5. Offentlig og privat service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Offentlig og privat service"

Transkript

1 5. Offentlig og privat service 5. Offentlig og privat service 5.1 Arbejdsmarked Mål At have et arbejde er vigtigt for oplevelsen af at være en aktiv medspiller i samfundet. Vordingborg Kommune forstår betydningen af et godt erhvervsliv med et sundt arbejdsmarked: Et arbejdsmarked, hvor alle borgere har ens muligheder for et godt arbejdsliv trods forskellige forudsætninger. Derfor er det vigtigt, at Vordingborg Kommune skaber de bedst mulige rammer for, at alle får en plads på arbejdsmarkedet. Disse rammer vil blive udvidet med den enstrengede beskæftigelsesindsats som etableres pr , hvorefter kommunen har det fulde ansvar for beskæftigelsesindsatsen, også for de forsikrede ledige. Det overordnede mål er at få ledige job, uddannelsesforløb, udsatte ledige og sygemeldte til at møde et resultat, hvor borgeren kan opnå og fastholde et job. Opgaven skal fortsat løses gennem: Hurtig og effektiv individuel indgriben Samarbejde i og på tværs af teams med virksomheder og eksterne aktører Videndeling og uddannelse for de ansatte Decentral vejledning i Jobcenter og satellitter møde kunderne hvor de er personligt og geografi sk Deltagelse i udviklende projekter Retningslinjer 1. Arbejdsmarkedsforvaltningen sker på baggrund af Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitk samt de årlige Beskæftigelsesplaner og reguleres af Lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv social politik, Lov om sygedagpenge, Lov om social service, Lov om social pension, Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og Lov om specialundervisning for voksne. Derudover reguleres indsatsen efter overordnede udmeldte indsatsområder. Fakta Der bliver stadig fl ere ældre og samtidig stadig færre i de mest erhvervsaktive aldersgrupper. Denne aldersfordeling medfører dels generel mangel på arbejdskraft dels et øget behov for at rekruttere arbejdskraft til det offentlige. Et højt antal borgere på sygedagpenge og anden overførselsindkomst. Unge springer fra deres uddannelser. Manglende uddannelse svækker den unges evne til at opnå varig beskæftigelse og dermed tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgere med nedsat funktionsevne og borgere med anden etnisk baggrund har fortsat svært ved at få en plads på arbejdsmarkedet. Dette indebærer risiko for, at disse grupper bliver marginalt placerede blandt gruppen af ledige med øgede problemer for at få og fastholde job på arbejdsmarkedet. 21

2 Plan 21 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Redegørelse Vordingborg Kommune skal i samarbejde med virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne være med til at løfte den opgave det er at sikre, at virksomhederne får den kvalifi cerede arbejdskraft, de efterspørger nu og i fremtiden. Vordingborg Kommune ønsker hele tiden at blive endnu bedre til at løse fællesskabets opgaver tættest muligt på borgerne. Derfor arbejder Jobcenteret i geografi sk satellitter og tværregionalt. Jobcenteret skal blive ved med at være den samarbejdspartner, som virksomhederne og borgerne kommer til for at få råd og vejledning om arbejdsmarkedet, hvad enten de er i arbejde, er sygemeldte eller ledige Jobcenteret er for alle. Vordingborg kommune lægger vægt på den forebyggende og målrettede indsats. Viden, åbenhed, engagement samt viljestyrke er forudsætningen for, at både virksomheder og borgere oplever venlig, effektiv og målrettet betjening i mødet med kommunens medarbejdere. Kommunens medarbejdere skal således løbende opkvalifi ceres, så de hele tiden er på forkant med udviklingen og dermed i stand til at yde en kvalifi ceret Indsats gennem en samarbejdende, afklarende, motiverende og nærværende tilgang til opgaven baseret på den relevante viden på området. Hvis man er så uheldig at blive længerevarende syg, er det et anliggende for kommunen. Jobcenteret hjælper også virksomhederne med råd og vejledning, når de har en medarbejder, der er sygemeldt. Jobcenteret har fokus på at fastholde den sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet bl.a. gennem delvis sygemelding som en af mulighederne for at hjælpe pågældende hurtigst muligt tilbage i job, da vi ved, hvor meget det gode arbejdsliv betyder for den enkeltes oplevelse af livskvalitet. Bliver man ledig, er det ligeledes en opgave for jobcenteret. Gennem en aktiv og målrettet indsats hjælpes den enkelte til at fi nde et nyt job. Han eller hun får den fornødne uddannelse eller opkvalifi cering, der skal til, for at få et job og fastholde det. Den kommunale indsats lægger således vægt på, at den ledige gennem beskæftigelse oplever glæden og tilfredsheden ved at være en vigtig og nødvendig del af samfundet. Ydelseskontoret sørger for at udbetale den ydelse, borgeren har ret til, og sideløbende hjælper Jobcenterets medarbejdere borgeren med at blive i stand til at blive selvforsørgende. Kommunen udvikler og tilrettelægger derfor løbende udviklende projekter for borgerne. Den kommunale indsats skal altid tage udgangspunkt i den enkelte borgers egne ressourcer og være med til at sikre, at den enkelte borger tager ansvar for sin egen tilværelse. Omsorg og tryghed går således hånd i hånd med kravet til, at den enkelte yder sit bedste og tager ansvar. For det er den god vilje, den fælles indsats og det styrkede samarbejde, der skal sikre succes. 5.2 Integration og medborgerskab Kommunalbestyrelsen ønsker, at kommunen skal være et godt sted at leve i. Alle borgere i kommunen skal opleve, at de er ligeværdige borgere med dertil hørende rettigheder, pligter og socialt fællesskab. Kommunens politik for integration og medborgerskab skal ses som rammen for integrationsindsatsen og gælder for borgere i kommunen, og den er dermed også det redskab, der skal vejlede alle ansatte i kommunen. Vision Muligheder for uddannelse, job, fritidsaktiviteter og socialt fællesskab skal være til stede for alle borgere Mangfoldighed ses som ressource i fællesskabet Medansvar og ligeværdighed er grundstenene i vores integrationsog medborgerskabspolitik Indsatsområder Nye medborgere fokus på informationsmateriale på fl ere sprog om Vordingborg Kommune, demokrati, medborgerskab og socialt fællesskab Børn, dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse fokus på trivsel og udvikling via tidlig sprogtilegnelse, modersmålsundervisning, trivsel i skolen, forældresamarbejde, ungdomsuddannelse og mentorordning Arbejde & voksenuddannelse fokus på selvforsørgelse via individuelle forløb, sprog, uddannelse, voksenlærlinge, mentorordninger og praktikordninger. Det skal tilstræbes at ansatte i kommunen afspejler sammensætningen af befolkningen generelt Kultur & fritid fokus på information om fritidstilbud i samarbejde med fx fritids- og ungdomsklubber, idrætsorganisationer, musikskolen, spejderbevægelsen, oplysningsforbund og frivillige organisationer Ælde fokus på tryghed i hverdagen via lige muligheder for alle ældre, information og tilbud målrettet de ældre borgere Sundhed fokus på tæt samarbejde med Sundhedscentret, praktiserende læger og sundhedsplejersker og den kommunale tandpleje. Bosætning fokus på information om bosætning og beboerdemokrati i samarbejde med boligselskaber og boligforeninger Legepladser 22

3 5. Offentlig og privat service 5.3 Kultur og fritid Vision Vi vil være kendt som kommunen med mange kultur- og fritidstilbud, og ønsker at borgere og besøgende kan få unikke oplevelser. Mangfoldighed skal præge kommunen, med forskellige muligheder forskellige steder i kommunen et bredt kulturliv både for den snævre interesse og det brede og folkelige. Borgerne og mange gæster deltager i og har stort udbytte af unikke oplevelser. Fødekæden fra ildsjæle og foreninger til de mange og forskelligartede oplevelser fungerer bedre end nogensinde endnu fl ere fyrtårne, markante arrangementer og centre eller festivaler og stimuleres af dygtige og professionelle kunstnere, ledere og formidlere. Mål Fritidslivet skal præges af gode muligheder både for den snævre interesse, for bredde og folkelighed, for det elitære på udvalgte områder, for foreningsaktiviteter såvel som for anden form for frivillige aktiviteter. Gennem fritidspolitikken styrkes opmærksomheden på, at kommunen både er en land- og en bykommune. Politiske prioriteringer indenfor fritidspolitikken skal derfor sikre aktiviteter både i by og på land. Kulturlivet skal præges af mod til at agere utraditionelt, blandt andet fordi nye målgrupper vil efterspørge nye muligheder. Oplevelsesøkonomien er en væsentlig del af kommunens udviklingsperspektiv. Kulturtilbud og aktiviteter kan bidrage til at samle og integrere den nye kommune. Kulturpolitikken skal bevare det, der fungerer godt og udvikle der, hvor der er potentiale. Retningslinjer 1. Der skal skabes rammer for fritidstilbud til børn og unge i de 17 lokalområder, herunder især bevægelsesbetonede fritidstilbud. 2. Der skal sikres fællesområder og mødesteder. 3. Der skal sikres fysiske rammer i byområder, der fremmer trafi ksikre, trygge og oplevelsesrige forbindelser mellem bolig og fritidstilbud og fritidsområder. Redegørelse Kommunens kultur og fritidstilbud er i høj grad med til at tegne kommunen og har stor betydning for, om kommunen er et godt sted at leve. Faktorer som udbuddet, variationen og den geografi ske spredning er også af betydning for målgrupperne. Vordingborg Kommune rummer en bred vifte af kultur- og fritidstilbud. Tilbuddene fordeler sig ud over hele kommunen. De 3 største byer rummer naturligt nok de mere kulturprægede tilbud, mens områderne udenfor de 3 største byer har en jævn fordeling af tilbud indenfor forenings- og fritidsaktiviteter, særligt er sportsforeningerne aktive i landområderne. En stor del af foreningslivet er lokaliseret omkring idrætsanlæg og boldbaner, som fi ndes i alle centerbyer undtagen Borre. Boldbaner fi ndes i enkelte af de afgrænsede landsbyer. Vordingborg By rummer, som den største by i den nye kommune, fl ere kulturtilbud end de øvrige byer. Udover de herunder nævnte tilbud og arrangementer fi ndes der i de 3 handelsbyer også arrangementer som Sommerdage i Præstø, Kulturnatten og Festugen i Vordingborg og Markedsdage i Stege. Disse arrangementer tiltrækker mange mennesker. Stars rytmisk spillested i Vordingborg 23

4 Plan 21 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Kultur/fritids tilbud Præstø By Vordingborg By Stege By Lokalcentre Øvrige Biblioteker og fi lialer Lundby Bårse Bogbus Museer Thorvaldsens Samling Røde Led Pottemageri Museerne.dk (Vordingborg Museum) Museerne.dk (Møns Museum) Museerne.dk (Køng Museerne) Liselund Slot Grundtvigs Mindestuer Museerne.dk (Museumsgården) Lokalarkiver Musikskoler Spillesteder, teatre, kunstudstillinger Kulturhuset Bernhard Stege Bio Stars Vordingborg Teater Masnedøfortet Kulturarkaden Biografer Større tilbagevendende arrangementer Kamæleonkoncert 1 Waves teaterfestival Vilde vulkaner Festuge Vordingborg Børneteater Kamæleonkoncert 4 VUMF (Vordingborg Ungdoms Musik Festival) Verdenslitteratur på Rødkilde Kamæleonkoncert 1 Sydsjællands Kulturteater Den gule stald Dragefestival Musikfestival i Damsholte Liselund sommerarrangement Langebækgaard Oprea/ballet Oremands-gaard Kammermusikfestival Kulturhuse Forsamlingshuse Svømmehaller Idrætshaller Boldanlæg Søsports-faciliteter Sydsjællands Vandski Center Tabel Kultur Spillestedet STARS er et regionalt spillested, hvor der gives musiktilbud af en sådan kvalitet, at det henvender sig til hele Storstrømsområdet. Vilde Vulkaner Festival er Danmarks største børnerock- og legefestival, som samler børn fra det meste af Danmark. Waves festivalerne sætter i ulige år Vordingborg på landkortet, hvor teatergrupper og dansekompagnier indtager byens rum, så borgere og besøgende får uventede og unikke kunstoplevelser arrangør: Cantabile 2. Gutter Island Garagerock festival der afholdes hvert lige år på Masnedøfortet. Festivalen er den eneste genrerene garagerock event der repræsenterer den mere skramlende del af rocken, og tiltrækker bands, artister og publikum fra hele verden. Sydsjællands Kulturteater afholder amatørteater, typisk én forestilling om året. På Møn er der et særligt kulturelt miljø som følge af, at en række kunsthåndværkere og kunstnere har slået sig ned på øen, for eksempel fi ndes der mange gallerier og kunsthåndværkere. Opblomstringen af et kunstnerisk miljø på Møn skal ses i sammenhæng med turismen på Møn, som er med til at understøtte lokale værksteder og gallerier, og omvendt. På Møn fi ndes, udover de større tilbagevendende arrangementer, også mange caféer med levende musik, hvilket desuden kan opleves i den meget aktive, lokale biograf i Stege. Kulturhuset Bernhard Biograf og Kulturhus i Præstø giver et bredt udbud af arrangementer. Biograffi lm fi nder relativt hurtigt vej til Præstø, Der er teatertilbud og levende musik. Bernhard er kommunalt støttet og styret af en lokal bestyrelse. Også for børnene er der kulturtilbud. I Vordingborg By arrangeres jævnligt børneteater af den lokale børneteaterforening, og på STARS holdes jævnligt de såkaldte Kamelæon-koncerter for 24

5 5. Offentlig og privat service børn som siden 2006 er udbygget med koncerter også i Stege Biograf og BioBernhard arrangeret af Stars, Vordingborg Musikskole, Vordingborg Børnebibliotek samt fagsekretariatet for Kultur- og Fritid. Hertil kommer en række sommerferieaktiviteter. Kort Kulturinstitutionerne Stars, Museerne. dk, Vordingborg Bibliotekerne, Musikskolen, Vilde Vulkaner Festival samt Cantabile 2 har dannet fællesskabet Kulturparaplyen hvor de arbejder med fælles markedsføring af deres aktiviteter i kommunen. Masnedøfortet har fra 1997 været anvendt til kunstudstillinger i sommerhalvåret. Fortet ønskes, som en meget velbevaret kystbefæstning med en unik beliggenhed, fortsat udviklet som et tværfagligt kunstkulturnatur og maritimt historisk fyrtårn. Museerne.dk arbejder på at udvikle borgruinen i Vordingborg til et nyt moderne oplevelsesmuseum Danmarks Borgcenter, hvor der hvert år påregnes at komme omkring besøgende og hvor den nyeste forskning omkring borge i Europa vil foregå. Bibliotek. Vordingborg Bibliotekerne består af hovedbibliotek i Vordingborg samt 3 områdebiblioteker i Stege, Præstø og Lundby. Hertil kommer en bogsamling drevet på frivillig basis i Bårse samt 2 bogbusser, der betjener den øvrige del af kommunen. På den måde søges opretholdt en betjening tæt på borgerne. Musikskolen. Vordingborg Musikskole har hovedsæde i Vordingborg. Desuden drives musikskoleaktiviteter i Stege, Præstø samt på kommunens folkeskoler. Fritidsliv Vordingborg Kommunes forenings- og fritidsliv præges i høj grad af de ca. 170 frivillige folkeoplysende foreninger, der tilbyder en bred vifte af idræt, spejder og andre aktiviteter herunder aftenskoletilbud, der fordeler sig jævnt i hele kommunen, som det fremgår på Rids over kommunens fritidstilbud kortet nedenfor, hvor haller, svømmehaller og søsportsfaciliteter er vist. Også andre foreninger knytter sig til specifi kke lokalområder. Listen af foreninger er lang og vidner om et rigt forenings- og fritidsliv i kommunen. Fritid Fritidslivet skal præges af gode muligheder både for den snævre interesse, og for bredde og folkelighed, for det elitære på udvalgte områder, for foreningsaktiviteter såvel som for anden form for frivillige aktiviteter. Gennem Kultur- og fritidspolitikken styrkes opmærksomheden på, at kommunen både er en land- og en bykommune. Politiske prioriteringer indenfor fritidspolitikken skal derfor sikre aktiviteter både i by og på land. Bredde er en forudsætning for elite, og elite er en forudsætning for en aktiv bredde. Kultur Kulturlivet skal præges af mod til at agere utraditionelt, blandt andet fordi nye målgrupper vil efterspørge nye muligheder. Oplevelsesøkonomien er en væsentlig del af kommunens udviklingsperspektiv. Kulturtilbud og aktiviteter kan bidrage til at samle og integrere den nye kommune. Kultur- og Fritidspolitikken blev vedtaget foråret 2008, og kort efter nedsatte Kultur- og Fritidsudvalget en række arbejdsgrupper, som har arbejdet videre med at kortlægge de enkelte interesseområder, beskrive problemstillinger og foreslå handleplaner. Disse arbejdsgruppers notater og rapporter er i 2009 samlet til en handleplan som danner grundlag for de fremtidige principielle beslutninger indenfor kultur og fritid i Vordingborg Kommune. Fra 1. januar 2008 frem til udgangen af 2011 indgår Vordingborg Kommune i et forpligtende kultursamarbejde med Kulturministeriet og kommunerne Lolland, Guldborgsund, Næstved, Faxe og på museumsområdet Stevns. Kulturaftalens formandskab varetages af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i Vordingborg Kommune. De 6 kommunernes kultursamarbejde udgør således Kulturregion Storstrøm. Sekretariatsfunktionen for kulturregionen varetages af Vordingborg Kommune. 25

6 Plan 21 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer 5.4 Børn og unge Vision Vordingborg Kommune ønsker, at barndommen og ungdommen skal være en værdifuld periode i sig selv, hvor alle børn og unge får en tryg, sund og udviklende opvækst, og hvor barnets selvværd styrkes. Alle børn skal have ens muligheder for et godt liv trods forskellige forudsætninger. Det primære ansvar for børnenes udvikling og trivsel er forældrenes, og der skal derfor være fokus på barnets, familiens og nærmiljøets ressourcer. Den kommunale indsats skal tage udgangspunkt i barnets og forældrenes egne ressourcer gennem tilbud om lokale aktiviteter, der støtter omsorg, opdragelse og lyst til at lære, for derved at bidrage til social ansvarlighed i en demokratisk kultur. Vordingborg Kommune ønsker at udvikle en organisation, der har styrke, kræfter og viden til at løse fællesskabets opgaver tættest muligt på borgerne. Kommunens generelle tilbud herunder børnepasning i dagpleje, institutioner samt skolemiljø rummer alle børn. Al indsats er rettet mod at se muligheder i stedet for begrænsninger. Mål Tilbud til børn og unge skal være præget af et højt pædagogisk og fagligt niveau, således at børn og unge forberedes bedst muligt til livslang læring og på et godt liv. Der skal skabes sammenhæng i børnenes liv, så alle overgange, herunder overgangen fra en institution til en anden, opleves gnidningsfrit og positivt. Institutionerne skal udvikle børnenes identitet og lære dem at omgås hinanden med respekt for forskellighed. Dette ses som udgangspunkt for opbygningen af sociale relationer, der giver børn og unge de bedste forudsætninger for at blive voksne ansvarsbevidste borgere i et demokratisk samfund. Alle børn og unge skal sikres en god og stabil voksenkontakt og de skal opleve gensidig respekt og samarbejde mellem vigtige personer i deres liv, herunder forældre og medarbejdere. Børn og unge skal sikres medindfl y- delse på anliggender, der vedrører deres egen situation. Retningslinjer 1. Arbejdet med børn og unge organiseres i 6 lokalområder. 2. Daginstitutioner og skoler skal sikres fysiske rammer, der sikrer et højt pædagogisk og fagligt læringsmiljø. 3. Behovet for udbygning på skole- og børnepasningsområdet vil blive vurderet i forbindelse med boligstrategi og boligudbygning generelt. Kort Redegørelse Børn- og Ungeområdet er en vigtig parameter i kommunens bestræbelser på at blive et godt sted at leve og bo. Den service, der fi ndes på børn- og ungeområdet, har direkte betydning for hvordan familiernes hverdag fungerer. Arbejdet med børn og unge skal sikre at evt. problemer håndteres og løses i den enkeltes nærmiljø med lokale og tværfaglige netværk. Derfor er Vordingborg Kommune inddelt i 6 lokalområder. Alle aktører omkring områdets børn etablerer sig i et tværfagligt team med det formål at overveje kvalitet, omfang og udvikling af indsatserne i lokalområdet. Inddelingen i lokalområder er vist på kort. De kommunale tilbud til børn og unge har en nogenlunde jævn fordeling ud over kommunen men med enkelte områder som Østmøn og Svinø, hvor der er lidt længere til tilbuddene. Området omkring Vordingborg, Kastrup- Neder Vindinge, Ørslev, Nyråd og Stensved er særlig godt forsynet med kommunale tilbud. Dette skyldes at lokalcentrene ligger tæt i dette område, og at der her således er et større befolkningsgrundlag. Omsorg, tryghed og trivsel skal opleves af både børn og forældre, og der skal skabes bedre vilkår for fremme af sunde kost- og motionsvaner. Børnepolitikkens 6 lokalområder med vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, skoler, SFO. 26

7 5. Offentlig og privat service Fordeling af skoler og pasningstilbud er vist på kortet samt i nedenstående skema. Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6 I alt børn børn børn børn børn børn børn 1 skole 2 skoler 4 skoler 1 skole 2 skoler 3 skoler 13 skoler Svend Gønge Abildhøj Klosternakken Langebæks Kastrup Iselingeskolen Ørslev skole 10 klasse center Marienberg skole Vintersbølle skole Fanefjord skole Stege skole Hjertebjerg skole 2 børnehaver 5 børnehaver 5 børnehaver 5 børnehaver 5 børnehaver 7 børnehaver 29 børnehaver Bøgebjerg Æblehaven, Kø. Tabel Egely børnehave Agernbo Nøddebo Bårse børnehave Æblehaven Præ. Troldehaven Bifrost Prins Jørgens gården Slotsparken Mejemarken Troldehøj Kalvehave børnehave Langebæk børnehave Solstrålen Mern Børnehave Vordingborg vuggestue Vordingborg børnehave Skovhuset De Fire Årstider Parkhaven Hjertehaven Stege Børnehave Gammelsø børnehave Lendemark børnehave Lærkereden Elverhøjen Fanehaven Udbudet og den geografi ske fordeling af pasningstilbud samt skole- og fritidstilbud spiller en væsentlig rolle for, hvordan lokalområderne og byerne fungerer og for det liv, der kan leves. Skolerne sikrer et fælles samlingspunkt omkring selve skolen og danner rammen om fritids- og foreningslivet for børn og unge såvel som for voksne. Udover skoler, SFO er og institutioner spiller også foreningslivet og fritidsog kulturtilbud en væsentlig rolle for børnelivet. Dette behandles nærmere i afsnittene Kultur & Fritid samt Landdistrikter. Der er i foreningslivet, som for eksempel i de lokale idrætsforeninger, mange borgere som gør et stort frivilligt arbejde i bestyrelser og som trænere. Uden disse lokale ildsjæle ville meget foreningsarbejde og dermed mange af børn- og ungetilbuddene forsvinde. Kommunen spiller også en aktiv rolle for børn og unge med musikskoler, ungdomsskoler m.m. Vurdering af udviklingen Jf. befolkningsfremskrivningen vil børnetallet være stabilt i de kommende år. Med den relative kraftige boligudbygning der sker i disse år, med tiltrækning af børnefamilier, vil der være behov for løbende vurdering af udviklingen i børnetallet. Derfor er boligudbygning og skolestruktur tæt forbundet og centrale parametre i kommuneplanlægningen. Vordingborg Kommune er i høj grad en pendlingskommune. Når mor og far får lange arbejdsdage, fordi der også er en transporttid at tage i betragtning, er det væsentligt at der er kvalitet i de tilbud, der er til børnene og de unge. Kommunen kan gøre en indsats for at sikre god kvalitet i skoler og institutioner. God kvalitet kan også være mere fl eksible åbningstider. En sådan indsats kan være betydende for såvel PR overfor kommende borgere som for fastholdelse af nuværende borgere. En fl ok glade børn 27

8 Plan 21 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer 5.5 Sundhed Vision I 2015 er borgerne i Vordingborg kommune blandt de førende i Danmark med hensyn til sundhed og trivsel. Mål Sunde borgere i hele livsforløbet er hjertet i Vordingborg Kommune Sundhed er et fælles ansvar, hvor både individet, familien, netværk, arbejdsplads og kommunen forpligter sig til at fremme og udvikle sundheden hos det enkelte menneske og i fællesskabet Vordingborg Kommune støtter og udvikler sunde miljøer, gode levevaner og livskvalitet for hver eneste borger gennem forebyggelse og sundhedsfremme Vordingborg Kommunes sundhedspolitik skal etablere forudsætninger for, at den enkelte borger kan være sund gennem hele livet. Borgernes sundhed og trivsel afhænger af en lang række faktorer, som f.eks. livsstil, socialt netværk, beskæftigelse, sundhedsvæsenets kvalitet og generelle socioøkonomiske og miljømæssige forhold i samfundet. Mange af disse faktorer kan kommunen påvirke ved at fokusere på sundhed i alle kommunens tiltag, på tværs af forvaltningerne og sektorerne og i de enkelte kommunale institutioner. Vordingborg Kommunes sundhedspolitik skal inspirere borgeren til en aktiv realisering af de livsmuligheder, der fører til sundhed. Forandring mod en sund livsstil kræver altid en egen indsats. Det er vigtigt at indtænke og implementere de sundhedsfremmende aktiviteter i hverdagslivet. Kommuneplanen skal skabe fysiske rammer, der: Sikrer plads til udfoldelsesmuligheder Skaber tilgængelighed til kultur- og fritidstilbud og naturoplevelser Folkesundhedspladsen. Med udgangspunkt i sikkerhed, tryghed, kreativitet i planlægning og indretning af grønne områder, pladser og stisystemer motiverer til motion og bevægelse Hvad er sundhedsfremme og forebyggelse? I sundhedsfremmende arbejde vendes opmærksomheden væk fra sygdom og over mod sundhed. Der fokuseres på, hvad der holder folk raske i stedet for, hvad der gør dem syge. I forebyggelse er formålet at undgå eller fjerne sygdom. I forebyggende arbejde udøves aktiviteter, der forhindrer, at sygdomme opstår. Forebyggelse og sundhedsfremme for borgere og patienter er et nyt udfordrende og ressourcekrævende kommunalt ansvarsområde. Opgaven angår såvel borgerrettet forebyggelse, der skal forhindre, at sygdom opstår, som patientrettet forebyggelse, der skal hindre yderligere udvikling af eller komplikationer til sygdom. Begge indsatser har fokus på kost, rygning, alkohol og motion (KRAMfaktorerne). Herudover er Vordingborg Kommune forpligtet til at etablere en række patientuddannelses- og rehabiliteringstilbud rettet mod borgere med kronisk sygdom, gennem sundhedsaftalen med Region Sjælland. Fakta De livsstilsrelaterede risikofaktorer, der har betydning for sundheden, er bl.a. tobak, alkohol, overvægt, fysisk inaktivitet, lavt indtag af frugt og grønt. Undersøgelser viser, at mange borgere mener, at det er særdeles vigtigt selv at gøre noget for at bevare eller forbedre helbredet. Det gælder for 66% af mændene og 73% af kvinderne i Vordingborg Kommune. Sundhed handler både om fysisk, psykisk og socialt velvære og også om at have ressourcer til at leve det liv, man har lyst til. Sundhed er mere end fravær af sygdom og svækkelse. Sundhed Grundlægges i børneårene og kan udvikles hele livet Understøttes, når man interesserer sig for hinanden og er omsorgsfuld over for andre og overfor sig selv Blomstrer, når man er medbestemmende over egne livsvilkår Øges, når man oplever en meningsfuld tilværelse og kan forstå og håndtere de udfordringer, man møder 28

9 5. Offentlig og privat service Borgertilbud/Aktivitet Sted for aktiviteten Kort beskrivelse af tilbuddene Sundhedspleje til: Spæd/små-børn og skolebørn Den Kommunale Tandpleje Hjemmene Mødregrupper Institutioner Skoler Kommunale tandklinikker Forebyggelse på alle skoler og ældrecentre Sundhedsplejen er et tilbud til alle familier med børn. Der tilbydes hjemmebesøg og åbent hus arrangementer. På skolerne tilbyder sundhedsplejerskerne undersøgelser og undervisning af skolebørn. Sundhedsplejen er opdelt i 3 distrikter: Vordingborg, Præstø/Langebæk og Møn-Bogø. Børn og unge 0-17 år samt borgere der bliver visiteret til omsorgspleje har mulighed for vederlagsfri tandeftersyn og tandbehandling på 6 klinikker fordelt i kommunen. Træningsenheden Tilbud til borgere med kronisk sygdom Kost-og diætvejledning. Rygestoptilbud Træningsstationer fordelt i kommunen Undervisnings- og træningslokaler fordelt i kommunen Skoler Institutioner Foredrag i egnede lokaler Apoteker Egnede lokaler i nærområder Arbejdspladser Institutioner Skoler Hvis borgeren ønsker at gå til tandlæge hos en privatpraktiserende tandlæge, der har aftale med kommunen, skal borgeren selv betale 35% af den af kommunen godkendte behandling. De årige går gratis til tandlæge. Tilbud om genoptræning og vedligeholdende træning til borgere, der på grund af sygdom eller ulykke oplever et nedsat funktionsniveau. Vordingborg Kommune udbyder løbende en række tilbud til borgere, der har kronisk sygdom. Tilbuddene dækker bl.a.: Patientuddannelse- lær at leve med kronisk sygdom. Borgerne lærer at håndtere deres sygdom og lærer, hvordan den påvirker deres liv og følelser. Hvert kursus varer 6 uger med 2½ times undervisning af frivillige med kronisk sygdom. Kursusstedet går på skift fra kursus til kursus (Vordingborg, Stege, Præstø) Patientskoler til borgere med diagnoser som KOL, DM 2, kræft og hjerte/kar sygdom. Borgeren skal henvises til skolen. Hver skole varer 7 uger og består af 2 x 1½ times træning og 1 times undervisning/debat. Kursusstedet går på skift fra patientskole til patientskole. Kostvejlederne kan formidle viden og give rådgivning til skoler og institutioner. Kostvejlederne tilbyder at arrangere kostforedrag omhandlende: Sund mad til borgerne med forskellige folkesygdomme, eksempelvis for højt blodtryk/kolesterol Sund kost til travle børnefamilier Sund mad der kan forebygge overvægt Foredragene afholdes forskellige centrale steder i kommunen. Rygestopinstruktør tilrettelægger og afholder orienteringsmøder om rygestopkurser og rygestopkurser på arbejdspladser i kommunen. Borgerne tilbydes rygestopkurser i egnede lokaler i nærområderne Uddannelsesinstitutioner kontaktes og tilbydes orienteringsmøder/rygestopevent for elever. 29

10 Plan 21 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Borgertilbud/Aktivitet Sted for aktiviteten Kort beskrivelse af tilbuddene Alkohol og stofmisbrug Alkoholmisbrugscenter Sankelmarksvej, Vordingborg Stofmisbrugscenter Valdemarstorvet, Vordingborg På misbrugscentrene tilbydes hjælp til borgere, der har et misbrugsproblem og som ønsker forandring. På misbrugscentrene er der stor faglig viden og mange års erfaring med misbrugsbehandling. Der tilbydes: Råd og vejledning Ambulant behandling herunder, motivation, terapeutiske samtaler og omsorgssamtaler, evt. med psykolog Medicinsk behandling incl. lægesamtale Henvisning og visitation til døgnbehandling Hjælp til pårørende Anonymitet gælder IKKE for stofmisbrugerne Forebyggelsestilbud til unge, deres forældre og uddannelsesinstitutioner Motions-aktiviteter Folkesundhedspladser Der er 6 udendørs motionspladser fordelt i kommunen. Pladserne er til fri afbenyttelse for alle borgere. Pladserne har åbent døgnet rundt hele året. Åben Psykologisk rådgivning Projekt Kommunens plan mod overvægt Projekt Lighed i Sundhed Gå-ture for ældre der ellers ikke ville komme ud og gå en tur Turene tager udgangspunkt fra borgerens eget hjem Naturvejleder Luft Livet ture på Vordingborg Kommunes eller Statens arealer Motion i håndkøb Tilbud til raske borgere over 18 år der er motiveret for at forøge deres daglige fysiske aktivitetsniveau Motionskampagner Gang i Vordingborg Store cykeldag Store stavgangsdag GetMoving Andre centrale kampagner Vordingborg Sundhedscenter og Sundhedscenter Stege Tirsdage kl FitKid efter skoletid til børn i klasse med overvægt eller lavt aktivitetsniveau Familievægtskolen til familier med børn og unge i alderen år med overvægt Projekt Grib chancen tilbyder: Løsningsfokuserede samtaler, motion og kost for familier tilknyttet Jobcenteret. Frivillige stiller sig til rådighed som Gå-tur venner for ældre, der ellers ikke ville være kommet ud og gå en tur. Ordninger er organiseret i frivilligt regi. Vordingborg Kommune har tilknyttet natur- og sundhedsvejleder. Naturvejlederen arrangerer løbende oplevelser i naturen for både børn og voksne. Tilbud til borgere der mangler motivationen til at få dyrket motion i hverdagen. Tilbuddet består af: Motivationssamtale Praktiske aktiviteter hvor der evt. vil være brugerbetaling Der tilrettelægges, organiseres og annonceres om periodens aktiviteter Åben psykologisk rådgivning er åben for alle borgere i Vordingborg Kommune. Psykologen har tavshedspligt og fører ikke journal I FitKid-projektet tilbydes daglige aktiviteter efter skoletid. Sjove aktiviteter, motorikøvelser, motion med høj intensitet og gode sunde vaner er i fokus. Familievægtskolen tilbyder 4 årlige familievægtskoledage til familier med børn og unge i alderen år med overvægt. Med samtaler, motion, kost og sundhedsprofi l hjælpes og inspireres familien til livsstilsforandringer. Vordingborg Kommune er af Sundhedsstyrelsen blevet udvalgt som 1 af 6 kommuner på landsplan, der skal udvikle metoder til at mindske ulighed i sundhed. Vordingborg Kommune arbejder med at udvikle tilbud til familier, hvor mindst en forælder et tilmeldt Det Kommunale Jobcenter. Erfaringerne fra Vordingborg Kommune vil indgå i den anbefaling, som Sundhedsstyrelsen udsender i forbindelse med projektets afslutning i Tabel

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

VISION OG PLANSTRATEGI 2018

VISION OG PLANSTRATEGI 2018 VISION OG PLANSTRATEGI 2018 Forord Hermed foreligger Vision og Planstrategi 2018 for Sorø Kommune. Strategien indeholder Byrådets visioner og målsætninger for kommunens udvikling de kommende 4 år. Vision

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14 UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN 2011 14 KEN 2011 14 bilag Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016 Frederikshavn Kommune Sundhedspolitik 2013-2016 5 6 8 14 15 16 17 20 27 Forord Sundhed er mange ting Hvordan har vi det i Frederikshavn Kommune? Andre udfordringer Involvering Eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere