. en række forskellige idræts- og sportsforeninger, kunstog kulturforeninger. Endvidere er der ældre, som fi nder sammen i forskellige typer af bofællesskaber. Med afsæt i det politisk fastsatte serviceniveau skal der ydes en hjælp og støtte af høj kvalitet. Med udgangspunkt i sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger skal ældre støttes i at mestre deres eget liv. Vordingborg Kommunes ældrepolitik tager udgangspunkt i, at man som ældre har behov for at opretholde sin identitet og individualitet. Der er store forskelle i ældres ønsker, behov og forventninger til et godt ældreliv. Ældre har alderen til fælles, men er ellers lige så forskellige som resten af befolkningen. Mange ældre kan klare sig langt op i årene, hvis de har de rigtige rammer. Plejeboliger/ ældrecentre) Ældreboliger (antal centre eller lign.) Dagcenter (visiteret) Aktivitetshuse Tabel Præstø By Fjordgården Østerbro Fjordgården Vordingborg By Rosenvang Vintersbølle Solvang Solvang Elme Alle Brænderigården Haminavej Prins Jørgens Alle Rosenvang Vintersbølle Brænderigården Stege Ulvsund Ny Ørnebjergvej/Ørnehaven Ulvsund Øvrige Aggerhus Solhøj Skovbo Klintholm Fanefjord Søndervej Ørslevvej/ Søndervej Gl. Vordingborgvej Vægtervej Skovvangen Sildemarken Fanefjord Haven Grønsundvej Østerbro Aggerhus Skovbo Klintholm Fanefjord Skovbo 32

13 5. Offentlig og privat service Vurdering af udviklingen Som det fremgår af befolkningsprognosen for Vordingborg Kommune, vil andelen af ældre være stigende de kommende år. Dette kan betyde et øget plejebehov for nogle ældregrupper inden for en nær fremtid. Omvendt er sundhedstilstanden for de ældre i samfundet generelt blevet bedre, ligesom andelen af aktive ældre er stigende. Hovedparten af kommunens ældre er da også sunde og aktive. Et forventet øget plejebehov for nogle ældregrupper kan modvirkes af en aktiv sundhedsfremmende indsats. En sundhedsfremmende indsats med tilgængelige og attraktive tilbud, således at den enkelte kan bevare den sunde og aktive livsstil uanset funktionstab. Tilgængelighed skal ses i relation til de trafi kale forhold, samt mulighederne for at bevæge sig sikkert i lokalområdet op til fl ere gange ugentligt. 5.7 Handicap Vision Vordingborg Kommune vil være kendt for i praksis at efterleve FNs Handicapkonvention og principperne for kompensation, sektoransvar, solidaritet og ligebehandling, der giver borgere med funktionsnedsættelse lige muligheder for at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Mål Familieliv og integritet Borgere med funktionsnedsættelse skal, i et samspil med andre, have mulighed for at leve et godt og indholdsrigt liv med vægt på respekt og personlig integritet, på lige fod med andre. Undervisning og uddannelse Borgere med funktionsnedsættelse skal have samme muligheder som alle andre for at få undervisning og uddannelse efter individuelle ønsker og behov. Arbejdsliv indkomst og social sikring Borgere med funktionsnedsættelse skal have mulighed for at deltage i arbejdslivet gennem ordinær beskæftigelse eller, hvis dette ikke er muligt, en beskæftigelseslignende aktivitet. Samfunds- og fritidsliv Borgere med funktionsnedsættelse sikres mulighed for at deltage i alle dele af samfundslivet. Tilgængelighed Skabe tilgængelighed til det offentlige rum og til offentlig information, så alle borgere har lige mulighed for at kunne færdes og deltage i aktiviteter på lige fod med andre. Retningslinjer Der skal indtænkes tilgængelighed i den kommunale planlægning på en hel række punkter som: i naturen til butikker i institutioner kommunale administrationsbygninger og lignende offentlige bygninger ved kommunalt nybyggeri samt ved udarbejdelse af marsterplaner, helhedsplaner og anden overordnet strategisk og/eller fysisk planlægning Antal pladser 2009 Handicaprådet Virksomhed Antal pladser Bemærkninger til budget 2009 Bo og Naboskab Præstø 18 Drives som ældre/handicapboliger Rødegårdsvej 142, Præstø Bo og Naboskab Møn 31 Drives som ældre/handicapboliger Topasvænget 8, Stege Bo og Naboskab Vordingborg 20 Drives som ældre/handicapboliger Sankelmarksvej (pr ) Dyssevej 10, Ørslev 5 Drives efter gl. regler (institution) Ialt 25 Socialpsykiatrien Vordingborg Kastaniehuset Færgegårdsvej 15, Vordingborg 5 Drives efter gl. regler (institution) Bøgehuset 5 Drives efter gl. regler (institution) Færgegårdsvej 15, Vordingborg Ialt 10 Tabel Botilbud længerevarende ophold

14 Plan 21 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer 5.8 Arealer til offentlig og privat service Mål Alle borgere i kommunen skal sikres den bedst mulige service ved at placere offentlige institutioner i centerbyerne og skabe grundlag for og støtte op om et godt veludbygget handelsog serviceerhverv. Højt specialiserede servicefunktioner placeres i Vordingborg for at opretholde fl est mulige tilbud i kommunen og denne del af regionen. Der skal også sikres attraktive tilbud om uddannelse til alle. Uddannelsesinstitutionerne placeres i Vordingborg for dels at sikre levedygtige institutioner og dels at sikre den højest mulige grad af tilgængelighed. Retningslinjer 1. Offentlige institutioner og anlæg, som skal betjene hele kommunen, skal så vidt muligt placeres i Vordingborg. Ved udvælgelse af arealer bør der tages hensyn til disses tilgængelighed, især med kollektiv trafi k og cykel. Overvejelser om cykeladgang skal også indgå ved nyetableringer og forbedringer af offentlige institutioner. 2. Offentlige institutioner og lignende, der ikke nødvendigvis kræver placering i Vordingborg, bør placeres således, at de områder, der er dårligt stillede med hensyn til arbejdspladser, befolkningstilvækst m.v. først og fremmest bliver tilgodeset. 3. Regionale, kommunale og lokale funktioner skal placeres så de understøtter bymønsteret/centerstrukturen. Redegørelse Større offentlige institutioner er i denne sammenhæng funktioner, der har betydning for mere end kommunen, og som dermed er regional eller national. Kommunalbestyrelsen forventer, at staten vil følge sin udmeldte politik og bevare og placere statslige institutioner og dermed arbejdspladser i kommunen. Sygehuse Der fi ndes et psykiatrisk sygehus i kommunen på halvøen Oringe i Vordingborg. Med vedtagelsen i 2008 af den nye psykiatriplan for Region Sjælland vil kommunalbestyrelsen arbejde for, at det psykiatriske sengeafsnit på Oringe kan bestå, og gives de nødvendige rammer for en hensigtsmæssig udvikling i overensstemmelse med den overordnede regionale udviklingsplan. Skadeklinikker Regionen har placeret skadeklinik, jordmoder, røntgen og laboratorium i såvel Stege som Vordingborg. En skadeklinik er et akut beredskab bemandet med en sygeplejerske, der på baggrund af erfaring og uddannelse selv kan færdigbehandle patienter med mindre skader og lidelser efter nærmere fastlagte rutiner. Uddannelsesinstitutioner Vordingborg har gymnasium og HF og videregående uddannelser herunder en afdeling af University College Sjælland (UCSJ) og Handelsskolen Sjælland Syd. I Vordingborg og Nykøbing F. har UCSJ placeret Campus Storstrøm. Uddannelserne til lærer og pædagog samt CFU-virksomhed er placeret i Vordingborg. Uddannelserne i Leisure Management, og til socialrådgiver og pædagog i Nykøbing F. samt uddannelsen til sygeplejerske i tilknytning til og i samarbejde med Campus Næstved. Det er væsentligt for Vordingborg Kommune, at Campusmiløet i Vordingborg fastholdes og styrkes. Vordingborg har unikke forudsætninger for at skabe et enestående Campusmiljø i byen og vil arbejde for gode rammebetingelser for Campusen blandt andet via et øget samarbejde. Der satses på udbygning med fl ere uddannelser til en egentlig campus på arealerne omkring UCSJ, hvor udvidelsesmulighederne er gode, samt andre ungdomsuddannelsesinstitutioner. Skoler De kommunale tilbud til børn og unge har en nogenlunde jævn fordeling ud over kommunen men med enkelte områder som Østmøn og Svinø, hvor der er lidt længere til tilbuddene. Området omkring Vordingborg, Kastrup-Neder Vindinge, Ørslev, Nyråd og Stensved er særlig godt forsynet med kommunale tilbud. Dette skyldes at lokalcentrene ligger tæt i dette område og at der herved er et større befolkningsgrundlag. Børneinstitutioner SFO ere og børneinstitutioner har med baggrund i befolkningskoncentrationerne en nogenlunde geografi sk jævn fordeling i kommunen Kulturinstitutioner På kulturområdet er der i Vordingborg selvejende kulturinstitutioner med regional rækkevidde, der drives med støtte fra stat og kommuner. Kulturinstitutionerne er placeret i Vordingborg med repræsentationer i Stege og Præstø. Der er tale om følgende institutioner: Museerne.dk i Vordingborg med afdelinger i Stege, Præstø og Køng. Det rytmiske spillested STARS. Egnsteatret Cantabile 2. Desuden bidrager kommunen med støtte til etablerede, årlige eller biennale større kulturbegivenheder: Teaterfestivalen WAVES i Vordingborg Sommerudstillingen på Masnedøfortet ved Vordingborg Vilde Vulkaner i Vordingborg Danmarks største børnerock- og legefestival Verdenslitteratur på Møn Dragefestival Høje Møn Kammerkoncerter Oremansgård Biblioteker Musikskoler 34

15 5. Offentlig og privat service 5.9 Detailhandel Mål Vordingborg Kommune vil Styrke et attraktivt og varieret handelsliv i bymidten og søger at tiltrække større dagligvarebutikker og regionale funktioner med henblik på at styrke Vordingborg bys position som handelscenter for hele kommunen Styrker et attraktivt og varieret handelsliv i Stege og Præstø bymidter, så det sikres, at det er attraktivt at bosætte sig i hele kommunen. Samarbejde med erhvervsliv, handelsstandsforeninger og kulturinstitutioner om udvikling af kvaliteten af byens fysiske, kulturelle og sociale rammer, service og tilbud Samarbejde med erhvervsliv, handelsstandsforeninger om koordinering af eksisterende og udvikling af nye initiativer inden for handel, kultur og events Understøtte grundlaget for dagligvarehandel i lokalcenterbyerne Lundby, Bårse, Mern, Ørslev, Nyråd, Stensved og Kalvehave Retningslinjer 1. I Vordingborg, Stege og Præstø afgrænses bymidter med områder til butikker. 2. I Madsnedsund i Vordingborg er udlagt område til butikker (detailhandelsområde). 3. I lokalcentrene Lundby, Bårse, Mern, Ørslev, Nyråd, Stensved, Kalvehave og Kastrup-Neder Vindinge udlægges områder til butikker (detailhandelsområder). 4. Uden for Vordingborg, Stege og Præstø bymidter kan udlægges arealer til butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. 5. Uden for områderne nævnt under retningslinje 1-3 kan placeres enkeltstående butikker på maksimalt 1000 m² bruttoetageareal, der alene betjener lokalområdets daglige forsyning. 6. I Vordingborg, Stege og Præstø bymidter må planlægges for dagligvarebutikker på op til m² bruttoetageareal og for udvalgsvarebutikker op til m² bruttoetageareal for hver enkelt butik. 7. I lokalcentrene beskrevet i retningslinje 3 må planlægges for butikker i afgrænsede detailhandelsområder på maksimal samlet bruttoetageareal på m², herunder maksimalt på m² bruttoetageareal for hver enkelt butik. 8. I Vordingborg Kommune kan planlægges for en samlet ramme for bruttoetageareal udlagt til butikker på m², fordelt på m 2 i Vordingborg bymidte, m² i Stege bymidte, m 2 i Præstø bymidte samt i alt m 2 til udvalgte lokalcentre jf. nedenstående Tabel samt placeres enkeltstående butikker, der alene betjener lokalområdets daglige forsyning for øvrige lokalcentre og kommunen i øvrigt på samlet m Arealer til butikker til særligt pladskrævende varegrupper kan primært udlægges nordvest for Vordingborg by i forbindelse med eksisterende erhvervsområde samt i mindre grad i Stege og Præstø i forbindelse med eksisterende erhvervsområder og byomdannelsesområder, hvor der er gode trafi kale trafi kforbindelser. 10. Der kan udlægges arealer til nye butikker for særligt pladskrævende varegrupper for en samlet ramme på m Afgrænsning af bymidter i Vordingborg, Stege og Præstø er vist på kort 5.9.1, og Afgrænsning af bymidter i Vordingborg, Stege og Præstø og detailhandelsområder for de enkelte lokalcentre samt rammebestemmelser for områderne er fastsat for de enkelte områder i kommuneplan del 2. Algade i Vordingborg Redegørelse Detailhandelsplanlægningens overordnede formål er jf. detailhandelsbestemmelser i planloven, at fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer i en bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstande i forbindelse med indkøb er begrænsede og hvor arealer udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafi k-arter, herunder især den gående, cyklende og kollektive trafi k. Kommuneplanen skal indeholde bestemmelser for detailhandelen i kommunen, herunder retningslinjer og rammer for detailhandelsstrukturen i henhold til kapitel 2d og 5 i planloven. Bestemmelserne for detailhandelsplanlægningen er ændret i 2007 i forbindelse med en planlovsrevision, som betyder, at kommunerne skal afgrænse følgende områder til butikker: Bymidter og bydelscentre (sidstnævnte kun for byer med over indbyggere) og lokalcentre samt områder til butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Loven indeholder bestemmelser om maksimale butiksstørrelser, og kommunen 35

16 Plan 21 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Resultaterne af detailhandelsanalysen er nærmere beskrevet i bilag til kommuneplanen, detailhandelsanalyse, der indeholder kortlægning af detailhandelen i Vordingborg Kommune (Areal og omsætning), kortlægning af øvrige servicefunktioner i kommunen (offentlig, private service, kulturtilbud mv.), herunder specielt i de tre byer, resultater af kundeinterviews, vurdeskal fastlægge rammer for udviklingen af områderne, der fastslår hvor maksimale butiksarealer inden for de enkelte områder, og hvor stor de enkelte butikker må være. Planlovsændringen er blevet fulgt op med en Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre, der fastsætter nærmere regler for afgrænsning af bymidter og bydelscentre efter en statistisk metode. Den statistiske metode bygger på en kortlægning af eksisterende butikker og byfunktioner, hvoromkring der lægges en cirkel på en diameter på 25 m omkring hver butik eller byfunktion og igen en 100 m s grænse omkring alle butikker og byfonktioner, der med 25 m s-cirklen overlapper hinanden. Derved fås bymidteafgrænsningen. For nærmere detaljer henvises til detailhandelsrapport, der danner baggrund for detailhandelsplanlægningen. Detailhandelsbestemmelserne bygger på resultaterne af en analyse af detail- handelen og detailhandelsstrukturen i Vordingborg Kommune gennemført i samarbejde med analysefi rmaet ICP i Detailhandelsanalysen har udover selve analysen af butikkers bruttoetageareal, omsætning og fordeling i kommunen registreret erhverv, offentlig og privat service samt kulturtilbud i kommunen, og har på den baggrund set på sammenhængen mellem detailhandelen og øvrige byfunktioners betydning for de tre købstæder Vordingborg, Stege og Præstøs attraktioner som handels- og oplevelsesbyer. ring af byernes attraktion som handelsbyer samt analyse og vurdering af kommunens handelsbalance i forhold til omkringliggende regionale centre. Resultaterne af detailhandelsanalysen og detailhandelsudviklingen viser overordnet, at kommunens tre handelsbyer er af en rimelig kvalitet og med et rimeligt butiks- og vareudbud set ud fra de adspurgte kunders synspunkt. De adspurgte kunder udtrykker generelt tilfredshed med byerne og deres handelstilbud byernes størrelse taget i betragtning. Men byerne er alle karakteriseret ved at have et relativt lokalt kundesegment, der især handler dagligvarer, mens udvalgsvarer i højere grad handles uden for kommunen. Således er handelsbalancen samlet for både dagligvarehandel og udvalgsvarehandel under 100%, hvilket er et udtryk for, at borgerne i Vordingborg Kommune i højere grad handler uden for end inden for kommunen og det er en tendens, der er blevet tydeligere Lokalområde Bruttoetageareal for butikker Lokalcenter/bymidte Udvidelsesramme til nye butikker og omdannelse Lundby m² Lokalcenter Lundby m² Bårse m² Lokalcenter Bårse 500 m2 Allerslev-Skibinge 800 m² - Jungshoved 400 m² - Kastrup/Neder Vindinge 200 m² Lokalcenter Kastrup/Neder Vindinge - Ørslev m² Lokalcenter Ørslev m² Mern 400 m² Lokalcenter Mern - Nyråd 900 m² Lokalcenter Nyråd m² Stensved m² Lokalcenter Stensved m² Kalvehave 800 m² Lokalcenter Kalvehave - Bogø 600 m² Lokalcenter Bogø - Vestmøn 900 m² - Midtmøn 100 m² - Østmøn m² - Vordingborg m² Vordingborg bymidte m² Stege m² Stege bymidte m² Præstø m² Præstø bymidte m² Kommunen i øvrigt m2 I alt m² m² Særligt pladskrævende varegrupper m² m2 Tabel Bruttoetageareal eksisterende butikker opgjort 2008 og udvidelsesramme for nye butikker (ramme for nybyggeri og omdannelse til butiksformål). Bruttoetageareal gælder dækker for lokalområder, mens udvidelsesramme gælder for detailhandelsområder i udvalgte lokalcentre i lokalområderne jf. centerstrukturen. Der fastlægges derudover en udvidelsesramme på m² til øvrige områder i kommunen. 36

17 5. Offentlig og privat service over en 10-årig periode. Vordingborg Kommune har tabt terræn siden 1997 især til Næstved samt københavnsområdet. Vordingborg by, der er kommunens største, betegnes i analysen som et svagt regionalt center. Den tendens, der er set i Vordingborg Kommune skal holdes sammen med, at der på landsplan ses en tendens mod større og stærkere centre. En fortsat fastholdelse og styrkelse af Vordingborg by som regionalt center og Præstø og Stege som lokale handelsbyer af en vis kapacitet nødvendiggør, at Vordingborg Kommune skaber det tilstrækkelige grundlag for udvikling af byerne, herunder handelen i byerne. Redskaberne hertil er en klar centerstruktur/bymønster med mål og retningslinjer, der fastlægger rollefordeling mellem byerne og sikrer udviklingsmuligheder i overensstemmelse hermed. Nedenfor er beskrevet hvilke overvejelser, der ligger til grund for mål og retningslinjer for detailhandelen og i afsnit om byvækst og byomdannelse redegøres for baggrunden for mål og retningslinjer for byernes udviklingsmuligheder. Tidligere regionplan 2005 nu landsplandirektiv indeholder retningslinjer for detailhandelen og i tidligere Vordingborg og Langebæk Kommunes kommuneplaner er fastlagt rammer for områder til butiksformål. Kommunalbestyrelsen har med udgangspunkt i den overordnede vision og strategi og på baggrund af detailhandelsanalysen valgt at nydefi nere kommunens detailhandelsstruktur og byernes indbyrdes rolle. Særligt skal det nævnes, at bymidteafgrænsningen for Vordingborg, Stege og Præstø hovedsageligt bygger på summen af eksisterende rammer og de udvidelser den statistiske metode giver mulighed for. enten har haft en større vækst over de senere år eller som forventes / ønskes en fremtidig vækst i den kommende planperiode. Derfor fastlægges ramme til nye butikker i byerne Bårse, Lundby, Stensved, Nyråd og Ørslev. Derudover er der afsat en ramme til nye butikker til lokal forsyning i øvrige byer og områder. Men hovedmålet er, at butikkerne primært skal placeres i de tre store centerbyer. I Vordingborg sker der en mindre udvidelse af bymidteafgrænsningen. Den statistiske metode giver mulighed for at udvide bymidten længere mod øst (øst for Slotstorvet). Kommunalbestyrelsen har valgt ikke at inddrage dette område som en del af bymidten, selv om der ligger butikker i dag, hvilket begrundes i, at en sådan udvidelse vil skabe et uhensigtsmæssigt langt handelsstrøg, som ikke vil understøtte handelen i selve Algade, som i dag udgør den centrale del af bymidten. Kommunalbestyrelsen ønsker i stedet at skabe en større bredde på bymidten ved at fortsætte de senere års planlægning for udvikling af området nord for Algade til butiks- og centerformål. Der er gennem de senere år sket en koncentration af dagligvarebutikker i området langs Valdemarsgade. Kort Det gælder butikker, der er fl yttet til byen, og butikker, der er fl yttet fra mere centrale dele af bymidten til dette område. Kommunalbestyrelsen vil understøtte denne udvikling ved fortætning og byomdannelse af området nord for Algade omkring Voldgade/Prins Jørgens Allé/Falunvej til centerformål, hvor der i tilknytning til de eksisterende dagligvarebutikker og varehuset Kvickly med dertil hørende P-pladser skabes plads til nye butikker med lignende krav til P-plads. Derved kan området udgøre udgangspunkt for handelen i byen samtidig med, at der skabes bedre visuel og fysisk kontakt til handels- og strøggaden, Algade. Afgrænsningen af bymidten udvides med et mindre område i overensstemmelse med byomdannelsesområdet. Idéen med byomdannelsesområdet er nærmere beskrevet i kommuneplan bind 2 og fastlægges ved en helhedsplan for området. For at understøtte centerstrukturen er det nødvendigt at skabe grundlag for fl ere butikker i udvalgte byer, som Bymidteafgrænsning og byomdanelsesområder i Vordingborg 37

18 Plan 21 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer I Stege kan der jf. den statistiske metode ske en mindre udvidelse af bymidteafgrænsningen omkring Storegade i selve Stege. Den eksisterende bymidteafgræsning omfatter imidlertid også et større område i Lendemarke på den anden side af broen, hvor der er også er placeret fl ere butikker. Broen udgør i sig selv en barriere for, at den statistiske metode kan omfatte de eksisterende butikker og centerfunktioner i Lendemarke. I Lendemarke arbejder Vordingborg Kommune med et byomdannelsesprojekt på den tidligere Stege sukkerfabrik dels til boligformål og dels til centerformål med bl.a. fl ere butikker, hvoraf fl ere er etablerede i dag. Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe et sammenhængende centerområder omfattende Storegade-området og den centrale del af Lendemark samt den del af byomdannelsesområdet, der udlægges til centerformål. Det betyder, at selve havneområdet mellem de to bydele udlægges til centerformål med butiks, café og torvemiljø. I Præstø er bymidteafgrænsningen uændret, idet den statistiske metode til bymidteafgrænsning ikke giver mulighed for udvidelser. Med kommuneplanen fastlægges en ramme for nye butikker inden for bymidten på m 2. Denne ramme giver mulighed for både ny dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Præstø by vurderes i dag af kunderne som en attraktiv handelsby med tilfredsstillende butiks- og vareudbud samt et attraktivt og velfungerende bymiljø med gode adgangs- og parkeringsforhold. Præstø er også attraktiv for butikkerne, som lige som kommunen ser et udviklingspotentiale for Præstø, idet kommunen jævnligt får henvendelser fra interesserede butikskæder om etablering af dagligvarebutikker i Præstø. Samtidig er der igangværende planlægning for et større byvækstareal til nye boligområder vest for Præstø, som vil skabe et yderligere kundegrundlag for byen. Den fysiske rummelighed vil dog inden for kort tid blive en begrænsning for nye dagligvarebutikker, især pga. det Kort Bymidteafgrænsning og byomdanelsesområder i Stege Kort Bymidteafgrænsning og byomdanelsesområder i Præstø nødvendige areal til parkeringspladser inden for bymidten. Derfor ønsker Kommunalbestyrelsen at skabe et planlægningsmæssigt grundlag for enkelte butikker uden for bymidten, der kan supplere de øvrige butikker i bymidten, men som har et lokalt kundegrundlag, nemlig i den vestlige del af byen i forbindelse med et byomdannelsesområde ved Ny Esbjergvej. Den eksisterende rummelighed inden for bymidten er dermed primært til udvalgsvarebutikker, der ikke vil give øgede parkeringsbehov, og som Præstø har brug for at tiltrække, for at forbedre handelsbalancen på udvalgsvareområdet. 38

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 Stabsfunktioner 5798007236151 Borgerservice Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236199 Team Forsikringer Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236106 Ledelsessekreteriatet Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Ny Vordingborg Kommunes Børne-, Unge- og Familiepolitik. Udkast til en sammenhængende Børne-, Unge- og Familiepolitik. Ny Vordingborg Kommune

Ny Vordingborg Kommunes Børne-, Unge- og Familiepolitik. Udkast til en sammenhængende Børne-, Unge- og Familiepolitik. Ny Vordingborg Kommune Udkast til en sammenhængende Børne-, Unge- og Familiepolitik. Ny Vordingborg Kommune September 2006 (Rettet 12. oktober 2006) 0 Udkast til En sammenhængende børnepolitik i Ny Vordingborg Kommune Indhold

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Handicap- og Psykiatripolitik

Handicap- og Psykiatripolitik Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889037 Handicap- og Psykiatripolitik Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet opstår først, når det omgivende samfund

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Jørgen Lauridsen Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (COHERE) Syddansk Universitet E-mail jtl@sam.sdu.dk 1 Udfordringen Danmark

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR Vores vej // Indledning // Side 1 DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK I HELSINGØR KOMMUNE 2014 2018 Den sammenhængende

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden

At satse på det enestående og samtidig sikre bredden At satse på det enestående og samtidig sikre bredden Oplæg ved Kulturpolitikken efter kommunalreformen 10. 11. september 2007 Else Trangbæk, professor, institutleder Mit personlige udgangspunkt -gymnasten

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab Handicappolitik 2013-16 Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Indledning... 5 Værdier og principper... 6 FN s handicapkonvention... 8 Mål for handicappolitikken...

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik Børn i fællesskab Sammenhængende børnepolitik Indledning Denne pjece henvender sig til forældre om det at have børn i fællesskab. Den giver bud på, hvor du kan hente hjælp, og hvad du kan gøre for andre.

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere